Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг


2015-01-13 12:30:53
Нийтийн албан тушаалтнуудын 2014 оны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах хуулийн хугацаа 2015 оны 01 дүгээр сарын 01-ээс 02 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл үргэлжлэх тул мэдүүлэг гаргах албан тушаалтан та хуулийн хугацаанд мэдүүлгээ гаргаж байгууллагынхаа эрх бүхий албан тушаалтанд бүртгүүлнэ үү.
 
Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар
 
 
Сурталчилгаа