Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2015-04-20 14:39:13
2015  ОНЫ  04 ДҮГЭЭР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 НЗДТГ, НӨХГ, НХААГ Нийслэлд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эрчимжүүлж, газар чөлөөлөх ажлыг шуурхай зохион байгуулах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч
2  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар 2015 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын ажлын бэлтгэлийг хангуулах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
3 Нийслэлийн  Ерөнхий төлөвлөгөөний газар Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуй нэгж байгууллагуудын судалгааг нарийвчлан гаргаж, зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хариуцлага тооцон холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. /2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч
4 Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ Хотын зам дагуу гэрэлтүүлгийн асалтад хяналт тавих,  дүүргүүд гэмт хэрэг зөрчил их гарч байгаа гудамж талбай, гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэхэд анхаарч арга хэмжээ авч ажиллах. 14 Захирагчийн ажлын алба
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТ
Тус газарт хамааралтай үүрэг даалгавар өгөгдөөгүй болно.
2015  ОНЫ  04 ДҮГЭЭР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ

Тайлант хугацаанд тус байгууллагад өгөгдсөн үүрэг даалгавар байхгүй болно.НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

2014-04-20-ны өдрийн шуурхайгаар нутгийн захиргааны байгууллагуудад үүрэг өгөгдөөгүй байна

Захиргааны хэлтсийн дарга Б.Цэнд-АюушНийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2015 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн шуурхай хуралдаан дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2015.04.29                                                                                                                              Сонгинохайрхан дүүрэг                                                                                                                         
 
Д/д
 
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар-1. 2015 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын ажлын бэлтгэлийг хангуулах.
1 2015 оны 1 дүгээр ээлжийн цэрэг татлага зохион байгуулж явуулах ажлын төлөвлөгөөг 3 чиглэлээр 33 ажил төлөвлөн цэрэг татлагын товчооны даргаар батлуулан, цэргийн жинхэнэ албанд зарлан дуудах хуудас 4150 тараагдаж тооцоо хийж ажиллаж байна.Цэргийн дүүцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаалгаж 62 цэргийн үүрэгтнээр 19.841.397 төгрөгийг төрийн санд төвлөрүүлсэн. Дүүргийн Засаг даргын А/111 дүгээр захирамжийг цэрэг татлагаар ажилллах байгууллагуудад хүргүүлж хариуцаж ажиллах бүрэлдэхүүний нэрийг авч цэрэг татлагын товчооны даргын тушаалд оруулж, зарлан дуудах хуудас, тооцооны хуудас, анкетыг хэвлэж дууссан. 2015 оны 1 дүгээр ээлжийн цэрэг  татлагын бэлтгэл ажлын хүрээнд хороодын Засаг дарга зохион байгуулагч товчооны гишүүдтэй тус бүр нэг удаа семинар хийж үүрэг даалгавар өгөгдсөн.     Бусад ажлуудыг төлөвлөгөөний дагуу хугацаанд нь хийж гүйцэтгэнэ. 05 дугаар сард цэрэг татлагын бэлтгэлийг бүрэн хангах, цэрэг халах, татах, гэрээт цэрэг элсүүлэх, цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаалгах,мэдээ тайланг хугацаанд нь гаргаж дээд шатны штабт хүргүүлэхэд чиглэн ажиллана. 70%
Үүрэг, даалгавар-2.  Хотын зам дагуу гэрэлтүүлгийн асалтад хяналт тавих,  дүүргүүд гэмт хэрэг зөрчил их гарч байгаа гудамж талбай, гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэхэд анхаарч арга хэмжээ авч ажиллах.
2 Ашиглагч байгууллагуудаас гэрэлтүүлэг асалтын мэдээг 7 хоног тутамд авч нэгтгэн анхаарал татсан гудамжны гэрэлтүүлгийг засварлуулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. 4-р сарын 27-ны байдлаар гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлэг 97,8 хувь, орон сууцны дундах гэрэлтүүлгийн асалт 98.1 хувьтай байна.
Дүүргийн замын цагдаагийн тасагтай хамтран нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлгийг 1 удаа шалгахад 84.4 хувийн асалттай байгааг холбогдох байгууллагуудад уламжлан Хөтөл, Нефтийн уулзвар, Их нарангийн чиглэлийн нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлгийн засварын ажлыг гүйцэтгүүлэн асаасан болно.
      70%
 
 
ТАНИЛЦСАН:
                                                                 ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
                                                                  ДАРГА                                                С.МӨНХЧУЛУУН
 
 
 
                     ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                    А.ПҮРЭВСҮРЭН
 
 
                   БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
 2015  ОНЫ  04 ДҮГЭЭР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
                                                                              2015 оны 04 дүгээр сарын 29
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5     6
1 2015 оны 1 дүгээр ээлжийн цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах талаар хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд: 1. 2015 оны 1 дүгээр ээлжийн цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах төлөвлөгөөг 2015 оны 4 дүгээр сарын 03-ны өдөр дүүргийн Цэрэг татлагын товчооны дарга бөгөөд Тамгын газрын даргаар батлуулсан. 2. 2015 оны 1 дүгээр ээлжийн цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулах тухай дүүргийн  Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн а/126 дугаар захирамж, Тамгын газрын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн а/48 дүгээр тушаалыг тус тус  боловсруулан батлуулж хороод, холбогдох газар, хэлтсүүдэд хүргэсэн. 3. Батлагдсан төсвийн дагуу цэргийн жинхэнэ албаны татлагын ажилд шаардагдах зарлан дуудах хуудас, мэдэгдэх хуудас, маягтуудыг хэвлүүлж бэлэн болгов. 4. Цэргийн тоо бүртгэлээр хорооноос гаргаж ирүүлсэн цэргийн жинхэнэ албанд татагдагчдын нэрийн жагсаалтыг хорооны зохион байгуулагч нарт файлаар өгч, өрхийн бүртгэл, ХАМС, иргэний бүртгэлийн программ, цэргийн бүтгэлийн мэдээллийн сантай тулган, тодотгол хийсэн. 5. Тодотгол хийсний дараагаар цэргийн жинхэнэ албанд татагдагчийн нэрийн жагсаалтыг хэвлэж, зарлан дуудах хуудас бичихэд бэлэн болгосон. 6. Гэрээт цэргийн албанд 7 иргэнийг сонгон шалгаруулж элсүүлсэн. 7. 2015 оны 04 дүгээр сарын 17-ны  10.00 цагаас Хорооны Засаг дарга нартай, 16.00 цагаас зохион байгуулагч нартай цэрэг татлагын семинар зохион байгуулж, үүрэг чиглэл өгсөн. 8. Нийт 3398 иргэндзарлан дуудах хуудас бичиж, хороодод хүргүүлсэн. 9. Цэрэг татлагын ажлыг угтан 19 дүгээр хороотой хамтран Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг сурталчлах, иргэдэд ажлаа танилцуулах өдөрлөгийг 2015 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр хорооны хурлын зааланд зохион байгуулж, 100 гаруй иргэд уг өдөрлөгт хамрагдлаа. 10. Цэргийн жинхэнэ албанаас хугацаа дуусган халагдсан цэрэг, дайчдыг хүлээн авах ажлыг тусгай төлөвлөгөөний дагуу 05 сарын 01-06-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн.       100%
 
2
Нийтийн эзэмшил, гэр хороолол, орон сууц дундах гэрэлтүүлгийн ашиглалт хариуцсан “Холбоо трейд”, “Бажа мандал” ХХК-нд иргэд болон хороодын хэсгийн ахлагч нартай хамтарч байнга хяналт тавьж ажиллаж байна.
Гэр хорооллын 4, 5, 11, 12, 13, 19, 21 дүгээр хороодод 780 ширхэг гэрэлтүүлгийн ажил 70 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. /Дүүргийн 2014 оны ОНХСХөрөнгөөр он дамнан хийж байна./
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газарт хүсэлт гарган 2014 онд 961 ш гэрэлтүүлгийн 2 тэрбум 276 сая төгрөгийн зураг, төсвийг боловсруулсан. 2015 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтөнд оруулан Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд төсөл өргөн барихаар болсон.
Нийслэлийн 2014 оны ОНХСХөрөнгөөр “Скаймедиа корпораци” ХХК нь иргэдийн  эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дүүргийн хороодод хэв журмын нөхцөл байдлыг хянах 90 ширхэг камер суурилуулалтын  ажлын гүйцэтгэл 98 хувьтай байна. Цаашид Дүүргийн цагдаагийн хэлтсүүд болон захиргаа, хуулийн хэлтэс, эдийн засаг төлөвлөлтийн хэлтэстэй хамтран гэмт хэрэг ихээр үлдэгдэж байгаа газр гэрэлтүүлэг, камерын талаар судалгаа гарган гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх тодорхой санал боловсруулахаар ажиллаж байна.
            70%
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                    Б.АМАРТҮВШИН
2015 оны ... дугаар сарын ... ны өдөр
ХЯНАСАН
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН  ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                        А.ПҮРЭВДУЛАМ
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                             Г.НАНСАЛМААНИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГААС ӨГСӨН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Хан-УУл дүүрэг                                                                          2015 оны 04 дүгээр сарын 29 өдөр
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 Нийслэлд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эрчимжүүлж, газар чөлөөлөх ажлыг шуурхай зохион байгуулах. 2015 оны газар чөлөөлөх ажлын календарчилсан төлөвлөгөөг гаргаж нийт 16 байршилд 36 газрын зөрчлийг арилгахаар төлөвлөөд байна. Мөн албаны даргын 2015.03.24-ний 09/256 тоот албан бичгээр тус дүүргийн 1-16 дугаар хорооны Засаг дарга нарт зөвшөөрөлгүй газар эзэмшиж, үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, ААНэгжийн судалгааг гарган хариу ирүүлэх тухай мэдэгдсэн.   Хороод болон хувийн хэвшлээс ирсэн газар чөлөөлүүлэх тухай хүсэлтийг судлан үзэж газар чөлөөлөх “Хашаа арга хэмжээ”-ний төлөвлөгөөнд тусгах
Мөн НӨХГ-т газар чөлөөлөх ажлын төлөвлөгөөг танилцуулан газар чөлөөлөх ажлын төсвийг батлуулах зорилттой ажиллаж байна.
30
2 2015 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг, халалт  татлагын ажлын бэлтгэлийг хангуулах. Дүүргийн Засаг даргын А/103 дугаар захирамжаар дүүргийн хэмжээнд цэргийн жинхэнэ албаны татлагыг удирдан зохион байгуулж ажиллах бүрэлдэхүүнийг томилон, цэрэг татлагын товчооны гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг гарган, зарлан дуудах хуудсыг тарааж, хороодтой зарлан дуудах хуудасны тооцоог хийн, цэрэг татлагын боломжийг гарган, 2015 оны цэрэг татлага, халалтын ажлын зохион байгуулахад шаардагдах зардлыг шийдвэрлэсэн.    
Цэргийн бүртгэлээр бүртгэсэн 18-25 насны цэргийн үүрэгтнийг цэрэг татлагын эрүүл мэндийн үзлэгт бүрэн хамруулах
Дүүргийн хэмжээнд цэргийн жинхэнэ алба хаах хугацаа дуусч бэлтгэлээр халагдсан байлдагч, түрүүчийг хүлээн авах
Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/235 дугаар захирамжаар батлагдсан хугацаат цэргийн албанд татах болон гэрээт цэрэгт элсүүлэх тоон даалгаврыг биелүүлэх
70
3 Хотын зам дагуу гэрэлтүүлгийн асалтад хяналт тавих,  дүүргүүд гэмт хэрэг зөрчил их гарч байгаа гудамж талбай, гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэхэд анхаарч арга хэмжээ авч ажиллах. Иргэд болон хороодоос ирсэн санал гомдлын дагуу  орон сууц, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийг Нобелнэтворк ХХК засвар хийж байна. Нисэхийн 10,12,13,16 хорооны анивчиж байгаа лед гэрэлтүүлгийг бүрэн засварлаж хэвийн ажиллагаатай болгосон. Төв зам дагуух гэрэлтүүлгийн асалтанд 7 хоног бүрийн 1 дэх өдрүүдэд хяналт тавин ажиллаж байна. Гэрэлтүүлгийн асалт 95 хувьтай байна.   Ашиглагч компаниар графикийн дагуу засвар үйлчилгээг хийлгэж ажиллана. 100
Биелэлтийн үнэлгээ        
66.6
 2015  ОНЫ  04 ДҮГЭЭР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
                                                                                                                                                                                                                  2015.04.29
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1. 2015 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын ажлын бэлтгэлийг хангуулах.              Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/135 дугаар  “Цэргийн жинхэнэ албаны ээлжит татлага, халалтын ажлыг зохион байгуулах тухай” захирамжийн дагуу бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. Цэргийн албанд татахаар зарлан дуудах 18-26 насны иргэдийн нэрийг гарган зарлан дуудах хуудсыг хороодоор дамжуулан тараасан. Цэрэг татлагаар ажиллах иргэд байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан цэрэг татлагын бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан болно.     70%
2. Хотын зам дагуу гэрэлтүүлгийн асалтад хяналт тавих,  дүүргүүд гэмт хэрэг зөрчил их гарч байгаа гудамж талбай, гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэхэд анхаарч арга хэмжээ авч ажиллах. Тус дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн гэрэлтүүлгийг нийтийн үйлчилгээний “Улаанбаатар нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-н хариуцан засвар үйлчилгээг хийж байгаа болно.Дүүргийн 1-20 дугаар хорооны орон сууц, гэр хорооллын гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн ашиглагчаар 1-14 дүгээр хороог “Гэрэлтүүлэг чимэглэл” ХХК, 15-20 дугаар хороог “Эволва” ХХК-н хариуцан арчлалт хамгаалалт засвар үйлчилгээг хийж гэрэлтүүлгийг асалт, гүйцэтгэлийг сар бүрийн 15-25 хооронд хийж байгаа болно.   Дүүргийн 1-20 дугаар хороонд 2015 онд дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр нийт 400 гаруй гэрэлтүүлэг хийхээр төлөвлөөд байна 90%
                                               
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                               Д.БАДАРСАН
 
НЭГТГЭСЭН:
ХШҮ-НИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   М.ЭРДЭНЭБААТАР
 
2015  ОНЫ  04 ДҮГЭЭР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015.04.29                                                                                                                  Багахангай
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
2 Багахангай дүүрэгт 2015 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлага явагдахгүй бөгөөд 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлагын ажил явагдана. - Хугацаа болоогүй 2015 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулна.  
3 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй баригдсан болон баригдаж буй барилга байгууламж байхгүй болно. - - Зөвшөөрөлгүй барилга байгууламж баригдахаас урьдчилсан сэргийлж хяналт тавьж ажиллана.  
4
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн гэрэлтүүлэг  нийт 704 ширхэг гэрэлтүүлэг асахаас 2015.04.15-ны өдөр Дүүргийн ТХҮХ-ийн дэд бүтэц, тохижилт храиуцсан мэргэжилтэн, 1,2 дугаар хорооны тохижилт, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч нар шалгахад 654 гэрэлтүүлэг асаж асалт 92%-тай байсныг 1,2-р хороог холбосон автозамын дагуу гэрэлтүүлгийн гэмтлийг Хот тохижилтын албаны ерөнхий инженер тогтоож 2015.04.16-25-ны өдрийн хооронд 4ш  трансматорын гэмтлийг тогтоож засварлан, 26 ш гэрлийн ламп, 1ш релей,  60м сиф утас шинээр авч сольж гэрэлтүүлгийг хэвийн ажиллагаанд оруулав.
2015.04.29-ны байдлаар 704 ширхэг гэрэлтүүлэг асахаас 680ш гэрэлтүүлэг асаж  24 гэрэлтүүлэг огт асахгүй байна.
      Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн асалтыг 98%- хүргэсэн.
      Нийт-652000 төгрөг зарцуулсан байна.
      Хот тохижилтын алба гэрэлтүүлгийн засвар үйлчилгээг тогтмол хийж байна. 
    Цагийн хуваарийг өвлийн цагийн хуваариас зуны цагийн хуваарьт тохиргоо хийв
Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн асалтыг 98%- хүргэв.
Нийт-652000 төгрөг зарцуулсан байна.
- Гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн асалтыг тогтмол шалган засвар үйлчилгээг тухай бүр хийж ажиллана. 90
БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2015 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС  ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
2 2015 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын ажлыг Баянгол дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулах тухай  дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/221 дүгээр захирамж гарч холбондох бэлтгэл ажлуудыг хангуулах үүрэг даалгавар өгөгдсөн. Дүүргийн Засаг даргын захирамжаар өгөгдсөн үүрэг даалгаваруудын хүрээнд Цэрэг татлагын товчоо, Хороодын Засаг дарга нар холбогдох бэлтгэл ажлуудыг хангасан ба цэрэг татлагад хамрагдах иргэдийн судалгаа, цэргээс халагдан ирэх иргэдийн судалгаа, авах арга хэмжээний төлөвлөгөө зэргийг боловсруулан бэлэн болгоод байна.   2015 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг халах, цэрэг татлагын ажлыг зөрчил дутагдалгүй зохион байгуулна. 100%
4 Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлэг 2015 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн тооллогоор 90% асалттай байсан байна. Тооллогын хүрээнд мөн орон сууц хорооллын гэрэлтүүлгийн асалт 91%, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн асалт 95% -тай байна.   Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийн асалтыг сайжруулах талаар “Улаанбаатар нэгтгэлд” мэдэгдэж асалтыг нэмэгдүүлнэ. 100%
Захиргаа, хуулийн хэлтсийн
Мэргэжилтэн                                        Б.Баттүвшин
2015 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН  ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 №7
 
 2015.04.29                                                                                                                                             Налайх дүүрэг
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Нийслэлд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эрчимжүүлж, газар чөлөөлөх ажлыг шуурхай зохион байгуулах. Нийслэлийн төсвөөр дүүрэгт хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын 5 ажлаас 3 ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг зарласан. Засварын 2 ажил буюу “Голомт” цогцолбор сургуулийн шугамын засвар, авто зам засварын ажлын даалгавар болон хяналтын төсвийг холбогдох газрууд хийж байна. Дүүрэгт 2015 онд улс, нийслэлийн төсөв, дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх ажлуудын байршилд газрын маргаан байхгүй болно.   Хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг хугацаанд нь ашиглалтад оруулахад шаадрагатай бүхий л арга хэмжээг авч ажиллах. 70
2 2015 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын ажлын бэлтгэлийг хангуулах. Дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабаас цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах, гэрээт цэргийн албанд орох хүсэлтэй иргэдийн өргөдлийг авах ажлыг зохион байгуулсанаас гадна цэргийн албыг мөнгөн хэлбэрээр хаах иргэдийн нэрсийг гаргаж, төлбөрийн хэмжээг тогтоох зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэлээ.     100
3 Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуй нэгж байгууллагуудын судалгааг нарийвчлан гаргах, зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хариуцлага тооцон холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. /2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах/ Үүрэг даалгаварын дагуу дүүргийн Засаг даргын Хот байгуулалт, дэд бүтэц, үйлдвэрлэл хариуцсан орлогч Ч.Одонхүүгээр ахлуулсан ажлын хэсэг гарч ажилласан. Шалгалтаар дүүргийн 2 дугаар хорооны нутагт байрлах иргэн Дамбасүрэн, Ганбаатар, 7 дугаар хорооны нутагт байлах Баярмандахын барьж буй барилгууд зөвшөөрөлгүй болох нь тогтоогдсон тул зөрчлийг яаралтай арилгуулах шаардлага өгч эрчим хүчээр хязгаарласан.   Дээрх ажилд цаашид тогтмол хяналт тавих болно. 50
4 Хотын зам дагуу гэрэлтүүлгийн асалтад хяналт тавих,  дүүргүүд гэмт хэрэг зөрчил их гарч байгаа гудамж талбай, гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэхэд анхаарч арга хэмжээ авч ажиллах. Дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд 1140 ширхэг гэрэлтүүлэг байдгаас өсөлт 94 %-тай байна. Гэрэлтүүлгийн асалтыг нэмэгдүүлэх ажлыг дүүргийн Гэрэлтүүлэг-чимэглэлийн алба тогтмол гүйцэтгэж байгаа бөгөөд энэ хугацаанд нийт 34 гэрэлтүүлэгт засвар үйлчилгээ хийж асаасан.
Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2015 оны хөрөнгөөс үүрэг даалгаварт тусгагдсан болон бусад газруудад хийт 500 ширхэг гэрэлтүүлэг хийхээр шийдвэр гарч тендер зарлах бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.
  Гэрэлтүүлгийн асалтыг нэмэгдүүлж, шинээр хийх гэрэлтүүлгийг бүрэн ашиглалтад хүлээн авах. 50
 
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
НИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2015 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН  ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
№08
 
 

 
 
Үүрэг даалгавар
 
Хэлтэс
 
Гүйцэтгэл
 
Хувь
 
 
1
Нийслэлд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эрчимжүүлж, газар чөлөөлөх ажлыг шуурхай зохион байгуулах.
 
 
 
 
 
Газар чөлөөлөх хэлтэс
Н.Мөнхбаяр
         Газар чөлөөлөх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор НИТХ-ын 2014 оны 126 тоот тогтоолыг үндэслэн нийслэлийн төвийн 6-н дүүрэг тус бүрт газар чөлөөлөх мэргэжилтнүүдийг НӨХГ-ын даргын 2015 оны Б/43 тоот тушаалаар томилон ажиллуулж байгаа бөгөөд тус ажил хариуцсан мэргэжилтнүүд тухайн дүүрэгт хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлуудын суурин судалгаа болон  хээрийн судалгааг хийж гүйцэтгээд байна.
Үүнд:
 1. Нийт 19,6 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлын трасст 243 нэгж талбар
 2. Зам, гүүрийн засвар, шинэчлэлтийн ажлын трасст 91 нэгж талбар
 3. Бохирын шугамын хамгаалалтын зурваст 11 нэгж талбар
 4. Ариутгах татуургын шугамын трасст 77 нэгж талбар
 5. Уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засварын трасст 10 нэгж талбар
 6. Концессын гэрээгээр хийгдэх сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын трасст 15 байршлын 130 нэгж талбар өртсөн байна.
       Дээрх ажлуудын трасст өртсөн нэгж талбарын иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад газар чөлөөлөх тухай мэдэгдэл хүргүүлээд байна.
 
 
Танилцсан:                                                             Ш.Төмөрбаатар /НӨХГ-ын дарга/
 
Хянасан:                                                                Б.Амаржаргал /ЗУХ-ийн дарга/
Биелэлт гаргасан:                                           Ц.Цолмон /Мэргэжилтэн/
 
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2015  ОНЫ  04 ДҮГЭЭР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2014-04-29
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам Үнэлгээ
 1. Үүрэг, даалгавар-НЭГ. Нийслэлд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эрчимжүүлж, газар чөлөөлөх ажлыг шуурхай зохион байгуулах.
1.
 
 а/ Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/22 тоот захирамжаар дүүргийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний ажлуудын хүрээнд:
 • Дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн барилгын 300,0 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий засварын ажлын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/171 тоот захирамжаар байгуулсан. Үнэлгээний хороог хуралдуулан тендерийн бичиг баримтыг хэлэлцэж төслийг боловсруулж 2015 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр захиалагчаар батлуулсан. Тендерийн урилгыг www.e-procurement.mn, www.chingeltei.gov.mn  сайтуудад байршуулж Нийслэл таймс  сонины 2015 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн дугаарт нийтлүүлсэн. Тендерийн нээлт 2015 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 11.00 цагт болно. Тендерийн бичиг баримтыг сонирхогч этгээдэд олгож байна.
 • Хорооллууд дунд хийгдэх авто замын засвар, шинэчлэлтийн ажлын хүрээнд нийт 18 байршлын судалгааг гарган ажлын даалгаврыг гаргуулан зураг, төсвийг хийлгүүлэхээр Нийслэлийн Авто замын газарт хүргүүлсэн.  
 • Дүүргийн Хүүхдийн эмнэлэгийн барилгын эскизийг гэр хорооллын /72 дугаар сургуулийн орчмын/ дахин төлөвлөлтийн ажлын төслийг хэрэгжүүлэгч “Асар-Өргөө” ХХК-аар хийлгэн батлуулж барилгын ажлын зургийн гүйцэтгэлд шаардагдах санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэхээр дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2015 оны 3/224 тоот албан бичгийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлээд байна.
б/ Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/81 тоот захирамжаар дүүргийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн ерөнхий боловсролын 17 дугаар сургууль, 9, 70 дугаар цэцэрлэгүүдийн засварын ажлын тоо, хэмжээг эрэмбэлэн зураг, төсвийг хийлгэж үнэлгээний хороог байгуулсан.
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх.  
90
Үүрэг, даалгавар-ХОЁР. 2015 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын ажлын бэлтгэлийг хангуулах.
2.
Цэргийн жинхэнэ алба хаах хугацаа дуусч бэлтгэлээр халагдах байлдагч, түрүүч нарыг хүлээн авах ажлыг 2015 оны 5 дугаар сарын 1, 2-ны өдрүүдэд, 2015 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын ажлыг 2015 оны 5 дугаар сарын 8-аас 10-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/168 тоот захирамжийг гарган “Цэрэг татлагын товчоо”-ны томилгоот бүрэлдэхүүнийг батлуулан бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө, төсөв хөрөнгийг батлуулан бэлтгэл ажлыг хангаад байна. Цэргийн зарлан дуудах хуудсыг хороодоор дамжуулан хүргүүлсэнээр тараалт 93,9 хувьтай байгаа болно.  
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
2015 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулах.
100
 
 
 
 
Үүрэг, даалгавар-ГУРАВ. Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуй нэгж байгууллагуудын судалгааг нарийвчлан гаргаж, зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хариуцлага тооцон холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. /2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах/
4.
Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуй нэгж байгууллага байхгүй байгаа болно.  
=
 
=
Зөрчил илэрсэн тохиолдолд хуулийн хариуцлага хүлээлгэх.
90
Үүрэг, даалгавар-ДӨРӨВ. Хотын зам дагуу гэрэлтүүлгийн асалтад хяналт тавих, дүүргүүд гэмт хэрэг зөрчил их гарч байгаа гудамж талбай, гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэхэд анхаарч арга хэмжээ авч ажиллах.
5.
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт гэмт хэрэг, зөрчил ихээр гардаг газруудын судалгааг хууль хяналтын байгууллагаар шинэчлэн гаргуулж 3, 5, 7, 12, 13, 19 дүгээр хороодын нутаг дахь нийт 9 байршилд 2015 оны дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн нийт 944,3 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 673 ширхэг, дүүргийн төсвийн 736,9 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 526 ширхэг 1199 гэрэлтүүлгийг хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Гэрэлтүүлгийн асалтад Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс, Дотоод аудитын албанаас тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна.  
 
 
=
 
 
 
=
 
 
 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх.
90
2015 оны 04 дүгээр сарын сүүлийн 14 хоногт дүүргийн нутаг дэвсгэрт гарсан гэмт хэрэг, зөрчил, гамшиг ослын талаарх мэдээ, танилцуулга.
8.
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт гарсан гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх мэдээлэл:
Дүүргийн Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтсүүдэд 2015.04.14-ний өдрөөс 2015.04.28-ны хооронд иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гэмт хэргийн шинжтэй нийт 271 өргөдөл, гомдол, мэдээлэл ирүүлсэнийг бүртгэн авч шалган ажилласан нь өмнөх 14 хоногоос 7 нэгжээр буюу 2,5 хувиар нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.
Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нийт 116 гэмт хэрэг гарч бүртгэгдсэн нь өмнөх 14 хоногоос 28 нэгжээр буюу 24,1 хувиар өссөн  үзүүлэлттэй байна.
Өссөн гэмт хэргийг төрлөөр нь үзүүлвэл:
 1. Хүнийг санаатай алах гэмт хэрэг -2 нэгжээр
 2. Хүчиндэх гэмт хэрэг 3 нэгжээр
 3. Танхайрах гэмт хэрэг 8 нэгжээр
 4. Хулгайлах гэмт хэрэг 10 нэгжээр өссөн.
Хороодод бүртгэгдсэн гэмт хэргийг /өссөн үзүүлэлтээр/ харуулвал:
Хэрэг өссөн хороод:
 1. 1, 19-р хороод 9 нэгжээр
 2. 10, 18-р хороод 8 нэгжээр
 1. 9-р хороо 7 нэгжээр тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.
 

 
Дүүргийн Замын Цагдаагийн тасаг:
    Дүүргийн Замын Цагдаагийн тасгаас 2015 оны 4 дүгээр сарын сүүлийн 14 хоногт гудамж, замд хийсэн үзлэг, шалгалтаар нийт 4132 зөрчил илрүүлэн 3921 хүнд 28,4 сая төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээг авч  согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 145 хүнийг илрүүлэн 66 тээврийн хэрэгслийг журмын хашаанд саатуулсан.
      Гал түймэр, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохиосон ажлаас:
      Дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2015.04.14-ны өдрөөс 2015.04.28-ны өдрүүдэд нийт 43 удаагийн гал түймэр гарсан нь урд оны мөн үетэй харьцуулахад 31 нэгжээр өссөн үзүүлэлттэй байна. Гал түймрийн аюулаас аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн 98,0 сая төгрөгийн өмч хөрөнгийг хамгаалж 27 хүний амь насыг аварсан.
Айл өрх, ахуйн хүрээнд гарч буй гал түймрийн тоог бууруулах зорилгоор 2015.04.15-ны өдөр дүүргийн 7 дугаар хороонд “Хороо” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулан хяналт, шалгалтыг хийж 799 айл өрхийг хамруулан 2392 хүнд галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх санамж, сэрэмжлүүлгийг тараасан.
     Өмч, газрын харилцааны албанаас зохиосон ажлаас:
     Дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албанаас 2015 оны 04 дүгээр сарын сүүлийн 14 хоногт иргэд, байгууллага аж ахуйн нэгжээс нийт 142 өргөдөл, гомдол, 75 албан тоотыг хүлээн авч шийдвэрлэсэн. Газрын төлбөрт 17,9 сая төгрөгийг төвлөрүүлээд байна.             
Өмч, газрын харилцааны албаны “Мэдээллийн сан”-д нийт 20 төрлийн мэдээллийн 150 нэгж, талбарыг шинэчлэн оруулсан.
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
=
Гэмт хэрэг, зөрчил, гамшиг ослын талаарх мэдээ, танилцуулгыг холбогдох хэлтсүүдээр гаргуулан нэгтгэх.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                            Д.ГАНБОЛД
ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                                Ж.ЭРДЭНЭБАТ
 
ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                          З.НАРАНТУЯА
 
 
  
                                 
                                          2015.04.21-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ  АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
                                                             ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
           Багануур дүүрэг                                                                                                                                                                    2015.04.15
Үүрэг даалгавар хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн/ түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелэгдээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 2015 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын ажлын бэлтгэлийг хангуулах Багануур дүүрэгт 2015 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрөөс эхлэн зохион байгуулагдах нэгдүгээр ээлжийн  цэрэг  татлагын бэлтгэл ажил 96 хувьтай хангагдсан. Зарлан дуудах хуудас 2015 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн байлаар 91,5 хувьтай тараагдсан байна.          
 
   90 %
2 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуй нэгж байгууллагуудын судалгааг нарийвчлан гаргаж, зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуйн байгууллагуудад хариуцлага тооцон холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах
Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 2015 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр дүүрэгт баригдаж байгаа аж ахуй нэгжүүдэд үзлэг шалгалтыг явуулсан. . Нийт 7 аж ахуй нэгж хамрагдсанаас барилгын ажил эхлэх үргэлжүүлэх зөвшөөрөл аваагүй 3-н зөрчилтэй байгууллага байна.
Зөвшөөрөлгүй барилга:
 • “Суман тэрх” ХХК орон сууцны барилгын  ажил эхлээгүй, сууриа ухсан
 • “Ахиад ДД” ХХК-ны  орон сууцны барилгын ажил эхлээгүй, сууриа ухсан
 • “Атар дулаан” ХХК орон сууцны барилгын ажил эхлээгүй, сууриа ухсан.
 
   
 
 
Шинээр томилогдсон барилга
техникийн
хяналтын
улсын
байцаагч эрхээ эрхээ
аваагүй
байна.
                                               
Хуулийн дагуу хариуцлага тооцох
 
 
 
 
 
 
70%
3 Хотын зам дагуу гэрэлтүүлгийн асалтад хяналт тавих, дүүргүүд гэмт хэрэг зөрчил их гарч байгаа гудамж талбай, гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэхэд анхаарч арга хэмжээ авч ажиллах Дүүргийн Авто-жим ОНӨААТҮГ-тэй ТХҮХ хамтарч 2015 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр нийт 1188 гэрэлтүүлгийн асалтанд хуваарьт үзлэг явуулсан. Үүнээс 38 гэрэлтүүлэг асахгүй байгааг илрүүлж хариуцсан байгууллагад  хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн. Дүүргийн хэмжээнд гэрэлтүүлэг  байхгүй нэн шаардлагатай  9-н байршилын  судалгааг нэгтгэн санлаа 2015 оны 03-р сард  Нийслэлийн   Захирагчийн  ажлын албанд хүргүүлсэн.      
 
Гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх
 
 
 
80 %
                                                                 
 
 
 
 
 
 
                                                                ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Д.ЦЭРЭННАДМИД
                                                             НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                             Ч.ОДГЭРЭЛ
 
 
2015  ОНЫ  04 ДҮГЭЭР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
3 Нийслэлийн  Ерөнхий төлөвлөгөөний газар Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуй нэгж байгууллагуудын судалгааг нарийвчлан гаргаж, зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хариуцлага тооцон холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. /2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах/     Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авалгүй барилга угсралтын ажил эхлүүлсэн болон батлагдсан зураг төсөлгүй, зөрчил гаргасан  аж ахуйн нэгж байгууллагуудын судалгааг гаргаж, 2015 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулсан. Үүнд:
·          Батлагдсан Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар /АТД/, зураг, төсөл, Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл /БАЭҮЗ/-гүй 16 барилгын жагсаалт
·  Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөлгүй 8 барилгын жагсаалт
·       Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр баригдаж байгаа зөрчилтэй 9 барилгын жагсаалт
 
       
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2015 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба                                                                                     2015.04.29
Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/Түүний нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
ДӨРӨВ. Хотын зам дагуу гэрэлтүүлгийн асалтад хяналт тавих,  дүүргүүд гэмт хэрэг зөрчил их гарч байгаа гудамж талбай, гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэхэд анхаарч арга хэмжээ авч ажиллах.
Биелэлт: Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбай, орон сууц, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн асах унтрах цагийг тааруулан, хяналт тавин ажиллаж байна. Төмөрчний гудамжны гэрэлтүүлгийн асах унтрах программ өөрчлөгдсөнийг хэвийн болголоо. Нарны гүүрний гэрэлтүүлэг, Олимпийн гудамжны  гэрэлтүүлгийн тэжээлийн кабелийн гэмтлийг засварлан хэвийн болголоо.
Хувьсгалчдын гудамжны гэрэлтүүлгийн шонг авто машин мөргөснөөс  гэрэлтүүлгийн шон хугарсан тул шонг шинээр солив. Дүүргүүдийн гэрэлтүүлгийн ашиглалт засвар үйлчилгээ хариуцсан компаниуд гэр хорооллын хороодын дарга нараас гэрэлтүүлгийн асалтын мэдээг авч баталгаажуулсанаар гүйцэтгэлээ авдаг ажиллагаанд шилжсэн тул гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн асалтыг бүрэн хянаж байна. Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ гэрэлтүүлгийн ашиглалт засвар үйлчилгээ хариуцах компаний сонгон шалгаруулалт хийх үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбай, орон сууц, гэр хорооллын гэрэлтүүлэгт гарсан гэмтлийг 30.00 минутаас 48 цагийн дотор гэмтлийг засварлаж байх шалгуур үзүүлэлтийг гэрээний заалтанд оруулсан. Түүнчлэн Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГазраас гүйцэтгэгч компаниудад шилжүүлэх гэрэлтүүлгийн ашиглалт засвар үйлчилгээний эхний 3 сарын төлбөрийг шилжүүлж ажлыг хэвийн үргэлжлүүлэх нөхцөл бололцоог хангасан.
 
 
ХЯНАСАН: Хотын ерөнхий менежер бөгөөд                                                                                                     Захирагчийн ажлын албаны дарга                                                                          Б.БАДРАЛ
 
ХЯНАСАН: Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга                                                Э.ЭНХЦЭЦЭГ
 
                                НЭГТГЭСЭН: Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн мэргэжилтэн                        Э.ЭНХТАЙВАН
                                                                        
Байгууллага: Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй болон хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100%
1 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн талбайд байрлах  нийт гэрэлтүүлгүүдийг бүрэн шалгаж    дуусгалаа. - - Тогтмол хяналт тавьж ажиллах 100%
2 2015 оны 4 сарын 27-ны өдөр байгууллагын нийт ажилтан албан хаагчдад Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн дэслэгч, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн С.Должинсүрэн "Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, гамшиг, аюулт үзэгдэл, эрсдэл, чадавхи" сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. - - Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх 100%

 

БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
МЭРГЭЖИЛТЭН                              Ч.МЯГМАРДУЛАМ2015  ОНЫ  04 ДҮГЭЭР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээ-гүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэлгээ
1 2 3 4 5 6
 
 
1
Нийслэлд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эрчимжүүлж, газар чөлөөлөх ажлыг шуурхай зохион байгуулах. Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн “Эрх шилжүүлэх тухай” А/15 захирамжаар Нийтийн тээврийн судалгаа, загварчлал боловсруулах 600 сая төгрөгийн төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны эрх тус газарт шилжсэн. 
Нийтийн тээврийн судалгаа, загварчлал боловсруулах ажлын “даалгавар”-ыг боловсруулж дуусаад холбогдох газруудаас санал авсан.
Нийтийн тээврийн судалгаа, загварчлал боловсруулах ажлын тендер зарлах үнэлгээний хороо байгуулах хүсэлтийг НХААГ-т албан бичгээр хүргүүлсний дагуу үнэлгээний хороонд ажиллах нарийн бичгийн дарга болон иргэний төлөөллийг албан бичгээр тус газарт ирүүлсэн.
Тус газрын даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдрийн А/22 тоот тушаалаар Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжих Нийслэлийн нийтийн тээврийн судалгаа, загварчлал боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог байгуулсан. Нийтийн тээврийн судалгаа, загварчлал боловсруулах ажлын тендер 04 дүгээр сарын 3-ны өдрийн “Өдрийн сонин”-д  зарлагдсан. Тендерийг одоогоор нээгээгүй байна.
     
 
 
 
 
 
    70

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАЗАР
 
2015  ОНЫ  04 ДҮГЭЭР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ

                   Тайлант хугацаанд тус байгууллагад өгөгдсөн үүрэг даалгавар байхгүй болно.
 
 
 
    
                                                                        Хянасан: ХЭА-ны дарга                   Д.Оюунгэрэл
                                                         Биелэлт гаргасан: Мэргэжилтэн                   Н.Одонтуяа
 
2015  ОНЫ  04 ДҮГЭЭР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 Нийслэллийн худалдан авах ажилгааны газар
 
      Улаанбаатар хот                                                                                           2015 оны 05 дугаар сар 02                                                                                                        
 
 
Үүрэг далгаварын биелэлтийн дагуу хийж  хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит
Үрд дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
 
 
 
Үнэлгээ 0-100
1 2 3 4 5 6
Үүрэг даалгавар : Нийслэлд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эрчимжүүлж, газар чөлөөлөх ажлыг шуурхай зохион байгуулах.
  2015 оны 04 дугаар сарын 30 ны байдлаар Нийслэл хотод хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн хөрөнгө
оруулалтын төсөл арга хэмжээний ажлын явцын товчоо.
             
Ажлын явцын утга Ажлын тоо Ажлын тоо /%/ Батлагдсан төсөвт өртөг
НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ 1 2         3
Гэрээ байгуулагдсан болон гэрээ байгуулах шатандаа 28 23.5% 3,182,700.00
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа 49 41.2% 28,316,057.97
Зарласан ажлууд 7 5.9% 49,131,900.00
Тендерийн бэлтгэл шатандаа 35 29.4% 62,832,500.00
ДҮН 119 38.0%       143,463,158 
ДҮҮРГИЙН ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭН ХЭРЭГЖИЖ  БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ      
Гэрээ байгуулагдсан болон гэрээ байгуулах шатандаа           5  8%        3,973,000 
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа 2 3%        1,275,000 
Зарласан ажлууд 19 29%            4,974,800 
Тендерийн бэлтгэл шатандаа 39 60%          26,871,600 
ДҮН 65 21.3% 37,094,400
НИЙСЛЭЛИЙН ХАРЬЯА АГЕНТЛАГУУДАД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ,  АРГА ХЭМЖЭЭ      
Гэрээ байгуулагдсан болон гэрээ байгуулах шатандаа        11  9%        3,706,400 
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа 17 13%        4,219,000 
Зарласан ажлууд 2 2%            2,152,800 
Тендерийн бэлтгэл шатандаа 99 77%          52,294,902 
ДҮН 129 42.3%         62,373,102 
НИЙТ 313 100%       242,930,660 
 
 
                 БОЛОВСРУУЛСАН:         ДАТШБХ  МЭРГЭЖИЛТЭН                             М.ГЭРЭЛТУЯА
 
Дээрх үүрэг даалгавараас тус байгууллагатай холбоотой заалт байхгүй болно.2015 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
  
 ХҮҮХЭД-ЗАЛУУЧУУДЫН СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУСГАЙ ЦОГЦОЛБОР
 
2015.                                                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Үүрэг даалгавар: 2015 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын ажлын бэлтгэлийг хангуулах.
01 05 дугаар 08 нд БЗДийн цэрэг татлагийн газар очиж  14  залууг бүртгүүлснээр 5 залуу суралцаж байгаа тул шууд чөлөөлөгдсөн. 9 залуу жин өндрийн хэмжээндээ хүрээгүй тул чөлөөлөгдсөн. 2 залуу 10 сарын цэрэг татлагат татагдахаар болсон.   Цаашид 8 дугаар хороон дээр бүртгүүлж байх шаардлагатай байна.
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:   ДАРГА                                      Б.ЛХАМСҮРЭН
 
 
ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН : ДОТООД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ  ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН                         Д. ЭНХБАЯР
НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР


Манай газарт хамаарах заалт байхгүй болно. 

ЗУХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Э.БАТЖАРГАЛ