Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2015-05-04 14:46:44
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Мэргэжлийн хяналтын газар 1. Мэргэжлийн байгууллагууд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын мэдээллийг шуурхай гаргаж хүргүүлэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат/
2. 2015 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд нэгдсэн мэдээллийг танилцуулах.
14 Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч
2 Эрх шилжсэн байгууллагууд, НХААГ,
НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс
Нийслэлд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил, худалдан авах ажиллагааны явц, гүйцэтгэлд хяналт, шинжилгээ хийж 2015 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга Х.Гантулга/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн  асуудал хариуцсан орлогч
3 НЗДТГ-ын Стратегийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс 1. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт суурилсан нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 2016 оны зорилтыг нутгийн захиргааны байгууллагуудаас санал авч явцын мэдээллийг танилцуулах.
2. 2016 оны улс нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөгжлийн стратегитай уялдуулан тусгуулахаар ирүүлсэн саналыг 2015 оны 06 дугаар сарын 05-ны дотор танилцуулах. /НЗДТГ-ын Страгегийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга С.Баярбаатар/
 30 НЗДТГ
4 Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар Хүүхдийн зусланд эхний ээлжийн амрагчийг хүлээн авах бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах. Үүнд: Мэргэжлийн байгууллагуудыг оролцуулсан ажлын хэсэг байгуулж бэлтгэлийг газар дээр нь танилцан шалгах, үйл ажиллагааг нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дүгнэлтийг гарсаны дагуу эхлүүлэх. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
5 Захирагчийн ажлын алба,  Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг Байгаль орчин ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын санаачилгаар 1 сая мод ургуулах уриан дор зохион байгуулагдах  тул мод тарих өдрийг угтан бэлтгэл ажлыг хангуулж, нийслэлийн  иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг идэвхтэй оролцуулах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
6 Нийслэлийн Нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд
 
 
Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллгага, эрүүл мэнд, боловсрол соёл урлаг, банк санхүү, худалдаа үйлчилгээ, аж ахуй нэгж иргэнийг бүрэн хамруулж идэвхтэй оролцуулах. 14 Захирагчийн ажлын алба
 
              НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БИЕЛЭЛТ
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 Нийслэллийн худалдан авах ажилгааны газар
 
      Улаанбаатар хот                                                                                                                                     2015 оны 05 дугаар сар 14                                                                                                        
 
 
Үүрэг далгаварын биелэлтийн дагуу хийж  хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит
Үрд дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
 
 
 
Үнэлгээ
 0-100
1 2 3 4 5 6
Үүрэг даалгавар :  Нийслэлд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил, худалдан авах ажиллагааны явц, гүйцэтгэлд хяналт, шинжилгээ хийж 2015 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга Х.Гантулга/
  Нийслэл хотод эрх шилжсэн нийт 309 ажил хэрэгжиж байна. Үүнээс:
·         НХААг - 119 төсөл арга хэмжээ
·         Дүүргийн худалдан авах ажиллагааны албадуудад- 65 төсөл арга хэмжээ
·         Нийслэлийн харьяа агентлагуудад хэрэгжиж байна-125 төсөл арга хэмжээ
Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар нь  119 төсөл арга хэмжээнээс
-       Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төсөл арга хэмжээ-32           
-       Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төсөл арга хэмжээ -69
-       Он дамжин хэрэгжиж буй төсөл арга хэмжээ-18
Ажлын явцын утга Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газарт хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ Дүүргийн эрх шилжүүлэн хэрэгжиж  буй хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ Нийслэлийн харьяа агентлагуудад хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын төсөл,  арга хэмжээ Нийслэлд хэрэгжиж буй нийт төсөл арга  хэмжээ
Ажлын тоо Ажлын тоо /%/ Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төгрөг/ Ажлын тоо Ажлын тоо /%/ Батлагдсан төсөвт өртөг Ажлын тоо Ажлын тоо /%/ Батлагдсан төсөвт өртөг Ажлын тоо Ажлын тоо /%/ Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төгрөг/
Гэрээ байгуулагдсан болон гэрээ байгуулах шатандаа 50 42.0% 25,879,327.10 8 12.31% 5,041,000 25 20.00% 14,223,500 83 24,77% 45,143,827.1
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа 29 24.4% 41,011,030.87 18 27.69% 4,804,500 19 15.20% 27,172,700 66 22,43% 72,988,230.8
Зарласан ажлууд 7 5.9% 20,778,700.00 13 20.00% 6,600,372 6 4.80% 1,625,300 26 10,2% 29,004,372.0
Тендерийн бэлтгэл шатандаа 33 27.7% 55,794,100.00 26 40.00% 20,648,528 75 60.00% 19,753,237 134 42,6% 96,195,865.0
ДҮН 119 100.0%  143,463,158  65 100.00% 37,094,400 125 100.0% 62,774,737 309 100% 243,332,295.0
ДҮҮРГҮҮДЭД 2015 ОНЫ УЛСЫН БОЛОН НИЙСЛЭЛИЙН  ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ,
 АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ СУДАЛГААНЫ ТОВЧОО
 
Худалдан авах ажиллагааны алба Гэрээ байгуулагдсан болон гэрээ байгуулах шатандаа Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа Тендерийн материал хүлээн авч байгаа/ Зарласан ажлууд Тендерийн бэлтгэл шатандаа НИЙТ
Ажлын тоо Ажлын тоо /%/ Батлагдсан төсөвт өртөг /мян төг/ Ажлын тоо Ажлын тоо /%/ Батлагдсан төсөвт өртөг /мян төг/ Ажлын тоо Ажлын тоо /%/ Батлагдсан төсөвт өртөг /мян төг/ Ажлын тоо Ажлын тоо /%/ Батлагдсан төсөвт өртөг /мян төг/ Ажлын тоо Батлагдсан төсөвт өртөг /мян төг/
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
1 Баянгол дүүрэг   0.00%   3 33.33% 320,000 2 22.22% 1,220,000 4 44.44% 8,188,800 9 9,728,800
 2 Багахангай дүүрэг   0.00%   1 33.33% 22,700 2 66.67% 235,900   0.00%   3 258,600
 3 Сүхбаатар дүүрэг   0.00%   3 33.33% 494,700 1 11.11% 1,687,300 5 55.56% 1,678,200 9 3,860,200
 4 Чингэлтэй дүүрэг   0.00%     0.00%   2 28.57% 350,000 5 71.43% 2,740,000 7 3,090,000
5 Сонгино хайрхан дүүрэг 2 25.00% 1,701,000 3 37.50% 300,000   0.00%   3 37.50% 1,712,700 8 3,713,700
 6 Багануур дүүрэг 2 25.00% 3,030,000 2 25.00% 487,000 2 25.00% 267,200 2 25.00% 250,000 8 4,034,200
 7 Баянзүрх дүүрэг 1 14.29% 50,000 3 42.86% 320,000 1 14.29% 1,186,600 2 28.57% 1,578,500 7 3,135,100
 8 Хан-Уул дүүрэг 2 22.22% 160,000 2 22.22% 1,660,100 1 11.11% 1,441,372 4 44.44% 4,332,728 9 7,594,200
 9 Налайх дүүрэг 1 20.00% 100,000 1 20.00% 1,200,000 2 40.00% 212,000 1 20.00% 167,600 5 1,679,600
  Нийт 8 12.31% 5,041,000 18 27.69% 4,804,500 13 20.00% 6,600,372 26 40.00% 20,648,528 65 37,094,400
                                  
 
 
                                  ХЯНАСАН:
                                  ОРЛОГЧ                                                                             Д.МӨНХ-ЭРДЭНЭ
                                  БОЛОВСРУУЛСАН:      
                                  ДАТШБХ  МЭРГЭЖИЛТЭН                                               М.ГЭРЭЛТУЯА
 
 
 
1. Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг тохиолдуулан манай байгууллага бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. Мөн албан хаагч тус бүрээс 5000 төгрөгийг хураан мод тарих мөнгөн хуримтлал үүсгэн холбогдох байгууллагын дансруу шилжүүлээд байна.НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
 
2015  ОНЫ  05 ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Өгсөн үүрэг даалгавар Биелэлт Хувь
6 Нийслэлийн Нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд
 
 
Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллгага, эрүүл мэнд, боловсрол соёл урлаг, банк санхүү, худалдаа үйлчилгээ, аж ахуй нэгж иргэнийг бүрэн хамруулж идэвхтэй оролцуулах. НЭЗХГ нь Соёлын төв өргөөний 5 давхарт байрладаг ба Соёлын төв өргөө харуул хамгаалалт, цэвэрлэгээ үйлчилгээ, хог хаягдлын үйлчилгээг бүрэн хариуцдаг. Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд бие даан оролцох субъект биш болно. Соёлын төв өргөө уг уралдаанд оролцож байгаа ба шаардлагатай тохиолдолд хамтрах, дэмжиж ажиллах болно. -
    ДУНДАЖ ОНОО   -
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА                                                   Э.ТЭМҮҮЛИН
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                           Б.ЦЭНД-АЮУШ
 
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 05 дугаар сарын 11
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5     6
1 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 04 дүгээр сарын 14-ний  63 дугаар зарлиг, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны 04 дүгээр сарын 02-ны А/146 дугаар тушаалын дагуу Улсын хэмжээнд нэг сая мод ургуулах аянд нэгдэн, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/ 160 тоот захирамж гарган, уриалга хүргүүлэн ажилласан.“Бүх нийтийн мод тарих үндэсний өдөр”-ийг 2015 оны 05 дугаар сарын 09-ны өдөр дүүргийн хэмжээнд зохион байгууллаа.
Бүх нийтээр мод тарих нэгдсэн арга хэмжээг Баянзүрх хайрханд зохион байгуулж, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчид хурлын ажлын алба, Засаг даргын Тамгын газрын ажилтан албан хаагчид, Соёлын ордны  Их Засаг Олон улсын дээд сургуулийн оюутнууд, Засаг даргын дэргэдэх Нийтлэг үйлчилгээний газар-1,2,3,4 (ОНӨААТҮГ)-ын нийт 210 хүн 800ш шинэс буюу шилмүүст мод, 400ш агч буюу гоёлын мод тарьсан.
Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг ясли, эрүүл мэндийн нэгдэл, Сууц өмчлөгчдийн холбоодоос ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Засаг даргын Тамгын газраас гоёлын мод тараан сургууль цэцэрлэгийн хашаанд нийт 1147 мод, 280 бут сөөг, 30 СӨХ, Орон сууцны хороололд 916 мод, 1378 бут сөөг, 338 хүн тарьсан.
Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс албад мод тарих ажилд идэвхитэй оролцсон бөгөөд Дүүргийн хөгжлийн төвийн 18 ажилта албан хаагчид 28 дугаар хорооны 1-р хэсэгт“Хужирбуланхөгжил” Газар өмчлөгдийн холбооны байгуулсан хүүхдийн тоглоомын талбайн 20 мкв талбайд бор голт, монос, хайлаасзэрэг 20 мод тарьж хайсжуулсан.
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах 10-н их дээд сургуулийн 494 багш ажилчид оюутангууд ойр орчимдоо нийтдээ 1590 модыг тарьсан байна. Дүүргийн 28 н хороод хорооны нутаг дэвсгэрт мод тарих ажлыг зохион байгуулсан ба хороодын цогцолбор байрны ойр орчим болон иргэдийн хашаанд мод тариулах ажлыг тус бүр зохион байгуулав. Тус ажлын хүрээнд Баянзүрх дүүрэг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 04 дүгээр сарын 14-ний  63 дугаар зарлигийн дагуу Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/160 тоот захирамжийн дагуу  “Бүх нийтийн мод тарих үндэсний өдөр” дүүргийн нутаг дэвсгэрт нийтдээ 8345 мод, 1928 бут сөөгийг төрийн болон хувийн хэвшлийн 183 аж ахуйн нэгж  байгууллагын 2273 хүн тарьсан байна..
      100%
 
2
Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн “Болзолт уралдаан зарлах тухай” А/ 341 дүгээр захирамжийг дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд сурталчлах сургалтыг Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албаны Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс,Тохижилт, хог хаягдал удирдлагын хэлтэстэй хамтран  зохион байгуулав.   Сургалтанд тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт худалдаа, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 530 гаруй аж ахуйн нэгж, байгууллага, Сууц өмчлөгчдийн холбоо, хороодын хэсгийн ахлагч нар оролцож мэдээлэл авсан. Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/314 дүгээр захирамж болон захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг Захирагчийн ажлын албаны Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга О.Нарантуяа,”Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах” нийслэлийн хөтөлбөрийн талаар Нийслэлийн Засаг даргын хөдөлмөр, эрхлэлт нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан орлогч Ц.Буяндалай нар тус тус мэдээлэл  хийв. “Согтууруулах ундаа худалддаг болон түүгээр үйлчилдэг газруудын аттестатчилал, цэгийн зураглалын тухай” Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн Д.Эрдэнэцэцэг, тохижилт цэвэрлэгээний ажил, “Гадна хаяг, мэдэээллийн байгууламжид тавигдах шаардлага”-ын талаар  Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн Э.Даваахатан нар тус тус сургалтанд оролцогчдод мэдээлэл хийсэн.  Аж ахуйн нэгж, иргэдийн дунд чөлөөт ярилцлага хийж, сонирхсон асуултанд холбогдох албаны хүмүүс хариулав. Сургалтанд оролцогчдыг уриалга , гарын авлага материалаар бүрэн хангаж, зохих мэдээллийг өгсөн. Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд  идэвхитэй, хариуцлагатай  оролцсон.
                      
      100%
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                    Б.АМАРТҮВШИН
2015 оны ... дугаар сарын ... ны өдөр
ХЯНАСАН
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН  ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                        А.ПҮРЭВДУЛАМ
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                             Г.НАНСАЛМАА
 
НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР
2015  ОНЫ  05 ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНД ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн / түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100  
1 Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрүүл мэнд, боловсрол соёл урлаг, банк санхүү, худалдаа үйлчилгээ, аж ахуй нэгж иргэнийг бүрэн хамруулж идэвхтэй оролцуулах. Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн А.Цэцгээ болзолт уралдаан шалгаруулах ажлын хэсгийг ахлан, Хан -Уул дүүргийн 2, 4, 5 дугаар хорооны аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг хариуцан ажиллаж байна. Хороодын  аж ахуйн нэгжийн судалгааг гаргасан.  Нийт 600 гаруй аж ахуйн нэгжүүдэд болзолт уралдааны талаар танилцуулж , гарын авлага тарааж, үүрэг даалгавар өгсөн.   6, 7, 8 -р сарын  төлөвлөгөөний дагуу ажиллана. 30  

НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2015 оны 5 дүгээр сарын 13-ны өдөр                                                                                                Улаанбаатар хот
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг Байгаль орчин ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын санаачилгаар 1 сая мод ургуулах уриан дор зохион байгуулагдаж, нийслэлийн  иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд идэвхтэй оролцов.
2015 оны бүх нийтээр мод тарих өдрийг Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын санаачлагаар “Нэг сая мод ургуулах хөдөлгөөн” өрнүүлэх хэлбэрээр улс орон даяар зохион байгуулж нийслэлийн төвийн 6 дүүрэг бүр тарьц суулгацын үзэсгэлэн худалдааг ажиллуулж тодорхой байршлуудад мод тарих үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.
“Нэг сая мод ургуулах хөдөлгөөн”-д оюутан залуусын төлөөлөл сайн дурын “Эко элч” нарыг төвийн 6 дүүргүүдэд илгээн ажиллуулсан бөгөөд эко элч нар нь иргэд олон нийт, залууст мод тарих талаар заавар зөвлөгөө өгч, түүний ач холбогдлыг таниулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангаж зурагт хуудас, гарын авлага тарааж, мэдээ мэдээллээр хангаж ажилласан.
2015 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн байдлаар нийслэлийн хэмжээнд нийт 23267 иргэд, 1341 аж ахуй нэгж байгууллагуудын оролцоотойгоор нийт 234,037 ширхэг мод, бут сөөг таригдсан байна.
    100
2 Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд  идэвхтэй оролцохоор бэлтгэл ханган ажиллаж байна.
Байгаль орчин, ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яам нь Монголын ахмад багш нарын холбоотой хамтран “Орчноо цэцэрлэгжүүлэх, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх” талаар бүх шатны сургууль, цэцэрлэгүүдийн  дунд болзолт уралдаан зарлаж, 2015 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр уралдаанд оролцогчдын материалыг Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар хүлээн авч  уралдааны шалгуур үзүүлэлтийн  дагуу хийсэн ажлын тайланг Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яам хянан үзэж 2015 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдөр  улсын хэмжээнд уралдаанд тэргүүлэгчдийг шалгаруулж нийтэд мэдээлэхээр ажиллаж байна.
    80
 
 
 
 
         Танилцсан:             Нийслэлийн Байгаль орчин,
                                          ногоон хөгжлийн газрын дарга                           Г.Болормаа
 
 
         Хянасан:                 Захиргаа удирдлагын хэлтсийн                         С.Соронзонболд
          дарга
 
           Нэгтгэсэн:              Захиргаа удирдлагын хэлтсийн                           Б.Уянга
                                            мэргэжилтэн                                                           


 
 
  
НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 05 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
2015 оны 05 дугаар сарын 13                                                                                                                                                                Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг Байгаль орчин ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын санаачилгаар 1 сая мод ургуулах уриан дор зохион байгуулагдах  тул мод тарих өдрийг угтан бэлтгэл ажлыг хангуулж, нийслэлийн  иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг идэвхтэй оролцуулах. Байгууллагын хэмжээнд нийт 33 албан хаагч 1,000,000 мод ургуулах хөдөлгөөнд нэгдэж, хүн тус бүр 5,000 төгрөг буюу нийт 160000 төгрөг  хандивлаж, нийслэлийн “Ногоон байгууламжийн” санд төвлөрүүлсэн. 160,000 төгрөгийг Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газарт албан бичгээр хүргүүлсэн. - - 100%
2 Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллгага, эрүүл мэнд, боловсрол соёл урлаг, банк санхүү, худалдаа үйлчилгээ, аж ахуй нэгж иргэнийг бүрэн хамруулж идэвхтэй оролцуулах. Байгууллагын хэмжээнд жил бүрийн  5-р сард уламжлал болгон зохион байгуулагддаг “Цэцэгжүүлэлтийн аян”-ны хүрээнд хэлтэс бүр өөрсдийн тасалгааны цэцгийн хөрс, шороог шинэчлэх, үрслүүлэх, шинээр суулгах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна. Ажлын байрны цэвэр, эрүүл орчныг бүрдсэн. - Аянаа дүгнэж шилдэг цэцэгжүүлэлттэй хэлстийг шалгаруулна. 100%
Нийт хувь 100%
 
ТАНИЛЦСАН:
                                                           ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ ДАРГА                  Д.ОЮУНТУЯА
 
                                                           БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                    О.НАРАНБАЯРНийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2015 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн шуурхай хуралдаан дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2015.05.13                                                                                                                              Сонгинохайрхан дүүрэг                                                                                                                         
 
Д/д
 
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар-1. Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллгага, эрүүл мэнд, боловсрол соёл урлаг, банк санхүү, худалдаа үйлчилгээ, аж ахуй нэгж иргэнийг бүрэн хамруулж идэвхтэй оролцуулах.
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/314 дүгээр захирамжаар байгуулагдсан 11 ажлын хэсэг хороо тус бүр дээр ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж “Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай, цэмцгэр байгууллага, аж ахуйн нэгж шалгаруулах болзолт уралдааны удирдамж”-ыг танилцуулах сургалтыг байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд зохион байгуулж гарын авлага, материалыг тараагаад байна.       30%
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
                                                                 ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
                                                                  ДАРГА                                                С.МӨНХЧУЛУУН
 
 
 
                     ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                    А.ПҮРЭВСҮРЭН
 
 
                   БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
 
 
 
 2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ
 АЖИЛТНУУДЫНШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
                                                                                                                                                                                                                  2015.05.13
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1. Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллгага, эрүүл мэнд, боловсрол соёл урлаг, банк санхүү, худалдаа үйлчилгээ, аж ахуй нэгж иргэнийг бүрэн хамруулж идэвхтэй оролцуулах. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБ, иргэдийг хүлээн авч уулзалт зохион байгуулан хороодын Засаг дарга нарын ажлын албаар дамжуулан уриалга хүргүүлсэн. Мөн шилдэг тохижилттой аж ахуй нэгж байгууллага шалгаруулах дүүргийн Засаг даргын Хот нийтийн аж ахуйн асуудал хариуцсан орлогч Л.Амарзаяагаар ахлуулсан 8 ажлын хэсгийн гишүүд хариуцсан хороодод ажиллаж, аж ахуй нэгж байгууллагуудын гадна тохижилт, хаяг рекламны өнгө үзэмж, ногоон байгууламжийн одоогийн байдлыг баримтжуулан фото зургийг авч, холбогдох үүрэг даалгаврыг өгч ажиллаж байна. Мөн хариуцсан хороодын гахай болон смайл наалгах аж ахуй нэгжүүдийн жагсаалтыг гаргаад байна. Болзолт уралдаанд оролцож байгаа ААНБ-аар хяналт шалгалтыг ажлын хэсэг тогтмол хийж тайлан мэдээг Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албан хүргүүлж байна.
 
    50%
                                               
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                               Д.БАДАРСАН
 
НЭГТГЭСЭН:
ХШҮ-НИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   М.ЭРДЭНЭБААТАР
 НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Хан-Уул дүүрэг                                                                                               2015 оны 05 дүгээр сарын 18 өдөр
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 Мэргэжлийн байгууллагууд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын мэдээллийг шуурхай гаргаж хүргүүлэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат - 2015 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд нэгдсэн мэдээллийг танилцуулах/             Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 02-01/274 тоот “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт баригдаж буй барилга угсралтын үйл ажиллагаа эхлэх болон үргэлжлүүлэх зөвшөөрөлгүй иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад урьдчилан сэргийлэх хяналт хийх тухай” удирдамжийн дагуу шалгалт хийгдэж байна. Шалгалтаар нэр бүхий 12 аж ахуйн нэгж, иргэд зөвшөөрөлгүй барилгын үйл ажиллагаа явуулж байна.   Шалгалт үргэлжилж байна. 80
2 Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллгага, эрүүл мэнд, боловсрол соёл урлаг, банк санхүү, худалдаа үйлчилгээ, аж ахуй нэгж иргэнийг бүрэн хамруулж идэвхтэй оролцуулах    Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан 5 ажлын хэсгийн 26 гишүүн хуваарьт хороодод ажиллаж,  хариуцсан хороодын нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын тохижилт, ногоон байгууламж, цэвэрлэгээний ажилтай танилцаж, аж ахуйн нэгж байгууллагад НЗД-ын 2015 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/314 дүгээр захирамжаар батлагдсан уралдааны болзол,  удирдамж, уриалга, шалгуур үзүүлэлтийг танилцуулж, салбар тус бүрээр хүлээн авч, байгууллагад тулгамдаж байгаа асуудал цаашид тохижилт, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хэрхэн хамтран ажиллах талаар саналыг сонсож, хэрэгжилтийг хангах ажлыг хороодтой хамтран зохион байгуулж байна.
Нийслэлийн Засаг даргын  Уриалга, удирдамж, шалгуур үзүүлэлт, хэвлэмэл номыг 16 хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй давхардсан тоогоор нийт 1655  иргэн, аж ахуйн нэгж байгуулагад  хүргэн,  ажлын хэсгүүд Facebook хуудсаар дамжуулан болзолт уралдааныг сурталчлан ажиллаж байна.
Болзолт уралдааны ажлын хэсэг удирдамжийн дагуу төлөвлөгдсөн ажлуудыг бүрэн хийж гүйцэтгэж байна
. Ажлын хэсэг хариуцсан хороодын байгууллага, аж ахуйн нэгж бүрийг 14 хоногт 1 удаа шалгаж дүн мэдээг  фото зургаар баримтжуулан УБЗАА-нд ирүүлэх ба сар бүрийн эцэст  өмнөх хяналтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгаагүй байгууллагад ГАХАЙ” наалт, идэвх чармайлттай ажиллаж, онцгой ахиц дэвшил гаргасан байгууллагад “СМАЙЛ” наалт гардуулан зөрчлийг арилгах талаар зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж, тогтмол хяналт тавин ажиллана.
Мөн хуваарь хороонд өгөгдсөн нэрсийн дагуу “Архи, согтууруулах ундааны аттестатчилалын шалгалтыг удирдамжийн дагуу зохион байгуулах ба нийт худалдаа, хоол үйлдвэрлэлийн 301 аж ахуйн нэгж хамрагдана.
100
Биелэлтийн үнэлгээ        
90

НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ
05 САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНД ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
2015 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр                                                       Улаанбаатар хот.     
 
 
 
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт
Биелэлт
/хувь/
 
 
1
Тав. Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг Байгаль орчин ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын санаачилгаар 1 сая мод ургуулах уриан дор зохион байгуулагдах  тул мод тарих өдрийг угтан бэлтгэл ажлыг хангуулж, нийслэлийн  иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг идэвхтэй оролцуулах. Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрөөр тус газрын ажилтнууд ногоон байгууламжийн санд нэг хүний 5000 төгрөгөөр тооцон нийт 16 ажилтны 80.000 төгрөгийг  хандивлав. 100%
 
2
Зургаа. Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллгага, эрүүл мэнд, боловсрол соёл урлаг, банк санхүү, худалдаа үйлчилгээ, аж ахуй нэгж иргэнийг бүрэн хамруулж идэвхтэй оролцуулах. Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн дагуу “Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаан”-ны удирдамжийг тус газраас 2015 оны 5 сарын 11-ний өдрийн 144 тоот албан бичигт хавсарган зочид буудал, дэн буудал, амралтын газрын   үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан 224  аж ахуй нэгж байгууллагуудад хүргүүллээ. 100%
 
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН ДАРГА                                  Э.БАТТУЛГА
 
                                    Огноо: ................................
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН                                   Э.МӨНХЗУЛЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2015-05-13
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам Үнэлгээ
 1. Үүрэг, даалгавар-НЭГ. Мэргэжлийн байгууллагууд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын мэдээллийг шуурхай гаргаж хүргүүлэх.
1.
 
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй баригдаж буй барилга, байгууламжийн талаарх мэдээллийг мэргэжлийн байгууллагуудаар /Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Өмч газрын харилцааны алба/ 14 хоног тутам гаргуулан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт мэдээллэн ажиллаж байна. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөлгүйгээр барилгын ажил эхлүүлсэн нийт 2 зөрчил илэрсэн. Үүнд:
а/ Нийслэлийн Засаг даргын 2009 оны 231 тоот захирамжаар 11 дүгээр хороо, нуурын 4 дүгээр гудамж, 41 тоотод байрлах иргэн Т.Болдын өмчлөлийн газар дээр Модон Шаньун ХХК-аас барьж буй /2013.02.13-ны өдрийн 91 тоот архитектур төлөвлөлтийн даалгавар бүхий/ 5 давхар карказ цутгамал төмөр, бетон барилга
б/ Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/54 тоот захирамжаар Гадаад хэргийн яаманд газрыг нь эзэмшүүлэх зөвшөөрөл олгосон газарт Согён зууны хөгжил ХХК-аас тус яамны ажилчдын орон сууцны зориулалтаар барилга барихаар Дипломатын 15 дугаар  байрны дэргэд барилга угсралтын зөвшөөрөлгүйгээр газар шорооны ажил эхлүүлсэн зөрчил илэрсэн болно.
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
Монгол улсын хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэн ажиллах. 100
Үүрэг, даалгавар-ХОЁР. Нийслэлд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил, худалдан авах ажиллагааны явц, гүйцэтгэлд хяналт, шинжилгээ хийж 2015 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга Х.Гантулга/
2.
а/ Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/22 тоот захирамжаар дүүргийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний ажлуудын хүрээнд:
 • Дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн барилгын 300,0 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/171 тоот захирамжаар байгуулсан. Үнэлгээний хороог хуралдуулан тендерийн бичиг баримтыг хэлэлцэж төслийг боловсруулан 2015 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр захиалагчаар батлуулсан. Тендерийн урилгыг www.e-procurement.mn, www.chingeltei.gov.mn  сайтуудад байршуулж Нийслэл таймс  сонины 2015 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн дугаарт нийтлүүлсэн. Тендерийн нээлт 2015 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 11.00 цагт болно. Тендерийн бичиг баримтыг сонирхогч этгээдэд олгож байна.
 • Хорооллууд дунд хийгдэх авто замын засвар, шинэчлэлтийн ажлын хүрээнд нийт 18 байршлын судалгааг гарган ажлын даалгаврыг гаргуулан зураг, төсвийг хийлгүүлэхээр Нийслэлийн Авто замын газарт хүргүүлсэн. Үнэлгээний хороог дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/222 тоот захирамжаар байгуулсан. 
 • Дүүргийн Хүүхдийн эмнэлэгийн барилгын эскизийг гэр хорооллын /72 дугаар сургуулийн орчмын/ дахин төлөвлөлтийн ажлын төслийг хэрэгжүүлэгч “Асар-Өргөө” ХХК-аар хийлгэн батлуулж барилгын ажлын зургийн гүйцэтгэлд шаардагдах санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэхээр дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2015 оны 3/224 тоот албан бичгийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн. Үнэлгээний хороог дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/213 тоот захирамжаар байгуулсан. 
б/ Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/81 тоот захирамжаар дүүргийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн ерөнхий боловсролын 17 дугаар сургууль, 9, 70 дугаар цэцэрлэгүүдийн засварын ажлын тоо, хэмжээг эрэмбэлэн зураг, төсвийг хийлгэж үнэлгээний хороог дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/214 тоот захирамжаар байгуулсанаар “Үнэлгээний хороо”-г худалдуулж тендерийн бичиг баримтыг хэлэлцэн зураг, төслийг боловсруулан 2015 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр захиалагчаар батлуулсан. Тендерийн урилгыг сhingeltei.gov.mn сайтанд байршуулсан.
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
Нийслэлд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил, худалдан авах ажиллагааны явц, гүйцэтгэлд хяналт тавин ажлыг эрчимжүүлэх.
90
 
 
Үүрэг, даалгавар-ГУРАВ. 1. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт суурилсан нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 2016 оны зорилтыг нутгийн захиргааны байгууллагуудаас санал авч явцын мэдээллийг танилцуулах.
2. 2016 оны улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөгжлийн стратегитай уялдуулан тусгуулахаар ирүүлсэн саналыг 2015 оны 06 дугаар сарын 05-ны дотор танилцуулах. /НЗДТГ-ын Страгегийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга С.Баярбаатар/
3.
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтод тусгах саналыг холбогдох хэлтэс, албадаар гаргуулан нэгтгэх зорилгоор дүүргийн Засаг даргын Тамгын 2015 оны 3/753 тоот албан бичгийг хэлтсүүдэд хүргүүлээд байна.
Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 2016 оны төлөвлөгөөнд тусгах санал боловсруулах ажил эхэлж буйтай холбогдуулан хэлтэс, албадаас нэгдсэн маягтын дагуу саналыг авахаар дүүргийн Засаг даргын Тамгын 2015 оны 3/75 тоот албан бичгийг хэлтсүүдэд хүргүүллээ.
 
 
=
 
 
=
 
2016 оны ажлын төлөвлөлтийн санал авах.
90
Үүрэг, даалгавар-ДӨРӨВ. Хүүхдийн зусланд эхний ээлжийн амрагчийг хүлээн авах бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах. Үүнд: Мэргэжлийн байгууллагуудыг оролцуулсан ажлын хэсэг байгуулж бэлтгэлийг газар дээр нь танилцан шалгах, үйл ажиллагааг нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дүгнэлтийг гарсаны дагуу эхлүүлэх.
4.
Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газрын “Эрсдэлийн програм”-д бүртгэлтэй хүүхдүүдээс зусланд амраах чиглэл өгсөний дагуу дүүргийн 19 хорооны зорилтот бүлгийн айл, өрхийн нийт 120 хүүхдийн судалгааг гаргаад байна. Дүүргийн Гэр бүл хөгжлийн төвөөс Дэлхийн Зөн ОУ-ын байгууллагын Чингэлтэй ОНХХ-ын ажилтнуудтай санал солилцсоноор судалгаанд хамрагдсан эдгээр бүртгэлтэй хүүхдүүдээс хүүхдийн зусланд үнэ төлбөргүй амраах талаар санал солилцлоо.  
 
 
 
=
 
 
 
 
=
 
 
 
Хүүхдийн зусланд амрагчдыг хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах.
90
Үүрэг, даалгавар-ТАВ. Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг Байгаль орчин ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын санаачилгаар 1 сая мод ургуулах уриан дор зохион байгуулагдах  тул мод тарих өдрийг угтан бэлтгэл ажлыг хангуулж, нийслэлийн  иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг идэвхтэй оролцуулах.
5.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 тоот зарлигийн дагуу жил бүрийн 5, 10 дугаар сарын 2 дахь 7 хоногийн “Бямба” гарагийг “Бүх нийтийн мод тарих үндэсний өдөр” болгосонтой холбогдуулан нээлтийн ажиллагааг 2015 оны 5 дугаар сарын 09-ны өдрийн 10:00 цагт Барилгачдын талбайд зохион байгуулсан.
“Мод тарих өдөр”-ийн ажлыг 5 чиглэлээр зохион байгуулж нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбай, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн гадна орчинд 2-13 насны 12 төрлийн нийт 23000 гаруй мод, сөөгийг тарьж
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 132 ажилтан, албан хаагчид болон Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш, ажиллагсад, аж ахуйн нэгж байгууллага, хороод, СӨХ-ийн 2264 хүн оролцлоо.
Хаврын мод тарилтын ажлын хүрээнд мод, бут, сөөгний үзэсгэлэн, худалдааг 2015 оны 4 дүгээр сарын 31-ны өдрөөс 5 дугаар сарын 25-ны хооронд Барилгачдын талбайд зохион байгуулан нийт 8 аж ахуйн нэгж байгууллага, 28 иргэнийг хамруулж 16 төрлийн мод, бут, сөөгийг худалдан борлуулж иргэдэд зөвлөгөө, зөвлөмжийг өгч ажиллаж байна.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
“Бүх нийтийн мод тарих үндэсний өдөр”-ийн хүрээнд хаврын мод тарилтын ажлыг зохион байгуулах.
100
Үүрэг, даалгавар-ЗУРГАА. Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллгага, эрүүл мэнд, боловсрол соёл урлаг, банк санхүү, худалдаа үйлчилгээ, аж ахуй нэгж иргэнийг бүрэн хамруулж идэвхтэй оролцуулах.
6.
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллага, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн нийгмийн хариуцлагыг өндөржүүлэх замаар тохижилт бүтээн байгуулалт, хог хаягдал, цэвэрлэгээний менежментийг сайжруулан шинэ санал, санаачлагыг дэмжих замаар хотын өнгө үзэмжийг дээшлүүлэн иргэдийн ая тухтай орчинд ажиллаж амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/314 тоот захирамжийн хүрээнд зарласан “Болзолт уралдаан”-ы дагуу дүүргийн нутаг дэвсгэрийн томоохон аж ахуйн, нэгж байгууллагын төлөөлөл, иргэдийн дунд  2015 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр уулзалт, ярилцлагыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэс, Хүнс худалдаа үйлчилгээний хэлтсүүдтэй хамтран зохион байгуулсанаар нийт 500 гаруй газар хамруулаад байна.  
 
=
 
 
=
 
Тохижилт бүтээн байгуулалт, хог хаягдал, цэвэрлэгээний менежментийг сайжруулан шинэ санал, санаачлагыг дэмжин ажиллах.
90
 
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                            Д.ГАНБОЛД
ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                                Ж.ЭРДЭНЭБАТ
 
ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                          З.НАРАНТУЯА
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч 
агуулга
Хугацаа Биелэлт
1 Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Мэргэжлийн хяналтын газар 1. Мэргэжлийн байгууллагууд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын мэдээллийг шуурхай гаргаж хүргүүлэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат/
2. 2015 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд нэгдсэн мэдээллийг танилцуулах.
14          Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн 2015 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуралдаанаар нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар 67, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар 25 зөрчилтэй баригдаж буй барилгын талаарх мэдээг танилцуулав.
Үүнд:
Судалгаагаар нийслэлийн 8 дүүргийн нутаг дэвсгэрт аж ахуйн нэгж байгууллагын захиалгаар барьж байгаа 28, иргэний захиалгаар барьж байгаа 26, төсвийн хөрөнгөөр барьж байгаа 11 барилга байгууламж байна. Илэрсэн зөрчлийг ангилбал барилга угсралтын ажил эхэлсэн 53, барилгын суурийн нүхийг ухсан 12, газрын эрх цуцлагдсан 1, барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл цуцлагдсан 1 барилга байгууламж байна.
- Бичиг баримтын бүрдэл дутуу 30 барилгын ажлыг зөрчлөө арилгах хүртэл түр зогсоох арга хэмжээг авах. Эдгээр барилгын захиалагч буюу зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгч нь холбогдох дүрэм, журамд заасан шаардлагын дагуу бичиг, баримтыг бүрдүүлсэн тохиолдолд зохих зөвшөөрөл олгогдож барилгын ажлаа үргэлжлүүлэх боломжтой байна.
- Барилгын архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, эх загвар зураггүй барилгын ажлыг гүйцэтгэсэн 37 барилгын ажлыг бүрэн зогсоох арга хэмжээ авах.
-  Батлагдсан архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, эх загвар зураггүй барилгын ажлын зураг төслийг гүйцэтгэсэн болон барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох саналыг БХБЯ-д хүргүүлэх.
- Нийслэлд зөвшөөрөлгүй барилга, байгууламж дахин бариулахгүй байх үүднээс инженерийн хангамжийн байгууллагууд зөвшөөрөл олгогдоогүй барилгыг ус, цахилгаанаар хангах явдлыг таслан зогсоож, хяналт тавьж ажиллах.
Барилгын захиалагч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагууд гаргасан зөрчлөө 2015 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор бүрэн арилгах арга хэмжээ авахыг үүрэг болгосон.

2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015.05.13                                                                                                      Багахангай
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1  
               Дүүргийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллага байхгүй.
 
 
 
 
 
- -        Дүүргийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй барилга, байгууламж баригдахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг  авч ажиллана.  
2
2015 онд нийслэлийн Засаг даргаас А/21, А/84 дугаар захирамжуудаар хорооллын доторхи авто зам засварын ажлын 85,9 сая төгрөг, дүүргийн авто зам засварын ажлын 22,7 сая төгрөг, Хангай цогцолбор сургуулийн засварын ажлын 150,0 сая төгрөгийн 3 ажлын эрх  эрх шилжиж ирсэн.
 1. Дүүргийн хороолол доторх авто зам засварын ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо дүүргийн Засаг даргын 2015.04.07-ны  өдрийн А/72 дугаар захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан ба 05.04-ны өдөр тендерийг цахимаар зарласан 2015.06.04-ны өдөр нээнэ.
 2. Дүүргийн авто зам засварын ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо дүүргийн Засаг даргын 2015.04.07-ны өдрийн А/71 дүгээр захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан ба 2015.05.06-ны өдөр тендерийг нээсэн. 3 материал хүлээн авч үнэлгээ хийж байна.
 3. Хангай цогцолбор сургуулийн барилгын засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дүүргийн Засаг даргын 2015.03.19-ны өдрийн А/55 дугаар захирамжаар 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдаж  2015.04.20-ны өдөр тендерийг цахимаар зарласан  ба материалыг хүлээн авч байна. 2015.05.20-нд тендерийг нээнэ.
Ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороод байгуулагдсан. Тендер зарлагдсан. - Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллана. 50
3 НЗДТГ-аас ирүүлсэн чиглэлийн дагуу  “Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтод тусгах санал ирүүлэх тухай”  дүүргийн ЗДТГ-ын 1/318 дугаар албан бичгийг 36 аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлээд байна. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтод тусгах санал ирүүлэх тухай албан бичгийг 36 байгууллагад хүргэсэн. - Саналыг авч нэгтгэн тогтоосон хугацаанд НЗДТГ-ын СБТХ-т хүргүүлнэ. 30
5       Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63, 2013 оны 178 дугаар зарлиг, Байгаль орчин, ногоон хөгжил,  аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны А/146 дугаар тушаал, дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/101 дүгээр захирамжаар  “Бүх нийтийн мод тарих үндэсний өдөр”-ийг 2015 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр  амжилттай зохион байгууллаа.
      “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-ийн арга хэмжээнд дүүрэгт үйл ажиллагаа эрхэлдэг 45-н аж ахуйн нэгж байгууллагын  235 албан хаагч оролцож 9 нэр төрлийн 4000 ширхэг /улиас, монос, гүйлс, голт бор,  хайлаас, чацаргана, шар сарнай, улаан сарнай, агч/ модны  суулгацийг  аж ахуйн нэгж байгууллагууд өөрийн эзэмшил талбайд, орон сууцны гадна хашлаганд, Хот  тохижилтын алба нь Хангай 1, 2 паркийн хашаанд,  тариалан 5.3 сая төгрөг зарцуулж дүүргийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэв.
 
Дүүрэгт үйл ажиллагаа эрхэлдэг 45-н аж ахуйн нэгж байгууллагын  235 албан хаагч оролцож 9 нэр төрлийн 4000 ширхэг модны  суулгацийг  тариалан 5,3 сая төгрөг зарцуулж дүүргийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэв. -  
 
 
 
 
 
      Намрын мод тариалалтыг зохион байгуулах, аж ахуйн нэгж байгууллага 5-аас дээш, иргэн 1-ээс дээш мод тариалуулах ажлыг эрчимжүүлнэ.
 
 
 
 
 
 
 
100
6
          Нийслэлийн  Засаг даргын  2015 оны А/314 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/100 дугаар захирамжаар Тохижилт, ногоон байгууламжийн чиглэлээр дүүргийн хэмжээнд болзолт уралдааныг зарлаад байна.
        Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай, цэмцгэр байгууллага аж ахуйн нэгж шалгаруулах болзолт уралдааны удирдамж,  уриалга, дүүргийн Засаг даргын А/100 дугаар захирамжийг дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 60  ААНБ, иргэнд хүргүүлэв.
2015.05.04-ний өдөр зохион байгуулагдсан Дүүргийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнд 38 байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дарга нарт болзолт уралдааны талаарх мэдээллийг өгч удирдамжийг нарийвчлан танилцууллаа.
Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/100 дугаар захирамжаар Тохижилт, ногоон байгууламжийн чиглэлээр дүүргийн хэмжээнд болзолт уралдааныг зарлаад байна - Шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд дүүргийн  нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллгага, эрүүл мэнд, боловсрол соёл урлаг, банк санхүү, худалдаа үйлчилгээ, аж ахуй нэгж, иргэнийг бүрэн хамруулж идэвхтэй оролцуулах ажлыг зохион байгуулж, дүүргийн Шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулна. 90
 
 
БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
 ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх Арга хэмжээ
0 1 2 3 4
Үүрэг даалгавар 1: 1. Мэргэжлийн байгууллагууд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын мэдээллийг шуурхай гаргаж хүргүүлэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат/ 2. 2015 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд нэгдсэн мэдээллийг танилцуулах.
1 “Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилгын ажил эхлүүлсэн, үргэлжлүүлсэн зөрчилтэй 65 барилгын талаарх судалгаа”-г нэгтгэн гаргаж 2015.05.07-ний өдөр Нийслэлийн удирдлагын зөвлөгөөний 16 дугаар хурлаар танилцуулсан.      
Үүрэг даалгавар 2: Хүүхдийн зусланд эхний ээлжийн амрагчийг хүлээн авах бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах. Үүнд: Мэргэжлийн байгууллагуудыг оролцуулсан ажлын хэсэг байгуулж бэлтгэлийг газар дээр нь танилцан шалгах, үйл ажиллагааг нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дүгнэлтийг гарсаны дагуу эхлүүлэх.
2 МХЕГ-ын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн баталсан 2015 оны “Хүүхэд өсвөр үеийн эрүүл ахуйн хяналтын чиглэлээр хийх хяналт шинжилгээ, урьдчилан сэргийлэх хяналт хийх тухай“ 01/46 тоот удирдамжийн дагуу хүүхдийн зусланд урьдчилан сэргийлэх хяналт хийх талаар 8 дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсүүдэд чиглэл өгсөн. Хүүхэд өсвөр үеийн эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын /ахлах/ байцаагч О.Алтантуул, М.Ариунаа, Ц.Отгонбаяр, Д.Цэцгээ нар хүүхдийн зуслангийн бэлтгэл ажлыг шалгах ажлын хэсэгт орсон.   Нийслэлийн Засаг даргын ажлын хэсэг байгуулах тухай захирамж албажиж гараагүй байна.  
 
Танилцсан:
Дэд дарга                               Э.Болорчулуун
 
                                                                                                 Хянасан:  
Захиргаа, хууль эрх зүй, хүний нөөцийн
                                                хэлтсийн дарга                                 М.Баянмөнх
  
 
                                                                                                 Нэгтгэсэн:
Мэргэжилтэн                         Ш.Уранбилэг    
                                         2015.05.04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ  АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
    Багануур дүүрэг                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                 2015.05.13
Үүрэг даалгавар хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн/ түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелэгдээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт суурилсан нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 2016 оны зорилтыг нутгийн захиргааны байгууллагуудаас санал авах                                        
           Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт суурилсан нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 2016 оны зорилтод тусгах санлыг 2015 оны 05 сарын 15 ны дотор  авахаар  Засаг даргын Тамгын газрын ЗХХ-ийн  даргын 2015 оны 04/20 дугаартай албан бичгээр холбогдох хэлтэс, албадад хүргүүлээд байна.
 
 
ЗДТГ-ын ЗХХ-ийн даргын 2015.05.11-ний өдрийн 04/20 дугаар албан бичиг.   Саналыг нэгтгэн хүргүүлнэ. 80 %
2 Хүүхдийн зусланд эхний ээлжийн амаргчийг хүлээн авах бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах.
Дүүргийн “Тэмүүлэл” хүүхдийн зусланд эхний ээлжийн амрагчаа 2015 оны 06 дугаар сарын 15-20-ны хооронд  өдрөөс эхлэн хүлээн авах төлөвлөгөөтэй байна. Хүлээн авах бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд:
 • Дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс “Хүүхдийн зуслангийн стандартын дагуу үйл ажиллагааг явуулах нь” сэдвээр Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн төвийн ажилтан байгууллагуудын албан хаагчдад сургалт явуулсан.
 • Багануур-Ус ОНӨААТҮГ-тай хамтран хүүхдийн зусланд  2015.05.14-06.10-ны өдрүүдэд гүний худгийн насос тавих ажлыг зохион байгуулж байна.
 • Урсгал засвар болон тохижилын ажлыг 2015.05.14-ний өдрөөс эхлэн хийнэ.
Хүүхдэд ээлтэй, аюулгүй ногоон хөгжлийн орчин бүрдүүлэх, эрүүл хоол хүнс, техникийн аюулгүй байдлын шаардлага хангасан тээврийн хэрэгслээр үйлчлэх , хүүхдийн эрүүл мэндэд анхаарал хандуулах зорилго тавин ажиллаж байна.  
      80 %
3  
 
 
 
 
 
 
Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг Байгаль орчин ногоон хөгжил, аялал жуучлалын сайдын санаачилгаар 1 сая мод ургуулах уриан дор
         Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлиг Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр, 2015 Байгаль орчин ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын санаачилсан  “Нэг сая мод ургуулах хөдөлгөөн” өрнүүлж байгаатай холбогдуулан Багануур дүүрэг үүсэн байгуулагдсаны 35 жилийн ойгоо угтан  35000 мод тарих төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.
        Дүүргийн хэмжээнд 56 байгууллага аж ахуйн нэгж,  залуучуудын холбооны төлөөлөл,  6720 иргэн оролцон 2015 оны 05 дугаар сарын 02,03-ны өдрүүдэд бүх нийтээр  20,000 мод, сөөг тарьж суулгалаа.
Мод тарих хүсэлтэй айл өрх, хувь хүн, байгууллага  15,000 модыг өөрсдийн эзэмшлийн газраа  тарьж байна.

 
 

 
 
    100 %
4 Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрүүл мэнд боловсрол соёл урлаг , банк санхүү, худалдаа үйлчилгээ, аж ахуй нэгж иргэнийг бүрэн хамруулж идэвхитэй оролцуулах       Нийслэлийн 2015 оны “Шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуйн нэгж, цэг салбар шалгаруулах” болзолт уралдааны удирдамжийг дүүргийн байгууллагуудад танилцуулах,  мэдээлэл өгөх ажлыг 2015 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгуулсан. Болдолт уралдаанд оролцох хүсэлтэй байгууллага аж ахуй нэгжийн 112 төлөөлөл оролцлоо.
Мөн  төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрүүл мэнд, боловсрол, соёл урлаг,  банк санхүү, худалдаа үйлчилгээний салбарыг идэвхитэй хамруулах талаар арга хэмжээ аван  ажиллаж байна.

 
 
 

 
 
    80 %
                                                                
 
 
 
 
 
 
                                                                ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Д.ЦЭРЭННАДМИД
                                                                НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                             Ч.ОДГЭРЭЛ
 
 
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ

Хэрэгжүүлэх байгууллага Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт
5. Захирагчийн ажлын алба,  Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг Байгаль орчин ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын санаачилгаар 1 сая мод ургуулах уриан дор зохион байгуулагдах  тул мод тарих өдрийг угтан бэлтгэл ажлыг хангуулж, нийслэлийн  иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг идэвхтэй оролцуулах. Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг тохиолдуулан Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын санаачилгаар 1 сая мод ургуулах уриан дор зохион байгуулагдсан ажлын хүрээнд манай байгууллагын нийт 8 албан хаагч тус бүр 5000 /таван мянган төгрөг/ нийт 40000 /Гучин таван мянган төгрөг/-ийг Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газрын Төрийн сан банк, Нийслэлийн ногоон байгууламжийн сангийн 200051038 тоот дансанд төвлөрүүлж, хамт олноороо идэвхитэй оролцлоо.
6. Нийслэлийн Нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллгага, эрүүл мэнд, боловсрол соёл урлаг, банк санхүү, худалдаа үйлчилгээ, аж ахуй нэгж иргэнийг бүрэн хамруулж идэвхитэй оролцуулах. Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдааны хүрээнд Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газар байгууллагын архивын өрөөгөө тохижууллаа.

 

              НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР


2015.05.13
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
№8
 
 2015.05.13                                                                                                                                                  Налайх дүүрэг
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 1. Мэргэжлийн байгууллагууд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын мэдээллийг шуурхай гаргаж хүргүүлэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат/
2. 2015 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд нэгдсэн мэдээллийг танилцуулах.
Зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуй нэгж, байгууллагын судалгааг нийслэлийн ЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүргэсэн.
Зөвшөөрөлгүй хашаа, обьектийн судалгааг нарийвчлан гаргаж, дүүргийн удирдлагын зөвлөлийн 2015 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуралдаанд танилцуулсан. Дүүргийн газар нутагт зөвшөөрөлгүйгээр 15 ширхэг чингэлэг /контейнер/ байрлуулж, 12 иргэн өрхийн хэрэгцээний хашаа татаж, 3 иргэн, аж ахуй нэгж обьектоо өргөтгөөд байна.
  Зөвшөөрөлгүй барилга, обьектийн эзэмшигчдэд зохих арга хэмжээ авч хууль, тогтоомжид нийцүүлэх. 100
2 Нийслэлд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил, худалдан авах ажиллагааны явц, гүйцэтгэлд хяналт, шинжилгээ хийж 2015 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга Х.Гантулга/ Дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын талаарх явцын мэдээллийг сар бүрийн 05-ын дотор нийслэлийн ЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүргүүлдэг бөгөөд 2015 оны 04 дүгээр сарын мэдээллийг 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 3/517 тоот албан бичгээр дүүрэгт хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын явцын мэдээг тус хэлтэст файлаар болон албан бичгээр хүргүүлсэн.     100
3 1. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт суурилсан нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 2016 оны зорилтыг нутгийн захиргааны байгууллагуудаас санал авч явцын мэдээллийг танилцуулах.
2. 2016 оны улс нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөгжлийн стратегитай уялдуулан тусгуулахаар ирүүлсэн саналыг 2015 оны 06 дугаар сарын 05-ны дотор танилцуулах. /НЗДТГ-ын Страгегийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга С.Баярбаатар/
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтод тусгах ажлын саналыг авахаар Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2015 оны А/350 дугаар албан бичгийг дүүрэгт үйл ажиллагаа  явуулж буй төрийн болон төрийн өмчит 45 байгууллага, аж ахуйн нэгжид хүргүүлж, саналыг хүлээн авч нэгтгэн боловсруулж байна. Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Батаагийн 2015 оны 02-01/1332  дугаар албан бичгийн дагуу 2015 оны 06 дугаар сарын 01-ний дотор хугацаанд нь хүргүүлнэ.     30
4 Хүүхдийн зусланд эхний ээлжийн амрагчийг хүлээн авах бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах. Үүнд: Мэргэжлийн байгууллагуудыг оролцуулсан ажлын хэсэг байгуулж бэлтгэлийг газар дээр нь танилцан шалгах, үйл ажиллагааг нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дүгнэлтийг гарсаны дагуу эхлүүлэх. Налайх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран дүүргийн ногоон бүст байрлах хүүхдийн Нарлаг, Жавхлант, Солонго зэрэг зуслангийн бэлтгэл ажлын явцыг 2015 оны 05 дугаар сарын 12-13-ны өдрүүдэд үзэж шалгалаа. Шалгалтын үеэр Нарлаг, Жавхлант зуслангууд нь засварын ажлаа хийж эхэлсэн байсан. Мэргэжлийн байгууллагын зүгээс шаардлагатай заавар зөвлөгөөг өгсөн. Солонго зуслан нь 2014 онд ашиглалтад орсон бөгөөд зуслангийн амрагч хүүхдүүдийн байрлах байрны орчин харьцангуй сайн байсан бөгөөд гадна орчноо тохижуулах тухай заавар зөвлөгөө өгсөн.   Цаашид үзлэг шалгалтыг тогтмол хийж ажиллана. 50
5 Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг Байгаль орчин ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын санаачилгаар 1 сая мод ургуулах уриан дор зохион байгуулагдах  тул мод тарих өдрийг угтан бэлтгэл ажлыг хангуулж, нийслэлийн  иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг идэвхтэй оролцуулах. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлиг,  Байгаль орчин ногоон хөгжил,аялал жуулчлалын яамнаас гаргасан “Нэг сая мод ургуулах хөдөлгөөн”-тэй холбогдуулан 05 дугаар сарын 09-ний өдөр “Шинэ-Налайх” цэцэрлэгт хүрээлэнд 54 байгууллагын 1700 ажилтан албан хаагч 1800 ширхэг улиас тарьсанаас гадна сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн орчимд 400 ширхэг агч, голт бор, гүйлс зэрэг нийт 2200 ширхэг мод тарьсан.
Мөн зэвсэгт хүчний ангиуд хамтран 1000 ширхэг мод тарих ажлыг эхлүүлээд байгаа бөгөөд маргааш буюу 05 дугаар сарын 14-ний өдөр Батлан хамгаалах яам, ЗХЖШ-ийн удирдлагууд хүрэлцэн ирж мод тарина.
  Тарьсан модоо бүрэн ургуулах, аж ахуй нэгж, байгууллага бүрийг орчиндоо мод тариулах. 50
6 Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллгага, эрүүл мэнд, боловсрол соёл урлаг, банк санхүү, худалдаа үйлчилгээ, аж ахуй нэгж иргэнийг бүрэн хамруулж идэвхтэй оролцуулах. Уралдааны хүрээнд дүүрэгт “Хоггүй гудамж, хоггүй хороо” шалгаруулах болзолт уралдааныг зарлаад байгаа. Эдгээр уралдаануудын удирдамжийг төсөвт 7 хороо, 54 байгууллага, 261 аж ахуй нэгжүүдэд өгсөн бөгөөд уралдаантай холбоотой танилцуулга мэдээллийг ЗДТГ-ын Тохижилт худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран 2015 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын удирдлагуудад хийсэн.   Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг нийт аж ахуй нэгж, байгууллагуудыг бүрэн хамтруулна. 50
 
 
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2015  ОНЫ  05 ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ   
             БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  ДЭЭР  
            НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
Улаанбаатар хот                                                                                                            Огноо: 2015.05.14                                                                                                                                                           
Д/д Үүүрэг даалгаврын үндсэн чиглэл Хийсэн ажлууд, хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар, биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1 Нийслэлд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил, худалдан авах ажиллагааны явц, гүйцэтгэлд хяналт, шинжилгээ хийж 2015 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга Х.Гантулга/ Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтаар хийх нийт 15 ажлын 10 ажилд нээлттэй сонгон шалгаруулалт явуулахаар төлөвлөгөө гаргасан.Тус газрын даргын А/36, А/37, А/38, А/39 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороод байгуулагдаж, сонгон шалгаруулалтын дүнг нэгтгэж  зөвлөмжийг Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газарт хүргүүлэхэд бэлэн болсон.05 дугаар сарын 14-нд Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх нэг ажлын гүйцэтгэгчийг нээлттэй тендерийг аргаар сонгон шалгаруулахаар болсон.Мөн харьцуулалтын аргаар ажлын  гүйцэтгэгчийг сонгох шалгаруулах 4 ажлын тендерийн баримт бичгийг Үнэлгээний хороодын гишүүд боловсруулж байна.    
2 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт суурилсан нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 2016 оны зорилтыг нутгийн захиргааны байгууллагуудаас санал авч явцын мэдээллийг танилцуулах 2015 оны 05 дугаар сарын 04-ны өдрийн 02-01/1332 дугаартай  “Санал авах тухай” албан бичгийн дагуу тус газрын  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтод тусгах саналыг холбогдох хэлтсийн дарга нарт танилцуулан санал авч нэгтгэн 06 дугаар сарын 01-ны дотор  Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст албан бичгээр хүргүүлэх болно.    
3 Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг Байгаль орчин ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын санаачилгаар 1 сая мод ургуулах уриан дор зохион байгуулагдах  тул мод тарих өдрийг угтан бэлтгэл ажлыг хангуулж, нийслэлийн  иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг идэвхтэй оролцуулах. 05 дугаар сарын 09-ны өдрийг “Бүх нийтийн мод тарих үндэсний өдөр” болгон зарласантай холбогдуулан ОСНАА-н системийн хэмжээнд нийтдээ Шар хуайс-100 ширхэг, Хайлаас-50 ширхэг, Нарс-5 ширхэг, Гацуур-20 ширхэг моднуудыг тус тус шинээр тарилаа.Мөн өнгөрсөн жилүүдэд тарьж ургуулсан моднуудын хөрсийг нь сэргээн, усалж тордох ажлуудыг зохион байгуулсан.Энэхүү ажилтай уялдуулан байгууллагын дотор чийгтэй цэвэрлэгээ, гадна цэвэрлэгээг зохион байгуулж системийн хэмжээнд 20м3 хог хаягдлыг нийтийн эзэмшлийн зам талбайгаас татан зайлууллаа.    
4 Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллгага, эрүүл мэнд, боловсрол соёл урлаг, банк санхүү, худалдаа үйлчилгээ, аж ахуй нэгж иргэнийг бүрэн хамруулж идэвхтэй оролцуулах. Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/314 дүгээр захирамжийн 2.15 дугаар хэсгийн “ШИЛДЭГ ТОХИЖИЛТ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖТАЙ ЦЭМЦГЭР ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА, ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА ШАЛГАРУУЛАХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ЖАГСААЛТ”-ын дагуу тус газар тохижилтын талаар хийж хэрэгжүүлэх нийт 20 ажлын төлөвлөгөөг боловсруулсан.
Тохижилтын ажлын хүрээнд ОСНАА-н системийн хэмжээнд байгууллагынхаа гадна талбайд   Шар хуайс-100 ширхэг, Хайлаас-50 ширхэг, Нарс-5 ширхэг, Гацуур-20 ширхэг моднуудыг тус тус шинээр тарилаа.
   
 
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС  ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
6 Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/314 дүгээр захирамжаар зарласан уралдааны дагуу Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх байгууллага, ААН-үүдийн дунд тохижилтын аян зохион байгуулах дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/333 дугаар захирамж гаргасан. Захирамжаар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын болон Засаг даргын дэргэдэх харьяа хэлтэс албадын дарга, хороодын Засаг дарга нар болон холбогдох мэргэжилтнүүдийн бүрэлдэхүүнтэй нийт 8 ажлын хэсгийг байгуулсан ба аяны хүрээнд зохион байгуулах үйл ажиллагааны удирдамжийг боловсруулан баталсан.   Захирамжаар батлагдсан удирдамжийн дагуу үйл ажиллагааг явуулж 2015 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр дүнг гарган шилдэг тохижилттой байгууллага, ААН-ийг шалгаруулна. 100%
5 “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-ийн арга хэмжээг дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/310 дугаар захирамжаар дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулсан. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албаны бүх албан хаагчид хамтран 15 дугаар хорооны 21 дүгээр байрны өмнөх талбайд нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулж, нийт 480 ширхэг голт бор, гүйлс, агч зэрэг мод, бут сөөг тарив. Тус үйл ажиллагааны хүрээнд дүүргийн хэмжээнд нийт 158 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2208 хүн оролцож,  4785 ширхэг агч, улиас, голт бор, хайлаас, гүйлс, монос,  шар хуайс зэрэг мод, бут сөөг тарьж, ургуулж, арчиллаа.   Тарьсан мод бутыг ургуулах, арчлах ажлыг эзэнжүүлэх шалгалтуудыг байнга зохион байгуулах талаар график гаргаж ажиллана. 100%
Захиргаа, хуулийн хэлтсийн
Мэргэжилтэн                                        Б.БаттүвшинМаягт ШБ-01
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН  ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2015.05.14.
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
0 1 2 3 4
1
2
Тав. Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг Байгаль орчин ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын санаачилгаар 1 сая мод ургуулах уриан дор зохион байгуулагдах тул мод тарих өдрийг угтан бэлтгэл ажлыг хангуулж, нийслэлийн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг идэвхитэй оролцуулах.           Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын харъяа анги байгууллагуудаас 2015 оны 05 дугаар сарын 09ны өдөр  “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-ийг зохин байгуулах тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлиг, Монгол улсын “Ойн тухай хууль”-ийн 31.1-д заасны дагуу 2015 оны хаврын бүх нийтээр мод тарих арга хэмжээний хүрээнд  4 төрлийн 758 мод бут сөөгийг харъяа дүүргийн нутаг дэвсгэр болон Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд тарьж усалгаажуулан ажилласан.
         Мөн 56 алба хаагчаас 280.000 төгрөгийг хураан авч Нийслэлийн ногоон байгууламжийн сангийн Төрийн сан банк 200051038 дугаарын дансанд  хандив өргөсөн.
 
   
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ                           Ц.ЖАРГАЛМАА
 
ХЯНАСАН:  
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА, ТУСЛАХ КОМИССАР                                     Ч:.БОЛДБААТАР2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
 ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалга-вар биелээгүй бол хэрэгжээ-гүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
1 2 3 4 5 6
 
 
1
1. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт суурилсан нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 2016 оны зорилтыг нутгийн захиргааны байгууллагуудаас санал авч явцын мэдээллийг танилцуулах.
2. 2016 оны улс нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөгжлийн стратегитай уялдуулан тусгуулахаар ирүүлсэн саналыг 2015 оны 06 дугаар сарын 05-ны дотор танилцуулах. /НЗДТГ-ын Страгегийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга С.Баярбаатар/
1.Нийслэлийн Засаг дарын тамгын газрын  2015 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн 02-01/1332 тоот албан бичгийн дагуу  Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт суурилсан нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 2016 оны зорилтод тусгах  саналыг авахаар хэлсүүдэд хяналтын картаар үүрэг өгч саналыг нэгтгэж байна.
2. Нийслэлийн Засаг дарын тамгын газрын  2015 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн 02-01/1331 тоот албан бичгийн дагуу  2016 оны улс нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгах  саналыг авахаар хэлсүүдэд хяналтын картаар үүрэг өгч саналыг нэгтгэж байна.
     
 
 
 
 
 
    70
 
 
2
Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг Байгаль орчин ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын санаачилгаар 1 сая мод ургуулах уриан дор зохион байгуулагдах  тул мод тарих өдрийг угтан бэлтгэл ажлыг хангуулж, нийслэлийн  иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг идэвхтэй оролцуулах. Жил бүрийн 5, 10 дугаар сарын хоёр дахь долоо хоногийн бямба гарагийг бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр болгон зарласан. Тус газар 05 дугаар сарын 09- ний өдөр 10:00 цагаас Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд мод тарих,  услах ажилд  68 албан хаагч оролцож 110 мод тарьж усалгаа хийсэн.
 

 
     
 
100
  Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллгага, эрүүл мэнд, боловсрол соёл урлаг, банк санхүү, худалдаа үйлчилгээ, аж ахуй нэгж иргэнийг бүрэн хамруулж идэвхтэй оролцуулах. Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдааны удирдамжийг 05 дугаар сарын 05-ны өдөр байгууллагын  http://transport.ub.gov.mn/  веб хуудсанд байрлуулж 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуй нэгж байгууллагуудын шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулга хийсэн.  Уралдаанд идэвхитэй оролцохыг нийт байгууллагад уриалсан.      
 
 
100

2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч 
агуулга
Биелэлт
1 Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар Хүүхдийн зусланд эхний ээлжийн амрагчийг хүлээн авах бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах. Үүнд: Мэргэжлийн байгууллагуудыг оролцуулсан ажлын хэсэг байгуулж бэлтгэлийг газар дээр нь танилцан шалгах, үйл ажиллагааг нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дүгнэлтийг гарсаны дагуу эхлүүлэх. -Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаа  эхлэх бэлтгэлийг хангуулахаар Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн Цагдаагийн газар, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар гэсэн мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран  үүлзалт зохион байгуулсан.
-Зусланг үнэлэх үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг эцэслэн гаргасан.
 - Мэргэжлийн байгууллагууд хүүхдийн зусланд хяналт шалгалт хийхдээ тус шалгуур үзүүлэлтийн дагуу шалгах бөгөөд тус бүр оноо өгч, ажлын хэсэгт орсон 5 байгууллагын гаргасан нийлбэр оноо болон Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын дүгнэлтийг үндэслэн зуслан эхлүүлэх зөвшөөрлийг олгоно.
- НЗД-ын Захирамжийн төслийг боловсруулсан.   
 -Нийслэлийн ногоон бүсийн хүүхдийн зуслангийн  захирлуудын уулзалтыг 2015 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр зохион байгуулсан. Тус уулзалтаар:
- 2014 оны зуслангийн үйл ажиллагааны дүгнэлт хэлэлцүүлэг, анхаарах зүйлс,  
- 2015 онд ажиллах үйл ажиллагааны чиг хандлага, бүлгийн удирдагч, эмч, тогооч нарын сургалтын агуулга, хөтөлбөрийн танилцуулга,
-“Хүүхдэд ээлтэй зуслан” шалгаруулах үйл ажиллагааны удирдамжийг төсөл хэлбэрээр тус тус танилцуулж арга зүйн дэмжлэг үзүүлэн ажилласан. 
-Зуслангийн бүлгийн удирдагчийн сургалтын онолын хичээлийг 2015 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр,
-Дадлага хичээлийг Нарс зусланд 2015 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр тус тус зохион байгуулна.
-Зуслангийн тогооч нарын сургалтыг Монголын мастер тогоочдийн холбоотой хамтран 2015 оны 05 дугаар сарын 22, 23-ны өдрүүдэд зохион байгуулна.
2 Нийслэлийн Нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд
 
 
Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллгага, эрүүл мэнд, боловсрол соёл урлаг, банк санхүү, худалдаа үйлчилгээ, аж ахуй нэгж иргэнийг бүрэн хамруулж идэвхтэй оролцуулах. Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдааны удирдамжийн дагуу төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.. СБД-ийн Засаг даргын А/38 тоот захирамж, тус дүүргийн 8-р хорооны Засаг даргын 21 тоот албан бичгийн дагуу их цэвэрлэгээг нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбай байгууллагын орчинд 2 удаа зохион байгуулсан. Цэвэрлэгээнд нийт ажилтан албан хаагчдын 70% нь буюу 13 хүн оролцож байгууллагын гадна машины зогсоол буюу 50м2 газар тамхины иш, ундааны сав болон бусад түүвэр цэвэрлэгээг хийсэн.
2015 оны 05 дугаар сарын 08-нд НХГБХГ болон 9 дүүргийн ХГБХТ-ийн ажилтнууд, хүүхдийн байгууллагад ажиллаж байсан үе үеийн ахмадуудын төлөөлөл  нийт 45 хүн оролцож 40 ширхэг модыг Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд  тарьсан. Байгууллагын доторх өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 25 цэцгийг шинээр нэмж тарьсан.
 
 
             НЭГТГЭСЭН:
 ДОТООД АЖИЛ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТ
 ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН              Э.ЗОЛМАА
 
ХЯНАСАН:
ЗУХ-ЫН ДАРГА                                     С.БАТСҮХ
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
 ӨГСӨН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ
   2015.05.14
               Өгсөн үүрэг  
                                Хэрэгжүүлсэн  ажил
 
 1.  
Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллгага, эрүүл мэнд, боловсрол соёл урлаг, банк санхүү, худалдаа үйлчилгээ, аж ахуй нэгж иргэнийг бүрэн хамруулж идэвхтэй оролцуулах. 1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар жил бүрийн 5,10 дугаар сарын хоёр дахь долоо хоногийн бямба гарагийг “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр” болгон зарласантай холбогдуулан нийслэлийн Онцгой байдлын газрын 115 албан хаагч  “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-т зориулж 574,500 /таван зуун далан дөрвөн мянга таван зуу/ төгрөгийг нийслэлийн “Ногоон байгууламжийн сан”-д хандивлаж хотын ногоон байгууламжид хувь нэмрээ оруулсан. Мөн 2015 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн бүх нийтээр мод тарих үйл ажиллагаанд дүүргүүдийн Онцгой байдлын хэлтсийн нийт 390 албан хаагч, 1000 гаруй ширхэг мод тарьж, 200 м2 талбайг зүлэгжүүлсэн.  
 
2. Онцгой байдлын албаны 11 жилийн ойг тохиолдуулан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Аврах, гал унтраах ангиудын албан хаагчдын дунд сахилга, ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэх, архидан согтуурахын эсрэг сургалт, соён гэгээрүүлэх ажил, мөн хэлтэс, анги салбарууд өөрсдийн нөөц бололцоог ашиглан бүтээлч ажлын 1 сарын аяныг өрнүүлэн ажиллаж байна.
 
 
                                                                                       НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
                                                     2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Мэргэжлийн хяналтын газар 1. Мэргэжлийн байгууллагууд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын мэдээллийг шуурхай гаргаж хүргүүлэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат/
2. 2015 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд нэгдсэн мэдээллийг танилцуулах.
14 Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч
2 Эрх шилжсэн байгууллагууд, НХААГ,
НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс
Нийслэлд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил, худалдан авах ажиллагааны явц, гүйцэтгэлд хяналт, шинжилгээ хийж 2015 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга Х.Гантулга/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн  асуудал хариуцсан орлогч
3 Захирагчийн ажлын алба,  Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг Байгаль орчин ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын санаачилгаар 1 сая мод ургуулах уриан дор зохион байгуулагдах  тул мод тарих өдрийг угтан бэлтгэл ажлыг хангуулж, нийслэлийн  иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг идэвхтэй оролцуулах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
4 Нийслэлийн Нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд
 
Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллгага, эрүүл мэнд, боловсрол соёл урлаг, банк санхүү, худалдаа үйлчилгээ, аж ахуй нэгж иргэнийг бүрэн хамруулж идэвхтэй оролцуулах. 14 Захирагчийн ажлын алба
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Ус сувгийн удирдах газар                                                                                                                                                                                             
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100
1  2 3 4 5 6
1 Нийслэлийн 6 дүүргийн хэмжээнд зөвшөөрөлгүй барилгын ажил эхлүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын судалгааг нэгтгэн гаргасан. Нийт 83 барилга байгаагаас үйл ажиллагаа эхлүүлсэн 15 барилгад албан шаардлага өгч ажлыг түр зогсоох арга хэмжээ авсан.   
 
  Эзэнгүй байгаа барилгуудад үйл ажиллагааг зогсоох албан шаардлагыг үргэлжлүүлэн хүргүүлж байна. 100%
2  
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар УСУГ-т ХАА-ны 3 эрх шилжиж ирсэн.
 
 
УСУГ-т ундны усны зөөврийн 10 ширхэг авто машин авахаар нээлттэй тендер хуулийн дагуу зарлан 2015 оны 04-р сарын 06-ны өдөр нээж  үнэлгээний хорооны хуралдуулан зөвлөмжийг ЗАА-ны Бадрал даргад хүргүүлсэн.  Ундны усны эх үүсвэрүүдэд хамгаалалтын хашаа барих ажлын нээлттэй тендер хуулийн дагуу зарлаж 2015 оны 04-р сарын 06-ны өдөр нээж үнэлгээний хорооны хянан үзэх үе шатанд явж байна.
УСУГ-н дээд эх үүсвэрийн станцын гүний худгийн 10кв-н агаарын шугам шинэчлэлийн ажлын нээлттэй тендер зарлаж 2015 оны 05-р сарын  07-ны өдөр нэээсэн.Үнэлгээний хороо тендерийн материалыг  хянан үзэх үе шатанд явж байна.
 
 
   
Хуулийн дагуу сонгон шалгаруулалтыг хийнэ.
70%
3  
Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг Байгаль орчин ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын санаачилгаар 1 сая мод ургуулах уриан дор УСУГазрын  4 алба  захиргааны 3 хэлтсүүдийн нийт 157 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр мод бут сөөгийг тарьсан.
 
Ус Сувгийн Удирдах газар нь   нийт 6 нэр төрлийн 454 ширхэг  мод, бут, сөөгийг  2015 оны 5-р сарын 2-ны бямба гарагт Төв цэвэрлэх байгууламжийн хашаа ,Цэвэр усны ундны Гачуурт дахь  эх үүсвэрийн хамгаалалтын бүсэд тарьж “Ахмадын төгөл”-г  байгуулсан.
   
Цаашид “Ахмадын төгөл”-г 7 хоногт 2 удаа ахмадын зөвлөлөөс болон бусад алба хэлтсүүдээс төлөөлөн очиж арчилна.
100%
4 Байгууллагын хэмжээний тохижилтын ажлын   нэгдсэн төлөвлөгөөг газрын даргаар батлуулж зохион байгуулалт нэгжүүдэд танилцуулсан. “Ус сувгийн удирдах газраас нийслэлийн 2015 оны тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуйн нэгж шалгаруулах болзолт уралдааны хүрээнд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө” –нд 44 нэр төрлийн ажил хийхээр тусгаж, тус төлөвлөгөөг зохион байгуулалтын нэгжид хувилж тараасан.   Төлөвлөгөөний дагуу цаг хугацаанд нь биелэлтийг гаргаж, хяналт тавьж ажиллана. 30%
 
БИЕЛЭЛТТЭЙ ТАНИЛЦАЖ ЗӨВШӨӨРСӨН:
                   ГАЗРЫН ДАРГА                                   С.ҮНЭН
                                                         БИЕЛЭЛТИЙГ ХЯНАСАН:
                                                                         ЗУХ-ИЙН  ДАРГА                                    Д.МӨНХЦЭЦЭГ
                                                     БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭН ГАРГАСАН:
                                                                 ЗУХ-ИЙН  МЭРГЭЖИЛТЭН                           Б.ОЧИРБАТ
 
  НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР  НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
  /УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ТОХИЖИЛТ, ХОГ ХАЯГДЛЫН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС/
    2015.05.14
ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР БИЕЛЭЛТ
1 Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг Байгаль орчин ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын санаачилгаар 1 сая мод ургуулах уриан дор зохион байгуулагдах  тул мод тарих өдрийг угтан бэлтгэл ажлыг хангуулж, нийслэлийн  иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг идэвхтэй оролцуулах. 2015 оны 05 дугаар сарын 09-ний "Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр"-өөрНийслэлийн хэмжээнд 1341 байгууллага аж ахуйн нэгж, 23267 иргэн хамрагдаж102.176 ширхэг мод, 131.861 ширхэг бут сөөг тарьсан байна. Дээрх арга хэмжээний бэлтгэл ажлын хүрээнд мод, бут, сөөгөөр хангах арга хэмжээг шуурхай авч ажиллав. 
     
  ХЯНАСАН: ТОХИЖИЛТ, ХОГ ХАЯГДЛЫН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА: ....................................................................Т.БАТБАЯР
  НЭГТГЭСЭН:  ТОХИЖИЛТ, ХОГ ХАЯГДЛЫН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН: ........................................Э.ДАВААХАТАН

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАЗАР
 
2015  ОНЫ  05 ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
1 НЗДТГ-ын Стратегийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс 1. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт суурилсан нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 2016 оны зорилтыг нутгийн захиргааны байгууллагуудаас санал авч явцын мэдээллийг танилцуулах.
2. 2016 оны улс нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөгжлийн стратегитай уялдуулан тусгуулахаар ирүүлсэн саналыг 2015 оны 06 дугаар сарын 05-ны дотор танилцуулах. /НЗДТГ-ын Страгегийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга С.Баярбаатар/
 
 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтод тусгах санал болон  2016 оны Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 2016 оны төлөвлөгөөнд тусгах саналыг боловсруулан ажиллаж байна.
2 Захирагчийн ажлын алба,  Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг Байгаль орчин ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын санаачилгаар 1 сая мод ургуулах уриан дор зохион байгуулагдах  тул мод тарих өдрийг угтан бэлтгэл ажлыг хангуулж, нийслэлийн  иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг идэвхтэй оролцуулах. Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-ийн арга хэмжээнд Нийслэлийн хөдөлмөрийн газрын албан хаагчдын хандив болох 85,000 төгрөгийг Ногоон байгууламжийн санд шилжүүлж баримтыг Нийслэлийн байгаль орчин ногоон хөгжлийн газарт 2015 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн 76 тоот албан бичгээр хүрүүллээ.
3
Нийслэлийн Нутгийн захиргааны бүх байгууллагууд
 
 
Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллгага, эрүүл мэнд, боловсрол соёл урлаг, банк санхүү, худалдаа үйлчилгээ, аж ахуй нэгж иргэнийг бүрэн хамруулж идэвхтэй оролцуулах. Үндэсний  цэцэрлэгт хүрээлэнгийн  үйлдвэрлэлийн талбайд Нийслэлийн хөдөлмөрийн газрын ажилгүй иргэдийн бүртгэлд бүртгэгдсэн 60 иргэнийг нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд 10 хоногийн хугацаанд хамруулан ажиллуулсан.  Нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:
1.    2015 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 30-ны өдрүүдэд мод үржүүлгийн талбайд суулгац шилжүүлэн суулгах холимог хөрс  бэлтгэж,   хоовонд савласан байна.  Нийт 6000 ширхэг хоовонд холимог хөрс бэлтгэж ажиллалаа.
2.    2015 оны 5 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 4-ний өдрүүдэд услах боломжгүй болсон 5000 ширхэг  мод, сөөгний тогоог сэргээж, тогооноос  гарсан хөрс, чулууг зохих цэгт тэргээр  зөөж  хаясан ба ойр орчмын шар өвсийг хамж цэвэрлэлээ.
3.    2015 оны 5 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 08-ны өдрүүдэд Хаврын бүх нийтийн мод тарилтын өдрөөр таригдах мод сөөгний нүх ухах, холимог хөрс бэлтгэж байрлуулах, нүх ухахад гарсан хайрга чулууг зөөх ажлуудыг  хийж гүйцэтгэлээ.
4. Мод, сөөг таригдсан нийт 223 га талбайд өдөр бүр цэвэрлэх групп гарган талбайн цэвэрлэгээг хийлгэн ажиллалаа.
 
 
   
 
                                                                       Хянасан: ХЭА-ны дарга                    Д.Оюунгэрэл
                                                         Биелэлт гаргасан: Мэргэжилтэн                   Н.Одонтуяа
 
 

Байгууллага: Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй болон хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100%/
1 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үйлдвэрлэлийн талбайд 2015 оны 5 сарын 09-ны өдөр "Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр"-ийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Уг арга хэмжээнд УИХ-ын дарга З.Энхболд, БОНХАЖ-ын сайд Д.Оюунхорол, Гадаад хэргийн сайд Н.Оюундарь, Беларусь болон Казакстан улсаас монголд суугаа элчин сайдууд болон Засгийн газрын гишүүд, албан байгууллага, иргэд нийт 60 байгууллага оролцож  6 төрлийн 3000 ширхэг мод сөөгийг тарилаа. Монгол улсад байнгын ажиллагаатай парламент үүсэн байгуулагдсаны 20 жилийн ойн хүрээнд цэцэрлэгт хүрээлэнд "Парламентиийн төгөл"-ийг байгууллаа. - - Тарьсан модны арчилгааг графикийн дагуу тогтмол хийж гүйцэтгэх 100%


БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:

МЭРГЭЖИЛТЭН                                    Ч.МЯГМАРДУЛАМ
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
3. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт суурилсан нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 2016 оны зорилтыг нутгийн захиргааны байгууллагуудаас санал авч явцын мэдээллийг танилцуулах.
Биелэлт: Тус байгууллага Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт суурилсан нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 2016 оны зорилтод өгөх санал боловсруулж байна.
5. Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг Байгаль орчин ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын санаачилгаар 1 сая мод ургуулах уриан дор зохион байгуулагдах  тул мод тарих өдрийг угтан бэлтгэл ажлыг хангуулж, нийслэлийн  иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг идэвхтэй оролцуулах.
Биелэлт: Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны “Мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай” 63 дугаар зарлиг, “Ойн тухай хууль”-ийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтын дагуу “Нэг сая мод ургуулах хөдөлгөөн”-д нэгдэн 80,000.00 (Наян мянган) төгрөгийн мөнгөн хандивыг Нийслэлийн “Ногоон байгууламжийн сан”-д төвлөрүүлсэн болно.
6. Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллгага, эрүүл мэнд, боловсрол соёл урлаг, банк санхүү, худалдаа үйлчилгээ, аж ахуй нэгж иргэнийг бүрэн хамруулж идэвхтэй оролцуулах.
Биелэлт: Тус байгууллага Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд бэлтгэл хангасан.
     НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР                                                                                                                                   2015.05.08
2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
НЭГ. Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллгага, эрүүл мэнд, боловсрол соёл урлаг, банк санхүү, худалдаа үйлчилгээ, аж ахуй нэгж иргэнийг бүрэн хамруулж идэвхтэй оролцуулах.
 
1 Уг  ажилд дэмжлэг болгон НАЗГ-ын ажилтан албан хаагчид 2015 оны 05 дугаар сарын  5-нд 500 000 төгрөгийг Нийслэлийн ногоон байгууламжийн сангийн  Төрийн сан банкин дахь   200051038  тоот дансанд шилжүүлсэн болно.     --- 100
 
ХЯНАСАН: ОРЛОГЧ ДАРГА                                               Д.БАЯСГАЛАН
Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 1. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт суурилсан нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 2016 оны зорилтыг нутгийн захиргааны байгууллагуудаас санал авч явцын мэдээллийг танилцуулах.
2. 2016 оны улс нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөгжлийн стратегитай уялдуулан тусгуулахаар ирүүлсэн саналыг 2015 оны 06 дугаар сарын 05-ны дотор танилцуулах. /НЗДТГ-ын Страгегийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга С.Баярбаатар/
Улс нийслэлийн 2016 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг болвсруулах гэж байгаатай холбогдуулан харъяа эрүүл мэндийн байгууллагуудад албан тоот хүргүүлэн нэгтгэж байна.
 
    50
 
2 Хүүхдийн зусланд эхний ээлжийн амрагчийг хүлээн авах бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах. Үүнд: Мэргэжлийн байгууллагуудыг оролцуулсан ажлын хэсэг байгуулж бэлтгэлийг газар дээр нь танилцан шалгах, үйл ажиллагааг нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дүгнэлтийг гарсаны дагуу эхлүүлэх Хүүхдийн зуслангуудын үйл ажиллагаа эхлэх гэж байгаатай холбогдуулаад  2015.04.22-ны өдөр Нийслэлийн хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газарт ажлын хэсгийн уулзалтанд оролцлож нийслэлийн ногоон бүсийн хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, хяналт үнэлгээ хийх шалгуур үзүүлэлтэд тусгах саналыг 205.05.07-ны өдийн 1/539 тоот албан бичгээр Нийслэлийн хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газарт хүргүүлсэн. Мөн  2015.05.28-нд болох хүүхдийн зусланд ажиллах эмч, эрүүл ахуйч нарыг чадавхижуулах сургалтын удирдамжийг боловсруулж байна.   Мэргэжлийн байгууллагуудыг оролцуулсан ажлын хэсэгт оролцож  үйл ажиллагааны бэлтгэлийг газар дээр нь танилцан шалгах, хянах 50
3 Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг Байгаль орчин ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын санаачилгаар 1 сая мод ургуулах уриан дор зохион байгуулагдах  тул мод тарих өдрийг угтан бэлтгэл ажлыг хангуулж, нийслэлийн  иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг идэвхтэй оролцуулах. НЭМГ-ын хамт олон “Бүх нийтээрээ мод тарих өдөр”-өөр хотын ногоон байгууламжид хувь нэмрээ оруулахаар “Ногоон байгууламжийн сан”-гийн 200051038 дансанд 200000 төгрөгийг шилжүүлж баримтыг хавсарган  2015.05.15-ны өдрийн 1/571 тоот албан бичгээр Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газарт
 хүргүүлсэн.
     
 
 
 
100%
4 Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллгага, эрүүл мэнд, боловсрол соёл урлаг, банк санхүү, худалдаа үйлчилгээ, аж ахуй нэгж иргэнийг бүрэн хамруулж идэвхтэй оролцуулах. Захирагчийн ажлын албатай хамтран 2 удаа эм төрийн болон хувийн нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй эмийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад Нийслэлийн засаг даргын 2015-ны өдрийн 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн A/314 тоот захирамжийг танилцуулах сургалтыг зохион байгуулсан. Үүнд  45 эрүүл мэндийн байгууллага оролцлоо.      
 
 
 
 
 
 
100%
 
Биелэлттэй танилцаж зөвшөөрсөн:             Б.Ганбат  Орлогч дарга
Биелэлтийг нэгтгэн боловсруулсан:                                                            Т.Хулан /МУБХЗ хэлтсийн дарга/
                                                                                    Н.Долгормаа /СМХШ-ний хэлтсийн дарга/
2015 оны Бүх нийтээр мод тарих өдрийн хүрээнд тус газрын албан хаагчид идэвхтэй оролцсон.2015 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 18-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
2015 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр                                                           Улаанбаатар хот
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит            үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдааны удирдамжийн дагуу хэрэгжүүлэн ажиллаж ажил Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдааны удирдамжийн дагуу шаардлагатай арга хэмжээг авч, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.   Хэрэгжилтийг ханган ажиллана. 100%
 
НИЙСЛЭЛИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч 
агуулга
Биелэлт
6 Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагууд Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллгага, эрүүл мэнд, боловсрол соёл урлаг, банк санхүү, худалдаа үйлчилгээ, аж ахуй нэгж иргэнийг бүрэн хамруулж идэвхтэй оролцуулах. НМТГ нь Хангарди ордоны  7 давхарт байрладаг ба ННҮГ нь  харуул хамгаалалт, цэвэрлэгээ үйлчилгээ, хог хаягдлын үйлчилгээг бүрэн хариуцдаг. Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуй нэгж шалгаруулах болзолт уралдаанд бие даан оролцох субъект биш болно.
 
                         
Бусад заалт хамаарахгүй болно. 

НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР 
ЗУХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                        Э.БАТЖАРГАЛ