Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2015-07-06 11:39:52
2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
 
 
1
 
ЗАА, нийтийн үйлчилгээний УБ нэгтгэл, дүүргүүд
 
Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
2 НЦГ, НМХГ Баяр наадмын өдрүүдэд гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн дэг журам сахиулах, гадны орны жуулчдын аюулгүй байдлыг сайтар хангах, хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж хяналт тавьж ажиллах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
3 НТГ, НЗЦГ Баяр наадмын өдрүүдэд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сахиулах, нийтийн тээврийн хэрэгслүүдийг батлагдсан чиглэлд түгжрэл сааталгүй явуулах, Төв цэнгэлдэх хүрээлэн болон Хүй долоон худагт тээврийн хэрэгслүүдийг зөвшөөрөгдсөн талбайд байрлуулж хяналт тавьж ажиллах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч
4 ЗАА, Нийтийн үйлчилгээний УБ нэгтгэл, дүүргүүд Хог хаягдалгүй байлгахад анхаарч, цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж ажиллах. 14 Захирагчийн ажлын алба
5 Нутгийн захиргааны байгууллагууд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нутгийн захиргааны байгууллагууд албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
6 НЕТГ, НМХГ Зөвшөөрөлгүй барилга, байгууламжийн талаар нэгдсэн танилцуулга бэлтгэж цаашид авах арга хэмжээний талаар 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ны өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга Л.Эрдэнэчулуун/ 3 Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч
7  
Нутгийн захиргааны байгууллагууд
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх. 14  
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БИЕЛЭЛТ
НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
 
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2015 оны эхний хагас жилийн тайлангааа НЗД-ын 2013 оны 1146 захирамжийн дагуу тайлангаа НЗДТГ-т хүргүүлэх
1.Монгол улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтийг 05 сарын 08-ны 1/544 тоотоор
2.Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн биелэлтийг 06 сарын 23-ны 1/758 тоотоор
3.Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилтын эхний хагас жилийн биелэлтийг 06 сарын 30-ны 1/785 тоотоор
4.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний эхний хагас жилийн биелэлтийг 06 сарын 30-ны 1/792 тоотоор тус тус хүргүүлээд байна.
 
       
100 %
 
Биелэлттэй танилцаж зөвшөөрсөн:                                   Б.Ганбат  Орлогч дарга
Биелэлтийг хянасан:                                                                       Н.Долгормаа /СХШХ-ийн дарга/
Биелэлтийг нэгтгэн боловсруулсан:                           Д.Мөнхтуяа СХШХ-ийн мэргэжилтэн
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
 
2015  ОНЫ  07 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдөр
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Өгсөн үүрэг даалгавар Биелэлт Хувь
  Нутгийн захиргааны байгууллагууд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нутгийн захиргааны байгууллагууд албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах. Тус газрын 25 Төрийн жинхэнэ албан хаагч 2015 оны Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг гарган Илтгэх хуудсаа Захиргааны хэлтэст ирүүлсэн байгаа ба үнэлгээг нэгтгэхэд А үнэлгээг 8, В үнэлгээг  14, С үнэлгээг 3 албан хаагч авсан байна. Хууль тогтоомжид заасны дагуу А,В авсан 21 албан хаагчдад хагас жилийн үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгохоор тушаал төлөвлөөд байна. 100%
   
Нутгийн захиргааны байгууллагууд
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх. Газрын даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/03 дугаар тушаалаар 2015 оны ээлжийн амралтын хуваарийг баталсан ба уг хуваарьт орлон ажиллах ажилтныг тодорхой тусгасан. Концессын уралдаант шалгаруулалтын комиссын нарийн бичиг болох 5 мэргэжилтэн амрах үед орлон ажиллах, уралдаан шалгаруулалттай холбоотой асуудлыг бүрэн хариуцах мэргэжилтэн томилсон байгаа ба шаардлагатай тохиолдолд ажиллахаар ажлын зохицуулалт хийсэн 100%
    ДУНДАЖ ОНОО   100%
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА                                                         Э.ТЭМҮҮЛИН
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                Б.ЦЭНД-АЮУШ
НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР  
2015  ОНЫ  07 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНД ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн / түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нутгийн захиргааны байгууллагууд албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах. Эхний хагас жилийн ажлын үр дүнгийн гэрээгээр хангалттай сайн үнэлүүлсэн Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Т.Цэрэндэжидийг үндсэн цалингийн 40 хувиар урамшуулж, үр дүнгийн гэрээгээр А, В үнэлгээ авсан 10 албан хаагчдыг цалингийн шатлалыг ахиулсан. Газрын даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 29-ны өдрийн А/12 дугаар тушаалаар албан хаагчдыг шагнаж урамшуулсан.   Өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу ажиллана.  100
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх. Газрын даргын амрах саналыг Нийслэлийн Экологи ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Т.Бат-Эрдэнэ даргатай зөвшилцөж шаардлагын дагуу амрахаар болсон. Албан хаагчдын ээлжийн амралтын хуваарь, ээлжийн амралттай байх хугацаанд ажил түр орлон гүйцэтгэх хуваарийг батлан гаргасан. Албан хаагчдын ээлжийн амралтын хуваарь, ээлжийн амралттай байх хугацааны ажил түр орлон гүйцэтгэх хуваарийг газрын даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн Б/12 дугаар тушаалаар баталсан.   Амралтын хуваарийн дагуу амарна. 100
               
 
НИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
№10
 

 
 
Үүрэг даалгавар
 
Хэлтэс
 
Гүйцэтгэл
 
Хувь
 
 
1
   Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах. Захиргаа удирдлагын хэлтэс
Б.Амаржаргал
Газрын даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн Б/93 дугаар тушаалаар Үндэсний их баяр наадмын амралтын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай жижүүр, эргүүлийн хуваарийг батлуулан, баярын өдрүүдэд ажиллах жижүүр болон хариуцлагатай жижүүрийг өндөр сонор сэрэмжтэй ажиллахыг үүрэг болгосон.  
 
100
 
 
2
   Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нутгийн захиргааны байгууллагууд албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах.  
 
Захиргаа удирдлагын хэлтэс
Б.Амаржаргал
2015 оны эхний хагас жилийн ажлын үр дүн, үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг “А”, “Б” үнэлгээтэй дүгнэгдсэн, хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн хангалттай болон хангалттай дүгнүүлсэн 274 албан хаагчдыг сарын цалингийн 90, 80%-аар урамшуулсан.    
 
100
 
 
3
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх. Захиргаа удирдлагын хэлтэс
Б.Амаржаргал
2015 оны ээлжийн амралтын хуваарийг албан хаагчдын санал, ажлын ачаалал, шаардлагад нийцүүлэн  газрын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн Б/62 дугаар тушаал гарган байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцлийг бүрдүүлсэн.  
100
Танилцсан:                                                             Ш.Төмөрбаатар /НӨХГ-ын дарга/
 
Хянасан:                                                                Б.Амаржаргал /ЗУХ-ийн дарга/
Биелэлт гаргасан:                                           Ц.Цолмон /Мэргэжилтэн/
 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 07 дугаар сарын 13
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5     6
1 Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд  Хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах тухай Дүүргийн засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/309 дугаар захирамж гарган ажиллаж байна. Мөн харьяа хэлтэс албадаас Дүүргийн цагдаагийн хэлтсүүд, онцгой байдлын хэлтэс, НҮГ-1,2,3,4 газруудын шуурхай ажиллах эргүүл жижүүрийн хуваарийг нэгтгэн гаргуулж бэлэн байдлыг ханган ажиллаж байна.       100%
2 Тулгар төрийн 2224 жил, Их Монгол улс байгуулагдсаны 809 жил, Ардын хувьсгалын 94 жилийн ойн баяр наадмыг угтан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/300 дугаар захирамжаар дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, томоохон зах, худалдааны төвүүд, сууц өмчлөгчдийн холбоод, харьяа хэлтэс, албад хуваарилагдсан газар болон орчныхоо 50 м газрын хог хаягдлын цэвэрлэгээ, үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, ус цуглардаг гуу жалга, ус нэвтрүүлэх хоолойн ахуйн гаралтай хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг 2015 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр зохион зохион байгууллаа.
Цэвэрлэгээнд нийт 1406 байгууллагын 8018 хүн оролцож, 111,905 м2 талбайгаас 247,8 тн хог хаягдлыг 50 машинаар 44 удаагийн рейсээр ачиж тээвэрлэсэн болно.
Баяр наадмын өдрүүдээр хог тээвэрлэлт, цэвэрлэгээ үйлчилгээн дээр ажиллаха хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг Нийслэлийн Шуурхай Удирдлага Зохицуулалтын төвд хүргүүлсэн болно.
      100%
3  Тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төрийн жинхэнэ албан хаагч нарын үр дүнгийн гэрээний үүргийн биелэлтийн 2015 оны эхний хагас жилийн тайланг албан хаагч нэг бүрээр тавиулж төсвийн шууд захирагч, нэгжийн менежерүүдийн дүгнэснээс төрийн жинхэнэ албан хаагч нараас “А” буюу маш сайн үнэлгээ авсан 50, “В” буюу сайн үнэлгээ авсан 35, “С” буюу хангалттай үнэлгээ авсан 38 албан хаагч байна. Дүүргийн орон нутгийн төсвийн 17 байгууллага, төрийн өмчит 21 сургууль, 30 цэцэрлэгийн төсвийн шууд захирагчийн Засаг даргатай 2015 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээний хасас жилийн биелэлтийг Засаг даргын 2015 оны А/283 дугаар захиармжаар 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй комисс байгуулагдан дүгнэснээс нийт 68 төсвийн шууд захирагчаас “А” үнэлгээтэй 45, “В” үнэлгээтэй 17, “С” үнэлгээтэй 6 байгууллага дүгнэгдсэн байна.        100%
 
4
Дүүргийн тамгын газрын ажилтан,албан хаагчдын ээлжийн амралын хуваарийг  2015 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдрийн Тамгын газрын даргын А/04 дүгээр тушаалаар баталж, хуваарийн дагуу албан хаагчдын амралтыг эдлүүлж байна. 2015 оны 02 дугаар сарын 09-ны А/48 дугаар захирамжаар Засаг даргын орлогчид, зөвлөх, Тамгын газрын дарга, харьяа хэлтэс албадын дарга нарын ээлжийн амралтын хуваарийг хавсралтаар батлан мөрдүүлж байна. Ээлжийн амралттай байх хугацаанд холбогдох ажилтнаар ажлыг нь орлон  гүйцэтгүүлж төрийн үйлчилгээг иргэдэд чирэгдэлгүй тасралтгүй хэвийн ажиллах нөхцлийг бүрдүүлж ажилласан.        100%
 
 
ТАНИЛЦСАН
 
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                    Б.АМАРТҮВШИН
2015 оны ... дугаар сарын ... ны өдөр
ХЯНАСАН
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН  ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                        А.ПҮРЭВДУЛАМ
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                     Г.НАНСАЛМАА
 
2015  ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 06-НЫ  ӨДРИЙН
НИЙСЛЭЛИЙН   УДИРДАХ  АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН
БИЕЛЭЛТ
 
 
Үүрэг даалгаврын дагуу  хийж  хэрэгжүүлсэн  үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит  үр дүн /түүнийг  нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар  биелээгүй   бол хэрэгжээгүй  шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх  арга  хэмжээ Үнэлгээ               0-100
1 2 3 4 5 6
1. Үндэсний  их  баяр наадмын  өдрүүдэд  байгууллага дээр  хариуцлагатай  жижүүр  хийх тухай  Нийслэлийн  мал  эмнэлгийн  газрын даргын 2015  оны А/23 дугаар тушаал  гаргасан. Уг тушаалаар   байгууллага дээр  хариуцлагатай  жижүүр  хийх  хуваарийг  баталж, хуваарийн дагуу  ажиллаа.  Үндэсний  их  баяр наадмын  өдрүүдэд  мал,  амьтны  өвчлөлтэй  холбоотой  дуудлага ирсэнгүй,  ямар нэгэн гэмт хэрэг, зөрчил гарсангүй, тайван байлаа.      
2. Нийт  эмч, ажилтнуудын  эхний хагас  жилийн  ажлыг дүгнэж, урамшуулал  олгосон. Эмч, ажилтнуудын  эхний хагас жилийн  ажлын үр  дүнг  үнэлж, 10-15 хувийн  цалингийн  урамшууллыг 2015  оны 06 дугаар  цалинд нэмж  олгосон.      
3. Нийслэлийн  мал  эмнэлгийн  газрын  эмч,  ажилтнуудын 2015 оны  ээлжийн  амралтын  хуваарийг  газрын даргын тушаалаар  батлуулсан. Хуваарийн дагу у эмч,  ажилтнууд  ээлжийн  амралтаа  эдэлж  байна, Нийслэлийн  мал  эмнэлгийн  газрын даргын  хувьд  ээлжийн  амралтаа  эдлээгүй  байна.      
 
2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 Нийслэллийн худалдан авах ажилгааны газар
 
      Улаанбаатар хот                                                                                                        2015.07.16                                                                                                        
 
 
Үүрэг далгаварын биелэлтийн дагуу
хийж  хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит
Үрд дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
 
 
 
Үнэлгээ 0-100
1 2 3 4 5 6
Үүрэг даалгавар : Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нутгийн захиргааны байгууллагууд албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах
2015 онд байгуулсан  Үр дүнгийн гэрээний эхний хагас жилийн ажлыг дүгнэж нийт 41 албан хаагчдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгосон. Үүнээс :
А үнэлгээг 28, B үнэлгээг 5, С үнэлгээг 8 , 3 албан хаагчид сахилгын хариуцлага тооцож урамшуулал олгогдоогүй байна.
       
 
100%
Үүрэг даалгавар : Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх.
2015 оны ээлжийн амралтын хуваарийг албан хаагчдын санал, ажлын ачаалал, шаардлагад нийцүүлэн  газрын даргын 2015 оны 03 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Б/26 дугаар тушаал гарган байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцлийг бүрдүүлсэн.        
 
 
100%
                   
               
 
ХЯНАСАН:
ЗУХ                                                                            Б.ЛХАСЖАВ
 
 
 БОЛОВСРУУЛСАН:        
ДАТШБХ  МЭРГЭЖИЛТЭН                                      М.ГЭРЭЛТУЯА
2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
                                             2015.07.16
 
Үүрэг даалгавар Биелэлт
 
 
1
 
Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах. Үндэсний их баяр наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны албан хаагчид хог хаягдал, хот тохижилт, үйлчилгээний хэвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавихаар шуурхай ажиллагааны схем, хуваарь боловсруулж, хотын Ерөнхий менежерээр батлуулан мөрдөж ажиллав. Баяр наадмын үеэр хуваарийн дагуу хариуцлагатай жижүүрийг 2015 оны 07 дугаар сарын 06-наас 2015 оны 07 дугаар сарын 15 хүртэл томилон ажиллуулж, наадмын зохион байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх талаар шуурхай арга хэмжээ авч, Төв цэнгэлдэх хүрээлэн, Хүй долоон худагт Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв, Ус сувгийн удирдах газар, Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл, дүүргүүд, УБ Дулааны сүлжээ ХК, Нийслэлийн нийтийн тээврийн газар зэрэг холбогдох байгууллагууд хариуцлагатай жижүүр гарган ажиллалаа.
2 Хог хаягдалгүй байлгахад анхаарч, цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж ажиллах. Баяр наадмын үеэр  зам талбайн цэвэрлэгээ хийх, хог тээвэрлэх, хяналт тавихад төв цэнгэлдэх хүрээлэнд тохижилт үйлчилгээний байгууллагын 211 ажилтан албан хаагч, хүй долоон худагт 65 ажилтан, албан хаагч нар ажилласан бөгөөд хог хаягдлыг тогтмол цэвэрлэж, тээвэрлэлээ. Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн орчмын хог цэвэрлэгээ, зэрлэг ургамал устгах ажлыг 6-р сарын 15-наас эхлүүлсэн. Мөн хотын төвийн гудамж, талбайн хог цэвэрлэгээний ажлыг хуваарийн дагуу тогтмол цэвэрлэх ажил хийгдсэн. Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд 200 ширхэг, хүй долоон худагт 50 ширхэг хогийн савыг тус тус байрлуулсан. Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд Ногоон эко систем ТББ, Бидний Хан-Уул ТББ-уудтай хамтран "Цэмцгэр наадацгаая" уриан дор ил задгай хог хаяхгүй байх, хогийг тухай бүр цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулж, хоггүй наадам зохион байгууллаа.
3 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нутгийн захиргааны байгууллагууд албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу тус алба нийт 46 албан хаагчдын 2015 оны эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж, урамшуулал олгосон. Ажлын үр дүнг 2015 оны онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт, цаг ашиглалт, олон нийтийн ажлын оролцоо, идэвх санаачлага зэргийг харгалзан үзэж дүгнэсэн. 
4 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагуудын ээлжийн амралтын болон тус албаны албан хаагчдын 2015 оны ээлжийн амралтыг батлагдсан хуваарийн дагуу эдлүүлж байна. Албан хаагчид ээлжийн амралт эдлэх үедээ орлон ажиллах хүндээ ажил үүргээ хүлээлгэн өгч, төрийн ажил үйлчилгээг тасалдалгүй үргэлжлэх нөхцөлийг хангаж байна.     
 
 
 
 
Хянасан:
ЗСХ-ийн дарга                         Э.Энхцэцэг
 
 
Нэгтгэсэн:
ЗСХ-ийн мэргэжилтэн             Э.Уянга
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдөр                                                                                                Улаанбаатар хот
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Үндэсний баяр наадмын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүрээр 6 ажилтныг томилон ажиллуулав.
 
Үндэсний баяр наадмын үеэр тус байгууллагаас 6 ажилтныг хариуцлагатай жижүүрээр томилон үүрэгжүүлэн ажиллав.
 
 2015 оны 07 дугаар сарын 13-ны өдөр шуурхай удирдлагын төвд ирүүлсэн Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо Гачууртад шороо ухаж байгаа мэдээллийн дагуу шалгахад сагсан бөмбөгийн талбайн зориулалтаар талбай тэгшилж байгааг тогтоон эргэж хариу мэдээллэн ажиллав.
 
-   100
5  
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу ажилтан албан хаагчдын  эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулал олгов.
 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу 2015 оны эхний хагас жилийн ажлыг үнэлж, газрын даргын дэргэдэх 9 дүгээр зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, ажилтан албан хаагчдын ажлын үр дүнг үндэслэн урамшуулал олгов. -   100
7 Газрын даргын 2015 оны А/02 дугаар тушаалын дагуу 2015 оны ээлжийн амралтыг эдлүүлэн ажиллаж байна. Ээлжийн амралтын хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.
 
    90
 
 
 
 
 
Танилцсан:             Нийслэлийн Байгаль орчин,
                                    ногоон хөгжлийн газрын дарга                       Г.Болормаа
 
Хянасан:                Орлогч дарга                                                        Н.Эрдэнэбилэг
 
Нэгтгэсэн:              Захиргаа удирдлагын хэлтсийн                         Ш.Одончимэг
                                  ахлах мэргэжилтэн
 
 
 
 НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдөр                                                                            Хан-Уул дүүрэг
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах. Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 7 дугаар сар 6-ны өдрийн А/217 дугаар захирамжаар дүүргийн Иргэдэд үйлчлэх төв байранд төрийн захиргааны 10 албан хаагчийг томилон ажиллуулсанаас гадна дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хариуцлагатай эргүүл жижүүр томилгоожуулан ажиллах үүрэг өгсөн.
     2015 оны 07 дугаар сарын 11-15-ны өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүрүүдийн ажиллах хугацаанд ямар нэгэн хэрэг зөрчил гараагүй ба бүх хороодтой холбогдож мэдээг авч, нийслэлийн шуурхай албанд мэдээ өгч ажилласан байна.
    Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн 2015.07.11-ний өдрийн 02-07-94/226 тоот дүгнэлтээр  1-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 120 мянгатын гүүрэн гарц, лифтийн ашиглалтын үйл ажиллагааг түр зогсоосон байна/ 2015.07.11-ний өдөр 19:30 цагийн үед даац хэтэрсэнтэй холбоотой /
    Гүүрэн гарц ажиллахгүй байгаатай холбогдуулан Шинэ Хан-Уул цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зүлэг байхгүй болоод байна гэсэн мэдээллийн  дагуу Цагдаагийн хэлтсээс  нэмэлт хүч гарган ажиллав.
  Хариуцлагатай жижиүүрээр ажилласан албан хаагчдыг Монгол Улсын хөдөлмөрийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.3 дахь заалтын дагуу нөхөн амруулж байна. 100
2 Хог хаягдалгүй байлгахад анхаарч, цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж ажиллах. Дүүргийн Засаг даргын 2015.06.26 өдрийн А/208 дугаар захирамжаар Ардын Хувьсгалын 94 жилийн ой, Үндэсний их баяр наадмаар Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн гадна талбайд хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ, хүнс, бэлэг дурсгалын худалдаа, орчны цэвэрлэгээг зохион байгуулах, нийгмийн хэв журам  сахиулах, хяналт тавих ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг баталлаа.
Захирамжийн хүрээнд Баяр наадмын өдрүүдэд Дүүргийн Тохижилт үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ-ын ажилтнуудыг  Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажиллуулж хог хаягдалгүй наадлаа.
    100
3 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нутгийн захиргааны байгууллагууд албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах. Хан-Уул дүүргийн ЗДТГ-ын болон Засаг даргын  дэргэдэх хэлтэс албад  НИТХТ-ийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын  дагуу 2015 оны эхний хагас жилээр ажилтнуудынхаа  ажлыг  дүгнэж байна.     70
4 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх. Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/81 дүгээр захирамж, Засаг даргын Тамгын газрын даргын  2015 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/35 дугаар тушаалаар нийт 132 албан хаагчийн Ээлжийн амралтын хуваарийг баталсан. Хуваарийн дагуу нийт 63 албан хаагч буюу 48 хувь нь ээлжийн амралтаа эдэлж эхлээд байгаа бөгөөд албан ажлын шаардлагаар Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсийн дарга болон зарим хороодын Засаг дарга нарын ээлжийн амралтыг хойшлуулаад байна.      
90
 
Биелэлтийн үнэлгээ       90.0
 
 
 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
 ӨГСӨН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ
   2015.07.16
               Өгсөн үүрэг  
Хэрэгжүүлсэн  ажил
 
 
 1.  
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нутгийн захиргааны байгууллагууд албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах. Тус газрын нийт 896 албан хаагчийн 2015 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээг үнэлж дүгнэн ажилласан.
 2015 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээгээр А, В үнэлгээтэй дүгнэгдсэн 45 албан хаагчийн цалингийн шатлал зэрэглэлийг нэмэгдүүлсэн.
 1.  
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх. Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.6, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.12.3, 33.12.4-т тус тус заасныг үндэслэн албан хаагчдын 2015 оны ээлжийн амралтыг хуваарийн дагуу олгон ажиллаж байна.
 1.  
Хог хаягдалгүй байлгахад анхаарч, цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж ажиллах. Ардын хувьсгалын 94 жилийн ой, Үндэсний их баяр наадмыг угтан нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанаас зохион байгуулсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд 07 дугаар сарын 04-ний өдөр нийслэлийн Онцгой байдлын газрын нийт 36 албан хаагч оролцож Гачуурт орчмын Туул голын эрэг дагуух 2 км газрыг цэвэрлэн 200 шуудай хогийг түүж ачуулсан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 1.  
Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах Улсын баяр наадмыг зохион байгуулах комиссоос гарсан тушаал шийдвэр, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн “Албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх, үүрэг гүйцэтгэх бүрэлдэхүүнийг томилох тухай” А/203 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн “Албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх, Их Монгол улс байгуулагдсаны 809 жил, Үндэсний Их баяр наадмын өдрүүдэд үүрэг гүйцэтгэх бүрэлдэхүүнийг томилох тухай” А/71 дүгээр тушаалыг гаргаж уг тушаалаар нийслэлийн Онцгой байдлын газрын харъяа дүүргүүдийн Онцгой байдлын хэлтэс, Аврах анги, Гал унтраах аврах ангиудыг 2015 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн 09:00 цагаас 2015 оны 07 дугаар сарын 15-ны өдрийн 09:00 цаг хүртэл албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэн ажиллаа. Албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэн ажилласан өдрүүдэд нийслэлийн Онцгой байдлын газраас ерөнхий эргүүлүүдийг томилон ажиллуулж дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Аврах анги, Гал унтраах, аврах ангиудын томилгоот ээлжийн бүрэлдэхүүний үүрэг гүйцэтгэлтэнд хяналт тавьж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулж, хэлтэс, ангийн хариуцлагатай жижүүрүүдэд үүрэг чиглэл өгч удирдлагаар ханган ажиллаа. 
 
 
                                                                                            НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
                                                                          
                                                                                            Маягт ШБ-01
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2015.07.16.
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
0 1 2 3 4
1
 
          Хоёр. Баяр наадмын өдрүүдэд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн дэг журам сахиулах, гадны орны жуулчдын аюулгүй байдлыг сайтар хангах, хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж хяналт тавьж ажиллах. Тулгар төр байгууллагдсаны 2224, Их Монгол Улс байгуулагдсаны 809, Ардын хувьсгалын 94 жилийн ой, Үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуулан иргэд, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, нийтийн хэв журам хамгаалах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын нэгдүгээр зэрэглэлд шилжүүлэх тухай” Б/382 дугаар тушаал, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн “Албаны бэлэн байдалд шилжүүлэх, шуурхай штаб байгуулж, бүрэлдэхүүнийг томилох тухай” Б/433 дугаар тушаалын дагуу 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 16.00 цагаас 07 дугаар сарын 15-ны өдрийн 08.30 цаг хүртэл Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүн албаны бэлэн байдлыг хангаж ажилласан.
 
Тушаалын хавсралтаар хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийн хуваарийг баталж, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын харъяа газар, хэлтсүүдийг мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, Цагдаагийн ерөнхий газрын Шуурхай удирдлагын штабтай мэдээ, мэдээлэл солилцон хамтран ажиллав.
 
Мэдээллийн удирдлага, зохион байгуулалтын төвд иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй 13096 мэдээ, мэдээлэл хүлээн авч харьялах нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэн шалгуулсны 3182 согтуугийн, хүнийг алах 2, бусдын бие махбодид гэмтэл учруулах 11, хүчиндэх 5, хулгайлах 101, булаах 4, дээрэмдэх 3, танхайрах 42, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын ашиглалтын журмын зөрчих 70, төрийн алба хаагчийг эсэргүүцэх 4, бусад 35, золгүй байдлаар нас барсан 43, нийт 320 гэмт хэргийн шинжтэй байснаас 232 үйлдлийн сэжигтэн тогтоогдон, 88 хэргийн сэжигтэн тогтоогдоогүй байна.
 
Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал хүнийг алах 100%, бусдын бие махбодид гэмтэл учруулах 83.3%, хүчиндэх 66.6%, хулгайлах 46.4%, булаах 33.3%, дээрэмдэх 50%, танхайрах 68%, төрийн алба хаагчийг эсэргүүцэх 30%, бусад хэрэг 138.4%, золгүй байдлаар нас барсан 38.7%-иар өсч, залилан мэхлэх 100%, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын ашиглалтын журмын зөрчих 5.4%-иар тус тус буурсан байна.
 
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн орчим танхайрах 1, хулгайлах 2, залилан мэхлэх 1, хүний амь нас хохирсон 3 нийт 7 мэдээллийг Хан-уул дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсээс материалжуулан шалгаж байна.
 
Баяр наадмаар хуурамч “А” зөвшөөрөл ашиглаж хязгаарлалтын бүсэд нэвтэрсэн 54 зөрчил илрүүлж, холбогдогч жолооч нарын бичиг баримтыг Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэст шилжүүлж, 14 зөвшөөрлийг хураан авсан.
 
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн орчим зөвшөөрөгдсөнөөс бусад төрлийн гар дээрх худалдаа үйлчилгээ, халаасны болон бусад төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудал, Төмөр замын төв буудал, Дүнжингарав, Нарантуул, Мишээл экспо, Соёл амралтын хүрээлэн, Замын цагдаагийн газрын урд талбай, Автотээврийн газар, Жетро худалдааны төв зэрэг автомашины төлбөргүй зогсоолууд, 120 мянгатын автобусны буудал, Зайсан толгой, Бурхан багшийн цэцэрлэгт хүрээлэн, Туул голын Хар усан тохойгоос Сонсголонгийн гүүр хүртэл, Нийслэлийн хэмжээнд жуулчид олноор зорчдог газруудад оюутан цагдаа, морьт, завьт, машинт, явган эргүүлүүдийг зохион байгуулах бэлтгэлийг хангаж, эргүүлийн нэгдсэн байршлыг батлуулсан.
 
Нийслэлд авто эргүүлийн 68 чиглэл, явган эргүүлийн 160 чиглэл, цагдаагийн 25 дэд хэсэгт 506 алба хаагч 2015 оны 07 дугаар сарын 10-15-ны өдрүүдэд гудамж талбай, олон нийтийн газар хэв журам сахиулах эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж, гэмт хэрэг, зөрчлийн 10568 дуудлага мэдээлэлийг иргэд байгуулллага, аж ахуйн нэгжээс хүлээн авч шалган, бүртгэл хяналтын хуудас бичиж, согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэж зөрчил гаргасан 817 хүнийг саатуулж, зөрчил гаргасан 5935 хүнийг 44.168.000 төгрөг, 13 аж ахуйн нэгж, албан тушаалтанг 1.126.000 төгрөгөөр тус тус торгож, цагдаагийн алба хаагчдаас 32 гэмт хэргийг үйлдэл дээр нь илрүүлж, таслан зогсоож ажилласан.
 
Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын Урьдчилан сэргийлэх, олон нийттэй харилцах хэлтэс, Нийслэлийн аялал жуулчлалын газартай хамтран аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын төлөөлөлтэй 2015 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдөр уулзалт зохион байгуулж, гадаадын иргэд, жуулчдын аюулгүй байдал, учирч болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхэд анхаарах асуудлаар харилцан санал солилцож, нийт 16 аж ахуйн нэгж, байгууллагад 5 заалт бүхий  “Зөвлөмж” өгсөн.
 
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн орчим Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсээс 60 алба хаагч хэв журам сахиулж, зөрчил гаргасан 16 иргэнийг түр саатуулах байранд хүргэн өгч, яаралтай тусламж 103-д 2 хүнийг хүлээлгэн өгч, 14 иргэнийг 70.000 төгрөгөөр торгож, гэмт хэргээс урьчдилан сэргийлэх 4 төрлийн 1678 ширхэг санамж, сэрэмжлүүлгийг иргэдэд тараасан.
 
Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн ерөнхий зураглал, гадаадын иргэн, жуулчдын  аюулгүй байдлыг хангах талаар мэдээлэл  шаардлагатай утасны дугаарыг англи, монгол хэлээр бичсэн 60х40 см хэмжээтэй сурталчилгааны самбарыг Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн 20 хаалганд, 13х3 м хэмжээтэй хулдаасан самбарыг бөхийн асарын дээд самбарт  байршуулж, гадаад иргэд, жуулчдад зориулсан А4 хэмжээтэй сурталчилгааны материалын загварын хэвлүүлж, Нийслэлийн Засаг Даргын тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, оюутан цагдаа нартай хамтран 1000 ширхэгийг  жуулчдад тараасан.
 
Нийслэлийн хэмжээнд 78 чиглэлд 217 олон нийтийн цагдаа ажиллаж, хариуцсан хорооны 226 байгууллага, аж ахуйн нэгжийн харуул манааг шалгаж, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 128 хүнд хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлж, гудамж талбай олон нийтийн газар архи, согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн 69 хүнийг цагдаагийн байгууллагад, 28 хүнийг ар гэр, асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч, 259 хүнд хууль тогтоомжийг суртачилж, Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбайд зохион байгууллагдсан шоу тоглолтын хамгаалалтын үед эргүүлийн 10 чиглэлд цагдаагийн алба хаагчийн хамт хэв журам сахиулах эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэсэн.
 
Жуулчдыг гэмт халдлагаас урьдчилан сэргийлэх, жуулчидтай холбоотой гарсан гэмт хэрэг, зөрчлийг шуурхай шийдвэрлэх зорилгоор 36 чиглэлд 84 оюутан цагдаа ажиллаж, 1274 ширхэг санамж, сэрэмжлүүлэг тарааж, гадааын 284, дотоодын 276 иргэнд туслалцаа, зөвлөгөө үзүүлж, хэлмэрчилж ажилласан.
 
Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд Япон Улсын иргэн Такаши Харуо, Дашнямын Хишигсүрэн /13 нас, эм/, Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбайд Жамъяангийн Алтансүх /63 нас, эр/ нар ухаан алдсаныг яаралтай түргэн тусламжийн төвд хүлээлгэн өгч ажилласан.
   
22 Гурав. Баяр наадмын өдрүүдэд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сахиулах, нийтийн тээврийн хэрэгслүүдийг батлагдсан чиглэлд түгжрэл сааталгүй явуулах, Төв цэнгэлдэх хүрээлэн Хүй долоон худагт тээврийн хэрэгслүүдийг зөвшөөрөгдсөн талбайд байрлуулж хяналт тавьж ажиллах Баяр наадмын өдрүүдэд Төв цэнгэлдэх хүрээлэн, Хүй долоо худагт хамгаалалт зохицуулалтанд ажиллах алба хаагчдын хамгаалалтанд ажиллах хяналт, зохицуулалтын цэг, ажиллах бүсийн зураглалыг хариуцах албан тушаалтан нэг бүрээр хийн батлуулж, 2015 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн 19 цагт бие бүрэлдэхүүнийг хуваарь, зураглалын дагуу алба хаагчдыг байршуулан урьдчилсан сургуулилтыг зохион байгуулж, хариуцах албан тушаалтанд үүрэг өгч 2015 оны 07 дугаар сарын 11-ны өглөөний 06:00, 2015 оны 07 дугаар сарын 12-ны өглөө 07:00 цагуудад хяналтын цэгүүдэд алба хаагчдыг байрлуулж зөрчил дутагдал гаргахгүй байхад анхаарч хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалт зохицуулалтын ажлыг зохион байгуулсан.
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн, Хүй долоон худаг, Чингисийн талбай зэрэг спорт, урлаг, соёлын арга хэмжээ зохион байгуулах газруудын орчинд замын хөдөлгөөний түгжрэл бий болохоос урьдчилан сэргийлж арга хэмжээний төлөвлөлтийг тус бүрээр нь төлөвлөж хамгаалалтыг зохион байгуулсан бөгөөд 2015 оны 07 дугаар сарын 11-ны өдөр Төрийн их есөн хөлт цагаан тугийг  Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд залах үйл ажиллагааны хүрээнд Төрийн ордноос Төв цэнгэлдэх орох замын тодорхой хэсгийг нэг чигийн хөдөлгөөнд, 2015 оны 07 дугаар сарын 12-ны өдөр Соёолон насны хурдан морины уралдааны үед Нийслэл хотоос Хүй долоо худагруу зорчих замын хөдөлгөөнийг нэг чигийн хөдөлгөөнд тус тус оруулж зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан.
Баяр наадмын үеэр автомашины “А” зөвшөөрөл 400, “М” ногоон зөвшөөрөл 2000, “М” улаан зөвшөөрөл 2500, “Ү” зөвшөөрөл 800, “Ж” зөвшөөрөл 100, “Г” зөвшөөрөл 3500, “ДК” зөвшөөрөл 100, нийт 57397 ширхэгийг шалган тоолж баталгаажуулан тусгай тэмдэг дарж, цагдаагийн хамгаалалтын 460 ширхэг зөвшөөрлыг Улаанбаатар цагдаагийн хүрээний 32 анги, байгууллага, Хууль сахиулахын их сургуульд тус тус олгосон.
Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалт зохицуулалт хяналт шалгалтыг явуулах зорилгоор төв цэнгэлдэх хүрээлэн орчимд 110, нийслэл хотын гудамж замд 189, Хүй долоо худаг орчимд 131 нийт 430 цэгийг байнгын болон хөдөлгөөнт хэлбэрээр хяналтандаа авч ажилласан.
 
 
   
  Тав. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нутгийн захиргааны байгууллагууд албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах.  
 
 
 
Тус цагдаагийн газраас алба хаагчдын ажлын үр дүнг тооцож газрын даргын  зөвлөлийн хурлаар нийт 38 алба хаагчийн сарын үндсэн цалинг 5-20 хувиар нэмсэн.
   
  Долоо. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх.   Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 23 ны өдрийн А/409 дүгээр захирамжийн дагуу Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын дарга 2015 оны 07 дугаар сарын 20 ны өдрөөс ээлжийн амралтаа эдлэх болсонтой холбогдуулан байгууллагын өдөр тутмын  хэвийн үйл ажиллагааг  хангах чиглэлээр Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр дэд даргад албан бичгээр үүрэг, ажлын чиглэл өгсөн.    
 
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ                           Ц.ЖАРГАЛМАА
 
 
ХЯНАСАН:  
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА, ТУСЛАХ КОМИССАР                                     Ч:.БОЛДБААТАР 
2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
 УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
                    Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 07 дугаар сарын 16                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах. НАГ-ын даргын 2015 оны 7 сарын 06-ний өдрийн А/41 дугаар тушаалаар 7 сарын 11-нээс 15-ны өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлагдсан. Өдөрт 2 ээлжээр 10 хүн ажилласан бөгөөд гарсан зөрчилгүй тайван байгаа талаар нийслэлийн шуурхай албанд тухай бүрт мэдээлж ажилласан. - - 100%
2 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нутгийн захиргааны байгууллагууд албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах. Төсвийн шууд захирагчийн Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайланг НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хүргэсэн. Нэгжийн менежр болон төрийн албан хаагчийн Үр дүнгийн гэрээ, төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын Хөдөлмөрийн гэрээг эхний хагас жилийн байдлаар дүгнэж, газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлэж, түүний мөрөөр цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг баталсан. Газрын даргын 2015 оны 07 сарын 06-ний өдрийн А/39 дүгээр тушаалаар гэрээний биелэлтийн дүнг баталгаажуулж, нийт 29 албан хаагчид 12.922.153 төгрөгийн урамшуулал олгосон. - - 100%
3 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх. Газрын даргын 2015 оны Б/14 дүгээр тушаалаар батлагдсан ээлжийн амралтын хуваарийн дагуу 7-р сард 15 ажилтан амарч байна. Хэлтсийн орлон ажиллах хуваарийн дагуу ээлжийн амралтаа авч байгаа ажилтнууд ажлаа хүлээлцэж, төрийн ажил хүлээгдэл үүсгэхгүй байх, тасалдахгүй байх нөхцлийг ханган ажиллаж байна. - - 100%
ДҮН 100%
 
 
                                                           ТАНИЛЦСАН:
                                                           ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ ДАРГА                                                    Д.ОЮУНТУЯА
 
 
                                                           БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                                                           ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                     О.НАРАНБАЯР
 
 
2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015.07.16                                                                                                      Багахангай дүүрэг
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 Багахангай дүүргийн Засаг даргын “Дүүргийн хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилон ажиллуулах тухай”  2015 оны А/152 дугаар захирамжаар хариуцлагатай эргүүл жижүүрээр ажиллах гишүүдийн хуваарийг баталж холбогдох үүрэг чиглэлийг өгсөн.
Баяр наадмын өдрүүдэд дүүргийн нутаг дэвсгэрт гал түймэр, гамшиг ослын зөрчил дуудлагагүй, гэмт хэргийн 3 дуудлага, захиргааны зөрчлийн шинжтэй 5  дуудлага мэдээлэл бүртгэгдсэн байна.
Архи согтууруулах ундаа, хүнсний бүтээгдэхүүнээр үйлчилдэг дэлгүүрүүдийн хүнсний аюулгүй байдал эрүүл ахуйн чанарт хяналт тавьж ажилласан.
Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг дэд бүтцийн байгуулагууд зөрчил дутагдалгүй хэвийн  ажиллав. Иргэдээс санал, гомдол ирээгүй.
Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/152 дугаар захирамжаар 12 албан тушаалтныг хариуцлагатай эргүүл жижүүрээр томилон ажиллуулсан. - - 100
4 Үндэсний их баяр наадмыг угтан дүүргийн хэмжээнд бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015.07.03,04-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа.
       Цэвэрлэгээнд 32 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 235 ажилтан албан хаагч, 105 оршин суугч иргэн  оролцож 6589 м2  талбайн  хог хаягдлыг цэвэрлэж нийт 26,32 тн хогийг зөөвөрлөж  төвлөрсөн хогийн цэгт буулгав.
      Цэвэрлэгээний явцын мэдээг 09.00-16.00 цагт  3 удаа  Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлага зохицуулалтын төвийн /11-310005/ дугаарын утсанд мэдэгдэн, дүн мэдээг нэгтгэн dispatcher_ub@yahoo.com и-мэйл хаягаар хүргүүлэв
2015 оны 07 дугаар сарын 03,04-ний өдрүүдэд бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулж 32 аж ахуйн нэгж байгууллагын 235 ажилтан албан хаагч, 105 оршин суугч иргэн оролцоу 26,32 тн хогийг төвлөрсөн хогийн цэгт буулгасан. - - 100
 
5
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 48 албан хаагчын үйл ажиллагааны үр дүнгийн гэрээний хагас жилийн биелэлтийг дүгнэж үндсэн цалингийн 30-40%-иар урамшуулсан.   Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2015 оны А/20 дугаар тушаалаар
48 албан хаагчын үр дүнгийн гэрээг дүгнэж урамшуулал олгосон.
- - 100
7 Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн, Худалдан авах ажиллагааны албаны албан хаагчид, үнэлгээний хороодын гишүүд, нийслэлээс эрх шилжиж ирсэн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдэх “Хангай цогцолбор” сургуулийн захирал  нар хөрөнгө оруулалтын ажлууд хийгдэж дууссаны дараа  амрахаар  ээлжийн амралтын  хуваарь батлагдсан.   Төрийн ажил үйлчилгээ хүлээгдэл, чирэгдэлгүй үргэлжилж байна. - Хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдэж дуусахаар ээлжийн амралт эдлэнэ. 100


БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
Байгууллага: Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй болон хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 Даргын 2015 оны 7 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/26 дугаар "Хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийн хуваарь батлах тухай"  тушаалыг батлуулж, батлагдсан хуваарийн дагуу эргүүл жижүүрийг наадмын өдрүүдэд хийж холбогдох газарт мэдээг өгч ажиллалаа. - - - 100%
2 Наадмын өдрүүдэд байгууллагын ажилчид 8-10 хүний бүрэлдэхүүнтэй 5 бригадад хуваагдан талбайн цэвэрлэгээ болон мод, сөөгний усалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. - - Батлагдсан графикийн дагуу цэвэрлэгээ, усалгааны ажлыг гүйцэтгэх 100%

 

БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
МЭРГЭЖИЛТЭН                                       Ч.МЯГМАРДУЛАМ
 
   2015.07.06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ  АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
           Багануур дүүрэг                                                                                                                                                                    2015.07.20
Үүрэг даалгавар хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах. Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/307 захирамж гарч 07 сарын 10-15-ны хооронд нийт 14 байгууллага хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулаа.
Энэ хугацаанд онц ноцтой зөрчил гараагүй.
     
 
 
100%
2 Хог хаягдалгүй байлгахад анхаарч, цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж ажиллах. Улаанбаатар хотын ЗАА-ны 01/1023 албан бичгийн дагуу Улсын их баяр наадмыг угтсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015.07.4-6 ны өдрүүдэд дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулсан. Нийт 94530м2 талбайд цэвэрлэгээ хийж 220,1 м3 хог тээвэрлэж хогийн цэг дээр асгаж түрж булсан.
Үндэсний их баяр наадам, дүүргийн 35 жилийн ойн баярын өдрүүдэд хог хаягдлыг цэвэрлэж, ачиж тээвэрлэх хуваарь гаргаж Автожим ОНӨААТҮГ-ын  нийтийн эзэмшлийн зам талбайн үйлчлэгч, ачигч жолооч нар хуваарийн дагуу ажилласан.
      100%
3 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нутгийн захиргааны байгууллагууд албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах. Засаг даргын Тамгын газар, Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн  төв эхний хагас жилийн үр дүнгээ дүгнэж урамшуулал олгоод байна.       100%
4 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2015 оны А/06 дугаар тушаалаар Тамгын газрын ажилтан албан хаагчдын ээлжийн амралтын хуваарийг батлан амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.       100%
                                                                       
                                                         ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА
                                                         НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                  А.ОЮУНСУВД
 
 
                                                                      
 
 
 2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 07 дугаар сарын 02.                                                                                                                 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх Арга хэмжээ
0 1 2 3 4
Үүрэг даалгавар 1: Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах.
1 Үндэсний их баяр наадмын өдрүүд буюу 2015.07.08-ны өдрөөс 2015.07.16-ний өдрүүдэд 16 албан хаагч НМХГ-ын төв байранд хариуцлагатай жижүүрээр, Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд 54 улсын байцаагч, Хүй 7 худагт 77 улсын байцаагч, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд 7 улсын байцаагч, Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнд 6 улсын байцаагч,  Нийслэлийн 8 дүүрэгт 83 улсын байцаагч, НМХГ-ын Төв лабораторид 10 албан хаагч буюу нийт давхардсан тоогоор 370 албан хаагчид баяр наадмын үеэр хяналт тавин ажилласан. Баяр наадмын өдрүүдэд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас нийт 67 гомдол хүсэлтийг хүлээн авснаас 46 гомдлыг газар дээр нь шийдвэрлэж, 21 гомдлыг холбогдох байгууллагад шийдвэрлүүлэхээр уламжлан ажилласан байна.    
Үүрэг даалгавар 2: Баяр наадмын өдрүүдэд гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн дэг журам сахиулах, гадны орны жуулчдын аюулгүй байдлыг сайтар хангах, хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж хяналт тавьж ажиллах.
2 НМХГ-ын даргын 2015 оны А/41 дугаар тушаалын хавсралтаар  батлагдсан хуваарийн дагуу нийт 250 гаруй улсын байцаагч, албан хаагчид 2015 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 14-ний өдрүүдэд Төв цэнгэлдэх хүрээлэн, Хүй долоон худаг,  Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хоол үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ,  хийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагаа, эрчим хүч, цэвэр усны хангамж, орчны эрүүл ахуйн байдалд хяналт тавьж ажиллалаа.
 
Шалгалтын явцад давхардсан тоогоор 1162 зөрчил илрүүлж, газар дээр нь 625 зөрчил  буюу 53 хувийг арилгуулж ажилласан.  Шалгалтаар нийт 16 иргэний  муудсан махтай 220 ширхэг хуушуур, 209 кг татаж бэлтгэн муудсан түүхий мах зэрэг аюулгүй байдлын шаардлага хангахгүй нийт 2.2 сая төгрөгийн хоол, хүнсийг хурааж, газар дээр нь устгасан. Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд 60, Хүй долоо худагт 22, Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн гадна талд 7 нийт 89 зохих зөвшөөрөлгүй гар дээрхи худалдааг таслан  зогсоох арга хэмжээ авч ажилласан. Баяр наадмын үеэр мэдээлэгдсэн хоол хүнстэй холбоотой 3 хоолны хордлогын мэдээлэл үгүйсгэгдсэн.  Баяр наадмын урьдчилан сэргийлэх хяналт, шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын шалтгаан нөхцөлийг тогтоож, цаашид авах арга хэмжээний саналыг боловсруулан Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, дүүргийн Засаг дарга, НЭМГ-т  албан бичгээр хүргүүлсэн.    
Үүрэг даалгавар 3: Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нутгийн захиргааны байгууллагууд албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах.
3 НМХГ-ын ажилтан, албан хаагчдын 2015 оны эхний хагас жилийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг нэгжийн менежерээр үнэлж дүгнүүлэн А,В үнэлгээ авсан албан хаагчдыг шагнаж урамшуулахад бэлтгэсэн.      
Үүрэг даалгавар 4: Зөвшөөрөлгүй барилга, байгууламжийн талаар нэгдсэн танилцуулга бэлтгэж цаашид авах арга хэмжээний талаар 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга Л.Эрдэнэчулуун/
4 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилга угсралтын ажил эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөлгүй баригдаж байгаа нийт 14 барилгад хяналт шалгалт хийж 5 барилгын цахилган эрчим хүчийг хязгаарлаж лацдан барилгын баримт бичиг шалгуулах тухай мэдэгдэх хуудсыг тарааж ажилласан. НМХГ-ын даргын 02-01/307 тоот “Барилгын материалын үйлдвэрүүдэд шалгалт хийх тухай” удирдамжийн хүрээнд барилга угсралтын үйл ажиллагаа эрхэлж буй 299 обьектын 352 барилгад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хэрхэн хангагдаж байгаа талаарх хяналт шалгалтын нэгдсэн танилцуулгыг Нийслэлий Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат, Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч дарга Ц.Энхцэнгэл нарт тус тус танилцуулсан.   2015.07.09-ний өдрийн Нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн хурал хойшилсон.  
 
 
 
Танилцсан:
 
Дарга                                       Л.Эрдэнэчулуун
 
 
                                                                                                 Хянасан:  
 
ТЗУГ-ын дарга                          С.Зулжаргал
  
 
                                                                                                 Нэгтгэсэн:
Мэргэжилтэн                             Ш.Уранбилэг    
2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
  
 ХҮҮХЭД-ЗАЛУУЧУУДЫН СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУСГАЙ ЦОГЦОЛБОР
 
2015 оны 07 дугаар сарын 16                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Үүрэг даалгавар:Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах.
01 Үндэсний их баяр наадмыг угтан тус цогцолбор нь 2015 оны 07 дугаар сарын 11 ны өдрөөс 15 ны өдөр хүртэл хариуцлагатай жижүүрийг томилж Энэ хугацаанд хариуцлагтай жижүүрүүд хуваарийн дагуу өдөр бүр хяналт шалгалтыг биечлэн болон утсаар холбогдон  мэдээлэл авч хийсэн ба  нөхцөл байдалыг цаг тухай бүр нь НЗДТГ-ын шуурхай  310005 дугаар утсанд холбогдон мэдээлж  ажилласан. 
Баярын өдрүүүдэд байгууллагын үйл ажиллагаа хэвийн тайван үргэлжилж байлаа.
   
Үүрэг даалгавар: Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нутгийн захиргааны байгууллагууд албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах.
02

                                                                                                             Тус цогцолборын 65 ажилтан албан хаагчдын 2015 оны эхний хагас жилийн хөдөлмөрийн болон үр дүнгийн гэрээгээр хүлээсэн ажил үүргийг дүгнэсэн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Үүрэгт ажлаа амжилттай гүйцэтгэж идэвх санаачилгатай ажилласан 46  ажилтан албан хаагчдад Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 50 дугаар зүйлийн 50.1 дэх хэсэг, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн
ажлын үзүүлэлтээр 80-100 хувь хүртэл үнэлгээтэйгээр
цогцолборын даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 29 ны өдрийн Б/42  дугаар тушаалаар мөнгөн урамшуулал олгов
   
Үүрэг даалгавар:Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн бай
03 Ээлжийн амралт авсан ажилтан албан хаагчид ажил үүргээ холбогдох албан хаагчдад үүрэгжүүлэн хүлээлгэн өгч шаардлагатай тохиолдолд мэдээлэл өгч ажиллах боломжийг бүрдүүлсэн тул үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна.      
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:   ДАРГА                                      Б.ЛХАМСҮРЭН
 
 
ХЭРЭГЖИЛТ НЭГТГЭСЭН: ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН                        М.ЧУЛУУНХҮҮ
2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
№12
2015 оны 07 дугаар сарын 16                                                                                                                                                                                                                                          Налайх дүүрэг
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах. Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны “Дүүргийн ерөнхий эргүүл, жижүүр ажиллуулах тухай” А/204 дүгээр захирамжаар Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд дүүргийн хэмжээнд гарч болзошгүй үйлчилгээний доголдлыг шуурхай арилгуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах, нийтийн үйлчилгээний байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах үүрэг чиглэл бүхий Дүүргийн ерөнхий эргүүл, жижүүрийн хуваарийг гарган баталж, баяр наадмын өдрүүдэд дүүргийн нийтийн болон ахуйн үйлчилгээ, нийгмийн дэг журамд хяналт тавьж, найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах хариуцлагатай эргүүл жижүүрийг томилон ажиллуулахыг дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд даалгаснаар 7 хороо, 22 байгууллага баяр наадмын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай эргүүл жижүүр томилон ажиллуулж, дүүргийн ерөнхий эргүүл, жижүүрүүд үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж ажилласан. - - 100
2 Баяр наадмын өдрүүдэд гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн дэг журам сахиулах, гадны орны жуулчдын аюулгүй байдлыг сайтар хангах, хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж хяналт тавьж ажиллах. - НЦГ, НМХГ-т даалгасан.
 
   
3 Баяр наадмын өдрүүдэд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сахиулах, нийтийн тээврийн хэрэгслүүдийг батлагдсан чиглэлд түгжрэл сааталгүй явуулах, Төв цэнгэлдэх хүрээлэн болон Хүй долоон худагт тээврийн хэрэгслүүдийг зөвшөөрөгдсөн талбайд байрлуулж хяналт тавьж ажиллах. - НТГ, НЗЦГ-т даалгасан.    
4 Хог хаягдалгүй байлгахад анхаарч, цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж ажиллах. Үндэсний Их баяр наадмыг угтсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 06 дугаар сарын 27-ний өдөр зохион байгуулж, 44 байгууллагын 1050 ажилтан, албан хаагч, нутаг дэвсгэрийн 207 аж ахуйн нэгж, 7 хорооны 891 иргэд оролцож, нийт 129250 м2 талбайн хогийг цэвэрлэж, ”Налайх-Тохижилт үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ-ын хог тээврийн 9 машин батлагдсан хуваарийн дагуу  хороодын ил задгай хог болон байгууллага, иргэдийн цэвэрлэсэн 260 м3  хогийг ачиж тээвэрлэсэн. “Дэлхийн зөн Монгол” ОУБ-тай хамтран “Баг болон нэгдэж байгаль эхээ цэвэрлэе” уриатай цэвэрлэгээг зохион байгуулж, дүүргийн 1, 3, 4 дүгээр хорооны нийгмийн халамжийн дэмжлэг шаардлагатай 27 иргэдээр 1 дүгээр хорооны Энгэршандын хэсгийн нийтийн эзэмшлийн зам талбайг 3 өдөр цэвэрлүүлж, 3 тэвш буюу 27 м3 хогийг  ачиж тээвэрлэсэн. -    
5 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нутгийн захиргааны байгууллагууд албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журам”-ын дагуу Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 101 төрийн албан хаагчийн 2015 оны Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг эхний хагас жилээр дүгнэж “А” буюу “Бүрэн хангалттай” үнэлгээ авсан 13, В буюу “Хангалттай” үнэлгээ авсан 29, нийт 42 ажилтанд 32152880 төгрөгийн урамшуулал олгосон. -    
6 Зөвшөөрөлгүй барилга, байгууламжийн талаар нэгдсэн танилцуулга бэлтгэж цаашид авах арга хэмжээний талаар 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ны өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга Л.Эрдэнэчулуун/ - НЕТГ, НМХГ-т даалгасан.    
7 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх. Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн “Дүүргийн Засаг даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай” Б/12 дугаар захирамжаар Налайх дүүргийн Засаг дарга Х.Болдбаатар 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэхтэй холбогдуулан 2015 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрөс 08 дугаар сарын 16-ны өдрийг хүртэл дүүргийн Засаг даргын хүний нөөц, газрын харилцаа, санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой эрх мэдлээс бусад ажил үүргийг түр орлон гүйцэтгэхийг дүүргийн Засаг даргын Эдийн засаг, нийгмийг хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Ч.Зоригтод даалгасан. Мөн дүүргийн нутгийн захиргаа, төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын удирдлагуудад ээлжийн амралттай байх хугацаандаа төрийн үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагааны тасралтгүй, хөнгөн шуурхай байдлыг хангах, тохижилт, бүтээн байгуулалт,  хөрөнгө оруулалтын ажлыг эрчимжүүлж ажиллахыг дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнөөр үүрэг болголоо. -    
 
 
 
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС 
2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Хэрэгжүүлэх
байгууллага
Товч агуулга  
Биелэлт
 
 
 
 
1
 
ЗАА, нийтийн
үйлчилгээний УБ нэгтгэл, дүүргүүд
 
Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд нийслэлийн нутгийн захиргааны
байгууллагууд хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах.
Газрын даргын 2015 оны 07 дугаар  сарын 10-ны өдрийн А/24 тоот тушаалаар 07 дугаар сарын 11-15-ны өдрүүдэд байгууллагад хариуцлагатай эргүүл томилон ажиллуулсан. Жижүүрүүд 2 цаг тутам хотын шуурхай утсанд  мэдээллийг өгч ажилласан бөгөөд 9 дүүргийн ХГБХТ-ийн хариуцлагатай жижүүрүүдээс мэдээлэл авч ажилласан.
3 Нутгийн
захиргааны
байгууллагууд
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нутгийн захиргааны байгууллагууд албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах.   2015 оны эхний хагас жилийн Хэлтсийн дарга нарын төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан Үр дүнгийн гэрээний биелэлт, Хэлтсийн дарга нарын мэргэжилтнүүдтэй байгуулсан Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэж 07 дугаар сарын 07-ны өдөр тайлангийн хурал хийсэн.
4  
Нутгийн захиргааны байгууллагууд
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх.
Газрын даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн Б/25 тоот  “Ээлжийн амралтын хуваарь батлах  тухай” тушаалыг баталсан.  07 дугаар сард Газрын даргын тушаалаар батлагдсан графикийн дагуу 5 ажилтан амарсан. Амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил  үйлчилгээг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.  
 
 
 
                                               
                НЭГТГЭСЭН:
   ДОТООД АЖИЛ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТ
   ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                              Э.ЗОЛМАА
 
                                   
     ХЯНАСАН: ЗУХ-ЫН ДАРГА                                     С.БАТСҮХ
 
 
2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 Улаанбаатар хот                                                                                               Огноо: 2015.07.16
Д/д Үүрэг даалгаврын үндсэн чиглэл Хийсэн ажлууд, хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар, биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1 Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах. Тус газрын даргын А/88 дугаар “Баяр наадам тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай” тушаалын хавсралтаар баяр наадмын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай эргүүл жижүүрийн хуваарийг баталсан. Баяр наадмын өдрүүдэд болзошгүй аваарь осол гарсан тохиолдолд шуурхай мэдээлэн ажиллах үүднээс Хэлтсийн болон салбаруудын дарга, холбогдох инженер техникийн ажилтнуудын гар утас, нэмэгдэл утасны жагсаалтыг нэгтгэн гаргаж тус газрын даргын А/88 дугаар тушаалын хамт НШУЗТ,  НЗАА-ны ИБХ-ийн ахлах инженер Т.Эрдэнэбатад, тус тус хүргүүлсэн.  Баяр наадмын өдрүүдэд инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжинд онц ноцтой гэмтэл саатал гараагүй бөгөөд илтгэх хуудсыг 07 дугаар сарын 16-ны өдөр НЗАА-ны ИБХ-т jefs_erdenebat@yahoo.com хаягаар хүргүүлсэн.    
2 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нутгийн захиргааны байгууллагууд албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах. Салбаруудаас тус газрын даргатай байгуулсан “Үр дүнгийн гэрээ”-ний эхний хагас жилийн биелэлтийг ирүүлсэн ба дүнг нэгтгэн удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, зохих шийдвэрийг гарган Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмыг мөрдөн ажиллах болно.    
3 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх. Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтаар болон өөрийн хөрөнгөөр хийх их ба урсгал засварын ажлуудтай уялдуулан тус газрын даргын А/02 дугаар тушаалаар ОСНААУГ-ын ажилтан албан хаагчид болон салбаруудын дарга нарын ээлжийн амралтын хуваарийг баталсан. Батлагдсан хуваарийн дагуу нийт ажилчдын 45% нь ээлжийн амралтаа эдэлсэн ба  орлон гүйцэтгэж байгаа ажилтнууд  ажлыг хариуцлагатайгаар хийж гүйцэтгэж байна.Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын ажил, инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн их урсгал засварын ажлын явц график төлөвлөгөөний дагуу хугацаандаа хийгдэж байгаа бөгөөд 07 дугаар сарын 16-ны байдлаар ажлын явц 62%-тай байна.    

НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ. НИЙСЛЭЛИЙН УДИРЛАГУУДААС
 ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
7-06
Д/Д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1  
 
         Байгууллагын даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/24 дүгээр тушаалаар баяр наадмын үеэр ажиллах хариуцлагатай жижүүрүүдийг томилон ажиллуулсан.
Баяр наадмын 07-р сарын 11, 12-ны өдрүүдэд Төв цэнгэлдэх хүрээлэн рүү чиглэсэн хөдөлгөөн болох  120-ын уулзвар Чингисийн өргөн чөлөө, Энхтайваны гүүрнээс, Зайсангийн гудамж урдаасаа хойш, Замын цагдаагийн уулзвар Нарны зам баруун талаасаа, Олимпийн гудамж хойноос урагш чиглэлд,  Их Монгол улсын гудамж хойноосоо урагш ачаалал ихтэй байсан. Мөн Хүй 7 худаг морины уралдаан руу чиглэсэн хөдөлгөөн Энхтайваны өргөн чөлөө Саппорогийн уулзвараас 5 шарын  уулзвар хүртэл, Баянзүрхийн товчоо болон Чингэлтэйн өргөн чөлөө, 7 буудлаас шарга морьт хүрэх зам ачаалал ихтэй байсан. 07-р сарын 13-наас 15-ны өдрүүдэд хөдөлгөөний ачаалал хэвийн явагдсан.
Чингисийн өргөн чөлөө 120-ын автобусны буудлын явган зорчигчийн гүүрэн гарцыг хаасан тул хөдөлгөөн зохицуулах гэрлэн дохио суурилуулах шаардлага гарч 11-ны шөнө суурилуулж ашиглалтанд оруулсан.
07-р сарын 14-ний 0100 цагт Энхтайваны өргөн чөлөө Их дэлгүүрийн баруун урдаас Баруун 4-н замын уулзвар хүртэл  зам засварын ажил хийхээр замын хөдөлгөөнийг бүрэн хаасан. Үүнтэй холбогдуулан баруун 4 замын уулзварын гэрлэн дохионы ажиллагааны програм өөрчилсөн.
Телекамерт нийт 17 осол, 27 саад бүртгэгдсэн. Тоног төхөөрөмжийн саатал нийт 32 гарснаас тухай бүрт нь шийдвэрлэсэн. Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв болон Замын цагдаагийн газартай дотуур холбоогоор нийт 15 удаа холбогдож хамтран ажилласан.
 
Баярын өдрүүдэд байгууллагын үйл ажиллагаа хэвийн үргэлжилсэн
 
 
 
-
 
Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган ажиллах
 
100
2 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 220 дугаар тогтоолоор “Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал, урамшуулал олгох журам” батлагдсантай холбоотойгоор 2015 оны 01 дүгээр сард нийт ажилчдад танилцуулан, байгууллагын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/15 дугаар тушаалаар Нийслэлийн 2015 оны төсвийн орлого бүрдүүлэх, зардал хэмнэх, ажилтны 2015 оны хагас жилийн ажлын үр дүнг дүгнэх, шагнаж урамшуулах зорилгоор болзолт уралдаан зарлаад байна.
        Уралдааны дүнг 2015 оны 07 дугаар сарын сүүлийн долоо хоногт дүгнэж болзол хангасан албан тушаалтанг шагнаж урамшуулахаар төлөвлөөд байна
 
Нийт ажилчдын ажлын бүтээмж дээшилсэн.
 
-
 
Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган ажиллах
 
100
 
 
Хянасан. Байгууллагын дарга                                                                        Л.БАТЦООЖ
 
Биелэлт гаргасан. Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга                            Т.САРАНЧИМЭГ
 
 
2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
ЫН БИЕЛЭЛТ
2015.07.17
 
Өгөгдсөн даалгавар Хэрэгжилт Биелэлт /хувь/
5 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нутгийн захиргааны байгууллагууд албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах. 2015 оны эхний хагас жилийн ажлын үр дүнгийн хурлын 2015.06.29 ний өдөр зохион байгуулан ажилласан. 100%
7 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх. 2015 оны ээлжийн амралтын хуваарийн дагуу ажилтнууд амралтаа эдлэж байгаа бөгөөд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. 100%
 
             
  Тайлбар: Өөрийн албатай холбоотой мэдээллийг гарган хүргүүлэв.
 
 
 
 ДЭД  ДАРГА:                                               Х.ГАЛЫМБЕК
                              БОЛОВСРУУЛСАН:                                          Ц.ЦОЛМОН НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ
07 САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНД ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
2015 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдөр                                                                                       Улаанбаатар хот.     
 
 
 
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт
Биелэлт
/хувь/
 
1
 
 
Нэг. Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах. Монголын тулгар төр байгуулагдсаны 2224, Их Монгол улс байгуулагдсаны 809 жилийн ой, Үндэсний их баяр наадмын үеэр нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагууд, гадаадын жуулчдыг хэрэгцээт мэдээллээр хангах, байгууллагын өрөө тасалгаа, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах зорилгоор үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд буюу 2015 оны 7 дугаар сарын 11-нээс 13-ны өдөр ажиллах ажилтнуудын хуваарийг газрын даргын 2015 оны А/67 дугаар тушаалаар баталж, тушаалын хэрэгжилтийг ханган ажиллав. 100%
2 Тав. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нутгийн захиргааны байгууллагууд албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах. 2015 оны хагас жилийн байдлаар ажилтнуудын үр дүнгийн гэрээг дүгнэж, газрын даргын 2015 оны Б/19 дүгээр тушаалаар ажилтнуудад урамшуулал  олгохоор шийдвэрлэв. 90%
3 Долоо. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх. Ээлжийн амралтын хуваарийг 2015 оны А/16 дугаар тушаалаар батлан ажиллаж байна. 90%
 
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН ДАРГА                                        Э.БАТТУЛГА
 
                                    Огноо: ................................
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН                                 Э.МӨНХЗУЛ2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 06-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
/УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗАР/
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0 -100
1 2 3 4 5 6
1 Баяр наадмын үеэр буюу 10-наас 16-ний өдрийг хүртэл УСУГ, Хүй долоон худаг болон бусад алба хэлтэсүүд дээр ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг гаргаж мөрдөн ажилласан.
Мөн гэрээр бэлэн байх ИТА, засварчидын хуваарийг мөрдүүлж ажилласан.
УБ хотод: Баяр наадмын үеэр гарсан цахилгааны болон шугам сүлжээний гэмтэл саатлуудыг тухай бүрт нь хугацаа алдалгүй засварлаж хэрэглэгчдийг унд ахуйн усаар тасралтгүй хангаж, бохир усыг татан зайлуулж ажилласан.
Хүй 7 худагт: ААНБ, хэрэглэгчдийг унд ахуй усаар тасралтгүй хангаж, усалгааны болон ус зөөврийн автомашинуудыг усаар хангаж ажилласан.
     
2 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар бүх алба хэлтэс, нэгжүүдийн  ажлыг үнэлж, дүгнэж газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн.        
3 Оны эхнээс çîõèîí áàéãóóëàëòûí íýãæ¿¿äèéí äàðãà íàðûí áîëîí çàõèðãààíû àæèëòíóóäûí  ээлжийн амралтын хуваарийг газрын даргаар батлуулж, àìðàëòòàé ¿åä îðëîí àæèëëàõ  àæèëòíûã òîäîðõîéëîí,  ýýëæèéí àìðàëòûí çîõèöóóëàëòûã õèéæ àæëûã òàñàëäàëã¿é ÿâóóëàõ íºõöëèéã õàíãàí àæèëëàæ áàéíà 2015 оны ээлжийн амралтыг батлагдсан хуваарийн дагуу эдлүүлж байна. Албан хаагчид ээлжийн амралт эдлэх үедээ орлон ажиллах хүндээ ажил үүргээ хүлээлгэн өгч, байгууллагын  ажил үйлчилгээг тасалдалгүй үргэлжлэх нөхцөлийг ханган ажиллаж байна.           
БИЕЛЭЛТИЙГ ХЯНАСАН:
                                                                         ЗУХ-ИЙН  ДАРГА                                    Д.МӨНХЦЭЦЭГ
               
 БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭН ГАРГАСАН:
                                                                 ЗУХ-ИЙН  МЭРГЭЖИЛТЭН                           Б.ОЧИРБАТ
 
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 08-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2015-07-17
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам Үнэлгээ
1.   Үүрэг, даалгавар-НЭГ. Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах.
1.
 
Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн тушаалаар батлагдсан  хуваарийн дагуу баяр наадмын өдрүүдэд хэлтэс, албад хариуцлагатай жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэсэн. Хороо тус бүр дээр хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь  захирамжаар гаргаж өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллалаа.  Энэ өдрүүдэд Тамгын газар болон хороодод гал усны аюул, гэмт хэргийн ноцтой зөрчил гарсангүй тайван байлаа.
1.    7 дугаар сарын 12-ны 2141 цагт Нийслэлийн шуурхайгаас 2-р хорооны Бөмбөгөр худалдааны төвийн урд баригдаж буй 12 давхар барилгаас төмөр унаж байна гэсэн мэдээллийн дагуу 2-р хорооны хариуцлагатай жижүүр Буянжаргал газар дээр нь очиж жижүүртэй нь уулзан тухайн үед салхи ихтэй, бороотой баригдаж байгаа барилгаас төмөр унах эрсдэлтэй байгаа, хөдөлмөр аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах талаар сануулсан.
2.    7 дугаар сарын 14-ны 1520 цагт 17-р хорооны жижүүр хэсгийн ахлагч Нарантуяа дараах мэдээлэл өгсөн байна. Сурагчийн 31-340 тоот хашаагаа сунгасан, удаа дараа сунгаж байна. 102-ын цагдаатай очиж хашааг татуулсан. 7-р сарын 17-нд ӨГХА-аас мэргэжилтэн очиж асуудлыг шийдвэрлэлээ.
3. Нийслэлийн шуурхайгаас Урт цагааны зүүн талын 2 давхараас шил унаж байна гэсэн мэдээллийн дагуу 3-р хорооны хариуцлагатай жижүүр хэсгийн ахлагч Г.Тунгалаг очиж танилцан мэдээ өгсөн. Урт цагааны зүүн корпусын дагуу 2 давхарын шил хүчтэй салхины үеэр нурж унасан, хүмүүсийн зарж буй нүдний шилийг унагасан, хагалсан байдалтай бэртсэн хүн байхгүй, хүмүүс ОБХ-т дуудлага өгсөн байлаа. 2039 цагт ОБХ-ийн жижүүр Тамир ирж танилцан Урт цагааны удирдлагуудтай холбогдсон, нүдний шил зардаг хүмүүс хохирлоо барагдуулна гэсэн асуудлыг шийдвэрлэх, засвар үйлчилгээ хийж аюулгүй байх тал дээр арга хэмжээ авах үүрэг өгсний дагуу Урт цагааны ашиглалтын албаны дарга Ганбат инженер явуулж цонхыг засварлуулсан.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  100
Үүрэг, даалгавар-ХОЁР. Баяр наадмын өдрүүдэд гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн дэг журам сахиулах, гадны орны жуулчдын аюулгүй байдлыг сайтар хангах, хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж хяналт тавьж ажиллах.
2.
Баяр наадмын өдрүүд буюу 07 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 15-ны өдрийг дуустал дүүрэг дэх Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсээс нийт 145 алба хаагч, Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсээс нийт 100 алба хаагч нийт 245 алба хаагчид Нийслэлийн Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрүүдэд өглөөний 10:00-17:00 цаг, 18:00-02:00 цагийн хооронд 2 ээлжээр  нийгмийн дэг журмыг сахиулах,гадны орны жуулчдын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр эргүүлээр тогтмол ажилласан болно.
Түүнчлэн Эзэн Чингисийн төв талбайд 07 дугаар сарын 10-ны өдрөөс14-ныг дуустал Олон нийтийг хамарсан тоглолт, арга хэмжээнүүдэд хамгаалалтанд гарч ажиллалаа.
Баяр наадмын өдрүүдэд гарсан гэмт хэргийн шинжтэй ноцтой зөрчил тэмдэглэгдээгүй болно.
Тус дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс 2015 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 13-ны өдрүүдэд Төв Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн 5-9 дүгээр сектор, Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнд гарсан хүнсний худалдаа, нийтийн хоолны газруудад эрүүл ахуй, халдвар хамгаалал, мал эмнэлэг, ургамал хорио цээр, худалдаа үйлчилгээ, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр хяналт тавьж ажилласан. Чингэлтэй дүүргээс Төв Цэнгэлдэх хүрээлэнд хүнсний худалдааны 20, хуушуурын 60 цэг, Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнд зайрмагны 2 цэг, хүүхдийн тоглоомын 6 цэг, нийт 90 худалдаа үйлчилгээний цэгүүдэд шалгалт хийлээ.
 Хяналт шалгалтаар Төв Цэнгэлдэх болон Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнд зохих зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байсан айраг  худалдаалах 6, хорхогны 3, хөөсөн чихэр 2, хуушуурын 4 цэгийг үйл ажиллагааг зогсоосон. Шалгалтын явцад хонож муудсан мах, хуушуур зэрэг 45,7 кг 346300 төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг улсын байцаагчийн акт тогтоон устгасан.
Айраг зарж байсан 5 цэгээс дээж авч шинжлүүлэхэд нягт исгэлэн  нь “Исэг цагаан идээ” MNS 4083;2006 стандартын шаардлага хангаж шинжилгээний дүнг үндэслэн улсын байцагчийн дүгнэлт гаргасан.
 
 
 
 
 
 
 
100
 
Үүрэг, даалгавар-ГУРАВ. Баяр наадмын өдрүүдэд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сахиулах, нийтийн тээврийн хэрэгслүүдийг батлагдсан чиглэлд түгжрэл сааталгүй явуулах, Төв цэнгэлдэх хүрээлэн болон Хүй долоон худагт тээврийн хэрэгслүүдийг зөвшөөрөгдсөн талбайд байрлуулж хяналт тавьж ажиллах.
3.
Баяр наадмын өдрүүдэд тус дүүргийн замын цагдаагийн тасгийн 15 байцаагч Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд, 5 албан хаагч хүй долоон худагт, дүүргийн нутаг дэвсгэрт 20 албан хаагч тус тус замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сахиулах чиглэлээр ажилласан. Баярын өдрүүдэд ноцтой аваар осол гараагүй болно.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100
 
Үүрэг, даалгавар-ДӨРӨВ. Хог хаягдалгүй байлгахад анхаарч, цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж ажиллах.
4.
Үндэсний их баяр наадам, Тулгар төрийн 2224 жил, Их Монгол Улсын 809 жил, Ардын хувьсгалын 94 жилийн ойн баяр наадмын бэлтгэл ажлын хүрээнд Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд “Чингэлтэй дүүргийн тохижилт үйлчилгээ” ХХК-2015.06.20-ны өдрөөс тогтмол хог хаягдал, ногоон байгууламжийн цэвэрлэгээ арчилгааг хийж гүйцэтгэн ажилласан. Мөн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэсээс 2015.07.10-07.13-ны өдрүүдэд Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд хариуцлагатай жижүүрээр томилогдон ажиллалаа.
            Дээрх ажлын хүрээнд Баяр наадмын бэлтгэл ажлыг ханган талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээ, хог тээвэрлэлтийг хариуцан ажиллаж нийт 74 тонн хог хаягдал тээвэрлэж төвлөрсөн хогийн цэгт хүргүүлэн, “Чингэлтэй дүүргийн тохижилт үйлчилгээ” ХХК-ний 65 шар хантаазтан ажиллаж баярын өдрүүдэд нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн цэвэр цэмцгэр орчныг бүрдүүлэн ажиллалаа.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100
Үүрэг, даалгавар-ТАВ. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нутгийн захиргааны байгууллагууд албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах.
5.
Засаг даргын Тамгын газар болон хороодын төрийн жинхэнэ албан хаагчдын 2015 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны үр дүнг тооцож, Тамгын газрын даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн Б/200 дугаар тушаалаар А үнэлгээ авсан 3 албан хаагчийг 3 сарын цалин, А үнэлгээ авсан 8 албан хаагчийг 2 сарын цалин, А үнэлгээтэй 16 албан хаагчийг  сарын цалингаар, В үнэлгээтэй  35 албан хаагчийг цалингийн 70%-иар, төрийн үйлчилгээний албан хаагч 11 хүнийг  цалингийн 30-40%-иар урамшууллаа.
 2. Хороодын хэсгийн ахлагч нарын 2015 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны үр дүнг тооцож, Тамгын газрын даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн Б/201 дугаар тушаалаар 183 хэсгийн ахлагчийг нэг сарын урамшуулалтай тэнцэх мөнгөөр урамшуулсан.
3. Дүүргийн засаг даргатай 2015 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээний эхний хагас жилийн биелэлтийг дүгнэж  хангалттай үнэлгээ авсан 15 төсвийн шууд захирагч нарт тус бүр 500000 мянган төгрөгний урамшуулал олголоо.
     
100
Үүрэг, даалгавар-ЗУРГАА. Зөвшөөрөлгүй барилга, байгууламжийн талаар нэгдсэн танилцуулга бэлтгэж цаашид авах арга хэмжээний талаар 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ны өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга Л.Эрдэнэчулуун/
6.
Чингэлтэй дүүргийн 05 дугаар хороо, Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн зүүн талд баригдаж байгаа “Альфа кредит” ХХК-ийн “Зочид буудал үйлчилгээний барилга нь 2014 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 2014/1031 дугаартай архитектор төлөвлөлтийн даалгаврыг үндэслэн “Хот айл” ХХК-д боловсруулан зураг төсөл, Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газраас 2015 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 45/2015 дугаартай Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авсан байна.
Авсан арга хэмжээ:
Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт 2015 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн 02-02/1644 дугаартай “Хот айл” ХХК-ийн боловсруулсан ХА-11/15 шифртэй зураг төсөлд иж бүрэн магадлал хийгдэж ерөнхий дүгнэлт гарах хүртэл 2015 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 45/2015 дугаартай “Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл”-ийг түр хугацаагаар түдгэлзүүлэх тухай албан бичиг, 2015 оны 06 дугаар сарцын 04-ийн өдрийн 02-07-112/489 дугаартай Хот айл” ХХК-ийн боловсруулсан ХА-11/15 шифртэй зураг төсөлд зөрчлийг арилгуулах тухай улсын байцаагчийн хугацаатай албан шаардлага гарган Альфа кредит ХХК зохиогч “Хот айл” ХХК-д хүргүүлсэн “Согён зууны хөгжил” ХХК Чингэлтэй дүүргийн 06 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Монгол Улсын Гадаад хэргийн яамны 99 айлын орон сууцны барилга нь “Эгэл” ХХК-ийн боловсруулсан 038-2007 NC шифртэй зураг төсөлтэй.
Хяналт шалгалт хийж 2015 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 02-07-112/323 дугаартай эвдэрсэн авто замыг авто зам барилгын үйлчилгээ эрхлэгч мэргэжлийн байгууллагаар стандартын шаардлага хангасан материалаар нь авто замыг засварлуулан, ашиглалтын хэвийн нөхцлийг хангах, барилгын хамгаалалтын хайс, хашааг стандартын дагуу барьж байгуулах, зөвшөөрөлгүй ухсан суурийн нүхийг хэвийн байдалд оруулах тухай 3 заалт бүхий албан шаардлага гарган Гадаад хэргийн яам, Дипломат байгууллагын үйлчилгээ эрхлэх газар, Нийслэлийн Авто замын газар, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлж 35%-ийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
     
 
Үүрэг, даалгавар-ДОЛОО. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх.
7
Баталсан графикийн дагуу 18 төрийн албан хаагч, 16 хороодын Засаг дарга нарын  ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд   төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлж ажил орлох хүнийг нь томилон ажил хүлээлцүүлж ажиллаж байна.      
 
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                            Д.ГАНБОЛД
ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                                Ж.ЭРДЭНЭБАТ
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                                               А.ДАМЦАГДОРЖ
ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                         Л.НАМХАЙНЯМБА
 
1.Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд нийслэлийн бүртгэлийн газрын даргын хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах тухай тушаал гарч уг тушаалын дагуу газар  болон дүүргүүдийн бүртгэлийн хэлтсээс 2015 оны 7 дугаар сарын 11-нээс 2015 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл хариуцлагатай жижүүр ажиллав.Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд элдэв зөрчилгүй тайван байлаа.
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
 
 
1
 
ЗАА, нийтийн үйлчилгээний УБ нэгтгэл, дүүргүүд
 
Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах. Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд байгууллагын хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг газрын даргаар батлуулж, 2015 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 16-ны өдрийг хүртэл хуваарийн дагуу хариуцлагатай жижүүр хийж Нийслэлийн шуурхай 310005 утсанд 4 цаг тутамд мэдээ өгч ажиллалаа.
2 Нутгийн захиргааны байгууллагууд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нутгийн захиргааны байгууллагууд албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах. Албан хаагчдын эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж дүгнэн Нийслэлийн хөдөлмөрийн газрын даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/35 тоот тушаалын дагуу албан хаагчдад урамшуулал олгов.
3  
Нутгийн захиргааны байгууллагууд
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх. Газрын даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 05-ны А/01 тоот тушаалын дагуу албан хаагчид ээлжийн амралтаа биеэр эдлэн амарч байна. Ээлжийн амралтаа авч байгаа албан хаагчдын ажлыг бусад албан хаагчдад түр хариуцуулан ажиллуулж байна.
 
     
                                                                  Хянасан: ХЭА-ны дарга                           Д.Оюунгэрэл
                                                         Биелэлт гаргасан: Мэргэжилтэн                   Н.Одонтуяа

2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээ-гүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэлгээ
1 2 3 4 5 6
1 Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах. Үндэсний их баяр наадам, Ардын хувьсгалын 94 жилийн ойн баяр тохиож байгаатай холбогдуулан Нийслэлийн Тээврийн газрын даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн “Баяр наадмын үйлчилгээг зохион байгуулах тухай” А/62 дугаар тушаалаар баярын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийн хуваарь, нийтийн зорчигч тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хяналт, зохион байгуулалтын чиглэлээр ажиллах диспетчер, Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч, жолооч нарын хуваарь, нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд ажиллах авто тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн хуваарь, Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд “Дүнжингарав худалдааны төв-Төв цэнгэлдэх хүрээлэн-Мишээл экспо”, “Хүй 7 худаг-Давааны өртөө”, “Дунд гол-Төв цэнгэлдэх хүрээлэн”  чиглэлийн зураглалыг тус тус баталж ажилласан. Тушаалын дагуу баярын өдрүүдэд хариуцлагатай эргүүл, жижүүрээр 14 ажилтан, албан хаагчид, нийтийн зорчигч тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хяналт, зохион байгуулалтын чиглэлээр 15 диспетчер, 14 Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч, 8 жолооч хуваарийн дагуу ажилласан.     100
2 Баяр наадмын өдрүүдэд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сахиулах, нийтийн тээврийн хэрэгслүүдийг батлагдсан чиглэлд түгжрэл сааталгүй явуулах, Төв цэнгэлдэх хүрээлэн болон Хүй долоон худагт тээврийн хэрэгслүүдийг зөвшөөрөгдсөн талбайд байрлуулж хяналт тавьж ажиллах. 2015 оны 07 дугаар сарын 10-наас 14-ний өдрүүдэд буюу нийт 5 өдрийн дүнгээр өглөөний эх авалтаар 3333 тээврийн хэрэгсэл нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд ажиллахаас 3219 ажиллаж 98,4%-тай, оройны 21 цагийн байдлаар 2294 тээврийн хэрэгсэл ажиллахаас 958 тээврийн хэрэгсэл үйлчилж, 43%-тай ажилласан байна. Үүний дотор баяр наадмын үйлчилгээнд богино эргэлтээр болон нэмэлтээр дараах чиглэлүүдэд нийтийн тээврийн хэрэгслүүд үйлчиллээ.
 • “Дүнжингарав худалдааны төв-Төв цэнгэлдэх хүрээлэн-Мишээл экспо” чиглэлд 30 автобус үйлчлэхээс 31 автобус үйлчилж 390:26 цаг, 448,5 рейс гүйцэтгэж, 97,9% ажилласан.
 • “Хүй 7 худаг-Давааны өртөө” чиглэлд 25 автобус үйлчлэхээс 25 автобус үйлчилж 33:20 цаг, 100 рейс гүйцэтгэж, 100% ажилласан.
 • “Дунд гол-Төв цэнгэлдэх хүрээлэн” чиглэлд өдөр тутам 10 автобус үйлчлэхээс 12 автобус үйлчилж 23:30 цаг, 47 рейс гүйцэтгэж, 74,6% ажилласан.
 • Амгалан-Давааны өртөө” чиглэлд өдөр тутам 1 рейлбус үйлчилж нийт 20 рейс, 20:00 цаг гүйцэтгэж 719500 төгрөгний орлого хийсэн.
 • “Хүй 7 худаг- Төв цэнгэлдэх хүрээлэн” чиглэлд  11, 12-нд 40 автобус үйлчлэхээс 44 автобус үйлчилж 237:00 цаг,78 рейс гүйцэтгэж, 98,8% ажилласан.
 • “Хүй 7 худаг- МУБИС” чиглэлд  13, 14-нд  40 автобус үйлчлэхээс 34 автобус үйлчилж  2097:00 цаг, 69 рейс гүйцэтгэж, 86,3% ажилласан.
 • 7 дугаар сарын 11, 12, 13, 14-ний өдрүүдэд 7 буудал, Офицерүүдийн ордон, 3, 4 дүгээр хорооллын эцэс, ХМК, 5 шарын автобусны зогсоолоос  Хүй 7 худаг хүртэл нийтийн тээврийн бага багтаамжийн 60 автобус үйлчлэхээс 37 автобус үйлчиллээ.
Баярын өдрүүдэд шөнийн тээврийн үйлчилгээнд 12 автобус үйлчлэхээс 12 автобус үйлчилж 26:20 цаг, 12 рейс гүйцэтгэж, 100% ажилласан.
 “Монгол наадам цогцолбор” ОНӨТҮГ-аас Хүй 7 худаг морь барианы газар хооронд 12 цахилгаан машинаар наадамчдад үнэ төлбөргүй үйлчлэх ажлыг зохион байгуулсан.   Баярын үйлчилгээний мэдээг 7 дугаар сарын 16-ны 6/1076 тоот албан бичгээр  холбогдох газарт хүргүүлсэн.
    100
3 Хог хаягдалгүй байлгахад анхаарч, цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж ажиллах. Тус газар нь 07 дугаар сарын 01-ний өдөр ажлын байр, өрөө тасалгаа, орчны их цэвэрлэгээ хийсэн.
07 дугаар сарын 04-ний өдрийн бүх нийтийн их цэвэрлэгээний хуваарь  мэдээлэл баасан гаригт ажил тарсаны дараа ирсэн учир бүх нийтийн их цэвэрлэгээнээс хоцорсон. Захирагчийн ажлын албаны холбогдох мэргэжилтэнтэй утсаар холбогдож цэвэрлэгээг нөхөн хийхээр тохирсон.
            Тус газар 07 дугаар сарын 07-ны өдөр 17:00 цагаас  туул голын эрэг орчмын хуваарилагдсан 8-аас 9 дүгээр өртөөний хоорондох хог, бут, сөөгийг цэвэрлэж нийт 57 албан хаагч оролцож 20 шуудай хог цэвэрлэж 7 дугаар сарын 08-ны 1/1068 тоот албан бичгээр мэдээг холбогдох газарт хүргүүлсэн.
    100
4 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нутгийн захиргааны байгууллагууд албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу газрын даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ны Б/73 тоот тушаалаар  албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулал олгосон.     100
5 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх. Газрын даргын тушаалаар нийт албан хаагчдын ээлжийн амралтын хуваарийг баталгаажуулсан. 
Тус газрын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэж байна. Амрах хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн.
    100

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2015 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн шуурхай хуралдаан дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2015.07.16                                                                                                                                        Сонгинохайрхан дүүрэг                                                                                                                         
 
Д/д
 
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар-1 Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах.
1 Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 7-р сарын 3-ны өдрийн А/280 дугаар захирамжийн хүрээнд 2015 оны 7-р сарын 10-ны өдрийн 2100 цагаас 7-р сарын 16-ны өдрийн 900 цаг хүртэл хугацаанд дүүргийн нутаг дэвсгэрт бэлэн байдлыг хангуулах, ерөнхий эргүүл жижүүрийн үүргийг 17 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр хийж гүйцэтгэлээ.
Ерөнхий эргүүлээр
 1. Х.Батхүү              ХААА-ны дарга 2015.7.10-ны 900-2015.7.11-ний 900
 2. Л.Соёл-Эрдэнэ  НХҮХ-ийн
Захиргаа, хяналтын албаны
дарга
               2015.7.11-ний 900-2015.7.12-ны 900
 1. Л.Энхбаяр          Бүртгэлийн хэлтсийн дарга            
2015.7.12-ны 900-2015.7.13-ны 900
 1. Ч.Баттулга          Дүүргийн Захиалагчийн албаны дарга
201.7.13-ны 900-2015.7.14-ний 900
 1. Ц.Сарантуяа      Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга            
2015.7.14-ны 900-2015.7.15-ний 900
 1. Г.Баярсайхан    Өмч,газрын харилцааны  албаны дарга
                2015.7.15-ны 900-2015.7.16-ны 900
Ерөнхий жижүүрээр
 1. Б.Болдбаатар    ЗХХ-ийн мэргэжилтэн      2015.7.10-ны 900-2015.7.11-ний 900
 2. Э.Урансүх                       ДБТХ-ийн мэргэжилтэн      2015.7.11-ний 900-2015.7.12-ны 900
 3. Ж.Мөнхбилгүүн ХМОНХА-ны мэргэжилтэн      2015.7.11-ний 900-2015.7.12-ны 900
 4. Д.Мөнхболор     СТСХ-ийн мэргэжилтэн      2015.7.12-ны 900-2015.7.13-ны 900
 5. Б.Эрдэнэтуул     Бүртгэлийн хэлтсийн мэдээлэл, технологийн
Ажилтан
                2015.7.12-ны 900-2015.7.13-ны 900
 1. Б.Цэндсүрэн      СТСХ-ийн мэргэжилтэн      201.7.13-ны 900-2015.7.14-ний 900
 2. К.Манас               Бүртгэлийн хэлтсийн Улсын бүртгэгч
201.7.13-ны 900-2015.7.14-ний 900
 1. Б.Ариунаа                      Дотоод аудитын албаны Аудитор           
2015.7.14-ны 900-2015.7.15-ний 900
 1. Б. Лхагвабаатар           ЭЗТХ-ийн мэргэжилтэн      2015.7.14-ны 900-2015.7.15-ний 900
 2. Г.Одбилэг                       НХХ-ийн мэргэжилтэн      2015.7.15-ны 900-2015.7.16-ны 900
 3. Б.Ундрах             ЗХХ-ийн мэргэжилтэн      2015.7.15-ны 900-2015.7.16-ны 900
-2015 оны 7 дугаар сар 10-ны өдрөөс 7-р сарын 11-ний өдрийн 900 цаг хүртэл хугацаанд ХААА-ны дарга Х.Батхүү, ЗХХ-ийн мэргэжилтэн Б.Болдбаатар нар хөдөлгөөнт эргүүл, хариуцлагатай жижүүрийн үүргийг гүйцэтгэж, дэвсгэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагууд, хороодод хяналт тавьж ажиллалаа.
-7-р дугаар сар 11-ны өдрийн 900 цагаас 7-р сарын 12-ны өдрийн 900 цаг хүртэл хугацаанд НХҮХ-ийн Захиргаа, хяналтын албаны дарга Л.Соёл-Эрдэнэ, Тамгын газрын ДБТХ-ийн мэргэжилтэн Э.Урансүх, ХМОНХА-ны мэргэжилтэн Ж.Мөнхбилгүүн, 12-ны өдрийн 900 цагаас 7-р сарын 13-ны өдрийн 900 цаг хүртэл хугацаанд Захиалагчийн албаны дарга Ч.Баттулга, СТСХ-ийн мэргэжилтэн Б.Цэндсүрэн, Бүртгэлийн хэлтсийн Улсын бүртгэгч К.Манас нар тус тусын үүрэг гүйцэтгэж, харъяа хэлтэс, албад, нутаг дэвсгэрийн аж ажуйн нэгж, байгууллагууд, хороодоос цагт нь мэдээг авч нэгтгэн, Шуурхай удирдлагын төвийн 310005 дугаарын утсаар мэдээлсэн.
7-р дугаар сар 12-ний өдрийн 900 цагаас 7-р сарын 13-ны өдрийн 900 цаг хүртэл хугацаанд Бүртгэлийн хэлтсийн дарга Л.Энхбаяр, СТСХ-ийн мэргэжилтэн Д.Мөнхболор, Бүртгэлийн хэлтсийн мэдээлэл, технологийн ажилтан Б.Эрдэнэтуул нар тус тусын үүрэг гүйцэтгэж, илэрсэн онц ноцтой зөрчилгүй, тайван байв. Дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, хороодоос мэдээллийг хугацаанд нь авч 310005 дугаарын утсаар мэдээлсэн.
-7-р дугаар сар 15-ны өдрийн 900 цагаас 7-р сарын 16-ны өдрийн 900 цаг хүртэл хугацаанд Өмч,газрын харилцааны албаны дарга Г.Баярсайхан, НХХ-ийн мэргэжилтэн Г.Одбилэг, ЗХХ-ийн мэргэжилтэн Б.Ундрах нар үүрэг гүйцэтгэж, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, хороод мэдээллээ ирүүлсэн.
    100%
Үүрэг даалгавар-2. Баяр наадмын өдрүүдэд гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн дэг журам сахиулах, гадны орны жуулчдын аюулгүй байдлыг сайтар хангах, хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж хяналт тавьж ажиллах.
2
 1. Цагдаагийн хэлтсийн  даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний  өдрийн А/23 тоот тушаалаар баяр наадмын өдрүүдэд хэлтсийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах удирдах ажилтан, ерөнхий эргүүл, жижүүрт үндсэн болон нэмэгдлээр, машинт болон явган эргүүлд ажиллах албан хаагчдыг томилон, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, хөдөлгөөн зохицуулах хамгаалалт, нийтийн хэв журам сахиулах хамгаалалтын төлөвлөгөөний дагуу салбар төлөвлөгөө, зураглал гаргаж, алба хаагч нэг бүрийг  томилгоожуулж, үүрэгжүүлсэн.  Нийт цагдаагийн 1, 2, 3 дугаар хэлтсүүдийн 313 албан хаагч үүрэг гүйцэтгэсэн.
 Гал унтраах аврах-11 дүгээр ангийн 1-р салаа 5-н албан хаагч, Гал унтраах аврах 10 дугаар анги 4-н албан хаагч, Нийслэлийн Аврах анги, гал унтраах аврах 65 дугаар ангийн2-р салаа 5-н албан хаагч нар  2015 оны 07 сарын 09-ны өдрийн 09 цагаас 2015 оны 07-р сарын 13-ны өдрийн 21:00 цаг хүртэлхихугацаанд үүрэг гүйцэтгэв. Давхардсан тоогоор нийт -40 албан хаагч, автомашин -12, мотоцикель-2 үүрэг гүйцэтгэсэн.
Өнгөрсөн 7 хоногийн хугацаанд тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт 1754 мэдээ мэдээлэл ирснээс гэмт хэргийн шинэжтэй 45 дуудлага, хулгай 13, золгүй учрал 1, булаалт 1, бусдын бие мах бодид гэмтэл учруулах 2, оршин суух газраасаа сураггүй алга болсон 4 мэдээлэл хүлээн авч шалган сураггүй болсон 4 иргэнийг олж ар гэрт нь хүлээлгэн өгсөн.  Захиргааны зөрчил гаргасан 395 иргэнийг 1.945.000 төгрөгөөр торгож, түр саатуулах байранд 162 иргэнийг хүргэн өгч, 61 иргэнээр 182900 төгрөгний үйлчилгээний төлбөр төлүүлсэн. Гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй, архаг архичин, орон гэргүй тэнэмэл 54, хорихоос суллагдсан болон хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэй 105 иргэнтэй биечлэн уулзаж баталгаа авч ажилласан.     100%
Үүрэг даалгавар-3 Баяр наадмын өдрүүдэд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сахиулах, нийтийн тээврийн хэрэгслүүдийг батлагдсан чиглэлд түгжрэл сааталгүй явуулах, Төв цэнгэлдэх хүрээлэн болон Хүй долоон худагт тээврийн хэрэгслүүдийг зөвшөөрөгдсөн талбайд байрлуулж хяналт тавьж ажиллах.
3 Үндэсний их баяр наадмын үеэр Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын өндөржүүлсэн бэлэн байдалд  1-р зэрэгт шилжүүлэх тухай 2015 оны 07 сарын 07-ны өдрийн Б/382 тоот тушаал, Улаанбаатаар хотын цагдаагийн газрын 2015 оны 07 сарын 09-ны өдрийн Б/433 тоот “Албаны бэлэн байдал шилжүүлэх, шуурхай штаб байгуулах, бүрэлдэхүүнийг томилох тухай” тушаал, Замын цагдаагийн газрын даргын 2015 оны 07 сарын 08-ны өдрийн А/08 тоот “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг хангах, хамгаалалт зохицуулалтын ажлын удирдамж, төлөвлөгөө, хуваарийг хэрэгжүүлж ажиллах тухай” тушаал, хамгаалалт зохицуулалтанд ажиллах талаар өгсөн үүрэг, батлагдсан удирдамж төлөвлөлтийн дагуу албан хаагч нарыг ажиллуулав. Баяр наадмын өдрүүдэд нийт зөрчил 173 бүртгэгдсэнээс сотгуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 64, журмын хашаанд хүргүүлсэн 10 иргэн байна. Зөрчил гаргасан 58 жолоочыг 680.000 төгрөгөөр торгосон.     100%
Үүрэг даалгавар-4. Хог хаягдалгүй байлгахад анхаарч, цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж ажиллах.
 
 
 
 
 
 
 
4
 Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 сарын 30-ны өдрийн А/277 дугаар захирамжаар бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, их цэвэрлэгээ зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө, их цэвэрлэгээг зохион байгуулж хамтран оролцох байгууллага, тэдгээрийн хүлээх үүрэг, Тамгын газрын хэлтсүүдийн хороодын цэвэрлэгээг хариуцан хяналт тавьж ажиллах хуваарь, авто зам дагуух нийтийн эзэмшлийн талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэх хуваарийг баталж дүүргийн цахим хуудсанд байршуулж, 2015 оны 7 дугаар сарын 03-ны өдөр дүүргийн Засаг даргын хот байгуулалт, тохижилтын асуудал хариуцсан орлогчийн өрөөнд их цэвэрлэгээ зохион байгуулах ажлын хэсгийн хуралдааныг хийж ажлын чиглэл, үүрэг даалгавар өгсөн. Их цэвэрлэгээний ажилд нийт   1418   аж ахуйн нэгж, 5178 иргэд оролцож 211801 м/кв талбай цэвэрлэн     455,2  тн хог хаягдлыг 111 рейсээр Нарангийн энгэрийн хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт хүргэсэн.
Их цэвэрлэгээнд:
Дүүрэг, хороо эмнэлэг, цагдаа гэх мэт төрийн байгууллага-67
Биенесийн байгууллага- 1280
Ерөнхий боловсролын сургууль-5
СӨХ- 49 оролцсон байна.
    100%
Үүрэг даалгавар-5. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нутгийн захиргааны байгууллагууд албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах.
5 Нийт 145 албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээг хагас жилээр тооцон ажиллаж байна. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолын 3.3.2-т  заасны дагуу үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг жилийн эцэст дүгнэж урамшуулал олгоно.     30%
Үүрэг даалгавар-6. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх.
6 2015 оны 02 дугаар сард батлагдсан дүүргийн  Засаг даргын тамгын газрын даргын Б/45 тушаалын дагуу албан хаагчдын ээлжийн амралтыг хууль, журам дүрмийн дагуу олгож төрийн ажил үйлчилгээг тасралтгүй хэвийн явуулж байна.       70%
 
 
ТАНИЛЦСАН:
                                                                 ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
                                                                  ДАРГА                                                С.МӨНХЧУЛУУН
 
 
                          ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                        Л.ХАЛИУН
 
                
  БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                Б.АЗЗАЯА
 
 2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС  ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
1 Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийн хуваарийг дүүргийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлэн баталсан. Батлагдсан  хуваарийг дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/535 дугаар захирамжаар баталгаажуулан гаргаж хяналт тавьж ажилласан. - Баяр наадмын өдрүүдэд ажилласан ажлын хэсгүүдийн тайланг нэгтгэн дүгнэж ажиллах 100%
2 Дүүргийн хэмжээнд Баяр наадмыг угтсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулж ажилласан. Үндэсний их баяр наадмыг угтсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр зохион байгуулж ажилласан. - Баяр наадмаар орсон борооны улмаас үүссэн лаг шавар шороог цэвэрлэх арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах. 100%
3 Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын болон бусад хэлтэс албад, харьяа байгууллагуудын үр дүнгийн гэрээний 2015 оны эхний хагас жилийн биелэлтийг гаргуулан хэлэлцэх, дүгнэх ажлыг зохион байгуулж байна. Дүүргийн төсөвт байгууллагуудын албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний эхний хагас жилийн биелэлтийг дүгнэж гаргасан зарим байгууллагуудын албан хаагч нарт ажлын үр дүнгийн урамшлыг олгож эхлээд байна. - 7 дугаар сард багтаан үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх ажлыг дуусган урамшил олгох. 100%
5 Үндэсний их баяр наадам, Дүүргийн 50 жилийн ой болон өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах, дүүргийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч байгууллага ААН-үүдийн үйл ажиллагаанд атестатчилал хийх ажил зэрэгийн график хуваарийг харгалзан албан хаагчид, удирдлагуудын амралтын хуваарийг боловсруулан гаргасан. Боловсруулан гаргасан амралтын хуваарийн дагуу албан хаагчид болон удирдлагуудын амралтыг 7 дугаар сарын сүүлийн 10 хоног болон бусад саруудад хэсэгчлэн амраахаар шийдвэрлээд байна. - Ээлжийн амралт авсан албан хаагчдын эргэн ажилдаа орох хугацаанд хяналт тавьж ажиллах ба ажил цалгардах, тасалдах асуудлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч ажиллах. 100%
Захиргаа, хуулийн хэлтсийн
Мэргэжилтэн                                        Б.Баттүвшин2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 06-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 2015.07.22                                                                                                                                                             СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1. Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах.  Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд тус дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 02-ний өдрийн А/285 дугаар захирамж гарган Ерөнхий эргүүл, хариуцлагатай жижүүр томилон 07 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 16-ний 09 цаг хүртэл  холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг өгч ажиллаа.  Тус хугацаанд нийслэлийн шуурхай мэдээллийн төвд хуваарийн дагуу дүүргийн зүгээс мэдээ мэдээлэлийг өгч ажилласан болно.     100%
2. Хог хаягдалгүй байлгахад анхаарч, цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж ажиллах. Дүүргийн засаг даргын 2015 оны 6 сарын 25-ны өдрийн А/271 дугаар захирамжаар зуслангийн бүсийн 15, 19, 20 дугаар хороод,  7, 8 хорооны нутаг дэвсгэр Сэлбэ голын ой савд 120 гаруй иргэдийг хамруулж их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж  120 тонн хог хаягдал, зэрлэг  ургамал, замаг, том чулууг цэвэрлэж тээвэрлэсэн. 1-20 хорооны нутаг дэвсгэрт 117 байршилд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн тохижилт бүтээн байгуулалтын ажлуудын бүрэн бүтэн байдал, цэвэрлэгээ үйлчилгээг гэрээгээр хариуцуулан өгсөн 6 ХХК-ний ажлын цагийг уртасгаж цэвэрлэгээ үйлчилгээг эрчимжүүлэн ажиллаж байна.
 
    100%
3. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх. Тус дүүргийн засаг даргын Тамгын газар нь  2015 оны 01 дүгээр сарын 23-ний өдрийн Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай Засаг даргын  Б/02 дугаар захирамж,  Тамгын газрын даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/03 дугаар тушаал “Ажил албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх хуваарь”-ийн дагуу ээлжийн амралттай болон эзгүй байгаа албан тушаалтны ажил үүргийг тасралтгүйгээр орлон гүйцэтгэж ажиллаж байна.     100%
                                               
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                               Д.БАДАРСАН
 
НЭГТГЭСЭН:
ХШҮ-НИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   М.ЭРДЭНЭБААТАР
 
1. Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах үүргийн дагуу манай байгууллага нь газрын даргын 2015 оны А/39 дугаар тушаалаар Баяр наадмаар хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг батлуулан нийслэлийн засаг захиргааны зургаан байруудын хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажилласан болно.
2. Үндэсний их баяр наадмын өдрийг тохиолдуулан Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас зохион байгуулсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд манай байгууллагаас 112 ажилтан, албан хаагчид идвэхтэй оролцсон болно.
3. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нутгийн захиргааны байгууллагууд албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж дүгнэн газрын даргын 2015 оны А/42 дугаар тушаалаар сайн ажилласан ажилтан, албан хаагчдыг шагнаж урамшуулан ажилласан болно..Нийт албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэн, шагнаж урамшуулсан. Газрын даргын тушаалаар батлагдсан хуваарийн дагуу нийт албан хаагчид ээлжийн амралтаа аван ажиллаж байна. 2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
  2015.07.16
 
Д/Д
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа  
Хүрсэн бодит үр дүн
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ
 
1
Үүрэг даалгавар-01: Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах.
  Тус газрын  дарга баяр наадмын үеэр хариуцлагатай жижүүр хийх хуваарийг батлан хуваарийн дагуу 6 албан хаагч 07 сарын 11-13 ны өдрүүдэд  хариуцлагатай жижүүрийн үүргийг гүйцэтгэн Нийслэлийн шуурхай удирдлагын төвийн 310005 утсанд мэдээллийг хүргүүлэн ажиллалаа Албан хаагчид хариуцлагатай жижүүрийн үүргийг сайн гүйцэтгэж ажилласан ба зөрчил дутагдал гараагүй нөхцөл байдал хэвийн тайван байв    
 
2
Үүрэг даалгавар-07: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх.
  Тус газраас албан хаагчид хуваарийн дагуу ээлжийн амралтаа  эдэлж байгаа ба  одоо ажиллаж буй  албан хаагчид ээлжийн амралт авсан ажилтны ажлыг орлон гүйцэтгэж  байна Төрийн ажил үйлчилгээг тасралтгүй хэвийн явуулж байна    
           
 
 
 
Нийслэлийн нийгмийн халамж, үйлчилгээний газар
 
2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ
АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ
 ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч агуулга Биелэлт
5 НЕТГ Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нутгийн захиргааны байгууллагууд албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах. Монгол Улсын тулгар төр байгуулагдсны 2224, Их Монгол улс байгуулагдсны 809 жилийн ой, Ардын хувьсгалын 94 жилийн ой, Улсын их баяр наадмыг тохиолдуулан 15 албан хаагч шагнагдсан.
6 НЕТГ Зөвшөөрөлгүй барилга, байгууламжийн талаар нэгдсэн танилцуулга бэлтгэж цаашид авах арга хэмжээний талаар 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ны өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга Л.Эрдэнэчулуун/
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2015 оны 7 дугаар сарын 03-ний өдрийн 02-02/2115 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалт хариуцсан орлогч С.Очирбатын баталсан удирдамжийн хүрээнд 5 байгууллагын хамтарсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн 2015 оны 07 сарын 01-ний өдрөөс 20-ний өдөр хүртэл хугацаанд зөвшөөрөлгүй баригдаж буй барилга байгууламжид хяналт шалгалт хийсэн. Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авалгүй барилга угсралтын ажил эхлүүлсэн болон батлагдсан зураг төсөлгүй, зөрчил гаргасан  аж ахуйн нэгж байгууллагуудын судалгааг гаргаж, 2015 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулсан зөрчилтэй 35 барилгад гүйцэтгэлийн шалгалт хийхэд:
 • Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар /АТД/, эскиз зураггүй 16 барилгаас 2 барилга
 • Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөлгүй 9 барилгаас 2 барилга
 • Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр баригдаж байгаа зөрчилтэй 9 барилгаас 1 барилга зөрчилөө арилгасан байна.
Мөн Улсын баяр наадмын өдрүүдэд Нийслэлийн шуурхайгаас СХД 19-р хороо Хархорин худалдааны төвийн ард талд “СИЛВЭР”ХХК-ийн авто зам сэтлэх ажлыг иргэд эсэргүүцсэн дуудлага ирж очиж ажиллахад НАЗ газар, НЗЦГазраас зөвшөөрөлтэй байсан тул иргэдэд тайлбар өгч ажилласан.
7 НЕТГ Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх. Газрын даргын 2015 оны Б/13 дугаар тушаалаар батлагдсан хуваарийн дагуу албан хаагчид ээлжийн амралтаа эдэлж байна. Ээлжийн амралтаа авсан албан хаагчийн үүрэгт ажлыг орлох албан хаагч нь ажил хүлээлцэх хуудсаар хүлээн авч тасралтгүй байдлыг ханган ажиллаж байна.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗАР
2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
          5. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нутгийн захиргааны байгууллагууд албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах.
Биелэлт:
            Тус байгууллага Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нийт албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж, Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн Б/21 дугаар тушаалаар урамшуулал олгосон болно.

     7. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх.
Биелэлт:
          Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Б/12 дугаар тушаалаар баталсан албан хаагчдын 2015 оны ээлжийн амралтын хуваарийн дагуу ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээг хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн болно.
НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР

Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч 
агуулга
Биелэлт
3 Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагууд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу нутгийн захиргааны байгууллагууд албан хаагчдынхаа эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах. Тус газар нь албан хаагчдын хагас жилийн ажлын үр дүнг үнэлж НИТХ-ын 220-р тогтоолоор батлагдсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журмын дагуу А, Б үнэлгээ авсан албан хаагчдад урамшуулал олгосон.
6 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан графикийн дагуу 2015 оны ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд төрийн ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажлыг тасалдалгүй, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх Албан хаагчдын ээлжийн амралтын хуваарийг газрын даргын 2015.04.07 А/25 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсаны дагуу холбогдох мэргэжилтэнд ажлыг хүлээлцүүлэн ажиллаж байна.

 
Бусад заалт хамаарахгүй болно.
ТАЙЛАН ХЯНАСАН:
ОРЛОГЧ ДАРГА                                        З.БАДРАЛ
ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:
ЗУХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                       Э.БАТЖАРГАЛ