Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2015-07-27 14:00:39
2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 ЗАА, УБ Дулааны шугам сүлжээ ХК, УБ Цахилгаан түгээх сүлжээ ХК, УСУГ,
Дүүргийн ЗДТГ
"Төв суурин газрын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын 2015 оны 293 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллах. Инженерийн үйлчилгээтэй холбогдсон богино, болон дунд хугацааны засварын ажлын төлөвлөгөөг 2015 оны 07 дугаар 30-ны өдрийн нийслэлийн Удирдалагын зөвлөлийн хуралд  танилцуулах. /Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Б.Бадрал/ 14 Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
2  
 
НҮХААГ, Дүүргийн ЗДТГ
 
"Хөдөө аж ахуйн  салбарын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай"  Засгийн газрын 2015 оны 292 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг зохион байгуулж,  биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
3 НБГ, НЭМГ Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн барилгын ажлын засварын ажлыг хугацаанд нь чанартай дуусгах ажлыг зохион байгуулж , биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч
4 Холбогдох байгууллагууд "Даншиг наадам-Хүрээ цам" шашин соёлын наадмыг зохион байгуулах ажил хариуцсан байгууллагууд онцгой хариуцлагатай ажиллах.   14 Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
5 НОБГ, НМХГ, НЭМГ, ЗАА Тарваган тахал, байгалын голомтот халдварт өвчин, үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх зэрэг цаг үеийн арга хэмжээг холбогдох байгууллагууд хамтран авах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
 
БИЕЛЭЛТ
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ
07 САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНД ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
2015 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр                                                                                       Улаанбаатар хот.     
 
 
 
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт
Биелэлт
/хувь/
 
1
 
 
Дөрөв. "Даншиг наадам-Хүрээ цам" шашин соёлын наадмыг зохион байгуулах ажил хариуцсан байгууллагууд онцгой хариуцлагатай ажиллах.    
Арга хэмжээний үеэр 21 аймаг, 9 дүүргийн аялал жуулчлалын үзэсгэлэн гаргах ажлыг хариуцан ажиллав.
 
 
 
 
 
 
 
 
100%
 
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН ДАРГА                                        Э.БАТТУЛГА
 
                                    Огноо: ................................
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН                                 Э.МӨНХЗУЛ
 
 
 2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 08 дугаар сарын 05
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5     6
1 Төв суурин газрын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын 2015 оны 293 дугаар тогтоолыг дүүргийн харьяаны байгууллагуудад танилцуулсан.  Мөн өвөлжилтийн бэтгэл ажлын хүрээнд дүүргийн нийт харъяа байгууллага, хэлтэс, албад, сургууль цэцэрлэгээс бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг авч нэгтгэж байна.  2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хариуцан ажиллах комиссийн бүрэлдэхүүн томилох захирамжийн төслийг холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулж байна.  2015-2016 оны хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар ерөнхий боловсролын сургууль,  цэцэрлэгүүдэд хийгдэж байгаа их засварын ажлын гүйцэтгэл 60%-тай, урсгал засварын гүйцэтгэл  65%-тай хийгдэж байна.
Улс болон нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж буй барилга байгууламжийн гүйцэтгэл дүүргийн хэмжээнд 30%-тай байна.
      100%
2 Малын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын талаар Нийслэлийн Засаг даргын 01 тоот албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын албан даалгаврыг гаргаж  холбогдох байгууллага, мал бүхий хороодод хүргүүлэн ажиллаж байна. Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хэрэгжүүлэх явцад тулгамдаж буй асуудал, цаашид авах арга хэмжээний талаар саналыг Нийслэлийн үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газарт хүргүүлэв. Улс болон нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж буй барилга байгууламжийн гүйцэтгэл дүүргийн хэмжээнд 30%-тай байна.       100%
 
 
ТАНИЛЦСАН
 
ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ                                                                      Т.БАЯСАХ
2015 оны ... дугаар сарын ... ны өдөр
ХЯНАСАН
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН  ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                        А.ПҮРЭВДУЛАМ
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                     Г.НАНСАЛМАА
 
 
 2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС  ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
1 Засгийн газрын 2015 оны 293 дугаар  тогтоолын дагуу Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлыг 2 дугаар улирлын хагасаас 3 дугаар улиралд багтаан зохион байгуулахаар төлөвлөгөөг гаргасан. “Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах тухай” дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/579 дүгээр захирамж гарган өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг, ажлын төлөвлөгөөг баталсан. - Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж хангуулан ажиллана. 100%
2 Баянгол дүүрэг нь малгүй, бөгөөд Улаанбаатар хотын захын дүүрэг биш тул Засгийн газрын 2015 оны 292 дугаар тогтоолын үйлчлэлд хамаарахгүй байна. - - - -
Захиргаа, хуулийн хэлтсийн
Мэргэжилтэн                                        Б.Баттүвшин 
2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015.08.05                                                                                                      Багахангай дүүрэг
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1
Нийслэлийн  Засаг даргын  2015 оны А/34 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/154 дүгээр захирамжаар  2015-2016 оны дүүргийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хэсгийг 11 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр  байгуулан, 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг 22 заалттайгаар боловсруулан гаргав.  
          Ажлын хэсэг дүүргийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд тухай бүр хяналт тавин ажиллаж байгаа бөгөөд 2015 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар бэлтгэл ажлын явц 70%-тай байна.
Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/154 дүгээр  захирамжаар 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг байгуулан, төлөвлөгөөний дагуу хяналт тавин ажиллаж байна. - - 70
2
          Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/154 дүгээр захирамжаар  2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хэсэг 11 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр  байгуулагдсан бөгөөд 2015 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдөр 2014-2015 онд бүрдүүлсэн өвсний нөөцийн хадгалалтын байдалтай танилцав.      
          Одоогоор дүүргийн нөөцөд 200 боодол өвс, 50 шуудай тэжээл байна.
Дүүргийн 2015-2016 оны Мал өвөлжүүлэх бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг 12 заалтайгаар  боловсруулан батлуулахад бэлэн болоод байна.
-
Дүүргийн Засаг даргын албан даалгаврын төслийг бэлтгэн батлуулах,
өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг бүрдүүлэх, малчин болон мал бүхий иргэдийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах
30
3
Дүүргийн “Хангай” цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1-р  байрны гадна пасад ,гэрэлтүүлэг, дотор хүндэтгэлийн булан,  шатны хонгил, урлаг заал, үүдний хэсгийг засах тендэр зарлагдаж “Вестекс талст” ХХК шалгаран 139.9 сая төгрөгийн засварыг 2015.07.27-ны өдөр эхлэн 2015.08.25-ны өдөр дуусгахаар ажиллаж байна. Ажлын явц 25%-тай байна.
44-р цэцэрлэгийн гадна пасад хичээлийн 1-р байрны шатны будаг, 2-р байрны сантехникийн ажил, гаднах урсгал засварыг 2015.07.21-ний өдөр эхлэн өөрсдийн нөөц бололцоог ашиглан ажилтан албан хаагчдын хүчээр хийж гүйцэтгэж байна. Нийт 2.0 сая төгрөгний засвар хийгдэн 2015.08.15-ны өдөр дуусгахаар ажиллаж, ажлын явц 70%-тай байна.
Дүүргийн 2-р хороонд байрлах 207-р цэцэрлэг нь 2015 оны 01-р сард ашиглалтанд орсон тул урсгал засвар хийгдээгүй, гадна тохижилтийн ажил бүрэн хийгдэж дууссан.
 
Дүүргийн Эрүүл мэндийн төв нь урсгал засварын ажлыг 07 дугаар сарын 15-наас эхлүүлэн одоогоор  50%-тай хэрэгжиж байна. Үүнд: Байгууллагын гадна талбайн өнгө үзэмжийг сайжруулах зорилгоор хашаа, хайс, сүүдрэвч, автомашины зогсоол зэргийг бүрэн будаж дуусгасан. Мөн байгууллагын хагарсан цонхны шилийг солих ажлыг хийж эхлээд байна.
Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн барилгын гадна болон дотор засварын ажил 2015 оны 07 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхэлсэн бөгөөд 2015 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдөр бүрэн дуусгахаар төлөвлөн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Ажлын явц сургууль 25%,
Цэцэрлэг 70%, эмнэлэг 50%-тай байна.
- - 50%
4 "Даншиг наадам-Хүрээ цам" шашин соёлын наадмыг зохион байгуулах  Нийслэлийн ажлын хэсэгт дүүргийн Биеийн тамир спортын хорооны дарга, Цэргийн штабын дарга нар ажиллаж байна. Дүүргийн иргэдэд наадмын талаарх мэдээллийг Багахангай ТВ, зар мэдээний самбар болон хорооны ажлын албадаар дамжуулан хүргэн ажиллаж байна.   "Даншиг наадам-Хүрээ цам" шашин соёлын наадмыг зохион байгуулах  Нийслэлийн ажлын хэсэгт дүүргийн Биеийн тамир спортын хорооны дарга, Цэргийн штабын дарга нар оролцон, ажиллаж байна. - - 30
5 Тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтанд Онцгой байдлын хэлтэс, цагдаагийн тасгийн бие бүрэлдэхүүн, Эрүүл Мэндийн төвийн ажилчид, зорилтот бүлгийн иргэдийг хамруулах ажлыг 2015 оны 07 дугаар сарын 16-22-ны өдрүүдэд зохион байгуулав. Тус дархлаажуулалтанд нийт 98 хүн хамрагдахаас 96 хүн хамрагдаж хамрагдалт 97,9% хийгдсэн. Мөн иргэдэд тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх заавар зөвлөгөөг өгч ажиллаж байна. Тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтанд зорилтот бүлгийн 96 иргэнийг хамруулан, хамрагдалт 97,9% байна. - Хяналт шалгалт явуулах ажлын хэсэг, хөдөлгөөнт эргүүлийн ажиллах журам, ажиллах хуваарь, шаардагдах хөрөнгийг батлуулахаар захирамжийн төслийг боловсруулаад байна. 90
 
 
 
 
БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
2015 оны 08 дугаар сарын 05                                                                                                                                                                                                                                               Налайх дүүрэг
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 "Төв суурин газрын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын 2015 оны 293 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллах. Инженерийн үйлчилгээтэй холбогдсон богино, болон дунд хугацааны засварын ажлын төлөвлөгөөг 2015 оны 07 дугаар 30-ны өдрийн нийслэлийн Удирдалагын зөвлөлийн хуралд  танилцуулах. /Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Б.Бадрал/ Дүүргийн хэмжээнд өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах төлөвлөгөө боловсруулж   дараах ажлуудыг гүйцэтгэж байна.
УБЦТС ХК-ийн Налайх түгээх төв: 2015 онд урсгал засвараар нийт 101 нэр төрлийн ажилд 39924,7 мян.төг төлөвлөж хагас жилийн байдлаар 23397,5 мян.төгрөгийн зардал гаргаж ажилласан. Урсгал засварын ажлыг төлөвлөсөн графикийн дагуу 10, 0.4 кВ-ын тоноглолд цэвэрлэгээ, чангалгаа, тохируулга, бичлэг сэргээх,  плакат тавих ажлыг техникийн шаардлага тодорхойлолтын дагуу хийж гүйцэтгэсэн.   Их засварын ажил 80 хувьтай байна.
“Налайхын Дулааны Станц”ТӨХК:  
            2015 оны 7-р сарын 20-ноос 8-р сарын 20-ны хооронд “0” зогсолт хийж, шугам сүлжээний засварын ажлыг хийж байна. 2015 оны 8-р сарын 20-ноос хэрэгцээний халуун усыг хэрэглэгчдэд түгээнэ.
-          Засварын хэсэг 92 ажил хийхээр төлөвлөснөөс 75%
-          Цахилгааны хэсэг 92 ажил хийхээр төлөвлөснөөс 70%
-          ДШС-ний хэсэг 17 ажил хийхээр төлөвлөснөөс 90%-тай байна.
 “Чандмань-Налайх” ОНӨААТҮГ:
2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийт 32 ажил  төлөвлөгдсөн ба 85%-ын гүйцэтгэлтэй байна. Үүнээс байгууллагын хөрөнгөөр 18 ажил хийхээр төлөвлөгдсөнөөс 2 ажил хийгдэж эхлээгүй ба 4 ажил 80%-ийн гүйцэтгэлтэй, 2 ажил 90%-тай байна.
    90
2 "Хөдөө аж ахуйн  салбарын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай"  Засгийн газрын 2015 оны 292 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг зохион байгуулж,  биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллах. 2015-2016 оны мал өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг Засаг даргын орлогч Т.Чулуунгэрэлээр батлуулж 2015 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдөр 7 хорооны Засаг дарга, 3 мал эмнэлэг үржлийн нэгжийн дарга нарыг байлцуулан ажлын хэсгийг хуралдуулсан. Хурлаар цаашид хийх ажил болон тулгамдаж буй ажлын талаар харилцан ярилцаж ажлын хэсгийн гишүүдийн хийх ажлыг хувиарлан өгсөн. Мөн дүүргийн өвс тэжээлийн аюулгүй нөөцөд нэмж тэжээл бэлтгэх хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр удирдлагад танилцуулсан. Дүүргийн мал өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын талаарх саналыг дүүргийн   Засаг даргын орлогчийн 2015 оны 7 дугаар сарын 30-ны өдрийн 2/302 дугаар албан бичгээр НҮХААГ-т хүргүүлсэн.      80
3 Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн барилгын ажлын засварын ажлыг хугацаанд нь чанартай дуусгах ажлыг зохион байгуулж , биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллах. Төрийн өмчийн 5 сургууль, 7 цэцэрлэгийн засварын ажлын явц 80-90 хувийн гүйцэтгэлтэй явж байгаа бөгөөд 08 дугаар сарын 10-наас 15-ны өдрийн дотор урсгал засварын ажлуудыг дуусгах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.
151 дүгээр цэцэрлэгт 100 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хийсэн засварын ажил дуусч 2015 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдөр хүлээж авна.
“Эрдмийн оргил” цогцолбор сургуулийн (БСШУЯ-ны 86 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар) хичээлийн Б байрны бохирын шугам солих ажил 80 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 2015 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдөр засварын ажлуудыг дуусгах төлөвлөгөөтэй байна.
“Голомт” цогцолбор сургуульд 12 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын нэр, зориулалт өөрчлөгдсөнөөс дахин төсөв хийж нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газарт хүргүүлсэн боловч шийдвэр гараагүй байна.
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 9 сая төгрөгөөр Эрүүл мэндийн төвийн төрөх, дотор, мэс заслын барилгын дээвэрт хэсэгчилсэн засвар хийсэн.
    90
4 "Даншиг наадам-Хүрээ цам" шашин соёлын наадмыг зохион байгуулах ажил хариуцсан байгууллагууд онцгой хариуцлагатай ажиллах.   "Даншиг наадам-Хүрээ цам" шашин соёлын наадмын Хурдан морины комисст дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын бие бүрэлдэхүүн ажиллаж байна.     100
5 Тарваган тахал, байгалын голомтот халдварт өвчин, үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх зэрэг цаг үеийн арга хэмжээг холбогдох байгууллагууд хамтран авах. Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/645 дугаар захирамжийн дагуу Налайх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/220 дугаар “Хүн малын гоц халдварт өвчин, тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” захирамжийг батлан 2015 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийг хүртэл Онцгой байдлын хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Цагдаагийн хэлтсийн бүрэлдэхүүнтэй хяналт шалгалтын постыг 24 цагаар ажиллуулж эхэллээ.
Тарваган тахал өвчнөөс сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлын хүрээнд дүүргийн 11 байгууллагад албан тоот хүргүүлсэн ба Онцгой байдлын хэлтэс-28, Цагдаагийн хэлтэс-28, Эрүүл мэндийн төв-31, малчид-8, анчин-2 хамрагдан, нийт 100 тун вакцинд 97% хамруулсан.
    100
 
 
 
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС 
2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 Хан-Уул дүүрэг                                                                                                2015 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 “Төв суурин газрын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай”  Засгийн газрын 2015 оны 293 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, биелэлтэд хяналт тавьж ажиллах. Инженерийн үйлчилгээтэй холбогдсон богино, болон дунд хугацааны засварын ажлын төлөвлөгөөг 2015 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. /Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Б.Бадрал/ Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах  ажлын хэсгийг  Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/222 дугаар захирамжаар байгуулж, тус дүүргийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, өрхийн эмнэлэг, хороод зэрэг байгууллагуудад өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг  хангах шаардлага хүргүүлсэн. Мөн дээрх байгууллагуудад зайлшгүй хийгдэх шаардлагатай байгаа урсгал засварын ажлыг хийхэд шаардагдах 80,0 сая төгрөгийг дүүргийн төсвийн хөрөнгөөс зарцуулахаар баталж, засварын ажлуудыг эхлүүлээд байна.
Орон сууц нийтийн аж ахуйн салбарт Хан-Уул дүүргийн “Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв-10” ОНӨААҮГ нь халаалт дулаан, цэвэр бохир ус дамжуулах инженерийн шугам сүлжээнд хийгдэх их засварын ажил 50%-тай, урсгал засварын  ажил нь 40,9% тай хийгдэж байна.
Хэрэгжиж байгаа Засварын ажлуудыг хугацаанд нь бүрэн гүйцэтгүүлж, өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах. 60
2 “Хөдөө аж ахуйн салбарын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай” Засгийн газрын 2015 оны 292 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг зохион байгуулж, биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллах
Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 292 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд дараахи арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Үүнд:
  1. Дүүргийн Засаг даргын “Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай” 2015 оны 8 дугаар  сарын 03-ны өдрийн 04 тоот албан даалгавар гарган  хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлыг эхлүүлээд байна
  2. Мал аж ахуйн фермер, малчид, мал бүхий иргэдийн бэлтгэвэл зохих өвс тэжээлийн төлөвлөгөөг хороодод хуваарилан баталж,  холбогдох хороодын Засаг дарга нарт хүргүүлж, биелэлтэд  хяналт тавьж ажиллаж байна.
  3. Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны Б/252 дугаар захирамжаар    “2015-2016 мал аж ахуйн өвөлжилт, хаваржилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах” ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн томилогдож, бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөгөө батлуулаад байна.
  4. Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 292 дугаар тогтоол болон нийслэлийн Үйлдвэр Хөдөө аж ахуйн газраас батласан тоо хэмжээгээр дүүргийн өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх төсвийн тооцоог гаргаж, шаардагдах санхүүгийн эх үүсвэр 53.0 сая төгрөгийг 2016 оны дүүргийн төсвийн төсөлд тусгасан болно. Дүүргийн аюулгүйн нөөцөд зориулж ирэх 10 дугаар сард өвс 70 тн, тэжээл 40 тн-ыг тус тус худалдаж авахаар төлөвлөж байна.
Хэрэгжиж байгаа Дүүргийн Засаг даргын албан даалгаварыг хэрэгжүүлж үр, дүнг танилцуулах 80
Биелэлтийн үнэлгээ       70.0
 
 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
1. Даншиг наадам-Хүрээ цам" шашин соёлын наадмыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд газрын даргын баталсан хуваарийн дагуу зохион байгуулалттай ажиллаж байна. Хүй долоон хутагт хүлээн авалтын 3 монгол гэр барьж, цамын талбайд 25  метрийн урттай 2 асарт үйлчилгээний ажилтан, албан хаагчид тус тус ажиллахаар төлөвлөж байгаа болно.
2. Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах үүднээс нийслэлийн засаг захиргааны байруудын дулааны шугам хоолойг инженерүүд хянаж шалгасан ба шаардлагатай гэж үзсэн байруудын шугам хоолойг шинэчлэн тавиад байна. Мөн шугам хоолойны хэрэглээний хугацааг сунгах зорилгоор будаж, өнгө үзэмжийг нь сайжруулсан.2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 2015.08.05                                                                                                                                                             СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1. Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн барилгын ажлын засварын ажлыг хугацаанд нь чанартай дуусгах ажлыг зохион байгуулж , биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллах. Тус дүүрэгт 2015 онд  улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж буй 40 дүгээр цэцэрлэгийн гадна бохир усны шугамын засвар 80%,  109 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын засвар 50%, 36 дугаар цэцэрлэгийн барилгын засвар гэрээ байгуулах шатанд, 159 дүгээр цэцэрлэгийн сантехникийн их засварын тендер зарлагдсан байна. Мөн Ерөнхий боловсролын 35 дугаар сургуулийн сантехникийн их засвар, 2 дугаар сургуулийн барилгын их засвар бүрэн дууссан байна.
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж буй 2 сургуулийн ажил бүрэн дууссан, 4 цэцэрлэгийн барилгын ажлын явц 37,5%-тай байна.
Мөн дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн гадна фасад, сантехникийн ажлын явц 60%-тай ажлаа гүйцэтгэж байна.
Дүүргийн хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг эрүүл мэндийн төвүүдийн барилгын их засварын ажил 48,7%-тай байна.
Сургууль, цэцэрлэгүүдэд хийгдэх барилгын ажлын тендер сонгон шалгаруулалтыг хугацаанд нь чанартай зохион байгуулж, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар зөвлөмж хүргүүлэн ажлын биелэлтэнд холбогдох хэлтсийн мэргэжилтнүүд хяналт тавьж ажиллаж байна.
 
    70%
2. "Даншиг наадам-Хүрээ цам" шашин соёлын наадмыг зохион байгуулах ажил хариуцсан байгууллагууд онцгой хариуцлагатай ажиллах.  Тус дүүргийн Биеийн тамир спортын хороо нь нийслэлийн 2015 оны 08 дугаар сард болох Даншиг наадмын хүрээнд хүлээсэн үүргийн дагуу 12 бөхчүүд, сурын харваа зэрэг тамирчдыг дүүргийн иргэдээс татан оролцуулж зохион байгуулалтад хамтран ажиллаж байна.     70%
3. Тарваган тахал, байгалийн голомтот халдварт өвчин, үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх зэрэг цаг үеийн арга хэмжээг холбогдох байгууллагууд хамтран авах. Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн Хүн, малын гоц халдварт өвчин, тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай А/645 дугаар захирамжийн хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/329 дүгээр захирамжийг гарган Онцгой байдлын хэлтэс, Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтэс, Мэргэжлийн хяналт, Эрүүл мэндийн нэгдэл, Замын Цагдаагийн тасаг зэрэг хамтарсан хөдөлгөөнт эргүүл шалгалтыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна.
 
    50%
                                               
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                               Д.БАДАРСАН
 
НЭГТГЭСЭН:
ХШҮ-НИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   М.ЭРДЭНЭБААТАР
2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээ-гүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэлгээ
1 2 3 4 5 6
1 "Даншиг наадам-Хүрээ цам" шашин соёлын наадмыг зохион байгуулах ажил хариуцсан байгууллагууд онцгой хариуцлагатай ажиллах.   Тус газрын даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/68 тоот “Даншиг наадам-Хүрээ цам” наадмын  нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээг зохион байгуулах тухай тушаал гарсан.
 “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд 2015 оны 08 дугаар сарын 08, 09-ний өдрүүдэд “Хүй 7 худаг”-т зохион байгуулагдах “Даншиг наадам-Хүрээ цам” наадмын арга хэмжээний өдрүүдэд  ажиллах диспетчер, автотээврийн хяналтын улсын байцаагч, жолооч нарын ажиллах хуваарийг нэгдүгээр, Даншиг наадмын өдрүүдэд үйлчлэх нийтийн зорчигч тээврийн төлөвлөлтийн ерөнхий зураглалыг хоёрдугаар, “Даншиг наадам-Хүрээ цам” наадмын хүрээнд Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбайд ном  айлдах үед ажиллах тээврийн хэрэгслийн тоо, нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний чиглэлийн үзүүлэлтийг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсан.
2015 оны 08 дугаар сарын 08 өдөр 06:00-08:00 цагийн хооронд Чингисийн талбайд сүсэгтэн олонд зориулж ном айлдах тул Орбит, Нарангийн гол, Ханын материал, Баянхошуу, Нисэх, Яармаг, Дэнжийн 1000, Чингэлтэй, Бэлх, Шархад, Зүүн салаа, Улаанхуаран гэсэн нийт 12 суурьшлын цэгээс 24 тээврийн хэрэгсэл өглөөний 05:30, 05:45 цагаас Чингисийн талбай руу нийтийн тээврийн  үйлчилгээ үзүүлнэ.
 Хүй 7 худагт болох үйл ажиллагаатай холбоотойгоор “МУБИС-Хүй 7 худаг” чиглэлд 8 тээврийн хэрэгсэл 30 минутын зайтайгаар үйлчилнэ..
 Дээрхи чиглэлүүд Даншиг наадмын буюу 2015 оны 08 дугаар сарын 08, 09-ний өдрүүдэд иргэдэд ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ үйлчилнэ
    100

2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

Өгсөн үүрэг даалгавар Биелэлт
1 "Төв суурин газрын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын 2015 оны 293 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллах. Инженерийн үйлчилгээтэй холбогдсон богино, болон дунд хугацааны засварын ажлын төлөвлөгөөг 2015 оны 07 дугаар 30-ны өдрийн нийслэлийн Удирдалагын зөвлөлийн хуралд  танилцуулах. /Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Б.Бадрал/ Улаанбаатар хотын 2015-2016 оны өвөлжилтын бэлтгэл ажлын хүрээнд харьяа 14-н байгуулагуудаас  өвөлжилтийн мэдээг авахаас Багануур дүүрэг, Багахангай дүүрэг, Налайх дүүрэг, “Улаанбаатар Дулааны сүлжээ” ТӨХК, “Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК, “Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар” ОНӨААТҮГ,  “Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨҮГ, “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨК, “Хэсэгчилсэн инженер хангамжийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ, “Нийтийн үйлчилгээний “Улаанбаатар нэгтгэл” ОНӨҮГ, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар зэрэг  11 байгууллагын мэдээллийг нэгтгэн авч өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах байнгын ажиллагаатай комиссоор хэлэлцүүлж байна. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн өвөлжилтын бэлтгэл ажлын явц 60%-тай байна.
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны 07-р сарын 29-ны А/653 тоот захирамж, мөн 2014-09-18 өдрийн А/775 тоот захирамжийн хэрэгжилт, дутуу болон буруу бүртгэгдсэн шугам сүлжээний гүйцэтгэлийн зураг хамгаалалтын зурвасыг тогтоох шаардлагатай байрлалуудын судалгааг гаргаж байна. Ажлын явц 50%-тай.
Дээрх ажлуудыг бүрэн боловсруулж дууссаны дараа 2015 оны 08-р сарын 13-ны өдрийн удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулахаар төлөвлөж байна
5 Тарваган тахал, байгалын голомтот халдварт өвчин, үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх зэрэг цаг үеийн арга хэмжээг холбогдох байгууллагууд хамтран авах. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” ОНӨААТҮГазар үерийн далан суваг, хөрсний болон зам талбайн борооны ус зайлуулах шугам сүлжээний цэвэрлэгээг тогтмол хийж гүйцэтгэж байна. Мөн хур борооны үед ус соруулах 4 машин, 3 зөөврийн насос ажиллаж байна. Мөн борооны усны шугмыг зөвшөөрөлгүй зөөж шилжүүлж ус урсах боломжгүй болгосон “Субару Монгол авто машин” ХХК, иргэн Ариунболд нарын зөрчлийг НМХГазарт хүргүүлээд байна. 
 
Хянасан: Хэлтсийн дарга                        Б.Энхбаяр
Нэгтгэсэн: Мэргэжилтэн                          М.Балдандорж
Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газрын дарга Нийслэлийн хурдан морины уралдааны салбар комиссын бүрэлдэхүүний ажлын хэсэгт орж, нийслэлээс зохион байгуулсан салбар хуралдаанд оролцсон.
Тус газар нь “ДАНШИГ-НААДАМ ХҮРЭЭ ЦАМ” шашин соёлын наадмаар хурдан морь унаач хүүхдийн эрхийг хамгаалан ажиллах газрын даргын 2015 оны 08 сарын  05-ны өдрийн А/ 27 дугаар тушаалаар  8 бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг байгуулсан. Тус ажлын хэсэг нь 08 сарын 07-09-ний өдөрт Хүй долоон худагт хүүхдүүдийг бүртгэж,  аюулгүй байдлыг хангуулж хамгаалалтын хувцас хэрэглэлд хяналт тавьж ажилласан. 
    2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 

2015-08-06
 
     "Даншиг наадам - Хүрээ цам" шашин соёлын наадмыг зохион байгуулах салбар ажлын хэсэг байгуулж, Үндэсний бөхийн барилдаан, сурын харваа, хурдан морины уралдааныг зохион байгуулах бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө гаргаж, түүний дагуу ажиллаж байна.
            2015 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрийн 12:00 цагаас Хэвлэлийн бага хурал зарлаж телевиз, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр мэдээллээ өглөө. 2015 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр Бөхийн сарбар хорооны бүрэн бүрэлдэхүүнээр
хуралдаж, уг наадмын Үндэсний бөхийн барилдааныг зохион байгуулах журмыг хэлэлцэн батлууллаа.
              Тус наадамд барилдах бөхчүүдийг 2015 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн 09:00 - 18:00 цагийн хооронд Чингэлтэй дүүргийн Биеийн тамир, спортын хорооны зааланд бүртгэхээр TV-9 телевизээр зар мэдээ өгсөн. 
             Ажлын хэсгүүд өөрсдийн хариуцсан үүрэг чиглэлийн дагуу 2015 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдөр Хүй долоон худгийн наадмын талбайд наадмын бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллана.

 


НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР,
СПОРТЫН ГАЗАР
2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 08 дугаар сарын 05.                                                                                                                        Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх Арга хэмжээ
0 1 2 3 4
Үүрэг даалгавар 1: Тарваган тахал, байгалын голомтот халдварт өвчин, үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх зэрэг цаг үеийн арга хэмжээг холбогдох байгууллагууд хамтран авах
1 1.НЗД-ын 2015 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/645 дугаар “Хүн малын гоц халдварт өвчин, тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” захирамжийн дагуу НМХГ-ын даргын “Хүн, малын гоц халдварт өвчин, тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх тухай”  А/50 дугаар тушаалаар СХД-ийн “Эмээлт”, Баруун турууны авто тээврийн шалган бүртгэх товчоо, НД-ийн Тэрэлж, зүүн аймаг явах авто тээврийн шалган бүртгэх товчоо /пост/, БЗД-ийн авто тээврийн шалган бүртгэх товчоо, БНД Хэрлэнгийн гүүрийн авто тээврийн шалган бүртгэх товчоо, ХУД Яармаг, Нисэх-Биокомбинатын авто техникийн шалган бүртгэх /7/ товчоодод 3 ээлжээр 24 цагийн турш 2015.08.01-ний өдрөөс эхлэн байнгын болон хөдөлгөөнт эргүүл хуваарийн дагуу хяналт  тавин ажиллаж байна.
Хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулахад шаардагдах төсвийн тооцоог гарган нэхэмжлэлийг Нийслэлийн Онцгой байдлын газарт хүргүүлсэн.
2.Болзошгүй үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх, үерийн улмаас хальсан гэр хорооллын бохир ус нь борооны усаар зөөгдөж хотын суурьшлын бүсийн орчны эдэлбэр газрын хөрсийг бохирдуулах эрсдэл үүссэн үед болон яаралтай үеийн хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан, халдваргүйтгэл хийх, бэлэн байдлыг хангуулах арга хэмжээ авч, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах тухай 2015.08.05-ны өдрийн 02-01/2450 дугаар албан бичгийг НМХГ-аас гаргасан зөвлөмжийн хамт Дүүргүүдийн ЗДТГ-т хүргүүллээ. Монгол Телевизээр болзошгүй үер усны аюулын талаар олон нийтэд хандсан анхааруулга сэрэмжлүүлгийг иргэд олон нийтэд мэдээллэн ажиллалаа.
  .  
Үүрэг даалгавар 2: "Даншиг наадам-Хүрээ цам" шашин соёлын наадмын үеэр хяналт тавин хариуцлагатай ажиллах
2 2015 оны 07 дугаар сарын 08, 09-ний өдрүүдэд Хүй 7 худагт зохион байгуулагдах "Даншиг наадам-Хүрээ цам" шашин соёлын наадмын үеэр хяналт тавин ажиллах 6 дүүргийн 3 чиглэлийн нийт 48 улсын /ахлах/ байцаагчдын хуваарийг гарган Дэд даргаар батлуулан бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.      
 
 
 
 
Танилцсан:
 
Дарга                                                  Л.Эрдэнэчулуун
 
 
                                                                                                 Хянасан:  
 
ЗХЭЗХНХ-ийн дарга                         М.Баянмөнх
  
 
                                                                                                 Нэгтгэсэн:
Мэргэжилтэн                                      Ш.Уранбилэг  
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙНУДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙНЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам Үнэлгээ
1.   Үүрэг, даалгавар-НЭГ. "Төв суурин газрын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын 2015 оны 293 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллах. Инженерийн үйлчилгээтэй холбогдсон богино, болон дунд хугацааны засварын ажлын төлөвлөгөөг 2015 оны 07 дугаар 30-ны өдрийн нийслэлийн Удирдалагын зөвлөлийн хуралд  танилцуулах. /Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Б.Бадрал/
1.
 
ОСНААУГазрын 2015-2016 оны өвлийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд Чингэлтэй дүүрэгт Их засварын 2 ажил, урсгал засварын 42 ажил, Инженерийн магистрал шугам солих 260м ажилууд хийгдэхээр төлөвлөгдсөнөөс
-Их засварын 2 ажил 0% тай хийгдээгүй
-Урсгал засварын 42 ажил 64 % тай нийт 32% гүйцэтгэлтэй байна.
-Халаалтын магистраль шугам солих 260м ажлаас одоогийн байдлаар 10м хоолойны ажил хийгдсэн байна. Хүлээгдэж байгаа шалтгаан нь материал таталт хойшлогдсоноос түр хүлээлт үүссэн.
Нийт зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ 32,8 сая төгрөг.
Чингэлтэй дүүргийн хэмжээнд өвөлжилтын бэлтгэл ажил 32% тай байна.
 
 
 
 
 
  100
2. Үүрэг, даалгавар-ХОЁР. "Хөдөө аж ахуйн  салбарын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай"  Засгийн газрын 2015 оны 292 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг зохион байгуулж,  биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллах.
2. НИТХТ-н 2015 оны 85-р тогтоолыг хэрэгжүүлж дүүргийн 19-р хорооны дээд салхитын задгайд суугч Хүрэлбаатарын хонь- 50, ямаа-120 нийт 170 толгой малд, дээд салхитын 35-468 тоотод оршин суух Цэвэлмаагийн үхэр- 26, хонь-20, ямаа-14 бүгд 330 толгой малд эрүүл мэндийн үзлэг тандалт хийн боом дуутын вакцинд хамруулан СХД-ын 21-р хорооны Ороож гэдэг нутаг дэвсгэрлүү шилжилт хөдөлгөөн хийлгэсэн Мөн Дээд салхит 6-98 тоотын Шижирын 14 үхэр Төв аймаглуу зэрэг нийт 7-өрхийн 600-д малыг дүүргийн нутаг дэвсгэрээс нүүлгэсэн бөгөөд 8-р сард үлдсэн малтай айл өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажил хийгдэж малгүй дүүрэг болох зорилт тавин ажиллаж байна.        
3.Үүрэг, даалгавар-Гурав. Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн барилгын ажлын засварын ажлыг хугацаанд нь чанартай дуусгах ажлыг зохион байгуулж , биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллах.
3 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд 17, 50 дугаар сургууль, 9, 70 дугаар цэцэрлэгийн барилгуудад Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 290 сая төгрөгийн их засварын ажил хийгдэж байна.
17 дугаар сургуулийн дээврийн хэсэгчилсэн засвар, үндсэн байрны гадна фасадны засварын ажлыг “Хүрэл ордон” ХХК гүйцэтгэсэн бөгөөд засварын ажил бүрэн дуусч улсын комисс 2015 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр хүлээн авсан байна.
9 дүгээр цэцэрлэгийн дээврийн хэсэгчилсэн засвар, 60 ширхэг цонхыг вакумжуулах, урлаг заалны засварын ажлыг “Чинбат” ХХК гүйцэтгэж бүрэн дуусгасан бөгөөд улсын комисс 2015 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр хүлээн авсан байна.
70 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн их засвар, 61 ширхэг цонхыг вакуумжуулах ажлыг “Глобал ивелют” ХХК гүйцэтгэж дууссан бөгөөд улсын комисс хүлээн авахад бэлэн болсон байна.
50 дугаар сургуулийн их засварын ажил 2015 оны 07 дугаар сарын 17-ноос эхэлж “Чойсамбуу” ХХК ажлыг гүйцэтэгж байгаа бөгөөд сантехникийн шугамын холболтууд дууссан, дээврийн хэсэгчилсэн засварыг хийж эхлээд байна. Ажлын гүйцэтгэл 40%-тай байгаа бөгөөд гэрээний дагуу 2015 оны 08 дугаар сарын 25-нд ажлаа дуусган хүлээлгэн өгнө.  
       
4. Үүрэг, даалгавар-Дөрөв. "Даншиг наадам-Хүрээ цам" шашин соёлын наадмыг зохион байгуулах ажил хариуцсан байгууллагууд онцгой хариуцлагатай ажиллах.  
  "Даншиг наадам-Хүрээ цам" шашин соёлын наадмыг зохион байгуулахтай холбогдуулан Нийслэлийн Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсээс дүүрэг тус бүр 10 иргэн, ААНБ-г арга хэмжээнд оролцуулах чиглэл өгсөний дагуу дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 6 хуушуур 4 худалдаа эрхлэхээр хүсэлт гаргасан иргэдийн материалыг хүлээн авч Сонгино хайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт уламжлан зөвшөөрлийг олгосон.        
5. Үүрэг, даалгавар-Тав. Тарваган тахал, байгалын голомтот халдварт өвчин, үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх зэрэг цаг үеийн арга хэмжээг холбогдох байгууллагууд хамтран авах.
5.
2015 оны 07-р сарын 27-оос 8-р сарын 5-ны үерийн далан суваг  гуу жалгын дагуу хуримтлагдсан хог хаягдлыг дүүргийн Тохижилт үйлчилгээний компаниас 42 хүн 5 автомашинтай цэвэрлэгээний бригад гарч ажиллан 20000 м2 талбайг цэвэрлэж, нийт 60 тн хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэсэн.
Үерийн улмаас бохирдсон зам талбайд дүүргийн Эрүүл мэндийн төвөөс 4 хүн 1 автомашинтай 300 м2 талбайд хлорын шохойн сүүн уусмалаар ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийн ажилласан
 
 
 
 
 
 
 
100
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                            Д.ГАНБОЛД
ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                                Ж.ЭРДЭНЭБАТ
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                                               А.ДАМЦАГДОРЖ
ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                         Л.НАМХАЙНЯМБА
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2015 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрийн шуурхай хуралдаан дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2015.08.06                                                                                                                                       Сонгинохайрхан дүүрэг                                                                                                                         
 
Д/д
 
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар-1 "Төв суурин газрын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын 2015 оны 293 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллах. Инженерийн үйлчилгээтэй холбогдсон богино, болон дунд хугацааны засварын ажлын төлөвлөгөөг 2015 оны 07 дугаар 30-ны өдрийн нийслэлийн Удирдалагын зөвлөлийн хуралд  танилцуулах. /Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Б.Бадрал/
1 Сонгинохайрхан дүүргийн 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын 5 зүйл, 71 заалттай төлөвлөгөөг гарган батлуулсан. ОСНААУГ-ын харъяа Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв № 15, 16-ийн их болон урсгал засврын ажил графикийн дагуу хийгдэж байна.     30%
Үүрэг даалгавар-2. "Хөдөө аж ахуйн  салбарын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай"  Засгийн газрын 2015 оны 292 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг зохион байгуулж,  биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллах.
2 Дүүргийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах тухай төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна. Дүүргийн хил залгаа Төв аймгийн Батсүмбэр, Баянчандмань зэрэг сумдын Засаг дарга нартай хадлангийн талбай түрээслэх гэрээг байгуулах талаар НҮХААГ-тай хамтран ажиллаж байна.     30%
Үүрэг даалгавар-3 Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн барилгын ажлын засварын ажлыг хугацаанд нь чанартай дуусгах ажлыг зохион байгуулж , биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллах.
3 Дүүргийн хэмжээнд 8 сургууль, 10 цэцэрлэгийн засварын ажилын явцтай танилсан.
4, 7, 19, 20 дугаар хороодод тус бүр 120 хүүхдийн ортой цэцэрлэг шинээр баригдаж байна.
26, 163, 78, 118 дугаар цэцэрлэгүүдэд ариун цэврийн өрөөний сантехникийн болон дээврийн засварын ажил хийгдэж байна.
Тус дүүргийн 24 дүгээр хороонд 640 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай сургууль, сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор байрны ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай, баригдаж байна.
Мөн тус хороонд бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын ажил 60 хувьтай хэвийн явагдаж байна.
11 дүгээр хорооны нутаг дэсгэрт баригдаж байгаа бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга 5 дугаар сараас баригдаж эхэлсэн. 12 сард ашиглалтанд орохоор ажиллаж байна.
Ирээдүй цогцолборын 1-р дунд Сургуульд Өвсний үндэс төслийн санхүүжилтээр дээвэр, сантехникийн засварын ажлын явц 54 хувьтай,
1-р ахлах сургуульд биеийн тамирын заалны дээвэр, шилэн блокны ажил 20 хувьтай хийгдэж байна.   
Дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар хийх 9-р сургуулийн хашааны ажилд үнэлгээ хийгдэж байна.
26-р цэцэрлэгийн барилгын ажил улсын хөрөнгө оруулалтаар /1,0 тэрбум/ шинээр барьж байна. Брилгын ажил 70 хувьтай, бохирын шугам айлын барилгын доор байгаа учир энэ асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай.
80-р цэцэрлэгт Нийслэлийн боловсролын газрын хөрөнгөөр Канад технологийн цэвэршүүлэх байгууламж хийгдсэн.
104-р цэцэрлэгт 69 сая төгрөгөөр ангиудын ариун цэврийн өрөөний сантехникийн шугамын засвар, халуун усны шугам сольж байна. Ажлын явц 80 хувьтай.
91-р цэцэрлэгийн барилгын ажил 70 хувьтай хэвийн явагдаж байна.
78-р цэцэрлэгийн барилгын пасад, дотор сантехник, өргөтгөлийн дээврийн засвар, 80 гэрэл солих , гал тогооны салхивч хийгдэж байна. Ажлын явц 98 хувьтай, мөн цэвэршүүлэх байгууламж 68 сая, ажлын явц 98 хувьтай
163-р цэцэрлэг Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 100 сая төгрөгөөр их засвар хийгдэхээр төлөвлөгдсөн ч одоогоор ажил хийгдээгүй, харин цэвэршүүлэх байгууламж 68 сая төгрөгөөр хийж, ажлын явц 80 хувьтай байна.
118-р цэцэрлэг Нийслэлийн хөрөнгө оруулалт 92,8 сая төгрөгөөр сантехник, хүүхдийн ариун цэврийн өрөөний их засвар хийгдэж, ажлын явц 95 хувьтай, 2015 оны 08 дугаар сарын 07-нд улсын комисст хүлээлгэн өгнө.
4-р хорооны нутаг дэвсгэрт баригдаж байгаа 120 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажлын явц 70 хувьтай, төлөвлөгөөгөөр 10-р сарын 15 нд хүлээлгэн өгөх ч 09-р сарын 01-нд хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байна.
7-р хорооны нутаг дэвсгэрт баригдаж буй 120 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажил 90 хувьтай явагдаж байна.Гадна тохижилтын ажил үлдсэн.8-р сард хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байна.
20-р хороонд баригдаж буй шинэ цэцэрлэгийн барилгын суурийн ажил хийгдсэн. Карказын ажил хийгдэж эхлээд байна.
    70%
Үүрэг даалгавар-4. "Даншиг наадам-Хүрээ цам" шашин соёлын наадмыг зохион байгуулах ажил хариуцсан байгууллагууд онцгой хариуцлагатай ажиллах.  
 
 
 
 
 
 
 
4
“Даншиг наадам-Хүрээ цам” шашин соёлын наадмын үйл ажиллагаатай холбоотой 2015 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдөр Чингэсийн талбайд зохион байгуулагдах 1000 лам ном хурах үйл ажиллагаанд дүүргийн 500 иргэнийг оролцуулахаар зохион байгуулан ажиллаж байна.  "Даншиг наадам-Хүрээ цам" наадмын талаар мэдээллийг www.shd.mn сайтад  байршуулж, дүүргийн  хороод болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудад зарыг хүргэн ажиллаж байна.     70%
Үүрэг даалгавар-5. Тарваган тахал, байгалын голомтот халдварт өвчин, үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх зэрэг цаг үеийн арга хэмжээг холбогдох байгууллагууд хамтран авах.
5 Улсын Онцгой комисс, Нийслэлийн Онцгой комиссын 02 тоот албан даалгавар, Нийслэлийн засаг даргын  2015 оны А/248 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ДИТХ, ДЗДТГ, МХХ-тэй ажлын хэсэг үерийн аман дээр буусан айл өрх иргэдэд “Шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх” арга хэмжээг зохион байгуулан айл өрхүүдэд албан мэдэгдэл хүргүүлэн ажиллаа.
Үерийн аюулд өртсөн газар нутаг, иргэдэд зориулж зардал гаргах тухай Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/314 тоот захирамж гарсан.
Мөн Хүн малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/315 дугаартай захирамж гарсны дагуу төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.
Дүүргийн 12 хорооны зөвшөөрөлтэй болон зөвшөөрөлгүй 940 өрх хамрагдсан.     70%
 
 
ТАНИЛЦСАН:
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ТОХИЖИЛТЫН АСУУДАЛ
           ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ                          Б.БАТДОРЖ
 
 
 
ХЯНАСАН:
                                                                  ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
                             АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                         Н.АМАРЖАРГАЛ
 
 
                
               БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                Б.АЗЗАЯА
 
 Дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэсүүд Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах ажил хариуцсан дэд даргийн 2015 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн 8в/1904 тоот албан бичгээр алба хаагчдын ээлжийн амралтыг олгохдоо даншиг наадмын хамгаалалтад ажиллах хүн хүчний тооцоог сайтар хийх талаар үүрэг чиглэл өгсөн.
2. Арга хэмжээний үед хамгаалалтад үүрэг гүйцэтгэх алба хаагчдын хоол, ажиллах автомашины шатахууны зардлын тооцоо гаргаж Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс 2015 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдөр 8в/2511 тоот албан бичгээр хүргүүлж шийдэрлүүлсэн.
3. Нийтийн зорчигч тээврийн нэгтгэл орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж хамгаалалтад ажиллах алба хаагчдыг тээвэрлэх ажлыг зохион байгуулхаар болсон.
4. Хүй долоон худагт цагдаагийн түр хүрээ байгуулах тухай Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаал гаргуулж хамгаалалтыг нэгдсэн удирдлагаар хангах шуурхай штабын бэлтгэл ажлыг хангаж хамгаалалтын төлөвлөгөө зураглал боловсруулж ЦЕГ-ын тэргүүн дэд даргаар батлуулж оролцох байгууллагын дарга нарт үүрэг чиглэл өгсөн.
5. Арга хэмжээ зохион байгуулагдах газруудад хамгаалалтын шон тросс байрлуулсан.
6. Хяналтын камер суурьлуулж удирдлагын   байрыг зөөвөрлөж хүй долоон худагт байрлуулсан.
                                 НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР  
  2015  ОНЫ  07 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНД ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн / түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100
1 "Хөдөө аж ахуйн  салбарын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай"  Засгийн газрын 2015 оны 292 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг зохион байгуулж,  биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллах.  Нийслэлийн  засаг даргын 01 тоот албан  даалгаврыг мал бүхий дүүргүүдийн удирдлагад  7 дугаар сарын 27-ны өдөр хүргүүлэн  ажиллаж байна.                           Онцгой байдлын газар, мал бүхий дүүргүүдийн саналыг тусган өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх, оторлох боломжтой аймаг сумтай гэрээ байгуулах, өвс тэжээл хадгалах агуулах саравч барих, бага оворын трактор зээлээр олгох зэрэг ажлыг “Мал аж ахуйн салбарын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангах төлөвлөгөө”-ний төсөлд тусган боловсруулан Нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр бэлтгээд байна. Нийслэлийн Засаг даргын 01 тоот
албан даалгавар гарсан.
  Мал аж ахуйн салбарын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангах төлөвлөгөөг батлуулах 10
                 
                                                                                                             ХЯНАСАН:
ОРЛОГЧ  ДАРГА                                  М.ДОНДОГДОРЖ
 
                                                                       
  БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН  
МЭРГЭЖИЛТЭН                                     Ц.БУЯНЖАРГАЛ
“Даншиг наадам-Хүрээ цам” шашин соёлын наадмын иргэд, сүсэгтэн олонд зориулсан уншлага номыг 2015 оны 08 дугаар сарын 08-ны өглөө 06 цагаас их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбайд зохион байгуулахаар бэлтгэл ажил хангагдаад байна. Мөн 8 дугаар сарын 08, 09-ний өдрүүдэд Хүй долоон худагт “Даншиг наадам, Хүрээ цам” шашин соёлын наадмыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө, хөтөлбөр батлуулан ажиллаж байна.
 
2015.06.22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ  АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
2015.07.02                                                                                                                                                                                               Багануур дүүрэг                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар Хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 "Хөдөө аж ахуйн  салбарын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай"  Засгийн газрын 2015 оны 292 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг зохион байгуулж,  биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллах. 1. Багануур дүүргийн 149123 толгой малд 10000  боодол өвс, 2 тн хивэг нөөцлөхөөр төлөвлөөд байна.
 
 
 
 
http://www.mass.mn/system/mass_articles/articles/title_images/000/029/813/title/d561a1d1-c688-4956-9a3c-2b95fc70a40b.jpg?1425354961
 
   
 
 
Хийгдэж байгаа хөдөө аж ахуйн салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл үргэлжлүүлэн хийх.
 
 
 
 
 
50 %
 
    
2 Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн барилгын ажлын засварын ажлыг хугацаанд нь чанартай дуусгах ажлыг зохион байгуулж , биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллах. 131, 139, 142 дугаар цэцэрлэг, Гүн галуутай цогцолбор сургууль их засвартай байна. Цэцэрлэгүүдэд улсын төсөв, сургуульд Японы Өвсний үндэс төслийн хөрөнгө оруулалтаар засварын ажил хийгдэж байна. Цэцэрлэгүүдэд сантехник, хана тааз, шал, ангиудын бохир усны шугам, цэвэр усны хангамж, дотор, гадна  цахилгаан, хаалга, цонхны засварын хийгдэж байна. 2015 оны 08 дугаар сарын 15-20-ны хооронд улсын комисст хүлээлгэн өгөх гэрээтэй. http://resource.news.mn/news/photo/2011/9/a331af45057832df/a336d292f0f07499big.jpg
 
http://resource.news.mn/news/photo/2012/7/4c2840292f93e600/d72e61d5d7a83d8boriginal.jpg
   
 
 
 
Засварын ажлыг бүрэн дуусгах
 
 
 
 
 
70 %
3 Тарваган тахал, байгалын голомтот халдварт өвчин, үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх зэрэг цаг үеийн арга хэмжээг холбогдох байгууллагууд хамтран авах. Нийслэл дүүрэгт байгалийн голомтот болон  мал амьтны гоц халдварт өвчний халдвар зөөвөрлөгдөн орж ирэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2015 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрөөс мөн оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл хугацаанд “Хэрлэн” авто тээврийн шалган бүртгэх товчоонд хяналт шалгалтын цэгийг 24 цагаар, хамтарсан  хяналт шалгалтын хөдөлгөөнт эргүүлийг гаргаж байна. http://resource.24tsag.mn/24tsag/photo/2013/7/7284b9937eba010f/18fd03927c95aaforiginal.jpg    
 
Цаашид үйл ажиллагаанд хяналт тавина.
80 %
                                                                      
                                                                      
 
 
 
 
                                                                            ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА
                                                                      НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                           Ч.ОДГЭРЭЛ
 
 
                                                                      
 
Байгууллага: Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох
нотолгоо/
Үүрэг даалгавар
биелээгүй болон
хэрэгжээгүй шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 2.4 км урттай дугуйн замын дэргэдэх хөл ургамлыг түүж, зүлэгжүүлсэн талбайг хадах болон талбайн усалгаа батлагдсан графикийн дагуу хийгдэж байна. - - Батлагдсан графикийн дагуу усалгаа болон хөл ургамал түүх ажил хийгдэнэ. 100%
2 JICA-гаас зохион байгуулж буй "Ногоон Улаанбаатар" төслийн 2 дугаар ээлжийн 3 дахь шатны сургалт Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн талбайд зохион байгуулагдлаа. - - Уг төслийн хүрээнд 3 ажилтан Япон улсад мэргэжил дээшлүүлэхээр боллоо. 100%БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
МЭРГЭЖИЛТЭН                               Ч.МЯГМАРДУЛАМ

2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0 -100
1 2 3 4 5 6
1 УСУГ-ын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө биелэлтийг НЗАА-ны инженерийн байгууламжийн хэлтэс болон барилгын хөгжлийн төвийн osnaax_agentlag@yahoo.com цахим хаягаар 7-р сарын 29, 30 өдрүүдэд тус тус хүргүүлсэн. УСУГ-ын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө биелэлтийг цаг тухайд нь мэдээлсэн.   УСУГ-ын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө биелэлтийг хянаж хэрэгжилтэд анхаарах        100%

2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
 ӨГСӨН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ
   2015.08.07.
               Өгсөн үүрэг  
Хэрэгжүүлсэн  ажил
 
 
4.     "Даншиг наадам-Хүрээ цам" шашин соёлын наадмыг зохион байгуулах ажил хариуцсан байгууллагууд онцгой хариуцлагатай ажиллах. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2014 оны “Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөр батлах тухай” 19/24 дугаар тогтоол, нийслэлийн засаг даргын 2015 оны “Даншиг наадам-Хүрээ цам” наадмыг
 зохион байгуулах тухай  А/647 дугаар захирамжийг  хэрэгжилтийг хангуулахаар нийслэлийн Онцгой байдлын газрын  даргын  2015 оны “Даншиг наадмын өдрүүдэд хамгаалалтанд үүрэг гүйцэтгэх бүрэлдэхүүнийг  томилох тухай”  А/76 дугаар тушаал гарган хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, хүчлэн хамгаалалтанд гарах албан хаагчдын  хуваарийг батлан хүй долоон худаг,  морь бариа,  уяачдын хотхон,  Эко зогсоол зэрэг газруудад Аврах анги, Аврах гал унтраах 11, 26, 65 дугаар ангийг 24 цагаар үүрэг гүйцэтгүүлж аюулгүй байдлыг хангуулах арга хэмжээ авсан.
"Даншиг наадам-Хүрээ цам" шашин соёлын арга хэмжээнд оролц иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын гамшгаас хамгаалах болон  галын аюулгүй байдлыг  бүрэн хангуулахаар    гамшгаас хамгаалах болон  гал түймрийн улсын хяналтын 24 байцаагчийг  ажиллуулж наадамчдын аюулгүй байдлыг бүрэн хангуулах арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллаж байна. 
5.     Тарваган тахал, байгалын голомтот халдварт өвчин, үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх зэрэг цаг үеийн арга хэмжээг холбогдох байгууллагууд хамтран авах. Нийслэлийн Засаг даргын “Хүн, малын гоц халдварт өвчин, тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” 2015 оны А/645 дугаар Захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлд тарваган тахал болон мал, амьтны гоц халдварт өвчин зөөвөрлөгдөн орж ирэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2015 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэлх хугацаанд нийслэлийн Онцгой байдлын газар, нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газар, нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газартай хамтран 24 цагаар Сонгинохайрхан дүүргийн  22-ын товчоо, Эмээлт түүхий эдийн зах, баруун туруун, Хан-Уул дүүргийн Яармаг, Нисэх-биокомбинат, Баянзүрх дүүргийн Баянзүрхийн товчоо, Налайх дүүргийн 5 дугаар хороо Городок, Тэрэлж, Багануур дүүргийн Хэрлэнгийн гүүрний Авто техникийн нийт 7 шалган бүртгэх товчоодод “Хяналт шалгалт явуулах ажлын хэсэг”-үүдийг байгуулж, Хяналтын хөдөлгөөнт эргүүлийг Чингис хаан нисэх онгоцны төв буудал, Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Хилийн эрүүл ахуй халдвар судлалын алба, Төмөр замын төв буудалд Төмөр замын Мэргэжлийн хяналтын алба, Баянгол дүүрэг “ТОСО” худалдааны төв, Сүхбаатар дүүргийн  7 буудал, Баянзүрх дүүргийн Гачуурт тосгон, Чингэлтэй  дүүргийн Гүнтийн ам зэрэг газарт цагдаагийн суурин пост, бусад дүүрэгт цагдаагийн хөдөлгөөнт эргүүлийг хот дүүрэг рүү ордог баталгаат бус замуудад тус тус Улаанбаатар хотын цагдаагийн, Хэв журам сахиулах албадтай хамтран зохион байгуулж байна.

Нийслэлийн хэмжээнд 2015 оны 6 дугаар сарын 20-оос 8 дугаар сарын 7-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд 374 ширхэг тарваганы махыг түүхий болон чанаж болгосон хэлбэрээр оруулж ирэхийг завдсан зөрчил илэрсэнийг холбогдох хууль хяналтын байгууллагууд таслан зогсоож Зооноз өвчин судлалын үндсэний төвд хүлээлгэн өгч устгах арга хэмжээг авч ажилласан бөгөөд 2015 оны 8 дугаар сарын 6-ны өдөр Хүн, малын гоц халдварт өвчин, тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар хийгдсэн ажлын мэдээлэл,  иргэдэд өгөх сэрэмжлүүлгийг  19 телевиз, 6 сонин, 12 сайт, 3 радиогийн  нийт 40 сэтгүүлч оролцсон хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулсан.

Мөн  Ийгл, СВН телевизүүдийн зочны цаг, ярилцах сэдэв нэвтрүүлгүүдээр ярилцлаг өгч, иргэдэд тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх  мэдлэг,  мэдээлэл, сэрэмжлүүлэг өгч ажилласан.

 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАРНийслэлийн эрүүл мэндийн газар
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн барилгын ажлын засварын ажлыг хугацаанд нь чанартай дуусгах ажлыг зохион байгуулж , биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллах Амгалан амаржих газрын барилгын ажлын гүйцэтгэл дууссан. Тоног төхөөрөмжийн туршилт тохируулгйн ажил хийгдсэн. Техникийн комисс хүлээн авах бэлтгэл ажлыг хангаж байгаа Шилэн дээврийн нэмэлт засварын ажил хийгдэж байгаа Улсын комисс хүлээн авах 98%
Түргэн тусламжийн төвийн ЧД дэх салбарын барилгын ажил зогссон УСУГ-аас барилгажих талбайд цэвэр усны шугамын трасс таарч байгаа учир техникийн нөхцөл гаргах боломжгүй гэсэн хариу өгсөн. Иймд ЕТГ-ас барилгын байршлыг өөрчлөх ерөнхий төлөвлөгөөг батлуулах, хувийн 4 гаражийг чөлөөлөх, нөхөн олговрын асуудлыг шийдвэрлүүлэх шаардлагатай болоод хүлээгдэж байна 8%
Наркологийн эмнэлгийн барилгын концесс 2 удаа нээлттэй зарлагдсан ч амжилтгүй болсон 2013 оны төсөвийн төлөвлөлт дээр суурилсан бөгөөд 9 ажил дутуу тусгагдсан бөгөөд төсөв бага гэсэн шалтгаанаар оролцогч ирээгүй гэсэн тайлбарыг НЭЗХГ-аас өгсөн Шууд гэрээ байгуулах 0%
Хонхор тосгоны эрүүл мэнлийн төвийн барилгын дотор заслын ажил 2015.07.15-наас эхлэн гэрээний дагуу явж байгаа   Гараж гүний худаг гаргах, гадна тохижилтын ажил хүлээгдэж байгаа 85%
СБД-ийн ЭМТ-ийн барилгын засварын ажил 2015.07.18-ны өдрөөс эхлэн гэрээний дагуу явж байгаа. Дотор халаалт, гадна фасадны буулгалтын ажил хийгдээд дуусч байгаа   2015.09.21-д гэрээний хугацаанд хүлээлгэн өгнө 40%
СХД-ийн ЭМТ-ийн барилгын дотрын 2-р тасгийн ажил дууссан. Дотрын 1, хүлээн авах, мэдрэлийн тасгийн ажил хийгдэж байна   2015.09.01-д гэрээний хугацаанд хүлээлгэн өгнө 50%
Нийслэлийн ТТТөвийн авто баазын засварын ажлын гэрээ байгуулагдаж бэлтгэл ажил эхлээд байгаа   2015.09.01-д гэрээний хугацаанд хүлээлгэн өгнө 20%
Амгалан амаржих газрын барилгын засварын /УБ БЗД Энэрэл эмнэлэг нүүж орох/ ажлын гэрээ байгуулагдаж баталгаажсан. Амгалан амаржих газрыг шинэ байр луугаа нүүж орохыг хүлээж байгаа 2015.09.01 хүртэл гэрээтэй боловч хугацаа сунгагдана 10%
2 Тарваган тахал, байгалын голомтот халдварт өвчин, үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх зэрэг цаг үеийн арга хэмжээг холбогдох байгууллагууд хамтран авах. Тарваган тахал өвчнөөс сэргийлэх НЗД-ын захирамжид санал хүргүүлж, захирамж батлагдан гарсан
 
    100%
НЗД-ын захирамжийн дагуу НЭМГ-ын даргын “Тарваган тахал өвчнөөс сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх, яаралтай бэлэн байдлыг хангах” тухай А/74 тоот тушаалыг рагаж харьяа байгууллагуудад хүргүүлэн гүйцэтгэлд хяналт авин ажиллаж байна.     100%
Сайн дурын тарваган тахал өвчнөөс сэргийлэх вакцинжуулалтыг ХӨСҮТ-иэй хамтран зохион байгуулсан бөгөөд хамрагдалт 91%-тай байгаа     91%
Тарваган тахал өвчнөөс сэргийлэх сэрэмжлүүлэг мэдээллийг өөрийн байгууллагын болон харьяа байгууллагуудын цахим хуудсанд байршуулсан     100%
НЗД-ын захирамжийн хүрээнд НЦГ-тай хамтран ХУД, СХД-ийн нутаг дэвсгэрт таваган тахлаас сэргийлэх эргүүл хамгаалалтын постыг зохион байгуулан ажиллаж байна     100%
Монгол НD телевизээр НЦГ, НМХГ-тай хамтан наашаа цаашаа нэвтрүүлгээр тарваган тахал өвчний талаар сэрэмжлүүлэг мэдээллийг өгсөн ба мөн КМG, TV 8 телевизүүдээр холбогдох мэдээлэл шууд ярилцлагуудыг өгсөн     100%
 
Биелэлттэй танилцаж зөвшөөрсөн:             Б.Ганбат  Орлогч дарга
Биелэлтийг хянасан:                                                 Т.Хулан /МУБХЗ хэлтсийн дарга/
                                                                                    Г.Ариунсайхан /ТСЭЗХ-ийн дарга/
                                                                                                                                   
Биелэлтийг нэгтгэн боловсруулсан:                        Д.Мөнхтуяа /СХШХ-ийн мэргэжилтэн/
Д.Баярмаа /ТСЭЗХ-ийн мэргэжилтэн/
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
 
 
1
 

Холбогдох байгууллагууд
"Даншиг наадам-Хүрээ цам" шашин соёлын наадмыг зохион байгуулах ажил хариуцсан байгууллагууд онцгой хариуцлагатай ажиллах.  
"Даншиг наадам-Хүрээ цам" шашин соёлын наадмын хүрээнд зохион байгуулагдсан  Ном айлдах арга хэмжээнд хамт олноороо оролцож, оролцсон ирцийн мэдээг НЗДТГ-т хүргүүлж ажиллалаа.
 
 
                                                         Хянасан: ХЭА-ны дарга                                  Д.Оюунгэрэл
                                                         Биелэлт гаргасан: Мэргэжилтэн                   Н.Одонтуяа
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

Тус газарт холбоотой үүрэг өгөгдөөгүй болно.

Тайлбар бичсэн:
Захиргааны хэлтсийн дарга Б.Цэнд-АюушТус байгууллагад холбогдох заалт байхгүй байна.Тайлант хугацаанд тус байгууллагад өгөгдсөн үүрэг даалгавар байхгүй болно. НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР 

2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР-т хамаарах заалт байхгүй болно. 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН
ЗУХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                         Э.БАТЖАРГАЛ