Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2015-10-12 14:44:29
2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 НЗДТГ, дүүргүүдийн Засаг дарга Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаатай холбоотой сөрөг мэдээллүүдэд албан ёсны тайлбар гаргах, хууль хяналтын байгууллагад өгч шалгуулах талаар 1 сарын аянг зохион байгуулах. /2015 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Ё.Гэрэлчулуун танилцуулах/ 14 НЗДТГ
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, НЗДТГ-ын СБТХ, СТСХ Төсвийн тодотголд өгөх саналуудаа нутгийн захирааны байгууллагууд 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны дотор холбогдох алба, хэлтсүүдэд ирүүлэх. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч
3  
ЗАА, нутгийн захиргааны байгууллагууд
 
Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцох. 14 НЗДТГ
4 НТГ Нийтийн тээвэрт ухаалаг карт нэвтрүүлсэнтэй холбоотойгоор үүссэн нөхцөл байдлын талаар судлаж асуудал боловсруулж танилцуулах.
 
14 Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч
5  
НЗДТГ, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар
 
2015 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг халах, татах  ажлыг зохион байгуулж, бэлтгэл ажлыг хангах. 14 НЗДТГ
6 Нийслэлийн Татварын газар, хэрэгжүүлэгч агентлаг болон дүүргүүд Нийслэл хотын албан татварын хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор албан татварын тухай хууль болон түүнийг дагалдан гарсан тогтоол журмын талаар үнэн зөв мэдээллийг иргэдэд өгч, хуулийг бодитойгоор сурталчилан таниулах ажлыг зохион байгуулах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч
7 НХОГ, НАЗГ, НХААГ, агентлаг, дүүргүүд, НЗД-ын захирамжаар эрх шилжсэн бүх газрууд 2015 онд нийслэлийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудыг дуусгаж үр дүнг тооцож ажиллах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
 
 
БИЕЛЭЛТ
1. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаатай холбоотой сөрөг мэдээллүүдэд албан ёсны тайлбар гаргах, хууль хяналтын байгууллагад өгч шалгуулах талаар 1 сарын аянг зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан зохих судалгааг Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарт хүргүүлэн ажилласан.
2. Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцож, оролцсон тухай илтгэх хуудсыг Нийслэлийн засаг даргад хүргүүлсэн.
3.2015 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг халах, татах  ажлын ажлын хэсэгт Нийслэлийн улсын бүртгэлийн газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч О.Баттөмөр орж, 2015 оны 10 дугаар сарын  16, 17,18-ны өдрүүдэд Сонгинохайрхан дүүргийн цэрэг татлагын комисст ажилласан.НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ
10 САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНД ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
 
2015 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдөр                                                                                        Улаанбаатар хот     
 
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт Биелэлт
/хувь
1 Хоёр. Төсвийн тодотголд өгөх саналуудаа нутгийн захирааны байгууллагууд 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны дотор холбогдох алба, хэлтсүүдэд ирүүлэх.
 
 
2015 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдөр НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст 2015 оны төсвийн тодотголд тусгах саналыг албан бичгээр хүргүүлсэн.  
 
 
100%
2 Гурав. Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцох
 
 
 
Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж бүх нийтийн цэвэрлэгээнд 2015 оны 10 дугаар сар 17-ны өдөр Дамдинсүрэнгийн гудамжны гүүрнээс Нарны зам хүртэл Сэлбэ голын баруун талын зам дугуу цэвэрлэсэн. Нийт 18 албан хаагч цэвэрлэгээнд оролцож 15 шуудай хог ачуулж ажилласан.  
 
 
100%
3 Зургаа. Нийслэл хотын албан татварын хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор албан татварын тухай хууль болон түүнийг дагалдан гарсан тогтоол журмын талаар үнэн зөв мэдээллийг иргэдэд өгч, хуулийг бодитойгоор сурталчилан таниулах ажлыг зохион байгуулах.
 
 
 
Нийслэл хотын албан татварын хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор албан татварын тухай хууль болон тогтоол журмыг жуулчны мэдээлэл сурталчилгааны төвөөр болон газрын цахим сүлжээгээр сурталчилж байна.  
 
 
 
100%
4 Долоо. 2015 онд нийслэлийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудыг дуусгаж үр дүнг тооцож ажиллах
 
 
 
 
“Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд 2015 онд аялал жуулчлалын чиглэлээр хийгдсэн ажлуудын тайланг  гарган сурталчилж байна.  
 
 
100%
 
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН ДАРГА                                        Э.БАТТУЛГА
 
 
 
 
 
                                    Огноо: 2015.10.19
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН                                 Б.Жаргалан
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2015 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн шуурхай хуралдаан дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2015.10.20                                                                                                                                        Сонгинохайрхан дүүрэг                                                                                                                         
 
Д/д
 
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар-1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаатай холбоотой сөрөг мэдээллүүдэд албан ёсны тайлбар гаргах, хууль хяналтын байгууллагад өгч шалгуулах талаар 1 сарын аянг зохион байгуулах. /2015 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Ё.Гэрэлчулуун танилцуулах/
1 Дүүргийн үйл ажиллагаа болон албан тушаалтнуудтай холбоотой сөрөг мэдээлэл, дүүргийн төрийн албан хаагчдаас нэр төрөө сэргээлгэхээр шүүх, цагдаагийн байгууллагад хандсан тохиолдол байхгүй болно.       100%
Үүрэг даалгавар-2 2016 оны Төсвийн тодотголд өгөх саналуудаа нутгийн захирааны байгууллагууд 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны дотор холбогдох алба, хэлтсүүдэд ирүүлэх
2 Төсвийн тодотголын саналаа дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 10 сарын 20-ны өдрийн албан тоотоор нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлсэн.       100%
Үүрэг даалгавар-3 Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцох.
3 Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 10 сарын 12-ны өдрийн А/409 дүгээр захирамжаар бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, их цэвэрлэгээ зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө, их цэвэрлэгээг зохион байгуулж хамтран оролцох байгууллага, тэдгээрийн хүлээх үүрэг, тамгын газрын хэлтсүүдийн хороодын цэвэрлэгээг хариуцан хяналт тавьж ажиллах хуваарь, авто зам дагуух нийтийн эзэмшлийн талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэх хуваарийг баталж дүүргийн цахим хуудсанд байршуулж үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа. Их цэвэрлэгээг захирамжийн дагуу 10 дугаар сарын 16,17-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, ерөнхий боловсролын болон их дээд сургуулийн оюутан сурагчид нийтийн эзэмшлийн авто зам дагуу түүвэр цэвэрлэгээг хийсэн. Их цэвэрлэгээний ажилд нийт 1124 аж ахуйн нэгж, 4932 иргэд оролцож 188775 м/кв талбай цэвэрлэн 288,5 тн хог хаягдлыг 111 рейсээр Нарангийн энгэрийн хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт хүргэсэн. Дүүргийн Засаг даргын А/409 дүгээр захирамж     100%
Үүрэг даалгавар-4 2015 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг халах, татах  ажлыг зохион байгуулж, бэлтгэл ажлыг хангах.
  2015 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах төлөвлөгөөг 3 төрлийн 31 арга хэмжээг төлөвлөн дүүргийн цэрэг татлагын товчооны даргаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган,  цэрэг татлагын захирамж, бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж 2015 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг халалт, татлага ямар нэг  хүндрэлгүйгээр хэвийн явагдаж дууслаа.       100%
Үүрэг даалгавар-5 Нийслэл хотын албан татварын хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор албан татварын тухай хууль болон түүнийг дагалдан гарсан тогтоол журмын талаар үнэн зөв мэдээллийг иргэдэд өгч, хуулийг бодитойгоор сурталчилан таниулах ажлыг зохион байгуулах.
  2015 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөж буй Нийслэлийн хотын албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын удирдамж, Төсвийн тухай хууль, Нийслэлийн хотын албан татварын тухай хууль, Нийслэл хотын албан татвар ногдуулах, төлөх, тайлагнах аргачлал хэрэгжилтийг хангах, нийслэлийн төсвийн орлогыг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.
Тус дүүргийн нутагт дэвсгэрт жижиглэнгийн худалдаагаар бүх төрлийн согтууруулах ундаа, тамхи борлуулдаг, ресторан, баар, зочид буудал, амралтын газрын үйлчилгээ эрхэлдэг 207 иргэн, аж ахуйн нэгжид 2015.10.12-2015.10.16-ны өдрийн хооронд 3 удаагийн сургалтыг ТХШ-ийн тасагтай хамтран зохион байгуулж ажиллалаа. Сургалтын үеэр иргэд, ААН-ийн асуултуудад удирдлагаас өгсөн чиглэлийн хүрээнд хариултыг өгч байлаа
Татвар төлөгчдийг төлөвшүүлэх, татварын хууль болон түүнийг дагалдан гарсан тогтоол журмыг сурталчилан таниулах ажлын хүрээнд олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэл болох nta.mn/songino, facebook/songino, youtube /songino хуудсуудаар дамжуулан 13 төрлийн мэдээ, мэдээлэл бэлтгэн байршуулж 5608 татвар төлөгчдөд хүргэн ажилласан.
       
 
 
 
 
 
 
 
 
100%
Үүрэг даалгавар-6 2015 онд нийслэлийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудыг дуусгаж үр дүнг тооцож ажиллах.
  Худалдан авах ажиллагааны албанд 2015 оны 1 дүгээр сарын 09-ний өдрийн эрх шилжүүлсэн 3,200 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 3 нэр төрлийн ажлын А/18 тоот, 2014 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн эрх шилжүүлсэн 300 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 3 нэр төрлийн А/88 тоот, 2015 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн 212,7 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 2 нэр төрлийн А/197 тоот захирамжууд тус тус эрх шилжиж ирсэнээс өнөөдриийн байдлаар бүгд гэрээ хийгдсэн байна.       100%
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
                                                                 ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
                                                                  ДАРГА                                                С.МӨНХЧУЛУУН
 
 
                          ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                А.ПҮРЭВСҮРЭН
 
                
  БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
 
 
 
 
 
2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, НЗДТГ-ын СБТХ, СТСХ Төсвийн тодотголд өгөх саналуудаа нутгийн захирааны байгууллагууд 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны дотор холбогдох алба, хэлтсүүдэд ирүүлэх. -Тус газар нь улсын төсвөөс санхүүждэг бөгөөд ХАХНХЯамнаас төсвийн тодотголд оруулах санал аваагүй. Улсын төсвийн тодотголоор бараа ажил үйлчилгээний зардлаас нэг удаагийн тэтгэмжийн зардал руу 1 500 000 төгрөг зардал хооронд гүйлгэсэн.
2  
ЗАА, нутгийн захиргааны байгууллагууд
 
Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцох. -Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтсан  Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг  2015 оны 10 дугаар  сарын 16-ны өдрийн 16.00 цагаас 17.00 цагийн хооронд хуваарийн дагуу   Төв усан бассейнаас Бээжингийн гудамж орчмын  100 м газар хог хаягдал, хагарсан шил, тамхиний иш зэргийг түүн  цэвэрлэж, 12 уут шуудай хогийг СБД-ийн тохижилт үйлчилгээний машинд ачуулсан. Цэвэрлэгээнд байгууллагын 14 ажилтан оролцсон.
-Ажилтнуудын ирцийг бүртгэн, цэвэрлэгээний багажаар хангаж, зургийг авч баримтжуулав. Цэвэрлэгээний мэдээг Захирагчийн ажлын алба руу цахим хаягаар хүргүүлсэн.
3 НХОГ, НАЗГ, НХААГ, агентлаг, дүүргүүд, НЗД-ын захирамжаар эрх шилжсэн бүх газрууд 2015 онд нийслэлийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудыг дуусгаж үр дүнг тооцож ажиллах. -2015 онд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа ажил   ажил байхгүй.
 
 
 
ХЯНАСАН:    
 ДАРГА                                       Я.БАЙГАЛМАА
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН: 
 ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                              Э.ЗОЛМАА
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр                                                                                                                     Улаанбаатар хот
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
0-100
3 Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулсан Бүх нийтийн  их цэвэрлэгээнд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцов. Энхтайваны гүүрний баруун тохойгоос Моннис ХХКомпаний уулзвар хүрэх газар 21 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 11 шуудай хог болон бусад хаягдлыг цэвэрлэн тээвэрлүүлэв.
Хог хаягдлын цэвэрлэгээний явцыг ЗААлбаны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэст мэдээлэн Нийслэлийн Шуурхай удирдлагын төвийн 11-310005 дугаарт мэдээлэн www.dispatser_ub@yahoo.com хаягаар мэдээлэл хүргэн ажиллав.
 •  
  100
7 Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны эрх шилжүүлэх тухай А/330 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулан газрын даргын 2015 оны А/24 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороог байгуулж, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.
Дээрх ажлын хүрээнд нээлттэй тендерийг 2 удаа зарласан.
ШӨХТГ-аас 2015 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр тендерийг түдгэлзүүлсний дагуу хүлээн авах өдөр хойшлогдож 2015 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр хүлээн авсан. Тендерт ирүүлсэн материалууд шаардлага хангаагүй тул бүх тендерээс татгалзсан. Гомдол гарсны улмаас Сангийн яамаар 2015 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдөр шийдвэрлүүлж дууссан. 
2015 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдөр дахин нээлттэй тендер зарласан. Гүйцэтгэгч байгууллагыг сонгон шалгаруулсан. Шалгараагүй байгууллагаас гомдол гаргасны дагуу Сангийн яам шалгаж дууссан боловч, дахин дээрх байгууллага нь Захиргааны хэргийн шүүхэд хандсан тул шалгагдаж байна.
 •  
Шүүхийн шийдвэрийг хүлээж байна. 50
 
ТАНИЛЦСАН:         
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                                 Г.БОЛОРМАА
ХЯНАСАН:
ОРЛОГЧ ДАРГА                                                                                                        Н.ЭРДЭНЭБИЛЭГ
НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛСТИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                  Ш.ОДОНЧИМЭГ
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨЛГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
2015 оны 10 дугаар сарын 20                                                                                                                                                                    Налайх дүүрэг
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаатай холбоотой сөрөг мэдээллүүдэд албан ёсны тайлбар гаргах, хууль хяналтын байгууллагад өгч шалгуулах талаар 1 сарын аянг зохион байгуулах. /2015 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Ё.Гэрэлчулуун танилцуулах/  
 
 
 
 
 
-
- - -
2 Төсвийн тодотголд өгөх саналуудаа нутгийн захирааны байгууллагууд 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны дотор холбогдох алба, хэлтсүүдэд ирүүлэх. Орон нутгийн төсвийн 13 байгууллага, Тусгай зориулалтын шилжүүлэгийн байгууллага сургууль 7, цэцэрлэг 11, Соёл урлагийн ордон 1 нийт 32 байгууллагын төсвийн тодотголд өгөх саналуудаа хүргүүлсэн байна. - - 100
3 Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцох. Их цэвэрлэгээнд Засаг даргын дэргэдэх 44 байгууллагын 1198 ажилтан, албан хаагч, нутаг дэвсгэрийн 209 аж ахуйн нэгж, 7 хорооны 619  иргэд оролцож, нийт 269222 м2 талбайн  хогийг цэвэрлэж, “Налайх ТҮ” ОНӨААТҮГ-ын хог тээврийн 8 машин батлагдсан хуваарийн дагуу  хороодын ил задгай хог болон байгууллага, иргэдийн цэвэрлэсэн 256 м3  буюу 27 рейс хогийг ачиж тээвэрлэсэн байна.
Их цэвэрлэгээний ажлын тайлан, дүн мэдээг нэгтгэж  УБ хотын ЗАА-ны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэст болон Шуурхай удирдлагын төвд  хүргүүлсэн.
- - 100
4 Нийтийн тээвэрт ухаалаг карт нэвтрүүлсэнтэй холбоотойгоор үүссэн нөхцөл байдлын талаар судлаж асуудал боловсруулж танилцуулах.  Нийтийн тээврийн ухаалаг картыг худалдах цэнэглэх эрхийг дүүргийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс, Эхлэл их наяд хадгаламж зээлийн хоршоо эрхлэн явуулж байна. Дүүргийн хувьд ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд картаа уншуулсаны дараа дутуу мөнгө 300 төгрөгийг нөхөн хийдэг байдал нь тухайн нийтийн тээвэр эрхэлж буй аж ахуй нэгжид хүндрэл учруулж байна. - - 100
5 2015 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг халах, татах  ажлыг зохион байгуулж, бэлтгэл ажлыг хангах. 2015 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг халах ажлыг 2015 оны 10 дугаар сарын 14-15-ны өдөр, цэрэг татах ажлыг 2015 оны 10 дугаар сарын 16-18-ны өдрүүдэд явуулж тоон даалгаврыг 100 хувь биелүүлсэн. - - 100
6 Нийслэл хотын албан татварын хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор албан татварын тухай хууль болон түүнийг дагалдан гарсан тогтоол журмын талаар үнэн зөв мэдээллийг иргэдэд өгч, хуулийг бодитойгоор сурталчилан таниулах ажлыг зохион байгуулах. Нийслэл хотын албан татварын хууль батлагдсантай холбоотой нийслэл хотын албан татварын хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хийх 15 ажлын төлөвлөгөө гаргаж ажиллалаа. Тооллогоор уг хуулийн үйлчлэлд хамаарах 188 аж ахуй нэгж, 7 иргэн нийт 195 аж ахуй нэгж, иргэн тоологдсон судалгааг үндэслэн Нийслэл хотын албан татварын хуулийг сурталчлах, сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2 удаа сургалт зохион байгуулан, нийт 104 аж ахуй нэгж, иргэн сургалтанд хамрагдсан.     100
7 2015 онд нийслэлийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудыг дуусгаж үр дүнг тооцож ажиллах. Дүүргийн 2015 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 24 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээс 7 ажил хэрэгжиж дууссан, 8 ажил хэрэгжиж байгаа болон хэрэгжиж дуусах шатанд, тендер зарласан 1 ажил, гэрээ байгуулах шатанд 6, үнэлгээ хийгдэж байгаа 2 ажил байна.
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжихээр дүүрэгт эрх шилжин ирсэн 4 төсөл, арга хэмжээнээс 3 ажил хэрэгжиж дууссан, 1 ажил он дамжин хэрэгжихээр ажлын явц 30%-тай хэрэгжиж байна.
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжихээр 1 төсөл, арга хэмжээний эрх шилжин ирсэн. Хэрэгжиж дуусан, комиссын акт баталгаажих шатанд хүлээгдэж байна.
    70
 
 
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС 
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН
ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2015-10-20
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам Үнэлгээ
Үүрэг, даалгавар-ГУРАВ. Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцох.
3.
Нийслэл хот үүсэн байгуулагдсаны 376 жилийн ойг угтан “Цэвэрхэн Улаанбаатар” уриан дор 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулсан “Их цэвэрлэгээ”-ний ажилд 3604 хүнийг оролцуулж нийтийн эзэмшлийн 640,000 м2 гудамж, талбайг цэвэрлэж тээвэрлэгч компани болох “Чингэлтэй дүүргийн Тохижилт үйлчилгээ” ХХК, “Найши трейд” ХХК-иас нийт 380 гаруй тонн хогийг 56 рейсээр ачиж тээвэрлэсэн.  
 
 
=
 
 
 
=
 
 
Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх.
 
 
100
Үүрэг, даалгавар-ТАВ. “2015 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг халах, татах  ажлыг зохион байгуулж, бэлтгэл ажлыг хангах.
5.
Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/753 тоот захирамжийг үндэслэн дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/506 тоот захирамжаар “Цэрэг татлагын товчоо”-г нийт 17 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж Засаг даргын Тамгын газрын даргаар ахлуулан бэлтгэлийг ханган ажилласнаар 2015 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг татлагын ажлыг 2015 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 2015 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрүүдэд зохион байгуулан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабаас өгсөн хяналтын тоог бүрэн биелүүлсэн.
 
 
=
 
 
=
 
2015 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг татлагын  ажлыг зохион байгуулах.
100
Үүрэг, даалгавар-ЗУРГАА. Нийслэл хотын албан татварын хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор албан татварын тухай хууль болон түүнийг дагалдан гарсан тогтоол журмын талаар үнэн зөв мэдээллийг иргэдэд өгч, хуулийг бодитойгоор сурталчилан таниулах ажлыг зохион байгуулах.
6.
Нийслэл хотын албан татварын тухай Монгол Улсын хууль болон түүнийг дагалдан гарсан тогтоол, журмыг иргэдэд сурталчилан таниулах зорилгоор дүүргийн Татварын хэлтсээс дараахь ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна. Үүнд:
 1. Нийслэл хотын албан татвар суутгагчдын мэдээллийг “Татварын удирдлагын мэдээлэл”-ийн TRIPS програмд бүртгэх ажиллагаа дууссан.
 2. Нийслэл хотын албан татвар суутгагчдыг 2015 оны 10 дугаар сарын 14-ээс 16-ны өдрүүдэд Татварын Ерөнхий газрын хурлын танхимд сургалтад хамруулсанаар нийт 163 аж ахуйн нэгж, иргэнийг хамруулсан.
 3. Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх Номин ХХК, Бишрэлт ХХК, Макс Импекс ХХК зэрэг томоохон аж ахуйн нэгжид хуулийг сурталчилсан.  
 
 
 
=
 
 
 
=
Нийслэл хотын албан татварын хуулийг
иргэдэд сурталчилан хэрэгжүүлэх
ажлыг зохион байгуулах.
90
Үүрэг, даалгавар-ДОЛОО. 2015 онд нийслэлийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудыг дуусгаж үр дүнг тооцож ажиллах.
7.
Чингэлтэй дүүргийн хэмжээнд 2015 онд Улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн нийт 103 хөрөнгө оруулалтын ажил төлөвлөгдсөнөөс дараах явцтай байна. Үүнд:
 
 1. Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2,5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр хэрэгжих нийт 57 төсөл, арга хэмжээний ажлаас:
 1. Гэрээ байгуулагдсан - 42 /Үүнээс 5 нь шууд гэрээ байгуулсан, 37 нь ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан/
 2. Гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмж хүргүүлсэн-2 ажил байгаа ба үүнээс 4 ажил нь үнэлгээний шатандаа явж байгаа ба 9 ажлын тоо хэмжээ хүлээгдэж байгаа болно.
 1. Дүүргийн төсвийн 4,6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр хэрэгжих нийт 32 төсөл, арга хэмжээний ажлаас:
 1. Гэрээ байгуулагдсан 18 ажил /Үүнээс 16 ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, 2 төсөл арга хэмжээний хүрээнд шууд гэрээ байгуулсанаар хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгүүлж байна/
 2.  Гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмж хүргүүлсэн 4 ажил, үнэлгээний шатандаа явж байгаа 4 ажил, ажлын тоо хэмжээ хүлээгдэж буй 2 ажил, үнэлгээний хороо байгуулах тушаал гараагүй 4 ажил байгаа болно.
 1. Он дамжин хэрэгжих 2,3 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий нийт 4 төсөл, арга хэмжээний ажлаас:
 1. Гэрээ байгуулагдсан 3 ажил /Үүнээс 1 ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, 2 төсөл арга хэмжээний хүрээнд гэрээг шууд байгуулан хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгүүлж байна/
 2.  Ажлын тоо хэмжээ хүлээгдэж буй 1 ажил байна.
 1. Улс, нийслэлийн 3,0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй нийт 10 төсөл, арга хэмжээний ажлаас:
 1. Гэрээ байгуулагдсан 9 ажил,
 2. Гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмж хүргүүлсэн 1 ажил байгаа болно.
    Дүүргийн хэмжээнд 2015 онд хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлж үр дүнг тооцох.
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                              Д.ГАНБОЛД
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                                   Ж.ЭРДЭНЭБАТ
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                                           А.ДАМЦАГДОРЖ


ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                              З.НАРАНТУЯА
 
2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 12-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
Нийслэлийн татварын газар (2015.10.20)
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Нийслэл хотын албан татварын хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор албан татварын тухай хууль болон түүнийг дагалдан гарсан тогтоол журмын талаар үнэн зөв мэдээллийг иргэдэд өгч, хуулийг бодитойгоор сурталчилан таниулах ажлыг зохион байгуулах. Нийслэл хотын албан татвар суутгагчийг тоолох, бүртгэх ажилд шаардлагатай 28000 ширхэг гарын авлага, тараах материалын бэлтгэн дүүргүүдэд хуваарилан өгсөн. Бүх төрлийн согтууруулах ундаа тамхи борлуулдаг, зочид буудал, амралт, баар рестораны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж иргэдэд зориулан сургалтын төлөвлөгөө, хуваарь боловсруулж www.mta.mn, www.nta.mn вэб сайтуудад байрлуулан сургалтаа явуулж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар нийслэлийн хэмжээнд нийт 18 удаагийн сургалтаар 1031 татвар төлөгчийг хамруулсан. Татвар төлөгчдөд 2015 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр ”Иргэний танхим”-д хуулийн хэрэгжилтийн талаарх танилцуулгыг хийсэн.
Нийслэлийн хэмжээнд 5374 суутгагч 4578  тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар татвар төлөгчийн бүртгэлийн TRIPS програмд 314 иргэн, 2712 хуулийн этгээд, нийт 3346 татвар төлөгчийг бүртгэсэн байна.
Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар 2015 оны 10 дугаар сарын эхний 15 хоногийн ажлын тайланг 2015 оны 10 сарын 15-ны өдрийн албан бичгээр хүргүүлсэн.
- Хэрэгжилтийг ханган ажиллана. 100%
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Өгсөн үүрэг даалгавар Биелэлт Хувь
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, НЗДТГ-ын СБТХ, СТСХ Төсвийн тодотголд өгөх саналуудаа нутгийн захирааны байгууллагууд 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны дотор холбогдох алба, хэлтсүүдэд ирүүлэх. 2015.09.24-ний өдрийн 01/323 дугаар албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст Төсвийн тодотголд санал өгсөн. 100%
3  
ЗАА, нутгийн захиргааны байгууллагууд
 
Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцох. 2015.10.17-ны өдөр Бүх нийтийн цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцлоо. Газрын 25 ажилтнаас 22 ажилтан цэвэрлэгээ хийлээ. 2 ажилтан гадаадад томилолттой (Газрын дарга Э.Тэмүүлин, хэлтсийн дарга Д.Хоролсүрэн), 1 ажилтан өвчтэй (Хэлстийн дарга Ц.Цолмонханд) байсан. ЗАА-аас өгсөн 3 шуудайг дүүргэснээс гадна газар унасан навчийг цэвэрлэн бөөгнүүлж, ЗАА-ны мэргэжилтэн Э.Даваахатан (90073377) болон “Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв”-д (310005) мэдээ тайланг хүргүүлсэн. 100%
    ДУНДАЖ ОНОО   100%
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА                                                         Э.ТЭМҮҮЛИН
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                Б.ЦЭНД-АЮУШ
2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
2015.10.21                                                                                                                  Багахангай
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
3 “Нийслэлийн өдөр”- ийг угтаж иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж,  амьдрах нөхцлийг хангах зорилгоор дүүргийн хэмжээнд бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015.10.17-ны өдөр зохион байгуулав. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд 42 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 297 ажилтан албан хаагч, 122 оршин суугч иргэн  оролцож хуучин хогийн туурь, ойр орчны 9366 м2  талбайн  үүсмэл хог хаягдлыг цэвэрлэж нийт 26,3 тн хогийг зөөвөрлөж  төвлөрсөн хогийн цэгт буулгав.
Бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд Засаг даргын Тамгын газрын Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс болон 1,2 дугаар хорооны тохижилт, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч, Хот тохижилтын албаны олон нийтийн байцаагч нар хяналт тавьж ажиллав.
Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулж 42 аж ахуйн нэгж байгууллага, нийт 419 иргэн оролцож 26,3 тн хогийг зөөвөрлөж хогийн цэгт буулгасан. - - 100
5 2015 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр 2015 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлага дүүргийн хэмжээнд явагдаж ирц 93,8% -тай. Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/211дүгээр захирамжаар  цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулан ажилласан.   - - 100
6 Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/21, А/84 дүгээр захирамжуудаар 3 ажлын эрх шилжиж ирсэн ба Багахангай дүүргийн хороолол доторхи зам засварын ажлын гүйцэтгэгчээр “Таны зам” ХХК шалгарч ажил бүрэн хийгдэж дууссан бай 2015 оны 07 дугаар сарын 31-нд ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх хүсэлт гаргасан ба  комисс ажилласан.  Дүүргийн авто зам засварын ажлын гүйцэтгэгчээр “Зөв төгс төгөлдөр” ХХК шалгарсан ба ажил бүрэн хийгдэж дуусан. 2015 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдөр ашиглалтанд хүлээн авах комисс ажилласан.
Хангай цогцолбор сургуулийн барилгын засварын ажлын гүйцэтгэгчээр “Вертекс талст” ХХК шалгарч ажлаа бүрэн хийж гүйцэтгэн 2015 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр ашиглалтанд оруулах комисс ажилласан.
Нийслэлээс эрх шилжиж ирсэн ажлууд бүрэн хийгдэж дууссан. - - 100

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС  ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
1 Баянгол дүүргийн Засаг дарга, Тамгын газар, бусад дүүргийн төрийн байгууллагуудтай холбоотой сөрөг мэдээлэл, хуулийн байгууллагуудаар шалгуулж байгаа асуудал байхгүй. Энэ талаар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 06/2208 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэв. - Төрийн байгууллага, албан тушаалтнуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавин ажиллана. 100%
2 Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас 2016 оны төсвийн төслийг 2015 онд хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн. Төсвийн төслийг хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн ба Нийслэлийн төсвийн тодотголд хасахаар оруулах байгууллагын тодотгол байхгүй тул санал ирүүлэх шаардлагагүй гэж НЗДТГ-ын СТСХ-ийн холбогдох мэргэжилтэн мэдэгдэв. - Төсвийн талаар авах арга хэмжээнүүдийг хуулийн хүрээнд зохион байгуулна. 100%
3 Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулж, Нийт 22 харъяа хэлтэс, албад баталсан хуваарийн дагуу хариуцсан 22 гудамж, талбайд албан хаагчид нийтээрээ цэвэрлэх болон тус гудамж талбайд үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагыг цэвэрлэгээнд татан оролцуулах замаар цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулсан. “Намрын бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай” дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/750 дугаар захирамж батлагдан гарч дүүргийн хэмжээний төрийн болон төрийн бус байгууллага, их дээд, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, Хог тээврийн байгууллага, сууц өмчлөгчдийн холбоод,  аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд хамрагдсан.“Баянгол-Шинэ Өргөө” ОНӨААТҮГ-аас намрын бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажлын хүрээнд нийт  186 ажилтныг цэвэрлэгээнд хамруулсан ба зам талбайн 1-р бригад дүүргийн Замчдын, жасрайн гудамжны хог хаягдал, навчийг,  2, 3-р бригад 11,23-р хорооны үерийн далан суваг, гуу жалгыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулсан. Хороодод хог тээврийн нийт 31 хог тээврийн машин        1 дугуйт ачигч ажиллаж цэвэрлэгээнээс үүссэн 147 тн хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэсэн. Орон сууцны хорооллын нийтийн эзэмшлийн талбай, гэр хорооллын далан суваг, гуу жалгын цэвэрлэгээний ажилд нийт 18 хорооны нутаг дэвсгэрт дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран бүртгэлтэй, ажилгүй нийт 300 иргэнийг хамруулж цэвэрлэгээний багаж хэрэгслээр ханган ажиллалаа.            Баянгол дүүргийн хэмжээнд бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажилд 1025 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 3850 хүн хамрагдаж ажилласан. - “Баянголчуудын бямба” цэвэрлэгээний өдрийг тогтмол зохион байгуулна. 100%
5 2015 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг халалт, татлагын ажлыг тогтоосон хугацаанд буюу 2015 оны 10 дугаар сарын 16-19-ний өдрийн хооронд дүүргийн хэмжээнд зохион байгууллаа. Цэрэг татлагын ажилд дүүргийн төрийн байгууллагуудын албан хаагчид, албан тушаалтнуудаас бүрдсэн комисс ажиллан дээд шатны байгууллагаас өгсөн тоон нормыг бүрэн биелүүлэн ажилласан. Цэрэг татлагад дүүргийн цэргийн албанд татагдах иргэд идэвхитэй хамрагдсан ба цэрэг татлагын явцад ноцтой хэрэг, зөрчил гараагүй болно. - Цэргийн албанаас халагдан ирсэн иргэдийг ажлын байраар хангах талаар тодорхой арга хэмжээ зохион байгуулан ажиллана 100%
6 Нийслэл хотын албан татвар суутгагчийг тоолох, бүртгэх, кассжуулах ажлыг зохион байгуулахтай холбоотойгоор Баянгол дүүргийн татварын хэлтсийн албан хаагчдад Нийслэл хотын албан татвар, Нийслэл хотын албан татвар суутгагчийг тоолох, бүртгэх, кассжуулах журам, аргачлалын талаарх сургалтыг 2015.09.04-ны 14.00 цагт хийсэн.
Нийслэл хотын албан татвар суутгагчийг тоолох, бүртгэх, кассжуулах ажлыг зохион байгуулах тухай Баянгол дүүргийн засаг даргын А/643 тоот захирамжийн дагуу Баянгол дүүргийн татварын хэлтсээс уг ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулсан бөгөөд 2015.09.04-ны 11 цагт баянгол дүүргийн 04- дүгээр хорооны хурлын зааланд ажлын хэсэг хуралдаж нийслэл хотын албан татварын хуулийн талаарх сургалтыг зохион байгуулсан.
НХАТ суутгагчийн тооллогыг 2 үе шаттай явуулж 1-р шатны тооллогоор 23 хорооны 948 суутгагчийг тоолж бүртгэсэн. “Нийслэл хотын албан татвар суутгагчийг бүртгэх, бүртгэлээс хасах, мэдээлэл авах журам”, "Нийслэл хотын албан татварын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх аргачлал" батлагдан гарсантай холбогдуулан уг журам, аргачлалын талаарх сургалтыг 2015.10.14-ны өдөр Баянгол дүүргийн татварын хэлтсийн нийт албан хаагчдад зохион байгууллаа. Баянгол дүүргийн татварын хэлтсээс Нийслэл хотын албан татвар суутгагч, бараа борлуулагч, үйлчилгээ эрхлэгч татвар төлөгчдөд зориулсан дараах сургалтыг Баянгол дүүргийн татварын хэлтсийн Татвар төлөгчдийн танхимд  хуваарь гарган зохион байгуулсан.
 
- Сургалт болон хууль сурталчлах ажлыг батлагдсан хуваарийн дагуу зохион байгуулж ажиллана. 100%
7 2015 онд гүйцэтгэж дуусах болон он дамжин хийгдэхээр эрх шилжин ирсэн нийт 9 ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж гүйцэтгэлийг хүлээн авч ажиллаж байна. Нийслэлийн Засаг даргаас эрх шилжин ирсэн нийт 9 ажлаас 5 ажил бүрэн дуусч гүйцэтгэлийг хүлээн авсан ба 3 ажил 15-60%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр хийгдэж байна. 1 ажил буюу дүүргийн 17 хороон дахь 120 ортой хүүхдийн  цэцэрлэгийн барилгын ажлын сонгон шалгаруулалт дуусч гүйцэтгэгч байгууллагад зөвлөмжийг хүргүүлсэн, гэрээ байгуулах шатандаа явж байна. Цэцэрлэгийн барилгын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажиллагаатай холбоотойгоор маргаан гарсан ба маргаан шийдвэрлэгдсэн, мөн зарим ажлын санхүүжилт СЯ-с саатсан шалтгаанаар хойшилсон Хийгдэж байгаа ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж график хугацаанд ажлыг хүлээн авч ажиллана. 70%
Захиргаа, хуулийн хэлтсийн
Мэргэжилтэн                                        Б.Баттүвшин2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАМ ТЭЭВЭР, ДЭД БҮТЦИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ
Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 10 дугаар сарын 22
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5     6
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаатай холбоотой сөрөг мэдээлэлтэй холбоотой хуулийн байгууллагад хандаж Дүүргийн Тамгын газраас албан ёсны тайлбар мэдээлэл гаргаагүй болохыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын хууль, эрхзүйн хэлтэст Тамгын газрын даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 14-ны өдрийн 2/1458 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн.       100%
2 Дүүргийн төрийн өмчийн 23 сургууль, төрийн бус өмчийн 18 сургуулийн 2015 оны хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлийг  33 тэрбум 163 сая төгрөгөөр,  төрийн өмчийн 36 цэцэрлэг, төрийн бус өмчийн 98 цэцэрлэгийн төсвийг 18 тэрбум 316.2 сая төгрөгөөр Нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлсэн.       100%
3 Нийслэл хот байгуулагдсаны 376 жилийн ойн баярыг угтаж дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/478 дугаар захирамжаар бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгууллаа. Цэвэрлэгээ хийсэн тухай мэдээг 28 хороо, харьяа хэлтэс, албадаас цэвэрлэгээний  мэдээг авч нэгтгэж ажилласан. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй 23 их дээд сургууль болон Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт цэвэрлэгээний мэдээг хүргүүлж ажилласнаас Их засаг дээд сургууль, Рояаль академи, Улаанбаатар их сургууль 10 дугаар сарын 17-нд оролцох боломжгүй тул 19-нд цэвэрлэгээ хийж мэдээгээ ирүүлсэн болно. Туул голын сав газрын захиргаанаас Туул гол дагуу цэвэрлэгээ хийж хог хаягдлыг тээвэрлүүлсэн. Цэвэрлэгээнд Байгаль орчин аялал жуулчлал ногоон хөгжлийн яам, Ус сувгийн удирдах газар болон Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн оюутнууд оролцсон. Цэвэрлэгээний ажилд Тамгын газрын дотоод хэлтсүүд болон замын цагдаагийн тасаг, цагдаагийн 1, 2, 3 хяналт тавин ажиллах байснаас Тамгын газрын хэлтсүүд болон цагдаагийн 2, 3 дугаар хэлтсүүд хариуцсан газруудад хяналт тавьж ажиллан, цэвэрлэгээ хангалтгүй байгаа хороодод тухай бүрд мэдэгдэн ажилласан. Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс болон Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс нь ерөнхий хяналт тавин ажиллаж, цэвэрлэгээнд оролцоогүй аж ахуйн нэгж, байгууллагад хог хаягдлын тухай хуулийн дагуу захиргааны арга хэмжээ авахыг  сануулж, зөрчлийг арилгуулж ажилласан.17 цагийн байдлаар нийт 249,370 м2 талбайгаас 367,3 тн хог хаягдлыг Нийтлэг үйлчилгээний газар 1, 2, 3, 4-ийн 58 машинаар 114 удаагийн рейсээр ачиж тээвэрлэсэн тухай мэдээг Нийслэлийн Шуурхай Удирдлага Зохицуулалтын төвийн dispatcher_ub@yahoo.com хаягаар хүргүүлсэн болно.         80%
4 Дүүргийн Татварын хэлтсээс Нийслэл хотын албан татварын хуулийг сурталчлах сургалтанд  267 иргэн аж ахуй нэгжийг  хамруулсан.  Нийслэл хотын албан татвар суутгагчийн тооллогод хамрагдах 73 иргэн, 926 аж ахуй нэгж бүртгэхээс “TRIPS” программд 810 аж ахуй нэгж, 68 иргэн нийт 886 суутгагчийг бүртгэлд хамруулж 88,7%-ийн үзүүлэлттэй ажилласан байна.            100%
 
5
2015 оны 1 дүгээр ээлжийн цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах талаар доорхи ажлыг  хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:
1. 2015 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах төлөвлөгөөг 2015 оны 09 дүгээр сарын 21-ны өдөр дүүргийн Цэрэг татлагын товчооны дарга бөгөөд Тамгын газрын даргаар батлуулсан.
2. 2015 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулах тухай дүүргийн  Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/433 дугаар захирамж, Тамгын газрын даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 29-ны өдрийн А/155 дугаар тушаалыг тус тус  боловсруулан батлуулж хороод, холбогдох газар, хэлтсүүдэд хүргэсэн.
3. Батлагдсан төсвийн дагуу цэргийн жинхэнэ албаны татлагын ажилд шаардагдах зарлан дуудах хуудас, мэдэгдэх хуудас, маягтуудыг хэвлүүлж бэлэн болгов.
4. Цэргийн тоо бүртгэлээр хорооноос гаргаж ирүүлсэн цэргийн жинхэнэ албанд татагдагчдын нэрийн жагсаалтыг хорооны зохион байгуулагч нарт файлаар өгч, өрхийн бүртгэл, ХАМС, иргэний бүртгэлийн программ, цэргийн бүтгэлийн мэдээллийн сантай тулган, тодотгол хийсэн.
5. Тодотгол хийсний дараагаар цэргийн жинхэнэ албанд татагдагчийн нэрийн жагсаалтыг хэвлэж, зарлан дуудах хуудас бичихэд бэлэн болгосон.
6. Гэрээт цэргийн албанд 16 иргэнийг сонгон шалгаруулж элсүүлсэн.
7. 2015 оны 10 дугаар сарын 01-ны  15.00 цагаас хороодын зохион байгуулагч нартай цэрэг татлагын семинар зохион байгуулсан. Цэргийн штабаас өгөх үүрэг чиглэлийг албажуулж хороодод өгсөн.
8. 371 иргэн мөнгөн төлбөр төлсөн.
      100%
6 Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 12 төсөл арга хэмжээний 3 тэрбум 056 сая төгрөг, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1 төсөл арга хэмжээний 78,5 сая төгрөг, нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 1 төсөл арга хэмжээний 500,0 сая төгрөгийн ажлуудын эрх дүүргийн Засаг даргад эрх шилжиж ирсэн ба ажил 90%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Мөн дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 51 төсөл арга хэмжээний 4 тэрбум 157 сая төгрөгийн ажил хийгдэхээс ажил 70%-ийн гүйцэтгэлтэй байна.       80%
 
 
ТАНИЛЦСАН
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                      Б.АМАРТҮВШИН
2015 оны ... дугаар сарын ... ны өдөр
ХЯНАСАН
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН  ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                        А.ПҮРЭВДУЛАМ
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                     Г.НАНСАЛМАА
 Маягт ШБ-01
 
  2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ 
 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2015.10.21.
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
0 1 2 3 4
1.           Хоёр: Төсвийн тодотголд өгөх саналуудаа нутгийн захирааны байгууллагууд 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны дотор холбогдох алба, хэлтсүүдэд ирүүлэх. Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын 2016 оны төсвийн төсөл, хөрөнгө оруулалтын ажлын санал, тооцоо судалгааг Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэдэх Иргэний зөвлөлд 8а1/3427 дугаартай албан бичгээр хүргүүлэн, 2015 оны 10 дугаар сарын 21 ны өдөр Иргэний зөвлөлийн ээлжит бус хуралдаанаар хэлэлцүүлж, төсөвийн төслийн заагдсан хугацаанд хүргүүлэхэд бэлэн болсон.
 
   
2.            Гурав: Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцох. Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Б.Бадралын 2015 оны 10 дугаар сарын 13-ны  өдөр баталсан “Намрын бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газруудын цэвэрлэх гудамж, талбайн хуваарь, цэвэрлэгээний ажлын удирдамж”-ын дагуу тус цагдаагийн газрын нийт 182 алба хаагч 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 10:00 цагаас 12 цаг 30 минутын хооронд Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт 100 айлын гүүрнээс хойш Сэлбэ гол дагуух 500 метр газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанаас 100 ширхэг шуудай,150 ширхэг ажлын бээлий хүлээн авч, хог хаягдлыг цэвэрлэн  шуудайлж голын баруун талын үерийн далан дагуу зөөвөрлөн төвлөрүүлсэн бөгөөд нийт 2.4 тонн буюу 120 шуудай ахуйн хог хаягдал, автомашины хаягдал дугуй 8 ширхэгийг голын ай саваас гаргав. Мөн цэвэрлэгээний үйл явцтай Сүхбаатар дүүргийн засаг даргын орлогч Л.Амарзаяа ирж танилцсан болно.  
Улаанбаатар хотын Замын цагдаагийн газрын алба хаагчид Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Дамдинсүрэнгийн гудамжны гүүрнээс Нарны зам хүртэлх Сэлбэ гол дагуух орчны хог хаягдлыг, Хангамжийн тасгийн нийт 8 алба хаагчид төв байрны гадна орчны талбайн хог хаягдлыг тус тус цэвэрлэж хийж гүйцэтгэсэн ажлын тухай дүнг Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албаны мэргэжилтэн Э.Даваахатан /утас-90073377/, Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвийн 310005 дугаарын утсаар холбогдон мэдэгдэж,  дүн мэдээг Dispatcher_ub@yahoo.com  хаягаар хүргүүлсэн.
<img alt="" data-cke-saved-src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJ8AAAByCAIAAADCo5TrAAAgAElEQVR4nOzb15Nj150n+Pl3dt/2fVuqKqml1rQMWTQSWzOrjSbVIimJotTT09NqUiSLmQl/gQvvPXC9P+cCmfDepE/gWtg0lZlF0ZOi1N2zq31AUTOled7YiI258Y2M3zUwEZ/zO+dmAvnv/vg/t///bv/u/+s38D+3/xe3x7r/y//6v/3N//GzZ1/4ybMv/OSZF37y7As/uf/Cy8+88PIzL7z89AuvfvcHP/32D372ted+cffZ1+8894s7z/3iznOv333u9TvPvf7V53/51ed+eee5X33t+69/+wevffeF1773w9ee+uHP//pvfvGNH7x+7/u//MYLv/zuD3/x9H947bs/fO2vXvjFN154/d4PfvXV7//9V5//+688//df+f6vvvr9X331+V9+5flf3nn+9TvPv37nude/+tzrX33+Ty/0izvPvXbn2Z/fffZnd5/9+d1nf3732dfuPvvzu8/+7N4zP7v3zE/v3n/17v1X7z398r3vvnT3Oy/e+fbf3v32i3e//eKdb7/01e+8eOfbL979zkt3v/PSve++dO97P757/+V7z/z07jOv3n3mp/f+W159XDz76pe7r9575pV7z7x67/4rd++/8rX7r9y7//K9+6/ce/rle/dfvvfMK3efefne/Ze/fv/lbzz9d9965qW/fvalbz/z0l/ff/FbT7/4V0+99M2nXvzLp1762lM/vve9v7v3vR9//Xsvff2pH3/9qR9/8+kff+v+j791/8d/ef8n9+6/cuf+q3fuv7p5/3fuv/rV+6/eefrVO0+/cvfpV+4+/cqdp1+98/RPN0fuPP3Knadf3hR3n3757tM/ufvUy3efevnOUy/feerlbz394lPP/uj5H/zohz/8P1/4mx+98Dc/+uEPf/SE7g/+4897xx/sdtelzqrUudjtXJQ6V3LnSupciZ0bpv0e1nw/UP3UW/ncXfncXfkdUv3CVf3CVf3CWf2Dq/oHpPaHUOOLYusjsvMRP/hYGn3EDT/G+59le7/Ld39HDT8D44+E4ceZ7meJ7hfJ7hfB5r+4Gv/mqP+rvf6vjtq/uur/4qj/i6P2B2f1D87q753VL5zVL5zV37kqv3NVPndWPnPtfYrsfere+xTZ+wTZ+8S994l792O0/LGn9IGn9D5a+q0XPkKla49w4WbXKLVyM0uEnDkJw4UbLtxESBOlF17+3AtvPOX30fJv0dL7aPn9Te0tv4eW30PL73nK7/lKm9yipUeofIvCWw+8ReGtF96i8g0Kb1Bw45FvPaUbFF77wGVIPE+CRRouMnCegfO4tIgKi6CwDPJLP7/28hdefh3gV0FxHZQuw+AyDK5C8KEPXnvArRs8QsB7CHjkArdO8Mi1iXSLSLeIdOMCt07pkQvcuMCNS7pFpGsneOiSrhHxChEv3cIVIlwhwlVUXNLyFFROWp3TweCsPzjt90/6/eMndJ9+/iW5saDhCQGOCXhKwgkBpkUwyYlKXlJzUEsB0y8u7dyFlb2ycg+3+ast/qFFuLKJVyi4CMJ1DCxSYJ4vzfOlRXF3iVUWeHWZ3TuPyFfx0nlhd1HcXSTLq0jpIlq+8MuXVunmXfH2XeHRA+HRu8LNFn/zLn/9Lne9xT18HPZqm7va5h5usVdb7OU2d7nNXe6wl9vcxQ57vsOebzPrHWa5wyws9MJKzy303EGbDsrwkKqjeLaVOtxOHmynjh4kDx6kDrYzx9bixIapFnpuZeZWemal5xZmtomVMa20aaXnNnpmo2c2yrCSpoXUrYRhIY1tUreQupXULYRhIQ0rZexQ+g6pWXDViZ25sRMEO3XhZ05i4sDPXMUTZ/HEjp1ai4oNU+z41IlPXPiZg5jaCc2C6zuEvoMbO7ixhRtbuL6D61u4vo0bO5ixjRvv4voWpm9h2jamvYtrW5i2hatbmLoptjF1q6hsF6dbxelWcYpgxzmyR7NtQWqXyu3d3XZ5t10qtWS5+YTud597UajNSHhMgGMCnGLgNCtNM6IaE/S4YKRENSkZScn0i0srf2nhryz8pUc6D4BlDC4y8iwrm0lgJqR5pjQvlOf43pypzoTGnK0ti3vLbGmRKZm50iJZWsfL5xH53AOvnOB6W7p5IN2+K91uCTfb/PWW8HCLf7jNPdzhH27zD7e5qy3+apu73OautrlLC3exzV/s8Bc73KWNP3fyayu7tjCrHWZpoVc2doZwZlDQQ4IeF9QQM3FgE2txailOtgsTS2FiK6o2QrdRpoWZW9iFjZnZ6LmNnluZmZWZW5mFld6Qz2y0aaNmVsq0ULqVNKyksUPqVlKzkIaFMnYo3UpqFkq3kLqF0OzE1EYoNkKx4qqNUJ3ExIufovipDZ9YcdWJTz3EmZOY2gnVTih2XN0hjHdJY5swtgl9Gze2cW0b17dxfQfXN/UWrm/h2ruEuo1p29hGV3sX17YxfQfTdjB1B1O2i8p2ceoonibIIcm1OKEly+3ybksutUrlFoRNABtP6H7v2R9LtRkFj2lwRMKzIpxkJSUl6CF+HuRnIU4PcmZYnHnFpZW/svJXduEqKC0i4iIsLCLSPCqZUXGeBiZWNviayVd1saZLdZ2v6FzFIHf1omzkyosQvAjCiyC88MArH7ywSg8t0o0HXPnghQ+cO8TLLeFqR7jaFq5swqVXXLvFtZ2/sPMXVuHcxl/u8JcW4cLKX9r5c5ewsvNLC7uyMEsLs/ALRh4olHxGl06z0iQuKCFOczKGlTattOmg5w5q7mBmdm5uZedWdmFj5nZ6bqPnNmZuY+dWZmFl5lbatNEzG21aaN1CGTbKsFKmlTR3SNNKbWgNK2XYScNK6VZKs5KalVAthGolNBup2smpi5ygxClCTDaiDkL1EGcIOXUQUwupbxP6NqFtE/oOqe8Q6tbGFdO2ce2xLqFuE9oWoW4R2jauWXBlG1e2cG0L13dwdQdXtnF1B1O3i6oFm4SKwyLdYYSWANqw1JJLLQhbEmxKUl0U60/o3n/+x1JtholHmHCESycFaZoStaSgxngjzJt+1vCxpldYuoS1jb+0CVd28dItLH3CAhHOPeI6IC5SwMwBvSjr3J4mVDSxpglVlS4rRFnFZRWHerE0S8jLMFz74YUPXvrgpR1c26WbILjIyIt8yQyDpVW83BaudoQrl3iRAPMEnIekZRgswnDulZZO8dImXLiFtYu/cPBrG7e2sSsXN/cLZkZSSHjKySfi7hEtn6bFaUrUQrwREvSwoIcFw88Zbm6O8qaHN93cDGFndmZmY2Z2dmbjZjZ2ZmNMG2PaGdPKmFbasNC6jTattGGlDAv1uLBRhpUyrJRuoQzb44ZWrIRqIzULqdiIqYNU3MSZnZg6iamLmDoJxUlM7aRiJbVtSt8mjW1S3yG0HVLbwdUtXNvBtR1c3SFUC6HvENoOoW0T2hau7uDqNvH41Dbx335ugC341Isf5KguxXdYsS3BFpRbstyUQFOUGoLQ4IT6n/XuS/TuPMMep5mjLH+UEiYBwQwLZpTXQvzMz5k+duYS1lbhwiZcOIULhD9H+QXKL5zCJSJcBsRFBug5Sc9LGlXSuD2V21P4ypQqKXmg5IGal/W8bKbleQisQvDcAy9ReInCSw+4RKXzkLiMSAu/tHaIlzvClVW8dInnUWDmoZ6BRhoYmKxiJTUJZ2GwiEszt7C28Ssbt3Lzi4So4fIZKZ+S8JiVj4XyIV86JOEpDs4IOKHlE7p0QsKTPJjERDXEG0Fe8wuqlzOc3MzBmh7OQDjDxpo21rQzMxtjWpmZlTEttGmjDStt2mjD9idpWrdRupUyLJRmI1UrqdpIxUaoVlK1kKqFVKykYienVmLqICcOUrGSmoXULaS+QxkWyrBQ+g6p75C6ldC3CXWHUCy4aiHUHVK1kJqFUDaEFlzZIZRtQtsmtB1CtRLaDqFu4+oOoVlx1YWfhoj9PN2luRYrNDmhKYIGgHVRqvNijRfqHF9nudoTuv/+/osFMI+TxzHqMEGfRDnVzS9QbhHhjLhoRngzwM/s/IVVuLQJlw7xwsWfI/y5W1i7xAtEPI+IZlJUErySFJQimNLlCV2akiUVA0pGVLKSmoVaCs4iYOEHSz9Yo+DCB84DcO2Rzh3SpV26sItXdvHKLl1ZpUtUWoelRUQyM5KKlZRiSSVKU1I+o8oTTFYyUI9Is6A0C0tGFio4OKPlIwYe4eIBJe3T8ICG+zQ4pOERIx8z8JAEB4R0iEtHBfEkxis+TvNyOsoZbs5EOMPHqV5Wt7Ozja6dNi2MYWEMC23YaMNGG/bNLqNvGtpK61Zat1GanVKtlGqnVAep2EnVRipWUrGRip1QHMTUTqp2UrNSqoXSLaSxTZkWSrdQmoXULIS2Adsh1R1SeaxLqBZC3SY0C6HsENMdQrEQyhapbJPK44fgqpOYhMnDNNnPUx2CaVJcg+UaDFdnuTrH11iuTrM1mqmRTJWgKk/o/tXTL6ZFM4IdhrDDCHkS4RQfP3fzy5Awi4t6iDM93NIhnNvFS6dw6RAvbeKFU7zwiytUXCHSKsAZMW4a56YpXskKkyI4y0nTtKgVgJIFSkpUE5IeBXOfdI5Ilw7pyg4eOsCVA1y6pI3oQ6v00CY9tEpXiHQeEBcxyYwIZlTQU0DPQ60Ip6R8RsBJUtIS0MhCLQfVHDjDpBMCHJLgMC8cZtnDArdf5PYL/H6BP8DEg6J4lBdPcuJxWjiNC6cJfpIQJmFB9fAmypte3nBzhoszEc5wsqadMR3MzM4YVvZxy1oZw8qYdtq00aaFMWy0YX3cx5qdVu20aqM0K6XaKNVOqjZKsZKKlZpaScVKqTZKe9y4lG6ltG3K2KEMC6VbSc1KqjuksrNhIzfG6g6hWsip5U+nCM2ymZBJdYdQncQ0QB5HyXGW7GSJdpZoYVQDp+o4VcPIWoGsYmQVJ6sFoprDKgW8ki8+qfuNp16MCYYfOwxgR2HqJMZOorwREYwYr0UFzcvPncLaIV44pQu7dGEXL9zieQgs/eIqKM4DvOmjlAh9lmImaXaSFqZZaZoUtZigZ4CWAXpSMiLSLACWHnBuBw+t4NoKri3w2gqu7dJDp3RlB5dW8coqPbRJl6i0CkhzrzhHxaVXWASEWVQwEoIal7SIZAakRUI0ClApgtOCeJwXjor8YY47TNKHCeogSR+k6IMEvZ+gDxL0YZQ+jrGnce4swGkewfAKRpjXIoLiEww3P0c5A+EMBzdz8KadM+3czMEaVs6wsYadMZ2M4WB0G2PaWN3OGHbGtLGalTHstOGgNBelOCnFTqk2SrVSipVULZRipRQLPd2hlcc9SmpWUrdSuo3SrJS+Q+tWWrNRmu2x6NRCqo91KcVCqhZyaiFUK7GZ4R938yZ+8ihLDVJEN15sJgqNeL6eLNSThVoyX80Uq4l8JZGvJHLVWLYazVYS+Woq/+TM/PXv/TjEzT3FEy92GiJPE9wkwytpfhrnzoKMhvBLh3TukC6c0toOzh3ShV9axsEsKC1CghEgpz78LECchanTGH0WZScJXonxmk9YhME8Ks3C0sIL1m5w4QQXVvDQDh7awbUVXNvAQyu4toErK7i0ilc26coFzlFp5ZGWiLRySueIcO4Wlm5h7hbmLnHlktZ+cRkVjYx4VhCP09xRgjmK04cx6iCMHwbxgzB+EMIPQsR+ED8I4Id+8shHngSoMz+rorzh4U0fb/p4wy/obn6GcDOEN5y84eANB2faONPJGk7WsLO6jdWdjO5iNAej21jDxuo2Rreymp3RnZTuoFWEmrqoqY1SHoec2siplVKtlGKhFAulWinF9thet1G6ldZ3aH2H1rZpzUpqFkqxUFMrqexQUyupWknFQimWx/OwYiUVK6lYSMVCKFZCtRGTMDHKkN1YsR3ONUKZuj9d96frvlQtlKqG0xVvsuKJV9BExZeshpLVWKaazD/Zu19/+idBYe3GJm584qPUEKeGeC3EaX5W89CGU1gh0oVLvECktUs6R6Rzv7gIC7OwaPoZ1UNMPPiZD58EyLMgdRaiziL0JMpMffzMKy194hKVVi5wYYdXdnhlA1dW+NAGHzrBlV26soErO7iyS1cO6coqXdikc4d07pLWbmnlERduceUWV4i4ckkrJ1g7pXOvuAiJRpybpLiTMHUUwA8D2KEPP0SxQ2/xwFc88GH7fuzAix36yWM/deolz3zkmY9W/Kzm4wy3YCKC6RZ0t2B4eBPldRdnODnTxekO1nCzmodVHZxu5wwHqztZzc7qNtZwMIad0Wys7mB0B6PaGdVBqw5acVCKg1LspGInFQepOCjFRilWSrXS6obWRqkOSrNTmoXWNqv1Dq1aKNXyeEyoNlK1UoqFUKzU1EJNreTUSiqPvUnFQk6t5JkDO/YX+qF8x59t+tMNX6qBJureZC2QqnoSVXe0gsSqrmjFE9vzxveCyWo0s5fI7T2p++wr4fKNhzHd7MzDLzzCwiMuPeLSLa7c4totrd3ShVs6R6RzRFqj0trHL/38PCzoflpFKRWlVC+leGk1QE9C1EmEOgtTEy9jIuLaBc4ReO6GF0544YRXDnjlBJeIdO6W1nZwYYOXDnixWYPt4NwGzu3gwg7OndLKIy494sIrzLzCDBUXLmntlFaoOPdymo+a+qlTD37iwY482LGbOEXwEwQ78mCHPvwwSJ34qTMfPfUyU5RRUFb1sirK6QhvILzp4U2voHoFzStoPl5FOc3N6W5O87AayqpuVnWyuoPTHZzuYnUHq9tZw84aDlZz0ZqDUR2s6qS/1KUVOzX9MoqDnjqoqYNWbPTUSil2WrXRqp1WHbRio1UbrVpp1Uqrdkq10YqN2tyITa30dIdSbNTERk2t5NRGTmzU1E5ObaRiIycO7MiVG6PpjifVcifqaKLmizfQeM2bqPiTFVe05oxUkOieO1LxRKveWCWQ2otnd7N/1rvfeP6nifr7QWnpkxaotHJLKxSsPNLaI527wbkbnHukczdYI+AcBStUWnqklUdcouISFRYoP3dzc5Q1PZwZYtQIPU2wZxF26mEMl7B2gnMEXiDw0gEvnPDSBS82tC5x4ZDOXeDCAc6d4NwtnSNg7ZTWTrB2gLUDrF1g7ZKWHt7w8YZfnHmEJSItEcFEGNVFKi5i4sJPEeLMRU43q6CLmrqpKcqoPlb1cpqb1T2c4eFNRDDcvIFyhps3XYKJ8IaX01Bedwu6h9dQTg2wUz879XJTlFM3zAiruljNwWl2TnOwuoPTnKzuYjQnozpp1ckoTmbqoKd2emrbzM+k4iQVO/VlaMVBq5s7Lzuj2hnFzihWRrXTqp1SbLRipRUbrdg3HUwrVlqxUpunmtq+HC42auogT5H8vivVt8dbtmjDEasj8Zo7VnVFK65oxRWt2sM1e7jqiFQc0Yo7uuuLlYPJvUR2N1soP3nP/P2fphvvR8E8Lpp+aYlKK6+08kprL1ihYO0BKw9Yu6WVB6xQsPKApRusEbBGwNoNzj1g7ZFWXnHlFRc+zohwWpxXwoLm5uduYemWVgi4QMAlAi8QcImAc7e09Eorl7RySmuXdO4EFwhYe6QlAlYbXRdYucAKASu3uHQJc7e08Ehzjzh3i3OXYLj4GcKbCGe4WN3FaU5Od7GGizPdrOnmDIQ3XLzh5k2ENzfTr4c3PLzuEf40LZuIYLgEExFmiKAjvO5np372zMOpbk51s7qb1d2sttF1cSrCaU5OdXK6k1WdrOJkFCejuBjFwUydzFmAOwnwpwX5iCsfJoRjNzMJcGcoM7HTip1W7Yxio1UHozoYxU6rDlp10oqdfoxqoxU7pdqpzShRbI/HytRFnrrIUwc5ceHHruzYHu9YonVLtG6L1m3Rmi1cs4Wr9nDFHq7YIlVbpGaNVG3hij2yh0R3/YlSOFmKp0pP6H77+6/k6jdhyYiIWlya+8HSC1Y+sPCBlR+s/GDpBUsvWPrAEgUrFCy9YIWClRuuPXCNwHNEXnngygPWHmnhk+ZeaYGCpRus3WCFwHOXfOGWL9zwAoEXbrgOwGUEzkPy3ANWLnDugmsErlxgjYCVE65dYO0CKzdYucDaLS3dYImApVtcuKU5Is1d4gwR525x5hFnHtFERNMlbpxmHsFEBAMRDJdguHkDEUxENDyC4RFMt2C4RdMtmohoIqKBiF8ai6Zb0P3cxMupCKchnIZwOsI/HjcuTnVxKsKqCKu6HhurLlZxsgrCTJ30NCMdVRvjRmu/39/vD8bN9lis7MPqWKocxMUTNztB2ElYOHUyUzutOCjVySgOdupgFAe9aX1lQ+ugFSc1ddATBz1xUFOEPHERxy7y1IWdOAsH9szAFm/ZEy1noo0km854wx5rOOJ1V6qOJOvOWN0eqTvCNUeoZg/XXJFdZ3TXE35y3f3r51/JVq+DohHgjZhohMDMC1Y+sPSBhU9aBqVlACx8YOEHCy9Y+MDSC5coXHngCoUrFK488soDV264dstrj7xG4BqR14h8/t9l5YWrUGmRKJkpaGRkPSNrEThzwxUCVghYI3CFwDUCV54NJ1gicOkBCxQsPWDhBnMPWLilhVuau6WZZxNx5hZnbnHmEU23ZLpFwy0abtF0C4ZHMD2iiYqGW5q5JXND6xZMRDTdooGIpkcwHofXvNzUw2tuXkN4DeE1t7CpVYRT3ayCsFOEVd2cinCbI1MXO3EykwB3slvb3x8fHh4c9fv73d5+r7/f6Y5a7VG3O6o1xsLeAbt7UGmM6d2DonyYlI497MTBKA5GcTBTBzN10hMHdWanJxtsJz1xUhMnPXFRE4Q8cVInTuLEiR278mNfrpsiulmyU2RaGaKZIZoFulmkm1mykSw2ksVGOFsPJGveRN2bqKCJijfx5Lr7redfyVSvQ6LhFww/b/ilmRcsfI+X4TkqLbxw6YUrH1x44MIL5164QOFqc9Arr1B5icKVF65QeeWRVx55jcprj/wYG4VrP1wmgJmWtRyYZKWzHJgW4CQta36wcIOVB6zccOkGKw9ceeDSDZYeuEQ3rwUWHrDwgDkqLdANs2Si4swtzlFx5pZMj/QYEhVNr2CioukRTY8084qmRzQ3QwEVZx7R8IiGWzRQ0XCLhkcw0Me6Osqpbl5xCxoiaAivIrzm5lUXr7o5zc2pLk5xcwrKbYAVF6u42KmHO2XL+73e/nh80OuN291hf7A/GB72Bvu9wXg43B8M9vv9cb83Hgz2B4NxpzNstobc7jjAn6LMmYue+tmznLRfEMch9thFTxD61E1NEGriok5d9JmLOnNQZ3bq1EEce7FxiuwRfIfgW4zQkmBrt9yu7LUre+1yuQVgg+UbOF0vUvUcVi+SVZyqEfSTv+/+3U9/uXz0++PZ7YF+e2DcHhqPDoybQ+PmUH/UOFjg1UkUKl5u6hYMN1ig8sIHF164+FJ3uYkPLv8E7IWrDbxPXgbhIgxmcUlPS0pKmKSFSVqc5KSzPJhGgInCpVteuOUFKi+8cIFuLOEcBXMUzr1wjoIFCmY+ae4Bc1Sao5KJSqZXMr2S6ZFMVDRR0fSKBioaXtHcnP3ygpkHGCgwvdIMlQxU1N2Sjoq6R9Tcor7x9gi6h1dRfurhFS+voLyCCKqbVz28inKKh1MQXvHwiodXEF5BOAXhFBc7SUqH9eaw1xu326N2Zzgcjkejw8HgYDA4GI72x+PD8ehwPD482D88PDg+OjgeDg663VGzNZCrQ7a8XwSHDByLpX5pt0+CQYwax8l+gDpC6BMnfeqkz5zUqZs8QcgjL3WUobs428bYVpZuYUwTyK1yuSXLDQDrEmgIYp2kqwWyhlMVkq4ybIXjqwz7Z737zW8mY3Ef6kM93qA/EPIH/V4/inii4eDk9PB8fTHVZo3+Eb23n9tVQ1D3w7lP3mTpk5deeeGVH3v75EUAzgJw7oOLAJyFwSwCjDDQQ8AIS1pU1KKiFha0iKAmRSUOND/cKC5Qee6DCxTOvcD0QdMLZl4w94KZd3MBmHm/RN3g+YDhlQxUMryS4ZMMn6R7JdMrGSgwUGB4/xRoeoHhlXSvpPsk3SvpXlHzipr3MbPqEVQvP/XyUy+n+Lgpyisor3h5xcMrKKeg3HQTN694OMXDTlHulN8bd7rDZntQqfbandFwuD8aHg4HB8Phwf7oYH98uL9/uD8+PNg/Oj48OTo4Ho0Our1xuz3qdkf1xoCHPYLtFpguxnULbDdFdNNEJ070fdQBQh+5qWOUPPST+0FyP8sOcKaVo1t5qlmgmhTXFGFTgk1BqnNCjeVrDFej2CpOVSh6j2YqDLdH0HsY8eS6e+/O11F3wGZxbj2wbD+wWHfsTjvidHhymdz5enl7e/vo9uZ8OZ+pk9Vq2RqpYdn0w7lfngfkmV+e++EiABd+OPfBeQCYcUlNSUoMqGFgBOEsAGdByQxIuk/UQ5IeBDM/MAOSERSNIDT98swPFz648MG5H8x9cOYDph+afjjzgZkXzjaFD8z8kuEDhk8yfaLpA4YXmD7R8ImaX9L8G12ge4GBAtMHTB8wvcDwA9MHDL9k+CXNCzQf0H2S5hNUr6h6Jc0jaaioeQTFy09RQfUKio+f+njFy098/NTLK15+inJTlJ+gXxZubhLkT0vVUbM1rNb7zeag2xsPBvvj0cFwuD8c7u+PDsejw8P9w/HoYDw62B8djkcH/cGo0xk2WsNma8iCTppopfBWEm/FsWa02Ipi7TjeTpLdGDWMM8MwOYrgvSjRTZI9jGkVqGaaaGXIRpFq0FyDExqM0GD4OslVSbZGMVWSrpJ0laCqGFnBqN1ccTePPan7n//hHz7//PPrh5cfvv/eH774/PNPP/7te7cffvjBf/23f/nkk48vLi4fXt+sFsuZpl5fX50o83h5FoSLoDwPyrOAPAvAeQAuAnDul2cBaEQkNSqqUaCHwCwEzQA0/WDmhzM/NIPADMDNaJj74cInz31w5odznzzzwVkAzIJw5iKnv3QAACAASURBVIOmD26Ajc2j/HDjamyofJLuA5oX6H5JD4qaX9R8QPcDww80P9D8UPMDww8M3+PofqD7Jc0vaT5J80uqT1L9ouoVFa+o+MQpKiib+ATFx0/9/MTHT3z8mY+fevmJjz/z8mdefrrZ9XOnAfZY3Bs3W4N6o9/tDfuD8XC4v7EcDff3x4cH46Px6GAwGPf6o15/3OuNO91hudKTSj0OdHG2nSVbSbydJFopopkh22m6k6XbOaZTYDs4106QnRjeSeDdNNFM4Y0k1kgUG2m8nqPqGFPPk/UiXcOoanETskJQVZyuFIi9LLaXzu+l8rvZ4u4Tuq//6u+lSscbK/THB3/84x+vrh/mKV7abfzbv/3bp599enh8sj4/Xy0XpjZdn68Pp7Mw1L2i4ZPMAJwF4SwgzwLyLAhnQWgGgRECRgCaAXkWlM2AbG76OyDPA6V5QJ4HHx+f+eVZAM4C0AxA0wdMj6QHJCMi66hoeETNC9R4SfVKegAYQaAFHkf3A90HND/QApLul/SApPklLSDpQaAHge4HagCoAaAFoL652A+1ANADQPMDJSCpfkn1SYpfnPqFqV+YBoSJX5h6BcUnTIPCNChOA8IksBHlpn7+zMed+fkzPz8N8NOEeFwQRkV+KFf6zVa/3xuNhvuj4cF4tD8a7g+H+6PR/uHBQX8wrjUHjdag0ew3W/1Wu19v9KRSm5PaktyR5DbGtnGuI5U6pUoXyF1Y7khyi+CaOapZoJpFppmlWhmilcLqKbwWL9QThVqWqBXpaoGsZfB6gawWyGoer+bxSpGsEFQFp/by+G4qv5vI7qZy/8NfM17827+NpfB/fuAiKG61mPcGg3dsKBpMzAz99vrq/PLy9tGjm5uHlxcrczZTzUVtf14ZL3ZHM6I6jUIlAFQ/NPzACEI9CI0QNIOyGZSNkLwpZkHZDMlmUJ6F5FlQngWhGZKNgGyEoBGCZggY6eqcH11K+w/L++fV05vdk4flw/PW2TXVWUagEZS0ENCCQA0CJSBpgQ2h9CdyLQCUDWoQaiGghYAWgFoIaiGgBqXNmNioK0FJCYjTgDgJbCCFaUCYBMVJSJoUwUERHmTBCQYPi/JBDhxGhRMfP/ELE594mhKPGdjnYK+026s3+53OcDjY3x8f7o8OxsP90XDc748Gg3G13ifFNs61KaHNg05pt71b6cBym5NatNhixDYttCi+zcPWbqVTq3X3Ki15tynBBsG1cmSDYBuM0MCZegqrxXL1eL4WL9RSWK1A1jCqmieqOaJaICsFopIr7mWLewViD6f28vhepribzO+m86VM4X/Q/dpf/EXQsuN++zfI22/Z33rL/pu3rW+8aXvzN9Y3/nlPZD795KMPP/jgww8+eP+3v/3wow9/98Xnv//is9999vHHH31weXXV7Az4UpPaO8yWT6NQDUM9BLUQNEKyGZKNcMkIyXpI1sOPLY0INCLQCMtGEOphqEeAHpB0oak9VJXV6Ulvd3c57i+GPbVdPt+vm8cjvK4GoBYEagioQaCEgBICShAoQUn5clcNAiUIp0GgBoEaBmoQqhvdMFSDQAsBNQDVAFQCQAmCqV+aBsRpWjopgsMiOMTgfgEcFuEhC4ccHHKlcbm632iN9mpDSh4HhdOAcBYSTwriiJW6YqlbrfWbzUG3O+r3hv3eaNAfDwejQX/U7gx2Kx2MbaaIVo5qFZgmwTcZqcEILYJr4VyD4JsY08LYFie1JLklwIYkN3f3WnK5KcEGzTcwpk6w9TxVS+G1SL7mT9diuXqiUEvj1TxRyeGVLFbJE3s5Yi9PVIr4Xg6vZPG9Ar6bK+5mi+V0YbeAl3LF0p/r/uXX7iUjgQDiCLidLqvF8uAdl9Vi29pCHTbEZU+nY4ViLhIJFQt5XZ38/vdffPH7333y8UcfffTh7aNH+6Nht1nbH/Z13Sj39RDQHrNBPSJrUVkPl/SIrMdkPQaNKNSiUItsvIEWgVoEqrGyIZWHnViggtjSb71VR5111M4jb1X9b1ZijmKRjZBNv3jml6YbzjCYhoASAtMgmIYe12oIKiGohKESgmoIqiGohaEWgkoAqCGohIES3owJMI2Bsww4puFIkAeg1AelPiv3KdCnpQEDBmJpUKkPq40B3B2IpT4GxjlxXJRGhDjAuY4AO9Var9nqdbqDbm/Q7Qy73WGvN2y1euW9Ng+aJN/CuRbFN3GuSXJNnGsUmUaeaubpRp5qFukmzjYF0ACwAeSGJDfLe61SuSmCBsXVcaaGUdUcUYkX6r5UHU1VI7lKolBJYZU0VkkWK+niXhbby+J7eWKvSOwViL0CsZvDytliKYeVi2Q5h5VS+VIqC5/Q/dsX/wMF4AMk5E8l2v1SqcLgHOdPxDiJrTY4jM15I7FQIlRrwke3F/VWJ12gf/vb33762Sc3t7fDwaBe3Rt2O+erefd4EQVKBKoRWYtBLQa1qPyn6DFZi8paBGoRWQttCqiEoUI1zYfXt+9drG8Xs+vV4nY5u1mYD1fzm5Vxe764XJgzXeueLPCGHpGVEJiGwCQMJmFpGgaTMJyG4TQKlRicJuAkBqdhqIShGoJqGKphqITBNASnIbgZBEoaHNPySCr3ObnLwZ5Y6nOgT4k9QuhRYo8DXQH2xdKAhz0OdnnQ5UCXkTq02CHEHi11Ybm7V+1Uqp1Gs9vpDHrdQafTb7b61Wq7tNsslVsiaAmgyYkNnG3mqGaOamTIRo5sYUwDZ+o012DFhgjqIqgD0ASwIcKGKNVZvoYzNYyu5ohqGquGczV3quFJVSPZSjxXieUrsXwlnt9L5HfTxd0stpvDdvP4LkaWcapcJMoYUSaoMsWUskU5W5TzxSd1f/Wrl2vd/tuumD+VfPTbk9mi1+j3uLIAZXbQFqut8js2X5rMK1r7t+9dUSz/wIY8enT72WcfX1/fqoZhzI2z05OL9ap3PIuBSRxOY1CJQzUua7GSFpe1mKzFZC0uKzFZjUItBtXopmuhGoFaXhh0s+go5RymneOktZdDqVSsn3ZVc6FR2r6ftoww7+T4cKrPG6NpCp5EwTQKJlEwicJpFEyT4DgDjnPguCgdpKWTKFCishKVlQhUonAag9MIUMJAiYFJGhyz8giWe4Lc5UCXlXqM2MP4HsZ1Ma5L8F1G7HCgw8MuK3VZ2GWlDiO2abFN8m2M7TBiG5bb5d32XqXTaPZarX6j0a3VO+XdlgTrEmwIoM4ITZqvF+hGCm/GC40MXstTNZxp/HffbatzQp0V6jRXY7gaydbJjStZzeDVRKEaKtR92SaabniSlUh2L5rbC2X2wpm9aGY3mt2N53bThb10sZzBykWiTNK7JF0m6RLDlhimRJAyRsAiDp7Q/c63vlmIRcNuJIq689FAyu+OeT0htzPotEUQRwT1oHZnEHHGfcjxsDubz45OTj7+6INPPvno+vpmsVqvL1a3j24e3V73j8w4PItBJQ6VOJzGZCUuq3FZTXyZmKzGZDUJp2n5LAUnaThJwzOMaVQ8bzSdv2y7/1Pb9atBxjFo7HVCbw/ZXMv9Dw3H64OM42Jtrlbzfq9H7R3EwCQOThPgNAYmCfE0J+xnhYOMcJAXD1LgOAYnMXkakydRebLRjcFpQjrNi/uYMBDlnih3KaFD8D2S7xSZTpbu5OhOju5iXJsWuzzosqDDgbYAO5zUpoU2wXdwrl2k2wW2xUotILdKu61qtVOtdcq7LVhq8lKd4uok1yS4OsY2ClQ9gzdTWCNRbKSKjRxRJ9m6INUEqc4INZKr4kydYOoYUy2QtQJRzRGVLF5JFavRXC2Ur/vzTW+mhaQanmTVn9rzJXe9yd1AshxIlcPpciRTjmfLyYKcKpbyWAkjSgQlU7RMUTJOyhgBc0WYzklP6H79K1+JIXa/9V3v9ju2t9+yvflr19tv2t/6jeOdtyxv/pPlzX9yvv0byxv/vPPGr/u18h//+H//8Y//1+eff/rpJx/dPnp0dHDUbtSVyeR8vRwcm0lwmoKnCThJyJOErCTlaaKkpErTpKyk4DQtTwrwhIIHNByTYB8Xx5g4pplKM2Lph94aRt7uh986IoPKfm+Yto/FQi/yTj/45n7RNzdUU1emZ8cHp1oWHiWFw6x4mAOHOWm/yI9y3DAnDIvSfhocJ+BpQj6LwUlcnsTkSRyepaWjvDDKs70s0yX5Dsa1c0w7z7QxtpWl2mmikyU6WaqNcW1KaJN8m+RajNBixRYrtCi+VWRbebqTIdsZqk1wTYprCqAplxpyuQlgE8AGI9SLdD1P1Qt0PUs0UlgjiTXSWD2D17JErUDWMLpG0LUCWc9TtSJdxegaRldxuponqhmsksb30sVKPF8J5xrBYjuAd335pifdQJI1JF5FYhVXfM8T20Pje75EOZDaDaXL0QxI5GA6DzMFOYfJBayE4XIBh9kCyOZBPP1k7z5z/98zTCEQQINhD06mIxF3KBywOGxFLIfhkWwOzeYSqM/OMNmHFzNdU/vD8YcfffDppx8/evToYP+wtlse9rpzQx+dmHj5sFA6SsqnSfksKU9S8iQlTzPyNClPs+AEk/ZxcUiKQ1IaYsKoyA+LwpiiylXkH1v2n7VdrzUdPx+lrKNGueX/9W4KrSO/ajtfGyS2TV01TLPb648ODlvjCVc/yYrjAj8ocP0cM8iy/Rw7yAmjFDxJwEkCniXl06x8XICHGekoIxxk+GGa7ifwThLvJLBOAmsn8FYSb8ewTqLYThPtLNUuMq0i3cjQzRzVzJLNHNUoMM0C3cjTjSzVimGtONZKYo1ooZGlGjRXF6SaCBqi1KDYWpqop7BGGq8nsHq80EgUaymsmsVrGbyWwatpoprCatF8PZKvZ/FaDq+m8XqWqKWJSuyxay2Ur4XyjWCx4yf6vnzLm666UntIoupM1FzxDfOuK17yxEveRNmbLPuTpWCyFEqVwmk5mpVTOTmVB7FsKZKRg3/2+e5/+vu/rbVrFtSfKPoevTfaP5FThaLD76434IefaJfXBywsF+nsbNn75JNHDIG99ov/fHl58flnn9zc3kwU5ej48OT4aL1cjI91trJfKB+l5OO0fJqUz1LyJCef5OSzTOksA04KwqggDDFhgAn9PDfM88MiP6CZ3XbCMYo9GMbfHUYfnLKx1fTosIhqbXmYsvaj7xxSocvVbLUwTo6Pppo2nU6rzU5BGCSZQYrpZ9h+muln2WEe7Gfk47x8lJePyNKBUB4IpT4Dh5g0zPHDNDeMUYMw1gsXOpFCO1LshAvtSLEbxzpJopMi2imiHcdacawVxVqRYitcbMWKzRjWSOLNJN4I5Nu+bMebbbrTDW+mGck3M3i9QNZxqp4nqvFCLZKvRwu1aL4ezdVjhWoaq6aKtWi+Fs3VIvlqMFf3Zeq+XC1UbESLrUCxG8K7oWLTn63501Vfrh4qtoNY14d10XwbSTc86Zon1/AV2p5CG8m0nJkGmmuiuSaarwXyDV+h4Ss0fLkGmqt5sxV/di+YrQYL1VCxESo0w/kn/0vshee+I7FEMh7FcuEKLLBEMhmJhPzuYiZW32N2AZaIJWJh/65YXBqTw/GAxIn3Ht18+slH19fXq/P15fXVw+urm9vrw36/xhCE2ErBkww8TssnOXhEghEB93H5oCgd4OKIAgNMGOTZQZbpZqhOju5iuLzn/i9t52tt5PWu61f9mEUoZprefyrFkbrrV03Ha93og+npkapp+wcHvV5/qU+O9kek1M9zfVLs01KXEDuE1KfgkARDWh4Ipb5Y6kulviT3WNDFxV5eGGaEcZwbRYh+BO/G8G6a6KTITgLvRLFuBOsGix001/XmusF8N5jvBPKdcL4VzjWDuWYg1/LnGmiu5c620Ezbl2mj6bYn00YzLX++sRkHgXzbl28HC51QoR3IN725ZiDX9D9Oy1do+wtdX67tKzZ9WDNYbAXIXpDqh/Cur9AMFBshvB2lemGq58PbrmzDlWl4801voRUgen6i5y12fEQnQHZCZDdEdsJkJ0S2g2QnRLaCRCuEt2N4I4lXY3g9ilejWDVZ/LNvzf3vfxFz2gM7W96td21vvOH8zVvouw+8W+/Y3/gn6z//2v7Wb5AHbyMPHlh+/evenvxf//UP//KHL3732SeffPzhzc3NdHI27HZubq6vb65XyvHlQNyrtLLgiJZHBBwRYp8Q+pTUJ4U+xvULbC/HdDJUL0V2U2Q3RfaSVJ/gWkegqML0VEpNhPi8yV+vZ0oJWxy0JiAzEeJ6jb69vjhfzY4O9ufz+WxmdjtdFrRIoc2KHUbsUFKbAT1K6tFil5F6LOjysMuDHgs6mNjNiqOMNE5J4zgzDGEdf7EbLvbieDeG9wL5LpLtujI9V7rnSPec6S6S7rrSXSTT8WTa7nTbnWq5020k3XRnWmi+E8T7AbLvK3S9uY4f6wXJQZgZRJlhiBqF6EGUHUTZYYgaBIl+kOiFqH6Y7IeofogZRphBgOwGiG6Y7EbIXoTqhulumO4FqU6I6kToXpTuRuhuiOj4sZa30PLmWt5CO0h0glQ3SHXDj9MJkt0Q2Y6QzTDZCpOtKNGIFytZrFwk5BxWTuTldAHmsCfX3b/+1t1cOoi6djyOd1mGQN0Op2PHbnlA5KLJsCXs34qGXE77b1Jxz1w7+eD9926urz/75MNPP/nw5vbR0cFhtVy6fXT78ObmoXH6sMc2oIwzTUasE1wbY9sFppOjOxmynSU7GbqXpftZZpRhBml6kGaGSXZIMM0DKntGJc7IxCkVPWKzElk4oYIjMXdMoKe4ZyKmlcmpYejHR0fD4XCma0cHB4zUyjPtHN3NM50i1y1wvQLfxfguzndxvksJXVLsYkK3KPYK4qAo9JNsP4h1fVgvgA/82MCb77mzfVem60h3HemOM911pjvOVNee6tlSXVemi+R7SL6H5Hpooect9ryFfogex4RxTBhFuGGYHcT4YZwfxYRRTBjFuU0xjAvDGD+McaMEN4hxwxg3iHGDKDeIsv0o24sxvQTbjzP9KNOLMd0o043Q3QjdidK9KN2N0t0Y3U3QnRjVCRKdENkNU50I3Q5TnQjViVLtCNUKka0I2YqSrQjZDJGtKFZL5suZgpwpwkQOJrMwmwfZwpO6r/z0R6AK3ty2/vM7b54oR43ebiAcfPPB9rBfu7rePzwrB2LhIpU+mVY/+/yDer0UiaK3N1efffrxzc3N2dlZv9+9vrl5eHOzUo9NOXtAJ2pYZpfAC1gpR1RyZC1DdTL0IMsN88K4IB0UpP0CN8wLw7y0X5TGNFNthh70/b/u+97oov94mHdPh81xYmtSxnqhNzrefzjE0IcX8+Vi1h8MzNlM1/V2u1vkWkm6m6R7Saaf4YZZbpDh+jm+nxMGWXGQFwc5cZDjh3l+kOP7WbYXp3ohohem+jF2GKSG3sIAzXc9+Z4n13Pnukiui2S7rmwXyfbc+V6AGIbZUYQdRthRjB/FhWFcGMXFcVIcJcVRQhzHhFFSGCT4QVQYJfhBih8k+WFCGCb5QVwYxPhBghskuH6c78e5fozrx7hejB1EuV6M7cXofozuxZlujO5G6U6c7iToTozuROlOlO5E6HaMbseYdpRuR6l2jG5F6HaYbkepdpj8k247SjQixao/sxfKlKMZGEnLkTSIZUA0DWJ/ds/80os/FEVux+batm6XoNCswgorvvtgq1YSlrPhaFz2+n3ZQvJgf/e924vJaQdKmUe3V5999vHNzfVyvbq4urh+eP3w5vr6fPbeya7WoKoiVZVYHONSaTaR4gJJ4EtVA7l6KN+M4J0kM8hxA1waUNKAkvoss9uNbA2Cb7TQ/9L2/OMwg1ZFdpi2dOlkP/r2IPzmqIAqp8emoU7OTgbDgaJMRuP9IuhlhGFWGmWkcRaOc2CUlUZ5cZgD46w8zsFxFoxTYJwCo6Q0TorjpDhOCMOkMEgKo4QwinGjKDeMscMoN4qwozAzijDDEDUI08MoN0wIo7gwSgijtDhKCcOkOExKo4Q4TIijhDRKisOEMEgIw6TQT/KDFNfPMO0c3Uqz3SQ/SGzCDZJcP8H14lwvwfUSXDfB9qJsN8p0E3Q3RrdjdDdJtRNUI0G1YlQjSjdjdDtGt6N0O0I2o3gjhtdieC2G12NUM0o1o2QrSjYjZCNCNqNELVzYDWdKgRT0J2EoKYVTIJoCgSTwJ6RwUnxC9xtf+YuYzeLfeuDZesf51pthi+20NIzaHcjbb/i23vK8+47n3be8Ww/QB2/tt+qfffr+++89/PzTjz/75KPb21td1w73xze3Nw9vbh4utN8elS679IGQHokFukAkk0Tq/+HSPmPjyLMEwe+ZL4cDZnCYwwKDmcWYNT0zOz097au6y3ujkqUTKUqiKHrvmcn03odLH95kuPTeJ5MuSYoSZUl5lcpKqmrfPWb39rbvQ/UeoAXeh/d/iG+/eC/i/4+gohgZD2AJOJR0+dI2X84RKEBoOchUSb5OS00hkmt61dvI/LpnZsM9vY1Z6plYC9NvRtFNZGHTM73H2D99dPfRg3tbW1t37927e+/u6tqGWGhFsttcbofN7TL5XS5/ic3vcfm9SH6XLeyy+UtMfpfO7zK5HTq79w0zldslc7tk9hKV3SW/icwulb1E/I8lldkhM7tUZodI7+CZXTKzQ6V3vimSmR0is0tmdsj0Np7eIdPbRHoHz2wTiU0stonK67jUJGLrZKpFpLbxVAtPtYhki/iD6zqeWMcTG1hiHY+v4/E1NLaGyauEUCeECsZX0Eg1zNdQcRWPruLSajhSC7GVMFtCuRLGVTCxgot1TFpF5VVUbqBiPciWvUTBS+a9eA7B8j4iFyDTASILoVkIzcDo87pvv/4Shjggu95t1XqdRo9Bwft8LpMGsZvsGqVRMe/Uq8wry5DNcH1347/86z//1//yL//0u9/85le//OqrZzeuXi3ns0+fPvnyyZMnnz742bXig6a0mpZKUVbiRAIXCVIkyShNyhQVJclYCI/70LgvnAyiiTCeQIkkS4gbmO0yYdjDDLth3fU4dufq7mUevFGN7xDW3bB2X4DuH1x7ePfw8NaN3Us7hwc3dy/tSvkNLtuK5Lb5/G4kvxsp7EYKlyL5XT6/E8nvcrkdJrdL5S7RuR0mt8vkduncDpPbobI7THabzuxQ2V06u0Nld8nMNpndobI7VOYbyG0q0yLT22Rmm860qMwOmdkhMjtkeofK7FKZFp1ukeltMt0iUy0mucEk1ujEBp/aZBObZHKTTm6yqU0hs8ak1onEJp7cJJKbZGINT6xj8Q0i3iTjq3hsFZMbYaEWYqshthxmyxhXxvg6JtUxuRHma2GuEmZLYbYYYsohtoRxBZwrEXyZECuEWCb5UoguwXgBwAoAmgfRPIDmADQHoVkwlAXCGSicfk53YLCrvlaAQwEo4Lq0l6/VOTHKIAGQo1EaR/J5hmJwN2jPZIRf/OyLUqlic3ufPPnyt7/51bNnz27dvLm+Wn/69Msvnzz54tHtr64WvmjFLiepVpSMsTxOSCQpEoREEDJJyBQlM3SUomSKjNKUTFMyRUU5nK675zadw5uu0U3n6DZuKSS4NWS5jLua7tk15+gWqr93+/r9B/c2N7du3Lp1ePt2fbXJCNkQWwwLdTK2Tqe2mHSLy2zz+R2+sBPJ7URy22xum8vusLltNrvL5nbY3A6b26Wz21S2RWW26ew2nW0x2W0q06Iz20xmm8rsUJkWndki0y0q02LSLSa9TWe26fQ2mW7R3yzTLSrdojItOr1JJ9YZeTUSa0iJRjq3Wiw1U7lmIrOazDZyhVo8U+cSa1RijUysk4k1Mr5GxptkrEnEVsnoKh6to1I9FKkF2XIoUkH5CibWCKlGyhVCrGBCNcxX0UgpHCmHuEqIK6JcAecKJJcnuDzB5cNM3kvkITwHYDkAy0NYHkHzCJb146kAkUbJ53t3fm7gzv0bFC+hTPgXv7z52Re7iUzG4nJwlC+bJD75/Eq2VETxcDLK/vKrT8M4cbzrwuPHj3732189efrk4aNHjz959OWTL7748ssvPr777Erhk63YWkYuSKzMSyQp0aREUTJNR2lKpkiZJGWKkElCIiiJoiSKkgWa344gV0XwuoRcl5E7ZeGTuzdvZPD7rdLVeOCKCB0UI588uvf44Z3bhzd3d7Zv3LyxvbPDR+I4LqJ4LIQnA2TWT+V9ZMHPVYnEOp9r8fkdIb8t5LYj+W02v8vmdrjcdiS3zeVaTHaLyWzR2S0m22KyLTqzxWQ2mcwWk96i01tsepNOb9LpLSazxWRabHqLSf9Bmk232HSLTrXo1BaV2sClJiY0KakeidbjqVqx3CiVGtlcLZ2tpLOVRLrKJxrUH1zXyPgqGVslow0y+o1iFY/WcLlOSHVcquFSFZcqlFhmxSIjFAm+RPBlMlLEIoUwVw6xxTBTQJk8yuRDTD5A5/xUDiFyMJ6D8ByCZ/14NkBkgkQ6TCbDZDJMPt+7x957K4qHcMiDgQ42ANI+AAUciN0ScFkpxM2HEcoHEQiMg67DS+sPH97d39//5S9+9tvf/PLps6f37t+9fvXyk6dPvnzy5ItHh19fyX2+Fb0UQ7dlNM1HGEpkSImmJJqWaVpmaZmhRY6ROE7GGYGhJYaWBJLdCBj2AtpLAe1eQL0Rtghh/y6ur5DgVmBl27u0xzoPbly9c/fO+vr64eHBnTu3S+UyzcgkIVCkQJMiRYoUJZG0HMKjXjwVYgqo2ED5GinWaKlKx+p0vMmm1iLZjUhuK5LbimQ3uOwG902S2eIzm5HMBpfZZDNbbHqL/QPtJpfZjGQ2IpnNSGaTS29F0ltceoNNrnPxNS6+iosNWmwIsZqcqCXT1UyumsnVkulqPFGOJcrRRDUSr9GJBhn/BrVOyjVCrBBCGRPKuFTCpTIuVAi+RIgVQqqQYpmKFKhIjuAKYaYYogthJheic0G6nM4ZaQAAIABJREFUEKAKASofogohphBii36m8A2wF8/BWBZBsz4sA2MZCE3BaAZCs2D4+a8Ib7/8E8xhREwroEHp1CjNyzMu9YJTs+jWr7h0CsfKvEe7bFUtOTSK/Y3a73//33//+9//yz//7re//uWzZ08Pbt2sFrJPnz758umTLx/f/dnV/KON2Goq0oizcUGkaYGmJZqWKVoiaZGiBYoSIpwkSzGK4llG4lhZoNjNkOFyYOVSSLUXWrkmAA+u7+5xzsNGcgc1tnwr+xLyxSf3Pnt05+a1q5f3dg8PbuzutHgxSdMiTYs0JVKUSJESRUkEJfuxmMefsHrTZiRl9yZdvqTHn3QFUu5QBsRyfrYS4KshqR7ia6hQxYQqLtYpuc7GarhcC4t1VFrF5SYur2LRBhFdJeQGIVWDXMVLldBIhU402USTi9aFaE2I1sR4NZGqpDKVZKqSTFcSqXIsUZFiZSFWEaKViFxhojUqWqWkMi2WKaFERIoYV8L4Ei4UMb6IRco4X8KFMiFWcL4UYgphNo9zeTRSDLKFEJ0LMYUwWwhHiug3IRRRvojzBSxSwCL5IFvw0wUYzwNozhPOe8I5H54NEFk//vxkPnn8SCYlBXxuv9dYKXE8B9KkHwAsUR7PRr2puJ9nA0G/rZBjn3358ObVvUa99suff/27X//q6dMnt27eqpWKT58+efL06ZPHd7/ez362Ie/F0L1oMMWxEZxOhdFUKJQIBbNYuEJhZQqt0lhV4mNeJBkOZTAsE0RaPtVuWLtBmHb9yzuYKSsym7ixLoS2/KoWsrTDOA9vXj08vNXa2jw8vHXn7u3NjWaUYpkwxdISQ4s0LZKkSJISQ0s4KSGhKOCPWSDJgiQtcNIKp8xw2gSnzXDCAifNcMrkTZmQpBlJWJG4FUnavCm7L2VBkgYoaYZTZiRlhDNGJG1G0mY4bYSTeiCp8yQNUMoZzMFYwU8WA3QpSOVDTJ7gCpxU4sQSzZdYqczLFVYuU2KVFiqMWKSEIs0XSb5I8kWCL5KRAsb9j4gUcKFEiiVCLOFiCYsUMa6IcUVCKBBiIcwVwlwB54u48P9H4Q/B53H+mzyPR/Iolw+x+SCdDeCpQFgOhCV/QHxOd2JyavfKvh/F/WHHr369/+TZlXy1aoeRajm1Xgo/uJfPV3LRJPng0fpvfv0kGhOmFSuff/7Zv/zTb7788osHDx88eHjv2dMnT58+ffrpg6+v5h+vRzfT/EZOTopSNei9DBk2ce92GLgK6vbdqgeI7prXcoUJ1r22Xb/tMmzaY7w7ftUO7dhG9Tu+xX3Gvr/V2OTAS3lx07+yCc3vRYAnnz389NG9a/uX9/Z2bx3cuNpq7vpdJSIsRKIMLVKkRJIijgvBsAAFRKdXBnxRJBj1haNIKAoGYk5f3OFNWr0JK5KwIkkLHDcjMQsSN8NxExzXg0k9mDQBSQMY14MJPRDVgXE9GNcDCT0Q1wJxHZAwAHEdGNN74kYgZoASRjhlhNNmJG3xpu2+tN2fcvqTQCgdpgusWGLkCiP9oVmJSJHiC4RQJIQiwRcpPk/zefIPUaCEIikUSDFPiQVazNNinhALuFDAIvkwmw0xWZTLoXwejRRQJosyaYxNh7lsmMsRXI7k0hSXJtlMiEz5QiLi58OY7PVziDfynG53R3s+EaPDfjIIVbNcOc0JDOWwWAgfIGJQmveLLMZhUC5OPTq8dvPgZnm18eSLT3/3m18+ffr04cMHd2/ffPb0y2fPnj19fPfrK5mnO/HrSXQ/jmYiXNkH1X32fDa9ExfKsJU3KA5gTT7k3omxlSh/JUaVw8B6OX2Zd1+VfZcp6x5mvCb7r7TWLkWDuylmGzO1wrrLseCdm9fu3Tm8df3qvTsHd+7e3q6XrqPua+u1WCxDkQKKCd6g6PEJDliywpIVlq2QbEdk0C+GUJlk4kFUQoKS2ys7vDGbN25D4hYkboXjVjhuhuMmKGWAEkYoboBiRihmAuMmUDaCcQMY0wNxPRDTgTEdGNMDUQMQ/6ZuBGNm6A83hwVJOL1JKBhDglEkmPChqSCVxSMFUihTUonmCwyfY/gcESkQXJ7ishSXI7kcweVJLk9G8hSfI/kcEcmibDZI5bxEBsZSEJqAQ3EoGAOCMhKWEDQOhWJwUEaCUT8WJ9h0CIsFsVgQiwZCEugTPQgPIrw/EPH5KcTLPKf77ssvEk5DyKYNOy0+qwnQqgCDFjYb3RoVoNO4tGrQqAENaodyaa9e/O//z7/+/r/9108e3Pn5V19+/fXXd24f1sv5r54++erZs2efPfzFtdzn2/HdYnQzH83GElnIs+F37GyuHVRym7Cp7tHdhjVl2Hyrmr53Y+/herHhs19qlvcIw2XasRtY2YTn9ljXpc36Jgc0ed8asrwGze/FAp8/vvf40f0rly9d3b988+a1a5uNO6z303u3Esk8ivLegOBChD+4wrIVluywbIMkKyi7fHKIinl8ggsRnbDoQEQnIjhg2QpFzXDUBkWtUMwMRU1Q1AhGTWDMCEYNYMwMflOJGcGYCZANQNQAxoxA1ATGzWDMDEbNoGwCZRMQNQJREyib4agdjrq9sscfdftkt1d2+hKeYBIIRn14muByBJcLs3mULWBcDuVyYSaHMtkQkwvS2QCVQfA0EEo5/WmXP+UJfOMahYJROCjDAQnyC5CPA30iEhDhgIAERF9QBGDSDVJuiHFBjBOkHSDtBikYISEYgyD8Od3242/koz6OcGEhp3t5YvrkO7B5pZig05FQnEKYgN2hntcppwkU+uzR7U8/fvjg/r1H925//fTzp8+e3D48qBZyXz998uzZs68+vf/L/eSTlnwpjm9Fw0meTcPu1ZCztdm8kY+vBu0Fv/0WrIt6Hdca+YP9nftr+UbAyeNo1ae9HgtcYZyXcNO1ROj2td3LKeKgmb5E27Zx09U8++jewcO7h3cPrt+/c3jv/p3tcv42BT2+dzOVzjOMhGKSxye6vaITkmywZIVFOyI6INkKy0BQJtkE4BcdiOiAZRskOSDBBopmULSAkhWULaBsAkUTKBoByQRIJkA2glETKJsgyQhGTYBsAiQTEDUCsgmQTd+gglEz+M2VkgGUjIBsgCQzKJoAwQBIJlC0QKIJkIweUe9gjB7B5Y3CaCJEJlEq4cdkTyAKBGIev2zxxuzemNUbsyMxOxJ1+STIJ8EBCQlLDohxwawLibhhzgOxboRzABEXxLkgxg3RLoACEdaDsADCeiDaBVJuiAJhyutnnK4ACGLP6S4sXNy/2gx6PXOn3nB3/jRhmdF2veZQjKzmIvur8a0imyTdKRbcWk3//GdfMiw7PjN/eHD9l18/+dlXz+7dObx2de/nXz/7xc9//vOnn/7iWv7jzWhBIosxLpdMrGK+taAnn4juZ6SGU1MwLx+Aqjxsu1wrNOulG9VUzKJemlmSrfOXJN+mb2UdUjRCJokMbdLuKgWsgfNr4OxeLPjwzo3Hjx9evXJp//Lu4a1rN7eatwnPza0ajYW8VkMA8eIET5MixchhOgqjkscvObySAxGhgIgzcS8adfoEp1d2wrIdFmyQYIMEMyhZANkMSBZQsICCGRAtIG8BBCsgmkHRDIh/qIOiGZKssPiNnxmUrHDUCokWSDZBkuWbAEULKJlBwQKLZkA0ewQLEDEDgt1NuTykzRMxOHkrwCEhUZIzsVg+V2gkszUpXpJipWiyvLG5m8nV5EQxmqhEk2U5WRLjRTFaTKQrhdKqJOeEaJHic0wkE0sUeDHNsAk2kgphEuzjYG8E8ka8/kggyIVCkWCICgTo58+ZX3shMNMD97zKnf1+bOaDy5SupvrIcOw7i93vMz7rVj2xu1lobVR2txsHh/uN1Wo0Jm5uNg5u7d+6ceXB/TvNRrW1vnp46/rN63s7G+XttdxmitnL86Uol0a9JRZNi1yNJ0sRPBOhD1NMuZRZW28SNLO2UamulbKFxKUifnM9fvNS5dpO6cZ+8/Dulf1G/M5GYYdxb+PmG0X+y8f3Ht2+/ujO9bsH1+7eOdhvVg4I4M7eOox4DVq1F/EJnBTlY+lUJpXKROPJdCIej8UJOopTMsXFUCoOBiVPQIaCUTgUhQOS28vbYdEGiTZQdMCCExYcMO+EIzaQd0C8FeItIO/ySg6Yt4KCFRLdPsHlEy2QaPdKHr8M+GUHIltg2YlITkTw+P4w9t0+yQaLVpDXO4kAAm8lwCs5z0bKjwZQnYsNUMlbBweHhwePHn/84OHD+/fvP/z44d179x48evj4s08P7tx99PGjRx8/un7jxr179x89uHdw89qDB3cODg9u3Lp++85Bc231+s0bXz378pe/+sXnX3xRKDZcnjCMEBJBFASSxfBQAKdJNuQnntN966//hOn+gTz8WtXQEZk+klh8P7dyLLpwInDhDdXxF9yz53Mxaq2Ri0ZQKUIkZFYSGJImMtlkvpi5fv0aaDXCDiMVBMJhbzjsJ8kwy1J4AMIDUMgH0gGIw/yQxx4MBS5f27+yu3bt8ub165cP71x98MXBgy8P1jeShPaUCExIEe+dR/v3Pz+4+8n19Wq8HPG3MFMTWtyOhg9u7t+8efXSpda1/b2DW1evbdSv0b6rG1WOJv2Q2x8KZTL5XKaYzeQLhVIxn/ziZuKrh9vrjUYslkokMolonOOibCROcfEIn+SYKMvGRSZKYFIgJGC4TNIxX1iEAjwYEMEA7/Tzdq8AYTFXQLLBoh2MwD4WCvB2iAeDoicou32CHYw4EcHtl1wIjwQFb0CAfYIfiwEhEfTzoC2Qxa2ft6DDK/jne/C1BOh142gAu3148/79e5989unDxx8/ePTw0y8+//SLz27fPrx+68bO5cs3bl3fv7RdyybLyWg5KZbj/HoxvbHRbK429rc2KrnM3ubar3/18//3v/3Lz3721fVr+ziKG62BleAlM9rSgKV+bVLlLvbaLj+ne+7Vv9uMY0HQfvrEMd/cuej4K7JlXL28PDI0mHXPcL3fUba9DBoWIdPyxNnO3uNHettOnu0509PRsaxYWa2WAg6TgCPhIOLks2yh2dre2NpaSyclzOfBAwAZgqmAa2l2YnLs4uHhRmurcnht9eDm9uHt1pV7B5m1dRwwWQc6WWjeopm7c7f16LPrdx9dTUbZPB++xLk3A5rLaerLBzc+uXv1k/s3H90/ePTwzq2txjYTiDOhZARP8mSlXNjbae1vbLTW16qVcq2YfXw5+fhga7VRj8VShUKpGSXqlDchxWNiIh1NRKVYOp5MS7EkJ4qcLAixeDQpiXGGkQlGppgoSsoYJUcoiQlydDDC4pEmjFxyuK6abDfM9qYTrKdrq2t7lfJaDBeIMIsECQ9DgjQeD+N5nMqG8RZF388l7l6p7d7cb+Sp/agtSLv8pK1QiF+7uv/lp5/cvX145/EXt28dbrc2kvV8oVre3NlqbjZW1+rVWimVSfvCWLla3F6rbTarjXLp6ZWt393Y/vXB5ScfP/jy4MpXd6+tl9N+t2VkZOGN5Zuva7/sNG1P2QuT7rXvLX/+nO7ghz+8fWPHS7D/95//rab/JN///XxAMzqj/Ku/+d50z6nm8jvJ4ReU7/+DaaQTd6tdqknd7BgZ9o/3n0VgpBHjBMAWj6cdUtHHJT3RxvrDJ/cf3tlYLWXiAh4OhHxwALSe6eoc6j+3tZ6+fXvn1s31/UtrH3+83zo4MBNRQOGom8KbkVAxyZbTkXJR3ijLNRkvEa7NDL0p+rdkImw1BAFnkmWy8Wg6Ed2q5stRhsP8xVhkd6N899rW4+vNW3V5r1lcz8dkipA4LidxpaiYj0XzqXQk4PWblH7QywWkUgjLkGwVw3cATyvoYwkyzPICF4mSTJSiSxEqh4VDLjfnD9TgYMriqQfxbZa5bNNcNSpvOfQ7LvM+4izVE8HNpD9Br/NEHCe8DieEOH1Bu2BSEdolOQBd3qxtFRIHl8vNhhArBkI1O1A262SDT9R5U159SXAXBaRVXMGBAGyKEI60gKZFIs76ZNor0oGshAc9xhWz3lJJG9aLynpO1yo5tsrmrVoxnbkTTR0Uii1RXiOovB+VvVICLcUCcqVWhzM3DaHn/4nse+cfb2+XUzFp4Pw5aGEAPfdCwrXgsdpffKfnpe98V5x8J7f4YWToNbjtu7qOV3H7kt+hxQPgqbbuD46emRiZsOrNdnfYAYUZ2Onz+uY91LzaOTa2aHFCw5NLyytGo9HadebCsRNdi0tKCPI4QGhFZ3bYHVqT6f0F5bHT/X2nL3zUP3tB6xhf0pjN9mo+VxTxvZR/I0NzeAiwORVLuuk55cKskqNFNOibnBgfG59aVKgILJQRsZyEbaawEgvk4vy1zWoUhSNkuCQSVSFc4gJyyEMCRsyjRYxKx4oyZrSwTg9itoSNRtJlD0NALCaHAYdDsxKwmfIYJEA21GFmXOaIy4K6zGGXibGskMpp1qbiITMLGZOomyYNbtLKyWhWwsQQEnZYHCtqj1aFaJd6TpwYGhwx6TSOhdE7aW2VXCyRyv2UMQUMaSfaH1TMcML9Eq0/6lt+4cKpf7zYpZg9gylOhzRDXvW4f+y4NPp6Ut0dVg7Pzi690zv990r7K1bL8ST3g0rshZzwkyS7tLBYCHPXb398eO+z+4+/+uSLX3z+xbNPP3t658Fn1z95dunh01ufP3lO98xLf3cLU22j+jpuLyJaeraLGT6G6Gff7Rw+/vb73GRHdOyE2Pe2eOE9qvOn+Ll35rpOTPb1nR+c/ahn4oPO4ZEFw7LWPjWvGZ9YHhyeOnt+4lj7wKvvnWk73U8y3N72DuUGV2YVF4Zm5hbUS0qN2QF0nx1898OOH7384UvtvW1tp19/7+hxnPsgVZpY387s3fzk/uODy1sFzJyi/Tt7V2x2iAix1frq3MwchoZRH3S66+wLLx95/aV329vPemyGapKALKqZkUHYoMgLYb9DH3YZuRDoc9tsyunl6QnHyvRm2JFCTF6bnidQ1cIUA+oFxCgh+ihiZDx63Kkl3AbZa0n4TYmARfJaRMSS9Onz3pUEsCIBKzFYlUFW0sBy0jEjWiYF47hkmUq5F5PuOdk+JdinKPMEZ52IOOZciwMLAz1j/Wc9minRueg1qVfmp0jz/Er/aXC8sw5M8SHPiHTlA1/rb17q+PM/+5s//Yt/+NZ//M7Lr7zx4UfHl17/cWb6pGAaGRle+oce8C9fHf/LV8e0M4vLi5PffunVv/jWt//yW9/+q3/7F30vvYaPTeCT01E+1rr3eevuZ82DR8XLh439w81rt67ff/Ccbs+bL1wKqlcRZdWrqSPqgmUcP/dap3PxP73w0tsvvMiPtxcXu2NzHbJ6qKgZjZx9593v//itH79jnlEwsczokvPD01Mnzoz7wgzgxeaGp22zK0qVbmlJ4berhQjT2t4kcUJg2Ns3bz149Hhvq3V1ezdE8VPL2s4zF6ZmlBcmtN0jKx4U9QqMEUfZbA5Fw2t5vkI7/Qhcy8W9kMdpt8o8yeK+cppF7IY33z3xN//wyhs/+Mnrr7/bd+7cWp6z6BWvvPH+T196e3lu7vjx9pWZMa/DcP7C1JvvfNTRcWpldtS3MGlRjPSc7lErZ5yK9o3wwkZocSO0tIkpG2F1DdMWQroGYaij6mpY3cDVDVzXwLWNwHLDt9QIrawGljdC81uhhRoyU/BMloBJ1jiWto9n7CMx+1jKMZawDon6C7J5SHZOys5JxrNA2yc5y3gcWo77VCKs8psWopaxrOF8xLbcjT74IfpPPxjCXvzej3/w3Rdf/emrpzs6Tp441dt2LGyexR3LxoXh4d72E+++ca7tI69Z0fbRkW//u7/4v/7N//m//Zv/9X/5N//7yT/6Y8/f/Qfb977d/96x08OKjouLx3un2i/Mj81pRca3WWKf0+16+6eXQqYGrKkiqrWAehWYp8aOLc72Hvnow/7TnUnzWB2azANTRWRuNbCUNg4Ntx/74fdeefPFVzZau1//+p+e/eLXjx8++PiTT7f3rlotFqvFAoGgw2YJuXU87qcxROKJXEK8e3j429/99vf/+s8Prl/d2dlCYHB+dpIkGTuA6c0Ai8IRr4n2aAiXWvDpSqytHgvKTCjNQoUIUODhRhJt1RLrBcEHGD868uHbb711uqtTo5xDYXOrwss0Mjoy8v7Ji2PDQz2nT0yNtLnMyzNzU7OTExblxOz4xe6299XzXRd72vVzgxHnfD6gTkHzG6hiNbS8EVJuoCsR+0wjrFol9HnCUqVttYirJkAV1lNlnesRR5Ox1Eh9CTeUMH0N1zZCy83g4qp/NucYTtnH087JlHNcds5IsEb2aVnHTFg3FFzoxJZPU6ozrPYcoetnbOOiYyxiGkA1/bhhAjAoEavWZ5jxGaeDplnMOhO0zMDGadK9JMDqaEifQI2iXycH9Ryk9JumadfC0vCZo2+98sYPvz/07W+F3vyx9+ib0+1tfYNTZ/pG2k5fONM3PjM+fqHzw2Pvv/Oc7uk3X7xJmHZCmhI0X4Sm6tBEGZwoQ7P6hTHQrNwUHOusoY4pasGFdVqzw1sQw0J3d+/MUK8cTyTS2bX1jf39y4VSKZNJFnPRQopLsHNJ0Wk1qLYbyes7hRuXysVUQL08rpyfXVpawnxOzGuXcCBKeDIMFA/b40FjkbYUCVOBMJYIY5kxJwKKPGmoMpYaa2nwtgptWpPcTRkq0vYUYRV86gi0LKOWLAvkWE+O9WRIN+s1ITYNB62EzDOQZogBlRGfLkkCCdKtmh/RLPRbFaMhy1wqrMsxrjRmSwe1haAqH1BXgrp80CAi+jRqj6JuMeySUVeScCdxZwJ3pQhHEnenMHsOMxdIS5Wy1mlzGTesUoYGqqqj2ipuLIT1jHOeg9SC38B5liXnVNIzxRsHSfV5bKnLM34isNBOrPRQyu7gYrd/sRszjqGmMdwygZrGQ6aJsHkSt02jjsWQbZ4ClIRrEbUv+AyTft04uDIEqoYw2yzhXBYRJelagDVDwMJ57/z5wMpAWDdCOxZg3TioHnWsTIYsU2HDqGGu//kd0Yl3txljzDGCqnvz/oWtqGeNd2zwTilkjWPO7XRwO4/v5rDtDLqRDm7nMRlzJCmgLiNh0AhbVwJuHRVwyBSc4XzNLFOg3RJ0PsfMRUPGigjXZWQt4Stzioh3pbO9rb3rvOTXpglLhXWUGEeRseZxXYkylGhDmTFXGXODNdUYS5EylShDnTWvCtY6Z1rlLeuS7WoeaYrOdECVDihyYU2RMq4JziqpL4RXMpi+wtnWZUeZMWaCmiphzPuWiyFVLqyrRDwVESkJcI5xZSmH5NPgDqXsXkoAc0looYDqM5gxTxiKpL6E61NhY4G0pIPapG8lBq9EPUsJz7wEquLgUtw9EfNMxYB5yqkIudQUpCOci0l4sRhWV3Ad7573a4Yi9gnZOkqqz8Ztg2l4AdcPAWPH/As9SVtfTNfDac+FNP2kaQw3TwS0g6imP7zUFdKcD1mmQ46VgG0R0Y0hhklYPwmphqGVQUg97FEOuZVDsGbErx/z60bC5gnMOoVbJ6GVC8apLutsD6S8AKsHfboRl3JQM3HWMnfRONP3/HP3xNs1yiC5pwTneAnT1CSoJgLViLMScZQjrpoMlyPOAm0vss48Zc3R1hJrrwuOasTekMGG6G7IQE1wVXhnhbMXWWeWsuRpe4mzVzh7nrbkKEueNBUIc4V3MIhOrzOkCEstYq1FbHXeUROdJdrYFKxbCdeq5GyKznXZ0eQdqxF7jbGUSUODs2TD6hxmKBGGMm2M+RRxcD4BzWcCqnRQkwmoK6iyjK3kMVWZUK0LVpdqbGVqqExbSqgm71PEPLMpZLnK2asCmGWBDA0kCZcUMMeD+qhfE0UUxbC+xtlT/pUCupLwq+I+ZZWxVEl9A9esUoYGpq2FVZWwWrZPluDJmn86C05BminFkmJuQbk8N+tTDZG6QdE6QRvHw9pBUneRMY5w1jFcdd6vHvSrh7zznbyup+C6UHD1pxwDJWSiBA4nbBd4Xe989/um4Q7cOhW0Lvn0U5BqAFD2m2bPAqphWD0cMEx4jZOwYdKrnwjoR1DzKGoeY13Tsl+ZDGkkYJ6zjwMrfc6l8+bZ847FC6aZs5qxXsNkr278zHO6HR++sso7a4ylzlqLtLVEG6ucpSE4aryjHLFXI/Z6xFGkLXXJsyo4S6w1R5qKtKnEWiqctcRZqxFHiTGXGEtTdtcFZ5l3liP2muCu8Y666KhE7GXGUqLN1Yi9wljEoDVD2huiY1V07iSBDdm5Ljs3o45WwrWbBjclR43WZZD5tHcpG1SnA+oKZSzgegleEb2qVEhTpEwldAVaHgjqxgxTfaqJ8wVUn8P0JVKfRWaLYSVs12r0lrhfncX0BUwVg2d5YD4Bz2VD6jxpKwtwPgLHMFcQ0FDG+SSgkAOmFOFKhgyrpDYXUGR8i3nvfBqcySNzpbByldLlQurhM13vv36SMs/UfbPO8Q7n2CnJtYA7lKhlXrYNJh0DrOHCsbffNM9f8OnGQdUYaFh0a+f1S3OgdoozXii4z9fhwYJnOG6/GHdcZPR9gmOsGZp4/80PL/b0BAzjId0EohoBlBcAZT+wMoRoRhDNsN84FTRPQ+rBoGE8ZBoLGYYw6zjrmSftU6xrOuVfzgSVmeCS5J7xqoeA5X7b/HlAOWSZ71cMdz7fu8fe2IyBJcZaYc1lzlpkzGXOWhOc9Yi1GrGVGHONt1VYW0MAGryzxlkrnKXCWaqcvSY46oK9xjsbgqtMmfKEsYhpS6iuzrtrvLPCmBucpSG6qqylIdgbEVtTcDQ4Sx411DnbmuTejLqbnKkp2huia1V0tGKeNcFZQjVJz3TUMxUD5zNhXZm1Fxl7EtXz0HLMt1IhjSXS0NveNt5/ZqTvzLne3hxhzWLGPGFIwgtJZMnvNvv8gWxQK0FLueD4ZgF9AAAgAElEQVRSLjAvumcT0FTSN58OqkucqypBVdGnUIwQZ15uQUPFPZgKOXCvnQk4ZdyTwB3RoFFG1CKgiPq1hGNZNTHw2rd/7JzszwU1sHb2Rz94efZce8M7V/dOV5GxhGNEso+BmrHjHRf0RocX9rndkAfwQbAP9rgwtz4GLsY900XfQiGoiHlVUb8hGjDEw2aHcrh/3ITYLMDKgGnuos846dUNuxb7wpZpwjFLO2acisHlwQ7FYJthssej6AeWzrsWz3mWz7nme1DNec42RphHaNtExDlDmceC2ovg8vmAdgBe6TdMnH5O9+zJty5nvbWIPY/pKqypzJhLrKnMWiqsqcqaSqSpRJnKlKnBOxqSqxqxNwRHg3esis6m6K5ztgpjrrK2Cm1Oh7SpoD7jU+RD6gprr9DmCq6pEpoqbSriuiKmKWDaKqnPexcqyGyBMBQ5Z42zV2lThTI0BVsjYqtw1jJtLDO2PG7Io9oCaahEHGXOUWas+ZAmj2rL6HI+tOhUDVuXB02KXp91shBW5oNLeWTWNN5ln+r2LvfDhnneNbc81oc7lkVwMR/SRUPGGOGKkaCAujDYFHbPzY2/7dB8YLbqbJiFZoI4Hg6G/BgRxsL+gB+CII/DbrXZzK+98f7Lr7072HHqKrV4pxJWa01//pd/PzXYz8J6HDQFXGbErsf8IIMFA5CTJ/xZPpiX8WqMbCTJRizYjAVW46F61F+PBdbjvs040kogu5lwhfcsT57zeux52kW5FpaGu/ymCRFRpIPaRFAjQktB/dhs34kLJ946f/zNvlNvLw2cUA8fVw8f142cNI23GcdOmsZOOWa6jOOdutEO4+gp41j7XN8xZf8R/egJ6+TzvXv2xOtNTpcMLKRDK3lcm/It5cPKRsS8GrE3BWuds5RpS4UyFdGVCmUo4Lp6xFbjbXXBsR4FthNgOWItUKY8Zc1z7ixly2L6TFCVQfVFwlShzTVSVyU0dd5RpM2ZkLYSsVcizkp4JRfWRYMm3m+Je1VlXFentFXGXONsm4KtwTvXWcN2RFcJKwvIXANXl1Bd3j+/Ti1VkMG0vY+zDPDOMc7RIVrbY7bzBd8EZ+2fuXAKVvR5pk4NtL0bWDo/OjDMea1x16xoHiN1w5RunNCMCdYp2jDuV522Tr+CAb265Tnt/CzpXiE9KhIyEojN5XKbLA6TwWg0WbVqbUdnz9LisHL+uEPRVxYNVtPZt450hUF7QQyUJF8hgpQEpCb7GlHvetJfo+1rIrCRCqzH/Rtx31rcuxbz1iW4LgKrIrgmuJucZT1iabLmVda4LtoanLlAmBqco0ybCrQ5T1nKnL3M2CLuxcneYxM9R2bPH584c2Tk9AfmyS7rXI9j7qxztls3dHy+9131xaPqobapMx9qhk+oBz9S9H+0fPH43Ln3tMMn1QMnnj+rOv5GMjAXMp4TgakYvCh4ZpK+hYhzKBdWlULKfHC5gGlruKqCKdLIvOyaSHvnCyFFidQ1BPtm1F0R3SXenWcsCUyf51xF1p2lbGnCnA4byqS5yjlLjK0quFYF0ypvKeGadFAv+yZF72TKO5H1TpSR6TquKmKKNUa9K6iv88vrtKaKTNaAoYS5T9J1l92DaUe/ZG2PWU7x2iPhhQ/CipPESpd/8ZRvvgNVno0YByl1L2vs22JVOcqtGjjBGYcmh0Z2GsVsyDz44U8Dk22i5qyg6xf1ffqhXv/yhaTtvGw7y5p6WeP5qOls1jOYBkeT4GQ0ZI6h1mRQLQcMgt/AhTyNErpdUVLgUlmakbkLCr2rKAZX44FyBMgRtiLtKEecVR5Ik86VC12CU1HmPXnakaetWdKUpx15yp6jrFnKkaOdSdKeJh1J3BEnHWnKmcDtCdyRwu1yyCQFDNGgLhE2hq2z6vHTE2eOLl48oZ/sUo90qgbbfKo+QNkPKvstk1368Xb18AnTVId6+JRqqE072rYycEIzfFw/2m6d6XbO9Thne5/T7T76yk4SqDGmfEiZhecy3oVsYIm1DSW9i4XQSiakzIcUJWylENZkAisJaDYBzMY8c1m/ohxSVHBtlXfUJbAsAilUUwlNV3xDUXgyHlJmcOM6o92gFc2IocnqGqHJ1dDkKjpTRRfL2GKTmtqixirgxU3faAubqPpHsva+asgeD7ol2xCl68f0A15Nv2epK6A661OchhaP+paOwHNHXONvOwbfgUaO+iaO+SaOcyu9kvZ8ytCbMXcV3X0VXBte7kg4B1jn7FZBjEHLL/7Df1INtOXcEyn7CKseeP+dXs1wf8k5mrEPp+wjKddEwbdQQtUVYmWDVu4JKtI+nfIrCv75Cq5ME9YYoahI08mwtsStyOgCjphXo95G1FeTkarsrUfhbxLJZzr+oxcQ5VSBh7McmGE9GdaTZcEMC+YjYC4C5zkoFwGzHJjjgHwEyEc8hQhY4jwF2pGjHXnKXmZslGthovfo3IUTc2c/VA+eME+ddsz2aEfaoeVzjtnTpol27fAp9dAJ/dhJ42S7dqxNPXxSMXRSMXBCP3rKOt3tnD/jnOs2T7Q/p9v54UsbnKmMqWu0oRRW5ZG5tGcii8zm/EtpeCGFLGSDygpjLFOGIm7MhbWZsD6D6jNhTdq/mPbO5UMrJcKQRU1ldGHV01HRvJI1v1cPXKx4R1v+szex3mvUUCt0sQGd2/SPrAUmGuHpKqbMgxOMpjvunDoo+a5knJRlCJo5BUxcONqhmRwd1SyOKxfntMplxdyUYnnZoFXrludsi4PWwQ/N517Xd7/mHnjXP3bUP3qSWTwd1Z5J63qSmo60vrNo686Zu/P23qJnOGsfihr7X//h317sOloPKqre+Swycf5Mp3lioAjM5uGlclhXQZUNStUg1Q1Ktcbpiqiy48TxsYELOdxQoM1J3JIhLWnSXoiAVQGpR/3NuHc1ClcFqCIhtShSF6GyAJVFRPAbl1/8ibx4qiKZ8hEwx4MlHq6IYE0CaxJQl+GaCFVFoMwDVd5TE4Ca6GlIUFOC1iRwLQrVeDcLKnST3UsDJ5cHTmhHTpknO8wzXc6Fbutsj3GiQztyUj/WZhjv1Ay3G8fbdKOnlAPH58+/r7h4VD10TD920jzZYR47ZZ857Zh//q2q66PXNiPWCqYuo6oKqa/TphKmzQdXktBcApxLIstZvzKH6YuUNU+Y84wtR9tyuDHlWyqG5tYYdRlTxt2DMc9QCprIey6WXV0NoP0aeWE7fHaHHLjFjT6Qp2/Li7fE+ev0+Lp3sOAZilkvyPrzoakTnPFCnTVlMJ1ubvjihePjIx+e7hk9e2F8bHhwZnRgZXrMvDRlWp4IGCc9i/3uiQ5b76uGzpf13W9a+j7wjXX6h9ro+Z6k+mxM0S4vtidV7QVDV0LVlTX1llxDFWC8Ak/2HHlNO9ZxVTas09oSfdSuedWnmyhi+kxYn0O1BVxXIAx5wlhkbJUI6NbP//W///u///sfsUFHSfIVRV8tFlpNhBqJQFXy1WRvPe6vRn31qK8qe0sinGfBAusucu542GQa7uSd7xUj5wscWOLBCg/UBaAhedZkz3oMbsTgsgCWBaAqQnURqIhARQArPFSPwknU6FL0Lw6cWug7ph5u0w6fME12WWe6NWNt1pkuw3jbysCRleGTlulu/ViHfqzNMHFqZeDocv9RxcVj2tGT+vE260wXsNhjmzzlme+xzHT/T5P59XUJKBGmXFBZwjTlsLLMWiq8q0BZc6Qlg1vTqDGD6lMhXQ4zZFBtOqgq4roStrKKze4LC7fEuS18vIpPFwNTeXhoLzJ9OzZ/jZnYIcaucjM3ItP7+PAVfGSfHtsK9K35BuPm84Kui9V3BxbawIXTQcMIaFoyqJTKxenp0Z75qXGbbsW0MmtZHg6o+uLWvio8XHRfoJXdhotHFZ2vKU+9ouh6V3X2KDDRCw21haZO84re6NJJef6kPHcU6H+Xme/KGi/k7aM5cK7gnZ8b6EqAM+vEUh1V5MLnZkY+ClqXUrg1idtTpD1FOTKUK025MyxQ4CG7buF73/3xD7//ot+iaMYCq8ngRhzZTiB1GamKcCPqrcd9dRmpS0iVh4qMq0A7yrS9QJqiPpVqus9naS8xCznCUmTsFc5d4T1lHirzUImHyiJcikClCFwWkYKE5AW4LMAV0cchGt3E6fm+o0sXT6qHOwzjHeaJTsf8Wetst27klGmy0zzVYZw8ZZzuMEx2akZPasdOKodP6sbazFOdlpnT1pkuy0SbV3EOWj5rnGhzzHVrR9r+p8n8SiPiSAa1AqhIoIYsqskR+hLnKDHWNKpLofoUqkuFtYJPJYfNWdqRY+xZxl5nNRvE1BY6eo0ZuxWZvBNbuCkpWvj0anC8Bg6UHGcz5u462LdHTWwGB2qe7pKzI+9qz4NnwrNHbENHQtoLsOIcsjJsHO/FrXPxkF6ElyHV4MzYtAwpOMckojrP6tor8MVdYmYrPAlPt2t6j04ef2X4nR+Ovv+TiaOvaHs/hMY7AxNt4el2evakNH+MmDhiaXtTnOlKqM6nrGNx56QEzNqXhwu4SQAWOOdchbEuDZ81zQ0VaUeBcZYiQEmAqhJckcCqBDVkTyMxMTXaqxkb3PIZmnHvRiaU8czy6gspwr4aRdaSwbVkoBlHVmO+VRlpSmCRdaUIawo1p0M6p2pa9Bk3otC67N6IetajYFN0r4rupgwujZxz6ObW496ahFQluCYjzbivGAEw17JmrHOy54Pli8fUw6dMk13W6W7rTI97oVc3dsoxd9o+222e6jBOthsmThknuoxjJ3WjJxf6jurH23Rjp1zz3XN9H+hHj3sVvY65LuvMae1wm2Wq6zndtvd+UmZt0bAxhpoSXkUxuFjEV1JhdS6wnA3MZ8OKDG4wzp4jHXMZ1lmWvSXelSc0VXyxFhhvYWNXuKnr/MxtefE6t3AJm16FhqO6rgZ4oQGdT9jac1Bn0tbO6NoDqk5guStgGAAV/faZ84R5xq8d7Tt9tu/kuQwwV8BUuYCSMijNiwsJ95TknopY+gRjJ2Pq4C1nWGNP27svf/DyS8MfvdL35veG3vn+2JGf6Hve9E+eCE6fCE+1k3Pt1Mzxzlf+8dRPX5SWulOaM3HjxRw0WwoqmrSxJTu3ZNd2AolAGvtQR8wx20p6W0mklfK2sqHtLLqVCW6mQlXZlKTeHLrwvtugbiWCDRlZTwZVk/1/+x/+88zY6FrC34z5mjHfZiqwngo0k/5m3Lca81aj3ooArEaRjbh/PebfiHs3EvBWAt6MgU3R3oxYduPAxa5j7713qhQBW+nAVsrfSvrKnB1QXlQNt6lH2ufOH1UOntSPtxsnO+wLZxzzvcbJdvN0h2P2tHa0zTTZaRzvsM50awePrfR9MNn9zsrAUePocetUm3u+Wzd8Qj960jl72j532jzZqRo4bpnseF73jX+MOS9ixvOEbYg1dEvGk0lgJBXWF0h7NrAiI0vJkGH21LuU8tyGZC4Q6jK6uI5NrYfHm4HhXXziCjW+ExreCY81vaOt4EQrMJa19FyjR6+SQwVPd1B3DFKfc2hm3RYtYNL63Q7UqRPsExKikH2qN95qf/GdMRbSJDBrFLX57UZ05WzK2pFynIlbugRze0hzJKQ9DiuPvffai//52y9M9BybPvXyUtcr9uEPCUV3cOaUc+AdZOgNZvIj3/AH//7P/rSz/Ufr4rnI8ilW0V2EZ5rYSovRbkaM25J1W3a8+/JPj77+cisGXC1jl3KB7RS8k0a2U/5mzFeTvVnGABg6F8a7Q6C9FgusJ4LricDptqP/xx//VU9H91YGXYsjqzK8FoXX4shGKrCe9K8lvWtJXzPpX0sE1hOBZsy/FvOtxb1rcW8z6m1GvQ0RrPH29958+8VXOjifdSPpW0/6UpjeMtc7c/YDzUibZqRdO9KmG2szTfcYJjodCz222dPmmU7jZId27JRi4Lh5/JR5ssu91Kfq/0AzfHyq9wPzdAc42w4peu1z3bDyrHuxxzLVaZrsME2eVg4e1ww9v989/db38sAwbTyPG3tZ+wXG3i/BswXSWOFtCb/WP9479P7rH7zw4um33kwBY9ekhW1q4ho3eZ2b3goNb4dGd7GxVmCw7O4tA+e3Q6PrvvNJ/ZFVT/tO6ELMNRY0z0IOq9nigWC/F/aBkC8EWASfNhY2CkHDd37w3rd+2LukMPl9AQSEPA6HTbtoXDgbWD4SM3c2/IMl38UM1BdxnHn75e9+57s/WOo7Gpg7gSnbBXNvxHgemjii7XjR0Pkj7+Bbhq5X/uSP/nh+5sf39s7TKx9Sy205y7kqMLYaXNxktPtJVxRa+NN/+2c/+eGLFR64Xid28+FW2r8egzYTUJlzCD4d5l5hYUM8bEwR9tUo1Er5pKD+r/7yr/7oT/762Ecn1mLerW9EY95mFG5K7qYMriW8G0nfWty3nvCuxeDVqHctgawnvM04spb0rScCmwlfhrL9x299/+++/1HAqamLLsY9b5np1gz/f1zcZ5MjV3on+lc37tWGNJJmdjU7RhojaRw5Q3JIDofsZrO9ry6LQqGq4D2QCSRcWgCJzAQyYRLee2+rCuW9r+pqy6YdUmZ29+7eG/s99nXrM/zinHj+/+fEmUBVY7hm3GeaCVjmfWYRYxb5IJHfKuLtIhoQsKZpDppxakadqrse9YOYfTZoE3nAaT80japHY9h80C7yGCZI/TgHCShgijIKGFBA6qf81te3CIKrbx8mwFXesMBrV7Om1Ty6WsCPG/huGfFjeM1ivvmbX1/54MrktU+c8vtft0yvSqqzhGwrJDlPqV8UDRdZ1UlKvhmY3fRNbUamFwOTZde9uvtRhZInfUQz68/F+RAXiIaj4RAf8AeLCX8jRTfSPj7ge/PtW799b0QHIJlYpB7yVDisFnTWWe0CJ9qJS4/z+pOS7rSgOyyo5+69Mzfz9mJS+rhi2s8ZNhPKxZCs453p0jNN53TROmqbuPzXf/ndX//qe88Pp1ZiI11ibJub2wvKz7PgWdbyeZ9OuZTf+avv3rl2da8Tfr6ROx+mz5dTZ8PUxUrqYjX5ZCX5dC37fCN3sZx4spo4X048XUulWOuPf/T3P/jxTy266cN26KAXOezH9vrxg378sBfZa/P7ndBhN7zfjx0MYseD2MkgcbIUP1qIHw7iux1+ueI7HsRaafJ371z9+a+uY3pphpC6VGOE6hFlmPQBU17TNAMKSaMA002TwDRnmSENU1F4njFOseZp2jgVME97tCNhmzAACa3iW07VfdowyZqnSf0YbRwLWKYpYMqpGyO0Y6hyxGeaYSERA7zeRE5cfWsvAa4ENQs+yRJvWE3advKWswq0Hdci4++jj94Z/eDNT977CJy8S4hvD33yL6vmuO6m6NJv1nn146xiNzK1F5seMuMlx6MCKfW7jCHSEmds+YCrng52CnwjzXUyzFojnAticd43KPo7eV8pzoRZl1g4oRKNhD2GStC65BYtOKdWOPEqN7kWmt2IStejirWobDOm2EwpAtA9B/DbzfrDhm+myc4OwtKVuLzvFzY5UdE1XXWKnPK7//DDH/3sJ9/ZGt5+tSde8U4sU4J1n/BJVvNpzfJ5C97JWH7+9z95eOfm46XY02HkyXLyYjVzsZI5G6aPluIH/cjRQuxsmDxdSh0tJg8XEnuD2F4/rpmfnLz/5vmqabfDrzeC243gViu01eZ3OpGtJr/bDu62/Dvt4F43cjyInSwmzoepzRq7WqJbCSJD64teYxRT6ucmKJuCAiZts7c8xikvKPBDogypY6EZp/oRoh71GKfd+kneIgra51hoxgdOoooHRuHNsHWGNQmCNlGakDrEt6KOmYBVGLBMMuAEaxK49ONeSEjoJ1z6cUo/zlrmGJOQ1L/eZkzceG8rDi75VQOvbMGnXI0A+3nkvIbXsCnBW//Vcf8NcOzDn/z4J9M3Pxx4RSsx8VctyKO6pxUKCIuxx4mH3HjDNxrHZ/yIMcz60pFQxIO2owQgE2qkM81cuJaPdaup88P1SiE96HdXFjv1WiWRyvrYUMBp5DAFz0BJytKG7/Vc90vOewn4XpZ4VPEIarSgTk31GGHPO41ox8zG9zb79xCLlLbN6B+9y5tH+sG5hm8i6xpNwo/ylGhGMOUxfBRy//psMLkTk62yslVWvEaLd0Pqg4iu71X+7pe/uvz+e7sF4tUi93Ix8Go9/mIz+2Q9e7acPl/JnC2nTofJ48XU8VLicCFxsJA4GaaDqDJG3/7/voJOF/n9bmSvFdxrsvtN/247tNcO7XZC283gVsO/2w4edoIHPf6wG9nvBA+6oc0GF8EVAWiaAWeUU3e7KW3J94Czir0mIQnOKKdu+GySlFMRdYhYk8BvEviM4xw45TcLSN241zQVtgmj1mm/WUgbp7wmAQtOxdHZGDbv0Y27NGN+aNIHTniMAp95loNm4og4ap32QcKAecoPvp6IBLc/2M1hyxFoIQQMw8AwqO375BtJKG2dmnrrx9b7vw3oHv7NX/6n6x/8+nFF9WpPdtofnxm9cuf++NikiIJmq975ul/XC1uaUU89zTfT/kLQFcaNqqtve6TjxWKhWKo2m62Xnz5fXl3e3d1v94aZYsvtSyFONuUxJxzmNIv3kv4SLk8hoqhTHSIh2ipkHRMcMsWjAg68h2pHr94an5t992RzzI2JHeZZSnTTOHJrYmyUBMc56zisvqtQCg0GnR+4fvejN1ueyQWfcMDMt91zFUTUdMubtH7u3tXxax98+Ls3g+aZIQ92/cY+b1pMwKtFz2Y9sNvh9zrB7Qa3U2d3W9zpgL8YJp6vpVjHXDt3639/q/503ftkKfZ0GLtY4M+6geNO4LgbPOoGD7rB/X5ot8NvtwLrVXarzrWTRJ6zZP0wB8vLfjOkuf9P//hzn0NU48aDdikNCHDt+D/+wz+YxSOdIJBySsuMPoYpUpg4YpsuuGQpZC5snc46xbD0lnb6Gq4aZcEpj/pBlhDHMQmPKHDlKCK+7VQ/ZMApBhREEXHMMpWBRkLgSNBwz6+89XrevfvhQRFfCBirzvkWp+sEwSopazDKuF187Tc/vv/R78JW0fV3f3nv8lsbadGXjxUn65P3bl8eeTQ5OzMLKKcWeNVqwrKedOwWyO0ssZpxtpPM5N0bN95+IxMK1NpL5cZCvbW4d3g6WNnoLm4U6wvZUhtj8nbUPz82dv2NPzImxU6RXWLNPc42KOe2V5cbyWA1FU5zrgyHxxk743RYQN0nl95jcAmNQ3ZA+/67f/iHn/z6N+9cFwqEdtUspp426HUxxtxNWlUqLWMThx3CqH0maBJm3arjXuDb8+56PUSA4ssf/EE5J7SopbBmDpCLQLkQBhQUZud9pBuBcLPWrpcTZlUY11UClk4MBWWjM6O/qkVunC2QZwuxw27woO0/6QbOBsGzfvC8FzztBU4GwZM+f9ANHXSCO41gL+WMkkabbg5UzJiV47j5o8sfvmXTiHOULoLLQ7DMqhXLxPKgEyiz+hqPLOXcSZeiwWqDZkEEnit75AW3PAAJZVd+C098TBsmeds8b55A5A8imJwChYR6DFc8INSPKGA0AotiDmHCdLdsvbtECxrYowRw9/Wb+dq7Gyl7x29oMNpBxNINW9tBcLvorPPwT3/8o//r//5Pk3cv37z03qMbl6L4rb3+vVpqQjA5PjEpVCqUDrttOwsfZ81bCetWAl4Jg6sxWzfu/PU//fP3/vM/2GFnf3Gt2FouNofdxfVas7PYq++tdnbWOhuLTScM/dXf/vTH//z70Xv3F5PumteQdapbMfegll0qhvr5cDNELBW585Xsq4Pm+XquHnefLJePlgpexPD2Ox/857/74fd/8uuPrjzw2gzH3fCnm7lnK+GjDlNIheIs4tSNhezzUYdkvUw+WY682iv8vy8H9QRpkM9wJOpn2X6Jz8R4O0qiDiTpJ1drIZfDLFdo5XKNB4UKfvsgi68WndWgKWCZXUzaHy9wS2kk6DIHXWbebaqE0RrvqIQcnThSDduLfqiXQMshRzlg7SaxXgpv8vYCBxZZY8mnjbq1pRBaDliaPJRjHXqNATI7MARrJJxrRSbjhSKIpBM2ZymDaf52x69dycIOleCTX74h+PiafHqUs0kC5mlE9sBlmMA1j0jDpEN8lwVGUeXdkHUsZb1bcdxZcD06Co1usWMF++uJSHj7D8dl52YOXc1iw4R9NUssZdzDvCdFGX/647//i7/4zt/89XffeuM3gHI27n7oNvw845v2OEwikQo0gMWYby+iPomrd8PyNe9sxzmxwin7PvnPfvzD7/7tD7yIZq8X50gcMNvFomk7oOqn4E/Xw18fZD7diE0/uvad//LTN3//0S9++abHNMOaJkndQ73ok6kHV6fuXhLdvyy6+0f5xBUSnAoiIjcwEcTkdvXY1P3LI7ev3b/34Gc/+8X3vv+T9z64goDietSWxKfj1vte/X3z/C3lxHXx2F2XYZZQ3q+w2vUCliBVEafSAwh18xN6rcZkNIRoNBX10xTl0Ir9DkkYl3nsOpNRp9NqYL1EJrgNG8ZZdDqFTZUxQZuW5VFRCBxnTHM8qo24zAGXhbIbMFABmzQo7LCYIQdkggG9E3WQGIJZjJBWAqrFkGbOppu3asUoIMXNCh8OGFUywZRIrwG0akPYbar7gYpX34taltLYcs6VpfSDBNqMwG++8dbtB9Oom1Wo9HnO2gnbUh5dnFRlPZoCKU3AEwWnIGN/0CQnatiNpOGjHn790H/3MDS+6H29Z54b+eRx072dsaynbcOsa63i9WOGP/7hgzuf/PHOlQ9pm/LNX/5q4uFNDtMSuvsGwR+2Ku5+PuzCmASFnWQN6yHFoke0RIuW6JklSnAcUyyz83//d9/767/5/vzU/bDbqBbPzMyp5kWzslkhbxOWKEmcVBGQ/J2f/+LNn737zrufvPnm77TpPasAACAASURBVMYf3DQpJkG1xGoyAjrl7PSUWiYzGw1mnRoxa52Q0qoRAfIJ6dTdezeuzk9P2lQi8dTkex8/enD3kVs7yWhu+9RXs7Z7eUyYNj+Kgo/SdmEBmUpY7vksU6RN7TIpSa3QqZl2KKdwUGlXTBvls25ICxvVeqUK0EicxqkgqiLtar1aYTIYGMLOWBV5p2zRKx76pC1KVnVL+n7dUlC7wutXY8bVhG0hallIWJtha9ZrZmA9ZtE5IYPHSWAoisEOF447bHYI0GP2WYNyFjLqcBwjXNTE+PTIyLhWY5BJFTYI8DvNlFURwNUhXJ0i9SW/qRNzIJrp7/zV3/7iV7+Vq3R//OiqSSVaLXk26r5hgVwrupfT1k5AWXQKWq6JJe9kEbmBCn9bsnz0ODb+JDX9JP/6i1fN7P1vNuPnLeqgHdxuBDbKTNoDTN278Yuf/fzq5Q+jJCi4d43QCfar5FbNd9yPfr2TG1aicY4Je4iLrv+0Qa7GTIusomgbbWGTO0FpHZ/6wfe+93f/5QcG4d0yZ4atkMuqIm0GngC344YOLWNsGoNW+fCXb0/88MPpe4rxkUf3749KZ6aUKsCgNdkhUGOENSaPAfK4cBeKOrVqPaCcN6tmY6ii5VEOaOkyLeLBybsTYi+kXKYFTddoxvEg7Rgt4ZMVdCQLj3HQmE93v2i5n7IJeGgiYhHk7FNJmyAEjgaMU4hixKxTBGEjbTNQFh0JKQMOeQqXJTF5CtfmnLqyR1dxShpu8cAnWQ2p1iLgSsR0VEBOyshJGT0ooUc19+Ou7/kwcLHAnXTZnSrVizsimBLTiyCVwAkpOZeNdBIu0uty4qhRTsM6H4WYzdDDB6N3b99TqzRiiVw8L/W5cdZpoWADDBkxK2gF1BikfXDr+vd/8KO//Mu/+fDS1f/6/R++9ds3om7tQsq2nEXXC/h2lVxNw21O1/NKWqSwjI5kLLc77kcHsent0Phe7PWzKxm98sVG+sVm8fPTpSfbzYNBYr8dGeZIDzDPQJKaHyi7FcOI8azmKnOQVSsGFLMQAER8JOu0nS3EXizzZy1qL2tb9CmHnGotYuzQykuXbt99MN3zyg7i6uWAYis6fZI17EVka+xM1z21GDLGKfM//eI3f/FXv9YbGbHU8GhCen9k5uGEckSgFwplY6NTE2MC0axML5nSSISzonlQOlYgpvfDsvOk4kVO82XFsBmUjI+OVn26k6Rkl59b88+veoUbjKCLT2Ss43b1BC2/VTDeqlrvZcz3oqZRDpyxyqat0kmPTuA1C3lYnnfLU25DxqUvuBU5QlZAJS33/ICaH9CStme+5JyP22bi9tk6q1tOWPs8OIhaO1FbnTeVWF3Goyl4DRWfociZShxU9JmihIp1yGmrzGOex/RzNrVIL5s3aNRmI2jQ6ECdxokjRtW8bGZiUmyVW4N6mFVJZS5I4bXMkcYpyiIhTTKbVgpD5mvXbv70Z//4nb/67ocfXv3tG29dufLJ2J0bsPyhXXILU9wjtY+8xtGgZSqFiiq0tOeX91hJg5lrU+Mp6GrU/MlruvNj17/Yrz/daTzbH7w4GJyvlx6vl5/tdk760dMaeVHFnteQT9vOZ3XnccXViyKkWa6UzPpd5mwAfrwY+Wwj8dlG/OUK/3yBf9oPnLeZxZj9o9sSsT21nrSeZ3Snac1pRr/JSxaosSbxMG+53SXGUqjgpz/+4ff+n+9PzTuUgEcO0DMyeHTGKDV4zHavBYIsgAaFEbsdw3Gnzay2qR9axZe1k+9Dsx8i85/QyptO+W3xnLjlN5wnlU/z+mcF/VlCcRaXHoVlHZcQlo/D0kdezYhLeZsFHvlN40HztN8kTELTVWRqyIoH9GzTI0wjkym7II9OJ+3TFUJcdc2XnJI6qSwT82ViLgmL/JaZICR0a0bd2geMccylG4c1k5hhhjSLEYPIqhTY1UKrasaunsb0M4xNEcSUXpsc0UzbVFOoboYwCF2A0GuV84gq5JB5TQK7SiC0puXkAuEvUziKIQ47qMUAmcsss2lm7TqFVSubfHDn/ff/8NN//sPDaWBO6zSZjLBNhyGYRSW2KUV29bRWeE87ftkw8ZFZeBmWXHHKr/u0N3zGkah5POkYfU135v5HL3vB87r/uBk8X0o9Xs0+2yg93aid9CMbScdeBt0ruXeLxFHZ87gbeNJln/b8mwXXYZ057wefDGMv11IvVuPPV6IvlmOPu/7TBj1MEXdHJSY0tFuktpLW1YB6iRMXkJEGPt7zTMZNd7GZjxDl+yM//lvP3/9N+OoVxuy1uFKYJwW7Izp7QGPhzFiAYJIuX5YNFQLhrMfLy+XKD97//Z2P37bNf+hWXXIr/ggIPySMcw1qtuMa7XgnF0NzG2HpSkCwH5fsJeV1er7pVfe8qqxTWqHkBWw2bB4PQ4+y0KM+IdgJKduUJIXMxKwTLXK+6pyvEOK2R9LzypoeaZ2UFglRBp6OwyIKnPIBYx7dOKJ4hKlGCN0kqhciOpELnCcAMayZxY3zHouCdxtyfmueg7IMEHPrUpQhz4LtMDRMIxsFYrOADeLWgkcRtc9Y1MI5R2HeHDZ5ykHWG4xmKF/Y7fF6qADFBH0s70Rh2KyVK9V3ZvGbIicWalHI7XLytgtzEKiTonxcIIQghFmrsBsVKKCwyMdskhFc+ZBWPQho71Hq1xOR8Pb7Z3lkPw1vl+ilUrAco5sx11YG3Uqh6wnrdp7o+E01Wtf2ahcDxs2oZT1qXo1ZDursUd13UKWP6szLhdB507uehFteddk53/VqihRY90EHReK0Qe1k7Ps5x3rMuMzJW07h3T+88d2//M781A8/+d2PpL/7hfHyR3qpw44HERePexIAzKvNPjXEIZ407suqQI/M4Nbb/FoTCQBmEwBgCIxZ1C5gjNHeCqguB7RXGMVHvOlSjrjZ84702furgbHj2PxJXHqeVJwl1Cdx7apfsRvR9SmxT3+XkF0lFFcCpttx+4MCOrbIzm5HJXtx5W5EsRoQL3jFdedMxiFIw9MhaCoATVOGMZd2jAIFtHnWDcyguhmLfMIsmwIlE0bxGCAZR3XTbqOAtc3zuCrhMZQ4UzVoLYfsKdqYYcAMZQzBsoBNghtEPqclw1OMx2MOLMNMyZ44WF3fGQ4G3VajXc6UkuF8hCvyroLfnuVsLgc0D0UezFrvCnW09aet5D8mfA+dRknQpqQRk9ticAEyDtYlXGDMaYzg+ojTFMe0NZc849K8pit9dGW/5GqE7GGPPUaaYy5T0WveTpjWY9B63LKZQ9dzxE6VOWqxayn7gNX0feoSJmrR8rZP3w2ANVqzlbJ9vhx6NgxtV1wdv7biliwEVBsRzWkN3y1i2ynLac113qQPS/hmyhYwC0eu/F46+qPph+/6NfOARm5GuUgwkgjHKC7r8qYpfwbxJEGEl+ldUr1LaSS1Zo/RzprRgAXzg3YfaPeYbYReD4hG7wAqqVExb9HOYmYBBtzxgFd56EoGvlbDr1ewaxX8xhI9MvRODr2CVVawTE+lHLf0cx+qJQ9h3f2A+WoKu5XBb8XhO1niUZ0SVoiZCj6ThYVFQlxwSZPwXMg2z8JKGtayOEgjBtiktgAaUKcGtCqTQWMD9VZAD0OQw2J12FCHHUNgHEcJDMHMgEmj0lpAEDJqTHrF1MTEw9Hp2Zk5wGDUu0oe0gvS9RKPl/z2pTy1kce3SuRG0b1RxDfz2G4BTdAWI5Fh3NgnoxqWeCNB/2Bv4VLOLcjCsyFwNGMdLznGitYHbWKyT86sMFNrXkEVF5asjyqO15vI2bsfrCeRGgfV/ZYlHlyJmNYT9v08etHj9krOtbR9p4AeVIhnPd9p27eWRQ5L+GYG7jLKGqVIwzNx62Q/bPh6P/3fH5f+19PaZxvxzaxjP+/YTZt30ubNNLQe0WwmgQ5v3U3btnLIyxX+01W+HzcNE46juncthWyW2C4H1AOwzxcJhDMoGddZvGozI9XhCh2iNzl1IGmwMAYbA9gptcmj0CFytXVWon/4aFqvBxwIieA+O0IbQDtggoxGrVoxp5l/ZJTctatukbobIdPVCPgJr/9jCrocs/8R132kkEzrAbtKKdcrRsziPzqV7zh1lznTgywiSKPCGDKfdiljbj3nhCiXi/JQPjboZXnax1NMiAsmeT4WjUYTsYif4xDMZYNJ1OklaT8XjITDkXCQSwTIoBOgrTLaPOsxzbC2GRac1E/fEt69NP7wjhxASbsegr0JQjFy48ORuzcEI3flgodG8ThmmItgqoYfiLv0aru/Xwh63EQ+dKuW+Mevn87s1vSLYUvfr+95FR1ytu2Z63OqBWZ+nRMuUhNt50TF/ihr+A9N5M13Lgq2nQSwGlLtxQ2bYf0woD/I2l4OAsdV92EZ380h63FgENAuhYHDMva84zlrkOspez+grRJzHa9yO+c4bjNfbsf//Tj356PsRcezEgWHYXAlat4pILt5+1kd2cpaD/PWoyp2XHc/HXi/3U//aTdz1vYc5uHTrPk4qT2M6dYi0EbSHnZbbFgQpVKIJwlYKZPJihK0DfebEa8dZ2FnELAxUpV9Qqh/OKEQzetVOpvBhBlNhEZnNdndNtyng0iZFpVpYZXOYQTtFjNoNahNijmjdNKgnNQqhQqlVmPEASsNWF1KlQpQCUCVAJBNOQxC2DALKx85rVqPxxuK5tOFVr42KDcGuVI7ky1Fg5SXMAddAIObaMJM2AGNSqFXy1GzioZVAbchH4QbISjvlibQuSIxW0BFGViUhEUdRrEW1rdoedMj7XCKLqdYChsOC5YSKSE0Y8DMddG9SxM3Prj2/u+uvP974cMbwoc3xueNsFFpk486VLfsmr97sX9nvyFZ4sHFkHGFN6yE9Ut+VZeW9byKpZChTcmabnEdm+pij16fqm6/e5zSrfqly6xkIyBvE9MVeGLFrzhImQ+y9p20/bDo3ElZBqymTUvK2HSHlq7whvUIsBIGWpQsR2kHPNgL6NYzjrMW9bjp3s87Fvz6jleznYF389hGyr6Vsj7rkJ+tBL7ZiR1W8O2cfTsPn7Z9T5fCx3Xqok1fdJjzCvykCJ1l9bsxXTcE5ziCdbs9hMuLI36WhzEGQlgLFnAQfosZ0crkQpFmas44r7BpAKfKgKgNiMGEAxYnBNM23G9CWMBKGqy0HkC0SrVaoZArtILxKdGMfE4GagA3YPOCDp8ZZqwYa8M4C+azILTF4bTYCNBggiAb6vRiZNBkQYyABXfSPi7sJAgU0oGKaRhUQAaV3ayzgWoboGIJwGNTwjqhE5jh7TMl+FHKMpowP6hj421C0MCns/BkHRtf982u0dNHodnTuHQvKj9Ja5+UwC/7yJ8G8Jdd+4ua7bwAbcb0bZ8yTypoYJqxKhwaIaKegNUTcyNv5egPFqPSjlfbYdQ9VrMcARdDhkWvYtmvHAaUy0HtUlC/xClW2LnXdEW3f78bVQ3o2QVK1HXNdMnZ1YByJ2ZYD6rWOdlWDNhP2fYytq2IYTcFDQO6Li0ZsIq1MLAS1A4DqiarXYmCJVxYJea6Pk2bVnQZ1XIYXAiCzwbcl2vh9bjptIL/aTv2fOB70mGeD3znHXor61hLWferxELYdFAmLnrcWZvdyRM7OXiJN2xGDDtx424G2s/ad2LgRhSq0bo4jYY4jnSSiAm0aJVyiXxGrFfoUJ2Z1IJOvckJWkm9mdCbcD3kAqxuPUQa7Cxo9xkhlxbAxApgXqpTqE02hCYDBW+sTgXzbl+KoKOYJ+Tyxl1c2sOlPP40xaU9bMzDJQhfwuJwA0YzSpA0n6WCOTcTphnO5+M8JIljKArbcTuIWbWoWWnWzJplI07lNUZznZDfZDU346Z7acvDJHQvbbufNd2qOu61rLcXsTtr9OiQGe97JlaZ6aOE8nkVfFrUvaiCz2vQi5r1qx76zZL7T0P6i4H7swXm1aL3tErsl53raXglbh2GzcOotcvpe5x2NQ4uc6olr7zjnm8QswuMdNmvWmRlr9/Mt97dj2mGvvmBZ2aJmV/xK9d5Zd8z23LPrcVM53XXTtx4WoG3o7oVv2onZlgJqFZCutWIaTUGDSOmAadZi4KrUbDqElfdkjopbbglPZ9iNQ5+vhp+sejbL8CPW+5vdhLP+/61mPWg7Dzv+Z/0fcc1Yq8IdwKGNqdb4MG1FHxcIy+aro5XlbRMbaZtL5fYz4aBV0vcswb2uGA5SgPbcWA9bFiPgD2vLg3LKKvOYbYSEOh0IC43i7iDmCeIuTmLg3TgNEFHMacXcQUQMop6IjYiAMIsBHMOZwhlEhiddLNJyp/xBDN0MEcHc3Qox4TyDF+gQ3kmmKVDOZJLYi4WIyiP18+EUjRfYqNlPlmJZ2vZQj2TK6ezpVgsQVGUE7GZ9Urx+HWN4Kpi/BOz4BI+94FX+wkH3uEMt0KGGwnjtYjualRzqYPc72IjDWysRTxqw/eH5MQiNb1ETi9TU2v+ucO4aj+u2gjJtiOq3ahmN6bZTwJ7actRznpYgA/z6EkFP224dwvYRsq6lXasRcCtuGktCiwGtMsB7QpvWOfVr+lOX3t7yy/tuwRdYmqZEq34ZStBxWrUuJ2HD6vkUQV93nF/scQ+abrWg5q1iGExbGhRsrpL0ud0qwnbMGLqsrrFENjlgLZXU3NJ87CwRorX46YBq257VYOA4bjqetxmDivupwvcXhlfjVm3MvBB1bWRtKzFLQshQ5dTH5TR/YJjO2ney1ibHslu1vb50PftbvKLzfgX69GXy/yLpeCTLnNaIw4LtqM0eJwwLvqUXZ+q6ppvkLIWByYZO+PEvF6W4hJMKMf4kwSKOkmG4Qs+vuDhkqgnjJE8wURdvpjTG3d6405vzElHKH+K9qdILkUH0kwgQwVzdKjA8AUPl3U4fTBGur1Bms/RfMEXyvv4rD9SCMULsUQhkSnni/VMrhKJpRmKtJkNGqVCIhJIp+4bJy8hc+/R2suk+nLQcDUKXI2abyRMnxTMN0vmmwnT9bjpbgm6Xzbfq6NjedODIni9aLm9wgiGtLCFT3XxsToy0iTG2s6pnmtySE2veGc3/LJNXrUaUC/5VZsRw2Yc2kqaTvOmJzX7bkK3n7fvpC17SeNruuOX31hj5gbkdJ8U9F3j6wHJdlR7VnF8vuL9eiN4WLYflJDTBvm05VwNKnucuhcCFjhN36daDBlPauRhldzKodtF524B38nYV2NQn9Mu+LUbcUvDJW6QkpJLOoyYTlvUdgE5a5IvFnynDed+Cd/MOJajpsMS+mzA7hax7ax9J+c4KBO7BWwzZX/ccL3skF8s+7/ein+5Fft8Pf7pWvTVSuxJ379bwtbT1tWkZTUOLUfBfkDbZ1UbvGbok5RQURiWUTDgIRDan2ITTS5eC8Sr/niZ4fMEE3XSYSaQ9kdKbLhM8wUqVPAEC3QoxwRznkCOCmQof5LiElQgRQWzJJe1uwJ2nHLSPB0pMpGSL1zk+BwXzgei+UiiEM+Us/laLFmg2YgdccKoC0Y9NtgFWXGzXmuUzxlEdwHhJVz0nlv8tkf+Dit7l5V/FFJfjhk+jhqvxo2fpIArKehWVP9xArweA2/koAdF68Oa7WETHqk77lbtdwrmmxXb7br1Ts1+d+Aa7+JjA8/Mgkc0ZOZ7nrk+NbPoE29EddtJ/TqvHga1u3HwNd1HH/5ihZ5e9Ai6xHifnFrjxGucdI2THJWs513y2x3+1ZL3IAut+pVrIeUKJ++65ztu8XLQsByBdrPwZtK2m3Uc18jDiuuwTOwX0YMCtpWBN5K2nSy8EjEuBo1LIf1mzr6eQYcR80XT9XLB+3LJf9oi9/PoUQm/6HhfLPq3cvBSxLSZsu3lHetxy0GROG+4j8v4qwXfV5v8n7YTX2zEXq1Hnw/5s7ZvO4/0I2CFUZVpVd2rrbjEZWw6bR+NWcZ82nu0fsQLCRCz3sXEvdE6G2+wySYTazjZtMubYEJ5LlrxRaveSI0JV+hwmQ5XGL7AhPI0X6ACOSqQYYI5KpQnAxmUDDpwxuXlaT7PRErecJGLFIPxUjhRjCaLiUw5U6im8tVYshiMZLxejvPz/nCaC6VQgiLcHIw4HWYjIJ+VTd4W3nhbcesd7f33oJE3oHu/RMZ+Tc29EVC8HdX9gde8HdP9MQV+HDFeDRmvh/XXeeBGArwW0l/NWh5koTtV+4O+e6LheFCz3OnjDxecYyuUcIWaWaJmOuRMgxjvktMNp6DunBky0td0Jy//Yo2eaaETZcudqu1+wzHaJcb2IvKjHPikiX+xSP3Lpn8jrC07JirIZMk2WrKN1gnhRkS/HTOuhQ0bEWAtpNnNWg8K8GEJ2S2ga3HrehzcSJj2c/BJlTgs4kcV11YW7gaN/aDhedfzok8/bpEvh+zLRf95h33c9J43qMdNz2ER388jp1X3cZM5ajDHNc9xxX1SdT3teT9bC3++Ef90I/ZyLfZ8yO/VyaWENedShh3zEcd8ABS45PcdkpuY/DamGvVZJB5ozmpUoi4/FW174x060aZjbRdfIfmKN1r3xZreWMMba7PRhjdS80Yb3mjNG6lSkQodKtF8iY5WqUiN5IuYh0ecnNMX9QRzVKhA8TlfOB+KFyPJUjxdSucq2Xw1V6jli/V8sVEsNXLFerbQSGYq/mCUj+fDyZI/WqADKZzkECdrsWIGlUo6cmXu3qXZe5+I71+au/NH9YP3DY/elt16E5i8pBj7eP7mb02ij02zf7CKLlWDwJ8OU2HLPVL1ccZ2LaS/lASvFaCPc+ZrJevdDj7aJ6da+EQDfdTCx9r4o6r9ft12/z/k3d+fFRzbcVOHmq/AY23n9Bo7uxOWrbKSdV4xZCU7Cd3Qr6pgUzn7aNL8oOwYb7vmljjVs477tIptRAw7CXAzDu7lbCdVfLdIDKPm5bBhOajaTpq3c8hRzfW47Xk28K2nrYu8YcGvXQxoNuLgURXfL+F7Jffjju/Fgv+i4zttUmdN8qLtPeuwxw3mrOU9a3uPm76zbuDJMPp8Ofp8OfpsJXrY9A2z+HLe2QxBWVITxyVBm4jUjjv1007jvBdW0rDaBAC4O0AHs3SswUTqdKRORetUtEnH2t54h4l3mFibibaYWNMbbdHRBh1tUJGGJ9qkog06UicjTXekQYRKDlcQcfMuNukOVTx8hYqU2WgxECvxyWIsWYylK/FMNZmrJXLVRLaWzNbj2Xo43Yik6nyyEs3U+FTNn6hToSLBJNz+AuoOAqBdpdTIFTqt3qI3WLU6i8Fo02oAiVgplqjnZuWiSaF8TiSauCUYud7LYntNgtZddkh/TyrfQSXvuZQf+NR/YBTvh4yXeeOlsPlK2PRxzHQlb7sVN39SsN1q4w9f0xWPXft6M/ViKfx0gT9tMYcV12EB3gzrOi5hBRkvw6M9cnY1qBr4pA1ytuYULbKqx3XnagzYL9j389BZBXnZp05rzuMK8bjhPigRW2n7Xta+k7EeFR3racdmFt7Nw8OE/ahBPe9716Kmvk+5FjXuZOwbSdtS2LyZQQ6q7sOa56BMHpZcJ3XyuMmcdQPnC6GLpcj5YvRimDhfShz3Q2eD0OlCZLcVWCszy2VvJ4H1k3gv7Uy4DTE3kPU78jwRIkHMDsGoh/FnGH+e9GfcgTzFl0m+7A6UyGCJijbpeJOKtahok4o2qWibirY84SYZbpLhhjvc8ETq7nDLHak7+TruL+FcwRksucN1d6TuDteYSMUXrfjj5WC8EohX/fFqIFH1xyu+aIUJl5hwkQmXmXCFCuaYYIbksqQ/4/QmMSqCURGYYI2gQ6UG1Rqz0Yw6UNIIEToQ0YOoUmdXaB16AIPspMmCSaSa+3cfGOfvWmW3DfM3lMKbyqmrOuEngOgyIHgXmvyte+4dWvJ7VPSmXfh7t/gtRvyOQ/S2W/qeV/nua7qy8Wvf7GY/20x/e1T+cjf36Xry+ZB/tRJ92me3s45hULMaVG+E1XsZyzKvX2QVVXx2ENA3GflSULuXs24mTRtJy04eWYmZ9/LYUc21V8SftDzHJfSwhJw13Cd1cq9IrKXRzRy2lUXWUpbDEradQU8q7sWovcmCnZClEzAvxRzLMfsCb1qOO5YS6HLWedAObtfY7ZrvfDF2vhQ7aHGHncD5SupkmNrrxzY70cUSt1QOLJX9nay3k2PaOaaZodNB1M8QLhwlPCGPP+di04Fo3hfKEEwKp5NONusOlcloi4x23JGmK9x0h5vOcMfJt118y8U3nHzTzbecfNMZbroibXe0g/NtnG9hoRYWauChOslXyXCFDlfYcImLlNlo2R8tcZGSN1Jm+JInVPQEix5/3skkCTrmouNOOo5RUQcZgt084gyaIFylAVQqg1YPGY2QRmMQz8zohGN29SwMKM1mO2DGABOiUAHzYhUOWzgPCoKgAYSMRpNWZ1QrNcLREcG9G9LJB/LxW+J778oefqQafV838hY29zun5H278Hev6c4/uPTFkv/FYuDFcuybg9LXB4XPtxJfbCW/3E59uZl4OQw+bnkOi9iSX1vDZirYdAkXLYVNXU7fZXVrCWglaloMAQMeWIlZNtLwZhY5qjj3ithuHl1LOQ5KxLO+78UCd9HxriUcPR5aTTqGUetizNYNQgWnMu/WZghphlAUSG3DZ2ywxn4AbHPgQsS2GENbYcdW1bte9qwVyNW8u5t0bTZDR4vJvX50fyG124nv9OIbzfB6K7pU8Q+K/mE90in4s2GCc0EUBuKY1WpDYgEngxsxF4PSKdgdgd1RhEqidBr35YhAiQhUiUCFDBScXB4PVPFAFQ/UsEAVD1ZxJuYifRiTxH0ZgivgXBkPVJzBijtYpkNFbyjvC+Z8fM4bzDDBrDeUZUJ5T7DkDuTJQJ7y50g2hXpCsDOAuIKIO4i6Q6g7ZIfdoNkBmhxmC262YGYLqpKrZdMTqolPoPkbgFaq12q1avXMtPDO3S4FBgAAENNJREFUrbvS+VkzoNcbAJVKo5FLASMImGwmEwyaHCAE6w2QVmPUawGlTDUnnJkbuyWbvKWfe72JHLv+/naZXs5Tyxn86ULw1Xrq853s51upr3ZS3+6n/vWw8G/HxX85yH+1nTpperfz+EYW2cmhy3FbN2SrMvp+AOz4jQ1GuxiGuiHzStyxmULWk7ZB2LwUsW7l3WtpfL/o3C0S573QWp4cxuxdv6FEyjLoPG+azmCSFCwqerT9qGOnQp31uO0C0WTBAqkfhKBexD5IEDFMVWdNNcZU8du7CWxYZLbq3H43st+N7A8Sx8uZ4+XcTi+51oxsduJL1dCgFFqsRvt5b5x1sATosqmtBhVJ0qQv5qQjOBVF3GHEHUbpFObNo74CwiQRFwe7wzibx3x5jC3hbBHnchidtBFBh4tHSd7N8B42TnJJkktT/jQVyNCBjC+QYYNpbzDl4RIUF6P9CSaQpv1p0p92s2kPm3T74gQVRt0h2BW046wVYawwabI6QQthsZM2mLbAHrUWmpdqp2fkMrnGANh1gE2tBeVyrVQsl8vkMqlMq9GZTBYIclgtiMnksFgQqxW12jCLFbVYUZsdszsImx0FTVajzmAGLa/viMbvHi9mFnJ0OwisxS3beeK0zX66lvj2IPcvB9lvjwrfHBT+dFD4cjf3Yil82uVWM+gwgQ6i9hpragZsKwmkE7L0wpZuAKx6Da0QtJHBlxNIL2Zbzbs3quxhm/t8O/Wn/dR/e9b+19PqlzuJZ8uh/Tq5mYFbfkMKmamQ0rUsftzxvVwJfrXBv1z2VxgtC80XPeqmz5hA5LxDGkE1QZu8zkH9OFLx25ay5HaV3WmwGzVuu8Ed9CIHvehuJ7TXCR30Y4cLqYNB8mghediPHnSCW1V6reRdK3oHaW8v7++mfLWIu8CTKZ6NBVjGRfA0EfD5GTbs8cZwbxr15Rx0HvMWMF8J9pXtVMbmSaB0AqfiLm/M6Uu42ZSHTdBswsMlaX+SZhOUL+Zh46Qv5vFFPb6oh02QbJzkEh42QXEJty9GUFE7RpksGGR3Wx0ek9WtBXAAckI2t8GEqTRmwAAajDa13q7UWgEDoNfq5UqDSgupdZDOYAXNNpPFYYJgmxW2WGHIglhtmNWG22yow4HBDtzhwB0OzG5D7DbkNV3F1M0nfW45YWsxikEQaDGatTR+1uc/XYt/tZd5shQ+anPnC/xR07eZQZeTjpbfVKR0Da9+kbcsROCdgmslha6l7MsxS8NvWs+TT5YiJ33+eMA/W41+sR3/cjfx7XHuf13k/udF/t+Pkv92nPz3k+yfT3P/dpT5aid1MWCf9uitAnpUwV8s0I97zGfL7GrGFrKJ/WYhb50NWufztDFLAUXO3A07NgrYRg5t+oHFmH2jRK6U6c0ytddg91qB3S6/1w3vd/jDXmyvFznsR4/7/EkveNINHPX4425wrUgdNLxHLf9ujd4quncr5HoOX4xa1pO2rTSylMBbYaQUQHy4xe9B/S4b40Q8HpqhGbebRJzeWDhCsREPl3D7UhTNkxRPUBGLDXO7/SQdISgeJ4MuKuiiw6QvRnExOpByMxGf15fiOY6hbSjlwBmE8DlwmiSpRIRnuRBMsJTbtTPIBN3Q/OzcnFgmFMnFM0KpeG5Oop4WSgTTknmJWiLXKTWgTGlUKxQ6HWAArGYIsdqdNjths+GQBTVBsBmCLRbUakVf01UKrr8aBrYL2EIYXEvCKwnHSppYy7m3ysx2zbeUwlYzRD8GLyaQQdS+kkaXYo5BxLIUNW3miI0svpJ1LibQzSy+nCG6aVevwF2sJL85yr3YTH+2lfx2N/bns8y3O8F/2fL/217kqzX/v+5H//tp5qvt6JNF7tkS92qF+9NmoB3Q7GQsT9v40zbx5Yr3izXusO4+aXrO++z5ILhT8+7W6OM2dzFMfLWT/NeTwlfb8fMBt1mmFtPoRt132I/ud2MHg9jBIHG8mDxeSh4M4keD6PEgctzjj/v8US98NIgcdEMH7eBBmztocfst7qDu3Sm798vuwxJxVMKPyq79InFQJIYxy2ocWo2CwzCwGDGtJa3LYVPdZ+wEgRwD1cM4S9hpGHTBVqsNM1kIGPdhZMjpCbnoiNsbhQnWCFpdTpT00Aat2gbqbCaTxagHzJjBjOtBRKY2W3Wz/ah2uUyLhDMywYMca8JMigf3Hk6NjSqURoXaJJFqJBKlWKIQzkhnRBLRnFwi0ypURqXGpDVAKg2gVBsNgBU0wRYrZrMTFitmBOwG0KHRml/TlU9cfTHgNjLYWhreLbpWs65hmljPupYTaCtkLTHAMIl3ApZhHF5Mwssp+3bRtVuh96vUWgYNO8S1gHm/5bsYRi6Wo+dL4Wfryc+20l/upr/cz/7LUeab3cirtcDLFfa84zos2w5L1uMq8vka+7TrumihTzrEsy7++bJnIWLocJrNjPmi7vh6lfl2K/DFauDfjzJf78Y/34y+WPS/Wg2fdQNPB/4XQ//Lzfg3h9mv95IHvdB2wbFR8+53Apt130GPP+xHDwfR/X54rxfdG0RPBtHDLn88iBz0wvuDyEE/etiL7Lf8x232uM7sFsmjKn1ccR1XnEdl7KxOnFbw4xKxW8D2co6jPHKQh/dz6H4e2U1Z9xOm4wy0mwI34uYep2175R2vvOTRJRmUJWweHCXdPpfLC9ndKq1lXqKZnZOq1IBEotLrQQimAIgwgg4D6IBsbrPNpdOCWpkYsYJanUmtNWs0Bj1gNZoQsxU1WXG5TKUXCWQyzZxYKZaoxBKNUgMaQLsBdJgg1Aa7jCZYq4eMRoveaDUAdiMIm62YzeHU6c3zov/wX9XDjx+32f2yZ7/i2syhx53Ak6Xo4y63XyEXotZuCFyMWhbC1r2S+7Dm2S46V9L2QdS+nHD0QmDDpzvtMN/sJl4M+bNB4PPNyH87L/xpP/3pWvTTVf7L7cg326EvVryfrbH7VXglrFoIzPd8cxtR+VHB8GqAfTWkn3WJtSTY8ilrlPygYHvZQV92iZdd56uh77DtO+l6dyrYTgE5rruXEvBaFtktIhsl50ISXkg41svUi+XgXs29WfVuNf273fBuL7zT4Tfboe1ueK8fOxzEDgax44Xo0SB62I8cdUMHHf9Bi9uv0TtF53ae2C8SpxXisEgcFZDHdfxxk3jccB/XXKdV4ryGnZTR4xJ8WkEfN4mjguM4DT4u2w5ylqM8tB7R7KcMBynwOG/bToIrUdNizL4QQ/KMJQyrKbvBrFOb9WoTCKlVWp1aq9ECSo1JoYFkSnBeqpepTGoDrDPhJpvHZHUbAZtAJB95MGo0GEwmi0Q4ZXz4sWxeMjcrnp6anJqem5eqJHKtVK7XGqwghNpgF4ySCOqBEdJicwJmFIRQyEbI5Ibbt0Zen5lvvDeMWlqsrsKom0HjZsn1fJn/fCv+cjPxdMgvRi1tTndYce6VXYOQpebTlxlNww80/UAjYt+teU663v2a+6zpvuhRX2yEPl1mn/Y9TwbUs4Hnoud5sUh9vsZ+ucGdN5HDovm0aDjKac/KwMs+9nKZ+2qTP+pSRb8pRcg6Af3zgfezIf3pwP3ZwPnNZui0zRzV3d0w0PCp88R8DBWXaF3br3+64H06DDxZ9H+zl/zzae7lSmC9RG21Q9vdyF4vutONbHciu4Pobj++3Yvt92P73fBuJ7jfCx33+JNe4LDjP2j6jnvcaZs5qLqOK66TBnVYI/dL6HEJedLynDVcZ3XXSY04yDn2stb9NHSQsz6pwy+bjqc15HEdeVJDzqvIUd5yXrRdFC2nWeNpDnxStrysOc4KlpM0uBMzLgZUPb+66NEGoGkvOBV3G/2wFgcVNqPapFFBaikEAGYjoFbpdToANJoVcq1ULJmTaOdk+jmRxDh+RyVXz8/JhZOTegMklalmBKJZ4axCodPpLaDZYbHhZgsCmGE9aDOaHGYLboJQIwirdK/PzII7HxyW0d2i/eXQ9+1e9Oud+LdH2c82YxeL3HGL2i7g5z3fF9uJo7aXAkVdHmgG9GVSXmVUGVpfZjWdqHGYgY+azrMmfNxAT+vwQdm+U7Lvl6wHFetFl7hY8L5a4b7e4f98FP96nf10wX3Ro18u0S9WA59tRl5txrebbCNDf74V+/Nx5otN/vNl9s/70f//cfxJG1/kjYu8vk5LOz7pUszY4YHVtO3r7fD/uCj+j7Pc/3yc+7fj9HHLs5FDN4vOrTq73w7ttIJ7nfBeN7LZCm23+f1eeL/L73X5nbb/oBM87AT329xxz3/a4866vid9/7NF/sVy+PlS8OnAe9ZyP+7QTxfYJ13mcYs+rjqPK9hB0bGbtRwULOcV64s29mkPfdlCP2vBn9asz6u204Llomq/qNqf1hxf9vEXdeuTAniaNlwUTJ9WLc8q1rOi5UmTuGgQm1HtckC1ENAOWVWfktRc0r5XWnOK6uQ8bxMGbQK/XQrptRAA2nVyp3pardROCSQj9+5JZyYmJ6dn5xRSmUalBtRak0YLgWYUsqAmCDEANrPZAZocVitqtsBmy+szs3j82pPV5P9pv06XEjcAAI6/VWf6vZ3p2M46Kuuqe9SjVijIEQJsCJH7CJegXEGBcCQgyAIuBBZICOHwQJBybFE7bR+ln/cVdvНИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН  2015.10.12-НЫ  ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНӨӨС
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2015.10.21                                                                                                                                                      Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн
түүнийг нотлох нотолгоо
Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
 1.  
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаатай холбоотой сөрөг мэдээллүүдэд албан ёсны тайлбар гаргах, хууль хяналтын байгууллагад өгч шалгуулах талаар 1 сарын аянг зохион байгуулах Хан-Уул дүүргийн 8-р хороонд 118-р сургуулийн баруун талд шинээр тавигдсан зам дагуу амьдардаг иргэн Цэгмидтэй холбоотой буруу ташаа мэдээллийг залруулж, Ийгл ТҮ-д 2015.10.02 өдөр дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албаны мэргэжилтэн тайлбар өгч, залруулга хийсэн байна.
Цаашид буруу ташаа мэдээлэлд хариу өгч залруулга гарган ажиллах болно.
 
 
 
  100
 1.  
Төсвийн тодотголд өгөх саналуудаа нутгийн захиргааны байгууллагууд 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны дотор холбогдох алба, хэлтсүүдэд ирүүлэх. Дүүргийн орон нутгийн төсвийн орлого, зардлын гүйцэтгэлийг эхний 9 сарын байдлаар гарган төсвийн хэтрэлт хэмнэлтийг тооцон төсвийн тодотголын саналыг боловсруулах бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
Эхний 9 сарын байдлаар орлогын төлөвлөгөө 1,7 тэрбум төгрөгөөр тасарсан байна.
Энэ талаар 2015 оны 10 сарын 21-ний өдрийн 02/1234 тоот албан тоотоор хүсэлтийг Нийслэлийн ЗДТГ-ын СТСХ-т  хүргүүлсэн.
    100
 1.  
Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцох. Их цэвэрлэгээ хийх 2015.10.16-18 өдрүүдэд дүүргийн 50 жилийн ой тохиосонтой холбогдуулан 2015.10.24-ний өдөр хийхээр болгож их цэвэрлэгээний ажлыг хойшлуулсан. Бэлтгэл ажил хангагдаж байна.   Зарласан цаг хугацаандаа их цэвэрлэгээ хийж мэдээлэх болно. 50
 1.  
2015 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг халах, татах  ажлыг зохион байгуулж, бэлтгэл ажлыг хангах. 2015 оны 2-р ээлжийн  цэргийн жинхэнэ алба хаах хугацаа дуусч бэлтгэлээр халагдсан байлдагч, түрүүч нарыг хүлээн авах, цэргийн жинхэнэ албанд иргэдийг татах, гэрээт цэрэг элсүүлэх ажил 2015.10.16-18-ны өдрүүдэд 34-р сургууль дээр амжилттай  зохион байгуулагдаж, цэрэгт татагдах тоон үзүүлэлтийг хангасан болно.
Мөн дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтсээс  цэргийн албанаас халагдаж ирсэн 73 байлдагч, түрүүч,  цэргийн албанаас түр хугацаагаар чөлөөлөгдсөн 54 иргэнд ажлын байр санал болгож, ажил мэргэжлийн зөвлөгөө өгсөн болно. 
    100
 1.  
Нийслэл хотын албан татварын хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор албан татварын тухай хууль болон түүнийг дагалдан гарсан тогтоол журмын талаар үнэн зөв мэдээллийг иргэдэд өгч, хуулийг бодитойгоор сурталчилан таниулах ажлыг зохион байгуулах.     Нийслэл хотын албан татвар суутгагчийг тоолох, бүртгэх, кассжуулах ажилтай холбогдуулан  Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 9 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/286 тоот захирамж гарсан
     Хан-Уул дүүргийн хороодын засаг дарга нарт Нийслэлийн татварын газар, ТЕГ-ын  татварын улсын байцаагчид  “Нийслэл хотын албан татварын тухай “ хууль, “НӨАТ-ын урамшууллын систем”-ийн талаар, суутгагчийг тоолох бүртгэх, кассжуулах ажлыг зохион байгуулах талаар сургалт  хийсэн
      НХАТ суутгагч иргэн, хуулийн этгээдүүдэд 2015.10.19-20-ны єдрүүдэд  сургалтыг хийлээ.. Сургалтад хамрагдсан болон татварын хэлтсээр үйлчлүүлж байгаа иргэн, хуулийн этгээдүүдэд НХАТ-ын талаарх сурталчилгааны материалыг тараан зєвлєгєє єгч ажиллав.
 
    100
Биелэлтийн үнэлгээ 90
 
 
            ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2015.10.12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ  АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
                Багануур дүүрэг                                                                                                                                                       2015.10.21
 
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Төсвийн тодотголд өгөх саналуудаа нутгийн захирааны байгууллагууд 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны дотор холбогдох алба, хэлтсүүдэд ирүүлэх. Орон нутгийн 16 байгууллагаас 2015 оны 10 дугаар сарын 14-нөөс эхлэн төсвийн тодотголын саналыг авч нэгтгэж байна. Нэгтгэлийг 10 дугаар сарын 23-нд НЗДТГ-ын СТСХ-т хүргүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       80 %
2 Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцох. Нийслэлийн дагуул Багануур хотын захирагчийн сонгууль 2015 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр болохтой холбогдуулан дүүргийн Засаг дарга бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар 23-ны өдөр болгон хойшлуулсан.        
3 2015 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг халах, татах  ажлыг зохион байгуулж, бэлтгэл ажлыг хангах 2015 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг халах, татах ажил дүүрэгт зохион байгуулагдахгүй  болно.       100 %
4 Нийслэл хотын албан татварын хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор албан татварын тухай хууль болон түүнийг дагалдан гарсан тогтоол журмын талаар үнэн зөв мэдээллийг иргэдэд өгч, хуулийг бодитойгоор сурталчилан таниулах ажлыг зохион байгуулах. Нийслэл хотын албан татварын хууль батлагдсантай холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/391 тоот захирамжаар ажлын хэсгийг 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулан татвар суутган төлөгчийг 9 дүгээр сарын 5-наас 15-ны хооронд бүртгэх ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.
Тооллогонд дүүргийн засаг даргын тамгын газрын Тохижилт худалдаа үйлчилгээний хэлтсээс дүүргийн нутаг дэвсгэрт архи, тамхи худалдаалдаг, амралтын газар, бар, ресторан, зочид буудлын үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий 130 цэгийг судалгааг авч хийхэд 21 цэг нь үйл ажиллагаа явуулаагүй, 109 цэг нь тооллогод хамрагдсан.
Дээрхи тооллогод хамрагдсан 109 цэгээс 43 аж ахуйн нэгж, 37 иргэн нийт 80 татвар төлөгчийг нийслэл хотын албан татвар төлөгчөөр бүртгэсэн байна.
Нийслэл хотын албан татварын тухай хууль болон журмыг сурталчлах ажлын хүрээнд 2015.10.19-нд нийслэл хотын албан татвар төлөгч 18 иргэн, 21 аж ахуйн нэгжийн төлөөллийг хамруулсан сургалтыг ажлын байраар 2 удаа зохион байгуулж, гарын авлагаар үйлчилсэн.
Мөн дүүргийн Сүлжээ-3 телевизээр 1 удаа, Багануур ньюс сонинд 1 удаа, цахим сайтад 1 удаа тус тус мэдээлэл байршуулан сурталчилж ажиллаж байна.
      100%
5 2015 онд нийслэлийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудыг дуусгаж үр дүнг тооцож ажиллах. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2015 онд Багануур дүүрэгт 3,9 тэрбум төгрөгийн 7 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээс 5 ажлын гүйцэтгэл 100% бүрэн дууссан.
240 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажил 35%, Хороолол доторх зам засвар 60%-ийн гүйцэтгэлтэй байна.
      80%
                                                                           
                                                                     
 
 
 
                                                                        ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА
                                                                      НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                      Ч.ОДГЭРЭЛ
 
 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 2015 оны 10 дугаар сарын 21 өдөр
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1. Төсвийн тодотголд өгөх саналуудаа нутгийн захиргааны байгууллагууд 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны дотор холбогдох алба, хэлтсүүдэд ирүүлэх. Дүүргийн хөрөнгө, оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 2016 оны төлөвлөгөөнд нэн шаардлагатай тусах хөрөнгө оруулалтын ажлын саналыг нийслэлийн Засаг даргад дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 1/3038 тоот албан бичгээр  хүргүүллээ.     100%
2. Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцох. Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж, дүүргийн Засаг даргын  2015 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/440 дугаар захирамж гарган нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд, их, дээд болон ерөнхий боловсролын сургуулиуд,  хороодтой хамтран 10 дугаар сарын 17-ны бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа.
Цэвэрлэгээний талаар мэдээллийг 1-20 хороодын Тохижилт, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагчдаар дамжуулан аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад 1520 аж ахуйн нэгж байгууллагыг хамруулан гаднах орчных нь цэвэрлэгээг хийлгэсэн болно.
Цэвэрлэгээнд ерөнхий боловсролын 15 сургуулийн 2100 гаруй ахлах ангийн сурагчид, 160 гаруй багш, улсын болон хувийн 11 их, дээд сургуулийн 1900 гаруй оюутан, багш нар цэвэрлэгээний ажилд идэвхтэй оролцож, хуваарилсан гудамж талбайн хог хаягдал, унасан навчийг бүрэн цэвэрлэж шуудайлан ачуулсан.
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, албад хариуцсан хороодын цэвэрлэгээний ажилд хяналт тавьж ажилласан бөгөөд ноцтой зөрчил илрээгүй ба цэвэрлэгээний ажилд бүх хороод идэвхтэй санаачлагатай оролцож ААНБ, иргэдийг хамруулан ажилласан.
Дүүргийн 2, 6, 7, 8, 11, 14, 18 дугаар хорооны зарим ААНБ-ууд 10 дугаар сарын 16-ны өдөр их цэвэрлэгээ хийгдсэн байна.
Цэвэрлэгээний ажилд гараагүй байсан 5 дугаар хороонд байрлах Төрийн банк, “Time outs” дэлгүүр, Тунамал эрдэнэ талст ХХК-ийн тоглоомын газар, Фантаз шоп, 8 дугаар хороонд Арслантай гүүрийн баруун талд номын худалдааны төв, Багшийн хөгжлийн ордон, МУИС-ийн худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийн орчим, Төгөлдөр төв зэрэг газрууд гараагүй байсныг шаардан үүрэг даалгавар өгч цэвэрлэгээний ажлыг хийлгэсэн болно.
Цэвэрлэгээний ажилд Сүхбаатар тохижилт ХХК, Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ, Улаанбаатар шинэчлэл ХХК, Алтан дорнын хүч ХХК, Цүзүки-Юмэ ХХК-ний хог тээврийн нийт 42 машин ажиллаж нийт 140 рейс 660 тонн хог хаягдал, шарилж, навчийг тээвэрлэж зайлуулсан.
    100%
3 2015 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг халах, татах  ажлыг зохион байгуулж, бэлтгэл ажлыг хангах. Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/753, дүүргийн Засаг даргын А/414 дүгээр захирамжуудыг удирдлага болгон тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт цэргийн жинхэнэ албаны 2015 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг татлагын ажлыг 2015 оны 10 дугаар сарын 16-ний өдрөөс 18-ны өдрүүдэд зохион байгуулан явууллаа.
 
Цэргийн албаны ээлжит татлага, цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийн үзлэгийн бэлтгэлийг хангах ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан дүүргийн Цэрэг татлагын товчооны даргаар батлуулж хэрэгжүүлэн ажиллаа. 
Тус дүүргийн цэрэг татлагын байрны эрүүл мэндийн үзлэгээр 2350 нь биеэр орж асуудлаа шийдвэрлүүлсэн бөгөөд тэдний 394 нь буюу 16,7 хувь нь эрүүл мэндээр, 1577 нь буюу 67,1 хувь нь суралцахаар, 268 нь буюу 11,4 хувь нь ар гэрийн гачигдлаар, 2 иргэн хэргийн холбогдолтой гэсэн шалтгаанаар түр чөлөөлөгдөж, дээд байгууллагаас өгөгдсөн тоон даалгаврыг 100 хувь биелүүлэв
    100%
4 2015 онд нийслэлийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудыг дуусгаж үр дүнг тооцож ажиллах. 2015 оны эхний 10 сарын байдлаар нийслэлийн Засаг даргаас 3860.2 сая төгрөгийн 12 төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны эрх шилжин ирсэн бөгөөд дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 5 үнэлгээний хороо байгуулагдаж, 12 төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулаад байна.
 
Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу: 3673.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 11 төсөл арга хэмжээний тендерийн худалдан авах ажиллагааг бүрэн зохион байгуулсан.  186.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 1 төсөл арга хэмжээний тендер үнэлгээний  шатанд байна.
 
Дүүргийн ОНХС-ийн төсвийн хөрөнгөөр нийт 73 төсөл арга хэмжээ батлагдсан. Эхний 10 сарийн байдлаар 54 төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулсан.  Үүнээс 48 ажил 3 төсөл арга хэмжээ гүйцэтгэлийн шатанд явагдаж байгаагаас ОСНААУГазраас 2015 онд хийгдэхээр төлөвлөсөн инженерийн  шугам сүлжээний өргөтгөл,шинэчлэлийн ажилтай уялдуулан 3 төсөл арга хэмжээ   2016 оны 05 дугаар сарын 01-нээс ажлыг эхлэх болсон.
    70%
                                               
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                               Д.БАДАРСАН
 
НЭГТГЭСЭН:
ХШҮ-НИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   М.ЭРДЭНЭБААТАР
2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, НЗДТГ-ын СБТХ, СТСХ 2016 оны Төсвийн тодотголд өгөх саналуудаа нутгийн захирааны байгууллагууд 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны дотор холбогдох алба, хэлтсүүдэд ирүүлэх. Нийслэлийн 2015 оны Төсвийн тодотголд өгөх саналаа Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст 2015 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 01/3192, 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 01/3685 дугаартай албан бичгээр тус тус хүргүүлэн ажиллав.
3  
ЗАА, нутгийн захиргааны байгууллагууд
 
Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцох. Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж “Бүх нийтийн их цэвэлэгээ”-нд тус газраас 39 албан хаагч оролцож цэвэрлэгээ хийх хуваарьт газар болох Баруун 4 замаас Баянбүрд хүртэлх зам дагуу талбайг 10.00-11.30 цагийн хооронд цэвэрлэж дуусгав. Цэвэрлэгээ хийх явцад тамхины иш, навч, цаасны хог хаягдлыг түүж, зам дагуух шон дээр наасан зарлалыг хуулж цэвэрлэн 1 цэгт төвлөрүүлэв.
Цэвэрлэгээний мэдээг хотын Шуурхай утас 310005 болон Захирагчийн ажлын албаны мэргэжилтэн С.Гүлданад 11.30-д өгөв.   
7 НХОГ, НАЗГ, НХААГ, агентлаг, дүүргүүд, НЗД-ын захирамжаар эрх шилжсэн бүх газрууд 2015 онд нийслэлийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудыг дуусгаж үр дүнг тооцож ажиллах. Тус газраас 2015 онд улс, нийслэлийн хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалт, зураг төслийн ажлын мэдээг тухай бүр байгууллагын www.mpa.ub.gov.mn цахим хуудасны “Шилэн данс” булан, www.shilendans.ub.gov.mn цахим хуудсанд байршуулж, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст тус тус хүргүүлэн ажиллав.
  
                                                           
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗАР
  НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР  
  2015  ОНЫ  10 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНД ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн / түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100
1 Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцох 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн Бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд  манай байгууллагын албан хаагчид хуваарьт заагдсан газрыг хугацаанд нь цэвэрлэж мэдээгээ Захирагч ажлын албаны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэст хүргүүлэв. Хуваарьт заасан газар орчим хоггүй цэвэрхэн болсон. 13 шуудай хог түүсэн.     100
2 Төсвийн тодотголд өгөх саналуудаа нутгийн захирааны байгууллагууд 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны дотор холбогдох алба, хэлтсүүдэд ирүүлэх. 2015 оны 7 дугаар сарын 3-ны  Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 121 тоот тогтоолоор “Бэлчээрийн менежмент төслийн нэгж” орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрийн газар байгуулаж,  төслийн нэгжийн урсгал зардлыг Нийслэлийн 2015 оны төсвийн тодотголоор хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэсэн болно.
Төсвийн тодотгол оруулах саналаа 2015 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 01/358 дугаар албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын Стратегийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлэв.
    Төсөв батлагдсанаар төслийн нэгжийн үйл ажиллагааг эхлүүлнэ. 100
               
                                                                       
                       
                                                            ХЯНАСАН:
 
ДАРГА                                                                                                                  Г.ПҮРЭВСҮРЭН
 
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                        Р. УНДАРМАА
 
                                                            БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
 
ДОТООД АЖИЛ
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                             Ц.БУЯНЖАРГАЛ
2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
1 2 3 4 5 6
1 Төсвийн тодотголд өгөх саналуудаа нутгийн захирааны байгууллагууд 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны дотор холбогдох алба, хэлтсүүдэд ирүүлэх. Төсвийн тодотголд өгөх саналаа хэлтсүүдээс авч нэгтгэн  2015 оны 10 дугаар сарын 22-ны 2/1689  дугаар албан бичгээр  НЗДТГ-т хүргүүлсэн.      
100
2 Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцох. Захирагчийн ажлын албанаас гаргасан хуваарийн дагуу  бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр Улиастайн фрезерийн уулзвараас Дүнжингарав худалдааны төв рүү 2,1 км замын 2 талыг цэвэрлэн зохион байгууллаа..  Цэвэрлэгээнд нийт 69 албан хаагч оролцож 80 шуудай хог цэвэрлэж, ачихад бэлтгэн бөөгнүүлж, мэдээгээ холбогдох газарт   хүргүүлсэн.

 
    100
3 Нийтийн тээвэрт ухаалаг карт нэвтрүүлсэнтэй холбоотойгоор үүссэн нөхцөл байдлын талаар судлаж асуудал боловсруулж танилцуулах.
 
Төслийг хэрэгжүүлж эхэлснээс хойшх хугацаанд 1250  автобус, троллейбусанд УМЦТС-ийн тоног төхөөрөмжийг суурилуулж, карт борлуулах, цэнэглэх 250 цэгээр дамжуулан 505273 (2015 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн мэдээгээр) ширхэг цахим картыг иргэдэд худалдаалсан байна.
Улаанбаатар смарт карт компани 2015 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн байдлаар картын борлуулалтаас нийт 1 616 873 600 /нэг тэрбум зургаан зуун арван зургаан сая найман зуун далан гурван мянга зургаан зуун/ төгрөгийн орлогыг олсон байна.
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний орлогыг Улаанбаатар смарт карт компанийн дансанд татан төвлөрүүлснээс тус компани 2015 оны 07 дугаар сарын  29-ний өдрөөс 08 дугаар сарын 14-ний өдрүүдийн хооронд 2134626990 төгрөг, 08 дугаар сарын 15-наас 10 дугаар сарын 10-ны өдрүүдийн хугацаанд 8727819508 төгрөг буюу нийт 10 862 446 498 төгрөгийг Худалдаа хөгжлийн банкаар дамжуулан аж ахуйн нэгжүүдэд хуваарилсан байна.
Нийслэлийн тээврийн газар нь Улаанбаатар смарт карт компаниас гаргасан ажлын гүйцэтгэлийг үндэслэн 2015 оны 08, 09 дүгээр саруудын нийтийн тээврийн хэрэгслээр үнэ төлбөргүй зорчих иргэдийн нөхөн олговрын 80 хувийг буюу 08 дугаар сард 2639080600 төгрөг, 09 дүгээр сард 661901600 төгрөгийг аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон байна.
Нийтийн тээвэрт ухаалаг карт нэвтрүүлсэнтэй  холбоотойгоор үүссэн нөхцөл байдлын талаар судлаж, 3 журмын төсөл  боловсруулж 2015 оны 10 дугаар сарын 19–ны өдөр НИТХ-ын  АН-н бүлгийн хуралд, 10 дугаар сарын 21-ны өдөр МАН-ын бүлгийн хуралд  танилцуулсан.
2015 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн НИТХ-ын ээлжит бус 6 дугаар хуралдаанаар нийтийн тээврийн цахим төлбөрийн системтей холбоотой цогц асуудлыг хэлэлцэн батлах юм.
Үүнд: Их дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сурагч, оюутанд нийтийн тээврийн цахим төлбөрийн карт олгох, цэнэглэх, ашиглах журам, Ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчих цахим төлбөрийн карт олгох журмыг тус тус хэлэлцэж байна..
Мөн нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлэх журам, нийтийн тээврийн машин цагийн зардлын тариф батлах тухай асуудлыг хэлэлцэж байна.
    100
4 2015 онд нийслэлийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудыг дуусгаж үр дүнг тооцож ажиллах. 1.Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжих Нийтийн тээврийн  судалгаа, загварчлал боловсруулах 600,0 /зургаан зуу/ сая төгрөгийн төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны эрхийг НЗД-н 2015 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 15 дугаар захирамжаар нийслэлийн Засаг даргаас тус газарт шилжүүлсэн.                                                                                                                                                                                                                              Үнэлгээний хорооны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн хуралдааны шийдвэрээр 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр тендерийг "Нийслэл таймс", "Өдрийн сонин", www.e-procurement.mn сайтанд байршуулан нийтэд зарласан. Нийтийн тээврийн судалгаа, загварчлал боловсруулах зөвлөхийн дэлгэрэнгүй жагсаалтыг гаргаж, хураангуй жагсаалтад орсон 5 зөвлөхийн компанид урилга, ажлын даалгавар, тендерийн материалыг 2015 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр хүргүүлсэн.
Нийслэлийн Засаг дарын тамгын газрын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Батаагаас 2015 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдрийн 02-01/1551 тоот албан бичгээр худалдан авах ажиллагааг зогсоохыг мэдэгдсэн.
2.НЗД-н 2015 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 265 дугаар захирамжаар батлагдсан Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжих Барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний жагсаалтад орсон 100,0 сая төгрөгийн “Нийтийн тээврийн оношлогооны төвийн барилгын засвар” ажил хийгдэхгүйгээр шийдвэрлэгдсэн.
3.НЗД-н 2015 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 294 дүгээр захирамжаар Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжих монгол наадам цогцолборын бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад орсон 369,1 сая төгрөгийн “Цахилгаан автобус 12ш /6 ком запас батерейтэй/ угсрах ажлыг хийж дууссан.
    100

  НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2015 ОНЫ 10 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР  НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
  УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА
    2015 оны 10 дугаар сарын 22
ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР БИЕЛЭЛТ
1 Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцох. УБ хотын Ерөнхий менежерээр батлуулсан удирдамж, хуваарийн дагуу нийслэлийн хэмжээнд Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны Бямба гаригт зохион байгуулав.
Бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд дараах байгууллагууд оролцов. 
– УБ хотын ЗАА
– Захирагчийн гэр хороолол дахь Ажлын албад
– Нийслэлийн харьяа 60 газар, агентлагууд
– 7-н дүүргийн ЗДТГ /Хан-Уул, Багануур дүүргээс бусад/
– Их дээд болон ЕБС, цэцэрлэг
– Хороод, СӨХ, иргэд  оролцлоо.
Цэвэрлэгээнд оролцоогүй  байгууллага:
• Нийслэлийн Нийгмийн даатгалын газар
Цэвэрлэгээний дүн мэдээ:
Нийслэлийн харьяа 60 агентлагийн 2877 ажилтан, албан хаагчид, 7 дүүргийн ЗДТГ оролцов.
• Нийт цэвэрлэгээнээс гарсан хог хаягдал: 1997,39 тонн
• Цэвэрлэсэн зам талбайн хэмжээ: 2 122 511 м.кв
• Цэвэрлэгээнд гарсан хогны машины тоо: 226 машин
• Цэвэрлэгээнд оролцсон байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд: 7132 ААНБ
• Цэвэрлэгээнд оролцсон хүний тоо: 30521 хүн
• Мэдэгдэх хуудас олгосон: 182
• Торгууль, шийтгэврийн хэмжээ: 0

 Жич: 
Хан-Уул дүүргийн 50 жилийн ойн арга хэмжээ 17/X-нд болсон тул их цэвэрлэгээг 24-нд зохион байгуулна.
Багануур дүүрэгт хотын Захирагчийн сонгууль 18/X-нд болохтой холбогдуулан цэвэрлэгээг хойшлуулсан.                                   Налайх дүүрэг их цэвэрлэгээний тайлангаа хугацаанд нь өгөөгүй.
  ХЯНАСАН: ТОХИЖИЛТ, ХОГ ХАЯГДЛЫН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН...............................................Д.БАЯРМАА
  НЭГТГЭСЭН:  ТОХИЖИЛТ, ХОГ ХАЯГДЛЫН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН: ........................................Э.ДАВААХАТАН

2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 Нийслэллийн худалдан авах ажилгааны газар
 
      Улаанбаатар хот                                                                                           2015 оны 10 дугаар сар 22                                                                                                        
 
 
Үүрэг далгаварын биелэлтийн дагуу хийж  хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит
Үрд дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
 
 
 
Үнэлгээ 0-100
1 2 3 4 5 6
Үүрэг даалгавар : Төсвийн тодотголд өгөх саналуудаа нутгийн захирааны байгууллагууд 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны дотор холбогдох алба, хэлтсүүдэд ирүүлэх.
Төсвийн тодотголд өгөх саналаа 2015 оны 10 дугаар сарын 13 ны өдөр 1/1268 тоот албан бичгээр Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын Санхүү, Төрийн сангийн хэлтэст хавсралтаар хүргүүлэв.
Үүрэг даалгавар : Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцох.
2015 оны 10 сарын 17 ны өдөр Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтсан “Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ” арга хэмжээнд Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын хамт олон нийт 18 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр оролцож, нарны замын  уулзвараас Энх тайвны гүүр хүртэлх зам дагуух гудамж талбайн ахуйн гаралтай хог хаягдлыг ялган цэвэрлэж нийт 5 шуудай хог хаягдлыг бөөгнүүлэн тохижилт үйлчилгээний ажилтанд хүлээлгэн өгсөн.
Үүрэг даалгавар : 2015 онд нийслэлийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудыг дуусгаж үр дүнг тооцож ажиллах.
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ТОВЧОО
Ажлын явцын утга Ажлын тоо Ажлын тоо /%/ Батлагдсан төсөвт өртөг
НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ 1 2         3
Гэрээ байгуулагдсан болон гэрээ байгуулах шатандаа 138 78.9% 79,063,046.7
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа 13 7.4% 3,622,000.00
Зарласан ажлууд 7 4.0% 785,000.00
Тендерийн бэлтгэл шатандаа 17 9.7% 5,468,300.00
ДҮН 175    88,938,347 
ДҮҮРГИЙН ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭН ХЭРЭГЖИЖ  БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ      
Гэрээ байгуулагдсан болон гэрээ байгуулах шатандаа 89 93.68% 41,323,609
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа 1 1.05% 186,300
Зарласан ажлууд 2 2.11% 1,977,592
Тендерийн бэлтгэл шатандаа 3 3.16% 1,079,831
ДҮН 95   44,567,331
НИЙТ 270   133 505 948
 
              ХЯНАСАН:                ЗУХ ДАРГА                                                          Б.ЛХАСЖАВ
 
             БОЛОВСРУУЛСАН:  ДАТШБХ  МЭРГЭЖИЛТЭН                                 М.ГЭРЭЛТУЯА
2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
 ӨГСӨН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ
   2015.10.22
               Өгсөн үүрэг  
Хэрэгжүүлсэн  ажил
 
 
 1.  
Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцох Нийслэл Улаанбаатар хот байгуулагдсаны 376 жилийн ойг угтаж нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанаас зохион байгуулсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд 10-р сарын 17-ны өдөр нийслэлийн Онцгой байдлын газраас нийт 50 албан хаагч оролцож Бөмбөгөр захын гэрлэн дохионоос Баруун дөрвөн замын уулзвар  хүртэл үерийн далангийн гадна, дотор талын хог, авто замын баруун зүүн талын гэрэлтүүлгийн шон, хайс, хашлага дээр наасан зар сурталчилгааг хуулж цэвэрлэн нийт 60 шонгийн зарлал, сурталчилгааг хуулж, 35 шуудай хогийг цэвэрлэн ачуулсан.
Цэвэрлэгээ хийсэн тухай мэдээг УБ хотын шуурхай удирдлагын төвд мэдээлсэн.
 1.  
Төсвийн тодотголд өгөх саналуудаа нутгийн захиргааны байгууллагууд 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны дотор холбогдох алба, хэлтсүүдэд ирүүлэх 2015 2015 оны төсвийн тодотголд өгөх санал байхгүй.
 
 
                                                                                                 ХЯНАСАН:
                                                      ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА
                                                      ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХУРАНДАА                                Ж.ЧҮЛТЭМСҮРЭН
 
                                                                                               БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                                                      ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН
                                                      ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ДЭСЛЭГЧ                                  Х.АЛТАНЗАГАС
 
 
 

  
 
ШУУРХАЙН БИЕЛЭЛТ
     НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР                                                                                                                                          2015.10.22
2015  ОНЫ  10 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
Гурав. Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцох. /ЗАА, нутгийн захиргааны байгууллагууд/
 
2015 оны 10 дугаар 17-ны өдөр НАЗГ хуваарьт газар болох Сэлбийн гүүрийн орчмыг цэвэрлэж хогийг ачуулсан.  Цэвэрлэгээнд тус газрын 40 гаруй хүн оролцсон  болно.
 
      100
Долоо. 2015 онд нийслэлийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудыг дуусгаж үр дүнг тооцож ажиллах.
 Нийслэлийн Авто замын газрын захиалгаар нийслэлийн төсөв, замын сангийн хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт, гадаад зээл тусламжаар нийт 25 төсөл, арга хэмжээ буюу 43.45 км авто зам, 113 у/м гүүр шинээр барих, 48,63 км авто зам, 134 у/м гүүрийн өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил хийхээр төлөвлөснөөс 16,65 авто зам, 113 у/м гүүрийг шинээр барьж, 41,73 км авто зам, 50 у/м гүүрийн өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг хийгээд байна.  Мөн явган хүний гүүрэн гарц нэг, авто машины нүхэн гарц нэг тус тус ашиглалтанд оруулсан.  Нийт ажлын явц 75%.
НЭГ.   НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ
Нийслэлийн төсвөөр хэрэгжих 12 төсөл арга хэмжээ төлөвлөснөөс 6 төсөл арга хэмжээ нь бүрэн хэрэгжиж ашиглалтанд хүлээлгэн өгөөд байна.  
--- 100
а.
Он дамжин хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээ
1. Нарны замаас Саруул хотхон хүртэл 0.24 км авто зам, 20 у/м туннел, 55 у/м нүхэн гарц гүүрийн ажил гүйцэтгэгч "Мотор сервис" ХХКомпани.  /Нийслэлийн төсөв – 2,700.0 сая төгрөг/, Ажлын явц 100 хувь. Ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн.     100
  Нарны замыг 19-р хорооллын арын замтай холбох 1.5 км шинэ зам, 58 у/м гүүр, болон төмөр зам доогуурх Нарны замтай холбогдсон 22 м туннелийн ажлын  гүйцэтгэгч "Оч Наран" ХХКомпани.  Гэрээний дагуу 10 дугаар сарын 30-нд бүрэн хэрэгжиж дуусна.   Ажлын явц 100 хувь
 2015 оны 10 дугаар     сарын 19-нд нээлтээ хийсэн.
    100
  3. ХУД, 120 мянгат, 19-р хорооллын доторхи талбайн борооны ус зайлуулах шугамын ажлын гүйцэтгэгч "Сайн констракшн" ХХКомпани.  Ажлын явц 100 хувь. /Нийслэлийн - 921.7 сая төгрөг/, 2015 оны 08 дугаар сарын 27-нд улсын комисс ажилласан.     100
б. 2015 онд шинээр хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээ 1.  БЗД, Улиастай-Гачууртын чиглэлийн 11.0 км авто замын ажлын гүйцэтгэгч “Үйлсийн зам” ХХК-тай 2015 оны 06 дугаар сарын 05-наас 08 дугаар сарын 30 хүртэл 6 123 550 161 төгрөгний гэрээ байгуулж, гүйцэтгэсэн. /Нийслэлийн төсөв – 6 900 000 000 төгрөг/ Комисс 2015 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр ажиллан байнгын ашиглалтанд хүлээж авсан.  Ажлын явц 100%, 10 дугаар сарын 26-нд нээлт хийнэ.     100
  2.  Дамбадаржаагийн уулзвар - Шарга морьтын төмөрбетон гүүр - Хандгайт чиглэлийн 16.35 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг нийт 5 багц болгон шууд гэрээ байгуулах мэдэгдлийг НХААГазраас 2015 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр ирүүлсний дагуу гүйцэтгэгч компаниудад гэрээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлж гэрээ байгуулсан. /Нийслэлийн төсөв – 25 100 000 000 сая төгрөг/;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Дамбадаржаагийн цагдаагийн посттой уулзвараас Шадивлангийн шинэ уулзвар хүртэл 5.0 км авто замын гүйцэтгэгч "Тэгш Плант" ХХК болон "Эрдэнэ зам" ХХК-ний түншлэлтэй  гэрээ байгуулсан. Зам барилгын ажлын явц 90 хувь;
b)  Шадивлангийн шинэ уулзвараас Шаргаморьтын уулзвар хүртэл 4.6 км авто замын гүйцэтгэгч "Төгс зам"ХХК-тай гэрээ байгуулсан. Зам барилгын ажлын явц 65 хувь;
c)  Шаргаморьтын уулзвараас Хандгайтын зам хүртэл 6.75 км авто замын гүйцэтгэгч  "Наранбулаг-Хан" ХХКомпанитай гэрээ байгуулсан. Зам барилгын ажлын явц 75 хувь;
d)     Шаргаморьтын 50 у/м төмөрбетон гүүрийн ажлын гүйцэтгэгч "Мотор Сервис" ХХКомпанитай гэрээ байгуулсан. Зам барилгын ажлын явц 85 хувь;
e)      Авто замын гэрэлтүүлэг болон авто замын трасст орсон 0.4-10 кв-ын ЦДАШ-ыг зөөх ажлын гүйцэтгэгч "Офис констракшн" ХХК-тай гэрээ байгуулсан. Нийт ажлын явц 75 хувь.
    90
ХОЁР. НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ  ОРУУЛАЛТ
2014 оноос он дамжиж буй 1.    Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо, 19-р хорооллын нэхмэлийн шарын автобусны буудлын баруун хэсгээр, чингисийн өргөн чөлөөний төв зам дээгүүр барих явган хүний гарц барих ажлын гүйцэтгэгч "Ди Вай Кэй Би" ХХК. 2.    Ажлын явц 100 хувь. Зам барилгын ажлыг бүрэн дуусгаж байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн.     100
2015 онд  шинээр хэрэгжүүлсэн 1.  Баянгол хүүхдийн зуслангийн 1,2 км авто зам барих, Баянгол хүүхдийн зуслан руу тавих хатуу хучилттай авто замын ажлын гүйцэтгэгч  "Төгс Үржих зам" ХХКомпани. Ажлын явц 100 хувь. Зам барилгын ажлыг бүрэн дуусгаж байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн.     100
  2. Баянгол дүүрэг, 18-р хорооны 47-р байрнаас 13-р цэцэрлэг хүртэлх гэрэлтүүлэгтэй явган хүний болон авто замын ажлын гүйцэтгэгч "МАЗ" ХХКомпани. Ажлын явц 100 хувь. Зам барилгын ажлыг бүрэн дуусгаж байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн.     100
ГУРАВ. КОНЦЕССИЙН ХУУЛИЙН ДАГУУ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙГАА ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ  
2014 оноос он дамжиж буй . Өлзийт хорооллоос Шувуун фабрик хүртэлх 9.06 км авто замын Гүйцэтгэгч "Ди Ар Жэй" ХХКомпанитай 2014 оны 04 дүгээр сарын 18-наас 2015 оны 07 дугаар сарын 30 хүртэл 20 500 000 000 төгрөгний гэрээ байгуулж, гүйцэтгэсэн. Нийт зам барилгын ажлын явц 100 хувь.
Комисс 2015 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдөр ажиллан байнгын ашиглалтанд хүлээж авсан.
    100
ДӨРӨВ. НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ
Нийслэлийн 9 дүүргийн хорооллын доторхи зам засварын 34 багц ажил · Баянзүрх дүүрэг – 7 багц ажил.
· Баянгол дүүрэг  – 4 багц ажил. 
· Хан-Уул дүүрэг - 2  багц ажил.
• Сонгинохайрхан дүүрэг – 10 багц ажил.
• Чингэлтэй дүүрэг – 4 багц ажил.
• Сүхбаатар дүүрэг –  4 багц ажил.
• Багануур дүүрэг – 1 багц ажил.
• Налайх дүүрэг – 1 багц ажил.
• Багахангай дүүрэг - 1 багц ажил.
 
Ажлын дундаж 75 хувь.
Ажлын дундаж 100 хувь.
Ажлын дундаж 100 хувь.
Ажлын дундаж 90 хувь.
Ажлын дундаж 67 хувь.
Ажлын дундаж 30  хувь.
Ажлын дундаж 95  хувь.
Ажлын дундаж 100  хувь.
Ажлын дундаж 100 хувь
    100
2014 оноос он дамжиж буй  
1.Багахангай дүүргийн 1,12 км авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр "Дагшин харгуй" ХХКомпани. /төсөвт өртөг- 973.7 сая төгрөг/.
Ажлын явц 100 хувь. 2015 оны 08 дугаар сарын 12-нд комисс ажилласан.     100
2015 онд шинээр  
1. БЗД, Зүүн Алтан-Өлгийн 0.3 км авто замыг үргэлжлүүлэх барих, 630 у.м-т гэрэлтүүлэг ажлын гүйцэтгэгч "Хөвчийн зам" ХХК-тай 2015 оны 06 дугаар сарын  24-нөөс 08 дугаар сарын 28 хүртэл гэрээ байгуулж гүйцэтгэсэн. /төсөвт өртөг – 460.0 сая төгрөг/,
 
 
 
 
 Ажлын явц 100 хувь.
    100
  2.  СХД, 22-ын хуучин уулзвараас мал бордох 1.7 км авто замын  гүйцэтгэгч "Готик голд" ХХК-тай 2015 оны 06 дугаар сарын 29-нөөс  08 дугаар сарын 25 хүртэл гэрээ байгуулсан /төсөвт өртөг – 2.000.0 сая төгрөг/ Нийт ажлын явц 100 хувь. 10 дугаар сарын 01-нд улсын комисс ажилласан.     100
     3. ХУД, Зайсангийн тойруугийн 0,48 км авто замын гүйцэтгэгч “Ялгуусан” ХХК-тай 2015 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр 115,0 сая төгрөгний гэрээ байгуулж, гүйцэтгэсэн.. /төсөвт өртөг– 115 000 000 төгрөг/. Ажлын явц 100 хувь. 2015 оны 10 дугаар сарын 14-нд комисс ажилласан.     100
ТАВ. 2016 ОНД ОН ДАМЖИН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ
Нэг.  Нийслэлийн төсвөөр хэрэгжүүлэх төсөл,  арга хэмжээ Сүхбаатар дүүргийн 11-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх VII хорооллын доторх Ё,В,К,Й, хэсэгчилсэн талбайд баригдах 2 урсгалтай, 4 эгнээ, 14 м өргөнтэй зорчих хэсэгтэй, 2 талдаа 2.25 м өргөнтэй явган хүний зам, гэрэлтүүлэг бүхий 1.2 км авто замын гүйцэтгэгчээр"Гүнтэлмэн" ХКК, "Бэрэн групп" ХХК-ны түншлэл. /Нийслэлийн төсөв – 2,031.5  сая төгрөг/. Гэрээний дагуу 08 дугаар сард бүрэн хэрэгжиж дууссан боловч хөрөнгө бүрэн шийдэгдээгүй тул ажил нь зогссон.
Ажлын явц 50 хувь.
    50
Хоёр. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 1. СХД, Орбитын уулзвараас - Толгойтын эцэс - Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж хүртэлх 3,6 км авто зам, 84 у/м гүүрийн өргөтгөл шинэчлэлт. Гүйцэтгэгчийг шалгаруулах нээлттэй тендерийг 2015 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр зарлан 10 дугаар сарын 05-ны өдөр нээнэ. /төсөвт өртөг – 14,961.5 сая төгрөг/   НХААГазраас гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер зарлагдаагүй байна.   0
Гурав. Концесс 1.    Гүнтийн давааны авто замыг үргэлжлүүлэн 7.36 км авто зам.   Гүйцэтгэгч "Билэгт зам" ХХК-тай 2015 оны 08 дугаар сарын 31-нээс 2016 оны 09 дүгээр сарын 15 хүртэл гэрээ байгуулан ажил эхлээд байна.   30
  2.    Өвөр Гүнтийн 11 км авто зам.   Гүйцэтгэгч "Арц суварга" ХХК-тай 2015 оны 08 дугаар сарын 31-нээс 2016 оны 10 дугаар сарын 30 хүртэл гэрээ байгуулан ажил эхлээд байна.   30
  3.     Багануур дүүргийн 2.4.5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах 6.44 км авто зам.   Гүйцэтгэгч "Ялгуусан" ХХК-тай  2015 оны 08 дугаар сарын 31-нээс 2016 оны 10 дугаар сарын 31 хүртэл гэрээ байгуулан ажил эхлээд байна.   30
  4.    Улиастайн уулзвараас Баянзүрхийн шалган бүртгэх товчоо хүртэлх 3,4 км авто зам болон Баянзүрхийн 288 у/м төмөр бетон гүүр барих   МУ-ын Засгийн газрын 2015 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуралдааны 24 дүгээр тэмдэглэлээр  Баянзүрхийн товчооноос Налайх Чойрын уулзвар хүртэлх 17,5 км авто зам барих,  Улиастайн уулзвараас Баянзүрхийн шалган бүртгэх товчоо хүртэлх 3,4 км авто зам болон Баянзүрхийн 288 у/м төмөр бетон гүүр барих төслүүдийг шууд гэрээ байгуулах аргаар гүйцэтгүүлэх шийдвэр гарч, Нийслэлийн өмчийн концессын жагсаалтад шууд гэрээ байгуулахаар тусгагдан батлагдсан.
Концесс олгох шууд гэрээ байгуулах урилгыг  2015.07.07-ны өдөр зарласан. Ажлын  явц 10%.
  10
  5.    Нисэхээс Сонсголонгийн гүүр хүртэлх гэр хорооллын 1.6 км авто зам барих Зураг төслийг НЭЗХГазарт 2015.02.04-ны 2/115  дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. Концесс эзэмшигчийн  уралдаант шалгаруулалт зарлагдаагүй.   10
Дөрөв. Нийслэлийн авто  замын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ 1. ЧД, 19-р хороо, Чингэлтэйн гудамж, 7 буудлын уулзвараас Чингэлтэйн эцэс хүртлэх 3.3 км авто замын гүйцэтгэгч "Экспресс зам" ХХК.. /төсөвт өртөг – 4.923.8 сая төгрөг/   2015 оны 07 дугаар сарын 29-нөөс 10 дугаар сарын 30 хүртэл гэрээ байгуулан ажил эхэлсэн боловч тендерт оролцогчдоос гомдол гарсантай холбогдуулан ажлыг зогсоосон. Шүүхээр  асуудлыг  шийдэж 2015 оны 10 дугаар сарын 19-нөөс ажил дахин эхлээд  байна.Нийт ажлын  явц 30%. Энэ онд  газар шороо, болон гэрэлтүүлгийн ажил хийгдэнэ.   30
  2. БЗД, Монел орчмын 0,8 км авто замын ажил. НХААГазраас гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендерийг 2015.08.26-нд зарлаж, 2015.09.28-нд нээнэ. /төсөвт өртөг – 457.0 сая төгрөг   НХААГазраас гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер зарлагдаагүй байна.   10
  Халдвартын автобусны эцсийн зогсоолоос зүүн тийш үерийн далан хүртлэх 1.8 км хэсэгчилсэн хатуу хучилттай авто замын ажил.   НИТХ-ын  2015 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн 24/04 дүгээр тогтоолоор "Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт"-ийн төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэхээр болсон.    
                 

ХЯНАСАН: ОРЛОГЧ ДАРГА                                           Д.БАЯСГАЛАН
 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
 
2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ 
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ  ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
  
      2015 оны 10 дугаар сарын 22.                                                                                                                        Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх Арга хэмжээ
0 1 2 3 4
Үүрэг даалгавар 1: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаатай холбоотой сөрөг мэдээллүүдэд албан ёсны тайлбар гаргах, хууль хяналтын байгууллагад өгч шалгуулах талаар 1 сарын аянг зохион байгуулах. /2015 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Ё.Гэрэлчулуун танилцуулах/
1 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас 2015 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 07/3256 дугаар албан бичгээр Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаатай холбоотой сөрөг мэдээллүүдэд албан ёсны тайлбар гаргах, хууль хяналтын байгууллагад өгч шалгуулсан талаарх мэдээллийг хавсралтын дагуу 2015 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 02-01/2997 дугаар албан бичгээр хариу хүргүүлсэн.   .  
Үүрэг даалгавар 2: Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцох.
3 НМХГ-аас 2015 оны 10-р сарын 16-ний өдрийн Бүх нийтийн цэвэрлэгээний танилцуулгын дагуу 10-р сарын 17-ны өдөр НМХГ-ын 106 албан хаагч “Баруун сэлбэ”-ийн гудамж болох Тэдди төвөөс УИД хүртэлх нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайг цэвэрлэж 11:20 цагт 310005 дугаарт цэвэрлэгээ хийж дууссан тухай мэдээ хүргэсэн.
 
 
 
     
Үүрэг даалгавар 3: Нийтийн тээвэрт ухаалаг карт нэвтрүүлсэнтэй холбоотойгоор үүссэн нөхцөл байдлын талаар судлаж асуудал боловсруулж танилцуулах.
 
4 Нийслэлийн Тээврийн газраас ирүүлсэн хүсэлт, газрын дэд даргын баталсан “Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу “Smart card”-ыг нэвтрүүлэн, үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагад шалгалт хийхээр бэлтгэл ажлыг хийж байна. /Харилцаа холбооны хяналтын чиглэлээр/
 
 
     
Үүрэг даалгавар 4: Нийслэл хотын албан татварын хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор албан татварын тухай хууль болон түүнийг дагалдан гарсан тогтоол журмын талаар үнэн зөв мэдээллийг иргэдэд өгч, хуулийг бодитойгоор сурталчилан таниулах ажлыг зохион байгуулах.
5 Албан хаагчдын хууль, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, хуулийн үзэл баримтлал зарчим, агуулга, зорилт, хэрэглэх үндэслэл, арга хэлбэрийг мэргэжлийн түвшинд зааж туслах зорилгоор 2015 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай”, “Нийслэл хотын албан татварын тухай”, “Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай” хуулиудаар тус газрын чиглэлийн хэлтсийн дарга, ахлах, дүүргүүд дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн дарга, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, эрх зүйн мэргэжилтнүүдийг хамруулан сургалт зохион байгуулсан.
 
 
     
Үүрэг даалгавар 5: 2015 онд нийслэлийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудыг дуусгаж үр дүнг тооцож ажиллах.
6 2015 онд Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт улс, нийслэл, дүүргийн хөрөнгө оруулалтын ажилд хяналт шалгалт хийж танилцуулга гарган МЕХГазарт албан тоотоор хүргүүлсэн.
 
     
                             
 
Байгууллага: Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар
биелээгүй болон
хэрэгжээгүй шалтгаан
Цаашид авч
хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ /0-100/
1 Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулан нийт ажилчид цэвэрлэгээний ажилд оролцож 2 тонн хог хаягдлыг цуглуулж тээвэрлэсэн. - - Графикийн дагуу цэвэрлэгээний ажлыг гүйцэтгэх 100%
2 Төсвийн тодотголд өгөх саналыг боловсруулж холбогдох газарт хүргүүлэхээр ажиллаж байна. - - - 90%


БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:

МЭРГЭЖИЛТЭН                                   Ч.МЯГМАРДУЛАМ

2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
  2015.10.22
 
Д/Д
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа  
Хүрсэн бодит үр дүн
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ
 
1
Үүрэг даалгавар-02: Төсвийн тодотголд өгөх саналуудаа нутгийн захирг ааны байгууллагууд 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны дотор холбогдох алба, хэлтсүүдэд ирүүлэх.
   Төсвийн тодотголд өгөх саналуудаа нутгийн захирг ааны байгууллагууд 2015 оны 10 дугаар сарын  23-   ны  дотор ЗДТГ-ын Санхүү төрийн сангийн  хэлтэст хүргүүлсэн. Төсвийн тодотголд санал өгсөн    
2 Үүрэг даалгавар-03: Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцох.
 
  Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтсан Бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд манай байгууллага  2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр хуваарьт газарт их цэвэрлэгээг хийлээ. Цэвэрлэгээний талаарх  мэдээг дээд газарт хүргүүлсэн Хуваарьт газар цэвэр цэмцгэр, хоггүй орчин болсон.    
           
 
 
 
Нийслэлийн нийгмийн халамж, үйлчилгээний газар
НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
2015 оны 10 дугаар сарын 22                                                                                                           Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1  
 
 
 
 
Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцох
 
 
 
 
 
 
Архивын хадгаламжийн сангуудад нийтийн цэвэрлэгээ, үйлчилгээг хийж, архивын баримт хүлээж авах өрөөг тохижуулж ажилтнуудыг ажиллах өрөө тасалаагаар хангаж, хөмрөгт орох ажилтнууд, зөвшөөрлийн хуудас бөглөж, тусгай халаад, улавч өмсөж ажиллах зохион байгуулалтыг хийж гүйцэтгэсэн. Архивын баримтын хадгалалт хамгаалалтын нөхцөл хангагдсан. - Улирал бүр графикт их цэвэрлэгээ зохион байгуулна 100
Нийт хувь 100%
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
                                                           ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ ДАРГА                  Д.ОЮУНТУЯА
 
                                                           БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                    О.НАРАНБАЯР
 
 
2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, НЗДТГ-ын СБТХ, СТСХ Төсвийн тодотголд өгөх саналуудаа нутгийн захиргааны байгууллагууд 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны дотор холбогдох алба, хэлтсүүдэд ирүүлэх. Төсвийн тодотголд өгөх саналаа Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлсэн болно.
2  
ЗАА, нутгийн захиргааны байгууллагууд
 
Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцох. Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10-р сарын 17-ны өдөр зохион байгууллаа. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас цэвэрлэгээнд зориулж 10 ширхэг шуудай, 20 хос бээлий хүлээн авсан.
Нийтийн их цэвэрлэгээнд Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газрын 15 албан хаагч оролцож, өөрсдийн хуваарьт талбай болох Энхтайваны гүүрний урд талын Милая ресторанаас зүүн тийш төрийн далбааны шон хүртэлх газрыг цэвэрлэн 10 шуудай хогийг түүж цэвэрлэн замын хажууд ачихад бэлэн болгож ажиллалаа.
3 Нийслэлийн Татварын газар, хэрэгжүүлэгч агентлаг болон дүүргүүд Нийслэл хотын албан татварын хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор албан татварын тухай хууль болон түүнийг дагалдан гарсан тогтоол журмын талаар үнэн зөв мэдээллийг иргэдэд өгч, хуулийг бодитойгоор сурталчилан таниулах ажлыг зохион байгуулах. Нийслэл хотын албан татварын хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор албан татварын тухай хууль болон түүнийг дагалдан гарсан тогтоол журмын талаарх мэдээллийг үйлчилгээ авахаар ирсэн иргэдэд таниулан ажиллаж байна.  
4 НХОГ, НАЗГ, НХААГ, агентлаг, дүүргүүд, НЗД-ын захирамжаар эрх шилжсэн бүх газрууд 2015 онд нийслэлийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудыг дуусгаж үр дүнг тооцож ажиллах. 2015 онд нийслэлийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа ажилд байхгүй болно.
 
 
 

 
 
                                                                    Хянасан: ХЭА-ны дарга                        Д.Оюунгэрэл
                                                         Биелэлт гаргасан: Мэргэжилтэн                   Н.Одонтуяа
 1. Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд манай байгууллагаас нийт 166 ажилтан, албан хаагчид идвэхтэй оролцлоо.
2. Төсвийн тодотголд өгөх саналаа тус байгууллага нь гаргаж Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлэн ажилласан болно.
2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Улаанбаатар хот                                                                               Огноо: 2015.10.22
 
 
 
Үүрэг даалгаврын үндсэн чиглэл Хийсэн ажлууд, хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар, биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1 Төсвийн тодотголд өгөх саналуудаа нутгийн захирааны байгууллагууд 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны дотор холбогдох алба, хэлтсүүдэд ирүүлэх. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 2016 оны төлөвлөгөөнд тусгуулах орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн их засварын ажлын саналыг НЗДТГ-ын Стратеги бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст 2015 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 859 тоот албан бичгээр хүргүүлэв.    
2 Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцох 2015 оны 10 дугаар  сарын 17-ны өдрийг Бүх нийтийн их цэвэрлэгээний өдөр болгон зарласантай холбогдуулан ОСНААУГ болон харьяа 3 түгээх төв, 16 хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвүүдийн нийт 850 гаруй ажилтан цэвэрлэгээ хийж байгууллагын гадна орчны нийт 30000 гаруй м2 талбайн хог шороо, унасан  навчийг цэвэрлэж 6 м3 хогийг ачууллаа.
Мөн байгууллагын дотор өрөө тасалгааны цонхыг арчиж дулаалан,  хана, тааз, хаалга, шал, шүүгээнд  чийгтэй цэвэрлэгээ хийв. Харьяа УДДТ-үүдийн ойр орчмын 50 метр цэвэрлэхээс гадна Ус, дулаан дамжуулах төвийн дотор тоног төхөөрөмж, шал, ажлын өрөө, 00 өрөө, орон сууцны байруудын узелийг цэвэрлэж идэвхтэй оролцлоо.
Манай байгууллагын харьяа 3 түгээх төв, 16 Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвүүдээс их цэвэрлэгээ хийсэн илтгэх хуудсыг нэгтгэж цэвэрлэгээг зургаар баримтжуулан НШУЗТ-ийн dispatcher_ub@yahoo.com           хавсаргав.
  -
3 2015 онд нийслэлийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудыг дуусгаж үр дүнг тооцож ажиллах. 1.2015 онд НЗД-ын 2015 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн Б/122 тоот захирамжаар орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээ шинэчлэх ажлын хүрээнд 15-р хороололд Ус, дулаан дамжуулах төвийн 1 барилга, 14 цэгт гадна инженерийн шугам сүлжээг шинэчлэх ажилд  2,0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж ажлын гүйцэтгэл 100% болсон байна.
2.Мөн нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр манай байгууллагын Техник үйлчилгээний хэлтсийн машин механизм, тоног төхөөрөмжийг  шинэчлэх ажил, Техникийн бодлогын хэлтэст 3 төрлийн программ авах ажилд нийт  890,0 сая төгрөг зарцуулсан байна.
   
 
 
2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ

2. Төсвийн тодотголд өгөх саналуудаа нутгийн захирааны байгууллагууд 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны дотор холбогдох алба, хэлтсүүдэд ирүүлэх.
Биелэлт:
            Тус байгууллага төсвийн тодотголд өгөх саналаа НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хугацаанд нь хүргүүлсэн.

3. Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцох.
Биелэлт:
           Тус байгууллагын ажилтан, албан хаагчид 2015 оны 10 дугаар сар 17-ны өдрийн 09 цагаас эхлэн “Энх тайваны гүүр”-ний зүүн доод /ертөнцийн зүгээр/ хэсэгт болох “Lotte e&e” компаний уулзвараас “Хурд” компаний барьж байгаа шилэн барилгын уулзвар хүртлэх 300 метр орчим талбайг цэвэрлэлээ. Хамарсан талбайн хувьд хур хог бага боловч жижиг цаасан хог их байлаа. 22 уут хогийг уутлан тавьсан болно. Цэвэрлэгээнд оролцвол зохих 21 ажилтан, албан хаагчдаас, оролцсон 16 ажилтан оролцов.
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас зохион байгуулсан Намрын бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд Замын Хөдөлгөөний удирдлагын төв удирдамжийн дагуу 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн  10:00 цагаас Их тэнгэрийн замаас Хурдын Рапид харш хорооллын урдуур Чингисийн өргөн чөлөөг хүртэл зам дагуу хариуцсан талбайд цэвэрлэгээг эхлүүлсэн.
Цэвэрлэгээнд тус төвийн нийт 47 ажилтан, албан хаагчид оролцож, хариуцсан талбайн хогийг цэвэрлэж, нийт 54 уут хогийг  ачилтанд бэлтгэсэн.
Хариуцсан талбайн дийлэнх хог хаягдал нь тамхины иш байсан бөгөөд гудамж талбайд татсан тамхины ишийг хаяхгүй байх талаар төвийн цахим хуудаснаа анхааруулсан, уриалсан агуулгатай мэдээллийг Олон нийтэд хандан оруулсан болно. 
2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
2. Нийгмийн хамгааллын тусгай төв нь төсвийн тодотголын саналаа НЗДТГ-ын Санхүү төрийн сангийн хэлтэст 2015 оны 09 дүгээр сарын 14- ний 128 тоотоор хүргүүлсэн.
3. Тус төвөөс Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтан  
 “Цэвэрхэн Улаанбаатар”  хөтөлбөр гаргаж, олон ажлуудыг зохион байгууллаа. Энэ ажлын хүрээнд 2015 оны 10 дугаар сарын 15 ны өдөр Сонгино Хайрхан Дүүргийн автобусны буудлаас СХД түүний орчим далан шуудуу нийт 8196м2 талбайд 56 иргэний бүрэлдэхүүнтэй их цэвэрлэгээ хийж гүйцэтгэв.
           2015 оны 10 дугаар сарын 17 ны өдрүүдэд бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 18 албан хаагч , үйлчлүүлэгч иргэдийн хамт Ханын материалын эцсийн тойрог болон төвийн хашааны гадна дотно талбайд хийж , хог хаягдлыг савлан ачууллаа.


                                     БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН:
                                     АХЛАХ АРГА ЗҮЙЧ                 Н.НЭРГҮЙ
Төлөвлөгөөт хуваарийн дагуу 2015 оны 10 дугаар сарын 17-нд Партизаны гудамжинд байгууллагын нийт албан хаагчид тамхины иш, гялгар уут, хугарсан мод, навч зэрэг нийт 4 шуудай хог цэвэрлэсэн. Хөрөнгө оруулалтын болон Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийн 2016 оны зорилтын төслийн саналыг Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс хүргүүлсэн. НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч 
агуулга
Биелэлт
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагууд Төсвийн тодотголд өгөх саналуудаа нутгийн захирааны байгууллагууд 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны дотор холбогдох алба, хэлтсүүдэд ирүүлэх. НЗДТГ-ын ХШҮХ-т төсвийн тодотгол өгөх саналуудыг тусгасан албан бичгийг 2015 оны 10-р сарын 16-ны өдрийн 01/641 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.
2 Нийслэлийн 376 жилийн ойг угтаж Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд хуваарийн дагуу идэвхтэй оролцох. Нийслэлийн нийтлэг үйлчилгээний газраас ирсүүлсэн хуваарийн дагаа тус газрын 13 албан хаагч Сэлбэ голын арслантай гүүрнээс дунд гүүр хүртэлхи хэсэгт нийтийн цэвэрлэгээ хийсэн.
 
Бусад заалт хамаарахгүй болно.
ТАЙЛАН ХЯНАСАН:
ОРЛОГЧ ДАРГА                                        З.БАДРАЛ
ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:
ЗУХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                       Э.СУВД-ЭРДЭНЭ