Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2015-12-07 14:37:05
2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ С.ОЧИРБАТЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Нийслэлийн Статистикийн газар, нийслэлийн үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаа мал, тэжээвэр амьтадын 2015 оны тооллого 12 дугаар сарын 07-17 хооронд зохион байгуулагдахтай холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хангуулж, тооллогын дүн мэдээг танилцуулах. 14 НЗДТГ
 
 
2
 
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар, нийслэлийн харьяа байгууллагууд Нутгийн захиргааны байгууллагууд, өмчит үйлдвэрийн газар болон нийслэлийн харьяа байгууллагууд  ажилтан, албан хаагчдынхаа үр дүнгийн гэрээг үнэлэх, 2015 онд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. 14 НЗДТГ
 
 
3
 
 
 
Нийслэлийн дүүргүүд, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар  
 
Нийслэлийн дүүргүүдэд гэмт хэрэг зөрчлийн тоо сүүлийн үед тогтмол өсч байгаатай холбогдуулан гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах чиглэлээр тодорхой ажлууд зохион байгуулж дүн мэдээг 2015 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
4 Нийслэлийн Иргэд хүлээн авах төв Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд ажиллах албан хаагчдаа бэлтгэх, 2015 оны 12 дугаар сарын 10-20-ны хооронд нүүх бэлтгэл ажлыг зохион байгуулж дүн мэдээг танилцуулах. 14 НЗДТГ
5 ЗАА, Нийтийн үйлчилгээний УБ нэгтгэл, НАЗГ Шинээр ашиглалтанд орсон замуудын арчлалт, хамгаалалтын ажлыг эзэнжүүлэх, Богд уулын арын хурдны замын хальтиргаа гулгаа болон зам арчилгааны ажлыг сайтар зохион байгуулах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч
 
6
 
Нийтийн үйлчилгээний УБ нэгтгэл, Нийслэлийн Хан-Уул дүүрэг, Нийслэлийн авто замын газар 2015 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо яармагийн шинэ гүүрэн дээр гарсан автын ослоос шалтгаалан гүүрийн даацын бэхлэгээнд эвдрэл гарсан тул холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд засварын ажлыг яаралтай эхлүүлж хэвийн үйл ажиллагаанд нь оруулах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч
7 Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл, нийслэлийн дүүргүүд, ЗАА Автобусны буудлууд, явган хүний зам талбай, гарцан дээрх хальтиргаа гулгааг холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд цэвэрлэж арилгах, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2009 оны 61,63 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу аж ахуй нэгж байгууллагууд өөрсдийн хариуцдаг 50 мкв талбайн цас мөсийг цэвэрлэх. /Захирагчийн ажлын алба хяналт тавьж ажиллах/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТ
1. Манай байгууллага нь нийт ажилтан, албан хаагчдынхаа үйл ажиллагааны үр дүнг газрын зөвлөлийн хурлаараа хэлэлцэн үр дүнтэй, хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн ажил үүргээ хангалттай биелүүлсэн ажилтнуудаа шалгаруулан ажлын үр дүнг тооцон ажиллав. Мөн байгууллагын зүгээс 2015 онд төвсийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээгээ 100 хувь биелүүлэн ажилласан болно.
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ С.ОЧИРБАТЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Өгсөн үүрэг даалгавар Биелэлт Хувь
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар, нийслэлийн харьяа байгууллагууд Нутгийн захиргааны байгууллагууд, өмчит үйлдвэрийн газар болон нийслэлийн харьяа байгууллагууд  ажилтан, албан хаагчдынхаа үр дүнгийн гэрээг үнэлэх, 2015 онд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. Төрийн жинхэнэ албан хаагчтай 2015 онд байгуулсан 22 Үр дүнгийн гэрээ, Төрийн үйлчилгээний 2 албан хаагчийн жилийн тайланг дүгнэж, илтгэх хуудсыг  нэгтгэж байна. А үнэлгээ 20, В үнэлгээ 4 албан хаагч 2015 оны жилийн ажлыы дүгнүүллээ. Жилийн эцсийн үр дүнгийн урамшуулал олгохоор холбогдох тушаал, шийдвэрийг гаргаж байна. Бодлогын зорилтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний тайлан, биелэлтийг Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1146 дугаар захирамжид заасан хугацаанд гаргаж холбогдох газруудад хүргүүлж байна. 100%
    ДУНДАЖ ОНОО   100%
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                                                            Д.ХОРОЛСҮРЭН
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                                               Б.ЦЭНД-АЮУШ
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ
12 САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНД ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
 
2015 оны 12 дүгээр сарын 14-ны өдөр                                                                 Улаанбаатар хот                    
 
 
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт Биелэлт
/хувь
 
 
1
Хоёр. Нутгийн захиргааны байгууллагууд, өмчит үйлдвэрийн газар болон нийслэлийн харьяа байгууллагууд ажилтан, албан хаагчдынхаа үр дүнгийн гэрээг үнэлэх, 2015 онд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. 2015 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн байгууллагын Даргын зөвлөлийн хурлаар албан хаагчдын 2015 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээ, түүний хэрэгжилтийг нэг бүрчлэн хэлэлцэж Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолын дагуу үнэлэв.
Үүнд: нийт 19 албан хаагчаас:
А үнэлгээ авсан 14
В үнэлгээ авсан 4
С үнэлгээ авсан 1 албан хаагч байв.
Байгууллагын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд өгч буй үнэлгээг ажлын явц, хэрэгжилттэй уялдуулж Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолын 63 дугаар зүйлийн дагуу байгууллагын бодлого зорилтын хэрэгжилтийн түвшинг тодорхойлох зарчмыг баримтлан ажиллав.
2015 онд нийт 36 ажил төлөвлөж төлөвлөгөөний хэрэгжилт 95%-тай байна.
 
 
 
100%
 
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН ДАРГА                                     Э.БАТТУЛГА
 
 
 
 
                                    Огноо: ................................
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН                          Б.Жаргалан
 
 2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ С.ОЧИРБАТЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР          Ус сувгийн удирдах газар
 
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит үр дүн
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан  
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
Үнэлгээ 0-100
1 2 3 4 5 6
1 Манай байгууллага нь орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар учир бүх ажилчидтайгаа ажлын байрны хугацаагүй хөдөлмөрийн гэрээ хийж ажилладаг бөгөөд байгууллагын хэмжээнд бүх ажилчдын хувийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын биелэлт жилийн ажлын тайланг авч ажлыг дүгнэж байна. 2015 онд байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан 11 ажлын биелэлт 96,4 хувьтай, хөрөнгө  оруулалт их урсгал засварын төлөвлөгөөнд 278 ажил төлөвлсөнөөс 268 ажил хийгдэж одоогоор 96 хувийн биелэлттэй байна. Ажилчдынхаа тайлант жилийн ажлын гүйцэтгэлийн тайланг авч дүгнэж байна. - Ажилчдынхаа ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэх, 2015 оны төлөвлөсөн ажлыг бүрэн биелүүлж ажиллах 100%

2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ С.ОЧИРБАТЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                          2015 оны 12 дугаар сарын 15
 
  Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо Үүүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6
1 Тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас Дээд газрын тогтоол шийдвэр,  Нийслэл дүүргийн эдийн засаг нийгмийн зорилтын хэрэгжилт, Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг НЗД-ийн А/ 1146 дугаар захирамжааар баталсан  хуваарийн дагуу  2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны дотор  НЗДТГ-т  нь хүргүүлэхээр ажиллаж байна. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээг “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн  түвшинг үнэлж дүгнэх журам”-ын дагуу төлөвлөсөн ажлаа хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан эсэхэд томилогдсон комиссийн бүрэлдэхүүн  үнэлэн дүгнэж ажилласан. Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх харьяа хэлтэс албадын үр дүнгийн гэрээг дүгнэхээр Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/591 дүгээр захирамж гарган үр дүнгийн гэрээг дүгнэх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг томилсон байна.         50%
2 Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн "Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай" А/570 дугаар захирамж гарч хэрэгжилтийг хангуулж ажиллалаа. Тус захирамжийн хүрээнд 12 дугаар сарын 12-ны өдөр дүүргийн 28 хороо харьяа хэлтэс, алба, сургууль, цэцэрлэг, иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллага, СӨХ зэрэг 1053 байгууллага, 6578 хүн нийт 167 тн хог хаягдлыг цэвэрлэн ачуулсан. Мөн 249,370 м/кв талбайд цас мөсийг цэвэрлэж фото зургаар баталгаажуулсан.  .       100%
3 Дүүргүүдэд гэмт хэрэг зөрчлийн тоо сүүлийн үед тогтмол өсч байгаатай холбогдуулан Цагдаагийн 1,2,3 дугаар хэлтсүүдэд Гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах талаар Дүүргийн Тамгын газартай хамтран ажиллах   санал боловсруулан ирүүлэх тухай  Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 2/937 дугаар албан бичгийг хүргүүлэн  саналыг нэгтгэн ажиллаж байна. 2015 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн Нийслэлийн шуурхай зөвлөгөөн дээр гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах талаар хийсэн ажлын тайланг мэдээлэхээр ажиллаж байна     Гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах чиглэлээр тодорхой ажлууд зохион байгуулж дүн мэдээг 2015 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулахаар төлөвлөсөн. 30%
 
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН
 
ХЯНАСАН
 
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА           
                                                                                                            А.ПҮРЭВДУЛАМ
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                               Г.НАНСАЛМААНийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2015 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн шуурхай хуралдаан дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2015.12.16                                                                                                                                          Сонгинохайрхан дүүрэг                                                                                                                         
 
Д/д
 
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар-1 Нутгийн захиргааны байгууллагууд, өмчит үйлдвэрийн газар болон нийслэлийн харьяа байгууллагууд  ажилтан, албан хаагчдынхаа үр дүнгийн гэрээг үнэлэх, 2015 онд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах.
1 Дүүрийн нутгийн захиргааны байгууллагууд болон төрийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, дүүргийн харъяа байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээг 2015 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор үнэлэж дуусгахаар ажиллаж байна.       70%
Үүрэг даалгавар-2 Нийслэлийн дүүргүүдэд гэмт хэрэг зөрчлийн тоо сүүлийн үед тогтмол өсч байгаатай холбогдуулан гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах чиглэлээр тодорхой ажлууд зохион байгуулж дүн мэдээг 2015 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулах
2 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг  эрчимжүүлэх зорилгоор дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11-р сарын 19-ний өдрийн А/462 дугаар захирамжаар дүүргийн ГХУСАЗЗ, Цагдаагийн 1-р хэлтэстэй хамтран 1, 2, 22, 26-р хороодын 30 чиглэлд нийтийн хэв журам хамгаалах 60 эргүүлийг гарган ажиллууллаа. Гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах чиглэлээр “Архигүй баасан гариг” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 сарын 21-ний өдрийн   А/463 дугаар захирамжаар дүүргийн  нутаг дэвсгэрт 2015 оны 11-р сарын 27-ны өдрөөс 12-р сарын 25-ны өдрийг хүртэл хугацаанд долоо хоног бүрийн “Баасан гараг бүр” цагдаагийн 1,2,3 дугаар хэлтэс, төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагын албан хаагчдын оролцоотойгоор гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  ажлыг эрчимжүүлэхээр, нийтийн  хэв  журам сахиулах эргүүлийг 32 хорооны 83 чиглэлд  хийж байна.       100%
Үүрэг даалгавар-3 Автобусны буудлууд, явган хүний зам талбай, гарцан дээрх хальтиргаа гулгааг холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд цэвэрлэж арилгах, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2009 оны 61,63 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу аж ахуй нэгж байгууллагууд өөрсдийн хариуцдаг 50 мкв талбайн цас мөсийг цэвэрлэх. /Захирагчийн ажлын алба хяналт тавьж ажиллах/
3 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын  61,63 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг ханган автобусны буудлууд, явган хүний зам талбай, гарц, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын орчны 50 м газрын цас мөс, хальтаргаа гулгааг арилгах ажилд аж ахуйн нэгж, байгууллагууд, иргэдийг өргөнөөр татан оролцууж зохион байгуулан ажилласан. Хальтаргаа гулгаа арилгах ажлыг 12 дугаар сарын 11,12-ны өдрүүдэд зохион байгуулан ерөнхий боловсролын болон их  дээд суруулийн оюутан сурагчид нийтийн эзэмшлийн авто замын дагуу түүвэр цэвэрлэгээ, цас мөсийг арилгах ажлыг хийсэн. Цэвэрлэгээний ажилд Мандах бүртгэл дээд сургууль, Чингис СООСЭ их сургууль, ерөнхий боловсролын сургуулиуд оюутан сурагчидаа идэвхтэй оролцууллаа. Дүүргийн Халамжийн хэлтэс, Цагдаагийн 1,2,3 дугаар хэлтэс, цахилгаан түгээх сүлжээ ХХК-ны хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв, Нэгдсэн эмнэлэ зэрэг байгууллагууд ажилтан албан хаагчдаа идэвхтэй оролцуулан нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн цас мөсийг арилгууллаа.       100%
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
                                                                 ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
                                                                  ДАРГА                                                С.МӨНХЧУЛУУН
 
 
                          ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                А.ПҮРЭВСҮРЭН
 
                
  БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
 
 
 
2015.12.07 -НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ  АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
                Багануур дүүрэг                                                                                                                                                       2015.12.16
 
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаа мал, тэжээвэр амьтдын 2015 оны тооллого 12 дугаар сарын 07-17 хооронд зохион байгуулагдахтай холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хангуулж, тооллогын дүн мэдээг танилцуулах.                Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 24-ний А/472 дугаар захирамжаар мал тэжээвэр амьтны тооллого явуулах ажлын хэсэг болон ажиллах удирдамж, шаардагдах төсвийг баталсан. Мөн дүүргийн 5-н хороо тус бүр 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулагдсан.
Статистикийн хэлтсээс  2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр мал тооллогын семинарыг хороодын ажлыг хэсэгт өгч мэдээ мэдээлэлээр ханган  маршрутын дагуу, тооллогыг хуулийн хугацаанд эхлүүлээд байна.
             Мал бүхий өрхүүдийн байршлыг газар зүйн мэдээллийн санд нэгтгэх туршилтын ажлын дагуу GPS  төхөөрөмж ашиглан явуулж байна. Одоогоор мал тооллогын мэдээллийн сангаар онлайн мэдээллийн сан үүсгэх бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан, шивэлтийн шатанд явагдаж байна.
    Тооллогын урьдчилсан дүн 2015.12.21-нд гарна. 80 %
2 Нутгийн захиргааны байгууллагууд, өмчит үйлдвэрийн газар болон нийслэлийн харьяа байгууллагууд  ажилтан, албан хаагчдынхаа үр дүнгийн гэрээг үнэлэх, 2015 онд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. Дүүргийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай  төсвийн байгууллагын шууд захирагч нар байгуулсан үр дүнгийн гэрээний  жилийн эцсийн байдлаар биелэлтийг тооцон  илтгэх хуудсыг 2015 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр хүртэл хүлээн авч  байна. Гэрээг дүүргийн удирдлагын зөвлөлийн хурлаар 2015 оны 12 дугаар 25-ны дотор үнэлж дүгнэхээр бэлтгэл ажил ханган ажиллаж байна. Байгууллага бүр 2015 онд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлэх, байгууллагын ажилтан албан хаагчдын үр дүнг 2015.12.20-ны дотор үнэлж дүгнэх талаар удирдлагуудад дүүргийн Засаг дарга үүрэг чиглэл өгсөн.       80 %
3 Автобусны буудлууд, явган хүний зам талбай, гарцан дээрх хальтиргаа гулгааг холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд цэвэрлэж арилгах, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2009 оны 61,63 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу аж ахуй нэгж байгууллагууд өөрсдийн хариуцдаг 50 мкв талбайн цас мөсийг цэвэрлэх. /Захирагчийн ажлын алба хяналт тавьж ажиллах/ Дүүргийн зам талбай автобусны буудал, явган хүний зам  зэрэг газруудыг хариуцсан нийтийн эзэмшлийн зам талбайн үйлчлэгч нараас гадна дүүргээс албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд цас цэвэрлэх газрын хуваарийг шинэчлан гаргаж  дүүргийн Засаг даргын 2015.12.07-ны өдрийн А/485 дугаар захирамжаар баталж байгууллагуудад хүргүүлж хэрэгжилтэд  тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс хяналт тавьж ажиллаж байна. Мөн албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүдэд нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2009 оны 63, 2012 оны 61 дүгээр тогтоол /“Хот тохижилт, цэвэрлэгээний талаар албан байгууллага аж ахуйн нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх журам”-ыг мөрдөж ажиллах талаар   “Цас цэвэрлэгээний тухай” 2015.12.07-ны 7/346 дугаар албан бичгийг хүргүүлж ЗДТГ-ын ТХҮХ, “Автожим” ОНӨААТҮГ-ын Тохижилт, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч, 5 хороодын олон нийтийн байцаагч нар хяналт тавьж  хуваарьт газрын цас мөстэй холбоотой зөрчлийг баримтжуулж, зөрчлийн тухай тэмдэглэл хөтөлж хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажиллаж байна.
 
 
 
 
 
 
 
 
Албан байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллагууд цас орсон үед тухай бүр хуваарьт газрын цас мөсийг арилгаж байна.
    100%
                                                                           
                                                                  
 
 
 
 
 
 
                                                                        ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА
                                                                      НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                      Ч.ОДГЭРЭЛ
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2015 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр                                                                                             Улаанбаатар хот
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1  Ажилтан, албан хаагчдынхаа үр дүнгийн гэрээг үнэлж, 2015 онд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлэн ажиллав.
 
2015 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийн байгууллагын Газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар албан хаагчдын 2015 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээ, түүний хэрэгжилтийг хэлэлцэж Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолын дагуу үнэлэв.
2015 онд нийт төлөвлөсөн ажлын хэрэгжилт 98%-тай байна.
- - 100
 
 
Танилцсан:             Нийслэлийн Байгаль орчин,
                                   ногоон хөгжлийн газрын дарга                           Г.Болормаа
 
 
Хянасан:                 Захиргаа удирдлагын хэлтсийн                            С.Соронзонболд
                                   дарга
 
Нэгтгэсэн:              Захиргаа удирдлагын хэлтсийн                                Б.Уянга
                                  мэргэжилтэн 
      Нийслэлийн  Онцгой байдлын газрын даргын  2015 оны "Ажлын хэсэг томилох тухай" А/107 дугаар тушаалаар нийслэл,  дүүргийн  Онцгой байдлын хэлтсийн 2015 оны ажил дүгнэх арга хэмжээг  12 дугаар сарын 02-04-ний өдрүүдэд зохион байгуулж,  нэгдсэн дүнг даргын  Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн харъяа хэлтсүүдийн албан хаагчдын үр дүнгийн  гэрээг дүгнэж  баталгаажуулалт хийж,   2015 оны 12 сарын  07-ны өдөр НОБГ-ын  жилийн  эцсийн тайлангийн хурлыг "Улаанбаатар" чуулгын их танхимд зохион байгуулж 2015 онд ажил хөдөлмөрөөрөө хамт олноо тэргүүлж ажилласан  албан хаагчдыг шагнаж урамшуулах ажиллагааг зохион байгуулсан.
       Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийн 2015 оны зорилтод тусган хэрэгжүүлэх нийт 7 ажлын биелэлт 92,8%-тайгаар  бүрэн хэрэгжүүлж даргын үр дүнгийн  гэрээний илтгэх хуудсыг НЗДТГ-ын  ХШҮ-ний хэлтэст албан тоотоор хүргүүлсэн.

НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
http://www.khanuul.mn/data/header/image/home-logo.pngНИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН  2015.12.07-НЫ  ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНӨӨС НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2015.12.16                                                                                                                                                   Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн
түүнийг нотлох нотолгоо
Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
 1.  
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаа мал, тэжээвэр амьтадын 2015 оны тооллого 12 дугаар сарын 07-17 хооронд зохион байгуулагдахтай холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хангуулж, тооллогын дүн мэдээг танилцуулах. 2015 оны жилийн эцсийн мал, тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн тооллогыг 12-р сарын 7-ноос 17-ны өдрүүдэд Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 сарын 27-ны өдрийн А/402 тоот  “Хүн амын шинэчилсэн бүртгэл, мал тэжээвэр амьтдын тооллого явуулах тухай” захирамжаар батлагдсан удирдамжийн дагуу хороодод тооллогын семинарыг хийж, зохих бэлтгэл ажлыг ханган, тооллогыг амжилттай зохион байгуулав. Мал тооллогын хяналтын тооллогыг 2015 оны 12-р сарын 18-ны өдөр дүүргийн СХ-ийн дарга, Нийслэлийн Хөдөө аж ахуйн газрын ахлах мэргэжилтэн, хэлтсийн Хөдөө аж ахуйн мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн, тооллогын комиссийн нарийн бичгийн дарга, гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр хяналтын тооллого хийх аргачлал, удирдамжийн дагуу хийж гүйцэтгэлээ.Мал тооллогын мэдээллийг 12-р сарын 21-ний дотор онлайнаар програмд шивж оруулж нэгтгэн, 12-р сарын 25-нд тооллогын урьдчилсан дүн мэдээ гарна.     100
 1.  
Нутгийн захиргааны байгууллагууд, өмчит үйлдвэрийн газар болон нийслэлийн харьяа байгууллагууд  ажилтан, албан хаагчдынхаа үр дүнгийн гэрээг үнэлэх, 2015 онд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. Хан-Уул дүүргийн Хороод, Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадын дарга нарт дүүргийн ЗДТГ-ын даргын  2015 оны 12 дугаар сарын 02 өдрийн 01/1307, 01/1366 тоот албан бичгээр, 2015 оны ажлаа дүгнэх, үйл ажиллагаагаа тайлагнах, Ерөнхий менежертэй байгуулсан Үр дүнгийн гэрээний илтгэх хуудасын хамт  12-р сарын 10дотор ирүүлэхийг мэдэгдсэн. Энэ дагуу бүх хороо, 20 хэлтсийн тайлан, ҮДГ-ний биелэлтээ ирүүлээд байна. Тамгын газрын болон бусад хэлтэс албад албан хаагчдын жилийн ажлыг дүгнэсэн байна.     90
 1.  
Нийслэлийн дүүргүүдэд гэмт хэрэг зөрчлийн тоо сүүлийн үед тогтмол өсч байгаатай холбогдуулан гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах чиглэлээр тодорхой ажлууд зохион байгуулж дүн мэдээг 2015 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулах. Цагдаагийн 1-р хэлтэс: Хариуцсан нутаг дэвсгэрт Хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Урамшилт эргүүл”, “Бүтээлэг”, “Цонх”, “Траншейн”, “Нийслэл-Илрүүлэлт”, ”Шинэ жил”, зэрэг нийт нэгдсэн 2, тусгай 4 арга хэмжээг зохион явуулж үр дүнг тооцсон.
Мөн гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах, Шинэ жилийн баяр болж байгаатай холбогдуулан харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаанд тавих хяналтаа сайжруулах, камержуулах,  чиглэлээр хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг 135 аж ахуй нэгж, байгууллагад  хугацаатай мэдэгдэл хүргүүлж ажилласан.    
Цагдаагийн 2-р хэлтсээс хулгайн гэмт хэргийг бууруулах чиглэлээр 2015 оны 12 дугаар сарын 10-наас 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны хооронд  “Сэрэмжлүүлэг” хэсэгчилсэн  арга хэмжээ зохион байгуулан ажиллаж байна. Арга хэмжээний хүрээнд тус дүүргийн 9,10,12 дугаар хорооны нийт 152 иргэдэд хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  талаар хэсгийн байцаагч нар яриа таниулга хийж гарын авлага 500 ширхэгийг тараан өгч ажилласан. Арга хэмжээ үргэлжлэн явагдаж байгаа нэгдсэн дүн нь гараагүй байгаа ба НХЖХТ-ын Ахлах офицер цагдаагийн ахмад Г.Гүррагчаа NBS телевизээр сэрэмжлүүлэг хүргэсэн байна. Цаашид арга хэмжээний хүрээнд дүүргийн иргэдээс  хулгайн гэмт хэргийг бууруулах чиглэлээр  зохион байгуулах арга хэмжээний талаар шинэлэг санал санаачлагын талаар санал асуулга авахаар санал асуулгын хуудас боловсруулан иргэдээс санал асуулга авах, гаргасан саналын хүрээнд  төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Жижүүрийн ахлах офицерууд өдөр тутам шатахуун түгээх станц болон бусад аж ахуйн нэгжийн манаач, харуулуудад утсаар холбогдон  хулгай, дээрмийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж ажиллах чиглэлээр зааварчлага өгч бүртгэн ажиллаж байна.
  Цаашид хороодын нутаг хэлтсийн бие бүрэлдхүүн хамрагдуулсан нэгдсэн  арга хэмжээг  зохион явуулахаар төлөвлөж ажиллаж байна.
Мөн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нэгдсэн болон тусгай арга хэмжээнүүдийг зохион явуулж гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар хүргүүлсэн мэдэгдлийн дагуу хийгдсэн ажлыг шалгаж үр дүнг тооцож ажиллана.
100
 1.  
Шинээр ашиглалтанд орсон замуудын арчлалт, хамгаалалтын ажлыг эзэнжүүлэх, Богд уулын арын хурдны замын хальтиргаа гулгаа болон зам арчилгааны ажлыг сайтар зохион байгуулах. Хан-Уул дүүрэгт 2015 онд баригдсан  Өлзийт – Шувууны 9,6 км зам, 8-р хорооны дэнжийн 1,2 км автозамуудын арчлалт, хамгаалалт үйлчилгээг хариуцан ажиллаж байх үүргийг  Тохижилт үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ болон Эко орчин ХХК-нд ЗДТГ-ын даргын 05/751 05/752 тоот албан бичгийг хүргүүлэн хариуцан ажиллуулахаар боллоо.   Халтиргаа гулгаанаас сэргийлэн ажиллана. 90
 1.  
2015 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо яармагийн шинэ гүүрэн дээр гарсан автын ослоос шалтгаалан гүүрийн даацын бэхлэгээнд эвдрэл гарсан тул холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд засварын ажлыг яаралтай эхлүүлж хэвийн үйл ажиллагаанд нь оруулах. 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр “Эрдэм Транс” ххк-ны 06-10 УНМ улсын дугаартай автобус Хан-Уул дүүргийн  3-р хороо, Яармагийн гүүрэн дээр зам тээврийн осол гаргаж, гүүрний зүүн талын даацын баганыг мөргөсий улмаас тулгуур багананд доргилт орсон.
         Нийслэлийн авто замын газар дээр шуурхай хурал болж 2015.12.03-ны өдрийн 22:00 цагаас Яармагийн гүүрийг түр хугацаагаар хаах шийдвэрийг гаргаж тээврийн хэрэгслүүдийг  хуучин бетон гүүрээр эсрэг хөдөлгөөнд оруулан явуулахаар арга хэмжээг авсан.
          Яармагийн гүүрний сэргээн засварлах ажлыг 2015.12.07-ны өдрөөс эхлэн 14 хоногийн хугацаатай “ЖИ БИ ЭНД Ө.Ү.Э.Н” ХХК хийж гүйцэтгэхээр болсон.
          2015.12.14-ний өдөр Яармагийн гүүрний сэргээн засварлах ажлын явцтай танилцан, тус байгууллагын инженер Балжиннямтай уулзахад 2015.12.16-ны өдөр засварын ажил дуусч “Улаанбаатар нэгтгэл” ОНӨААТҮГ 2015.12.16-18-ний өдрүүдэд хучилт хийж дуусгах талаар мэдээлэл өгсөн. Засварын ажлын явц 85%-тай явагдаж байна.
       Ахлах зохицуулагч, ахмад Бат-эрдэнэ хариуцан алба хаагчдыг өдөр тутам ажил цуглах буюу тарах үеийн ачаалалтай цагаар хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг ханган зохицуулалт хийн ажиллаж байна
    85
 1.  
Автобусны буудлууд, явган хүний зам талбай, гарцан дээрх хальтиргаа гулгааг холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд цэвэрлэж арилгах, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2009 оны 61,63 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу аж ахуй нэгж байгууллагууд өөрсдийн хариуцдаг 50 мкв талбайн цас мөсийг цэвэрлэх. /Захирагчийн ажлын алба хяналт тавьж ажиллах/ Халтиргаа гулгааг арилгах цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийлгэх талаар 05/1406 тоот албан бичгийг хороод ААНБ, хэлтэс албанд хүргүүлж ажиллалаа. Их цэвэрлэгээний үеэр 26 рейс буюу 72 тонн хог хаягдлыг ачиж, тээвэрлэсэн байна. Дүүргийн хэмжээнд 214520 м2 талбайг хамруулан цэвэрлэж, нийт 1184 ААНБ-С 8771 хүн хог цэвэрлэгээний ажилд хамрагдан ажилласанаас орчны 50м хүртлэх эзэмшил газраа 560 орчим ААНБ цэвэрлэж халтиргаа гулгаанаас сэргийлж ажиллалаа.
 
  ТҮТөв болон иргэдийн бүлгээр халтиргаа гулгаа үүссэн газруудыг тогтмол цэвэрлүүлж ажиллана 90
Биелэлтийн үнэлгээ 92.5
 
 
 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
 
2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ С.ОЧИРБАТЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015.12.16                                                                                                                Багахангай
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
1 Нийслэлийн Статистикийн газар, нийслэлийн үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаа мал, тэжээвэр амьтадын 2015 оны тооллого 12 дугаар сарын 07-17 хооронд зохион байгуулагдахтай холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хангуулж, тооллогын дүн мэдээг танилцуулах. Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/265 дугаар захирамжаар дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа мал тэжээвэр амьтдыг тоолох ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг, маршрут, зарцуулах хөрөнгийг баталсан. 12 сарын 07-ны өдөр тооллого эхэлсэн. Мал тэжээвэр амьтдын тооллогын програмд шивэлт хийгдэж байна.
 
 
3
 
 
 
Нийслэлийн дүүргүүд, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар  
 
Нийслэлийн дүүргүүдэд гэмт хэрэг зөрчлийн тоо сүүлийн үед тогтмол өсч байгаатай холбогдуулан гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах чиглэлээр тодорхой ажлууд зохион байгуулж дүн мэдээг 2015 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулах. Багахангай дүүрэгт өнгөрсөн 14 хоногт гэмт хэргийн дуудлага мэдээлэлгүй.
7 Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл, нийслэлийн дүүргүүд, ЗАА Автобусны буудлууд, явган хүний зам талбай, гарцан дээрх хальтиргаа гулгааг холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд цэвэрлэж арилгах, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2009 оны 61,63 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу аж ахуй нэгж байгууллагууд өөрсдийн хариуцдаг 50 мкв талбайн цас мөсийг цэвэрлэх. /Захирагчийн ажлын алба хяналт тавьж ажиллах/ Явган хүний зам талбай, авто замын цасыг дүүргийн аж ахуйн нэгж байгууллагууд болон хот тохижилтын алба ОНӨААТҮГ-ын нийт ажилтан албан хаагчид тухай бүр нь цэвэрлэж хэвшсэн.

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН
ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2015-12-15
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам Үнэлгээ
Үүрэг, даалгавар-НЭГ. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаа мал, тэжээвэр амьтадын 2015 оны тооллого 12 дугаар сарын 07-17 хооронд зохион байгуулагдахтай холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хангуулж, тооллогын дүн мэдээг танилцуулах.
1.
Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/870 тоот захирамжийг үндэслэн дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/282 тоот захирамжийг гарган дүүргийн нутаг дэвсгэрт “Мал, тэжээвэр амьтдын 2015 оны тооллого”-ыг 2015 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрөөс зохион байгууллаа. Үүнд:
 • Мал, тэжээвэр амьтдын тооллогын бэлтгэлийг хангуулах зорилгоор малтай хороод болон тооллогын комиссын гишүүд, тооллогч нарт семинар зөвөлгөөг өгсөн.
 • Мал, тэжээвэр амьтдын 2015 оны жилийн эцсийн тооллогын ажлыг удирдамжийн дагуу 2015 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрүүдэд зохион байгуулж одоогоор дүнг нэгтгэж байна.
 • Хяналтын тооллогыг 2015 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2015 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрүүдэд явуулахаар бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.
 
 
 
 
=
 
 
 
 
=
Мал, тэжээвэр амьтадын 2015 оны хяналтын тооллогыг 2015 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2015 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрүүдэд зохион байгуулна.
90
 
 
Үүрэг, даалгавар-ХОЁР. Нутгийн захиргааны байгууллагууд, өмчит үйлдвэрийн газар болон нийслэлийн харьяа байгууллагууд  ажилтан, албан хаагчдынхаа үр дүнгийн гэрээг үнэлэх, 2015 онд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах.
2.
 Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дугаар тогтоолоор батлагдсан заавар, журмын дагуу дүүргийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчаас Төсвийн шууд захирагчтай 2015 онд байгуулах үр дүнгийн гэрээг нийт 224, тусгай 14 үйл ажиллагааны хүрээнд байгуулан хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр тооцон ажиллаж байна.
Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчаас Засаг даргын 4 орлогчтой “Удирдлагын гэрээ”, 19 төсвийн шууд захирагчтай “Үр дүнгийн гэрээ”, 4 төсвийн шууд захирагчтай “Менежерийн үйл ажиллагааны гэрээ”, ерөнхий боловсролын 23 сургууль, 48 цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч нартай “Үр дүнгийн гэрээ”, Өрхийн Эрүүл Мэндийн төвийн 16 даргатай “Гүйцэтгэлийн гэрээ”, Ахмадын 2 амралтын газрын даргатай “Контрактын гэрээ”, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын болон хороодын төрийн захиргааны нийт 95 ажилтан, албан хаагчтай “Үр дүнгийн гэрээ”-г тус тус байгуулан хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр тооцон ажилласнаар гэрээний хэрэгжилтүүдийг холбогдох ажилтнуудаас гаргуулан дүгнэх шатандаа явж байна.
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
=
 
 
 
90
Үүрэг, даалгавар-ГУРАВ. Нийслэлийн дүүргүүдэд гэмт хэрэг, зөрчлийн тоо сүүлийн үед тогтмол өсч байгаатай холбогдуулан гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах чиглэлээр тодорхой ажлууд зохион байгуулж дүн мэдээг 2015 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулах.
3.
Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 03 тоот тогтоолоор батлагдсан “Амар тайван Чингэлтэй” хөтөлбөрийг батлан 6 зорилт, 13 заалт бүхий тусгайлсан төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. 
Иргэдийн аюулгүй, амар тайван орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор
дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/143 дүгээр захирамжийг гарган "Нэг хороо, Нэг сар" сэдэвт аяныг 2015 оны 4 дүгээр сараас өрнүүлэн зохион байгуулсанаар:
 • 2015 оны 4 дүгээр сард 8 дугаар хороонд,
 • 2015 оны 5 дугаар сард 7 дугаар хороонд,
 • 2015 оны 6 сард 9 дүгээр хороонд,
 • 2015 оны 9 дүгээр сард 6 дугаар хороонд,
 • 2015 оны 10 дугаар сард 5 дугаар хороонд,
 • 2015 оны 11 дүгээр сард 3 дугаар хороонд тус тус зохион байгуулаад байна.
Дээрх 6 хороодын иргэдийн дунд “Сэтгэл ханамжийн судалгаа”-г 10 асуулт, 50 сонгох хувилбарын хүрээнд зохион байгуулсанаар нийт 6500 гаруй хүнийг хамруулан 8 хэлтэс, албадад хамааралтай нийт 20 асуудлыг уламжлан шийдвэрлүүлсэн.
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хороодод ажиллаж буй Олон нийтийн цагдаагийн ажилтнуудаас нийт 13200 айл, өрх, 350 гаруй аж ахуйн нэгж, байгууллагыг хамруулан яриа, таниулгыг хийн холбогдох суурь судалгаануудыг шинэчлэн гаргасан.
Аяны ажлын дүнд тухайн хороодод гарч буй гэмт хэрэг, зөрчил түүний дундаас орон байрны хулгайн гэмт хэргийн тоо өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад дунджаар 2,8 хувийн бууралттай үзүүлэлт гарлаа.
Дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг Зохицуулах зөвлөлийн 2015 оны 23 дугаар тогтоолоор ажлын хэсгийг томилон хороодын Салбар зөвлөлүүдээс 2015 онд зохиосон ажилд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх  зорилгоор 2015 оны 12 дугаар сарын 14-өөс 15-ны өдрүүдэд хяналт, шалгалтыг зохион байгууллаа. Дүнг дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг Зохицуулах зөвлөлийн 2015 оны 12 дугаар сарын ээлжит хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр бэлтгэж байна.
    Гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах.
90
Үүрэг, даалгавар-ТАВ. Шинээр ашиглалтанд орсон замуудын арчлалт, хамгаалалтын ажлыг эзэнжүүлэх, Богд уулын арын хурдны замын хальтиргаа гулгаа болон зам арчилгааны ажлыг сайтар зохион байгуулах.
5.
Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/22 тоот захирамжаар дүүргийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн 1,5 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий хорооллуудын дундах авто замын засвар, шинэчлэлтийн ажлын хүрээнд нийт 25 байршлын судалгааг гарган холбогдох газруудад хүргүүлсэнээр 17 байршилд 14 ажлын даалгавар гарч зураг, төсвийн ажил хийгдсэн. Үнэлгээний хороог дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/222 тоот захирамжаар байгуулсан. Авто замын засвар, шинэчлэлтийн ажлуудын тендерийг дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/326 тоот захирамжаар 4 багц ажлын хүрээнд зарласнаар:
 • 3, 5 дугаар хороодын хорооллууд доторхи зам засварын ажлыг  “Мадимос групп” ХХК-аас,
 • 4, 6 дугаар хороодын хорооллууд доторхи зам засварын ажлын гүйцэтгэгчээр Экспресс зам ХХК-аас,
 •   3, 4, 5 дугаар хороодын орон сууцны байрны дундах авто зам засварын ажлын гүйцэтгэгчээр “Ринг роүд” ХХК-аас,
 • 12, 16 дугаар хорооны нутаг, гахайн байрнаас хойших 1,4 км авто замын эхний үе шатны ажил болох 0,5 км авто замын ажлыг “Экспресс зам” ХХК-аас тус тус хийж гүйцэтгэснээр нийт 12726 м2 буюу 2,1 км у/м авто зам, 4135 м2 явган замыг тавьж ашиглалтад оруулаад байна.
     Дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг, Чандмань төвийн баруун болон хойд талаар  Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар он дамжин хэрэгжиж буй нийт 114,0 сая төгрөгийн өртөг бүхий 200 м урт авто замыг “Маз” ХХК хийж гүйцэтгэсэн.
2015 онд зуслангийн чиглэлд хийгдэх авто замын бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд Нийслэлийн төсвийн нийт 25100.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр хийгдэх 16,35 км урт авто замаас дүүргийн нутаг дэвсгэрт хамаарах 12,0 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 9,6 км авто замын барилгын ажлуудыг гэрэлтүүлгийн хамтаар хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:
Дамбадаржаагийн цагдаагийн посттой уулзвараас Шадивлангийн шинэ уулзвар хүртэлх 5.0 км авто замыг "Тэгш Плант" ХХК болон "Эрдэнэ зам" ХХК-ний түншлэл, Шадивлангийн шинэ уулзвараас Шаргаморьтын уулзвар хүртэлх 4.6 км авто замыг "Төгс зам" ХХК-аас тус тус хийсэн. Мөн 17,18 дугаар хороо Чингэлтэйн гудамж, 7 буудлын уулзвараас Чингэлтэйн эцэс хүртэлх 3,3 км авто замыг өргөтгөх ажлыг “Экспресс зам” ХХК-аас хийж гүйцэтгэж байна.
Дээрх авто замуудын цэвэрлэгээ, арчилгааг “Чингэлтэй дүүргийн Тохижилт үйлчилгээ” ХХК болон Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ-аас хариуцан ажиллаж байна.
2. Гэр хорооллын сул шороот хөрс бүхий гудамжуудыг хатуу хучилттай болгох ажлыг эхлүүлсэнээр 12, 13, 15, 16, 18 хороодод 4318 м2 байгалийн чулуун зам, 7701м2 бетонон зам, 2160 м2 авто замын хажуу талын налуу  эко хавтан, 1014у/м хашлага, 254 у/м ус зайлуулах лотки зэрэг нийт 11479 м2 талбай  бүхий 1,5 км авто замыг 1,3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр  хийж гүйцэтгэлээ.
 • 12 дугаар хорооны цогцолбор, “Нарантуул-2” худалдааны төвөөс 13 дугаар хорооны Сургуулийн 14 дүгээр гудамжны жишиг автозамтай холбогдсон 381 м2 байгалийн чулуун, 501 м2 эко хавтан бүхий хучилт, 7 метр өргөн, 600 м2 урт/ метр нийт 1342.3 м2 бүхий жишиг автозамыг “Чингэлтэй дүүргийн тохижилт үйлчилгээ” ХХК-аас гүйцэтгэн ашиглалтад орууллаа.
Эдгээр замуудын арчлалт, хамгаалалтыг “Чингэлтэй дүүргийн тохижилт үйлчилгээ” ХХК-нд хариуцуулан ажиллаж байна.
    Шинээр ашиглалтанд орсон замуудын арчлалт, хамгаалалтын ажлыг эзэнжүүлэх, авто замын хальтиргаа, гулгаа болон  зам арчилгааны ажлыг зохион байгуулах.
100
Үүрэг, даалгавар-ДОЛОО. Автобусны буудлууд, явган хүний зам талбай, гарцан дээрх хальтиргаа гулгааг холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд цэвэрлэж арилгах, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2009 оны 61,63 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу аж ахуй нэгж байгууллагууд өөрсдийн хариуцдаг 50 мкв талбайн цас мөсийг цэвэрлэх. /Захирагчийн ажлын алба хяналт тавьж ажиллах/
7.
Цас, мөсний хальтиргаа гулгаанаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Чингэлтэй дүүргийн Тохижилт Үйлчилгээний компаниас нийт 0,5 тонн бодис, 350 тонн давс, 50 тонн хайрга, дайргыг нөөцлөөд байна. Мөн цас орох тухай бүрт “Чингэлтэй дүүргийн Тохижилт, Үйлчилгээ” ХХК-ий зам, талбайн 30 ажилчинг 3 авто машин, 3 жолооч, 6 ачигчийн хамтаар ажиллуулан 9 удаагийн цас оролтоор дүүргийн нутаг дэвсгэрийн нийтийн эзэмшлийн зам талбайн нийт 8 байршилд 234 тонн давсыг цацуулан авто замын хальтиргаа, гулгааг арилгасан. Мөн 800 гаруй аж ахуйн нэгж, байгууллагаас байгууллага орчмын цэвэрлэгээг хийсэн. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс, Худалдаа үйлчилгээний хэлтсүүдээс цас цэвэрлэгээний байдалд хяналт тавин ажиллаж цэвэрлэгээнд гараагүй 52 газарт албан шаардлагыг хүргүүлсэн.
Улаанбаатар хотын шуурхай  удирдлага зохицуулалтын төв болон холбогдох газруудад мэдээлэл өгөх зорилгоор 1 байцаагч байнгын бэлэн байдалд ажиллуулж байна.                     Мөн  цэвэрлгээний цавчуур, хүрз, шүүр, цас хусагч зэрэг шаардлагатай материал, багаж хэрэгслийг нөөцлөн явган замын цасыг арилгах ажилд бага оврын түрдэг машиныг ашиглаж байна.
    Цас, мөсний хальтиргаа, гулгааг арилгах.
90
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                              Д.ГАНБОЛД
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                                   Ж.ЭРДЭНЭБАТ
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                                           А.ДАМЦАГДОРЖ


ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                              З.НАРАНТУЯА 2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ С.ОЧИРБАТЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Нийслэлийн худалдан авах ажилгааны газар
 
2015 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр
 
 
 
Үүрэг далгаварын биелэлтийн дагуу хийж  хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит
Үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
 
 
 
Үнэлгээ 0-100
1 2 3 4 5       6
Үүрэг даалгавар Нутгийн захиргааны байгууллагууд, өмчит үйлдвэрийн газар болон нийслэлийн харьяа байгууллагууд  ажилтан, албан хаагчдынхаа үр дүнгийн гэрээг үнэлэх, 2015 онд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах.
Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газрын 2015 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн Б/88 дугаар тушаалаар нийт 43 ажилтан, албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээг үнэлж дүгнэн урамшуулал олгов.  3 албан хаагчдад сахилгын хариуцлага тооцсон тул үр дүнгийн урамшуулал олгогдоогүй болно.
Бодлогын зорилтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний тайлан, биелэлтийг Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1146 дугаар захирамжид заасан хугацаанд гаргаж холбогдох газруудад хүргүүлж байна.
 
 
-
 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
 
 
 
100%
             
 
 
 
 
 
                                             ТАНИЛЦСАН:
                                             ОРЛОГЧ                                                              Ү.ЭНХТАЙВАН
                                            
                                             ХЯНАСАН
                                             ЗУХ-ИЙН ДАРГА:                                               Б.ЛХАСЖАВ
                                                                  
        БОЛОВСРУУЛСАН:        
        ДАТШБХ  МЭРГЭЖИЛТЭН                               М.ГЭРЭЛТУЯА
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ 2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 7-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨЛГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
2015 оны 12 дугаар сарын 17                                                                                                                                                                    Налайх дүүрэг
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаа мал, тэжээвэр амьтадын 2015 оны тооллого 12 дугаар сарын 07-17 хооронд зохион байгуулагдахтай холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хангуулж, тооллогын дүн мэдээг танилцуулах.   - - -
2 Нутгийн захиргааны байгууллагууд, өмчит үйлдвэрийн газар болон нийслэлийн харьяа байгууллагууд  ажилтан, албан хаагчдынхаа үр дүнгийн гэрээг үнэлэх, 2015 онд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. Нутгийн захиргааны байгууллага,төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрууд 2015 оны жилийн ажлын төсвийг нэгтгэн гарган, оны ажлаа дүгнэж,ажилтан албан хаагчидтайгаа байгуулсан үр дүнгийн иргэний биелэлтийг гаргуулан авч дүгнэж эхлэж байна. Төсвийн шууд захирагч /Менежерүүд/ төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн иргэний биелэлтээ гаргаж,ажлаа дүгнүүлэхэд бэлэн байсан. - - 100
3 Нийслэлийн дүүргүүдэд гэмт хэрэг зөрчлийн тоо сүүлийн үед тогтмол өсч байгаатай холбогдуулан гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах чиглэлээр тодорхой ажлууд зохион байгуулж дүн мэдээг 2015 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулах. Налайх дүүргийн Цагдаагийн хэлтсээс 2015 оны эхний 11 сарын байдлаар гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэн,хариуцсан нутаг дэвсгэрийн эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдлын дүгнэлт танилцуулгыг 16 удаа гарган дүүргийн Засаг даргад хүргүүлэн ажилласан.
               Тус хэлтсийн ажилтанууд нь 2015 оны эхний 11 сарын байдлаар “Буян Налайх“ телевизтэй хамтран  дүүргийн хэмжээнд зохион явуулж байгаа гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил,дүүрэгт үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг, зөрчлийн онцлог шалтгаан нөхцөл, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын сэдвээр 18 удаа, дүүргийн ФМ-ээр 23 удаа ухуулга яриа  хийж, орон нутгийн “Налайхын амьдрал” сонинд 24 удаа мэдээлэл нийтлүүлж гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх санамж 1249, сэрэмжлүүлэг 1529, бусад зурагт хуудас 2031 ширхэгийг тараасан болно.
        Тус цагдаагийн хэлтсийн хороо хариуцсан хэсгийн байцаагч нар нь 2015 оны эхний 11 сарын байдлаар хорихоос өөр төрлийн ял шийтгүүлсэн болон хорихоос суллагдсан нийт 154 иргэнд хяналт тавьж ажилласан бөгөөд үүнээс хугацаа дууссан 56, Тус цагдаагийн хэлтэст хорих газраас хугацааны  өмнө тэнсэн суллагдсан, ял хойшлогдсон болон хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэгдсэн Монгол улсын “Өршөөл үзүүлэх тухай хууль”-д хамрагдсан 83 ялтны материалыг зогсоож ажилласан бөгөөд хугацааны өмнө ялаас чөлөөлүүлсэн-0, ялыг өөрчлүүлсэн-0, дахин гэмт хэрэг үйлдсэн-3 одоогоор бүгд-12 хүнд хяналт тавин ажиллаж байна.
- - -
4 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд ажиллах албан хаагчдаа бэлтгэх, 2015 оны 12 дугаар сарын 10-20-ны хооронд нүүх бэлтгэл ажлыг зохион байгуулж дүн мэдээг танилцуулах.   - - -
5 Шинээр ашиглалтанд орсон замуудын арчлалт, хамгаалалтын ажлыг эзэнжүүлэх, Богд уулын арын хурдны замын хальтиргаа гулгаа болон зам арчилгааны ажлыг сайтар зохион байгуулах.   - - -
6 2015 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо яармагийн шинэ гүүрэн дээр гарсан автын ослоос шалтгаалан гүүрийн даацын бэхлэгээнд эвдрэл гарсан тул холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд засварын ажлыг яаралтай эхлүүлж хэвийн үйл ажиллагаанд нь оруулах.   - - -
7 Автобусны буудлууд, явган хүний зам талбай, гарцан дээрх хальтиргаа гулгааг холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд цэвэрлэж арилгах, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2009 оны 61,63 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу аж ахуй нэгж байгууллагууд өөрсдийн хариуцдаг 50 мкв талбайн цас мөсийг цэвэрлэх. /Захирагчийн ажлын алба хяналт тавьж ажиллах/ Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчийн Хурлын Тэргүүлэгчидийн 2009оны 63 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хот тохижилт,цэвэрлэгэний талаар албан байгууллага,аж ахуй нэгж,иргэдээс дагаж мөрдөх журам”-ын 2.2,2.6,2.13,3.4 дэх заалт,Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2015 оны А/05 тушаалаар батлагдсан хуваарь болон Налайх хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга М.Ганбаатарын 2015-11-19-ний өдрийн 04/184 дүгээр албан бичгийн дагуу “Шинэ жилийн баяр” угтсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2015 оны 12 дугаар сарын 12-ний өдөр дүүргийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулсан.Их цэвэрлэгээнд Засаг даргын дэргэдэх 43 байгууллагын 862 ажилтан,албан хаагч,нутаг дэвсгэрийн 135 аж ахуй нэгж,7хорооны 329 иргэд,”Уурхайчин” ,”Нислэг”,”Жаргалант”СӨХ-үүд тус тус оролцож,нийт 94306м2 талбайн цас болон хогийн цэвэрлэж,”Налайх ТҮ” ОНӨААТҮГ-ын хог тээврийн 5 машин батлагдсан хуваарийн дагуу хороодын ил задгай хог болон байгууллага,иргэдийн цэвэрлэсэн 173т3 буюу 17 рейс хогийг ачиж тээвэрлэсэн байна. - - 100
 
 
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС
 

2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ С.ОЧИРБАТЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Хугацаа Биелэлт
 
 
2
 
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар, нийслэлийн харьяа байгууллагууд Нутгийн захиргааны байгууллагууд, өмчит үйлдвэрийн газар болон нийслэлийн харьяа байгууллагууд  ажилтан, албан хаагчдынхаа үр дүнгийн гэрээг үнэлэх, 2015 онд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. 14 -Тус газар нь 2015 онд 18 албан хаагчтай Үр дүнгийн гэрээ, 4 ажилтантай Хөдөлмөрийн гэрээг байгуулж ажилласан.
- Тайлангийн хурлыг 2015 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулж   албан хаагчдын Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэсэн.
- Байгууллагын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэж Мэдээлэл судалгаа,хяналт үнэлгээ хэлтсээс үнэлгээ хийсэн.  Биелэлтийн хувь 95,6 % байна.
 
 
 
                                  ХЯНАСАН:  ЗУХ-ИЙН ДАРГА                                               С.БАТСҮХ
                               
                                  БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:    
                                 ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                          Э.ЗОЛМАА                             
 
  НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР  
  2015  ОНЫ  12 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНД ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн / түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар, нийслэлийн харьяа байгууллагууд Нутгийн захиргааны байгууллагууд, өмчит үйлдвэрийн газар болон нийслэлийн харьяа байгууллагууд  ажилтан, албан хаагчдынхаа үр дүнгийн гэрээг үнэлэх, 2015 онд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. 2015 оны газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 24 ажил тусгагдсан.
 
Албан хаагчдын 2015 оны ҮДГ үнэлэх хурлыг 2015.12.03-ны өдөр зохион байгуулж, хэлтсийн дарга 4, мэргэжилтэн 28, нийт 32 албан хаагчийн  үр дүнгийн гэрээг үнэлж, 2015 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлаа дүгнэн хэлэлцлээ.
Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудаас бүрэн хэрэгжсэн 18 ажил, 70-90 хувьтай 6 ажил буюу дунджаар 94.8%-тай бүрэн хэрэгжсэн байна.
 
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээгээр А-22, В-11 буюу дунджаар 89.7%-аар сайн үнэлэгдлээ.
  Гэрээний биелэлтийн үнэлгээг үндэслэн  жилийн эцсээр цалингийн урамшуулал олгох болон 2016 оны цалингийн шатлал, зэрэг дэвийн нэмэгдлийг ахиулан олгох ажлыг зохион байгуулах. 2. 2016 оны төлөвлөгөө боловсруулах, ҮДГ байгуулахад бэлтгэх.
 
100
2 Нийслэлийн Статистикийн газар, нийслэлийн үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаа мал, тэжээвэр амьтадын 2015 оны тооллого 12 дугаар сарын 07-17 хооронд зохион байгуулагдахтай холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хангуулж, тооллогын дүн мэдээг танилцуулах. Нийслэлийн Засаг даргын А/870 дугаар  захирамжийн дагуу дүүргүүдийн Засаг даргын захирамж гарсан ба нийслэлийн үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газрын мэргэжилтэнүүд зөвшилцөлөөр дүүрэг тус бүрийн ажлыг хэсэг орж хяналтын тооллого хийн ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар мал тооллого 80 гаруй хувьтай явагдаж байна. 2250 өрхийн 6597 адуу, 28635 үхэр , 12 тэмээ  20502 хонь,  17365 ямаа, нийт 73111 толгой мал тоолж шивэлтэд ороод байна.   Нийслэлийн хэмжээнд мал, тэжээвэр амьтдын тооллогын  урьдчилсан дүнг 2015 оны 12 дугаар сарын 22 нд статистикийн газар гаргахаар ажиллаж  байна. 80
               
                       
                       
 
 
                                                                      ХЯНАСАН:
 
                                                                      ДАРГА                                                                 Г.ПҮРЭВСҮРЭН
 
ЗАХИРГААНЫ
ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                          Д.МЯГМАРСҮРЭН
 
                                                                        БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
 
ДОТООД АЖИЛ
                                                           ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                         Ц.БУЯНЖАРГАЛ
 
2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ С.ОЧИРБАТЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
                                                                                                             
 Байгууллагын нэр: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба                                                                                                               2015.12.17
 
Д/д Үүрэг даалгавар Биелэлт
1 Нутгийн захиргааны байгууллагууд, өмчит үйлдвэрийн газар болон нийслэлийн харьяа байгууллагууд  ажилтан, албан хаагчдынхаа үр дүнгийн гэрээг үнэлэх, 2015 онд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд 2015 онд нийт 44 албан хаагч ажиллаж, 2015 оны үр дүнгийн гэрээг 11 дүгээр сарын 25-нд дүгнэсэн. Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг нийт 43 албан хаагч дүгнүүлсэнээс 29 албан хаагч “А” буюу маш сайн, 13 албан хаагч “В” буюу Сайн, 1 албан хаагч “С” буюу хангалттай үнэлгээ авсан. Хотын Ерөнхий менежерийн үр дүнгийн гэрээг 2016 оны 01 дүгээр сард дүгнүүлэхээр хүлээгдэж байна.
Захирагчийн ажлын албаны 2015 оны эдийн засаг нийгмийн зорилтын биелэлт 96,2 хувьтай хэрэгжсэн байна.
 
 
2
 
 
Шинээр ашиглалтанд орсон замуудын арчлалт, хамгаалалтын ажлыг эзэнжүүлэх, Богд уулын арын хурдны замын хальтиргаа гулгаа болон зам арчилгааны ажлыг сайтар зохион байгуулах. 2015 онд шинээр ашиглалтанд орсон зам дагуух хог цэвэрлэгээ, цас мөс арилгах ажлыг тогтмол хийж гүйцэтгэхийг дүүргүүдийн ЗДТГ болон Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ-т үүрэг чиглэл өгч ажиллаж байна. Хот тохижилт, хог хаягдалын чиглэлээр хийгдэх ажлууд, НИТХ-ын 63.61-р тогтоолын хэрэгжилтэнд хөндлөнгийн хяналт тавихаар хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан Хотын хөгжлийг дэмжих Шинэ тосгон ТББ, Эрүүл мэндийн бодлогын хүрээлэн ТББ, Ирээдүйн хөгжлийн хүрээлэн ТББ-ууд дээрх ажилд хяналт тавин ажиллаж, зөрчил дутагдлыг арилгуулж байна. Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ-ын баруун болон зүүн салбаруудаас  Богд уулын арын замын хог, цас мөсийг 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй бригадаар  2 удаа цэвэрлүүлж, халтиргаа гулгааг арилгав. Энэ ажлын хүрээнд цас мөс хайлуулагч 4 тн бодис цацсан байна.
 
 
3
 
 
Автобусны буудлууд, явган хүний зам талбай, гарцан дээрх хальтиргаа гулгааг холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд цэвэрлэж арилгах, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2009 оны 61,63 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу аж ахуй нэгж байгууллагууд өөрсдийн хариуцдаг 50 мкв талбайн цас мөсийг цэвэрлэх. /Захирагчийн ажлын алба хяналт тавьж ажиллах/ Шинэ жилийн арга хэмжээг угтаж, "Шилдэг тохижилт, чимэглэл бүхий байгууллага шалгаруулах уралдаан"-ы удирдамжийг 2015 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ц.Энхцэнгэл даргаар батлуулж, дүүргүүдийн Засаг даргын тамгын газарт хүргүүлэв. Энэхүү удирдамжийн дагуу дүүрэг бүрт "Ажлын хэсэг" байгуулагдан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд уралдааны удирдамж, болзлыг танилцуулах ажил хийгдэж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд байгууллага, ААН-үүдийн орчны 50 м хүртэлх талбайн хог, цас мөс цэвэрлэгээг тогтмол хийлгэх шалгуур үзүүлэлт тусгасан. НИТХ-ын 61.63-р тогтоолоор батлагдсан журмаар хүлээсэн үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн байгууллагуудад "Гахай" наалт, сайн биелүүлсэн байгууллагуудад "Инээмсэглэл" наах зэрэг ажлыг хийж эхлээд байна. Харин нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн цас мөс арилгах ажилд Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ, дүүргүүдийн ТҮК-ийн ажилчид болон тохижилт, цэвэрлэгээний ажил гүйцэтгэх иргэдийн бүлгүүд явган хүний замын цас, мөс халтиргааг арилгах ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.
 
 
    
       Танилцсан:    Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер
    бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга                       Б. Бадрал
 
                                  Хянасан:        Захиргаа, санхүүгийн
                                                         хэлтсийн дарга                                                            Э.Энхцэцэг
 
                                  Нэгтгэсэн:     Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн                                                   Э.Уянга
 
2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ С.ОЧИРБАТЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 
 
Улаанбаатар хот                                                                               Огноо: 2015.12.17
 
Д/Д
Үүрэг даалгаврын үндсэн чиглэл Хийсэн ажлууд, хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар, биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1 Нутгийн захиргааны байгууллагууд, өмчит үйлдвэрийн газар болон нийслэлийн харьяа байгууллагууд  ажилтан, албан хаагчдынхаа үр дүнгийн гэрээг үнэлэх, 2015 онд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах Тус газрын дарга Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчтай байгуулсан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх Үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсан 5 заалт бүхий 26 ажлыг 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар бүрэн дуусч Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албаны Үйл ажиллагаа мониторингийн хэлтэст 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 1819 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.
 Тус газрын дарга харьяа Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв, Түгээх төвүүдийн дарга нартай 2015 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр “Үр дүнгийн гэрээ” байгуулсан. Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж цаашид хэрэгжүүлэх ажлын зөвлөмжийг салбаруудад хүргүүлсэн. Зөвлөмжийн дагуу зуны их, урсгал засварыг график төлөвлөгөөний дагуу хугацаанд нь чанартай хийж гүйцэтгэсэн байдал, өр авлага бууруулах, айл өрхийг хэрэгцээний халуун хүйтэн усны тоолуураар тоолууржуулах ажлын хүрээнд хийгдсэн ажлуудыг жилийн эцсийн байдлаар нэгтгэн 2016 оны 01 дүгээр сард үр дүнг тооцохоор ажиллаж байна.
   
 
 
                                                                      ДАРГА:                                   Ч.БЯМБАЖАВ
                                     Хянасан:ЗУХ-ийн  дарга:                                  Л.Намжилмаа
          Биелэлт гаргасан: ЗУХ-ийн мэргэжилтэн:                                  Н.Буянхишиг       
 
2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ С.ОЧИРБАТЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2. Нутгийн захиргааны байгууллагууд, өмчит үйлдвэрийн газар болон нийслэлийн харьяа байгууллагууд  ажилтан, албан хаагчдынхаа үр дүнгийн гэрээг үнэлэх, 2015 онд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах.
Биелэлт:
Тус байгууллага 19 ажилтан, албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээг дүгнэж бүх албан хаагчдын хурлаар танилцуулсан. Байгууллагын хэмжээнд 2015 онд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажилласан болно.
НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР
2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ
ЗӨВӨЛГӨӨНӨӨР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 12 дугаар сарын 16                                                                                                                                           Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Нутгийн захиргааны байгууллагууд, өмчит үйлдвэрийн газар болон нийслэлийн харьяа байгууллагууд  ажилтан, албан хаагчдынхаа үр дүнгийн гэрээг үнэлэх, 2015 онд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. Төсвийн шууд захирагчаас нэгжийн 4 менежертэй, нэгжийн менежерээс төрийн захиргааны 13 албан хаагчтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээ, төсвийн шууд захирагчаас төрийн үйлчилгээний 19 албан хаагчтай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний хэрэгжилтийг тооцож, биелэлтийг дүгнэн 32 албан хаагчид 13,867,734  төгрөгийн урамшуулал олгосон. Үр дүнгийн гэрээний дүн А үнэлгээ авсан-24, В үнэлгээ авсан 8 байна. Үр дүнгийн гэрээний биелэлт бүрэн хангагдсан. - Газрын даргын тушаалаар үр дүнгийн гэрээний үнэлгээний мөрөөр цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг шийдвэрлэж 2016 оны цалингийн өөрчлөлтийн тушаалд оруулахаар шийдвэрлэсэн. 100%
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
ДАРГА                                                            С.ГАВАА
 
                                                           БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                    О.НАРАНБАЯР
 
Байгууллагын нийт албан хаагчдын 2015 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлт болон байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийт ажил үйлчилгээг бүрэн хангаж ажилласан.  
2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ С.ОЧИРБАТЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
  2015.12.17
 
Д/Д
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа  
Хүрсэн бодит үр дүн
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ
 
1
Үүрэг даалгавар-02: Нутгийн захиргааны байгууллагууд, өмчит үйлдвэрийн газар болон нийслэлийн харьяа байгууллагууд  ажилтан, албан хаагчдынхаа үр дүнгийн гэрээг үнэлэх, 2015 онд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах.
  Байгууллагын албан хаагчдын  үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг  жилийн эцсийн байдлаар илтгэх хуудсаар авч  үр дүнг ил тод бодитой үнэлж дүгнэлээ.   Мөн байгууллагын хэмжээнд 2015 онд төлөвлөсөн ажил  бүрэн хэрэгжсэн.  Албан хаагчдын үйл ажиллагааны үр дүнг хугацаанд нь  үнэлж дүгнэсэн.    
           
 
 
 
Нийслэлийн нийгмийн халамж, үйлчилгээний газар
  
ШУУРХАЙН БИЕЛЭЛТ
     НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР                                                                                                                                   2015.12.17
2015  ОНЫ  12 ДУГААР САРЫН 07НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ  ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ С.ОЧИРБАТЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
Тав. 2015 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо яармагийн шинэ гүүрэн дээр гарсан автын ослоос шалтгаалан гүүрийн даацын бэхлэгээнд эвдрэл гарсан тул холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд засварын ажлыг яаралтай эхлүүлж хэвийн үйл ажиллагаанд нь оруулах.
  Яармагийн түр гүүрийн хэвийн байдлыг хангаж, замын хөдөлгөөнийг яаралтай нэвтрүүлэх зорилгоор зураг төсөл зохиогчийн зөвлөсөн дүгнэлтийг үндэслэн энэ гүүрийг өмнө нь угсарч байсан мэргэжлийн баг болох “Жи Би энд Өү Эн” ХХК-ийг засварын ажилд оруулж, 12-р сарын 7-ны өдөр ажлыг эхлүүлсэн. Өнөөдрийн байдлаар бэлтгэл ажил 100%, буулгалтын ажил 100%, угсралтын ажил 40% орчим хийгдээд байна. Нийт ажлын явц 60% хувьтай. - -  Засварын ажлыг 2015 оны 12-р сарын 25-ны дотор хийж дуусгахаар төлөвлөн, зохион байгуулж байна.  
ХЯНАСАН: ОРЛОГЧ ДАРГА                                               Д.БАЯСГАЛАН
Байгууллага: Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар
биелээгүй болон
хэрэгжээгүй шалтгаан
Цаашид авч
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Үнэлгээ
/0-100/
1 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ нь ажилтан албан хаагчдынхаа ажлыг "Ажил дүгнэх журам"-ын дагуу 10 үзүүлэлтээр дүгнэж, төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллалаа. - - - 100%

 

БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:

МЭРГЭЖИЛТЭН                            Ч.МЯГМАРДУЛАМ
2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ С.ОЧИРБАТЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР ХҮҮХЭД-ЗАЛУУЧУУДЫН СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУСГАЙ ЦОГЦОЛБОР 2015 оны 12 дугаар сарын 17 Улаанбаатар хот Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үүрэг даалгавар: Нутгийн захиргааны байгууллагууд, өмчит үйлдвэрийн газар болон нийслэлийн харьяа байгууллагууд ажилтан, албан хаагчдынхаа үр дүнгийн гэрээг үнэлэх, 2015 онд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. 01 Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2014 оны №220 дугаар тогтоолоор баталсан Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллага, өмчит үйлдвэрийн газрын ажиллагсдад үр дүнгийн шагнал урамшуулал олгох журамд заасны дагуу албан хаагчдын ажлыг 2015 оны 12 дугаар сарын 11-15-ны өдрүүдэд дүгнэсэн. 2015 онд хөдөлмөрийн болон үр дүнгийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ амжилттай биелүүлсэн 48 албан хаагчдад үр дүнгийн урамшуулал олгохоор шийдвэрлэсэн. ТАНИЛЦСАН: ДАРГА Б.ЛХАМСҮРЭН ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: Х.УЯНГА
2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ
С.ОЧИРБАТЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015.12.18
 
1.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаа мал, тэжээвэр амьтадын 2015 оны тооллого 12 дугаар сарын 07-17 хооронд зохион байгуулагдахтай холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хангуулж, тооллогын дүн мэдээг танилцуулах:
Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/870 дугаар захирамжаар Мал, тэжээвэр амьтдын тооллогын ажлыг зохион байгуулах комиссыг байгуулж, 2015 оны 12-р сарын 7-17 ны өдрүүдэд тооллогын ажил амжилттай явагдаж дууслаа.
Мал, тэжээвэр амьтдын 2015 оны тооллоготой хамтран хашаа худгийн тооллого, гэрийн тэжээвэр нохой, муурны /маягт НМ-1/ бүртгэлийг шинэчлэн хийж байна.
2015 онд байршлыг тогтоох GPS төхөөрөмжийг ашиглан Багануур, Чингэлтэй, Хан-Уул, Сүхбаатар дүүргийн өрхийн байршил тогтоох ажлыг зохион байгуулсан.
 
Тооллого 12-р сарын 7-ны өдрийн 08:00 цагт эхэлж, нийслэлийн мал, тэжээвэр амьтан бүхий 71 хороодын 186 чиглэлд тооллогч нар гарч ажилласан.
 
2015 оны 12-р сарын 18-ны өдрийн 10 цагийн байдлаар 345.5 мянган толгой мал тоологдсон байна. Харин мал, тэжээвэр амьтдын тооллогын онлайн програмд 1144 малчин өрх, 3940 мал бүхий өрхийн 268.8 мянган толгой малын мэдээллийг шивж оруулаад байна. Мал, тэжээвэр амьтдын тооллогын ажил бүрэн дуусч, нийслэлийн хороод тооллогын дүн мэдээг өрх, бүрээр шалгаж тооллогын програмд оруулах ажил хэвийн явагдаж байна.  
 
НСГ-аас тооллогын урьдчилсан дүнг 12-р сарын 21-ны өдрийн 17:00 цагт ҮСХ-нд мэдээлнэ.
ҮСХ-ноос албан ёсоор мал, тэжээвэр амьтдын тооллогын урьдчилсан дүнг зарладаг.
 
Хүснэгт 1. Мал тооллогын урьдчилсан дүн, 2015 оны 12-р сарын 18-ны байдлаар АЛБАН БУС
 
нэрс 2015 үүнээс :
тэмээ адуу үхэр хонь ямаа
Багануур 121508 135 3915 15192 54928 47338
Багахангай 29237 15 2922 2818 12314 11168
Баянгол - - - -
Баянзүрх 43641 2 2434 11291 17839 12075
Налайх 43585 9 4444 8932 17709 12491
Сонгинохайрхан 65474 1 5571 22481 21845 15576
Сүхбаатар 3367   142 2276 416 533
Хан-Уул 37242 1 3952 11874 11162 10253
Чингэлтэй 1500   173 720 233 374
Нийслэлийн дүн 345554 163 23553 75584 136446 109808
 
 
2.Нутгийн захиргааны байгууллагууд, өмчит үйлдвэрийн газар болон нийслэлийн харьяа байгууллагууд  ажилтан, албан хаагчдынхаа үр дүнгийн гэрээг үнэлэх, 2015 онд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах:
 
Нийслэлийн Статистикийн газраас 2015 онд 10 төрийн жинхэнэ албан хаагчтай үр дүнгийн гэрээ, 34 судлаачтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажилласан. Үр дүнгийн гэрээ байгуулан ажилласан ажилтнуудаас энэ онд ажлаас чөлөөлөгдсөн, шинээр ажилд томилогдсон ажилтан байхгүй. Үр дүнгийн гэрээг эхний хагас жил болон бүтэн жилээр дүгнэж, улирал тутам үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлж буй ажлын явцыг тайлагнан, хэлэлцэн ажилласан.
 
2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнг хэлэлцэх тайлангийн хурлыг 12-р сарын 09-ний өдөр зохион байгуулж, НСГ-аас 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлсэн ажлыг хэлэлцэн, ажилтнуудын үйл ажиллагааны тайлантай танилцаж, үр дүнгийн гэрээг үнэлсэн.
2015 оны үр дүнгийн гэрээг дүгнэн, тус газрын 10 ажилтан бүгд “А” үнэлгээтэй дүгнэгдлээ. НСГ-ын түүвэр судалгааны багийн 34 ажилтны хөдөлмөрийн гэрээг дүгнэж, үнэлгээг ҮСХ-нд явуулав.
 
НСГ-ын 2015 онд төлөвлөсөн албан ёсны статистикийн үйл ажиллагаа болох макро эдийн засаг, нийгмийн мэдээ тайланг хугацаанд нь алдаагүй цуглуулж боловсруулан дамжуулсан. Албан ёсны бусад судалгаа болон захиргааны статистик мэдээллийг хугацаанд нь бүрэн цуглуулж, тооллого судалгааны үр дүнгээр танилцуулга, сэдэвчилсэн судалгаа хийж хэрэглэгчдэд тархаасан.
 
Энэ оны онцлог ажил болох  “Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллого”, “Мал тэжээвэр амьтдын тооллого”-ыг ҮСХ-ноос баталсан аргачлал, зааврын дагуу хугацаанд нь зохион байгуулж, урьдчилсан дүн мэдээг гаргаж байна.
 
Нийслэлийн эрүүл, аюулгүй байдлын мэдээллийн бодит байдалд энэ оны 5-7 сард мониторинг хийсэн. ЭАБ-ын бүлгийн болон нэгдсэн индекс тооцох аргачлалыг шинээр боловсруулан нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, одоо ҮСХ-гоор батлуулах шатандаа явж байна.
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН СТАТИСТИКИЙН ГАЗАР
2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ С.ОЧИРБАТЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015 оны 12 дугаар 21 өдөр                                                                                                                                  Сүхбаатар Дүүрэг
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үнэлгээ
/0-100/
1. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаа мал, тэжээвэр амьтдын 2015 оны тооллого 12 дугаар сарын 07-17 хооронд зохион байгуулагдахтай холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хангуулж, тооллогын дүн мэдээг танилцуулах. Тус дүүргийн хүрээнд мал, тэжээвэр амьтдын 2015 оны тооллогыг 12 дугаар сарын 07-15-ны өдрүүдэд, хяналтын тооллогыг 16-наас 18-ны өдрүүдэд тус тус явуулж, мал бүхий 10 хороодоос тооллогын материалыг салбар хариуцсан мэргэжилтэн нэг бүрчлэн шалгаж хүлээн авч, мал тооллогын онлайн систем буюу програмд 368 өрхийн мэдээллийг графикт хугацаанаас нь өмнө шивж дуусгасан.
Мал, тэжээвэр амьтдын тооллогын үеэр хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь гарган ажиллалаа.
 
 
90
2. Автобусны буудлууд, явган хүний зам талбай, гарцан дээрх хальтиргаа гулгааг холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд цэвэрлэж арилгах, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2009 оны 61,63 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу аж ахуй нэгж байгууллагууд өөрсдийн хариуцдаг 50 мкв талбайн цас мөсийг цэвэрлэх. /Захирагчийн ажлын алба хяналт тавьж ажиллах/ Тус дүүргийн хүрээнд Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ, Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ-ийн зам талбайн үйлчлэгчид цас орох үед уртасгасан цагаар ажиллаж нийтийн эзэмшлийн зам талбайн хальтиргаа гулгаа арилгаж ажиллаж байна. Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ-аас хариуцсан замуудад сүүлийн 7 хоногт 10 тонн давс, 1 тонн тусгай бодис цацсан. Шинэ жилийн баярыг угтаж дүүргийн Засаг даргын  2015 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/507 дугаар захирамж гарган дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 12 дугаар сарын 12-ны өдөр бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулан ажиллав. Цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай дүүргийн Засаг даргын захирамжийг 1-20 дугаар хороодын Засаг дарга нарт, хороодын Засаг дарга нараас цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай мэдэгдэх хуудсыг хариуцсан нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүргүүлэн биелэлтийг хангуулан ажиллалаа.
 
100
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                               Д.БАДАРСАН
 
НЭГТГЭСЭН:
ХШҮ-НИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   М.ЭРДЭНЭБААТАР
 
 
 
Маягт ШБ-01
 
  2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ,  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ С.ОЧИРБАТЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ 
 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2015.12.17.
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
0 1 2 3 4
1.            Нэг. Нийслэлийн дүүргүүдэд  гэмт хэрэг, зөрчлийн тоо сүүлийн үед тогтмол өсч байгаатай холбогдуулан гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах чиглэлээр тодорхой ажлуудыг зохион байгуулах.    Нийслэлийн хэмжээнд 2015 оны эхний 11 сарын байдлаар бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэрэг 5345 бүртгэгдсэн нь нийт бүртгэгдсэн гэмт хэргийн 32.5 хувийг эзлэн, өмнөх оны мөн үеийнхээс 14.0 хувиар өссөн үзүүлэлттэй, цаашид өсөх хандлагатай байгаад дүгнэлт хийж, энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх,  гэмт хэрэг, зөрчлийн тоог бууруулах,  Монгол Улсын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 205 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн эрүүгийн хэргүүдийг нөхөн илрүүлэх, түргэн шуурхай шалгаж шийдвэрлэх, оргон зайлсан сэжигтэн, яллагдагчийг олж баривчлах зорилгоор 2015 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн 2 сарын хугацаатай “Нийслэл-Илрүүлэлт” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулсан.
Нэгдсэн арга хэмжээг зохион явуулах төлөвлөгөөнд заасны дагуу Сүхбаатар, Баянзүрх, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт “Холболт”, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт  “Нээлт хаалт” , Нийслэлийн хэмжээнд “Массаж”, “Зах”, “Сэжигтэй этгээд” зэрэг хэсэгчилсэн болон тусгайлсан арга хэмжээнүүдийг, төв, орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсийн дарга нартай хамтран цахим видео хуралыг зохион явуулж мэдээ, мэдээлэл солилцон ажиллаа.
Арга хэмжээний хүрээнд Улсын ерөнхий прокурорын онлайн төхөөрөмжийг ашиглан хөдөө орон нутаг дахь цагдаагийн газар, хэлтсийн дарга нартай видео хурлыг зохион явуулж хөдөө орон нутгийн харъяат иргэдээс Улаанбаатар хотод ирж бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах, дээрэмдэх, булаах гэмт хэрэг үйлдэн шалгагдаж байгаа, мөн Улаанбаатар хотоос орон нутагт очиж гэмт хэрэг үйлдэж эрэн сурвалжлагдаж байгаа этгээдүүдийн талаар мэдээлэл солилцсон.
Хурлын хүрээнд хийгдсэн мэдээллийн дагуу хөдөө орон нутгийн харъяат Улаанбаатар хотод гэмт хэрэг үйлдэн шалгагдаж байгаа болон эрэн сурвалжлагдаж байгаа этгээдүүдийн судалгааг аймаг тус бүрээр нь гаргаж, орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсийн дарга нарт дотоод сүлжээгээр хүргүүлсэн.
        “Нийслэл-Илрүүлэлт” арга хэмжээний хүрээнд дүүргүүдийн цагдаагийн хэлтсүүдийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлж, гэмт хэрэг илрүүлэх, эрэн сурвалжлагдаж байгаа оргодол этгээдүүдийг олж тогтоох чиглэлээр тодорхой төрлийн арга хэмжээ зохион явуулснаар Асап санд эрэн сурвалжлагдаж байсан 259 оргодол этгээдүүдийг олж тогтоон, урд цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдээгүй 428 хэрэг, үйлдэл, ЭБШХ-ийн 205 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 455, ажиллагааны явцад 915 хэргийг тус тус илрүүлж, эхний 12 сарын 10-ны байдлаар гэмт хэргийн илрүүлэлт өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 3.6 хувиар өссөн нь арга хэмжээг үр дүнтэй зохион байгуулсан гэж дүгнэж байна.
Хил залгаа нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа цагдаагийн хэлтсүүдийн хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоог сайжруулах, хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргийг илрүүлэх, гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй сэжигтэй этгээд нарыг олж тогтоох, гэмт үйлдэлд цохилт өгөх зорилгоор “Холболт” хэсэгчилсэн арга хэмжээг Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын I хэлтэс, Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн I, II, III хэлтэс, Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн I, II хэлтэс, Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн II хэлтсүүд хамтран зохион байгуулж нийт 700 аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагааг шалгаж, мэдэгдэл, сэрэмжлүүлэг хүргүүлж, 23 гэмт хэргийг нөхөн илрүүлсэн үр дүнтэй ажилласан.
 
Нийслэлийн хэмжээнд эхний 11 сарын байдлаар гэмт хэргийн илрүүлэлт  58.5 хувьтай байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс илрүүлэлт 2.5 хувиар өссөн.
 
   
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ                           Ц.ЖАРГАЛМАА
 
 
ХЯНАСАН: 
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА, ТУСЛАХ КОМИССАР                                    Ч:.БОЛДБААТАР
 
 Газрын хэмжээнд 104 албан хаагч гэрээгээ дүгнүүлж, 21 албан хаагч задгай тайлан бичиж, нийт 125 албан хаагч ажлаа тайлагнав.

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗАР
НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч 
агуулга
Биелэлт
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагууд Нутгийн захиргааны байгууллагууд, өмчит үйлдвэрийн газар болон нийслэлийн харьяа байгууллагууд  ажилтан, албан хаагчдынхаа үр дүнгийн гэрээг үнэлэх, 2015 онд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. Байгууллагын Даргын зөвлөлийн хурлаар албан хаагчдын 2015 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээ, түүний хэрэгжилтийг нэг бүрчлэн хэлэлцэж Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолын дагуу үнэлэв. Нийт 20 албан хаагчийн жилийн тайланг дүгнэж үнэллээ.  
А үнэлгээ – 9
В үнэлгээ – 6
 С үнэлгээ - 5 / үүнээс 3 албан хаагч нь 2015 оны 09-р сарын 30, 10-р сарын 01, 11-р сарын16-ны өдөр тус тус томилогдсон болно/.  Жилийн эцсийн үр дүнгийн урамшуулал олгохоор холбогдох тушаал, шийдвэрийг гаргаж байна. Бодлогын зорилтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний тайлан, биелэлтийг Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1146 дугаар захирамжид заасан хугацаанд гаргаж холбогдох газруудад хүргүүлж байна.
 
Бусад заалт хамаарахгүй болно.
ТАЙЛАН ХЯНАСАН:
ОРЛОГЧ ДАРГА                                        З.БАДРАЛ
ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:
ЗУХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                       Э.СУВД-ЭРДЭНЭ НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч 
агуулга
Биелэлт
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагууд Нутгийн захиргааны байгууллагууд, өмчит үйлдвэрийн газар болон нийслэлийн харьяа байгууллагууд  ажилтан, албан хаагчдынхаа үр дүнгийн гэрээг үнэлэх, 2015 онд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. Байгууллагын Даргын зөвлөлийн хурлаар албан хаагчдын 2015 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээ, түүний хэрэгжилтийг нэг бүрчлэн хэлэлцэж Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолын дагуу үнэлэв. Нийт 20 албан хаагчийн жилийн тайланг дүгнэж үнэллээ.  
А үнэлгээ – 9
В үнэлгээ – 6
 С үнэлгээ - 5 / үүнээс 3 албан хаагч нь 2015 оны 09-р сарын 30, 10-р сарын 01, 11-р сарын16-ны өдөр тус тус томилогдсон болно/.  Жилийн эцсийн үр дүнгийн урамшуулал олгохоор холбогдох тушаал, шийдвэрийг гаргаж байна. Бодлогын зорилтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний тайлан, биелэлтийг Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1146 дугаар захирамжид заасан хугацаанд гаргаж холбогдох газруудад хүргүүлж байна.
 
Бусад заалт хамаарахгүй болно.
ТАЙЛАН ХЯНАСАН:
ОРЛОГЧ ДАРГА                                        З.БАДРАЛ
ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:
ЗУХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                       Э.СУВД-ЭРДЭНЭ