Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2016-01-11 21:16:27
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭРСАРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага
Товч
агуулга
Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Нутгийн захиргааны нийт байгууллагууд Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд болох тул байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.   14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
2 Нийслэлийн Засаг даргын Хэрэгжүүлэгч агентлагууд Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.   14
3 “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа хэрэгжүүлэгч агентлагууд өөрсдийн ажлын байраа тохижуулах, үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, суртачилах ажлуудыг шуурхай хийх.
4 Холбогдох байгууллагууд Нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааг ил тод болгон сурталчлах, төсвийн жилийг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангах хүрээнд 2016 оны 1 дүгээр сарын 20-нд “Улаанбаатар худалдан авалт-2016” бизнес чуулга уулзалт зохион байгуулах төлөвлөгөөг баталсан, төлөвлөгөөний дагуу ажил хариуцсан байгууллагууд шуурхай ажиллах. 14 Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч
5 Хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрууд 1 дүгээр сард багтаан  эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах.   14
6 НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс 2016 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг бодитой, тоо хэмжээ, цаг хугацаагаар хэмжигдэн дүгнэгдэхүйц байдлаар томьёолон хийж батлуулах 14
7 ЗАА, УБ хотын Цагдаагийн газар,
Нийслэлийн Авто замын газар
Нийтийн үйлчилгээний УБ нэгтгэл
Нийслэлийн ИТХ-ын 2015 оны “Нийслэлд тээврийн хэрэгслийг зориулалтын автомашинаар зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах хашаа /байр/ ажиллуулах, үйл ажиллагааны төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай”33/35 дугаар тогтоолыг 2016 оны 1 дүгээр 1-нээс мөрдөж эхлэж байгаатай холбогдуулан зөөж шийлжүүлэх байгууллага, аж ахуйн нэгжийг сонгох сонгон шалгаруулалт явуулах, одоо байгаа тэмдэг, тэмдэглэгээг сэргээх, нөхөж байршуулах ажлуудыг эрчимжүүлж ажиллах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын  Зам, тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч
8 Нутгийн захиргааны байгууллагууд Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсантул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
9 УБ хотын Цагдаагийн газар, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар Нийслэлийн хэмжээнд 2015 онд гарсан гэмт хэрэг, түүний илрүүлэлт, гамшиг ослын нөхцөл байдлын талаар дараагийн Шуурхай зөвлөгөөн дээр товч мэдээлэл хийх. 14 Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
10 Нийслэлийн Татварын газар НӨАТ-ын тухай шинэчлэн хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, НӨАТ-ын урамшууллын системийг Нийслэлийн Хотын албан татварын хэрэгжилттэй уялдуулан бүх нэгжүүдийг кассын аппаратжуулах ажлыг шуурхай зохион байгуулах.   14 Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БИЕЛЭЛТ
НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭРСАРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
  Хариуцах эзэн Өгсөн үүрэг даалгавар Биелэлт
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд болох тул байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.   НМТГ- нь  Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн  сүлжээ, сервер системийн найдвартай, хэвийн ажиллагааг газрын албан хаагчид бүрэн хангаж ажилласан. Мөн тус газрын удирдлагууд нээлтийн арга хэмжээний бэлтгэж ажлыг хангаж ажилласан. 
2 Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсан тул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах. Тус газар нь НЗД-ын 2013 оны А/1146 тоот захирамжаар батлагдсан журмын дагуу үйл ажиллагааны үр дүнг тооцох шалгуур үзүүлэлтэд зааснаар 2015 оны үйл ажиллагаатай холбоотой бичиг баримтыг хавтаслаж бэлтгэсэн. 2016 оны 01-р сарын 12-ны өдөр ажлын хэсэг  ирж ажилласан.
3 1 дүгээр сард багтаан  эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах. НЗД-ын 2016.01.08-ны өдрийн А/24 дугаар захирамжаар эрх шилжсэн “Улаанбаатар хотыг утасгүй интернетжүүлэх төсөл”-ийн  тендерийн үнэлгээний хороо байгуулагдаж, ажлын даалгавар боловсруулагдаж байна.    Тендерийг 1-р сард багтаан зарлаж үе шаттай ажиллахаар төлөвлөж байна.
 
                                                ТАЙЛАН  ХЯНАСАН:
                                                            ОРЛОГЧ ДАРГА                                           З.БАДРАЛ
                                             ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:
                                                            ЗУХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                          Э.СУВД-ЭРДЭНЭ
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТАА ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
 
2016 оны 01 дүгээр сарын 19-ны өдөр                                                                  Улаанбаатар хот                   
 
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт Биелэлт
/хувь/
 
 
1
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд болох тул байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.   2016 оны 01 дүгээр сарын 14-ны өдрийн Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаанд газрын дарга оролцсон.  
100%
 
 
 
2
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.  
Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгуулагдсантай холбогдуулан шийдвэрлэлтийн дундаж хугацааг нийслэлийн зорилтот түвшинд хүргэх зорилгоор мэргэжилтнүүдийн ачааллыг тэнцвэржүүлж хариуцсан мэргэжилтний тоог 5 болголоо. Байгууллагын бүтэц, орон тоог шинэчлэх санал одоогоор байхгүй болно. Энэ саналыг 2016 оны 01 сарын 17-ны өдрийн 20 тоот албан бичгээр НЗДТГ-т хүргүүлэв.
 
 
 
 
100%
3 Нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааг ил тод болгон сурталчлах, төсвийн жилийг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангах хүрээнд 2016 оны 1 дүгээр сарын 20-нд “Улаанбаатар худалдан авалт-2016” бизнес чуулга уулзалт зохион байгуулах төлөвлөгөөг баталсан, төлөвлөгөөний дагуу ажил хариуцсан байгууллагууд шуурхай ажиллах. Нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааг ил тод болгон сурталчлах, төсвийн жилийг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангах хүрээнд 2016 оны 1 дүгээр сарын 20-нд “Улаанбаатар худалдан авалт-2016” бизнес чуулга уулзалт зохион байгуулах төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Ц.Энхцэнгэл даргын “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн танилцуулга презентацийг бэлтгэж ажилласан.  
 
 
100%
6 2016 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг бодитой, тоо хэмжээ, цаг хугацаагаар хэмжигдэн дүгнэгдэхүйц байдлаар томьёолон хийж батлуулах 2016 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангаж, гэрээний хавсралт болох үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг нарийвчлан гарган, цаг хугацаагаар хэмжигдэн дүгнэгдэхүйц байдлаар томьёолон хийж хянагдах шатанд явж байна.  
 
90%
8 Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсантул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах. 2016 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх НЗДТГ-ын ХҮШХ-ын Х.Гантулга даргаар ахлуулсан ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангаж ажилласан.  
 
100%
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН ДАРГА                                     Э.БАТТУЛГА
 
 
 
 
                                    Огноо: 2016.01.19
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
 
ДОТООД АЖИЛ, ХҮНИЙ НӨӨЦ
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                              Б.ЖАРГАЛАН
 
 
 
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭРСАРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                            2016 оны 01 дүгээр сарын 15
 
  Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо Үүүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6
1 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаанд тус Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Дүнжингарав худалдааны төвийн хажууд байгуулагдаж Дүүргийн Тамгын газрын хэлтэс албадаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний нэг цэгийг нээн тус төвд байрлуулан ажиллуулж байна. Дүүргийн Удирдлагууд тус нээлтийн ажиллагаанд идэвхтэй оролцлоо.           100%
  Нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааг ил тод болгон сурталчлах, төсвийн жилийг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангах хүрээнд 2016 оны 1 дүгээр сарын 20-нд “Улаанбаатар худалдан авалт-2016” бизнес чуулга уулзалт зохион байгуулах  ажиллагаанд тус Дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албанаас нэг мэргэжилтэнг оролцуулах албан бичиг ирүүлсэний дагуу товч анкет хүргүүлээд байна.       100%
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Ү.Ганболдоор ахлуулсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн тус Дүүрэгт 2016 оны 01 дүгээр сарын14-ний өдөр Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан шалгуур үзүүлэлтийн дагуу Баянзүрх дүүргийн  2015 оны үйл ажиллагаанд хяналт, үнэлгээ, шинжилгээ хийлээ.  Дүүргийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх үзүүлэлтийн дагуу хяналт үнэлгээ шинжилгээ хийж  ажлын хэсэг тус бүрээс шалгасан үзүүлэлт тус бүрээр дүгнэлтээ хийсэн. Ажлын хэсгийг ажиллах нөхцөл боломжоор ханган үзүүлэлт тус бүрээр ажлаа шалгуулсан.     . 100%
 
 
 
 
 
 
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН
 
ХЯНАСАН
 
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА
                                                                                                            А.ПҮРЭВДУЛАМ
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                               Г.НАНСАЛМАА
 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаанд газрын дарга Ш.Ганхуяг оролцсон. 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх ажлын хэсэг 2015 оны 1 дүгээр сарын 14-ны өдөр ирж ажилласан. 2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2016 оны 01 дугаар 21 өдөр                                                                                                                                       Сүхбаатар дүүрэг
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үнэлгээ
/0-100/
1. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд болох тул байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.  Нийслэлийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан “Ухаалаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлээс иргэдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээнүүдийг нэг дор төвлөрүүлж, зарим үйлчилгээний шийдвэрлэх хугацааг богиносгон, иргэдэд учруулж буй хүндрэл, чирэгдлийг багасгах зорилгоор “Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийг байгуулж, 2016 оны 01 дүгээр сарын 14-нд албан ёсны нээлтийн ажиллагаанд  тус дүүргийн Засаг дарга Д.Бадарсан, ЗДТГ дарга Д.Баасанбат болон харъяа байгууллагын удирдлагууд, иргэд оролцлоо. 100
2. 2016 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг бодитой, тоо хэмжээ, цаг хугацаагаар хэмжигдэн дүгнэгдэхүйц байдлаар томьёолон хийж батлуулах 2016 онд тус дүүргийн Засаг дарга нь Нийслэлийн Засаг даргатай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг бүрэн ханган 2016 оны 01 дүгээр сарын 25 өдөр үр дүнгийн гэрээ байгуулахаар НЗДТГ-аас газраас чиглэл өгсөн болно. 90
3. Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсан тул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах. Тус дүүргийн 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/06  дугаар захирамжаар батлагдсан ННЗУХ дарга Ү.Ганболдоор ахлуулсан ажлын хэсгийг 2016 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 15 цагт Засаг дарга Д.Бадарсан, Засаг даргын Тамгын газрын дарга Д.Баасанбат, ЗДТГ-ийн нэгжийн дарга нар хүлээн авч ажлын хэсгийг ажиллах бүрэн бололцоогоор шуурхай ханган холбогдох мэдээ, тайлан, 2014 оны зөвлөмжийн дагуу хэрэгжүүлсэн ажлуудыг бүрэн шалгуулсан болно.  
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                               Д.БАДАРСАН
 
НЭГТГЭСЭН:
ХШҮ-НИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   М.ЭРДЭНЭБААТАР
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

№01
 

 
 
Үүрэг даалгавар
 
Хэлтэс
 
Гүйцэтгэл
 
Хувь
 
 
1
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд болох тул байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.   Захиргаа удирдлагын хэлтэс
Б.Амаржаргал
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд болсон бөгөөд нээлтийн үйл ажиллагаанд НӨХГ-ын орлогч дарга Т.Энхтуяа, Мэдээлэл, технологийн хэлтсийн дарга Б.Жадамба, Газар өмчлөл, өмчийн менежментийн хэлтсийн дарга Т.Соёлхүү нар оролцлоо. 100%
 
 
2
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.   Захиргаа удирдлагын хэлтэс
Б.Амаржаргал
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгууллагдаж байгаатай холбогдуулан бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа боловсруулан НӨХГ-ын даргын 01/135 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарт хүргүүллээ. 100%
 
 
3
“Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа хэрэгжүүлэгч агентлагууд өөрсдийн ажлын байраа тохижуулах, үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, сурталчилах ажлуудыг шуурхай хийх. Захиргаа удирдлагын хэлтэс
Б.Амаржаргал
Өөрсдийн ажлын байраа тохижуулах талаар судалгаа хийж байгаа бөгөөд, үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулга, мэдээлэл байршуулах талаар НӨХГ-ын даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 01 тоот албан даалгавар гарган Газрын мэдээллийн технологийн хэлтэст хүргүүллээ. 80%
 
 
4
2016 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг бодитой, тоо хэмжээ, цаг хугацаагаар хэмжигдэн дүгнэгдэхүйц байдлаар томьёолон хийж батлуулах Захиргаа удирдлагын хэлтэс
Б.Амаржаргал
2016 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний төслийг бэлтгэн гэрээний хавсралт болох үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хэлтэс, албадуудаас санал авч нэгтгэн 7 хоногийн нарийвчлалтай график гарган боловсруулж, батлуулахад бэлэн болгоод байна. 100%
 
 
5
Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсан тул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах. Захиргаа удирдлагын хэлтэс
Б.Амаржаргал
2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх ажлыг хэсэг Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газарт 2016 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр ажиллаа. Ажлын хэсгийг ажиллах боломж, нөхцлөөр бүрэн хангаж ажилласан болно. 100%
  
 
Биелэлттэй танилцсан:                             Ш.Төмөрбаатар /НӨХГ-ын дарга/
Хянасан:                                                         Б. Амаржаргал /Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга/
           
Биелэлт нэгтгэсэн:                                       Э.Одонбаяр /Захиргаа удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн/Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2016 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн шуурхай хуралдаан дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2016.01.20                                                                                                                                     Сонгинохайрхан дүүрэг                                                                                                                         
 
Д/д
 
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар-1 Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсантул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах.
1 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх Нийслэлийн ажлын хэсэг тус дүүрэгт 2016 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр ирсэн. Шалгалттай холбогдуулж дүүргийн хэлтэс албадууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангаж шалгуур үзүүлэлтийн дагуу ажлаа тайлагнаж шалгуулсан.       100
 
 
 
 
  БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭРСАРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 2016.01.20                                                                                                   Багахангай дүүрэг
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100

1
2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаанд дүүргийн удирдлагууд оролцсон.   2016 оны 01 дүгээр сарын 14-нд Дүнжингарав худалдааны төвд зохион байгуулагдсан нээлтийн үйл ажиллагаанд дүүргийн удирдлагууд оролцсон - - 100
4 “Улаанбаатар худалдан авалт-2016” бизнес чуулга уулзалтанд батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу бэлтгэл ажлыг ханган  оролцлоо.
2015 оны хөрөнгө оруулалтын ажлын тайлан, 2016 оны дүүргийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, дүүргийн танилцуулга, бусад холбогдох материалыг  боршур, хулдаасан самбар хэлбэрээр бэлтгэн форумын үйл ажиллагаанд амжилттай оролцож, дүүрэг орон нутгаа сурталчилан ажилласан.
Дүүргийн үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтын ажлыг сурталчилсан. - - 100
5 Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар дүүрэгт зам засварын ажлын 25.0 сая төгрөгийн эрх шилжин ирсний дагуу дүүргийн Засаг даргын  2016 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/21 дугаар захирамжаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хороо тендерийн бичиг баримтыг боловсруулж байна. Эрх шилжин ирсэн ажлыг хууль журмын дагуу зохион байгуулж байна. - - 100
8 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсэг 2016 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр дүүрэгт ажилласан. Ажиллах нөхцөлийг ханган ажилласан. - - 100
  Дундаж биелэлт 100


БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2016  ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 11-НЫ  ӨДРИЙН
НИЙСЛЭЛИЙН   УДИРДАХ  АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН
БИЕЛЭЛТ
 
 
Үүрэг даалгаврын дагуу  хийж  хэрэгжүүлсэн  үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит  үр дүн /түүнийг  нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар  биелээгүй   бол хэрэгжээгүй  шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх  арга  хэмжээ Үнэлгээ               0-100
1 2 3 4 5 6
1. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаанд Нийслэлийн  мал  эмнэлгийн газрын дарга А.Нарантуяа  оролцсон.        
2. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд тус байгууллага үйл  ажиллагаа  явуулах боломжгүй байна.        
3. Эрх шилжүүлсэн ажил тус   байгууллагад  байхгүй          
4. Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсэгт  ажлаа шалгуулсан.        
 
 
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭРСАРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2016-01-19
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам  
Оноо
Үүрэг, даалгавар- Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд болох тул байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.  
  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” байгуулагдсантай холбогдуулан Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны 2016 оны 01/16 тоот албан бичгийн дагуу согтууруулах ундаа худалдаалах, түүгээр худалдаа үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээнд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн салбар хариуцсан мэргэжилтнийг хуваарийн дагуу ажиллуулахаар  ажил, үүргийн зохицуулалтыг хийгээд байна.          
 
 
=
 
 
 
=
Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хөнгөн шуурхай хүргэх. 100
Үүрэг, даалгавар-ДӨРӨВ. Нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааг ил тод болгон сурталчлах, төсвийн жилийг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангах хүрээнд 2016 оны 1 дүгээр сарын 20-нд “Улаанбаатар худалдан авалт-2016” бизнес чуулга уулзалт зохион байгуулах төлөвлөгөөг баталсан, төлөвлөгөөний дагуу ажил хариуцсан байгууллагууд шуурхай ажиллах.
4.
 
2016 онд зохион байгуулагдах хөрөнгө оруулалтын ажлын батлагдсан төсвийг e-procurement.gov.mn, chingeltei.gov.mn, shilendans.gov.mn цахим сайтуудад байршуулан Монголын үнэн сонинд нийтлүүлж мэдээллийн ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна. Нийслэлийн эдийн засгийн хөгжлийг дэмжин бизнес эрхлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах, төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, хөрөнгө оруулалт, бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Улаанбаатар хотын Худалдааны танхимаас 2 дахь жилдээ зохион байгуулж буй “Улаанбаатар худалдан авалт-2016” бизнес чуулга, уулзалтад дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох мэргэжилтнүүд болон хувийн хэвшлийн төлөөллийг 2016 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр оролцууллаа.  
 
 
=
 
 
 
=
Худалдан авах ажиллагааг ил тод болгон сурталчлах, төсвийн жилийг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангах 100
Үүрэг, даалгавар-ТАВ. 1 дүгээр сард багтаан  эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах.  
5. Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2,5 тэрбум, дүүргийн төсвийн 3,5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх нийт 65 төсөл, арга хэмжээний хүрээнд хийгдэх ажлын бэлтгэлийг хангаад байна. Одоогоор дүүрэгт Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр зохион байгуулагдах ажлын эрх шилжиж ирээгүй байгаа болно.  
=
 
=
 
Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах.
 
100
Үүрэг, даалгавар-ЗУРГАА. 2016 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг бодитой, тоо хэмжээ, цаг хугацаагаар хэмжигдэн дүгнэгдэхүйц байдлаар томьёолон хийж батлуулах.
6.
 Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дугаар тогтоолоор батлагдсан заавар, журмын дагуу дүүргийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчаас Төсвийн шууд захирагчтай 2016 онд байгуулах үр дүнгийн гэрээг нийт 130, тусгай 12 үйл ажиллагааны хүрээнд байгууллаа. Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчаас Засаг даргын 4 Орлогчтой “Удирдлагын гэрээ”, 19 төсвийн шууд захирагчтай “Үр дүнгийн гэрээ”, 4 төсвийн шууд захирагчтай “Менежерийн үйл ажиллагааны гэрээ”, ерөнхий боловсролын 23 сургууль, 48 цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч нартай “Үр дүнгийн гэрээ”, Өрхийн Эрүүл Мэндийн төвийн 16 даргатай “Гүйцэтгэлийн гэрээ”, Ахмадын 2 амралтын газрын даргатай “Контрактын гэрээ”, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын болон хороодын төрийн захиргааны нийт 95 албан хаагчидтай “Үр дүнгийн гэрээ”-г тус тус байгуулахаар бэлэн болоод байна.
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
=
Үр дүнгийн гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулах.
90
Үүрэг, даалгавар-ДОЛОО. Нийслэлийн ИТХ-ын 2015 оны “Нийслэлд тээврийн хэрэгслийг зориулалтын автомашинаар зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах хашаа /байр/ ажиллуулах, үйл ажиллагааны төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай” 33/35 дугаар тогтоолыг 2016 оны 1 дүгээр 1-ээс мөрдөж эхлэж байгаатай холбогдуулан зөөж шилжүүлэх байгууллага, аж ахуйн нэгжийг сонгох сонгон шалгаруулалт явуулах, одоо байгаа тэмдэг, тэмдэглэгээг сэргээх, нөхөж байршуулах ажлуудыг эрчимжүүлж ажиллах.
7.
 Нийслэлийн ИТХ-ын 2015 оны 33/35 тоот тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор дүүргийн Замын Цагдаагийн тасгийн алба хаагчдаас 2016 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 01 дүгээр сарын 19-ний өдрүүдэд Урт цагаан худалдааны төвийн гудамж, Найман шарга вальютын зах, Бөмбөгөр худалдааны төв болон Теди төвийн ойролцоох авто замын 1 дүгээр эгнээнд тээврийн хэрэгслээ байрлуулан орхисон 75 тохиолыг илрүүлэн ачилтын компани дуудан ачуулж 32-ын уулзварын баруун талд байрлах журмын хашаанд хүлээлгэн өгсөн. Зөрчил гаргасан автотээврийн хэрэгслийг Замын цагдаагийн Баянбүрд дэх постод бүртгэлжүүлэн тэмдэглүүлсэн. Журамд заагдсан байршлуудад авто машинаа орхихгүй байхыг анхааруулсан нийт 45 тэмдэг, тэмдэглэгээг шинэчлэн байршуулаад байна.  
 
=
 
 
=
 
 
 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах.
100
Үүрэг, даалгавар-НАЙМ. Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсан тул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах.
8.
 Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээг хийх зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/06 тоот захирамжаар томилогдсон ажлын хэсгээс 2016 оны 1 дүгээр сарын 11-ны өдөр дүүрэгт ажиллан нутгийн захиргааны байгууллагаас хийж хэрэгжүүлсэн ажилтай газар дээр нь танилцан үнэлэлт, дүгнэлт, заавар, зөвлөмжийг өгсөн.  
 
=
 
 
=
2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлж дүгнүүлэх.
100
Үүрэг, даалгавар-ЕС. Нийслэлийн хэмжээнд 2015 онд гарсан гэмт хэрэг, түүний илрүүлэлт, гамшиг ослын нөхцөл байдлын талаар дараагийн Шуурхай зөвлөгөөн дээр товч мэдээлэл хийх.
9.
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2015 онд нийт 2254 гэмт хэрэг гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 139 нэгжээр буюу 6,1 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Хэргийн илрүүлэлт 58,3 хувь байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 4,2 хувиар нэмэгдсэн дүнтэй байна. Хэргийн өнгөөр авч үзвэл 2015 оны эхний 12 сарын байдлаар хулгайн гэмт хэрэг 722 үүний дотроос иргэдийн өмчийн хулгайн гэмт хэрэг 626, бусдын бие махбодид гэмтэл учруулах гэмт хэрэг 524 гарсан нь нийт гэмт хэргийн 55,2 хувийг эзэлж байна.
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчлийн тоог бууруулах, хэргийн илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор:        
  • “Амар тайван Чингэлтэй” хөтөлбөрийн хүрээнд “Нэг хороо нэг сар” аяны арга хэмжээг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах.
  • Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг үүний дотроос ахуйн хүрээнд үйлдэгдэж буй хэргийн тоог бууруулж гэр бүлийн хүчирхийлтэй тэмцэх зорилгоор “Хөршийн хяналтын бүлэг”-ийн оролцоог нэмэгдүүлэх.
  • Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгчдийн зан үйлд нөлөөлөх зорилгоор холбогдох байгууллагуудтай хамтран сургалтуудыг үе шаттайгаар зохион байгуулах.
  • Хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх зорилгоор гудамж талбай, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн орчимд камержуулалтыг нэмэгдүүлэн хяналтыг сайжруулах.
  • Гудамжны ахлагчдыг томилон ажиллуулах зэрэг арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлээд байна.
 
 
=
 
 
=
Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 2015 онд гарсан гэмт хэрэг, зөрчил, гамшиг ослын байдалд дүн шинжилгээ хийх.
100
                   
 
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                              Д.ГАНБОЛД
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                                   Ж.ЭРДЭНЭБАТ
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                                           А.ДАМЦАГДОРЖ


ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                              З.НАРАНТУЯА2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭРСАРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2016 оны 01 дүгээр сарын 20.                                                                                                                      Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх Арга хэмжээ
0 1 2 3 4
Үүрэг даалгавар 1:  Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 01 дүгээр сарын 14-нд болох тул байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.
1    2016 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн нээлтийн үйл ажиллагаанд НМХГ-ын удирдах 25 албан тушаалтан оролцсон. .  
Үүрэг даалгавар 2:  Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх
2   “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д 2016 онд ажиллах 2 мэргэжилтэн, 2 улсын байцаагчын нэрсийг 2016 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 02-04/131 дугаар албан бичгээр НЗДТГ-т хүргүүлсэн.    
Үүрэг даалгавар 3: “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа хэрэгжүүлэгч агентлагууд өөрсдийн ажлын байраа тохижуулах, үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, суртачилах ажлуудыг шуурхай хийх.
3   Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах, мэдээлэл өгөхөөр чиглэл болон дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн танилцуулга, улсын байцаагчдын гаргасан 6 төрлийн цахим ном, 6 чиглэлийн зөвлөмж, гарын авлагаас нийт 300 орчмыг байршуулсан.    
Үүрэг даалгавар 4: Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсантул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах.
4   Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2015 оны үйл ажиллагаатай танилцах, үнэлж дүгнэх ажлын хэсэг НЗДТГ-ын ХШҮХ-ийн дарга Х.Гантулгаар ахлуулан 2016 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр танилцсан.     
 
Танилцсан:
 
Дарга                                                   Л.Эрдэнэчулуун
 
                                                                                                 Хянасан:  
 
ЗХЭЗХНХ-ийн дарга                             М.Баянмөнх
  
 
                                                                                                 Нэгтгэсэн:
Мэргэжилтэн                                         Ш.Уранбилэг
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭРСАРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Ус сувгийн удирдах газар                                                                                                                                                                                             
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0 -100 Хариу-цах алба хэлтэс
1 2 3 4 5 6 7
1 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд болох тул байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.  Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн нээлтэнд манай байгууллагаас Газрын дарга болон зохион байгууллалтын удирдлагууд 10 хүн оролцож ажилласан. - - 100% ЗУХ
2 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.   Одоо байгаа бүтцэндээ орон тооны асуудлыг зохицуулж шийдсэн. - - 100% ЗУХ
ИБХ
3 “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа хэрэгжүүлэгч агентлагууд өөрсдийн ажлын байраа тохижуулах, үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, суртачилах ажлуудыг шуурхай хийх. ХОХХ:  Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд үйлчилгээ үзүүлэх өөрийн ажлын байраа бүрэн тохижуулж үйл ажиллагаа явуулах нөхцлийг бүрдүүлсэн. Нийт 11 нэр төрлийн бараа материалыг 1 652 300 төгрөгөөр худалдан авалт хийгдсэн.  
-
 
- 100% ХОХХ
4 Нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааг ил тод болгон сурталчлах, төсвийн жилийг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангах хүрээнд 2016 оны 1 дүгээр сарын 20-нд “Улаанбаатар худалдан авалт-2016” бизнес чуулга уулзалт зохион байгуулах төлөвлөгөөг баталсан, төлөвлөгөөний дагуу ажил хариуцсан байгууллагууд шуурхай ажиллах. 2016 оны 1 дүгээр сарын 20-нд “Улаанбаатар худалдан авалт-2016” бизнес чуулга уулзалтанд байгууллагаа төлөөлж газрын дарга С.Үнэн болон Хөрөнгө оруулалт хангамжийн хэлтсийн сонгон шалгаруулалтын мэргэжилтэн З.Мөнхтуул нар амжилттай оролцсон. - - 100% ХОХХ
5 1 дүгээр сард багтаан эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах. Нийслэлийн засаг даргаас эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх захирамж батлагдсаны дараа холбогдох дээд байгууллагын төлөөллийг оролцуулан хууль журмын дагуу нээлттэй тендер зарлан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулан ажиллана. - - 100% ХОХХ
6 2016 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг бодитой, тоо хэмжээ, цаг хугацаагаар хэмжигдэн дүгнэгдэхүйц байдлаар томьёолон хийж батлуулах. 2016 оны Төсвийн ерөнхий захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээтэй холбоотой байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан үр дүнгийн гэрээний төсөл бэлтгэгдэж саналын хуудас зуруулж байна. - - 70% ЗУХ
ИБХ
7 Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсантул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах. Манай байгууллагын Газрын даргын Төсвийн ерөнхий захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний  биелэлт  болон хавсралт болох байгууллагын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлттэй ажлын хэсэг 1 дүгээр сарын 18-нд ирж шалгаж хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дүгнэлт хийж тодорхой ажлууд дээр  зөвлөгөө өгч ажилласан. Ажлын хэсгийг ажиллах нөхцөл боломжоор бүрэн хангаж ажилласан. - - 100% ЗУХ
                                                      
                                                 БИЕЛЭЛТИЙГ ХЯНАСАН:       
                                                                         ЗУХ-ИЙН  ДАРГА                                                                         Д.МӨНХЦЭЦЭГ
                                                     БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭН ГАРГАСАН:
                   ЗУХ-ИЙН  МЭРГЭЖИЛТЭН                                                       Б.ОЧИРБАТ 
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭРСАРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
2016.01.20
Өгөгдсөн даалгавар Хэрэгжилт Биелэлт
/хувь
1 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд болох тул байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.   2016.01.14-ны өдөр төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаанд албаны дарга, дэд дарга, хэлтсийн дарга нар оролцсон. 100%
2 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.   Монгол Улсын санхүү, эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдал, төсвийн орлогын тасалдал, Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгуулагдсан болон Засгийн газрын 2014 оны “Төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 147 дугаар тогтоолын хүрээнд байгууллагын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн тогтоох саналыг боловсруулан 2016 оны 1 дүгээр сар 18 ны өдөр 01/20 албан тоотоор НЗД –ын санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Батаад хүргүүлсэн. 100%
4 Нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааг ил тод болгон сурталчлах, төсвийн жилийг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангах хүрээнд 2016 оны 1 дүгээр сарын 20-нд “Улаанбаатар худалдан авалт-2016” бизнес чуулга уулзалт зохион байгуулах төлөвлөгөөг баталсан, төлөвлөгөөний дагуу ажил хариуцсан байгууллагууд шуурхай ажиллах. 2016 оны 1 дүгээр сарын 20-нд “Улаанбаатар худалдан авалт-2016” бизнес чуулга уулзалтанд  албаны дарга, дэд дарга нар оролцсон. 100%
8 Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсан тул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах. Нийслэлийн Засаг даргын  2016.01.07 ны өдрийн А/06 тоот захирамжаар байгуулагсан 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсэг 2016 оны 1 дүгээр сар 11 өдөр манай албан дээр ажилласан. Ажлын хэсэгт 2015 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлынхаа талаар шуурхай танилцуулж, өгсөн зөвлөмжийг нь төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 100%
Агаарын чанарын алба
 
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:                                       Ч.БАТСАЙХАН / Дарга/
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:                                       Ц.ЦОЛМОН /Ахлах мэргэжилтэн/
1.  Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 1 дүгээр сарын   14-нд болж тус газрын удирдлагууд идэвхтэй оролцож, бүртгэлийн үйлчилгээг ёслолтой гардуулах үйлчилгээг үзүүлсэн.

2.Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсэг 2016 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдөр тус газарт ирж 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээ үнэлүүлэн ажилласан.2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭРСАРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэлгээ
1 2 3 4 5 6
1 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.   Тус газар бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа 2015 оны 01 дүгээр сарын 19-ний 1/141 дугаар албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн.     100
2 “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа хэрэгжүүлэгч агентлагууд өөрсдийн ажлын байраа тохижуулах, үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, суртачилах ажлуудыг шуурхай хийх. “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д тус газрын байраа тохижуулхаар дараах ажлууд хийгдсэн болно. Үүнд:
·         Нийслэлийн тээврийн газрын зүгээс иргэдэд үйлчлэх ажилтныг шаардлагатай сургалтанд хамруулж, дадлагажуулсан  бөгөөд ажлын хувцасыг захиалсан.
·         Ажлын байранд шаардлагатай ширээ сандал, компьютер болон цахим карт цэнэглэх төхөөрөмж зэргийг үйлчилгээ үзүүлэхэд бэлэн болгосон.
·         “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” нь оройн 20:00 цаг хүртэл иргэдэд үйлчилдэг учир иргэдэд үйлчилж буй нийтийн тээврийн хэрэгслийн үйлчилгээний чанар байдлыг хангах зорилгоор бүртгэл хяналтын цэг байгуулж өглөө 07:00 цагаас оройн 20:00 цаг хүртэл ажиллуулж байна.
    100
3 2016 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг бодитой, тоо хэмжээ, цаг хугацаагаар хэмжигдэн дүгнэгдэхүйц байдлаар томьёолон хийж батлуулах Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах 2016 оны үр дүнгийн гэрээний хавсралт болох байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан  төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний хамт НЗДТГ-н хэлтсүүдээс санал авч байна.     100
4 Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсантул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах. Тус байгууллага дээр 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх ажлын хэсэг 2016 оны 01 дүгээр саоын 18-ны өдөр  ажилласан бөгөөд   ажлын хэсгийг ажиллах боломж, мэдээллээр хангасан     100

 
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭРСАРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ
ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015.01.21
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн       үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1 2 3 4 5
1  
Үүрэг даалгавар:-1 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд болох тул байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.  
Нээлтийн үйл ажиллагаанд  тус газрын дарга Ч.Очирхүү оролцсон.     Үйл ажиллагаанд оролцсон    
2  
Үүрэг даалгавар:-2 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх, Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа хэрэгжүүлэгч агентлагууд өөрсдийн ажлын байраа тохижуулах, үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, суртачилах ажлуудыг шуурхай хийх.
Төрийн үйлчилгээний төвд ажиллаж байгаа мэргэжилтнүүдийн бүтэц орон тоог Нийслэлийн төсөвт суулгуулах саналтай байна.
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд  халамжийн үйл ажиллагаатай холбоотой танилцуулга  мэдээллийг байршуулан  байгууллагаа сурталчлан ажиллаж байна.
  Иргэдэд халамжийн үйлчилгээг  шуурхай хүргэх боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.    
3  
Үүрэг даалгавар:-8 Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсантул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах.
Тус газарт 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх ажлын хэсэг 2016.01.14 нд ирж ажиллав Үнэлгээний ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангасан.    
           
 
Биелэлт гаргасан :Мэргэжилтэн                                  Н.Буяннэмэх
 
Хянасан Тамгын хэлтсийн дарга                                   Н.Оюунбилэг
 
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭРСАРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ
ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2015.01.21
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн       үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1 2 3 4 5
1  
Үүрэг даалгавар:-1 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд болох тул байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.  
Нээлтийн үйл ажиллагаанд  тус газрын дарга Ч.Очирхүү оролцсон.     Үйл ажиллагаанд оролцсон    
2  
Үүрэг даалгавар:-2 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх, Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа хэрэгжүүлэгч агентлагууд өөрсдийн ажлын байраа тохижуулах, үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, суртачилах ажлуудыг шуурхай хийх.
Төрийн үйлчилгээний төвд ажиллаж байгаа мэргэжилтнүүдийн бүтэц орон тоог Нийслэлийн төсөвт суулгуулах саналтай байна.
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд  халамжийн үйл ажиллагаатай холбоотой танилцуулга  мэдээллийг байршуулан  байгууллагаа сурталчлан ажиллаж байна.
  Иргэдэд халамжийн үйлчилгээг  шуурхай хүргэх боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.    
3  
Үүрэг даалгавар:-8 Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсантул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах.
Тус газарт 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх ажлын хэсэг 2016.01.14 нд ирж ажиллав Үнэлгээний ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангасан.    
           
 
Биелэлт гаргасан :Мэргэжилтэн                                  Н.Буяннэмэх
 
Хянасан Тамгын хэлтсийн дарга                                   Н.Оюунбилэг
 2016.01.11 –НИЙ  ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ  АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
                Багануур дүүрэг                                        2016.01.21                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсантул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/06 дугаар захирамжийн дагуу НЗДТГ-ын  Нутгийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Ү.Ганболдоор ахлуулсан ажлын хэсэг дүүргийн ЗДТГ-ын 2015 оны үйл ажиллагаанд 2016 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр хяналт шалгалт хийлээ.         100 %
                                                                           
                                                                  
 
 
 
 
 
 
                                                                        ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА
                                                                      НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                      Ч.ОДГЭРЭЛ
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 2016 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд болсон нээлтийн үйл ажиллагаанд тус байгууллагын удирдлагууд оролцов. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын үйлчилгээний нээлт, тус байгууллагаас үзүүлэх үйлчилгээний талаар байгууллагын цахим хуудсаар дамжуулан иргэдэд хүргэн ажиллаж байна.        - - 100
2 Байгууллагын бүтцийн санал ирүүлэх тухай 2016 оны 01 дүгээр сарын сарын 14-ний өдрийн 02-01/135 дугаар албан бичгийн дагуу санал бэлтгэсэн.  Бүтцийн санал бэлтгэж 2016 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 1/75 тоотоор Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэв.         - - 100
3 “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д байгууллагын үйл ажиллагааны танилцуулга, иргэдэд хүргэж буй үйлчилгээний талаар танилцуулга, бүрдүүлэх бичиг баримтын талаар гарын авлага материал бэлтгэж байршуулсан. “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д:
-Байгууллагын үйл ажиллагааны танилцуулга,
-Ус хэрэглэгчдэд өгөх зөвлөмж,
-Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулиар бэлтгэсэн гарын авлага,
-Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулиар бэлтгэсэн гарын авлагыг байршуулан иргэдэд хүргэн ажиллаж байна.
Мөн байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх материалын брошурыг бэлтгэж иргэдэд хүргэн ажиллаж байна.
        - - 100
5 2016 оны 01 дүгээр сарын 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/22 дугаар захирамжаар ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажил зохион байгуулах эрх шилжүүлсэн. 2015 онд гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. 2015 онд гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан боловч оролцогч байгууллага шүүхэд хандсан тул шүүхийн шийдвэрийг хүлээж байна.   -
8 Байгууллагын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлын хэсэг тус байгууллагад 2016 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр ажиллав. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/06 дугаар захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг тус байгууллагад 2016 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр ажилласан ба байгууллагын зүгээс ажиллах нөхцөл боломжоор хангаж, захирамжид заагдсан ажлуудыг танилцуулав. - Ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллана. 100
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:         
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                                 Г.БОЛОРМАА
 
ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                   С.СОРОНЗОНБОЛД
 
НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛСТИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                    Ш.ОДОНЧИМЭГ
 http://www.khanuul.mn/data/header/image/home-logo.pngНИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН  2016.01.11-НЫ  ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНӨӨС НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2016.01.20                                                                                                                                                   Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн
түүнийг нотлох нотолгоо
Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
  1.  
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд болох тул байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.  .  Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн нээлтийн ажиллагаанд дүүргийн Засаг дарга Ж.Ганхуяг, Засаг даргын орлогч Т.Чингүнжав, Д.Анхбаяр, С.Баасандолгор  болон дэргэдэх хэлтэс албад,  хороодын дарга нар оролцлоо.
      Дүүргийн  ЗДТГ-ын 2015 оны үйл ажиллагаанд ХШҮ хийх Нийслэлийн ЗДТГ-ын шалгалт ирсэн тул Тамгын газрын хэлтэс албадын дарга нар оролцож чадсангүй.
    100
  1.  
Нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааг ил тод болгон сурталчлах, төсвийн жилийг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангах хүрээнд 2016 оны 1 дүгээр сарын 20-нд “Улаанбаатар худалдан авалт-2016” бизнес чуулга уулзалт зохион байгуулах төлөвлөгөөг баталсан, төлөвлөгөөний дагуу ажил хариуцсан байгууллагууд шуурхай ажиллах. Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтсээс 2016 оны 01 сарын 20-ны өдөр зохион байгуулагдсан Улаанбаатар худалдан авалт 2016 чуулга уулзалтад Хан-Уул дүүргийн хэмжээнд хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын ажил болон цаашид төр хувийн хэвшил хамтран хэрэгжүүлэх боломжтой бэлэн зураг төсөвтэй ажлуудыг ирсэн хөрөнгө оруулагч болон гүйцэтгэгч компаниудад сурталчилан ажилласан     100
  1.  
1 дүгээр сард багтаан  эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах Эрх шилжин ирсэн 7 ажлын зураг төсвийг ХААА-нд хүргүүлэхээр ажиллаж байна.     100
  1.  
Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсант ул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах. 2016.01.14 өдөр Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/06 тоот захирамжийн дагуу НЗДТГ-ын нутгийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Ү.Ганболдоор ахлуулсан ажлын хэсэг дүүргийн 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнд үнэлгээ хийлээ.     100
Биелэлтийн үнэлгээ 100.0
 
 
 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР ХҮҮХЭД-ЗАЛУУЧУУДЫН СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУСГАЙ ЦОГЦОЛБОР
 
2016 оны 01 дугаар сарын 21 Улаанбаатар хот
Д/д  
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Үүрэг даалгавар: Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд болох тул байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.

01. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаанд байгууллагын удирдлага, асуудал хариуцсан ажилтан нар оролцож холбогдох мэдээллийг сонсож, байгууллагын ажилтан албан хаагчдад хүргэж ажилласан.

Цаашид тус төрийн үйлчилгээнд хамрагдах талаар үйлчлүүлэгч залууст мэдээлэл өгнө.

Үүрэг даалгавар: 2016 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг бодитой, тоо хэмжээ, цаг хугацаагаар хэмжигдэн дүгнэгдэхүйц байдлаар томьёолон хийж батлуулах

02. Тус цогцолбор нь Хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлж, асрамж-халамжийн стандартыг ханган ажиллах зорилт, чиг үүргийнхээ хүрээнд байгууллагын төсвийн шууд захирагч 2016 онд “Байгууллагын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө” буюу үр дүнгийн гэрээний хавсралт төлөвлөгөөг долоо хоногийн нарийвчлалтай 58 нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, 4 тусгай захиалгат нийт 62 ажлыг гүйцэтгэхээр бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.

Цаашид Долоо хоногийн нарийвчлалтай тусгагдсан 58 нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, 4 тусгай захиалгат нийт 62 ажлын хэрэгжилтийг улирал бүр биелэлтийг гарган ажиллана.

Үүрэг даалгавар: Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харьяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд байгуулагдсан тул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах.
 
03. Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харьяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсэгт тус цогцолбор нь 2016 оны 01 дүгээр сарын 12 нд 2015 оны үйл ажиллагаагаа шалгуулсан бөгөөд шалгалтын комисст ажиллах боломжийг бүрдүүлж тусгайлан бэлтгэсэн зааланд байгууллагын хэмжээнд хийсэн ажлыг цаасан суурьтайгаар нэгж бүр оруулж төрөл зүйлээр жагсааж тавьсны зэрэгцээ байгууллагын талаар товч цахим хичээл бэлтгэн танилцуулж, шаардлагатай тохиолдолд хэрэглэх интернет сүлжээний холболтыг тухайн өрөөнд байршуулж ажлын хэсгийн ажиллах боломжийг бүрэн ханган ажилласан. 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсэг тус цогцолборын үйл ажиллагааг бодитой, хийсэн ажилтай, урьд онд хийсэн ажлаа улам өргөжүүлж маш сайн ажилласан байна гэсэн нэгдсэн дүгнэлт өгсөн

ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                           Б.ЛХАМСҮРЭН
ХЭРЭГЖИЛТ НЭГТГЭСЭН: ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН                     М.ЧУЛУУНХҮҮ
Байгууллага: Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар
биелээгүй болон
хэрэгжээгүй шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн нээлтийн үйл ажиллагаанд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн дарга Ц.Алтанцэцэг оролцлоо. - - - 100%
2 2016 оны төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. - - Гэрээний дагуу биелэлтийг ханган ажиллах 100%
3 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ-ын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх ажлыг зохион байгуулж, 2015 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр үйл ажиллагаагаа дүгнүүллээ. - - - 100%


БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
МЭРГЭЖИЛТЭН                                  Ч.МЯГМАРДУЛАМ

1. 2016 оны 01 сарын 14-ний өдөр нээлтээ хийсэн Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн нээлтийн үйл ажиллагаанд газрын дарга Ш.Одончимэг оролцлоо.
2. Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгуулагдсаж байгаатай холбоотойгоор манай байгууллага нь Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт 2016 оны 01 сарын 19-ний өдөр бүтэц, орон тооны саналаа албан бичгээр хүргүүлэн ажиллав.
3. Төсвийн шууд захирагчийн 2015 оны үр дүнгийн гэрээг үнэлэх ажлын хэсгийн шалгалтанд байгууллагын зүгээс бэлтгэл ажлыг ханган ажилласан болно.
НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР
 
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 11 -НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2016 оны 01 дүгээр сарын 21                                                                                                                                                    Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд болох тул байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.   Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн нээлтийн үйл ажиллагаанд газрын дарга С.Гаваа болон холбогдох ажилтнууд оролцож, танилцсан. Иргэн, хуулийн этгээд нэгдсэн төвөөс төвлөрсөн үйлчилгээ авах боломж бүрдсэн. -         Нэгдсэн төвд манай байгууллагаас иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээг хялбаршуулж, үйл ажиллагааны менежментийг сайжруулах, төрийн үйлчилгээний стандарт багцыг боловсруулж, үзүүлж буй үйлчилгээний зураглал, шат дамжлагыг багасгах, хялбаршуулах, зарцуулах хугацааг тодорхойлох, бүрдүүлэх баримт бичгийн бүрдлийг нягтлах, маягт хуудсыг шинэчлэх, төлбөр төлөх арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох, гүйцэтгэлийн чанарыг хэмжих шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлох, хариуцсан ажилтны хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох ажлуудыг боловсронгуй болгоно.
 
 
100
2 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгуулагдаж байгаатай холбогдуулж Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.   НҮНТ байгууллагдаж буйтай холбогдуулан бүтэц, орон тоог шинэчлэн зохион байгуулах саналыг боловсруулан 2016.01.19-ны өдөр 2/16 дугаар албан бичгээр НЗДТГ-д хүргүүлсэн. Нэгдсэн төвөөс үйлчилгээ үзүүлэх бүтэц, орон тоог шинэчлэн боловсруулж, дотоод зохион байгуулалтыг хангаж ажиллаж байна. -         100
3 “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа хэрэгжүүлэгч агентлагууд өөрсдийн ажлын байраа тохижуулах, үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, суртачилах ажлуудыг шуурхай хийх. Тус төвөөс Архивын газар нийт 20 үйлчилгээг үзүүлж байна. Иргэдэд чиглэсэн гарын авлага, танилцуулга, мэдээллийг шинэчлэн байршуулж,  сурталчлан ажиллаж байна.    
 
Төрийн архивын үйлчилгээний нэгдсэн багцыг боловсруулан хэрэглэгчид хүргэн ажилласан. -         100
4 Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсантул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах. НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн даргатай ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн 01-р сарын 15-ны өдөр байгууллагын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт, шалгалт явуулсан. Захирамжийн дагуу үзүүлэлт тус бүрээр хариуцсан хэлтэс, ажилтан бүр ажлаа танилцуулсан.
 
2015 оны онцлох ажил, хүрсэн үр дүнгийн талаар гарын авлага бэлтгэж ажлын хэсэгт өгсөн. Байгууллагын дүрмээр хүлээх үүрэг, НЗД-ын 1146-р захирамжийн дагуу үзүүлэлт тус бүрээр биелэлт гаргаж товчоолон цаасаар өгсөн. - Ажлын хэсгээс өгсөн звөлөмжийн дагуу төлөвлөгөө гаргаж, биелэлтийг хангуулж ажиллана. 100%
Нийт хувь 100% 
 
 
ХЯНАСАН:
ТӨЛӨВЛӨЛТ АРГА ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                     Ю.ДУЛАМРАГЧАА
БОЛОВСРУУЛСАН:
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                    О.НАРАНБАЯР
 
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭРСАРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
1 Нутгийн захиргааны нийт байгууллагууд Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд болох тул байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.   НЗД-ын  захирамжийн  дагуу тус өдөр байгууллагад  хяналт үнэлгээний ажлын хэсэг ажилласан  тул  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн нээлтийн үйл ажиллагаанд  2 ажилтан  оролцсон.  
2 Нийслэлийн Засаг даргын Хэрэгжүүлэгч агентлагууд Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгуулагдаж байгаатай холбогдуулж Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.   Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгуулагдаж байгаатай холбогдуулж байгууллагын бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Ё.Гэрэлчулуунд  2015 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 01/32 тоот албан бичгээр  хүргүүлсэн.  
3 “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа хэрэгжүүлэгч агентлагууд өөрсдийн ажлын байраа тохижуулах, үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулга, мэдээллээ байршуулах, сурталчлах ажлуудыг шуурхай хийх. 2015 оны 01 дүгээр сарын 04-ны өдрөөс эхлэн 2 мэргэжилтэн “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д ажиллаж байна. Ажлын байрыг  техник хэрэгслээр тохижуулж байгууллагын үйл ажиллагааг танилцуулсан 2 төрлийн 200 брошур,  тараах материал байршуулсан
4 Нутгийн захиргааны байгууллагууд Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсан тул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах. 2016 оны 01 сарын 07-ны өдрийн “Нийслэлийн  нутгийн захиргааны байгууллагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харьяа газруудын 2015 оны
үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх тухай” А/06 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж хуваарийн дагуу 2015 оны 01 дүгээр сарын 14-ны өдөр 2015 оны байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнгээ үнэлүүлсэн.
 
 
 
 
                                  ХЯНАСАН:  ДАРГА                                               Я.БАЙГАЛМАА
                               
                                  БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:    
                                 ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                        Э.ЗОЛМАА                             
 
 
                                                        2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭРСАРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
                                                УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
                                                       ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
                                                            ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
                                                                                              №1
 2016.01.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Налайх дүүрэг
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2                           3 4 5 6
1 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд болох тул байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.   - Нийслэлийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан “Ухаалаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлээс иргэдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээнүүдийг нэг дор төвлөрүүлж, зарим үйлчилгээний шийдвэрлэх хугацааг богиносгон, иргэдэд учруулж буй хүндрэл, чирэгдлийг багасгах зорилгоор “Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийг байгуулж,1-дүгээр сарын 14-ний өдөр  албан ёсны нээлтийн ажиллагаа боллоо. Нээлтэд Налайх дүүргээс, Засаг дарга Х.Болдбаатар,Тамгын газрын дарга О.Манарбек,Налайх хотын захирагч Ш.Хаан  болон албаны бусад хүмүүс оролцлоо . - - 100
2 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.   - - - -
3 “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа хэрэгжүүлэгч агентлагууд өөрсдийн ажлын байраа тохижуулах, үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, суртачилах ажлуудыг шуурхай хийх.        
4 Нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааг ил тод болгон сурталчлах, төсвийн жилийг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангах хүрээнд 2016 оны 1 дүгээр сарын 20-нд “Улаанбаатар худалдан авалт-2016” бизнес чуулга уулзалт зохион байгуулах төлөвлөгөөг баталсан, төлөвлөгөөний дагуу ажил хариуцсан байгууллагууд шуурхай ажиллах. - - -  
5 1 дүгээр сард багтаан  эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах.   - - -  
6 2016 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг бодитой, тоо хэмжээ, цаг хугацаагаар хэмжигдэн дүгнэгдэхүйц байдлаар томьёолон хийж батлуулах - - - -
7 Нийслэлийн ИТХ-ын 2015 оны “Нийслэлд тээврийн хэрэгслийг зориулалтын автомашинаар зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах хашаа /байр/ ажиллуулах, үйл ажиллагааны төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай”33/35 дугаар тогтоолыг 2016 оны 1 дүгээр 1-нээс мөрдөж эхлэж байгаатай холбогдуулан зөөж шийлжүүлэх байгууллага, аж ахуйн нэгжийг сонгох сонгон шалгаруулалт явуулах, одоо байгаа тэмдэг, тэмдэглэгээг сэргээх, нөхөж байршуулах ажлуудыг эрчимжүүлж ажиллах.        
8 Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсан тул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харьяа газруудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, нийслэлийн Засаг даргаас дүүргүүдийн Засаг даргатай Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээ, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан “Үр дүнгийн гэрээ”-ний биелэлтийг дүгнэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийн  бүрэлдэхүүн Налайх дүүрэгт 2016 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр ирж ажиллаа.     100
9 Нийслэлийн хэмжээнд 2015 онд гарсан гэмт хэрэг, түүний илрүүлэлт, гамшиг ослын нөхцөл байдлын талаар дараагийн Шуурхай зөвлөгөөн дээр товч мэдээлэл хийх.        
10 НӨАТ-ын тухай шинэчлэн хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, НӨАТ-ын урамшууллын системийг Нийслэлийн Хотын албан татварын хэрэгжилттэй уялдуулан бүх нэгжүүдийг кассын аппаратжуулах ажлыг шуурхай зохион байгуулах.          
 
                                                                                        НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
                                                                                                              ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС
Маягт ШБ-01
 
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭРСАРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2016.01.19.
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
0 1 2 3 4
1. Нэг. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд болох тул байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.
  
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлэх 200 гаруй нэр төрлийн үйлчилгээг нэг дороос шуурхай хүргэх зорилготой "нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв"-ийн нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 01 дүгээр сарын 14-ний 10.00-12.00 цагийн хооронд зохион байгуулагдах үед Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын агентлагийн дарга нар оролцсон ба Улаанбаатар хотын цагдаагийн газраас 16 алба хаагч хэв журам сахиулж, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан.
 
   
2. Гурав. Нийслэлийн ИТХ-ын 2015 оны “Нийслэлд тээврийн хэрэгслийг зориулалтын автомашинаар зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах хашаа /байр/ ажиллуулах, үйл ажиллагааны төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай”33/35 дугаар тогтоолыг 2016 оны 1 дүгээр 1-нээс мөрдөж эхлэж байгаатай холбогдуулан зөөж шийлжүүлэх байгууллага, аж ахуйн нэгжийг сонгох сонгон шалгаруулалт явуулах, одоо байгаа тэмдэг, тэмдэглэгээг сэргээх, нөхөж байршуулах ажлуудыг эрчимжүүлж ажиллах. Нийслэлд тээврийн хэрэгслийг зориулалтын автомашинаар зөөж шилжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2016 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/35 тоот захирамжийг батлуулан гаргуулж тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх байгууллага, аж ахуйн нэгжийн сонгон шалгаруулалт явуулах ажлын хэсэгт Нийслэлийн замын цагдаагийн газраас орж ажиллаж байна.
2015 онд 110 гудамж замаас түр зогсохыг хориглосон тэмдэг зөрчиж зогссон тээврийн хэрэгслийг ачиж зөөвөрлөж байсан бол 2016 онд 73 гудамж замаас түр зогсохыг хориглосон газарт бусдын хөдөлгөөнд саад учруулан тавьсан тээврийн хэргслийг тусгай зориулалтын  автомашинаар зөөж шилжүүлэхээр болоод байна.
         Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн нэгж, Авто замын газар, Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэлийн ажлын хэсэг одоо байгаа тэмдэг тэмдэглэлийн тооллогыг явуулж байна.
   
3 Дөрөв. Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсан тул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах.          Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/06 дугаар захирамжийн хүрээнд 2016 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газраас ирсэн шалгалтын бүрэлдэхүүнд 2015 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлаа танилцуулсан.    
4 Тав. Нийслэлийн хэмжээнд 2015 онд гарсан гэмт хэрэг, түүний илрүүлэлт, гамшиг ослын нөхцөл байдлын талаар дараагийн Шуурхай зөвлөгөөн дээр товч мэдээлэл хийх. Улаанбаатар хотын цагдаагийн газраас 2015 онд бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар мэдээлэл бэлтгэн 2015 оны 01 дүгээр сарын 25 ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулахаар бэлтгэл ажлыг хангасан.    
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ                           Ц.ЖАРГАЛМАА
 
 
ХЯНАСАН: 
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА, ТУСЛАХ КОМИССАР                                    Ч:.БОЛДБААТАР
 
 
 
 
 
  НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР  
  2016  ОНЫ  01 ДҮГЭЭР САРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНД ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
 /түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол  хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ    0-100
1 1 дүгээр сард багтаан  эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах.  Нийслэлийн Засаг даргын “Эрх шилжүүлэх тухай” 2015 оны А/631 захирамжаар дараах 4 ажлыг төлөвлөсөн
 
1/ 90 үнээний зогсоол бүхий иж бүрэн цогцолбор фермерийн аж ахуй байгуулах
 
 
 
 


2/ Цогцолборын дэд бүтцийн ажлууд
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
3/ Хадлан, тэжээлийн техник тоног төхөөрөмж
 
 
 
 
 

4/ Бага оврын газар тариалангийн техник тоног төхөөрөмж
 
 
 
 
 
 
 
 
Үйлдвэр, Хөдөө аж ахуйн газрын даргын 2015 оны 09 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/20 дугаар тушаалаар  Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Ажлын даалгавар, тендерийн бичиг баримтыг боловсруулсан.
 Сонгинохайрхан дүүргийн  Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/432 тоот захирамжаар    газрын асуудлыг шийдвэрлэсэн. Үүний дараа Ерөнхий төлөвлөгөөний архитехтор төлөвлөлтийн даалгаврыг боловсруулсан боловч нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байна.
 
 
 
Газрын даргын А/23 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдан НҮХААГ-15/006, НҮХААГ-15/007 дугаартай 2 багц нээлттэй тендерийн  2015 оны 11 дүгээр сарын 20 өдөр зарлаж,   /Сонгинохайрхан дүүрэг, Нарийны аманд байрлах фермийн барилгажих 1.0 га талбайн хашаа барих ажил, Тэжээлийн талбай хаших, хайс барих ажил/, 2015 оны 12 дугаар сарын 21 –ний өдөр нээсэн.
Багц тус бүр 6 тендерийн  баримт бичиг ирсэн. Үнэлгээ хийгдэж, зөвлөмжийг хүргүүлэхэд бэлэн болоод байна.
Мөн газрын даргын А/24 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо тус төслийн гадна цахилгааны ажлын тендер сонгон шалгаруулалтыг харьцуулалтын аргаар зохион байгуулж,  2015 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр зарласан. Тус тендерт  3 аж ахуйн нэгж ажил гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлсэн боловч тендерийн шаардлага хангаагүй тул  2016 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдөр  дахин зарлаж, үнэлгээ хийгдсэн. Зөвлөмжийг хүргүүлэхэд бэлэн болоод байна.
 
 


“ХАА-н дунд оврын трактор болон хадлангийн тоног төхөөрөмж” худалдан авах НҮХААГ-15/02 тендерийн сонгон шалгаруулалтыг 2015 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдөр зарлаж, 2015 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдөр нээлсэн. Тендерт 5 аж ахуйн нэгж тендерийн баримт бичиг ирүүлсэн. Үнэлгээгээр “Энсада” ХХК нь гэрээ байгуулах эрх авсан боловч тендерийн бусад оролцогчоос Сангийн яаманд гомдол гаргасны улмаас түр хүлээгдэж байна.
 
 “Бага оврын трактор болон ХАА-н машин, тоног, төхөөрөмж” худалдан авах НҮХААГ-15/03 тендерт 4 аж ахуйн нэгж материал ирүүлснээс ”Мула” ХХК, ”Зүлгэнтээг агрокорпораци” ХХК-нуудын түншлэл шалгарч гэрээгээ байгуулсан.
 
 
Ерөнхий төлөвлөөгөөний газартай хамтран Архитектор төлөвлөлтийн даалгаврыг дахин боловсруулж тендер зарлах
 
 
Зөвлөмжийг хүргүүлж, шалгарсан аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулж худалдан авалтыг зохион байгуулах
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шүүхийн шийдвэрийн дагуу ажлыг үргэлжлүүлэх
 
 
 
  
Санхүүжилтийн хуваарьт өөрчлөлт орсны улмаас гэрээний хугацааг сунгах
 
 
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70
               
 
 
 
 
2
 
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд болох тул байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.   Байгууллагын удирдлагуудыг хамруулах 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-ний өдрийн Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн нээлтийн үйл ажиллагаанд газрын дарга болон хэлтсийн дарга ахлах мэргэжилтнүүд нар оролцлоо.     100
3 Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсантул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах 2016 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр  НЗДТГ-ын ХШҮХэлтсийн дарга Х.Гантулгаар ахалсан ажлын хэсгийг ажиллах  бүх боломжоор хангалаа.     100
 
ХЯНАСАН:
 
ЗАХИРГААНЫ
ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                       Д.МЯГМАРСҮРЭН
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
 
ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН
         МЭРГЭЖИЛТЭН                                                  Ц.БУЯНЖАРГАЛ
 
                          2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭРСАРЫН 11-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
                УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
 ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН           
                                              ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
  2015.01.21                                                                                                                     Улаанбаатар хот                                                                                                        
Д/д Үүүрэг даалгаврын үндсэн чиглэл Хийсэн ажлууд, хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар, биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд болох тул байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.   Дүнжингарав төвд Нийслэлийн 233 үйлчилгээний байгууллагыг  нэгтгэн иргэд нэг дороос төрийн бүх үйлчилгээг авах боломжтой болгосонтой холбоотойгоор нээлтийн үйл ажиллагаанд тус газрын дарга болон салбар хэлтсийн дарга нар идэвхтэй оролцон системийн 900 гаруй ажилтнуудад мэдээ, мэдээлэл хийсэн.    
2 01 дүгээр сард багтаан  эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах.   Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/08 дугаар “Эрх шилжүүлэх тухай” захирамжаар тус газарт эрх шилжин орон сууцны хороолол доторх инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлт хийх 8 объект дээр Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахаар төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.    
3 Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсан
тул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах.
  Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/06 дугаар “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харьяа газруудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх тухай” захирамжийн дагуу тус  газрын дарга төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулсан “Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үр дүнгийн гэрээ”-ний биелэлт, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилт, Байгууллагын 2015 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг заалт тус бүрээр нь хангуулан томилогдсон ажлын хэсэгт тайлагнан ажиллалаа.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  ТАНИЛЦСАН ДАРГА                                          Ч.БЯМБАЖАВ
                              Хянасан: ЗУХ-ийн дарга                                         Л.Намжилмаа
                              Нэгтгэсэн: Мэргэжилтэн                                          Н.Буянхишиг
 
2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН 11-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС  ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
1 Төрийн үйлчилгээг нэг цэгээс хурдан шуурхай, тэгш, хүртээмжтэй өгөх зорилгоор нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийг  Дүнжингарав худалдааны төвд байгуулж 2016 оны 01 дүгээр сарын 14-нд албан ёсоор нээлтээ хийсэн ба уг арга хэмжээнд дүүргийн холбогдох удирдлагуудыг оролцуулахаар үүрэг өгч оролцуулсан. 2016 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр болсон Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Сүпер маркет”-ийн нээлтийн үйл ажиллагаан Дүүргийн Засаг дарга Д.Оросоо, Засаг даргын орлогч Г.Энхболд, Т.Нямцэцэг, ЗДТГ-ын дарга Д.Дэлгэрмаа нарын бүрэлдэхүүнтэй дүүргийн удирдлагууд оролцсон. - - 100%
2 Нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааг ил тод болгон сурталчлах, төсвийн жилийг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангах хүрээнд 2016 оны 1 дүгээр сарын 20-нд “Улаанбаатар худалдан авалт-2016 бизнес чуулга уулзалтад дүүргийн зүгээс хамтран оролцуулах 2 хэлтэст чиглэл өгсөн. “Улаанбаатар худалдан авалт-2016 бизнес чуулга уулзалтад Баянгол дүүргийн ЗДТГ-ын Эдийн засаг төлөвлөлтийн хэлтэсээс өмнө онуудад хийсэн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлуудын талаар танилцуулга гарын авлага бэлтгэж тараасан, дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албанаас арга хэмжээний зохион байгуулалтын ажилд хамтран оролцож ажилласан. - Цаашид болох арга хэмжээнүүдэд хамтран оролцоно. 100%
3 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулж байгаа Нийслэлийн дүүргүүдийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайланг үнэлэх шалгалтад хамрагдах бэлтгэл ажлыг хангахыг ЗДТГ-т үүрэг болгосон. Үүрэг чиглэлийн дагуу бэлтгэл ажлыг хангаж 2016 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр шалгалтад хамрагдсан. - Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал шаардлагатай зарим материалыг ажлыг хэсэг болон НЗДТГ-т хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулна. 100%
Захиргаа, хуулийн хэлтсийн
Мэргэжилтэн                                        Б.Баттүвшин
 
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭРСАРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
1 Нутгийн захиргааны нийт байгууллагууд Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд болох тул байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.   Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн нээлтийг үйл ажиллагаанд тус газрын дарга О.Одбаяр, холбогдох нэгжийн дарга нартай оролцов.
2 Нийслэлийн Засаг даргын Хэрэгжүүлэгч агентлагууд Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.   Нийслэлийн  үйлчилгээний нэгдсэн төв байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 01/188 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох хэлтэс рүү хүргүүлэв.
3 “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа хэрэгжүүлэгч агентлагууд өөрсдийн ажлын байраа тохижуулах, үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, суртачилах ажлуудыг шуурхай хийх. Байгууллагын танилцуулга, холбогдох  Ерөнхий төлөвлөгөө, судалгааны материалуудыг Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн НЕТГ-ын байрлах хэсэгт байршуулсан болно.
4 Холбогдох байгууллагууд Нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааг ил тод болгон сурталчлах, төсвийн жилийг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангах хүрээнд 2016 оны 1 дүгээр сарын 20-нд “Улаанбаатар худалдан авалт-2016” бизнес чуулга уулзалт зохион байгуулах төлөвлөгөөг баталсан, төлөвлөгөөний дагуу ажил хариуцсан байгууллагууд шуурхай ажиллах. Тус газрын дарга О.Одбаяр, Орлогч дарга Ш.Уртнасан, Төлөвлөлт судалгааны хэлтэс, Дахин төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга холбогдох албан хаагчид, танилцуулга хийж, үзэсгэлэнд оролцов.
5 Хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрууд 1 дүгээр сард багтаан  эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах.   Тус газарт НЗД-ын захирамжаар эрх шилжүүлсэн ажил байхгүй байна.
8 Нутгийн захиргааны байгууллагууд Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсан тул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах. Нийслэлийн Засаг даргын  2016 оны А/06 дугаартай захирамжаар батлагдсан ажлын хэсэг 2015 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр тус газарт 2015 оны үйл ажиллагаатай танилцаж үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллав.
 
  
  
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗАР
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 11-НИЙ ӨДРИЙН
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
 ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ
 
2016.01.21.
Өгсөн үүрэг Биелэлт
1.       1 дүгээр сард багтаан  эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах.              Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/10 дугаар захирамжийн дагуу нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар авах ой хээрийн түймэр унтраах тусгай зориулалтын 2 ширхэг автомашин, шуурхай албаны 5 ширхэг суудлын автомашины техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж, нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын  2016 оны 01 дүгээр 22-ны өдрийн “Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай” А/07 дугаар тушаал гарган ажиллаж байна.  
2.       2016 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг бодитой, тоо хэмжээ, цаг хугацаагаар хэмжигдэн дүгнэгдэхүйц байдлаар томьёолон хийж батлуулах           2016 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох албан тушаалтнуудаас саналыг авч хянуулан тус газрын Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн Номундарьд хүлээлгэн өгч бэлтгэл ажлыг бүрэн хангуулсан.
3.       Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсан тул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах.          2016 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх ажлын хэсэг тус газрын үйл ажиллагааг шалгахад хангалттай дүгнэгдсэн.
 
5.       Нийслэлийн хэмжээнд 2015 онд гарсан гамшиг ослын нөхцөл байдлын талаар дараагийн Шуурхай зөвлөгөөн дээр товч мэдээлэл хийх.          Нийслэлийн хэмжээнд 2015 онд гарсан гамшиг ослын нөхцөл байдлын талаарх  мэдээллийг PPT программ дээр хийж нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын мэргэжилтэн Мандахад /mandakh@ulaanbaatar.mn/ цахим хаягаар хүргүүлсэн.
 
НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
 
 НИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 11-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба                                                                                                   2016.01.22
Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/Түүний нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
НЭГ. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд болох тул байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.
2016 оны 01 дүгээр сарын 14-нд төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн нээлтэд Захирагчийн ажлын албаны удирдлагууд, ажилтнуудын төлөөлөл оролцсон.
ХОЁР. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгуулагдаж байгаатай холбогдуулж Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.  
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгуулагдаж байгаатай холбогдуулж, УБЗААлбаны бүтцийн өөрчлөлтийн саналыг боловсруулж байна. 2016.01.29-ний дотор НЗДТГазарт хүргүүлэхээр НЗУХэлтэстэй ярилцан ажиллаж байна.
ГУРАВ. “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа хэрэгжүүлэгч агентлагууд өөрсдийн ажлын байраа тохижуулах, үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээллээ байршуулах, сурталчлах ажлуудыг шуурхай хийх.
“Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д тус албаны үйлчилгээний 2 цэг ажиллаж байна.Уг 2 үйлчилгээний цэгт байрлаж байгаа ажлын байруудыг тохижуулж, үйл ажиллагааны танилцуулга, мэдээллээ байршуулж, сурталчлан, үйлчилгээ, мэдээллийг  иргэдэд хөнгөн шуурхай хүргэн ажиллаж байна. 2016.01.20-ний байдлаар 665 иргэнд үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
ДӨРӨВ. Нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааг ил тод болгон сурталчлах, төсвийн жилийг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангах хүрээнд 2016 оны 1 дүгээр сарын 20-нд “Улаанбаатар худалдан авалт-2016” бизнес чуулга уулзалт зохион байгуулах төлөвлөгөөг баталсан, төлөвлөгөөний дагуу ажил хариуцсан байгууллагууд шуурхай ажиллах
2016 оны 1 дүгээр сарын 20-нд зохион байгуулагдсан “Улаанбаатар худалдан авалт-2016” бизнес чуулга уулзалтад УБЗААлбаны удирдлагууд оролцов. Хотын Ерөнхий менежер Б.Бадрал “Улаанбаатар хотын Төвлөрсөн хогийн цэг болон хог хаягдлыг боловсруулах үйлдвэрийн “эко парк”-ийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө”-г чуулганд оролцогчдод танилцуулав.
ДОЛОО. Нийслэлийн ИТХ-ын 2015 оны “Нийслэлд тээврийн хэрэгслийг зориулалтын автомашинаар зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах хашаа /байр/ ажиллуулах, үйл ажиллагааны төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай”33/35 дугаар тогтоолыг 2016 оны 1 дүгээр 1-нээс мөрдөж эхэлж байгаатай холбогдуулан зөөж шилжүүлэх байгууллага, аж ахуйн нэгжийг сонгох сонгон шалгаруулалт явуулах, одоо байгаа тэмдэг, тэмдэглэгээг сэргээх, нөхөж байршуулах ажлуудыг эрчимжүүлж ажиллах.
Биелэлт: Биелэлт: Нийслэлийн ИТХ-ын 2015 оны “Нийслэлд тээврийн хэрэгслийг зориулалтын автомашинаар зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах хашаа /байр/ ажиллуулах, үйл ажиллагааны төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай”33/35 дугаар тогтоолын 4 дэх заалтын дагуу Нийслэлийн Засаг даргын “Нийслэлд тээврийн хэрэгслийг зориулалтын автомашинаар зөөж шилжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай” 2016 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/35 дугаар захирамжийг батлуулан холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн ажиллав. Захирамжаар ннийслэлийн хэмжээнд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх үйлдлийг таслан зогсоох, замын хөдөлгөөнд оролцогчдын хэвийн, аюулгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор Тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах ажлыг гүйцэтгүүлэх аж ахуйн нэгжийг холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулахыг Ажлын хэсэг /Н.Гантөмөр/-т, гэрээ байгуулан, гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Авто замын газар /Д.Нанзаддорж/-д, Нийслэлийн хэмжээнд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, түгжрэл саатлыг бууруулах зорилгоор нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолоор батлагдсан гудамж замуудаас тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол маргааныг хүлээн авч хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллахыг Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар /Ч.Болдбаатар/-т, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, түгжрэл саатлыг бууруулах зорилгоор  хориглосон газарт бусдын хөдөлгөөнд саад учруулан зогссон тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх, түр саатуулахтай холбоотой үйл ажиллагааны талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд сурталчлахыг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс /Я.Мөнгөнцэцэг/-д тус тус даалгасан. Захирамжийн дагуу ажлын хэсэг сонгон шалгаруулалтыг хийж гүйцэтгэгчийг шалгаруулсны дараа гэрээ байгуулагдаж замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх үйл ажиллагаа явагдана.
 
 
ХЯНАСАН:ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                             Э.ЭНХЦЭЦЭГ
 
                                    НЭГТГЭСЭН: ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                             Э.ЭНХТАЙВАН
 2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭРСАРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
                                                                                                                                                  /Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар/
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт Хувь
1 Нутгийн захиргааны нийт байгууллагууд Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд болох тул байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.   Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаанд НЭМГ-ын дарга Ш.Энхбат оролцов. 100%
2 Нийслэлийн Засаг даргын Хэрэгжүүлэгч агентлагууд Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.   НЭМГ бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа боловсруулж, батлуулахад бэлэн болгоод байна.
 
“Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д ажлын байраа бүрэн тохижуулж принтер, компьютерын процессор, утас, бичгийн  хэрэгслэл болон эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор сургалт сурталчилгааны хэвлэмэл материалыг байршуулж,  сургалтын видео хичээлүүдийг гаргаж байна.
100%
3 “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа хэрэгжүүлэгч агентлагууд өөрсдийн ажлын байраа тохижуулах, үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, сурталчлах ажлуудыг шуурхай хийх. 100%
6 НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс 2016 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг бодитой, тоо хэмжээ, цаг хугацаагаар хэмжигдэн дүгнэгдэхүйц байдлаар томьёолон хийж батлуулах 2016 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг ханган гэрээг боловсруулан НЗДТГ-ын холбогдох албан тушаалтнуудаар хянуулан гэрээг НЗДТГ-ын СТСХ-т өглөө. 100%
8 Нутгийн захиргааны байгууллагууд Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсантул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах. 2016 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх НЗДТГ-ын ХҮШХ-ын Х.Гантулга даргаар ахлуулсан ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангаж ажилласан.  
 
 
 
                                      ХЯНАСАН:
                                                                 ОРЛОГЧ ДАРГА                                                Б.ГАНБАТ
 
            БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
                                                         СХШ-НИЙ ХЭЛТЭС                                                  Д.МӨНХТУЯА


 
 НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
 
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭРСАРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2016 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Өгсөн үүрэг даалгавар Биелэлт Хувь
1 Нутгийн захиргааны нийт байгууллагууд Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд болох тул байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.   Тус өдөр газрын дарга Д.Хоролсүрэн, Захиргааны хэлтсийн дарга Б.Цэнд-Аюуш нар нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцсон. 100%
2 Нийслэлийн Засаг даргын Хэрэгжүүлэгч агентлагууд Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.   Газрын бүтэц, орон тооны өөрчлөлтийн тухай албан бичгийг 2015 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 01/35 дугаар албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүллээ. 100%
3 Холбогдох байгууллагууд Нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааг ил тод болгон сурталчлах, төсвийн жилийг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангах хүрээнд 2016 оны 1 дүгээр сарын 20-нд “Улаанбаатар худалдан авалт-2016” бизнес чуулга уулзалт зохион байгуулах төлөвлөгөөг баталсан, төлөвлөгөөний дагуу ажил хариуцсан байгууллагууд шуурхай ажиллах. 2016 оны 1 дүгээр сарын 20-нд “Улаанбаатар худалдан авалт - 2016” бизнес чуулга уулзалт зохион байгуулах ажилд Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газраас 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилласан. Бүрэлдэхүүнийг ахлан ажилласан Хөгжлийн бодлого, стратегийн хэлтсийн ахлах  мэргэжилтэн Б.Өнөрбат нэгдсэн бизнес чуулга уулзалтын зохион байгуулалтын төлөвлөгөө болон Хувийн хэвшлийн санаачлага ба Концесс салбар хуралдааны зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг болосруулсан. Мэргэжилтэн Ц.Ичинхорлоо зочдыг угтах, мэргэжилтэн Б.Сувд, Г.Байгаль, Б.Энхцэцэг нар бүртгэлийн хэсэгт, мэргэжилтэн Ж.Мөнхсүх тайзны зохион байгуулалт, микрофоны тоног төхөөрөмжийн асуудал хариуцан, мэргэжилтэн Б.Гэрэл орчуулгын тоног төхөөрөмж, мэргэжилтэн Б.Алтансүх, Ж.Оюунжаргал нар тараах материал хариуцан ажиллалаа. 100%
4 Нутгийн захиргааны байгууллагууд Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсантул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах. Тус газар 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсэг 2015 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр 09:00-11:00 цагт амжиллтай ажиллаж, байгууллагын үйл ажиллагааг шалгасан. 100%
    ДУНДАЖ ОНОО   100%
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                                                            Д.ХОРОЛСҮРЭН
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                                               Б.ЦЭНД-АЮУШ
 
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭРСАРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Нийслэлийн худалдан авах ажилгааны газар
 
2016 оны 1 дүгээр сарын 21-ний өдөр
 
 
 
Үүрэг далгаварын биелэлтийн дагуу хийж  хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит
Үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
 
 
 
Үнэлгээ 0-100
1 2 3 4 5       6
Үүрэг даалгавар: 01 дүгээр сард багтаан  эрх шилжүүлсэн ажлуудад тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг үе шатанд хугацаа алдахгүй зохион байгуулж ажиллах.  
Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газарт одоогийн байдлаар эрх шилжиж ирсэн ажил байхгүй байна.
Үүрэг даалгавар: Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлэх ажлыг хэсгүүд  байгуулагдсан тул нийт байгууллагууд ажлын хэсгийг ажиллах боломжоор хангах.
Тус газар нь НЗД-ын 2016 оны А/46 тоот захирамжинд тусгагдсан үйл ажиллагааны үр дүнг тооцох шалгуур үзүүлэлтэд зааснаар төлөвлөгөө гарган ажилласан. 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх ажлын хэсэг 2016 оны 01-р сарын 18 -ны өдөр ирж ажилласан.
Үүрэг даалгавар: Нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааг ил тод болгон сурталчлах, төсвийн жилийг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангах хүрээнд 2016 оны 1 дүгээр сарын 20-нд “Улаанбаатар худалдан авалт-2016” бизнес чуулга уулзалт зохион байгуулах төлөвлөгөөг баталсан, төлөвлөгөөний дагуу ажил хариуцсан байгууллагууд шуурхай ажиллах.
НХААГ нь “Улаанбаатар худалдан авалт-2016” бизнес чуулга уулзалтыг зохион байгуулах  ажлын хэсэгт орж ажилласан.
1.    2016 оны 01 дүгээр 20-нд болсон  “Улаанбаатар худалдан авалт-2016” бизнес чуулганд хувиарт талбайг тохижуулж ХАА-г сурталчилж оролцогч аж ахуйн нэгж, иргэдэд мэдээлэл өгсөн.
2.    Салбар хуралдаанд “Нийслэлийн 2016 оны худалдан авах ажиллагаа” сэдэвт илтгэл тавьж сонирхсон асуултад хариулсан.
3.    Уг чуулганаар худалдан авах ажиллагааны талаар судалгаа авсан.
 
                                             ТАНИЛЦСАН:
                                             ОРЛОГЧ                                                              Д.МӨНХ-ЭРДЭНЭ
                                            
                                              БОЛОВСРУУЛСАН:        
        ДАТШБХ  МЭРГЭЖИЛТЭН                               М.ГЭРЭЛТУЯА
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭРСАРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 2016.01.20                                                                                                      Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

1
2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Супер маркет”-ын нээлтийн үйл ажиллагаанд дүүргийн удирдлагууд оролцсон.   Нээлтийн үйл ажиллагаанд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга бөгөөд Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газрын дарга Д.Золжаргал, ННДГ-ын тамгын хэлтсийн дарга Ч.Энхболд, БЗД-ийн НДХ-ийн дарга Б.Алтанцэцэг,   Баянзүрх дүүргийн засаг дарга П.Пүрэвдаваа, БЗД-ын засаг даргын орлогч С.Гантулга,  нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга С.Сувд-Эрдэнэ нар оролцсон. - -
2 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгууллагдаж байгаатай холбогдуулж Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд бүтцийн өөрчлөлтийн саналаа энэ долоо хоногт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх.   Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд БЗД-ийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн 4 байцаагч 2 ээлжээр ажлын өдрүүдэд 8.00-20.00, бямба гарагт 10.00-16.00 цаг хүртэл ажиллаж байна. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд нийгмийн даатгалын улсын байцаагч Д.Норовсүрэн, нийгмийн даатгалын байцаагч П.Наранцэцэг, Б.Мөнхцэцэг, Б.Дашдондог нарын 4 байцаагч  ажиллаж байна. - -
3 “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д төрийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа хэрэгжүүлэгч агентлагууд өөрсдийн ажлын байраа тохижуулах, үйл ажиллагааныхаа тухай танилцуулага, мэдээлэлээ байршуулах, суртачилах ажлуудыг шуурхай хийх. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд ажиллаж байгаа байцаагч нарт  иж бүрэн  ажлын компьютер 2 ширхэг хэвлэх төхөөрөмж  1 ширхэг, сүлжээний утас бусад тоног төхөөрөмжөөр хангаж ажиллаа.  Тус байцаагчид иргэд даатгуулагчдад Эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах, дэвтэр нээж баталгаажуулах, сайн дурын даатгалд хамруулж, гэрээ байгуулж, дэвтэр баталгаажуулах хуучин гэрээтэй даатгуулагчдыг орлогын баримт үндэслэн дэвтэрт бичилт хийж баталгаажуулах зэрэг ажлыг түргэн шуурхай газар дээр нь үйлчилгээ үзүүлж, мэргэжлийн зөвлөгөө өгдөг болно.
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааны түр журам, үйлчилгээний стандарт, үйлчилгээний дотоод журам болон Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газрын даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 22 өдрийн А/08 тоот тушаал нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоол бусад хуулиудыг хэрэгжүүлэн, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. Сурталчилгааны самбар, нийгмийн даатгалын тухай хууль, иргэний эрүүл мэндийн тухай  болон бусад холбогдох хуулиудаар хэвлэмэл хуудас, боршуруудыг хэвлэж мэдээллээ байршуулан үйл ажиллагаагаа сурталчлан ажиллаж байна.
- -
  Дундаж биелэлт

 
 
 
НЙЙСЛЭЛИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗАР