Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2016-03-09 09:39:07
2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Нийт Удирдлагууд
Ажил хариуцсан байгууллагууд
Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч зохион байгуулж ажиллах ажиллах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
2 Өмчийн харилцааны газар Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газруудын захиралтай байгуулсан “Контракт”-ын гэрээний 2015 оны  биелэлтийн  дүнг 2016 оны 3 дугаар сардаа нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлд танилцуулан холбогдох шийдвэр гаргуулах. 14 Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч
3 Өмчийн харилцааны газар 4 дүгээр сараас эхлэн газрын дуудлага худалдаа, зуслангийн газрын өмчлөх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах. 14 Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлого
4 НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
Нийтийн Тээврийн газар
Багануур, Налайх, Багахангай дүүргийн ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нийтийн тээврийн хөнгөлөлтөөр зорчих, цахим төлбөрийн картын системд шилжсэн төлбөр, санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэх. 14 Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариусан орлогч
 
 
           
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БИЕЛЭЛТ
2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН ТАЙЛАН

НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР 
 
Хариуцах эзэн  Өгсөн үүрэг даалгавар Биелэлт
1  
Нийт Удирдлагууд
Ажил хариуцсан байгууллагууд
Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч зохион байгуулж ажиллах ажиллах Нийслэлийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны зорилтод тусгагдсан ажлууд батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж байна.
1.Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар хотыг утасгүй интернетжүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх. /Уг ажлын тендер нь зарлагдан,  2016.03.07-нд нээсэн одоогоор  үнэлэх шатанд явж байна./
2. Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх.  /Төлөвлөгөөний дагуу Ухаалаг  Улаабаатар хөтөлбөрийн ажлын хэсгүүдийн ахлагч нартай уулзан 2015 онд хийгдсэн ажлуудын тайланг танилцуулж, уг хөтөлбөрийн 2016 онд хийх ажлуудын төлөвлөгөөнд цаашид анхаарч ажиллах талаар уулзалтуудыг зохион байгуулсан./
 
/Бусад заалт хамаарахгүй болно./
 
ТАЙЛАН ХЯНАСАН:                                    ОРЛОГЧ ДАРГА                       З.БАДРАЛ
ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:         ЗУХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                             Г.ЭНХЗУЛ
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
 
2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2016 оны 03 дугаар сарын 14-ны өдөр
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Өгсөн үүрэг даалгавар Биелэлт Хувь
1 Нийт Удирдлагууд Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 зорилтод Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газрын биелэлт гаргах 11 ажил тусгагдсан:
Хариуцан хэрэгжүүлэх-3,
Хамтран хэрэгжүүлэх-3,
Нутгийн захиргааны нийт байгууллагын хэмжээнд-5.
Хариуцан хэрэгжүүлэх: Нийслэлийн Концессын зүйлийн жагсаалтад тусгагдсан төслүүдийг хэрэгжүүлэх ажил, ”Улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөгжлийн стратеги” үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, Зээлжих зэрэглэл тогтоолгох мэдээллийг гаргах ажлын биелэлтийн дундаж 70 хувь,
Хамтран хэрэгжүүлэх ажил: Шингэрүүлсэн шатдаг хий ашиглах стратеги, ТЭЗҮ боловсруулах ажлыг зохион байгуулах, Аюултай хог хаягдал дахин боловсруулах үйлдвэрийн газрын байршлыг тогтоох, “Улаанбаатар ложистик төв” байгуулах төслийг хэрэгжүүлэх ажлын биелэлтийн дундаж 30 хувь,
Нутгийн захиргааны байгууллагын нийтээр хэрэгжүүлэх ажил 90 хувьтай хэрэгжиж байна.
Газрийн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтын биелэлт календарьчилан төлөвлөөний дагуу 70 хувийн дундаж хэрэгжилттэй байна.
100%
    ДУНДАЖ ОНОО   100%
 
 
ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                                         Д.ХОРОЛСҮРЭН
 
ХЯНАСАН:
ОРЛОГЧ ДАРГА                                                                                            Д.МӨНХ-ЭРДЭНЭ
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                            Б.ЦЭНД-АЮУШ
Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар
 
2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2016 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
0-100
1 Тус байгууллагаас нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтод дангаараа болон бусад холбогдох байгууллагуудтай хамтран 9 ажлыг хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан. Дээрх 9 ажлыг хэрэгжүүлэх каленьдарчилсан төлөвлөгөөг гаргасан. Каленьдарчилсан төлөвлөгөөний дагуу доорх ажлуудыг хэрэгжүүлэн ажиллав. Үүнд:
 
-“Улаанбаатар хотын ногоон хөгжлийн стратегийн төлөвлөгөө”-ний төслийг боловсруулан Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээр хэлэлцүүлэхээр 2016 оны 02 дугаар сард өргөн бариад байна.
 
-Тус байгууллагаас ойжуулалт, ногоон зурвас байгуулах, ойн хортон шавжийн судалгааны ажлыг гүйцэтгэх, ойн хортон шавжийн устгалын ажлыг гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог газрын даргын 2016 оны А/11 дүгээр тушаалаар байгуулсан.
Үнэлгээний хорооноос гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахаар тендерийн бичиг баримтыг боловсруулж, тендерийг 2016 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр зарлаад байна.
 
-Газрын даргын А/15, А/16 дугаар тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороод нь нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хийгдэх хөв цөөрмийн зураг төсөл боловсруулах, булаг шанд тохижуулах ажлыг гүйцэтгүүлэх тендерийн баримт бичгийг боловсруулж байна.
 
       - Каленьдарчилсан төлөвлөгөөний дагуу төлөвлөсөн ажлуудын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллана. 100
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:         
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ОРЛОГЧ ДАРГА                                                                 Н.ЭРДЭНЭБИЛЭГ
 
ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                   С.СОРОНЗОНБОЛД
 
НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛСТИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                    Ш.ОДОНЧИМЭГ
 
 
 
 
 2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
 
2016 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр                                                                 Улаанбаатар хот                   
 
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт Биелэлт
/хувь/
1 Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч зохион байгуулж ажиллах. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөний дагуу ажил хийгдэж байна. 03 дугаар сарын 30-ны дотор багтаан холбогдох газар хүргүүлнэ.  
100%
 
 
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН ДАРГА                                   Э.БАТТУЛГА
 
 
 
                                    Огноо: 2016.03.15
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
 
ДОТООД АЖИЛ, ХҮНИЙ
НӨӨЦ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                              Б.ЖАРГАЛАН
 
 
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
           
2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2016-03-16
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам  
Оноо
Үүрэг, даалгавар-Нэг. Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах.
1. Нийслэлийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн дүүрэгт хамаарах 16 заалтын хэрэгжилтийг улирлаар, эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтын 22 заалтын хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр тооцон хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.  
=
 
 
 
=
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх. 100
Үүрэг, даалгавар-Хоёр. Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газруудын захиралтай байгуулсан “Контракт”-ын гэрээний 2015 оны  биелэлтийн  дүнг 2016 оны 3 дугаар сардаа нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлд танилцуулан холбогдох шийдвэр гаргуулах.
2.
Төсвийн Ерөнхийлэн захирагчаас Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар болох Ногоон булан, Чингэлтэй ахмадын амралтын газрын дарга нартай  “Контрактын гэрээ”-г байгуулан хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр тооцохоор ажиллаж байгаа болно.
 
 
 
=
 
=
Орон нутгийн өмчит газруудтай “Контрактын гэрээ” байгуулан ажиллах.
100
 
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                              Д.ГАНБОЛД
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                                   Ж.ЭРДЭНЭБАТ
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                                           А.ДАМЦАГДОРЖ


ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                              З.НАРАНТУЯА
 
  
2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
1 Нийт Удирдлагууд Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтын биелэлтийг календарчлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Мөн Нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтын 1 дүгээр улирлын биелэлтийн мэдээг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны A/1146  дугаар захирамжаар батлагдсан журамд заасан хугацаанд хүргүүлэхээр ажиллаж байна.
 
 
 
           
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗАР 
ШУУРХАЙН БИЕЛЭЛТ
 НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР     
                                                                                                                     
2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ  
Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
НЭГ‌‌.  Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах.
1 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг газрын дарга, дэд дарга болон мэргэжилтнүүдийн үр дүнгийн гэрээнд тусган календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.       --- 100
 
НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР
НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН  2016.03.07-НЫ  ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНӨӨС НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2016.03.16                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн
түүнийг нотлох нотолгоо
Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
       1.        Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах. Нийслэлийн нийгэм эдийн засгийн зорилтоос Хан-Уул дүүргийн хариуцан хэрэгжүүлэх 23 заалтаас: I-IY улиралд хэрэгжих 17 заалт, II-IY улиралд хэрэгжих 6 заалт байна.  Үүнээс:
·         I  улиралд хэрэгжиж дуусах заалт 1 биелэлт: 100%
·         I - IY улиралд хэрэгжих заалт 15 биелэлтийн дундаж 18% байна.
·         Тус дүүрэгт хэрэгжих боломжгүй 1 заалт, хэрэгжиж эхлээгүй 2 заалт байна.
Нийт зорилтын биелэлтийн дундаж 23,1% байна.
    100
Биелэлтийн үнэлгээ 100%
 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
                Багануур дүүрэг                                                                                                                                                       2016.03.14
 
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Багануур, Налайх, Багахангай дүүргийн ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нийтийн тээврийн хөнгөлөлтөөр зорчих, цахим төлбөрийн картын системд шилжсэн төлбөр, санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэх. Багануур дүүргийн нийтийн тээвэр цахим төлбөрийн карт ашигладаггүй бөгөөд дүүргийн тээвэр зохицуулалтын алба нийслэлийн авто тээврийн газар болон санхүү төрийн санд асуудлыг тавьж саналыг хүргүүлээд байна.       60%
                                                                           
                                                       ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА
                                               НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                           Н.ЭРДЭНЭЧИМЭГ
2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ,
 ЭДИЙН ЗАСГИЙН  АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН
  ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
2016.03.16                                                                                                    Багахангай дүүрэг
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 Нийслэлийн Эдийн Засаг нийгмийн 2016 оны зорилтоос дүүрэгт хамаарах 20 үйл ажиллагааг хяналтанд авч хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. - - Зорилтын хэрэгжилтийг ханган ажиллана 70

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2016 ОНЫ 03 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР НИЙСЛЭЛИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР 2016 оны 03 дугаар сарын 16-ний өдөр Улаанбаатар хот № Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100 1 2 3 4 5 6 1. 3.10.1 Нийслэл хотын албан татварын тухай хууль, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслүүдийг шинэчлэн боловсруулж, хууль санаачлах эрх бүхий этгээдэд барина. 3.10.3 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хуулинд заагдсан хязгаарын хүрээнд татварын хувь хэмжээг бүсчилсэн байдлаар шинэчлэн тогтоож мөрдүүлнэ. Нийслэл хотын албан татвар төлөгчөөр 4824 суутгагч бүртгэлтэйгээс 466 иргэн, 4358 хуулийн этгээд бүртгэгдснээс 1106 татвар төлөгч цахим бүртгэлд холбогдсон, холболтын 21.2 хувь. Нийслэл хотын албан татвараар 464163.0 мянган төгрөгийн албан татварыг төсөвт төвлөрүүлсэн. 4824 албан татвар суутгагчаас 1547 татвар төлөгч 32.1 хувь нь албан татварт хамрагдсан байна. 2012 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 5/16 дугаар “Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” тогтоолыг үндэслэн нийслэлийн 9 дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар ногдуулах бүсчлэлийн хил хязгаараар ангилан албан татвар ногдуулан 2016 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар 2708777.2 мянган төгрөгийн албан татварыг төсөвт төвлөрүүлэн ажилласан. Нийслэл хотын албан татвар суутгагчийг цахим бүртгэлд хамруулах, татварт хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Нийслэлийн хэмжээнд татварын өр барагдуулах улс, орон нутгийн төсвийн татварын орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг эрчимжүүлэх ажлын удирдамж”-д заагдсан ажлыг эрчимжүүлэн улс, орон нутгийн орлогын төлөвлөгөөг ханган биелүүлэхээр ажиллаж байна. Татварын бааз суурийг өргөтгөх зорилгоор 2016 оны 1-р улиралд шинээр үл хөдлөх эд хөрөнгө /албан татвар ногдох/ худалдан авсан иргэн, хуулийн этгээдийн судалгааг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын эд хөрөнгийн бүртгэлийн газраас авч татвар төлөгчөөр бүртгэх ажлыг зохион байгуулан ажиллана. Албан татварыг төсөвт төвлөрүүлэх, татварт хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2016 оны татварын ногдлыг мэдээллийн баазад бүртгэж 1 дүгээр улирлын ногдлыг бүрэн хураах ажлыг зохион байгуулан ажиллахаар төлөвлөж байна. 75%
2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
2016.03.17
Өгөгдсөн даалгавар Хэрэгжилт Биелэлт
/хувь
1 Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч зохион байгуулж ажиллах ажиллах. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөны дагуу хэрэгжүүлэх ажлаа долоо, долоо хоногоор төлөвлөн хугацааг анхааран ажиллаж байна. 100%
Агаарын чанарын алба
 
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:                                       Ч.БАТСАЙХАН / Дарга/
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:                                       Ц.ЦОЛМОН /Ахлах мэргэжилтэн/            
 2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ
 АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ   2016 оны 03 дугаар сарын 17.                                                                                                                     Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх Арга хэмжээ
0 1 2 3 4
Үүрэг даалгавар 1: Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах.
1 Дэд бүтцийн хяналтын чиглэлээр 2016 оны 3 дугаар сард “Болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх”  30 хоногийн бүтээлч ажлын төлөвлөгөө боловсруулан, төлөвлөгөөний хүрээнд “Барилга угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн удирдлагуудад зориулсан сургалтыг 2016.03.23-ны өдөр Нийслэлийн Үйлчилгээний “Дүнжингарав” төвд зохион байгуулахаар  төлөвлөн, бэлтгэл ажлыг ханган ажилласан.
2016 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 52 байгууллагад төлөвлөгөөт шалгалт, бага, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 26 байгууллагад зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэхээр төлөвлөн хяналт шалгалтын удирдамж, зөвлөнтуслах үйлчилгээний хөтөлбөрийг боловсруулсан.
  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтын календарчилсан төлөвлөгөөгөөнд 3-р сард хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. “Барилга угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн удирдлагуудад зориулсан сургалт зохион байгуулна.
Төлөвлөсөн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулан, эрсдэлийг бууруулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч ажиллана.
2 2016 оны эхний 3 сарын байдлаар барилгын ажил эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авахын өмнө 12 барилгын ажлын архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, барилгын эх загвар зураг, талбайн зохион байгуулалтын зурагт хяналт тавьж, барилга баригдах газар дээр нь   шалгалт хийж баталгаажуулсан.
Үүнд: Баянгол дүүрэгт-3 , Сонгинохайрхан дүүрэгт-4, Баянзүрх дүүрэгт-1, Сүхбаатар дүүрэгт-3, Чингэлтэй дүүрэгт-1 баригдах барилга хамрагдсан байна.
Хот байгуулалтын тухай хуулийн хэрэгжилт, нэг хүнд ноогдох ногоон байгууламжийн хэмжээ хангагдаж иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бүрдэж байна.   Барилгын ажлын архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, барилгын эх загвар зураг, талбайн зохион байгуулалтын зурагт хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллана.
3 Нийслэлийн авто замын газартай  хамтран  нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр шинээр баригдаж байгаа авто зам, замын байгууламж, гүүрийн барилга угсралтын ажил, ашиглагдаж байгаа материалд 4 дүгээр сард хяналт шалгалтыг хийхээр хяналт шалгалт хийхээр удирдамжийн төсөл боловсруулан бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.     Төлөвлөгөөний дагуу улсын болон нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр шинээр баригдаж байгаа автозам, замын байгууламж, гүүрийн барилга угсралтын ажил, түүнд ашиглагдаж байгаа материалд 4-9-р сард хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллана.
4 Нийслэлийн авто замын газартай  хамтран Гэр хорооллын замуудын ашиглалт, угсралтын байдалд 4-р сард хяналт шалгалт хийхээр удирдамжийн төсөл боловсруулан хяналт шалгалтын бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.     Төлөвлөгөөний дагуу гэр хорооллын замуудын ашиглалт, угсралтын байдалд 4-9-р сард хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллана.
5 Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын худалдаа, үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран  “Утаат тамхигүй Улаанбаатар” хөтөлбөрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх, эрчимжүүлэх зорилгоор  1-19 дүгээр хорооны Засагдарга, Эрүүл мэндийн  төв,  Боловсролын хэлтсийн нийт 54 албан тушаалтан мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгуулсан. “Утаат тамхигүй Улаанбаатар” хөтөлбөрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх, эрчимжүүлэхэд хороодын Засаг дарга, дүүргийн Эрүүл мэндийн төв, Боловсролын хэлтсийн ажилтан албан хаагчдын хууль эрхзүйн мэдлэг чадвар дээшилсэн.
 
 
 
 
 
 
Төлөвлөгөөний дагуу
Импортын тамхи, тамхин бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд шинжилгээтэй хяналт шалгалтыг хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллана.
6 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын чиглэлээр 2016 оны 3 дугаар сард “Болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх”  30 хоногийн бүтээлч ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, төлөвлөгөөний хүрээнд “Барилга угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн удирдлагуудад зориулсан сургалтыг 2016.03.23-ны өдөр Нийслэлийн Үйлчилгээний “Дүнжингарав” төвд зохион байгуулахаар  төлөвлөн, бэлтгэл ажил хангагдаад байна. “Барилга угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийг  болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтын календарчилсан төлөвлөгөөгөөнд 3-р сард хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангах талаар санамж, сэрэмжлүүлэг, гарын авлага сурталчилгааны материалыг аж ахуйн нэгжүүдэд хүргэж, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх талаар холбогдох арга хэмжээг зохион байгуулна.
7 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлдэг 17 шувууны аж ахуй, 24 шувууны өрхийн аж ахуйд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг удирдамжийн дагуу хийж, ЧД-ийн 4, ХУД-ийн 4, БЗД-ийн 14, СБД-ийн 4, СХД-ийн 5,  БНД-ийн 1, нийт 28 аж ахуйн нэгж, иргэд хяналтшалгалтад хамрагдаад байна.
 
 
Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт 70 хувьтай хийгдэж байна. Хяналт шалгалтад хамрагдсан шувууны өрхийн аж ахуй эрхэлдэг иргэдэд зөвлөн тусалж, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, 4 иргэнд 20 заалттай хугацаатай албан шаардлага хүргүүлсэн.
 
  Нийслэлд шувууны аж ахуй, шувууны өрхийн аж ахуй эрхлэгч иргэдийн үйл ажиллагаанд 4-р сард  хяналт шалгалт хийж, сургалт зохион байгуулж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллана.
 
 
 
8 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хүлэмж, газар тариалангийн үйл ажиллагаа эрхлэгч 24 иргэн, аж ахуйн нэгжид хяналт шалгалт, 8  иргэн, аж ахуйн нэгжид зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэхээр төлөвлөлтөд тусган, олон нийтэд зарлан, хяналт шалгалтын удирдамжийг боловсруулан батлуулсан.
 
Шалгалтанд хамраагдаагүй 30 гаруй хүлэмж, газар тариалангийн үйл ажиллагаа эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжид “Органик хүнс” сэдэвт салбарын сургалтыг 4-р сард зохион байгуулахаар сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан бэлтгэл ажлыг хангаж байна.
Газар тариалангийн үйл ажиллагаа эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжид “Органик хүнс” сэдэвт салбарын сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулсан.
 
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтын календарчилсан төлөвлөгөөгөөнд 7-10-р сард хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. Нийслэлд хүлэмж, газар тариалан эрхэлж байгаа иргэн аж, ахуйн нэгжид 7-10-р сард  хяналт шалгалт хийж, сургалт зохион байгуулж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллана.
 
 
9 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй  аж ахуйн нэгжид төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийхээр удирдамж батлагдан, дүүргүүд дэх мэргэжлийн хяналтын улсыг байцаагчид хяналт шалгалтыг хийж байна. Хяналт шалгалтад хамрагдсан үйлчилгээ эрхлэгчид нь шинжилгээ баталгаажилттай архи, согтууруулах ундаагаар үйлчилж байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 0,2 хувиар дээшилсэн дүнтэй байна.    
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй газруудад 3-10-р сард хяналт шалгалт хийж, сургалт зохион байгуулж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллана.
 
ХХААҮҮХХ 2016 онд их, дунд эрсдэлтэй 25 согтууруулах ундааны үйлдвэрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийхээр төлөвлөн, хяналт шалгалтын удирдамж боловсруулан батлуулсан.
 Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2004 оны 58 дүгээр тушаалаар Согтууруулах ундааны үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулах, үйлдвэрлэлд хяналт тавих журам”-ыг үндэслэн архины 6, шар айрагны 1, тамхины  1 үйлдвэрт Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэгтэй хамтран  төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийсэн.
Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтад хамрагдсан архи, тамхи, шар айрагны үйлдвэрлэлдэх хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулж, 2 үйлдвэрт албан шаардлагаар хугацаатай үүрэг өглөө.    
Төлөвлөгөөний дагуу архи, тамхи, шар айрагны  үйлдвэрлэлд хяналт шалгалт хийн, сургалт зохион байгуулж,  илэрсэн зөрчилд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллана.
 

2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
  2015.03.17                                                                                                                     Улаанбаатар хот                                                                                                       
д/д Үүүрэг даалгаврын үндсэн чиглэл Хийсэн ажлууд, хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар, биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1 Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2013-2016 оны мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн дараах 2 заалтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд: 2.4.2 Дулаан, ус хангамж, ариутгах татуургын гол шугамуудыг шинээр барих буюу өргөтгөн шинэчлэх шинээр баригдах хотхон, хорооллын шугам сүлжээг хонгилын системд нэвтрүүлэх замаар инженерийн дэд бүтцийн ашиглалт эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх- ажлын хүрээнд Их засвараар: Ариутгах татуурга-260у/м шугам сүлжээг 95.0 сая төгрөгөөр, инженерийн шугам сүлжээг шинэчлэн солих 3165у/м шугамыг 302.7 сая.төгрөгөөр,
Урсгал засвараар:   ариутгах татуургын 1955 у/м шугамыг 13,6 сая.төгрөгөөр, 5706 у/м шугамыг 83.3 сая.төгрөгөөр тус тус шинэчлэн солихоор төлөвлөгөөг НЗАА-ны даргаар батлуулсан.  Мөн Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/08 дугаар захирамжаар  тус газарт шилжиж ирсэн 1,3 тэрбум төгрөгний өртөг бүхий 9 багц ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог газрын даргын А/24 дүгээр тушаалаар байгуулж тендерийн нээлтийг 03 дугаар сарын 11-ний өдөр хийсэн.
2.4.3 Усны нөөцийн хайгуул судалгааг нарийвчлан хийж ашиглах боломжит нөөцийг баталгаажуулан хэмнэлттэй хэрэглээний шинэ тогтолцоог нэвтрүүлэх зорилтын хүрээнд 25 ширхэг даралт тохируулах хаалтыг УДДТөв болон байруудын халуун, хүйтэн усны салбар шугаманд суурилуулснаар,  2015 оны 07, 08, 09, 10, 11, 12-р сар, 2016 оны 1-р саруудад тохируулга хийсний үр дүнд нийт  212104 м3 ус буюу 139.988.640 төгрөг хэмнэж ажилласан  байна. 2-р сард системийн хэмжээнд 189 айл өрхөд 408ш тоолуур суурилуулж, тоолууржуулалт системийн дунджаар 67%-тай байна.
2016 оны үйл ажиллагааны календарчилсан төлөвлөгөөнд 2.4.2, 2.4.3 дахь заалтуудыг тусган  хэрэгжилтийг хангуулан, үр дүнг сар бүрийн 05-ны өдөр  zaa_monitoring1@yahoo.com  хаягаар, улирал бүр албан бичгээр  Нийслэлийн захирагчийн ажлын албаны Үйл ажиллагаа мониторингийн хэлтэст  хүргүүлэн ажиллаж байна.
- -
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  ДАРГА                                         Ч.БЯМБАЖАВ
   Хянасан: ЗУХ-ийн дарга                                         Л.Намжилмаа

 Нэгтгэсэн: Мэргэжилтэн                                          Н.Буянхишиг
 Байгууллага: Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй болон хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтод  Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх 6 ажил тусгагдсанаас гол орцын зам талбайн, төв хаалга, усан оргилуур барих 3 бүтээн байгуулалтын ажил, 4 ширхэг усны машин, 1 ширхэг зам талбай угаагч машин худалдаж авах тендерийг Нйислэлийн худалдан авах ажиллагааны газраас зарлаж, тендерийн нээлт хийж, үнэлгээ хийгдэж байна.  Гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны хүрээнд БНХАУ-ын Засгийн газрын Төрийн ойн яамны хөрөнгө оруулалтаар 8.4 га талбайд "Мини ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэн" байгуулах ажлын хүрээнд худаг гаргах зөвшөөрөл авах, гэрээ байгуулах, зураг төсөв батлуулах ажлыг гүйцэтгэж байна. - - Бүтээн байгуулалтын ажлуудад хяналт тавьж ажиллах 40%
2 Нийслэлийн өмчийн харилцааны газартай 2015 онд байгуулсан "Контракт" гэрээг "хангалттай" үнэлгээгээр дүгнүүллээ.  - - - 100%

 

БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
МЭРГЭЖИЛТЭН                               Ч.МЯГМАРДУЛАМ
2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Нийслэлийн худалдан авах ажилгааны газар
 
2016 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр
 
 
 
Үүрэг далгаварын биелэлтийн дагуу хийж  хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит
Үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
 
 
 
Үнэлгээ 0-100
1 2 3 4 5       6
Үүрэг даалгавар:  Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч зохион байгуулж ажиллах.
 
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөө тусган хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Мөн Нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтын 1 дүгээр улирлын биелэлтийн мэдээг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгэээний хэлтэст Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны A/1146  дугаар захирамжийн дагуу журамд заасан хугацаанд хүргүүлэхээр ажиллаж байна.
 
                                             ТАНИЛЦСАН:
                                             ДАРГА:                                                                 С.ГАНБААТАР
 
                                             ХЯНАСАН:                                                    
                                             ОРЛОГЧ                                                              Ч.АЛТАНБААТАР                                                
                                            
                                              БОЛОВСРУУЛСАН:        
        ДАТШБХ  МЭРГЭЖИЛТЭН                                М.ГЭРЭЛТУЯА2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙНУДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭРНИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгавар Хэлтэс Гүйцэтгэл Хувь
1 Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч зохион байгуулж ажиллах ажиллах. Захиргаа удирдлагын хэлтэс Б.Амаржаргал          Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтод хот төлөвлөлт, газрын харилцааг нээлттэй болгох, нийслэлийн санхүүгийн чадавхийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр манай байгууллагын хариуцан хэрэгжүүлэх 7 ажил тусгагдсан бөгөөд төлөвлөгөөнд тусгагдсан  ажлуудыг үе шаттай зохион байгуулан ажиллаж байгаа төдийгүй иргэдэд цахим хэлбэрээр өмчлүүлэх 68 байршил, зуслангийн газар өмчлөл зэрэг ажлуудыг төлөвлөсөн хугацаанд эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.  
 2 Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газруудын захиралтай байгуулсан “Контракт”-ын гэрээний 2015 оны  биелэлтийн  дүнг 2016 оны 3 дугаар сардаа нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлд танилцуулан холбогдох шийдвэр гаргуулах. Өмчийн ашиглалт, хамгаалалтын хэлтэс Н.Буянхишиг          Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдрийн “Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудын захиралтай байгуулсан 2015 оны контракт дүгнэх тухай” А/92 дугаар захирамжийг гаргууллаа. Захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газруудын захиралтай байгуулсан “Контракт”-ын гэрээний 2015 оны  биелэлтийг дүгнэх хурлыг 03 дугаар сарын 14-16-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан бөгөөд 03 дугаар сард багтаан нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлд танилцуулахаар бэлдэж байна. 50%
 3 4 дүгээр сараас эхлэн газрын дуудлага худалдаа, зуслангийн газрын өмчлөх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах. Кадастрын хэлтэс
Б.Загдсамбар
 
Газар өмчлөл, өмчийн менежментийн хэлтэс
Т.Соёлхүү
Газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт:
         Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/130 дугаар захирамжийн дагуу 2016 оны 03-р сарын 03-ны өдөр 13 байршилд газрын эрхийн нээлттэй дуудлага худалдааг зохион байгууллаа.
         Саналын хайрцагийг нээхэд 1 байршлаас бусад газарт санал ирээгүй бөгөөд тухайн 1 байршил газрын дуудлага худалдааг зохих журмын дагуу зохион байгуулж ялагчыг тодрууллаа.
         Дуудлага худалдаа зарласан боловч санал ирээгүй байршлуудад 04 дүгээр сард багтаан дуудлага худалдааг дахин зарлахаар захирамжийн төсөлд санал авч байна.
 
Зуслангийн газар өмчлөл:
         Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, зуслангийн бүсийн газар өмчлөлийн ажлыг эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
         Уг ажлын хүрээнд төлөвлөлтийн дагуу Сүхбаатар дүүргийн Шарга морьтийн ам, Чингэлтэй дүүргийн Жигжидийн зуслангийн аманд газар өмчлөлийн ажлыг эхлүүлэхээр суурин болон хээрийн судалгааг хийн бэлтгэл ажлыг хангаад байгаа бөгөөд газар өмчлүүлэх ажлыг 04 дүгээр сард багтаан эхлүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.
90% 
2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
  № Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага Биелэлт
1 Нийт Удирдлагууд
Ажил хариуцсан байгууллагууд
Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч зохион байгуулж ажиллах ажиллах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга НДАА-ны Даргын зөвлөлийн 3-р сарын 10-ны өдрийн хурлаар Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөт хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч, ажиллахыг холбогдох хэлтсийн дарга нарт үүрэг болголоо.
2 Өмчийн харилцааны газар Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газруудын захиралтай байгуулсан “Контракт”-ын гэрээний 2015 оны  биелэлтийн  дүнг 2016 оны 3 дугаар сардаа нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлд танилцуулан холбогдох шийдвэр гаргуулах. 14 Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч -
3 Өмчийн харилцааны газар 4 дүгээр сараас эхлэн газрын дуудлага худалдаа, зуслангийн газрын өмчлөх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах. 14 Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлого -
4 НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
Нийтийн Тээврийн газар
Багануур, Налайх, Багахангай дүүргийн ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нийтийн тээврийн хөнгөлөлтөөр зорчих, цахим төлбөрийн картын системд шилжсэн төлбөр, санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэх. 14 Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариусан орлогч -
 
 
Нийслэлийн Дотоод аудитын алба
 
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАЗАР
 
2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
  №
ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР БИЕЛЭЛТ
1 Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч зохион байгуулж ажиллах ажиллах. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг газрын дарга, мэргэжилтнүүдийн үр дүнгийн гэрээнд тусган календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасны дагуу хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байгаа бөгөөд  хэрэгжилтийн биелэлтийг 2016 оны 01 дүгээр улирлын байдлаар гарган хүргүүлэхээр бэлтгэж байна.
 
 
 
                                                       ХЯНАСАН ХЭА-НЫ ДАРГА                                         Д.ОЮУНГЭРЭЛ
                                                       БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                     Н.ОДОНТУЯА
Маягт ШБ-01
 
2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2016.03.17.
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
0 1 2 3 4
1. Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч зохион байгуулж ажиллах ажиллах. Тус цагдаагийн газраас Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн зорилтод тусгагдсан Нийслэлийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 5 заалтын хүрээнд хэрэгжүүлэх 9 ажил арга хэмжээний биелэлт 1 дүгээр улирлын байдлаар 80 хувьтай байна.    
 
 
 
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ                           Ц.ЖАРГАЛМАА
 
 
ХЯНАСАН: 
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА, ТУСЛАХ КОМИССАР                                    Ч:.БОЛДБААТАР
 
 
2016 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн Шуурхай зөвлөгөөн дээр Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Н.Батаагаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт

Нийгмийн хамгааллын тусгай төв

Нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийн зорилтод тусгагдсан, тухайн байгууллагаас хийж гүйцэтгэх ажлын хэрэгжилт, үр дүнтэй холбоотой мэдээлэл

1.3.2 Нийтийн эзэмшлийн зам, талбай, ногоон байгууламжийн арчлалт хамгаалалтын тогтолцоог нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын идэвх санаачлагад тулгуурлан хөгжүүлнэ заалтын хүрээнд: Үйлчлүүлэгч иргэдийг нийтийн эзэмшлийн зам талба, голын сав газрын хог хаягдал цэвэрлүүлэх, мод зүлэг тариалахад зохион байгуулалттай оролцуулах төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
-2016 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр сар шинийн баяр угтсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд төвийн үйлчлүүлэгч иргэд, албан хаагчид нийт 48 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцож, байгууллагын ойр орчмын зам талбайн цас мөсийг цэвэрлэж, халтиргаанаасхамгаалах арга хэмжээ авлаа.

3.1.1 Нийслэл дүүргүүдийн Хөдөлмөрийн биржийн үйл ажиллагааг иэдвхжүүлэн байнгын, түр, цагийн ажлаар хангах, зөвлөгөө өгөх арга хэмжээг тогтмол хэрэгжүүлнэ. заалтын хүрээнд:

1. "Хөдөлмөрч Монгол хүн" төслийн бэлтгэл ажлын хүрээнд Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газарт нийгмийн эмзэг бүлгийн гэр оронгүй, тэнэмэл амьдралтай иргэдийг хүнсний ногоо тариалах хөтөлбөрт хамруулах тухай албан бичиг хүргүүлснээр 20 иргэнийг тус хөтөлбөрт хамруулахаар болж, бүртгэл судалгааны ажлыг гүйцэтгэж байна.
2.Төвд байрладаг оёдол эсгүүр, шүр сувдан урлал, хэрээсэн хатгамал оёдог, цаашид энэ чиглэлээр хувиараа хөдөлмөр эрхлэх хүсэлтэй иргэдтэй бүлгийн уулзалт хийж гутлын оёдол, гадуур хувцас, шүр сувдан урлал, хэрээсэн хатгамал тус бүрээр эхний ээлжинд ажил эхлүүлэхээр 1 өрөө суллалж, материалын тооцоо гаргасан.
3.Үйлчлүүлэгч иргэн Н.Гантогтохын хувиараа цайны газар ажиллуулах санал, санаачлагыг дэмжиж Нийслэлийн Хөдөлмөрийн Газраас хэрэгжүүлэх "Шинэ амьдрал" төсөлд хамруулах талаар судалж байна.

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр:

Үйлчлүүлэгч иргэдийн дунд Ажлын байрны зар танилцуулж ажилласнаар
-1-р сард 3
-2-р сард 5
-3-р сард-5 иргэн, нийт 13 иргэн ажилд зуучлагдсан байна.

2016 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдөр Нийслэлийн Хөдөлмөрийн Газартай хамтран "Хөдөлмөрийн үнэ цэнэ" сэдэвт сургалтыг үйлчлүүлэгч иргэдэд зохион явууллаа. Хөдөлмөр эрхлэх хүсэл тэмүүллийг төлөвшүүлэх зорилготой "Ажлын байран дахь дулаан уур амьсгал" сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

3.2.Шаардлагатай ажил мэргэжлийн жагсаалтыг хэрэгцээний дарааллаар гарган ажил, мэргэжилгүй 50 000-аас доошгүй иргэдийг мэргэжил олгох болон мэргэшүүлэх, давтан сургалтанд хамруулан тэдний 60-с доошгүй хувийг ажлын байраар хангана . заалтын хүрээнд:
Чингэлтэй дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтсээс 2016 онд Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд зарласан 3 сая хүртэлх төгрөгний төсөлд "Гадуур хувцас оёх" төслийг нийгмийн ажилтан Э.Пүрэвсүрэн, үйлчлүүлэгч иргэн Х.Эрдэнэбаатар нар хамтран бичиж, холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлэн ажиллаж байна.
-30-аас дээш насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн дагуу төвийн үйлчлүүлэгч иргэн Б.Эрдэнэбаттай хамтран "Модон эдлэлийн бүтээгдэхүүн" үйлдвэрлэх төслийн баримт бичгийг боловсруулан СХД-ийн Хөдөлмөрийн хэлтэст хүргүүлэхээр ажиллаж байна.

4.1.5 Мансууруулах бодисын хорт нөлөөг таниулан урдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулна. заалтын хүрээнд:
Төвийн захирлын иргэдтэй хийсэн уулзалт 2, "Эрсдэлт зан үйлээс сэргийлэх нь", "Эрүүл зөв хооллолт", "Бие махбодид үзүүлэх архины хор уршиг", "Зорилготой амьдрал", "Шийдвэр ба шийдэл" зэрэг сэдвүүдээр цуврал сургалт зохион байгуулж, "Гэгээн өглөө" уулзалтанд давхардсан тоогоор 1626 иргэнийг хамруулан хандлагаа өөрчлөх ярилцлага хийж, зөвлөгөө өглөө. Эдгээр ажлын үр дүнд үйлчлүүлэгч иргэдийн харилцаанд эерэг хандлагууд гарч байна.

5.5 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэд, аж ахуй нэгжүүдэд үзүүлдэг ажил үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж, цахим, засаглал хөгжүүлнэ заалтын хүрээнд:

-www.nhtt.ub.mn
-www.smartcity.mn
-shilendans.ub.gov.mn
-XAMPP
-XXCAN UNRE-
-Monitoring.ub.gov.mn зэрэг програмуудыг ашиглаж үйл ажиллагаагаа цахим хэлбэрээр явуулж байна.

                         

                               БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                               АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН                      Д.ГАНЗАЯА

                                ХЯНАСАН:
                                АРГА ЗҮЙЧ                                                                      Н.НЭРГҮЙ

 
НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
 
2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Хугацаа Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар
1 Нийт Удирдлагууд
Ажил хариуцсан байгууллагууд
Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч зохион байгуулж ажиллах ажиллах. 14 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны  1.3.5, 4.1.5 зорилтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр НЗД-ын орологч Ц.Буяндалай даргатай календарьчилсан төлөвлөгөөг байгуулан ажилласан.  
байгууллагын үйл ажилллагааны төлөвлөгөөний 1-р улирлын биелэлтэд хяналт шинжилгээ хийж, дүгнэлт зөвлөмжийг гарган түүний дагуу ажлуудыг эрчимжүүлэн ажиллана. 
 
 
БИЕЛЭЛТ БИЧСЭН. ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИТЭН                               П.МЯГМАРЖАВ
ТАНИЛЦСАН: ГАЗРЫН ДАРГА                          Я.БАЙГАЛМААНИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
 
2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Хугацаа Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар
1 Нийт Удирдлагууд
Ажил хариуцсан байгууллагууд
Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч зохион байгуулж ажиллах ажиллах. 14 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны  1.3.5, 4.1.5 зорилтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр НЗД-ын орологч Ц.Буяндалай даргатай календарьчилсан төлөвлөгөөг байгуулан ажилласан.  
байгууллагын үйл ажилллагааны төлөвлөгөөний 1-р улирлын биелэлтэд хяналт шинжилгээ хийж, дүгнэлт зөвлөмжийг гарган түүний дагуу ажлуудыг эрчимжүүлэн ажиллана. 
 
 
БИЕЛЭЛТ БИЧСЭН. ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИТЭН                               П.МЯГМАРЖАВ
ТАНИЛЦСАН: ГАЗРЫН ДАРГА                          Я.БАЙГАЛМААНИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР
 
2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 /№03/
 

 
 
2016 оны 02 дугаар сарын 04                                                                                                                                                                                Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1. Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч зохион байгуулж ажиллах ажиллах. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 12 заалттай гаргаж биелэлтийг хангуулан ажиллаж байна. Хэлтсүүдийн жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлсэн. - 1-р улиралын биелэлтийг 25-нд гаргуулахаар үүрэг чиглэл өгсөн. 100%
 
 
Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу нийт 22 ажил үйлчилгээг 1-р улиралд гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн бөгөөд төлөвлөсөн ажил төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжиж байна. 
 
2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
   
                                                                                                                                                                     ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
БИЕЛЭЛТ
1 Нийт Удирдлагууд
Ажил хариуцсан байгууллагууд
Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч зохион байгуулж ажиллах ажиллах. Нийслэлийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтын 8 үйл ажиллагааны  хэрэгжилтийг улирлаар төлөвлөн хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.
 
 
        Биелэлттэй танилцаж зөвшөөрсөн:                      Б.Ганбат  Орлогч дарга
       Биелэлтийг нэгтгэн боловсруулсан:                    Д.Мөнхтуяа
 
НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН
2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТАА ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
 
2016 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр                                                                  Улаанбаатар хот                   
 
Өгөгдсөн даалгавар Хэрэгжилт
 1 Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч зохион байгуулж ажиллах.   Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газраас нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.

Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
 
                                         ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
                                         НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН
                                         ГАЗРЫН ДАРГА                                     Ж.ГАНБОЛД
 
                                         БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
 
                                         МЭДЭЭЛЭЛ, СУРТАЛЧИЛГАА, ОЛОН НИЙТТЭЙ
                                         ХАРИЛЦАХ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
                                         МЭРГЭЖИЛТЭН                                   Н.ӨЛЗИЙЖАРГАЛ