Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2016-10-10 16:31:32
2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх ийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
2 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх. /Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч Агентлагууд, Захирагчийн харьяа болон Өмчит үйлдвэр газрууд/ 14
3 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” А/697 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, орлого бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын үр дүнг 14 хоног тутамд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст тайлагнаж, дүгнэж ажиллах. 14
4 Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.
/Нийт байгууллагуудын Удирдлагууд/
14
5 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх арга хэмжээний тухай”  А/709 дүгээр захирамж хэрэгжилтийг холбогдох байгууллагууд хангаж ажиллах. 14
6 Монгол улсын “Засгийн газрын 100 хоног” ажлын хүрээнд Засгийн газрын гишүүд нийслэлийн дүүргүүдэд ажиллах тул хувиарийн дагуу сайтар зохион байгуулах. /Дүүргүүдийн ЗДТГазар/ 14
7 Дүүргүүдийн ЗДТГ дүүргийн ИТХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу сонгуулийн ажлын бэлтгэлийг хангах, зохион байгуулж явуулах. /Дүүргүүдийн ЗДТГ/ 14
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БИЕЛЭЛТ
2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ  ӨДРИЙН  НИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ
АЖИЛТНЫ  ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС  ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4 5
1. НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд мал  эмнэлгийн  чиглэлээр хэрэгжүүлэх  зорилт, арга хэмжээний  саналаа 2016 оны 10 дугаар сарын 13-ний  өдөр  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст цахимаар хүргүүлсэн.  
 
-
 
 
-
 
 
-
 
2. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж  байна. 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэлийг хүргүүлсэн.   
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
-
3. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” А/697 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, орлого бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын үр дүнг тайлагнасан.
Мал,  амьтны гоц  халдварт  өвчнүүдийн  нөхцөл байдалтай  холбогдуулан  ариутгал  халдваргүйтгэлийн цэг ажиллуулж,  төсвийн  орлогыг нэмэгдүүлж  байна.
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
4. Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд тогтмол оролцож  байна. Мал,  амьтны  гоц  халдварт  өвчний нөхцөл байдалтай  холбогдуулан  онцгой нөхцөл байдалд ажиллаж  байна.  
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ  ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
         Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                             2016 оны 10 дугаар сарын  17
 
   
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны заалт
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх. /Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч Агентлагууд, Захирагчийн харьяа болон Өмчит үйлдвэр газрууд/ Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж 2016.10.10-ны өдрөөс эхлэн 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс хүргүүлэхээр төлөвлөж байна.   10%
2 Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.
/Нийт байгууллагуудын Удирдлагууд/
Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх талаар өгсөн үүрэг даалгаврыг байгууллагын удирдах ажилтнуудад  танилцуулж  ажилласан   100%
3 Монгол улсын “Засгийн газрын 100 хоног” ажлын хүрээнд Засгийн газрын гишүүд нийслэлийн дүүргүүдэд ажиллах тул хувиарийн дагуу сайтар зохион байгуулах. /Дүүргүүдийн ЗДТГазар/  Тус дүүрэгт Засгийн газрын гишүүд ирээгүй байна.    
4 Дүүргүүдийн ЗДТГ дүүргийн ИТХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу сонгуулийн ажлын бэлтгэлийг хангах, зохион байгуулж явуулах. /Дүүргүүдийн ЗДТГ/ Дүүргийн сонгуулийн хорооноос сум дүүргийн орон нутгийн сонгуулийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар 89 санал авах байранд ажиллах ахлах зохион байгуулагч, зохион байгуулагчдыг томилон дүүргийн сонгуулийн хорооноос хуваарилагдсан төсвийн дагуу санал авах байрнуудад бэлтгэл ажлын зардлыг хуваарилан, журмын дагуу санал авах байрыг бэлтгэл ажлыг хангасан эсэхтэй танилцлаа. Сум дүүргийн 2016 оны ээлжит сонгуулийн санал авах ажиллагааг зохион байгуулах бэлтгэл ажил бүрэн хангагдаад байна.    100%
 
 
 
 
                                              
                                       
                                               ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН
 
                                               ХЯНАСАН
                                              
                                               БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
                                               МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                               Г.НАНСАЛМАА
 2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ  ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
         Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                             2016 оны 10 дугаар сарын  17
 
   
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны заалт
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх. /Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч Агентлагууд, Захирагчийн харьяа болон Өмчит үйлдвэр газрууд/ Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж 2016.10.10-ны өдрөөс эхлэн 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс хүргүүлэхээр төлөвлөж байна.   10%
2 Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.
/Нийт байгууллагуудын Удирдлагууд/
Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх талаар өгсөн үүрэг даалгаврыг байгууллагын удирдах ажилтнуудад  танилцуулж  ажилласан   100%
3 Монгол улсын “Засгийн газрын 100 хоног” ажлын хүрээнд Засгийн газрын гишүүд нийслэлийн дүүргүүдэд ажиллах тул хувиарийн дагуу сайтар зохион байгуулах. /Дүүргүүдийн ЗДТГазар/  Тус дүүрэгт Засгийн газрын гишүүд ирээгүй байна.    
4 Дүүргүүдийн ЗДТГ дүүргийн ИТХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу сонгуулийн ажлын бэлтгэлийг хангах, зохион байгуулж явуулах. /Дүүргүүдийн ЗДТГ/ Дүүргийн сонгуулийн хорооноос сум дүүргийн орон нутгийн сонгуулийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар 89 санал авах байранд ажиллах ахлах зохион байгуулагч, зохион байгуулагчдыг томилон дүүргийн сонгуулийн хорооноос хуваарилагдсан төсвийн дагуу санал авах байрнуудад бэлтгэл ажлын зардлыг хуваарилан, журмын дагуу санал авах байрыг бэлтгэл ажлыг хангасан эсэхтэй танилцлаа. Сум дүүргийн 2016 оны ээлжит сонгуулийн санал авах ажиллагааг зохион байгуулах бэлтгэл ажил бүрэн хангагдаад байна.    100%
 
 
 
 
                                              
                                       
                                               ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН
 
                                               ХЯНАСАН
                                              
                                               БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
                                               МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                               Г.НАНСАЛМАА
 
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗАР
 
 2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР БИЕЛЭЛТ
1 НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа 2016 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 228 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратегийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлэн ажиллалаа.
2 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хавсралтын дагуу Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой үзүүлэлтүүдийг 2016 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 226 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн ба 7 хоног бүрийн Пүрэв гарагт хүргүүлж байхаар холбогдох мэргэжилтэн, хэлтсийн даргад үүрэг өгсөн болно.
14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан болон дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөөг НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хүргүүлэхээр бэлтгэн ажиллаж байна. Мөн 2016 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 227 тоот албан бичгээр МУ-ын Засгийн газар эмхлэн байгуулагдсаны 100 хоногийг угтаж хийсэн ажлын тайланг НЗДТГ-т хүргүүлэн ажиллалаа.
3 Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх. Нийслэлээс зарлагдаж байгаа хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнд тасралтгүй оролцож байгаа болно.
 
 
                                                                                            ХЯНАСАН: ДАРГА                                        П.БАТХҮЛЭГ       
                                                                                            БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                                                                                            МЭРГЭЖИЛТЭН                                          Н.ОДОНТУЯА
 
2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ  ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
         НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗАР                                                                             2016 оны 10 дугаар сарын  18


   
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны заалт
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5
1 НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/    Хавсралт    
2 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх. /Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч Агентлагууд, Захирагчийн харьяа болон Өмчит үйлдвэр газрууд/ Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж 2016.10.10-ны өдрөөс эхлэн 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс хүргүүлэхээр төлөвлөж байна.   10%
3 Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.
/Нийт байгууллагуудын Удирдлагууд/
Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх талаар өгсөн үүрэг даалгаврыг байгууллагын удирдах ажилтнуудад  танилцуулж  ажилласан                     100%
4 Монгол улсын “Засгийн газрын 100 хоног” ажлын хүрээнд Засгийн газрын гишүүд нийслэлийн дүүргүүдэд ажиллах тул хувиарийн дагуу сайтар зохион байгуулах. /Дүүргүүдийн ЗДТГазар/ “Засгийн газрын 100 хоног” арга хэмжээний хүрээнд нийгмийн даатгалын бодлого чиглэл, үйлчилгээ, хууль тогтоомжийг сурталчлах ажил нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулагдлаа. Энэхүү арга хэмжээг гурван хоногийн хугацаанд зохион байгуулсан бөгөөд 24,959 иргэд, даатгуулагч нарт нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээ, сургалт, зөвлөгөө өгч ажилласан байна.
Дүүргийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн байцаагчид 45 байршилд буюу томоохон зах, худалдааны төв, аж ахуй нэгж байгууллагад ажиллаж, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг иргэд даатгуулагчдад сурталчлах ажлыг хийж, эрүүл мэндийн төв, эмийн сангуудтай хамтран хөнгөлттэй үнээр жор бичиж эм  олгох, даралт, сахарын хэмжээг үзэх зэрэг үйлчилгээг үзүүллээ.
Тодруулбал: Томоохон зах худалдааны төв 17, 1000 дээш ажилтан албан хаагчидтай 12 аж ахуй нэгж байгууллага, эмнэлэг, эмийн сан 34, ЕБС болон Их дээд сургууль, коллеж 14, мөн Хаан банк, Төрийн  банктай хамтран ажилласан байна.
Эрүүл мэндийн  даатгалд 1169, сайн дурын даатгалд 752 иргэнийг хамруулж гурван өдрийн байдлаар нийт 164,648,244 төгрөгийг санд төвлөрүүлсэн байна.
Мөн эрүүл мэндийн үйчилгээг 2519, хөнгөлөлттэй эмээр 1737 иргэн үйлчлүүлсэн бөгөөд нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаатай холбоотой сэтгэл ханамжийн судалгааг нийт 2903 иргэнээс авч, үнэлэлт дүгнэлт өглөө.
  100%
 
 

                                       
                                               ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.БАЙГАЛМАА
 
                                               ХЯНАСАН
                                              
                                               БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН                                                          
                                               МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                               Д.ГЭЛЭГХАНД


2016 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
Ус сувгийн удирдах газар
 
д/д Товч агуулга Биелэлт
1 НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд тусгах саналыг өгөгдсөн загвар хүснэгтийн дагуу боловсруулж Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст 2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр хүргүүлсэн.
2 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх. /Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч Агентлагууд, Захирагчийн харьяа болон Өмчит үйлдвэр газрууд/ Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж  байна. 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан болон дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэлийг гарган хянагдаж байна. Пүрэв гаригт онлайнаар болон бичгээр хүргүүлнэ.
3 Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.
/Нийт байгууллагуудын Удирдлагууд/

Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд тогтмол оролцож  байна. Байгууллагын удирдлагын зүгээс бүх хэлтэс, албадууд, нэгжүүдийн удирдлагуудыг нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх үүрэг чиглэл өгөн ажиллаж байна.
 

2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
2016-10-10
д/д Үүрэг даалгавар
 
Биелэлт
1 НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа 2016 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр хүргүүлэн ажилласан.
 
 
2
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх. /Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч Агентлагууд, Захирагчийн харьяа болон Өмчит үйлдвэр газрууд/ Тус захирамжийг хяналтандаа авч, 14 хоногоор тайлан, мэдээгээ хүргүүлэн ажилласан.
.
3 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” А/697 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, орлого бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын үр дүнг 14 хоног тутамд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст тайлагнаж, дүгнэж ажиллах Тус газрын 14 хоногийн ажлын мэдээнд оруулан явуулсан.
4 Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.
/Нийт байгууллагуудын Удирдлагууд/
Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд тухай бүр оролцож байна. Уг үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
 
Нийслэлийн улсын бүртгэлийн газар
2016 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт


1.Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны "Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай" А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж 14 хоногт хийсэн ажлын тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөөг гаргаж Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст 2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны 166 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн болно.ХЯНАСАН:
АХЛАХ АРГА ЗҮЙЧ                                                 Н.НЭРГҮЙ

МЭДЭЭ ГАРГАСАН:
АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН              Д.ГАНЗАЯА
2016 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
  2016.10.20                                                                                                                Улаанбаатар хот                                                                                                        
д/д Үүрэг даалгаврын үндсэн чиглэл Хийсэн ажлууд, хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар, биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1 НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөрийн дэд бүтцийн салбарын хүрээнд  авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд тусгуулах   инженерийн шугам сүлжээг өргөтгөн шинэчлэх саналыг Нийслэлийн захирагчийн ажлын албаны инженерийн байгууламжийн хэлтэст 2016 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 1/1134 тоот албан бичгээр болон monitoring@ubservice.mn цахим хаягаар тус тус хүргүүлсэн. Мөн 2017 оны зорилтын төсөлд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын саналаа  10 дугаар сарын 13-ны өдөр odgiig82@yahoo.com хаягаар  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратеги Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст цахимаар хүргүүлэн ажиллалаа. - -
2 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх. /Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч Агентлагууд, Захирагчийн харьяа болон Өмчит үйлдвэр газрууд/ Тус захирамжийн дагуу өнгөрсөн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын товч тайлан болон дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөөг хэлтэс салбаруудаас авч нэгтгэн Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 1/1280 тоот албан бичгээр болон monitoring@ulaanbaatar.mn цахим хаягаар тус тус хүргүүлэн ажиллалаа. - -
3 Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.
/Нийт байгууллагуудын Удирдлагууд/
2016 онд нийт 8 удаа зохион байгуулагдсан нутгийн захиргааны байгууллагуудын  хариуцлагатай ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд тус газрын дарга 6 удаа өөрийн биеэр, 2 удаа Инженерийн байгууламж хариуцсан дэд дарга бөгөөд Ерөнхий инженер оролцсон. Шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулагдсан мэдээ мэдээллийг газрын хариуцлагатай ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд  тухай бүр танилцуулан тус газрын үйл ажиллагаатай холбоотой  гарсан нийт 22 үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулан НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст заасан хугацаанд цахимаар хүргүүлэн ажиллаж байна. - -
 
 
 
 
                                                           ДАРГА                                           Ж.БАТСАЙХАН
   Хянасан: ЗУХ-ийн дарга                                         Л.Намжилмаа
 Нэгтгэсэн: Мэргэжилтэн                                          Н.Буянхишиг2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Нийслэлийн Боловсролын газар                                                                                                                                          2016.10.06
Үүрэг  даалгаврын дагуу   хийж  хэрэгжүүлсэн  үйл ажиллагаа Хүрсэн  бодит үр дүн /түүнийг  нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар  биелээгүй  бол  хэрэгжээгүй  шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
      Үүрэг даалгавар-1. НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
1. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд боловсролын салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа 10 дугаар сарын 14-ны өдрийн 1/802 дугаар албан бичгээр НЗДТГ-ын СБТХ-т хүргүүлсэн. Санал НЗДТГ-ын СБТХ-т хүргэгдсэн.
 
 
-

 
 
-
100%
Үүрэг даалгавар-2. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх. /Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч Агентлагууд, Захирагчийн харьяа болон Өмчит үйлдвэр газрууд/
2. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамж батлагдан гарсантай холбогдуулан "Нийслэлийн боловсролын газрын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн"ний дэгийг газрын даргын 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн А/89 дүгээр тушаалаар шинэчлэн  боловсруулж батлууллаа. Шуурхай зөвлөгөөний дэг шинэчлэгдэн батлагдсан.
 
-

 
-
100%
Үүрэг даалгавар-3 Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх./Нийт байгууллагуудын Удирдлагууд/
3. Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд тогтмол оролцож  байна. Байгууллагын удирдлагын зүгээс бүх хэлтэс, албадууд, нэгжүүдийн удирдлагуудыг нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх үүрэг чиглэл өгөн ажиллаж байна. Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд тогтмол оролцож  байна.
 
-

 
-
100%
 
 
ТАНИЛЦСАН
ДАРГА                        Ж.ГАНТУЛГА
ХЯНАСАН
ОРЛОГЧ ДАРГА                      Л.ДАШДЭМБЭРЭЛ
 
БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН:
 ДОТООД АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                        С.САЙНТӨГС
 
2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
                                                          /НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР/
Товч агуулга Хугацаа Биелэлт
1 НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14 Нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын хэмжээнд 2016-2020 онуудад хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зорилт, хөрөнгө оруулалтын саналыг боловсруулж, 2017 онд хийгдэх үйл ажиллагааны зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө  оруулалтын ажлыг нэгтгэн НЗДТГ-ын   бодлогын хэрэгжилтийн хэлтэст цахимаар хүргүүлсэн.
2 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх. /Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч Агентлагууд, Захирагчийн харьяа болон Өмчит үйлдвэр газрууд/ 14
 • Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хавсралтанд заасан мэдээллийн талаар НЗДТГ-ын ХШҮХэлтэст 2016 оны 10-р сарын 12-ны 1/966 тоотоор хүргүүлсэн. Хавсралтад заасан үзүүлэлтүүд тус газраас гарахгүй болохыг мэдэгдсэн.
  - НЭМГ-аас 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг нэгтгэн НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст цахимаар хүргүүлж байна.
3 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” А/697 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, орлого бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын үр дүнг 14 хоног тутамд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст тайлагнаж, дүгнэж ажиллах. 14  
Хамааралгүй  
4 Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.
/Нийт байгууллагуудын Удирдлагууд/
14 Байгууллагын ажиллагсдад нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх талаарх мэдээллийг хүргэлээ.
5 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх арга хэмжээний тухай”  А/709 дүгээр захирамж хэрэгжилтийг холбогдох байгууллагууд хангаж ажиллах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх арга хэмжээний тухай”  А/709 дүгээр захирамж хэрэгжилтийн хүрээнд манай байгууллагаас 2016 оны 11 сарын 01-нээс Дүнжингарав үйлчилгээний нэгдсэн төв дээр тус үйлчилгээний төвийн ажилтнууд манай газраас үзүүлж буй үйлчилгээг үзүүлэхээр болсон ба холбогдох сургалтыг 2016 оны 10 сарын 12-нд зохион байгуулсан болно.
6 Монгол улсын “Засгийн газрын 100 хоног” ажлын хүрээнд Засгийн газрын гишүүд нийслэлийн дүүргүүдэд ажиллах тул хувиарийн дагуу сайтар зохион байгуулах. /Дүүргүүдийн ЗДТГазар/ 14 Монгол улсын “Засгийн газрын 100 хоног” ажлын хүрээнд Засгийн газрын гишүүдтэй хамт НЭМГазрын дарга Ш.Энхбат, хэлтсийн дарга Т.Хулан нар Чингэлтэй, Налайх дүүргүүдэд ажилласан.
7 Дүүргүүдийн ЗДТГ дүүргийн ИТХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу сонгуулийн ажлын бэлтгэлийг хангах, зохион байгуулж явуулах. /Дүүргүүдийн ЗДТГ/ 14  
Хамааралгүй
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 2016-10-20

Товч агуулга

Хугацаа

Биелэлт

1

НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/

14

НМХГ-ын 2016.10.11-ны өдрийн дотоод шуурхай хурлаар газрын дарга Л.Эрдэнэчулуун Нийслэлийн удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг НМХГ-ын чиглэлийн болон дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн дарга нарт танилцуулж, энэ талаар нэмэлт үүрэг даалгавар өгсөний дагуу Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд тусгуулах салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын төсөлд тусгуулах саналуудыг хэлтэс тус бүрээс нэгтгэн 14 зорилт 34 хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг боловсруулж Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс /gansuhkdulguun@gmail.com/-т 2016 оны 10-р сарын 14-ны өдөр хүргүүлсэн.

2

Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх. /Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч Агентлагууд, Захирагчийн харьяа болон Өмчит үйлдвэр газрууд/

14

Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, газрын үйл ажиллагааны 14 хоногийн гол ажлын товч мэдээлэл, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын мэдээллийг НЗДТГ-ын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүргүүлэхэд бэлэн болгоод байна.Цаашид байгууллагаас 14 хийсэн гол ажлын товч мэдээллийг, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөөний хамт тогтоосон хугацаанд хүргүүлэн ажиллана.

3

Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” А/697 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, орлого бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын үр дүнг 14 хоног тутамд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст тайлагнаж, дүгнэж ажиллах.

14

НМХГ-ын 2016.10.11-ны өдрийн дотоод шуурхай хурлаар газрын даргаас орлого бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын үр дүнг 14 хоног тутамд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст тайлагнаж ажиллахыг Санхүү, аж ахуйн хэлтэс /Б.Цэрэндаваа/-т даалгаж, энэ ажлын хүрээнд 09, 10 дугаар сард орлого бүрдүүлэх чиглэлээр хийгдсэн ажлыг НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст тайлагнав.

4

Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.
/Нийт байгууллагуудын Удирдлагууд/

14

НМХГ-ын 2016.10.11-ны өдрийн дотоод шуурхай хурлаар газрын дарга Л.Эрдэнэчулуун Нийслэлийн удирдлага болон МХЕГ-ын удирдлагаас цаг үеийн шинжтэй ажил, цаашид үйл ажиллагаандаа анхаарах зарим асуудлаар өгсөн үүрэг даалгавруудыг НМХГ-ын чиглэлийн болон дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн дарга нарт  танилцуулж энэ талаар нэмэлт үүрэг чиглэл өгсөн бөгөөд хэлтсийн дарга тус бүр хэлтсийн ажилтануудад ажлын цагаар болон  амралтын өдрүүдэд холбоо барих хоёроос доошгүй утасны дугаарыг бүртгүүлж, нээлттэй байлгахыг үүрэг болгосон.

5

Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх арга хэмжээний тухай”  А/709 дүгээр захирамж хэрэгжилтийг холбогдох байгууллагууд хангаж ажиллах.

14

Захирамжийн хэрэгжилтийн хүрээнд Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 6 мэргэжилтэн Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв болох “Мишээл экспо”, “Драгон”, “Дүнжингарав” төвүүдэд хуваарийн дагуу ажиллаж байгаа бөгөөд энэ хугацаанд 100 гаруй  иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн  авч, 1300 орчим иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгч үйлчилсэн байна.

6

Монгол улсын “Засгийн газрын 100 хоног” ажлын хүрээнд Засгийн газрын гишүүд нийслэлийн дүүргүүдэд ажиллах тул хувиарийн дагуу сайтар зохион байгуулах.

14

НМХГ-ын 2016.10.11-ны өдрийн дотоод шуурхай хурлаар Нийслэлийн удирдлага болон МХЕГ-ын удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавруудыг чиглэлийн болон дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга нарт танилцуулж байгууллагын үйл ажиллагааны бэлтгэл бэлэн байдлыг сайтар хангуулж, ажлын цаг ашиглалт, сахилга хариуцлага, ажлын зохион байгуулалтыг дээшлүүлж ажиллахыг үүрэг болгож зохион байгуулалт, хэрэгжилтэнд ТЗУГ-аас хяналт тавин ажиллаж байна.

 

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

 

                                                                
2016 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 /№16/
 
2016 оны 10 дугаар сарын 20                                                                                                      Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1. НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэ Архивын газраас Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөл, нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын ажлаар хийж гүйцэтгэх 10 зорилтын хүрээнд 18 ажлын саналуудыг загварын дагуу НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн. НАГ-ын 2016.10.12-ны 01/314 “Төсвийн төсөлд санал хүргүүлэх” тухай - Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Архивын салбарын 2016-2020 оны стратегийн зорилтуудыг шинэчлэн боловсруулна. 100%
2. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх.  Захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд байгууллагын 7 хоногт хийсэн ажлын товч мэдээг, ирүүлсэн загварын дагуу цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналтай хамт НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн. 2016.10.20-нд monitoring@ulaanbaatar.mn хаягт цахим хэлбэрээр хүргүүлсэн. - Хэлтэс албадын нэгжийн дарга нарт цаашид долоо хоног бүрээр тайлан мэдээг загварын дагуу гаргаж байх талаар үүрэг чиглэл өгсөн. 100%
3. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” А/697 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, орлого бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын үр дүнг 14 хоног тутамд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст тайлагнаж, дүгнэж ажиллах. Энэ хугацаанд нийт 218000 төгрөгийн төрийн санд төвлөрүүлсэн. Нийслэлийн төрийн сангийн 200051059 тоот дансанд төвлөрүүлсэн. - Лавлагааны орлоыг тухай бүр төрийн санд төвлөрүүлж ажиллана. 100%
4. Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх. Газрын дарга нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийг хамарсан арга хэмжээнүүдэд тухай бүрт оролцсон. Нийслэлийн удирдлагуудад зохион байгуулсан Захиргааны ерөнхий хуулийн сургалтад Газрын дарга хамрагдсан. - Зохион байгуулалтын нэгдсэн арга хэмжээнд тухай бүр оролцож байна. 100%
5. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх арга хэмжээний тухай”  А/709 дүгээр захирамж хэрэгжилтийг холбогдох байгууллагууд хангаж ажиллах. НҮНТөвд ажиллаж байгаа лавлагаа үйлчилгээний ажилтнуудын ажлын цагийн хуваарийг 2 ээлжинд шилжүүлэхээр зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн. НҮНТөвд ажиллах ажилтнуудын нэрсийг гаргаж баталгаажуулсан. - Захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. 100%
6. Монгол улсын “Засгийн газрын 100 хоног” ажлын хүрээнд Засгийн газрын гишүүд нийслэлийн дүүргүүдэд ажиллах тул хувиарийн дагуу сайтар зохион байгуулах.  НҮНТөвийн Мишээл салбар дээр 2016.10.13-нд “Нээлттэй өдөрлөг” зохион байгуулж, архивын лавлагаа, үйлчилгээ, бичиг хэргийн нэгдсэн тогтолцоо болон бусад үйл ажиллагааны онцлогын талаар иргэн, хуулийн этгээдэд сурталчилсан. Зохион байгуулалтын тайланг НЗДТГ-ын тайланг хүргүүлсэн. - Үйл ажиллагаагаа сурталчлах арга хэмжээг тодорхой давтамжтайгаар зохион байгуулна. 100%
НИЙТ ДҮН 100%
 
 
 
ХЯНАСАН:
                                                                ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ ДАРГА                               Д.ОЮУНТУЯА
БОЛОВСРУУЛСАН:
                                                                 ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН             О.НАРАНБАЯР
2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ
 
                2016.10.20. 
д/д Өгсөн үүрэг Биелэлт
 
1 НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/  
 
Тус газраас нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийн 2017 оны зорилтод тусган хэрэгжүүлэх ажлын санал, хөрөнгө оруулалтын саналыг тус тус гаргаж нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратеги бодлого төлөвлөлтийн  хэлтэст албан бичгээр болон цахимаар хүргүүлсэн.
 
2 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” А/697 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, орлого бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын үр дүнг 14 хоног тутамд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст тайлагнаж, дүгнэж ажиллах. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/697 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн төсвийн орлого бүрдүүлэлтийн талаарх төлөвлөгөө болон гүйцэтгэлийг нийслэлийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэст цаасаар болон файлаар хүргүүлж ажиллаж байна.
3 Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.
/Нийт байгууллагуудын Удирдлагууд/
 
 
Үүргийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
4 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх арга хэмжээний тухай”  А/709 дүгээр захирамж хэрэгжилтийг холбогдох байгууллагууд хангаж ажиллах. Нийслэлийн Онцгой байдлын газраас үзүүлж буй үйлчилгээтэй холбоотой нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвд ирүүлсэн иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирсэн өргөдөл, хүсэлтийг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шалгаж шийдвэрлэн хариуг хүргүүлэн ажиллаж байна.   
6 Дүүргүүдийн ЗДТГ дүүргийн ИТХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу сонгуулийн ажлын бэлтгэлийг хангах, зохион байгуулж явуулах. /Дүүргүүдийн ЗДТГ/ Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу нийслэлийн дүүргүүдийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн санал авах байруудад гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт бус шалгалтыг 2016 оны 10 дугаар сарын 4-17-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, шалгалтаар Чингэлтэй дүүрэгт 47, Баянгол дүүрэгт 60, Сонгинохайрхан дүүрэгт 90, Баянзүрх дүүрэгт 89, Сүхбаатар дүүрэгт 43,  Хан-Уул дүүрэгт 46, Налайх дүүрэгт 11, Багануур дүүрэгт 9, Багахангай дүүрэгт 2 нийт 397 объект хамрагдаж, галын аюулгүйн дүрэм, норм, стандартын холбогдох заалтыг зөрчсөн 1589 зөрчил илрүүлж, 134 зөрчил буюу 8.4 хувийг газар дээр нь арилгуулан, бусад зөрчлүүдийг арилгуулахаар Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн 1 заавал биелүүлэх албан шаардлага, 397 мэдэгдэл, 2 танилцуулгыг тус тус бичиж, сонгуулийн санал авах байрны ахлах зохион байгуулагч нарт хүргүүлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажилласан.

                                                                                                НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Хугацаа Өгсөн үүрэг даалгавар Биелэлт
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2016.10.10
 
НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст  ирүүлэх /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны “Аз жаргалтай хот” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд  Мэдээллийн технологийн газраас тусгах  хөрөнгө оруулалтын саналаа НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст файлаар болон албан тоотоор 2016 оны 10 сарын 18-нд хүргүүлсэн.
2
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх. /Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч Агентлагууд, Захирагчийн харьяа болон Өмчит үйлдвэр газрууд/
НЗД-ын 2016 оны А/699 дүгээр захирамжийн хавсралтын 2-т заасан  нийслэлийн төсвийн үзүүлэлтүүдийн дагуу гаргасан мэдээллийг НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс болон Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст албан тоотоор 2016 оны 10 сарын 14-нд  хүргүүлж ажилласан.
 
Байгууллагын 2016 оны 10 сарын 10-наас 10 сарын 20-ний өдрийн хооронд хийсэн үйл ажиллагааны тайлан болон 2016 оны 10 сарын 24-нөөс 11 сарын 04-ний өдөр хүртэл хугацаанд хийх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг нэгтгэн гаргаж  НЗДТГ-ын Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст албан тоотоор 2016 оны 10 сарын 20-нд хүргүүлсэн.
 
ТАЙЛАН ХЯНАСАН:                                  Г.ЧИНЗОРИГ /ЗУХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /
         ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:                                 Г.ЭНХЗУЛ/ ЗУХ-ийн МЭРГЭЖИЛТЭН/
Байгууллага: Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар
биелээгүй болон
хэрэгжээгүй шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтод 16 санал тусгуулахаар 2016 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 508 тоот албан бичгээр НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн. - - Зорилтод тусгагдсан саналын дагуу ажлаа зохион байгуулан ажиллах 100%
2 2016 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 24-ний өдрийг хүртэл 14 хоногийн хугацаанд 10 ажил хийхээр төлөвлөн, төлөвлөгөөг даргаар батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. Энэ хугацаанд хийсэн ажлын тайланг гарган НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн. - - 14 хоногийн хугацаанд хийх ажлын төлөвлөгөөг батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллах 100%
3 Монгол Улсын Засгийн газрын 100 хоног ажлын хүрээнд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамнаас "Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн-Үндэсний үйлдвэрлэл" өдөрлөгийг амжилттай зохион байгууллаа. - - - 100%

 

БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:

МЭРГЭЖИЛТЭН                                 Ч.МЯГМАРДУЛАМ
 
 
2016 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10 -НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫНЗАХИРАГЧИЙН
 ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
         2016.10.20
 
Д/Д
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит үр дүн
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ
 
 
1
Үүрэг даалгавар- 1 НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
  Нийслэлийн ЗДТГ-ын Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Бодлого төлөвлөлтийн хэлтсүүдэд 2016 оны  10 сарын 06-ны өдрийн  1/14, 1/15 тоот албан  бичгээр Нийслэлийн эдийн  засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтод тусгах санал  хүргүүлсэн.    Санал боловсруулан хугацаанд нь  хүргүүлсэн.    
 
1
Үүрэг даалгавар- 2 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх. /Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч Агентлагууд, Захирагчийн харьяа болон Өмчит үйлдвэр газрууд/
  Тус газрын хэмжээнд 2016 оны 10 дугаар 3-20 –ны хооронд хийсэн ажлын тайланг  гарган Нийслэлийн ЗДТГ-ын ХШҮ-ний хэлтэст хүргүүлэв. 14 хоногт хийсэн ажлын тайланг хугацаанд нь хүргүүлсэн    
 
1
Үүрэг даалгавар- 4  Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.
/Нийт байгууллагуудын Удирдлагууд/
  Тус газрын  дарга  хурал зөвлөгөөн болон уулзалтанд тухай бүр оролцож байна.      
           
 
 
Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн  газар
 
 
НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН  2016.10.10-НИЙ  ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНӨӨС НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2016.10.18                                                                                                                                                                   Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн
түүнийг нотлох нотолгоо
Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
 1.  
НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр батлагдсантай холбогдуулан Засаг даргын тамгын газрын болон дэргэдэх хэлтэс албадад 2017 оны Нийслэлийн нийгэм эдийн засгийн зорилтод тусгах саналыг 2017 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын санал, эрүүл аюулгүй байдлын индекс, Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй уялдуулан боловсруулж ирүүлэх албан бичгийг хэлтэс албадад хүргүүлсэн бөгөөд нэгтгэлийг НЗДТГ-т хүргүүлэхээр бэлтгэн ажиллаж байна.   2016 оны 10 сарын 20-ны дотор нэгтгэн НЗДТГ-т хүргүүлнэ. 75
Үүрэг даалгаврыг: Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэст Биелэлт гаргасан: Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтсийн   мэргэжилтэн Г.Одончимэг
 1.  
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд, өнгөрсөн  14 хоногт хийсэн ажлын товч тайланг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст цахимаар болон дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 01/1068 тоот албан бичгээр хүргүүлэн ажиллалаа. - - 100
Үүрэг даалгаврыг: Засаг даргын Тамгын газарт Биелэлт гаргасан: Захиргаа, хуулийн хэлтсийн мэргэжилтэн Ч.Ариунжаргал
 1.  
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” А/697 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, орлого бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын үр дүнг 14 хоног тутамд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст тайлагнаж, дүгнэж ажиллах Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс: Захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд тус дүүргийн Татварын хэлтсийн татварын байцаагч нарын дунд нийслэл болон дүүргийн төсвийн татварын орлогыг нэмэгдүүлэх, татварын бааз суурийг өргөжүүлэх болзолт уралдааныг зарлахаар дүүргийн Засаг даргын захирамжийн төсөл явагдаж байна.
2016 оны 10 дугаар сарын 18-ний өдрийн байдлаар Нийслэлийн төсвийн татварын орлогын төлөвлөгөө 41 931 405,5 мянган төгрөгөөс байхаас 39 251 143,6 мянган төгрөг буюу 93,6 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.
Харин дүүргийн төсвийн татварын орлого 14 147 918,1 мянган төгрөг буюу 87,7 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.
Татварын хэлтэс нь Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, Татварын Ерөнхий газрын албан даалгавар, Нийслэлийн татварын газрын албан тоотыг үндэслэн  улс орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг ханган биелүүлэхэд анхаарч ажиллаж байгаа бөгөөд энэ хугацаанд төлөвлөгөө гарган төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна.Үүнд:
      Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах ХХОАТ-ын хувьд Татварын ногдлыг бүрэн хийж,төсөвт төвлөрүүлэх, үүссэн өр авлагыг барагдуулах, Нийгмийн даатгалын баазтай тулгах замаар татварт хамрагдалтын хүрээг нэмэгдүүлж, татварын бааз суурийг өргөжүүлэх, төсвийн орлогын төлөвлөгөөг ханган биелүүлэх ажлын хүрээнд тус дүүргийн НДХ-ээс 10798 ААН-ийн нийгмийн даатгалын мэдээллийг авч боловсруулан 2014-2015 оны мэдээллийг хяналт шалгалтын тасагт шилжүүлэн шалгаж байгаа, 2016 оны мэдээллийг ТТҮТасагт шилжүүлэн тайланг засварлуулж татварын ногдлыг нэмүүлэх ажлыг хийж байна.
     Татварын Ерөнхий газар болон дүүргийн Үл хөдлөх эд хөрөнгийн газраас холбогдох мэдээллийг гаргуулан авч тухай дүүргийн нутан дэвсгэрт шинээр баригдсан болон татварт хамрагдаагүй ААН, иргэний судалгааг татварын баазтай тулгах ажил хийгдэж байна. Мөн хэлтсийн баазад бүртгэлтэй боловч татвар төлөөгүй, илүү төлөлт үүссэн, хасагдсан ҮХЭХАТ төлөгчийн судалгааг гарган татвар төлөгчөөс хасах, татварын ногдол оруулах ажлыг хийж байна.
    Татвараа хугацаандаа төлөөгүй АТБӨЯХ эзэмшигч иргэн, ААН судалгааг нарийвчлан гаргаж, 12900 иргэн, ААН-д  1 удаагийн давтамжтайгаар масс мессеж явуулав.
      Татварын Ерөнхий газрын УТОХГазартай харьцаж байгаа том татвар төлөгч ААНБ-уудын хүү торгуулийн орлогыг Төсвийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.7.2-т заагдсаны дагуу нийслэлийн төсөвт 100 хувь татан төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд ХУД-ийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 130 ААН-ээс татварын хяналт шалгалтанд хамрагдсан ААН-ийн судалгааг гаргуулж авахаар ТЕГ-т хандаад байна.
     Мөн Ус ашигласны дүгнэлт гаргадаг эрх бүхий байгууллага болох  Байгаль орчин ногоон хєгжлийн газар, Туул голын сав газрын захиргаа, Монгол -Ус ТӨХК-нд хандан Ус ашигласны дүгнэлтийг сар бүр тогтмол хугацаанд авч байхаар боллоо.
     6 ААН-ийн 2015 оны Ус ашигласны төлбөрийн төлөлтийн суутган тооцооллыг хийв.
    2016 оны эхний хагас гаалиар бараа материал оруулж ирж байгаа 285 иргэний мэдээллийг тулган жилийн эцэст татварын тооцоо хийх ажлыг эхлүүлээд байна.
     Дүүргийн Тохижилт үйлчилгээний компанитай тухайн сарын 23-наас эхлэн хог хаягдлын хураамжийн нэхэмжлэхийг авч байхаар  тохиролцон ажиллаж байна. Мөн хог хаягдлын хураамж хариуцсан ажилтнуудыг хариуцсан хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэрээ хийгээгүй иргэн, ААН-ийг самнах зарчмаар 2 баг болгон ажиллуулж 6 ААН-тэй гэрээ нэмж хийв
    90
Үүрэг даалгаврыг: СТСХ,
Татварын хэлтэст
Биелэлт гаргасан: СТСХ-ийн мэрэгжилтэн О.Мөнх-Эрдэнэ, Татварын хэлтсийн мэргэжилтэн
 1.  
Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх Дүүргийн Засаг даргаас 2016.10.10 өдрийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнөөс  бүх албан тушаалтанд үүрэг даалгавар болгон өгсөн бөгөөд хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.     100
Үүрэг даалгаврыг: Бүх хэлтэс албад Биелэлт гаргасан: Захиргаа, хуулийн хэлтэс
5 Монгол улсын “Засгийн газрын 100 хоног” ажлын хүрээнд Засгийн газрын гишүүд нийслэлийн дүүргүүдэд ажиллах тул хувиарийн дагуу сайтар зохион байгуулах “Монгол Улсын Засгийн газрын 100 хоног” ажлын хүрээнд Засгийн газрын гишүүд нийслэлийн дүүргүүдэд ажиллах хуваарийн дагуу тус дүүргийн 11 дүгээр хорооны иргэдтэй Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Нямдорж, Оюунхорол нарын гишүүд 2016 оны 10 дугаар сарын 04, 11-ний өдрүүдэд Хөдөө аж ахуйн Их Сургуулийн Эдийн засгийн тэнхимийн зааланд уулзалт зохион байгуулсан. Тус уулзалтад 11-р хорооны 130 гаруй иргэд оролцож гишүүдтэй санал бодлоо солилцсон. Мөн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны албан хаагчид бүрэлдэхүүнээрээ оролцсон.     100
Үүрэг даалгаврыг: Засаг даргын Тамгын газарт Биелэлт гаргасан: Захиргаа, хуулийн хэлтсийн мэргэжилтэн Ч.Ариунжаргал      
6 Дүүргүүдийн ЗДТГ дүүргийн ИТХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу сонгуулийн ажлын бэлтгэлийг хангах, зохион байгуулж явуулах Онцгой байдлын хэлтэс: Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн 16 тойргийн 46 санал авах байранд гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт бус шалгалтыг зохион явуулж, гамшгаас хамгаалах болон галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх норм, дүрэм зөрчсөн 210 зөрчил илрүүлэн, шалгалтын явцад 50 зөрчлийг арилгуулж, гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн мэдэгдэл бичиж, эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлсэн байна.
Цагдаагийн I хэлтэс: Сум, Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн үеийн хамгаалалтыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг 2016. 09.15-ны өдөр гарган хэлтсийн даргаар батлуулан төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг хийж гүйцэтгэн ажиллаж байна. Үүнд:
Хариуцсан 1, 2, 3 ,11 ,15 дугаар хороодын нутаг дэвсгэрт байрлах 19 хэсгийн санал авах байранд  Сум, Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн саналын хуудас хүлээлгэн өгөх, хүлээн авах, санал авах байруудын хамгаалалтад ажиллах алба хаагчдын хуваарийг гаргасан
Сонгуулийн сурталчилгааны үйл ажиллагаатай холбогдуулан хариуцсан нутаг дэвсгэрийн эрүү болон хэв журмын нөхцөл байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгч түүний дагуу хороо хариуцсан хэсгийн байцаагч, хороон цагдаа, олон нийтийн цагдаагийн ажилтан нийт 10 алба хаагчийг өдөр бүр 13:00-19:00, 18:00-00:00 цагийн хооронд, авто эргүүлийн Арцат-111, 112 чиглэлд үүрэг гүйцэтгэх алба хаагчдыг дуудлага мэдээлэлгүй үедээ гэмт хэрэг зөрчил үйлдэгдэж болзошгүй цэгүүдэд үзлэг шалгалт хийлгэн үр дүнг тооцон ажиллаж байна.
Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн санал авах байрнуудын аюулгүй байдалд 2016 оны 10 дугаар сарын 04-нөөс 2016 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хооронд Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран сонгуулийн санал авах байруудын аюулгүй байдалд үзлэг шалгалт хийж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах талаар Дүүргийн сонгуулийн тойргийн хороонд 2016 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр 696 дугаартай мэдэгдлийг хүргүүлсэн.
           Хэлтсийн даргаас 2016 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр нийт бие бүрэлдэхүүнд сонгуулийн санал авах автомат төхөөрөмжний лац, ломбо, саналын хуудасны бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж хяналт тавих ажиллагаанд, аль нэг нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн үйл ажиллагааг дэмжих, эсэргүүцэх зэрэг идэвхитэй хэлбэрээр цагдаагийн байгууллага, алба хаагч оролцохгүй байх, тасгийн дарга нарт алба хаагчдын үүрэг гүйцэтгэлтэд тавих хяналтыг чангатгах 2016.10.19-20-ны өдрүүдэд Архи согтууруулах ундаа худалдаалахгүй байх чиглэлээр нийт 185 ААНБ-гад албан мэдэгдэл хүргүүлэн ажиллаж байна.
Цагдаагийн II хэлтэс: 2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 09 цагаас эхлэн Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар олон нийтийн амгалан тайван байдлыг хангах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор цагдаагийн байгууллагын бие бүрэлдэхүүн өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжсэн. Сонгуулийн үйл ажиллагаа, болзошгүй нөхцөл байдлыг үнэлж, аливаа гэмт хэрэг үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, илрүүлэх чиглэлээр мэдээ, мэдээлэл цуглуулах, нэр дэвшигч, улс төрийн нам хөдөлгөөн, эвсэл, холбоо, төрийн бус байгууллагаас ирүүлсэн гомдол, мэдээлэл, захиргааны зөрчлийг хуульд заасан хугацаанд шалгаж шийдвэрлэх зорилгоор хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө гарган хэлтсийн даргаар батлуулан ажиллаж байна. Үүнтэй холбоотой алба хаагчдад үүрэг чиглэл өгч, бие бүрэлдэхүүний албаны бэлэн байдлыг хангуулж, ажлын хариуцлага, ёс зүй, сонор сэрэмжийг дээшлүүлэн, тэдний үйл ажиллагаанд тасгийн дарга, ахлах байцаагч нар хяналт тавин ажиллаж  байна. 2016.10.14 ний өдрөөс эхлэн 27 хэсгийн хороонд нийт 54 алба хаагч 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна. Нийт 27 хэсгийн хороонд саналын хайрцаг  зөөхөд 27 алба хаагч хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэн ажилласан. 2016 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр хэлтсийн бие бүрэлдэхүүн бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ ажиллана
 
    100
Үүрэг даалгаврыг:
Цагдаагийн I, II  хэлтэс, ОБХ-т
Биелэлт гаргасан: Онцгой байдлын хэлтсийн дэд дарга Б.Ганбалт  , Цагдаагийн I, II хэлтэс Базаррагчаа, Дунжид      
БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ 94.16%
 
 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
 
2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Товч агуулга Биелэлт
2 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх. /Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч Агентлагууд, Захирагчийн харьяа болон Өмчит үйлдвэр газрууд/ Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/699 дүгээр захирамжийг хэрэгжүүлэн 14 хоногт хийсэн ажлын тайлан мэдээллээ тогтоосон хугацаанд ирүүлж байх тухай Тамгын газрын даргын 2016 оны 3/871 дүгээр албан бичгийг дүүргийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд хүргүүлсэн.
6 Монгол улсын “Засгийн газрын 100 хоног” ажлын хүрээнд Засгийн газрын гишүүд нийслэлийн дүүргүүдэд ажиллах тул хувиарийн дагуу сайтар зохион байгуулах. /Дүүргүүдийн ЗДТГазар/ Мэргэжлийн Засгийн газрын 100 хоногийн ажлын хүрээнд 2016 оны 10 дугаар сарын 12, 13, 17нд Эрчим хүчний сайд П.Ганхүү, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны сайд Ж.Батсуурь, Эрүүл мэндийн дэд сайд Л.Бямбасүрэн болон бусад албаны хүмүүс дүүргийн Дулааны станц, сургууль, цэцэрлэг, эрүүл мэндийн нэгдэл, өрхийн эмнэлгийн ажилтан албан хаагчидтай уулзалт хийж, салбарын зорилт, тулгамдаж буй асуудлаар санал солилцон цаашид хэрэгжүүлэх ажлын талаар ярилцсан.
7 Дүүргүүдийн ЗДТГ дүүргийн ИТХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу сонгуулийн ажлын бэлтгэлийг хангах, зохион байгуулж явуулах. /Дүүргүүдийн ЗДТГ/ Монгол Улсын сонгуулийн тухай хууль, Нийслэлийн сонгуулийн хорооноос ирүүлсэн зөвлөмж, чиглэлийн дагуу санал авах байруудыг бүрэн тохижуулан чөлөөлж, камер, тоног төхөөрөмжүүдийг суурилуулан дүүргийн Сонгуулийн хороонд хүлээлгэн өгч, саналын хуудас, санал тоолох машиныг санал авах байруудад хүргүүлэн байрлуулж, цагдаагийн хамгаалалтад авсан. Сонгогчдын ирц 61,1 хувьтай явагдсан.
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭ
 
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
1 /Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч Агентлагууд, Захирагчийн харьяа болон Өмчит үйлдвэр газрууд/ НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст ирүүлэх. Тус газраас Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 2017 оны зорилт, Хөрөнгө оруулалтын ажлын төсөлд өгөх саналаа нэгтгэн 2016 оны 09 дүгээр сарын 30 ны өдрийн 01/75 дугаартай албан бичгээр Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн.
2 /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлж байх 14 хоногийн ажлын тайлан болон Нийслэлийн Засаг даргын А/699 дүгээр захирамжийн хавсралт дах үзүүлэлтийн мэдээллийг гарган Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст 2016 оны 10 дугаар сарын 20 ны өдрийн 01/290 дугаартай албан бичгээр болон monitoring@ulaanbaatar.mn цахим хаягаар тус тус хүргүүлэв
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ОРЛОГЧ ДАРГА                                                                  Ш.УРТНАСАН
           
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                   Д.УРАНЦЭЦЭГ
БОЛОВСРУУЛСАН: ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
 МОНИТОРИНГ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                     Н.ДҮНЖИЙМАА
 
2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага Биелэлт
1 НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийн 5.1.3, 5.3.9, 5.3.11, 5.3.12 дахь заалтуудыг хэрэгжүүлэхээр доорх саналыг   2016.10.20-ны 163 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн болно.
Үүнд:
- Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд байнга хяналт тавьж тайлагнан ажиллах (5.3.11),
- Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр санхүү, гүйцэтгэл, сэдвийн болон захиалгат аудит хийх төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж ажиллах (5.1.3, 5.3.9)
- Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод хяналтыг сайжруулах чиглэлээр аудитыг тогтмол явуулах (5.3.12)
2 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх. /Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч Агентлагууд, Захирагчийн харьяа болон Өмчит үйлдвэр газрууд/ 14 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэлийг 2016.10.20-ны 164 дүгээр албан бичгээр НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн болно.
 
4 Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.
/Нийт байгууллагуудын Удирдлагууд/
14 Тус байгууллагын удирдлага НЗДТГ-аас зохион байгуулсан 2016.10.14-ний өдрийн “Төрийн байгууллагын удирдлагын чадавхыг бэхжүүлэх” сургалтад оролцсон бөгөөд тайлант хугацаанд  Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслаагүй болно.
 
Нийслэлийн Дотоод аудитын алба
 
2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Нийслэлийн Худалдан авах ажилгааны газар
2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр
 
 
 
Үүрэг далгаварын биелэлтийн дагуу хийж  хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит
Үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
 
 
Үнэлгээ 0-100
1 2 3 4 5       6
  НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд тусгах саналаа холбогдох газарт хүргүүлсэн. - - - 100%
  Тус газарт Нийслэлийн Засаг даргын “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн  хавсралтад заасан үзүүлэлт байхгүй болохыг 2016 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 1/659 тоот болон 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайланг  1/666 тоот албан бичгээр тус тус хүргүүлэв. - - Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах. 100%
  Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байна. - - Өгсөн үүрэг даалгаварын хэрэгжилтйиг хангах 100%
                                          
 
 
 
                                             ТАНИЛЦСАН:
                                             ДАРГА:                                                                Э.БОЛОРМАА
 
                                             ХЯНАСАН:                                                                                
                                             ЗУХ-н ДАРГА:                                                     Б.СЭРГЭЛЭН
                                            
                                             БОЛОВСРУУЛСАН:        
           ДАТШБХ  МЭРГЭЖИЛТЭН                                М.ГЭРЭЛТУЯА
2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Товч агуулга Биелэлт
1 НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
 • Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтод   Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн чиглэлээр 10 зорилт  19 арга хэмжээг тусган хэрэгжүүлэхээр төслийг боловсруулан Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсээс ирүүлсэн маягтын дагуу задаргааг хийж 2016 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 01/196  тоот   албан бичгээр   хүргүүлсэн.
2 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх. /Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч Агентлагууд, Захирагчийн харьяа болон Өмчит үйлдвэр газрууд/
 • Газрын нийт албан хаагчдад захирамжийг танилцуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллах, тайланг хугацаанд нь хүргүүлэх  үүрэг даалгаврыг өгсөн.
 • 2016 оны 10 дугаар сарын 10-наас -10 дугаар сарын 21-ний өдрийг хүртэл хийсэн ажлын тайлан болон дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөөг нэгтгэн www.monitoring@ulaanbaatar.mn цахим хаягаар хүргүүлсэн.
3 Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.
/Нийт байгууллагуудын Удирдлагууд/
 • Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөнд хамрагдсан.
 • 09  дүгээр сарын  30-ны өдөр  Жанжин  Д.Сүхбаатарын талбайд  зохион байгуулагдсан “Улаанбаатарын намар“ нэгдсэн арга хэмжээнд оролцсон.
 • 10 дугаар сарын 15-ны өдөр Нийслэл хот үүсэн байгуулагдсаны 377 жилийн ойг угтан  Богд хан уулын “Зайсан-Баруун ширээт” чиглэлийн 3,6 км явган аяллын замын  тохижилтын ажлын  нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцсон.
 
ХЯНАСАН:
ЗУХ-ИЙН ДАРГА                                     С.БАТСҮХ
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
 ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                        Э.ЗОЛМАА
 
 
2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
1 НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан хөтөлбөрт нийтийн тээврийн талаар тусгагдсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төслийг 4 жилийн урьдчилсан байдлаар, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын талаар оруулах саналаа гаргаж 2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны 1/1232 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст цахимаар болон цаасаар хүргүүлсэн.
        
      100
2 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх. /Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч Агентлагууд, Захирагчийн харьяа болон Өмчит үйлдвэр газрууд/ Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж долоо хоног тутмын санхүүтэй холбогдсон шуурхай мэдээллийн үзүүлэлт болон  байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд 14 хоногт хийсэн ажлуудын гүйцэтгэлийн тоон мэдээ, мэдээллийг гарган 2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны 1/1248 тоот албан бичгээр НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст цаасаар болон цахимаар хүргүүлсэн.      100
3 Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.
/Нийт байгууллагуудын Удирдлагууд/
2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулагдсан “Улаанбаатарын намар” арга хэмжээнд тус газрын 105 албан хаагч оролцохоос, 66 албан хаагч хамрагдаж, 39 албан хаагч  ажил үүргээ гүйцэтгэсэн байна.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны “Мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай” 63 дугаар зарлиг, Монгол Улсын Ойн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2016 оны А/38 дугаар тушаалын дагуу “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийг 2016 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулсан.
“Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн”-гийн ажилтан Отгонхүүтэй холбогдон мод услахаар тохиролцсоны дагуу тус газраас нийт 123 албан хаагч оролцохоос хандив өгөх 21, албан үүргээ гүйцэтгэж байсан 14, өвчтэй, чөлөөтэй, ээлжийн амралттай байсан 6 албан хаагч, 79 албан хаагч өөрсдийн биеэр оролцож тарьсан мод, бутны арчилгаа, усалгаа хийж  хотын ногоон байгууламжид хувь нэмрээ орууллаа. Байгууллагын ирц 97% байв.
Хувь нэмрээ оруулж чадаагүй 21 албан хаагчийн хандивын мөнгийг  Улаанбаатар хотын ЗАА-ны “Ногоон байгууламжийн сан”-д төвлөрүүлэхээр болсон.
    100
 
 
 
                     ТАНИЛЦСАН:ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                                                 Д.ОТГОНБААТАР                                                                                            
                                   
                     ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                   Ц.МӨНХБАТ                 
                                                                                                                  
                     БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН: ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                    Н.САНДАГМАА                    
2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

  ХҮҮХЭД-ЗАЛУУЧУУДЫН СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУСГАЙ ЦОГЦОЛБОР
2016 оны 10 дугаар сарын 20                                                                                                     Улаанбаатар хот
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Үүрэг даалгавар:   НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
01 Тус цогцолбор нь 2012 оноос эхлэн нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтод  байгууллагын эзэмшил  Төв аймгийн Жаргалант сумын Ар толгойн аманд байрлах Хүүхдийн “Од” зусланг шинэчлэн барих талаар тусгаж ирсэн. Учир нь тус зуслан нь 1973 онд ашиглалтанд орсон ба 1999 онд улсын өмч орон нутгийн өмчид шилжих шийдвэрийн дагуу манай байгууллагын эзэмшилд ирж олон жилийн эдэлгээний явцад зуслангийн модон байшингууд нь хийц, чанараа алдаж муудсанаас гадна, борооны ус гоожиж гажилт үүссэн ба ихэнх байшингууд нь чийгэнд өмхөрч муудсан нь хүүхдийн аюулгүй байдлын шаардлагыг хангахгүй болсон юм.
Зуслангийн модон байшин болон цахилгааны шугамны хэвийн үйл ажиллагааг тогтоох үзлэг шалгалтуудыг  холбогдох байгууллагын улсын хяналтын байцаагчид хандан үнэлэлт дүгнэлт гаргуулсан.
 
Түүнчлэн тусгай зорилтот бүлгийн хүүхдүүдийн бие бялдрыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэх, агаар салхинд ая тухтай амрах мөн нийслэлийн харилцаат олон улсын хотуудын хүүхдүүдийн солилцоо явуулах олон талт зорилго бүхий орчин үеийн стандарт шаардлагад нийцсэн хүүхдийн зуслан нийслэлд шаардлагатай гэж үзэж 2011 оноос удирдлагын зөвлөлөөр хэлэлцэгдэж жил бүр зураг төслийн асуудал холбогдох байгууллагуудын хүрээнд яригдсаар  өдий хүрсэн.
Тус цогцолборын харьяа Нийслэлийн өмчит ганц зуслан болох хүүхдийн “Од” зусланг шинэчлэх зураг төслийн ажлыг “Петронас Тауэр”ХХК нь 2016 оны 09 сард хийж гүйцэтгэн Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын Газарт хүлээлгэн өгсөн юм.   Зураг төслийн ажил дуусгавар болсон тул тусгай зорилтод бүлгийн хүүхдүүдэд шаардлагатай байгаа орчин үеийн стандартад нийцсэн барилгын ажлыг Нийслэлийн Засаг Дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны "Аз жаргалтай хот" үйл ажиллагааны нэгдсэн хөтөлбөрт тусгагдсан  “Хүүхдэд ээлтэй Улаанбаатар” хөтөлбөрийн 4.5.2 заалтыг хэрэгжүүлэхэд тус цогцолборын хүүхдийн Од зуслангийн барилгын ажлыг эхлүүлэх  Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын төсвийн төсөлд үе шаттайгаар  тусгах асуудлыг 2017 оноос эхлэн шийдвэрлүүлэх.  
 
Үүрэг даалгавар:   Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх. /Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч Агентлагууд, Захирагчийн харьяа болон Өмчит үйлдвэр газрууд/
02 Нийслэлийн засаг даргын дэргэдэх хүүхэд-залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборын 2016 оны 10 дугаар сарын 03 наас 10 дугаар сарын 17 хүртэлх хугацааны үйл ажиллагааны товч тайлан НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс илгээсэн. 1. НЗД-ын үйл ажиллагааны мөрийн
хөтөлбөрт тусгагдсан ажил:
БЗД-ийн Насан туршийн боловсролын төвд 11 хүүхэд суралцаж байгаа бөгөөд дотоодын албан бус сургалтад 5 хүүхдийг хамруулж нөхөн боловсрол олгож байна.
2016.10.03-ны өдрөөс эхлэн ХТөвийн сэтгэл  зүйч, бүлэг удирдсан нийгмийн ажилтан, багш нар шинээр тохижуулсан “Алжаал тайлах-амрах өрөө”-нд хүүхдүүдийн стресс ядаргааг тайлж, амралт чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор хуваарийн дагуу ганцаарчилан болон бүлгээр нь оруулж олон талт сургалт, соёл хүмүүжлийн ажлуудыг зохион байгуулж байна.
 
Төвийн амьдрах ухааны чимэглэх урлал, оёдлын сургалтын хүүхдүүд хамтарч  эсгий тэмээ, эсгий гэр зэрэг  нийт 80 ширхэг бүтээл хийж сурсан.
 
10.13-нд ЧД-ийн ЗД-ын захирамжаар  ирсэн 1 хүүхдийг  Хамтарсан багаар хэлэлцэн журмын дагуу хүлээн авч үйлчилгээ үзүүлсэн.
 
Хүүхдийн  “Од” зуслангийн зураг төслийн ажил дуусгавар болсон тул тусгай зорилтод бүлгийн хүүхдүүдэд шаардлагатай байгаа орчин үеийн стандартад нийцсэн барилгын ажлыг НЗДаргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын төсвийн төсөлд үе шаттайгаар  тусгах асуудлыг 2017 оноос эхлэн шийдвэрлүүлхээр НИТХ-д танилцуулахаар албан хүсэлтийг  холбогдох материал болох зураг төсвийн хавсарган хүргүүлээд байна.
10.07-нд байгууллагын гаднах явган хүн, автомашин зорчих хэсгийн зам талбай болон ойр орчмын 50м газарт их цэвэрлэгээ хийж 8 шуудай хог хаягдлыг устгасан.
Нийслэлийн 377 жилийн ойг угтаж ХБНГУлсын ЭСЯ-аас 40 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламжийн санхүүжилтээр спорт заалны  их засварын ажлыг аж ахуйн ажилчид, Залуучуудын төвийн залуустай хамтарч  хийн 70%-ийн гүйцэтгэлтэй явж байна.
2.    Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтод тусгагдсан ажил:            
Ажил хайж буй залууст ажлын байр олоход туслах, ярилцлагад бэлтгэх зэрэг зөвлөмжийг өгч тохирох ажилд зуучилснаар байнгын ажилд 3, түр ажилд 4, цагийн ажилд 2   залуус тус тус хөдөлмөр эрхэлсэн.
Энэ сарын эхний 14 хоногт нийт 516.000₮ цалин авч   хувцас, сургалтын төлбөр, хичээлийн хэрэглэл, автобус унааны зардал зэрэг өөрсдийн хэрэгцээндээ зарцуулсан.
Гэр бүл, асаргаа үйлчилгээний ажилтан бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрийг 100% шинэчлэн боловсруулж, хичээлийн хэрэглэл, тарааж өгөх материал, цахим хичээлүүдийг Герман улсаас уригдан ирсэн Отти Вейдэнрот Рослёр мэргэжилтэн багшийн тусламжтай хийлээ. Энэ хугацаанд суралцагч залууст:
Ø    Хүний биеийн анатоми, физиологийн үндэс
Ø    Сувилахуйн үндэс
Ø    Дүн шинжилгээний арга зүй гэсэн 3 сэдвээр сургалт үргэлжилж байна.
3.    Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа, дүрмээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт:
Хүүхдийн төв нь өнөөдрийн байдлаар 99 хүүхдэд нийгмийн халамж, хамгааллын үйлчилгээ үзүүлж байна.
Тайлангийн хугацаанд 16 хүүхдийн эцэг эх, асран хамгаалагчидтай уулзалт хийж ар гэрийн байдалтай нь танилцаж дүгнэлт гарган ажиллаж байна.
 
 
Нийт 38 хүүхдэд эрүүл мэндийн тусламж үзүүлсэн байна. 2-р шатлалын эмнэлэгт 8 хүүхэд үзүүлснээс шүдний эмнэлэгт 4,  Чих хамар хоолойн эмнэлэгт 1,  СЭМҮТ-д 2 хүүхэд үзүүлж шаардлагатай эмчилгээг авсан.
Төсвийн хэмнэлтийн горимыг байгууллагын хэмжээнд барьж тэвчиж болох зардлуудыг гаргахгүй ажиллаж байна. НЗДТГ-аас өгсөн зөвлөмжийн дагуу бүтцийн өөрчлөлт хийснээр цалингийн зардалд тодорхой хэмжээний хэмнэлт гарсан. Таван богд групп, БНХАУ-ын хүмүүнлэгийн буцалтгүй тусламж болон БНСУ-ын КОЙКА-аас хандавласан 108940.4 мянган төгрөгийн үнэ бүхий тоног төхөөрөмж, Хөдөлмөрийн газраас ирсэн 1480.0 мянган төгрөгийн тоног төхөөрөмж, 562.5 мянган  төгрөгийн тавилга эд хогшлыг эргэлтийн бус хөрөнгийн дансанд авснаас. гадна хандиваар ирсэн үндсэн хөрөнгийн шинжтэй бус 22033.9 мянган төгрөгний хүүхдийн цүнх, зөөлөн чихмэл тоглоомуудыг бараа материалын дансанд бүртгэв.
            Хүний нөөцөд өмнө нь бүртгэлтэй байсан ажил горилогчидтой ярилцлага хийж тэнцсэн 3 хүнийг ажилд томилсон. Тэдэнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан байгууллагын эрх зүйн актуудыг танилцуулж, ажлын байрны тодорхойлолтуудыг гарган хувийн хэргийг нь нээсэн. Ажлын хариуцлага алдсан нийт 3 ажилтанд сахилгын шийтгэл ногдуулав.
www.smartcity.mn-ээр ажилчдаас гуравдугаар улиралд  нийт 5 өргөдөл хүлээн авч 100% шийдвэрлэсэн байна. Засгийн газрын 2004 оны 112 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албан хаагчид тусламж олгох нөхцөл, журам, цогцолборын хөдөлмөрийн  дотоод журмын дагуу 1 ажилтанд 200.000 төгрөгний тусламж үзүүлсэн.
4.                           Бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан цаг үеийн шинжтэй ажлын үр дүн:
Д.Нацагдоржийн мэндэлсний 110 жилийн ойг угтаж  номын ээлжит сургалт-аялалыг  Хүүхдийн төв номын сангийн уншлага, үйлчилгээний танхимтай хамтран зохион явууллаа.
 
ОХУ-ын “Московский Дельфинарий” циркийн "Далайн амьтдын тоглолт"-ыг
10.12-ны өдөр НЗДТГ-ын НХХ, “Тамга сөгдөгч” ТББ-тай хамтран хүүхэд залууст үзүүлсэн.
10.15-нд МҮОНР-ийн дэргэдэх “Улаан бүч” хамтлаг хүрэлцэн ирж уран бүтээлээсээ толилуулсан ба хүүхдүүд найрал дууны гайхамшгийг мэдэрч цаашид найрал дуугаар хичээллэх хүсэл сонирхол нь нэмэгдсэн.
Цэцэглэх Ирээдүй Холбоо ТББ-аас  POVERTY WORKSHOP сургалтад 16-аас дээш насны 23 хүүхэд залуус багш нарын хамт хамрагдсан ба ажлын анкет хэрхэн бөглөх, ажлын ярилцлагад орох, өрхийн төсөв, эрүүл мэнд нийгмийн даатгал, гэр бүл төлөвлөлтийн талаар мэдлэг мэдээлэлтэй болсон ба кейс дээр тулгуурлан ажиллуулан бие даасан амьдралд бэлтгэсэн чухал үр дүнтэй ажил боллоо. 
 
 
2016 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 17- НААС 10 ДУГААР САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД ХИЙХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
 
      2016 оны 10 дугаар сарын 20
Д/д Хийж хэрэгжүүлэх ажил Хугацаа Тайлбар
1.    Туршилтын хугацаанд ажиллаж байгаа ажилтнуудын тайлангийн хурлыг зохион байгуулах 10 дугаар сарын 20  
2.    Гэр бүл асаргааны суралцагч залуус багш ажилчиддаа “ТEA TIME” үйлчилгээ үзүүлэх 10 дугаар сарын 21  
3.    Төвийн хүүхдүүдийн хамран суралцах тойргийн цэцэрлэг, сургуулиудын удирдлага, багш, нийгмийн ажилтан нарыг урьж “Нээлттэй хаалганы өдөр” зохион байгуулах 10 дугаар сарын 27  
4.    Нийслэлийн 377-н жилийн ойг тусгай хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу тэмдэглэн өнгөрүүлэх 10 дугаар сарын 29 хүртэл зохион байгуулах  
5.    Спорт заалны  их засварын ажлыг дуусгах 10 дугаар сарын 31 хүртэл  
 
 
 
 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ НЭГТГЭСЭН : ДОТООД ХЯНАЛТ- ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН  АЖИЛТАН                Д.БУЯНТОГТОХ
 
 
 
   Үүрэг даалгавар:   Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.
/Нийт байгууллагуудын Удирдлагууд/
03 Цогцолборын удирдлагын 99116869 дугаарын утас нь 24 цагийн туршид аливаа асуудлаар харилцахад нээлттэй байна.      
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:   ДАРГА                                      Б.ЛХАМСҮРЭН
 
ХЭРЭГЖИЛТ НЭГТГЭСЭН: ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН                        М.ЧУЛУУНХҮҮ
 
 
 
 
 
 
 
Маягт ШБ-01
 
2016 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
      ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2016.10.19
Үүрэг даалгаврын товч агуулга Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4 5 6
1. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх “Нийгмийн хөгжил” бүлгийн 2 зорилтын хүрээнд 3, “Засаглал” бүлгийн 5 зорилтын хүрээнд 26,  нийт 7 зорилтын хүрээнд 29 ажил арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн санал боловсруулж Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн ажилтан Б.Анужинд   anujinb@outlook.com  хаягаар 10-р сарын 14-ний өдрийн 12:00 цагт илгээсэн.   Үүрэг биелэсэн   100
2. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах,  
14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх.
            Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/699 дугаарын захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах боломжгүй байна.   А/699 дугаарын захирамжийн хавсралтад заасан үзүүлэлтүүд тус цагдаагийн газрын үйл ажиллагаатай холбоогүй болно.   100
Тус цагдаагийн газраас 10-р сарын 06-ны өдрөөс 10-р сарын 19-ний өдрүүдийн 14 хоногт хийж гүйцэтгэсэн ажил, зохион байгуулсан арга хэмжээний товч тайлан, ирэх 14 хоногт хийхээр төлөвлөсөн ажил, арга хэмжээний талаарх товч мэдээллийг  2016.10.20-ны өдрийн 8-а1/3876 тоот албан бичгээр болон /monitoring@ulaanbaatar.mn/ хаягаар хүргүүлсэн. Үүрэг даалгавар биелэсэн
3. Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 34 дүгээр тушаалаар баталсан “Цагдаагийн байгууллагын дотоод албаны дүрэм”-ийг хэрэгжүүлэх Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын код 101.5, 101.6 заалтуудыг өдөр тутам үйл ажиллагаандаа мөрдөж, Сум дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн үед иргэд, олон нийтийн амгалан тайван байдлыг хангах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн “Цагдаагийн бие бүрэлдэхүүнийг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын нэгдүгээр зэрэглэлд шилжүүлж ажиллуулах тухай” Б/559 дугаар тушаал, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын нэгдүгээр зэрэглэлд шилжүүлж, эргүүл, жижүүрийн хуваарийг батлах тухай” Б/774 дүгээр тушаалын хүрээнд 2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны 09:00 цагаас 2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны 18:00 цагийн хооронд Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүн албаны бэлэн байдлыг ханган ажиллаж байна       100
 
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН АХМАД                                              Ц.ОЮУНГЭРЭЛ
 
ХЯНАСАН: 
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИН БАЙГУУЛАЛТЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА                                      Б.БАТСУУРЬ  2016 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр                             Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар                   
 
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт Биелэлт
/хувь/
1 НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Тус газар НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээний саналаа 2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 261 тоот албан бичгээр НЗДТГ-ын БТХ-т хүргүүлээд байна.  
100%
4
Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.
/Нийт байгууллагуудын Удирдлагууд/
Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд цаг тухай бүрт оролцон, үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 100%
       
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН                    
           ГҮЙЦЭТГЭГЧ                              Д.БАТСҮХ     
                                      
 
                                   
Огноо: 2016.10.20
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
 
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН                            Б.ЖАРГАЛАН
2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2016.10.20
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй уялдуулан 2017 оны эдийн засаг, нийгмийн зорилтын төсөлд тусгуулах санал, Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банкны дэмжлэгээр хэрэгжүүлэх төслийн саналыг загварын дагуу 2016 оны 10 дугаар сарын 14-ны өдрийн 4/2572 тоот албан бичгээр НЗДТГ-н БТХ-д хүргүүлсэн.       100
2 Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх үүргийг биелүүлж ажиллаж байна.       100
 
 
 
 
Хянасан:
 
Хөрөнгө оруулалт, төлөвлөлт, зураг төсөл хариуцсан
орлогч даргын үүргийг түр гүйцэтгэгч                                                             А.Хаянхярваа
 
ТӨЛӨВЛӨЛТ СУДАЛГААНЫ
ХЭЛТСИЙН дарга                                                                                                       Н.ЭГИЙМАА
 
нэгтгэн гаргасан:
мэргэжилтэн                                                                                                          Д.ЭНХЖАРГАЛ
 
 
2016 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ  
АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
2016.10.20                                                                                      Багахангай дүүрэг
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүйшалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх аргахэмжээ Үнэлгээ
0-100
НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх
1 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны “Аз жаргалтай хот” мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтод тусгах саналыг нэгтгэн боловсруулж НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн. Дүүргийн ЗДТГ-ын даргын 2016 оны 1/579 дүгээр албан бичгээр хүргүүлсэн. - - 100
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх.
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/699 дүгээр захирамжаар батлагдсан эдийн засаг санхүүтэй холбогдсон шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтүүдийг гарган 7 хоног бүрийн Пүрэв гарагт monitoring@ulaanbaatar.mn хаягаар хүргүүлж байна.   - - Тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь гарган хүргүүлэх 90
Монгол улсын “Засгийн газрын 100 хоног” ажлын хүрээнд Засгийн газрын гишүүд нийслэлийн дүүргүүдэд ажиллах тул хувиарийн дагуу сайтар зохион байгуулах.
1 Монгол улсын “Засгийн газрын 100 хоног” ажлын хүрээнд Засгийн газрын гишүүд ХХААХҮ-ийн сайд П.Сэргэлэн, ЭМ-ийн дэд сайд Л.Бямбасүрэн, УБТЗ-ын дарга Д.Жигжиднямаа нар 2016 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр дүүрэгт ажиллан иргэдтэй уулзалт зохион байгуулсан. Уулзалтын бэлтгэлийг ханган ажилласан. Уулзалтанд 150 гаруй иргэн оролцсон. - - 100
Дүүргүүдийн ЗДТГ дүүргийн ИТХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу сонгуулийн ажлын бэлтгэлийг хангах, зохион байгуулж явуулах.
1 Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөчдийн хурлын 2016 оны ээлжит сонгуулийн санал авах байрнуудын  бэлтгэлийг ханган сонгуулийн хуулийн 33.10, 39.2, 87.3 зэрэг заалтуулыг хэрэгжүүлэн ажилласан ба,  санал авах байрны орчинд эмх замбараагүй байдал үүсгэхгүй байх, гал усны аюулгүй байдлаас урьдчилан сэргийлж дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Цагдаагийн тасаг, эрчим хүчний анги бэлэн байдалд ажиллсан. Нийт сонгогчдийн  71,2% санал өгсөн. Сонгуулийн санал авах байрны бэлэн байдлыг ханган, зохион байгуулсан. - - 100
БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
 
 
 
 
2016.10.10 -НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
 
Багануур дүүрэг                                                                                                                                                                                                       2016.10.20
 
 
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар Хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх. /Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч Агентлагууд, Захирагчийн харьяа болон Өмчит үйлдвэр газрууд/ Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай А/699 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор захирамжийн хавсралтад заагдсан дүүргийн төсвийн 4 үзүүлэлт, хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой 2 үзүүлэлт, нийт 6 үзүүлэлтийг Засаг даргын Тамгын газраас хийж хэрэгжүүлсэн томоохон ажлуудын товч тайлан, ирэх 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөөний хамт НЗДТГ-ын хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст  болон monitoring@ulaanbaatar.mn цахим хаягаар хүргүүллээ. Захирамжийн хэрэгжилт хангагдана   Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу ажиллах
 
100%
2 Дүүргүүдийн ЗДТГ дүүргийн ИТХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу сонгуулийн ажлын бэлтгэлийг хангах, зохион байгуулж явуулах. /Дүүргүүдийн ЗДТГ/ Дүүргийн ИХТ-ын 2016 оны ээлжит сонгуулийн бэлтгэл ажлыг хангаж 9 санал авах байрыг байгуулсан. Дүүргийн сонгуулийн хороо 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилласан бөгөөд санал авах байруудад 9 ахлах зохион байгуулагч 53 зохион байгуулагч  ажилласан болно. Дүүргийн ИТХ-ын сонгууль 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 07.00-22.00 цагийн хооронд  болж өндөрлөлөө. Багануур дүүргийн хэмжээнд сонгогчийн нэрсийн жагсаалтад бичигдсэн 18708 сонгогчоос 9789 буюу 52,3 хувь саналаа өгсөн байна. 2016.10.20-ны өдөр  дүүргийн сонгуулийн хорооны 11 тоот тогтоолоор  сонгуулийн санал хураалтын дүнг нийтэд танилцууллаа.  5 дугаар тойргийн тойрогт явагдсан сонгуулийн санал хураалтад тус тойргийн хэсгүүдийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бичигдсэн нийт сонгогчдын 50 буюу түүнээс дээш хувь нь санал хураалтад оролцоогүй тул 5 дугаар тойргийн 1692, 1693 дугаар хэсгийн санал авах байруудад 2016.10.23-ны өдрийн 07:00-22:00 цагийн хооронд нэмэлт санал хураалт явуулах тухай дүүргийн сонгуулийн хорооны 12 тоот тогтоол гарч бэлтгэл ажлыг хангаад байна. Сонгуулийн санал хураалтын явцад зөрчил маргаан гараагүй   5 дугаар тойргийн 1692, 1693 дугаар хэсгийн санал авах байруудад 2016.10.23-ны өдрийн 07:00-22:00 цагийн хооронд нэмэлт санал хураалт явуулах тухай дүүргийн сонгуулийн хорооны 12 тоот тогтоол гарч бэлтгэл ажлыг хангаад байна 100%
                                                                    
 
 
                                                      ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА
                                                     НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                      Н.ЭРДЭНЭЧИМЭГ
 
 
2016 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН  10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
       
Үүрэг даалгавар Хугацаа Биелэлт
1 НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт anujinb@outlook.com хаягаар хүргүүлсэн.  
2 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх. /Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч Агентлагууд, Захирагчийн харьяа болон Өмчит үйлдвэр газрууд/ 14  Тус газрын  үйл ажиллагааны  14 хоногийн тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөөг 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 01/310 дугаар албан бичгээр болон цахим мэйл /monitoring@ulaanbaatar.mn/ хаягаар НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хүргүүллээ.
3 Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.
/Нийт байгууллагуудын Удирдлагууд/
14 Тус газрын ажилтан албан хаагчид нь Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд тогтмол оролцож , нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол , онцгой тохиолдолд амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлган ажиллаж байна.  
       
НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/699 дугаар захирамжийн дагуу 14 хоног тутам хийсэн ажлын тайлан болон хийх ажлын төлөвлөгөөг холбогдох газарт хүргүүлэн ажиллана.Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2016 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн шуурхай хуралдаан дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2016.10.22                                                                                                                                      Сонгинохайрхан дүүрэг                                                                                                                         
 
Д/д
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар 1.  Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах чиг үүргийг холбогдох хэлтэс албадад хүргүүлсэн.       30
Үүрэг даалгавар 2.     Монгол улсын “Засгийн газрын 100 хоног” ажлын хүрээнд Засгийн газрын гишүүд нийслэлийн дүүргүүдэд ажиллах тул хувиарийн дагуу сайтар зохион байгуулах
2 Тус дүүрэгт Засгийн газрын гишүүн Хууль зүй дотоод хэргийн сайд С.Бямбацогт ажиллаж цагдаагийн 1,2,3 дугаар хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцсан.       90
Үүрэг даалгавар 3. Дүүргүүдийн ЗДТГ дүүргийн ИТХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу сонгуулийн ажлын бэлтгэлийг хангах, зохион байгуулж явуулах
3 Дүүргийн ЗДТГ дүүргийн ИТХ-ын ээлжилт сонгуулийн бэлтгэл ажлыг хангаж хуулийн дагуу шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангаж, төрийн албан хаагч нарыг ажлаас нь чөлөөлөн оролцсон.       100
 
 
 
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
 
 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2016  ОНЫ 10 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2016-10-25
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам  
Оноо
Үүрэг, даалгавар-Нэг. НИТХ-ын 2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны “Аз жаргалтай хот” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
1.
Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгуулах саналыг нийт 16 бүлэг, 45 зүйлийн хүрээнд боловсруулан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны 1/1233 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн.  
 
=
 
 
=
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд санал тусгах.
 
90
 Үүрэг, даалгавар-Хоёр. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх. /Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч Агентлагууд, Захирагчийн харьяа болон Өмчит үйлдвэр газрууд/
2.
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох хэлтэс, албадаас хариуцсан салбар, нэгжийн хүрээнд 7 хоног тутам хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гаргуулан нэгтгэж “Нэгдсэн төлөвлөгөө”-г Тамгын газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг тухай бүр тооцон ажиллаж ирсэн ба Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/699 тоот захирамжийн дагуу 14 хоног тутамд холбогдох мэдээллээ Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлж байхаар боллоо.        
 
=
 
 
=
Холбогдох мэдээллийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэх.
100
Үүрэг, даалгавар-Гурав. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” А/697 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, орлого бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын үр дүнг 14 хоног тутамд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст тайлагнаж, дүгнэж ажиллах.
3 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” А/697 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/747 тоот захирамжийг гарган Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Татварын хэлтсүүдэд төсвийн орлого бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын үр дүнг 14 хоног тутамд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт мэдээлж байх үүргийг өгсөн.
Нийслэлийн төсвийн орлогын төлөвлөгөө тасарч буйтай холбогдуулан дүүргийн Татварын хэлтсээс дараахь арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
 1. Үүнд:
 • Нийслэл хотын албан татвар,
 • Усны нөөц ашигласны төлбөр,
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар,
 • Цалин хөдөлмөрийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого “Суутган-1” татварын төрлүүдийн төлөвлөгөөг биелүүлэх боломжийн талаарх судалгааг сар бүрийн эхэнд аж ахуйн нэгж бүрээр гарган ажиллаж байна.
 1. Татвар төлөгчөөр шинээр 22 аж ахуйн нэгж, байгууллагыг бүртгэн, үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар, бууны албан төлөгчөөр бүртгэлтэй сүүлийн 3 жил үл хөдлөх эд хөрөнгө, бууны  албан татварын ногдуулалт хийгдээгүй иргэн, аж ахуйн нэгжийн судалгааг гарган бааз цэгцлэх ажлыг эхлүүлээд байна. Мөн архи, тамхины тусгай зөвшөөрөл авсан 5 аж ахуйн нэгжийг нийслэл хотын албан татвар төлөгчөөр бүртгэсэн.
 2. Нийгмийн Даатгалын 2016 оны 1, 2 дугаар улирлын мэдээллийг үндэслэн ногдуулалтын хяналт хийж эхлээд байна. Цалин, хөдөлмөрийн хөлс /суутган-1/, Нийслэл хотын албан татвар төлөгчийн тайлангийн ирцийг стандарт түвшинд хүргэх ажлыг зохион байгуулсанаар 7 аж ахуйн нэгжийн тайланг хүлээн авч 998,427.5 төгрөгийн ногдуулалтыг нөхөн оруулсан.
 3. Татвар төлөгчдийн 2015 оны жилийн эцсийн үлдэгдэл баталгаажуулах ажлын явц 2016 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар 45.9 хувьтай байна. Энэхүү ажлын хүрээнд татварын илүү төлөлтийн судалгааг гарган аж ахуй нэгж, байгууллагын хүсэлтийн дагуу суутган тооцооллын бичилтийг хийж байна.
 4. 2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар Урьд оны тайлангийн 39,756,236.9 мянган төгрөгийн өрөөс 17,983,543.4 мянган төгрөг буюу 45.2 хувь, хяналт шалгалтын актын 13,743,541.1 мянган төгрөгийн өрөөс 447,338.7 мянган төгрөг буюу 3.2 хувийн өрийг барагдуулсан байна. Тайлант оны тайлангийн 101,072,592.5 мянган төгрөгийн ногдлоос 84,827,026.8 мянган төгрөг буюу 83.9 хувь, хяналт шалгалтын актын 5,250,871.5 мянган төгрөгийн ногдлоос 4,449,745.6 мянган төгрөг буюу 84.7 хувийн барагдуулалттай ажиллаж байна.
 5. Урьд оны болон тайлант оны өр, ногдлын дутуу үлдэгдэлтэй, өрөө төлж барагдуулахгүй байгаа 200–аад аж ахуйн нэгжийн судалгааг гарган дүүргийн Цагдаагийн хэлтсүүдтэй хамтран ажиллахаар төлөвлөөд байна. Нийт 17,278,000 төгрөгийн өр бүхий Андлайнс, 10,954,300 төгрөгийн өртэй АБ Барилга зэрэг 2 аж ахуй нэгжийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх Албанд хүргүүлээд байна. Шүүхэд 618,236,810 төгрөгийн өртэй Осиб аж ахуй нэгжийг нэхэмжилсэн.
 6. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах 4 объектын нийт 280 татвар төлөгч иргэн, аж ахуйн нэгжийн 6.1 тэрбум төгрөгийн үнэлгээ бүхий үл хөдлөх эд хөрөнгийг илрүүлсэн бөгөөд татварын албанд бүртгэгдээгүй хөрөнгийг бүртгэх, татварт хамруулах арга хэмжээг авсан.
 7. Автотээвэр өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын төрлөөр татвараа төлөөгүй 7914 иргэнд гар утасны дугаараар message хүргэхээр баазаас судалгааг хийж байна.
Татварын орлогын төлөвлөгөөний хэрэгжилт /2016.10.21-ний өдрийн байдлаар/
Татва-
рын
төрөл
Сарын Өссөн
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь
Сум, дүүргийн төсөв 1,760,122.0 1,775,044.0 100.8 21,206,004.1 25,821,036.4 121.8
Улсын төсөв 3,463,222.9 4,341,322.3 125.4 39,783,862.7 41,645,974.8 104.7
Аймаг, нийслэ
лийн төсөв
5,657,105.6 1,122,578.9 19.8 56,809,702.6 48,556,926.4 85.5
Нийт дүн 10,880,450.5 7,238,945.2 66.5 117,799,569.4 116,023,937.6 98.5
 
 
 
=
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
Орлого бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын үр дүнг 14 хоног тутамд тайлагнах.  
90
 
 
 
 
 
 
Үүрэг, даалгавар-Дөрөв. Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх. /Нийт байгууллагуудын Удирдлагууд/
4
Монгол Улсын “Дайчилгааны тухай” хуулийн хүрээнд цэргийн дайчилгааны бэлэн байдлыг ханган “Зарлан мэдээллийн дохио”-оор ажиллах үүрэг бүхий дүүргийн “Дайчилгаа удирдах бүлэг”-ийн гишүүд болон хороодын Засаг дарга нарын бүрэлдэхүүнийг дүүргийн Засаг даргын /маш нууц/ захирамжаар томилгоожуулсанаар “Зарлан мэдээллэх дохио”-оор он гарсаар нийт 4 удаа ажиллаад байна. Томилгоот бүрэлдэхүүнээс холбоо, дохиоллын бэлэн байдлыг ханган батлагдсан журмын хүрээнд ажиллах үүргийг хүлээлгэн ажиллаж байна.   = =
Удирдах ажилтан, албан тушаалтнуудын холбоо, дохиоллын бэлэн байдлыг хангах.
 
90
Үүрэг, даалгавар-Зургаа.  Монгол улсын “Засгийн газрын 100 хоног” ажлын хүрээнд Засгийн газрын гишүүд нийслэлийн дүүргүүдэд ажиллах тул хувиарийн дагуу сайтар зохион байгуулах. /Дүүргүүдийн ЗДТГазар/
5.
Монгол Улсын “Засгийн газрын 100 хоног” ажлын хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбатаас дүүрэгт ажиллан 124 дүгээр цэцэрлэгийн нэмэлт бүлэг, Дүүргийн Эрүүл Мэндийн төвийн үйл ажиллагаатай танилцаж дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, хороодын ажилтан, албан хаагчид болон  иргэдийн төлөөлөлтэй 2016 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр Соёл урлагийн их сургуулийн “Оюутан“ театрт уулзалт хийснээр нийт 350 гаруй хүн хамрагдлаа.  
 
=
 
 
=
 
 
Монгол улсын “Засгийн газрын 100 хоног” ажлын хүрээнд зохион байгуулж буй ажлын бэлтгэлийг хангах.
100
Үүрэг, даалгавар-Долоо. Дүүргүүдийн ЗДТГ дүүргийн ИТХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу сонгуулийн ажлын бэлтгэлийг хангах, зохион байгуулж явуулах. /Дүүргүүдийн ЗДТГ/
6.
Монгол Улсын Их хурлын 2016 оны 06 тоот тогтоолоор “Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит сонгуулийн санал авах өдөр”-ийг 2016 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр зохион байгуулахаар тогтоосны дагуу сонгуулийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах хуваарийн дагуу нийт 47 “Санал авах байр”-ыг бэлтгэн  шаардагдах нөхцөл, боломжоор ханган ажилласан. Үүнд:
 • Ерөнхий боловсролын сургуулийн байранд-17
 • Цэцэрлэгийн байранд – 9
 • Хороодын “Иргэний танхим”-ыг түшиглэн -15
 • Нийслэлийн Онцгой байдлын газарт-1
 • Түрээсийн байранд-5 “Санал авах байр”-ыг байгуулан нийт 235 төрийн албан хаагчдыг томилон хэсэг тус бүрт 2 итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч болон цагдаагийн ажилтанг  тус тус ажиллуулсан. Нийт 8 хэсэгт сонгогчдын ирц 50-аас дээш хувьтай гарсан ба үлдсэн хэсэгт нэмэлт санал хураалтын ажлыг хуулийн хүрээнд зохион байгуулсан.   
 
 
=
 
 
=
 
 
Сонгуулийн ажлыг зохион байгуулах.
30
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                                    Ж.ЭРДЭНЭБАТ
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                                    А.ДАМЦАГДОРЖ
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                                       О.НЯМБАТ
 
ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                       З.НАРАНТУЯА
 2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2016 оны 10 дүгээр сарын 20 өдөр                                                                        Сүхбаатар дүүрэг
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үнэлгээ
/0-100/
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх. /Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч Агентлагууд, Захирагчийн харьяа болон Өмчит үйлдвэр газрууд/  Нийслэлийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөний хуваарийн дагуу холбогдох үүрэг даалгавар, мэдээ тайлан 14 хоног тутам улаанбаатар.мн сайт буюу НЗДТГ хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тасагт шуурхай болох өмнөх 7 хоногийн пүрэв гаригт тогтмол хүргүүлдэг болно.  
2 Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.
/Нийт байгууллагуудын Удирдлагууд/
НЗДТГ аас ирүүлсэн  2016 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 03/3158 дугаар хэрэгжилтийг хангаж ажиллах тухай албан бичгийг хүлээн авч танилцсан болно.  
3 Монгол улсын “Засгийн газрын 100 хоног” ажлын хүрээнд Засгийн газрын гишүүд нийслэлийн дүүргүүдэд ажиллах тул хуваарийн дагуу сайтар зохион байгуулах. /Дүүргүүдийн ЗДТГазар/  Уг ажлын хүрээнд Боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын сайд Ж.Батсуурь улсын их хурлын гишүүн Д.Цогтбаатар болон холбогдох албаны хүмүүсийг дүүргийн Засаг дарга Д.Бадарсан нь хүүхдийн урлан бүтээх төв хүлээн авч үйл ажиллагааг сайтар зохион байгуулсан болно.  
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                               Д.БАДАРСАН
 
НЭГТГЭСЭН:
ХШҮ-НИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   М.ЭРДЭНЭБААТАР
 
2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ  ӨДРИЙН  НИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ
АЖИЛТНЫ  ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС  ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4 5
1. НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд мал  эмнэлгийн  чиглэлээр хэрэгжүүлэх  зорилт, арга хэмжээний  саналаа 2016 оны 10 дугаар сарын 13-ний  өдөр  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст цахимаар хүргүүлсэн. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд мал  эмнэлгийн  чиглэлээр хэрэгжүүлэх  зорилт, арга хэмжээний  саналаа Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст цахимаар хүргүүлсэн.
 
-

 
-
100
2. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж  байна. 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэлийг хүргүүлсэн. 
2016.10.21 өдрийн 01/312 тоот албан бичгээр 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөөг
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн.
 
-

 
 
-

 
 
-

 
100
4.
Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.
/Нийт байгууллагуудын Удирдлагууд/
Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх талаар өгсөн үүрэг даалгаврыг байгууллагын удирдах ажилтнуудад  танилцуулж  ажилласан
 
 
-

 

 
-
100

2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
/Өмчийн харилцааны газар/
 
Үүрэг даалгавар Хариуцах хэлтэс Гүйцэтгэл Хувь
1 НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх. Захиргаа, санхүү, аж ахуйн хэлтэс Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа боловсруулан 2016 оны 10 дугаар сарын 14-ны өдрийн 2/171 тоот албан бичгээр хүргүүллээ. 100%
2 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх. Захиргаа, санхүү, аж ахуйн хэлтэс Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байгаа бөгөөд 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг нэгтгэн хүргүүлэхээр ажиллаж байна. 80%
3 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” А/697 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, орлого бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын үр дүнг 14 хоног тутамд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст тайлагнаж, дүгнэж ажиллах. Захиргаа, санхүү, аж ахуйн хэлтэс
 
Орлого бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын тайланг нэгтгэн Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлэлээ. 100%
4 Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх. Нийт албан хаагчид Үүрэг даалгаврын биелэлтийг ханган ажиллаж байна. 100%


2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
/Газрын алба/
 
Үүрэг даалгавар Хариуцах хэлтэс Гүйцэтгэл Хувь
1 НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх Захиргаа удирдлагын хэлтэс
О.Дагвадорж
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа боловсруулан хүргүүлэхээр ажиллаж байна. 80%
2 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх. Захиргаа удирдлагын хэлтэс
О.Дагвадорж
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байгаа бөгөөд 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг нэгтгэн 2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр цахим хаягаар болон албан бичгээр НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс хүргүүллээ. 100%
3 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” А/697 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, орлого бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын үр дүнг 14 хоног тутамд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст тайлагнаж, дүгнэж ажиллах. Үнэлгээ төлбөрийн хэлтэс
 
Орлого бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын тайланг нэгтгэн 10 дугаар сарын 21-ны өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хүргүүллээ. 100%
4 Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх. Нийт хэлтэс албадын удирдлагууд Үүрэг даалгаврын биелэлтийг ханган ажиллаж байна. 100%
1.НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа 10 дугаар сарын 21-ний өдөр 02/786 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн.
2.
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст 01/787 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.
3.
 А/697 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажилласан.
4. Өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлж ажилласан.
5.
 А/709 дүгээр захирамж хэрэгжилтийг ханган биелүүлж ажилласан.
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2016 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
1. Дүүргийн ЗДТГ дүүргийн ИТХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу сонгуулийн ажлын бэлтгэлийг хангаж, зохион байгуулж ажилласан.       2016 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр “Санал авах байрыг байгуулах, ахлах зохион байгуулагч, зохион байгуулагчдыг томилох тухай” дүүргийн Сонгуулийн хорооны нарийн бичгийн даргын гарын үсэг бүхий тогтоол гарсан. Тогтоолын дагуу дүүргийн Сонгуулийн хэсгүүдэд санал авах, тоолох ажлыг зохион байгуулах 60 санал авах байр, санал авах байруудад ажиллах ахлах зохион байгуулагч, зохион байгуулагчдыг томилсон.
     Сонгуулийн тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.7, 97 дугаар зүйлийн 97.14 дэх хэсэг,  Сонгуулийн ерөнхий хорооны 172 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн 2016 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр дүүргийн сонгуулийн 15 хэсэгт техникийн тооллого хийсэн.
      Сонгуулийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.4, 106 дугаар зүйлийн 106.1, 106.2, 106.3, 106.4, 106.5, 106.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн нийт сонгогчдын тавь буюу түүнээс дээш хувь нь санал хураалтад оролцоогүй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 дугаар тойрогт хамаарах нийт 17 хэсэгт нэмэлт санал хураалтыг 2016 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр явуулахаар болов.
  Нэмэлт санал хураалт явуулахад хяналт тавьж ажиллана. 100%
 
                                                          
                                                           ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                            Д.ОРОСОО
 
                                                           БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                                                           ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ,
                                                           ҮНЭЛГЭЭНИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ
                                                           ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                          Б.ДАГИЙМАА 
 
 
 
 
 2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
НИЙСЛЭЛИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР
2016 оны 10 дугаар сарын  21-ны өдөр                                                 Улаанбаатар хот       
                                                           
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ  
Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 1. Орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг ханган биелүүлэхийн тулд  Нийслэлийн татварын газрын 2016 оны 08 дугаар 15-ны өдрийн 04/715 тоот албан бичгээрх 2014, 2015 оны жилийн эцсийн 2016 оны нэгдүгээр улирлын нийгмийн даатгалын цалингийн сантай татварын “Суутган-1” тайлангаарх цалин хөдөлмөрийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлогын дүнг харьцуулсан судалгааг гаргасан.
2. 2016-10-01-ны өдрөөс 2016-10-20 байдлаар Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого /Суутган-1/- 6458654.3, Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар- 942144.6, Нийслэл хотын албан татвар- 170916.5, Усны нөөц ашигласны төлбөр- 11849.5, мянган,төг төвлөрүүлсэн.
1. Нийслэлийн хэмжээнд 2016 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар  178,252,866.2 мянган төгрөгийн зөрүүтэй гарсан байна.
2.Нийт 7,583,567.9 мян.төгрөг буюу Нийслэлийн нийт төсвийн 24,4% бүрдүүлсэн байна
  1. Иймд зөрүүтэй тайлагнасан аж ахуйн нэгжүүдийн татвар ногдуулалт, төлөлтийн байдалд ногдуулалтын хяналт шалгалт хийж тайланг засварлуулах ажлыг зохион байгуулан ажилуулж сар бүрийн 25-нд мэдээ, тайланг нэгтгэж байхаар дүүргийн татварын албадад 2016 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 01/874 тоот албан бичиг хүргүүлсэн. Мөн Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газартай удидлагын түвшинд уулзалт хийн хамтарсан ажлын хэсэг байгуулан тогтмол мэдээлэл солилцон ажиллахаар яригдаж байна.
2.   Нийслэлийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх талаар бүх дүүргүүдэд 2016 оны 10 дугаар сарын 01 нээс 12 дугаар сарын 31 ны өдрийг дуусах хүртэл хугацаанд хийх ажлын удирдамж гаргаж хүргүүлсэн.
50
2 Нийслэлийн төвийн зургаан дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах 85 томоохон объектын судалгаан гарган дүүргүүдийн татварын албадад ҮХЭХ-ийн бүртгэл, ногдуулалтыг сайжруулах талаар судалгааг 2016.10.07-ны өдөр хүргүүлсэн. 2016-10-21 байдлаар 85 объектоос Сүхбаатар -16, Баянзүрх-17, нийт 33 ҮХЭХ-ийн судалгааг хүлээн авч нэгтгээд байна. ҮХЭХ-ийн албан татварыг бүртгэж, ногдуулалтыг оруулахад татварын хуулийн дагуу объект дээр очиж ажлын зураг авалт хийх, судлан дүгнэлт гарган ажиллаж байна. ҮХЭХ-ийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, судалгааг үнэн зөв авахын тулд ҮХЭХ-ийн өмчлөгч, Үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн газар болон бусад холбогдох газруудтай хамтран ажиллаж  байна. 39
3 1.  Гааль, татварын харьяа мэдээлэл технологийн улсын өмчит үйлдвэрийн газарт 2014, 2015, 2016 онуудын авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, төлбөрийн ногдол, төлөлт болон баазын дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүссэн 2 ш хавсралт хуудас бүхий 2016.10.13-ны өдрийн 01/884 тоот албан бичгийг хүргүүллээ.
2. Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв газарлуу 2015 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны байдлаар замын хөдөлгөөнд идэвхитэй оролцож буй тээврийн хэрэгслийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг гаргаж өгөхийг хүссэн 2016.10.13-ны өдрийн 01/885 тоот албан бичгийг хүргүүллээ.
3. Авто тээврийн үндэсний төврүү 2015, 2016 онуудад тээврийн хэрэгслийн үзлэг оношилгоонд орсон дэлгэрэнгүй мэдээлэл, 2014-2016 онд шинээр дугаар номер авсан тээврийн хэрэгслийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, 2015, 2016 онд улсын бүртгэлээс хасагдсан тээврийн хэрэгслийн мэдээллийг хүссэн 2016.10.13-ны өдрийн 01/886 тоот албан бичгийг тус тус хүргүүллээ.
 
 
  1. Гааль, татварын харьяа мэдээлэл технологийн улсын өмчид үйлдвэрийн газраас 2014, 2015, 2016 оны авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, төлбөрийн ногдол, төлөлтийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл 2016.10.18-ны өдөр ирсэнийг дүүрэг тус бүрээр ангилан задалж байна. Үүнтэй холбогдоод албан татвар, төлбөрийг төлөөгүй тээврийн хэрэгслийн мэдээллийг боловсруулж, дүүрэг тус бүрт хүргүүлэн тэдгээрийг албан татвар, төлбөрийг төлүүлэх ажиллагаа явуулна.
 
2.Замын  хөдөлгөөний удирдлагын төв газраас хариу ирүүлээгүй байна.
3. Авто тээврийн үндэсний төвөөс бичгийн хариу ирээгүй байна.
1. Ирсэн авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн баазад ажиллагаа хийж албан татвар, төлбөрийг төлсөн төлөөгүйгээр ангилан, төлөөгүй тээврийн хэрэгслийг татварын албадаар ангилан хүргүүлж тэдгээрийг төлүүлэх ажиллагаа хийнэ.
2. Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв газраас ирүүлсэн нийслэлд идэвхитэй хөдөлгөөнд оролцож буй тээврийн хэрэгслээс албан татвар, төлбөр төлөөгүй тээврийн хэрэгслийн мэдээллийг харьяа татварын албадад хүргүүлж албан татвар, төлбөрийг төлүүлэх ажиллагаа хийнэ.
3. Авто тээврийн үндэсний төвөөс ирүүлсэн мэдээллийн дагуу албан татвар, төлбөр төлөөгүй байгаа тээврийн хэрэгслийн мэдээллийг харьяа татварын албадад хүргүүлж төлүүлэх ажиллагаа явуулна.
 
4 НХАТ-ын системд нэвтрэх эрхийг Гааль татварын дэргэдэх  Мэдээлэл технологийн төвөөс Нийслэлийн татварын газрын удирдлага, хэлтсийн дарга нар, орлогын хэлтсийн байцаагч, дүүргийн татварын албадын орлогын тасгийн ТУАБ болон ТУБ нарт олгох ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа. Нийслэлийн татварын газрын удирдлага, хэлтсийн дарга нар, орлогын хэлтсийн байцаагч, дүүргийн татварын албадын орлогын тасгийн ТУАБ болон ТУБ нар ашиглаж байна.   Уг Системд татварын албанаас өгсөн бодлогын даалгавар байхгүй тул зөвхөн тайланд гарч буй алдаатай дүн мэдээний талаар засварлуулах, сайжруулж, шинэчлэх саналыг Орлогын хэлтэстэй хамтран Гааль татварын дэргэдэх  Мэдээлэл технологийн төвд хүргүүлж ажилласан. Тус төв нь Татварын ерөнхий газрын дэд даргаар ахлуулсан ажлын хэсэгтэй системийг хүлээлцсэний дараа системийн сайжруулалтын саналыг хүлээн авахаа мэдэгдсэн. 50
5 Төсвийн орлого бүрдүүлэлийг хангах захирамжийн  дагуу Хүү, торгуулийн орлогыг Төсвийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.7.2-т “Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг ашигласны төлбөр болон борлуулсны орлого, хүү, торгуулийн гэж заасныг үндэслэн нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх асуудлыг шийдвэрлэж өгнө үү гэсэн 01/815 албан тоотыг 2016 оны 09 дүгээр сарын 27 өдөр ТЕГ-т хүргүүлсэн. ТЕГ-аас 2016 оны 9 дүгээр сарын 29-ны 01/412 албан тоотоор Хүү, торгуулийн орлогыг нийслэлийн төсөвт шууд төвлөрүүлэх боломжгүй гэсэн хариу ирсэн. Гааль, Татварын Ерөнхий газрын даргын 2016 оны 01 сарын 28-ны өдрийн А/20 дугаар тушаалаар Нийслэлийн татварын газарт бүртгэлтэй татвар төлөгчдийг “Татвар төлөгчийг бүртгэх журам”-ын 7.1, 7.3-д заасан шалгуур үзүүлэлтийг үндэслэн УТОХГ, аймаг, дүүргийн татварын хэлтэст шилжүүлсэнээр дээрх хүү, торгуулийн орлогыг нийслэлийн төсөвт шууд  төвлөрүүлэх боломжгүй. Нийслэлийн төсвийн татварын орлогыг бүрдүүлэх зорилгоор тодорхой шалгуурыг хангасан татвар төлөгчдийг Нийслэлийн Татварын Газрын харъяанд шилжүүлэх асуудлыг судлан Сангийн яамтай зөвшин энэ оны эцэст шийдвэрлэх болно  
6 Ус ашиглагч байгууллагуудын ус ашиглах гэрээ, дүгнэлт, үнийн дүн, усны хэрэглээ метр куб, гэрээний дугаарын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг  авахаар 2016 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр Нийслэлийн татварын газрын даргын 01/827, 01/828, 01/829, 01/830 тоот албан бичгүүдийг холбогдох газруудад хүргүүлсэн Монгол ус” ТӨҮГ,  “Нийслэлийн Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газар, “Ус сувгийн удирдах газар”, “Туул голын сав газрын захиргаанаас 2015, 2016 онуудын ус ашиглах дүгнэлт, гэрээ авч татварын ногдол, төлөлтийг тулгаж байна.   2015, 2016 оны Ус ашиглах дүгнэлт, гэрээг авч нэгтгэн харъяа дүүргүүдэд хүргүүлэн ногдол төлөлтийг тулгах, ус ашиглах гэрээ байгуулан ус ашигласан  боловч ногдолтой тайлан ирүүлээгүй, Ус ашиглах гэрээ байгуулаагүй боловч ус ашиглаж байгаа аж ахуй нэгжүүдийг татварт хамруулах, Татварын өр, ногдол барагдуулаагүй татвар төлөгчийг татварт хамруулж хураан барагдуулах  ажлыг эрчимжүүлэх тал дээр ажиллаж байна. 40
 
 
Хянасан:ТУАБ                                        Ч. Оюунцэцэцэг
Боловсруулсан:                                Ө.МягмарсүрэнНийслэлийн Байгаль орчны газар
 
2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 2016 оны 10 дугаар сарын  18                                                                                                                                      Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
2 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх. /Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч Агентлагууд, Захирагчийн харьяа болон Өмчит үйлдвэр газрууд/ Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст биелэлтийг хүргүүлэн ажилласан. Мөн 2016.10.18-нд НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайланг 1/1165, 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөөг 1/1170 дугаартай албан бичгээр тус тус хүргүүлэн ажилласан. - - - 100
3 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” А/697 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, орлого бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын үр дүнг 14 хоног тутамд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст тайлагнаж, дүгнэж ажиллах. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” А/697 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд байгууллагадаа ажлын хэсэг байгуулан үр дүнг тайлагнахаар ажиллаж байна. - - - 50
4 Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.
/Нийт байгууллагуудын Удирдлагууд/
Тус байгууллагын удирдлагууд болон нийт албан хаагчид үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. - - - 100
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:         
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН
ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                                                                Э.БАТТУЛГА
 
ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                           С.СОРОНЗОНБОЛД
 
 НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛСТИЙН
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                 Р.САРАНЦЭЦЭГ
 
ХЭСЭГЧИЛСЭН ИНЖЕНЕРИЙН ХАНГАМЖИЙН УДИРДАХ ГАЗАР ОНӨААТҮГ
 
2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Товч агуулга Хугацаа Биелэлт
1 НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлийн саналаа Нийслэлийн Засаг Даргын тамгын газрын Стратеги бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст 2016 оны 10 дугаар сарын 14-ны өдрийн 1/219 тоот хүргүүлсэн.
4 Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх.
/Нийт байгууллагуудын Удирдлагууд/
14 Манай байгууллага хагас цэргийн  зохион байгуулалтай ажилладаг тул байнгын дарга, бүх ажилтан ажиллагсадын утас нээлттэй байдаг.
 
2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
  2016 оны 10 дугаар сарын 21                                                                                                            Улаанбаатар хот
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төслийг боловсруулан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст 2016 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 01/166 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн.
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд 5 зорилтын хэрэгжүүлэх арга хэмжээг боловсруулан, саналаа хүргүүлсэн.
- Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх үүднээс нийтийн үйлчилгээ, дэд бүтцийн байгууллагуудтай холбоотой асуудлуудыг үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлнэ. 90
2 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх. Байгууллагын санхүү, төсөвтэй холбогдолтой тайлан, шаардлагатай мэдээ мэдээллийг цаг тухай бүрт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст тайлагнан ажиллаж байна.     100
3 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” А/697 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, орлого бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын үр дүнг 14 хоног тутамд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст тайлагнаж, дүгнэж ажиллах. Тус төв нь төсвийн орлого бүрдүүлэгч байгууллага биш бөгөөд батлагдсан төсвийн дагуу төрийн чиг үүрэгт хамаарах ажил, үйлчилгээг хэрэгжүүлдэг, орон нутгийн өмчит, аж ахуйн тооцоот ашгийн төлөө бус хуулийн этгээд юм.     -
ДУНДАЖ ҮНЭЛГЭЭ 95
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                                     Ч.ГАН-ОЧИР
 
БОЛОВСРУУЛСАН: ДАРГЫН ТУСЛАХ, АРХИВ, БИЧИГ
ХЭРГИЙН АЖИЛТАН                                            Э.ХУЛАН
 
2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 

Товч агуулга Хугацаа
1 НИТХ-ын  2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "Аз жаргалтай хот" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын саналаа энэ долоо хоногт багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын төсөлд Нийслэлийн биеийн тамир, спортын салбарын зорилт, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын /өмнө өгсөн/ саналаа дахин нягталж шалгаад Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст 2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр anujinb@outlook.com мэйл хаягаар хүргүүлсэн.
2 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Шуурхай мэдээллийн үзүүлэлтийг батлах тухай” А/699 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 14 хоногт хийсэн ажлын товч тайлан, дараагийн 14 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө, чиглэл зэргийг НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс ирүүлж байх. /Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч Агентлагууд, Захирагчийн харьяа болон Өмчит үйлдвэр газрууд/ Монгол Улсын нийслэл хот үүсч байгуулагдсаны 377 жилийн ойд зориулан Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/652 дугаар захирамжаар “Спортлог Улаанбаатар-2016” биеийн тамир спортын өдөрлөг, бүх нийтийн гүйлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж 170 гаруй байгууллагын 5300 гаруй хүн оролцож үйл ажиллагаагаа сурталчиллаа.
Ирэх 14 хоногт тус хорооноос Нийслэлийн иргэдийн спортын наадмын волейболын тэмцээнийг 10-р сарын 30-нд, сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг 11-р сарын 05-нд зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлаа хангаж байна.
4 Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон амралтын өдрүүдэд гар утсаа нээлттэй байлгаж, онцгой тохиолдолд ажиллахад бэлэн байх. /Нийт байгууллагуудын Удирдлагууд/ Нийслэлийн нийтийн биеийн тамир, спортын хорооноос энэхүү заалтыг мөрдлөг болгон ажиллаж байна.
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР,
СПОРТЫН ХОРОО
  “Монгол наадам цогцолбор” ОНӨТҮГазар
10 дугаар сарын 01-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 13-ны өдрийг хүртэл
хийсэн ажлын тайлан
Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.
·         Өвлийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө гарган батлуулж, төлөвлөгөөний дагуу Хүй долоон худгийн баяр наадмын талбайд байрлах нийтийн бие засах газруудын цэвэр бохир усны шугамыг компрессороор үлээлгэн суллах, ил задгай холболтын цахилгааны шугам болон моторуудыг авч хураах
·         Үерийн улмаас талбайд ил задгай үүссэн хог хаягдлыг цэвэрлэх, шороогоор дүүргэгдсэн далан суваг шуудууг чөлөөлөх, шороог ачиж зайлуулах
·         Гэр баазын гэрүүдийн хаяаг манах, цахилгаан хангамжийг залгах
·         Автомашин техникүүдийн засвар үйлчилгээг хугацаанд нь хийсэн.
  Архив албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын талаар  
Тус байгууллагад 14 хоногийн хугацаанд гаднаас 3 албан бичиг ирснээс хариутай 2 хариугүй 1 албан бичгийг бүртгэж, гадагш байгуулагуудад 15 албан бичиг явсан болно. Байгууллагын даргын А тушаал 3, Б тушаал 2, байгууллагын даргын шуурхай хурлыг 4  удаа хийж, шуурхайн үүрэг даалгаврыг өгч, биелэлтийг хэлтэс албадуудаар гарган холбогдох арга хэмжээг авч ажилласан.
 
Цаг үеийн холбоотой ажлуудаас
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар жил бүрийн тав, аравдугаар сарын хоёр дахь долоо хоногийн бямба гаригийг “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр” болгон зарласны  дагуу аравдугаар сарын 8-ны бямба гаригт “Монгол Наадам Цогцолбор” ОНӨТҮГазраас санаачлан “Ногоон төгөл” мод тарих өдөрлөгийг Хүй долоон худагт зохион байгууллаа.Тус арга хэмжээнд НИТХ-ын дарга Ц.Сандуй болон НИТХ-ын Тэргүүлэгчид, “Байгаль Эх Дэлхийгээ Аврах Тэнгэрлэг Аян” ТББ, МҮСХолбоо, “Гурван бүдүүн” хамтлаг, Sync хамтлаг, дуучин Эгшиглэн, Монгол Наадам Цогцолборын нийт ажилтан албан хаагчид оролцож 1,5 метрийн өндөртэй 60 нарс модыг тарьсан. 
Тус өдөрлөгт ирсэн зочид төлөөлөгчид Хүй долоон худгийн бүтээн байгуулалт болон ерөнхий төлөвлөгөөтэй танилцлаа. Мөн “Байгаль Эх Дэлхийгээ Аврах Тэнгэрлэг Аян” ТББ-ын Тэргүүн Б.Наранцогт нарс модыг хэрхэн тарих, арчлан хамгаалах, ургуулах талаар заавар, зөвлөгөө өгөв.