Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2016-11-21 15:12:39
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Боловсрол, cоёл шинжлэх ухаан, спортын яамтай хамтран Их, дээд сургуулиудын оюутнуудыг нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн цас, мөс цэвэрлэгээний ажилд татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Боловсролын газар/ 14 Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын алба
2 Нийслэлийн хэмжээний Ерөнхий боловсролын сургуулиудад өөсрдийн орчмын талбайн цас, мөс цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Боловсролын газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ 14
3 Батлан хамгаалах яамтай хамтран нийслэл хотоос гаргасан гол авто замуудын цас цэвэрлэгээний ажилд Цэргийн ангиудыг татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ 14
4 Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудын орчны 50 метр газрыг  тодорхойлж өгөх, цас мөс цэвэрлэгээний үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, Мэргэжлийн хяналтын газар/ 14
5 Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замуудад бодис, давс цацах ажлыг шуурхай зохион байгуулах. Дүүргүүд Иргэний хамгаалалтын үүрэгтэй цэргийн томилгот ангиудыг цас цэвэрлэгээний ажилд татан оролцуулж ажиллах. /Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ 14
6 Нийтийн тээврийн үйлчилгээ оргил цаг, ачаалал ихтэй үед зохицуулж ажиллах, шуурхай арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж ажиллах. /Нийслэлийн Тээврийн газар/ 14 Дэд бүтэц, гэр хороололын хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
7 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлаар Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудыг дараагийн долоо хоногоос хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БИЕЛЭЛТ
2016  ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 24-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙНУДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Товч агуулга Биелэлт Хувь
1 Боловсрол, cоёл шинжлэх ухаан, спортын яамтай хамтран Их, дээд сургуулиудын оюутнуудыг нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн цас, мөс цэвэрлэгээний ажилд татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Боловсролын газар/ - -
2 Нийслэлийн хэмжээний Ерөнхий боловсролын сургуулиудад өөсрдийн орчмын талбайн цас, мөс цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Боловсролын газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ - -
3 Батлан хамгаалах яамтай хамтран нийслэл хотоос гаргасан гол авто замуудын цас цэвэрлэгээний ажилд Цэргийн ангиудыг татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ - -
4 Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудын орчны 50 метр газрыг  тодорхойлж өгөх, цас мөс цэвэрлэгээний үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, Мэргэжлийн хяналтын газар/ - -
5 Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замуудад бодис, давс цацах ажлыг шуурхай зохион байгуулах. Дүүргүүд Иргэний хамгаалалтын үүрэгтэй цэргийн томилгот ангиудыг цас цэвэрлэгээний ажилд татан оролцуулж ажиллах. /Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ - -
6 Нийтийн тээврийн үйлчилгээ оргил цаг, ачаалал ихтэй үед зохицуулж ажиллах, шуурхай арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж ажиллах. /Нийслэлийн Тээврийн газар/ - -
 
7
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлаар Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудыг дараагийн долоо хоногоос хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлуудад газрын дарга Д.Баянбат оролцож,
Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөлд саналаа орууллаа.
100
 
 
                        ХЯНАСАН:
                        ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                                               Д.МЯГМАРСҮРЭН
 
                        НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                 Э.ГЭРЭЛМАА
 
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
         Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                             2016 оны 11 дүгээр сарын  29
 
   
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны заалт
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5
 
 
 
 
 
1
Нийслэлийн хэмжээний Ерөнхий боловсролын сургуулиудад өөсрдийн орчмын талбайн цас, мөс цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Боловсролын газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/  Тус дүүргийн 2016 оны 11 дүгээр сарын 22-ны “Баянзүрх дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын орчны 50м хүртэлх цас, мөс арилгах” удирдамж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн өгсөн үүрэг даалгавар, Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 63, 2012 оны 61 дүгээр тогтоолын  дагуу дүүргийн нутаг дэвсгэр дээрх ерөнхий боловсролын сургуулиудын ойр орчмын 50 м хүртэлх талбайн цас, мөс цэвэрлэх цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж ажиллалаа. 
Нийт 1569 хүн оролцож 10755м2 талбайг цэвэрлэсэн болно. Цэвэрлэгээнд тус дүүргийн Тамгын газрын “Нийгэм хөгжлийн хэлтэс”, “Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс”, “Боловролын хэлтэс” хяналт тавьж ажилласан.
   
 
 
100%
2 Батлан хамгаалах яамтай хамтран нийслэл хотоос гаргасан гол авто замуудын цас цэвэрлэгээний ажилд Цэргийн ангиудыг татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ 2016 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр Зэвсэгт хүчний 9 анги нэгтгэлийн 794 офицер, ахлагч, цэрэг дайчид ажилчин албан хаагчид анги байгууллагын ойр орчмын 50м хүртэлх талбай нийт 10482 м2 талбайн цас мөсийг арилгаж цэвэрлэсэн байна.
2016 оны 11 дүгээр сарын 22-ний өдөр Зэвсэгт хүчний 3 анги байгууллага нь 115 офицер ахлагч, цэрэг түрүүч 5 нэгж техниктэйгээр Зүүн 4 замын уулзвараас Сансарын аюулгүйн тойрог хүртэлх гол замын хажуу, туслах зам, явган хүний зорчих хэсгийн цас мөсийг цэвэрлэсэн.
   
 
100%
3 Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудын орчны 50 метр газрыг  тодорхойлж өгөх, цас мөс цэвэрлэгээний үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, Мэргэжлийн хяналтын газар/ Өнгөрсөн 3 хоногт 816 аж, ахуйн нэгж байгууллага, 1023 хүн оролцож нийт 34,680 м2 талбайг цэвэрлэсэн. Мөн тус дүүргийн нийтийн эзэмшлийн зам талбайн цэвэрлэгээг хариуцан ажилладаг Нийтлэг үйлчилгээний газрууд нийт 40821м авто зам, 16267м явган хүний замыг 257 хүний оролцоотой цэвэрлэж 318,9 тн цас, мөсийг 49 машинаар ачиж тээвэрлэсэн болно.
Одоогийн байдлаар тус дүүргийн нийтийн эзэмшлийн зам талбайн 80 гаруй хувийн цас, мөсийг арилгаад байна.
   
 
 
 80%
4 Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замуудад бодис, давс цацах ажлыг шуурхай зохион байгуулах. Дүүргүүд Иргэний хамгаалалтын үүрэгтэй цэргийн томилгоот ангиудыг цас цэвэрлэгээний ажилд татан оролцуулж ажиллах. /Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ Баянзүрх дүүргийн онцгой комисс 2016 оны 11 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 14:00 цагт хуралдаж хороод  болон аж, ахуйн нэгж байгууллага, Нийтлэг үйлчилгээний газруудын цас, мөс арилгах цэвэрлэгээг эрчимжүүлэх 7 хоногийн үүрэг даалгавар өгсөн.
Мөн Дүүргийн онцгой комиссын хуралдаанаар шаардлагатай үед хэрэглэх давс бодисыг нөөцлөн авахыг үүрэг болгосон байна.
2016 оны 11 дүгээр сарын 22-ний өдөр Зэвсэгт хүчний 3 анги байгууллага нь 115 офицер ахлагч, цэрэг түрүүч 5 нэгж техниктэйгээр Зүүн 4 замын уулзвараас Сансарын аюулгүйн тойрог хүртэлх гол замын хажуу, туслах зам, явган хүний зорчих хэсгийн цас мөсийг цэвэрлэсэн.
 
   
 
 
 
80%
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН
 
                                               ХЯНАСАН
                                              
                                               БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
                                               МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                               Г.НАНСАЛМАА
 
 
  
2016 ОНЫ 11 ДУГААР САРЫН 21-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Ус сувгийн удирдах газар
Товч агуулга БИЕЛЭЛТ
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлаар Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудыг дараагийн долоо хоногоос хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлуудад газрын дарга Ц.Төрхүү  оролцож,
Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөлд саналаа оруулж ажилласан.

 
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
 ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

 
   
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
 /түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол  хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлаар Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудыг дараагийн долоо хоногоос хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. НЗДТГазрын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэстэй хамтран Нийслэлийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалтад өөрчлөлт оруулахаар НИТХуралд тогтоолын төсөл бэлтгэж байна. Нийслэлийн харьяа газар агентлагуудаас ирүүлсэн саналыг нэгтгэн 6 концессын төсөл шинээр нэмж 9 төсөлд өөрчлөлт оруулан 95 төслийг жагсаалтаас хасахаар төсөл бэлтгэсэн.  Шинээр нэмэх төслүүдийн зардал ашгийн тооцоог  танилцуулгын хамт бэлтгээд байна. Нийслэлийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт нь 139 төсөлтэй байснаас 95 төсөл хасагдаж нийт 41 төсөлтэйгөөр хэрэгжих болно.   НИТХурлын тогтоол батлагдана.
 
  ТАНИЛЦСАН:
 
ГАЗРЫН ДАРГА                                                      Б.БАТ-ЭРДЭНЭ
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
МЭРГЭЖИЛТЭН                           Б.МӨНХЗУЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Товч агуулга Биелэлт
7 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлаар Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудыг дараагийн долоо хоногоос хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. -       11 дүгээр сарын 28-ны өдөр  Хууль зүй, төрийн байгуулалтын хороо,
-       11 дүгээр сарын 29-ний өдөр  Нийгмийн хөгжлийн хороо,
-       11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн  Гэр хорооллын хөгжлийн хороо, “Аз жаргалтай хот” хорооны хурлуудад Газрын дарга оролцсон. 
 
 
ХЯНАСАН: ДАРГА                  Я.БАЙГАЛМАА
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                      Э.ЗОЛМАА   
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2016 оны 11дүгээр сарын 21-ний өдрийн шуурхай хуралдаан дээрөгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2016.11.30 Сонгинохайрхан дүүрэг
 
Д/д
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар 1. Нийслэлийн хэмжээний Ерөнхий боловсролын сургуулиудад өөрсдийн орчмын талбайн цас, мөс цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах
1 Дүүргийн хэмжээний нийт 19 Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн 3389 сурагчид цэвэрлэгээд оролцож сургууль орчмын цас, мөс цэвэрлэсэн.   Нийтийн эзэмшлийн 51740м2 зам талбайн цас, мөсийг цэвэрлэсэн.     100%
Үүрэг даалгавар 2. Батлан хамгаалах яамтай хамтран нийслэл хотоос гаргасан гол авто замуудын цас цэвэрлэгээний ажилд Цэргийн ангиудыг татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулах.
2 Зэвсэгт хүчний 013 ,017 дугаар анги, Хилийн цэргийн 0151 дүгээр ангийн 380 офицер, ахлагч, түрүүч нар Нисэх - Яармагийн зам 8 км, Тахилтын 7,5 км авто зам болон явган хүний зам талбайн цас мөсийг цэвэрлэсэн. 124.000 м2 талбайн цас, мөсийг  цэвэрлэсэн.     100%
 
3. Төрийн захиргаа, төрийн үйлчилгээ, цэрэг, цагдаагийн  байгууллага, сургууль, цэцэрлэгүүдэд автозам , явган хүний замуудын цас мөс цэвэрлэх хуваарийг гарган өгч 2016 оны 11-р сарын 19-нд  бүх нийтийн цас цэвэрлээг дүүргийн Засаг даргын захирамжаар  зохион байгуулсан.
2016 оны 11-р сарын 26-нд  1-р хорооллын Өнөрийн гудамж,  5-н шарын уулзвараас үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж хүртэлх авто замыг цэвэрлэсэн. 
2016 оны 11-р сарын 19-нд цас цэвэрлэгээнд 1497 Аж ахуйн нэгж байгууллагын 7108 иргэн оролцож нийт 60 гаруй км авто зам, 131448 м2 явган хүний зам, 2016 оны 11-р сарын 25,26-нд ТҮТ, ТЦҮ ОНӨААТҮГ - ийн нийт 250 ажилтан тус тус цэвэрлэсэн     100%
Үүрэг даалгавар 4. Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замуудад бодис, давс цацах ажлыг шуурхай зохион байгуулах. Дүүргүүд Иргэний хамгаалалтын үүрэгтэй цэргийн томилгот ангиудыг цас цэвэрлэгээний ажилд татан оролцуулж ажиллах.
4. ТЦҮ ОНӨААТҮГ 303,3 тн давсны нөөц бэлтгэж, хариуцдаг авто замд маршрутын дагуу давс цацаж 165,6 тн нөөцийн үлдэгдэлтэй байна.
 
137.6 тн нөөц давс авто замуудад цацсан.     100%
 
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
 
 
 
 
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ
 
      2016.12.01.
д/д Товч агуулга Биелэлт
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлаар Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудыг дараагийн долоо хоногоос хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  нэгдсэн хурал болон дэд  хороодын хуралд нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга онцгой байдлын хурандаа Н.Уламбаяр оролцсон.
2. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн цас, мөс цэвэрлэгээний ажилд идэвхтэй оролцох Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболд нийт төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд нийслэлчүүдээ амралтын өдрүүдэд зохион байгуулж буй бүх нийтийн цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцохыг уриалсан.
1. Уриалгыг дэмжиж нийслэлийн Онцгой байдлын газрын албан хаагчид 2016 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр Тасганы овооны уулзвараас Гэсэр сүм,  Бөмбөгөрийн гэрэл дохио хүртэлх явган хүний замын цасыг цэвэрлэлээ. Цэвэрлэгээнд нийт 50 гаруй албан хаагч оролцлоо.
2. Мөн 2016 оны 11 дүгээр сарын 24-25-ны өдрүүдэд төвийн 6 дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, нийслэлийн Аврах ангийн давхардсан тоогоор нийт 730 албан хаагч Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэр Саппорогийн уулзвараас 5 шарын уулзвар хүртэлх 3 эгнээ, 2 урсгалтай 12 метрийн өргөнтэй 7.2 км-ын урт, 86400 м2 талбайтай автозамын хальтиргаа гулгаа бүхий дагтаршисан цасыг цэвэрлэлээ.
Цэвэрлэгээний ажилд нийслэл болон Сонгинохайрхан дүүргийн хот тохижилтоос давхардсан тоогоор 30 тонны даацтай 18 автомашин гарч тус бүр 5 удаа ачилт хийж нийт 2700 тонн цасыг зөөвөрлөж Цагаан овооны хогийн цэгт буулгалаа. 2016 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 19 цагийн байдлаар автозамын дагтаршисан цасыг бүрэн цэвэрлэж түүний улмаас гарсан ачигдаагүй цас 35 орчим хувьтай байна. Цас зөөх автомашин дутагдах, автозамын хөдөлгөөний  нягтаршил их байсан нь цэвэрлэгээний явцыг удаашруулж байлаа. Мөн Монос группын хамт олон халуун чацаргана, иргэд халуун аарц, цайгаар үйлчилсэн.
Налайх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Гал түймэр унтраах аврах 28 дугаар ангийн бие бүрэлдэхүүн байгууллагын ойр орчмын нийтийн эзэмшлийн 50 метр газрын авто замын зорчих хэсэг, явган хүний зам, ангийн байрны урд талбай, Соёлын ордны өмнөх нийт 4000 м2 талбайн цасыг, Багахангай дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Гал түймэр унтраах аврах 80 дугаар ангийн бие бүрэлдэхүүн дүүргийн 1-р хорооны нутаг дэвсгэр төв зам дагуу 1.2 км замын цасыг орон нутагтаа тус тус цэвэрлэлээ.
Энэхүү цэвэрлэгээг нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дэд дарга, онцгой байдлын хурандаа Д.Эрдэнэбаатар, дэд хурандаа Б.Үнэнбаатар нар удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж ажилаа. Цасны цэвэрлэгээг хийж гүйцэтгэх хугацаанд ямар нэгэн осол гэмтэл болон сахилгын зөрчил гараагүй болно. 

                              
                                                                                                    НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр                              Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар                   
 
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт Биелэлт
/хувь/
7 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлаар Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудыг дараагийн долоо хоногоос хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэд хороодын хурлуудад газрын дарга Д.Батсүх оролцож,
Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөлд саналаа оруулж ажилласан.
 
100%
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.

ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН                    
 ГҮЙЦЭТГЭГЧ                              Д.БАТСҮХ     
                                      
                                   
Огноо: 2016.11.30
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
 
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН                            Б.ЖАРГАЛАН
 
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУ
РХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВ
РЫН БИЕЛЭЛТ
 
Товч агуулга Биелэлт
  Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудын орчны 50 метр газрыг  тодорхойлж өгөх, цас мөс цэвэрлэгээний үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэж, арга хэмжээ зохион байгуулж мэдээ тайлан ирүүлэх /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, Мэргэжлийн хяналтын газар/           Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын нийт 150 албан хаагчид  2016 оны 11 дүгээр сарын 19-ны өдөр хуваарийн дагуу Баруун сэлбийн гудамж буюу “Тэди” төвийн уулзвараас “Их дэлгүүр” хүртэл зам талбайн авто замын зорчих хэсгийн 2 талын явган хүний зам, талбайн цас, мөсийг цэвэрлэсэн ба цас цэвэрлэгээнд тус газрын 150 албан хаагч оролцсон бөгөөд нийт 4,550 м.кв талбайн цас, мөсийг цэвэрлэлээ. DD6_7641DD6_7633DD6_763815151463_1336369959730494_13540427_n
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/797 тоот захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд дүүргүүд дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсүүд хуваарийн дагуу дүүргийн нутаг дэвсгэрт худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 2398 аж ахуйн нэгж, байгууллага, Сууц өмчлөгчдийн холбоод, 162 иргэнд өөрийн эзэмшил газраас гадна орчны 50м хүртэлхи нийтийн эзэмшлийн зам талбай, явган хүний зам, орц, шат довжооны цас мөсийг тогтмол цэвэрлэж, хальтиргаа гулгааны улмаас гэмтэж, бэртэхээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай мэдэгдэх хуудас хүргүүлж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар 115.730 м.кв талбайн цас мөс, хальтиргаа гулгааг цэвэрлүүллээ. Мөн их цэвэрлэгээний үеэр хаалттай байсан, оролцоогүй аж ахуйн нэгжийн талбайг нөхөж цэвэрлүүлэх арга хэмжээ авч ажиллаж байна. НМХГ-с “Мэдэгдэл” гарган дүүргүүд дэх МХХ-дэд хүргүүлсэн бөгөөд анхааруулга, сэрэмжлүүлэгийг НМХГ-н вэбсайтад байршуулсан болно. Мөн  хяналт шалгалт хийх явцдаа аж ахуйн нэгжүүдэд мэдэгдлийг хүргүүлж ажиллах талаар шуурхай дээр нийт байцаагч нарт үүрэгжүүлэн ажилласан бөгөөд мэдэгдэл хүргэсэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг гарын үсэг зуруулан баталгаажуулж байхыг нийт улсын байцаагч нарт үүрэг болгов.
      Нийслэлийн хэмжээнд 2017.11.25-ны өдрийн байдлаар цас цэвэрлэгээнд бодис 147.425тн, давс 662.889тн, элс 100м3 царцуулаад байна. Мөн дүүргүүдийн ЗДТГ-т НМХГ-н дүүргүүдээс ирүүлсэн цас мөс цэвэрлэгээний ажлын тайлан  мэдээг цаг тухайд нь хүргүүлэн ажиллаж байна.
 
     
 
 
                                                                                              НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
 2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
      ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2016.11.30
Үүрэг даалгаврын товч агуулга Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4 5 6
1. Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудын орчны 50 метр газрыг  тодорхойлж өгөх, цас мөс цэвэрлэгээний үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, Мэргэжлийн хяналтын газар/  
 
  
2016 оны 11-р сарын 19-21-ний өдрүүдэд Тус цагдаагийн газрын төв байрны болон харьяа дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсүүдийн алба хаагчид тус тусын дүүргийн Тохижилт үйлчилгээний байгууллагын цас цэвэрлэж байгаа үйлчилгээний ажилтнуудад халуун аарцыг газар дээр нь хүргэх ажлыг зохион байгуулсан.  
            Мөн тус цагдаагийн газрын Албадан саатуулах төвийн алба хаагчид 11- сарын 21,22-ны өдрүүдэд Чингэлтэй дүүргийн 12-р хорооны нутаг төвийн байрныхаа орчмын 1 км зам талбайн цасыг цэвэрлэсэн.
 
давхардсан  тоогоор цас цэвэрлэж байгаа 1750 ажилтанд 565 литр халуун аарц хүргэж үйлчилсэн. Үүрэг даалгавар хэрэгжсэн   100
2 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлаар Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудыг дараагийн долоо хоногоос хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.              Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын 11 дүгээр сарын 28, 29, 30-ны өдрүүдийн хуралдаанд тус газрын Төлөвлөлт зохион  байгуулалтын хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Б.Батсуурь, дэд дарга, цагдаагийн дэд хурандаа И.Баттөгс нар биечлэн оролцсон.    Үүрэг даалгавар хэрэгжсэн   100
 
 
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИОН  БАЙГУУЛАЛТЫН
АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН АХМАД                                              Ц.ОЮУНГЭРЭЛ
 
ХЯНАСАН: 
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИН БАЙГУУЛАЛТЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА                                     Б.БАТСУУРЬ   
 
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
д/д Үүрэг даалгавар Биелэлт
 
1
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлаар Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудыг дараагийн долоо хоногоос хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл хэлэлцэх хуралд тус газрын дарга Г.Анхныбаяр болон Захиргаа, удирдлагын газрын дарга О.Баттөмөр нар оролцлоо.
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАРmonitoring@ulaanbaatar.mn
2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр                 Нийслэлийн Нийтийн биеийн тамир, спортын хороо                   
 
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт Биелэлт
/хувь/
7 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлаар Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудыг дараагийн долоо хоногоос хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэд хороодын хурлуудад хорооны дарга Ж.Ганболд оролцож, Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөлд саналаа оруулж ажилласан.
 
100%
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.

ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРООНЫ ДАРГА Ж.ГАНБОЛД     
                                      
                                   
Огноо: 2016.11.30
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРООНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН Н.ӨЛЗИЙЖАРГАЛНИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН  2016.11.21-НИЙ  ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНӨӨС НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
                                                                                                                                                          
2016.11.30                                                                                                                                                                             Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн
түүнийг нотлох нотолгоо
Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
 1.  
Боловсрол, cоёл шинжлэх ухаан, спортын яамтай хамтран Их, дээд сургуулиудын оюутнуудыг нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн цас, мөс цэвэрлэгээний ажилд татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулах Боловсрол, cоёл шинжлэх ухаан, спортын яамнаас Их, дээд сургуулиудын оюутнуудыг нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн цас, мөс цэвэрлэгээний ажилд татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулахаар чиглэл удирдамж гаргаагүй байна.
    2016 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр ХААИС-ийн 2000 оюутан сайн дурын үндсэн  дээр  Зайсангийн уулзвараас Удирдлагын академи, Маршалын гүүр хүртэл 6 км зам, Миний дэлгүүрийн уулзвараас урагшаа Эдийн Засаг Бизнесийн дээд сургууль хүртэл 1 км зам , өөрийн хичээлийн байрны зам дагуух цасыг цэвэрлэсэн
    80
Үүрэг даалгаврыг: НХХ, Боловсролын хэлтэс Биелэлт гаргасан: Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтэн Д.Ундрах
 1.  
Нийслэлийн хэмжээний Ерөнхий боловсролын сургуулиудад өөсрдийн орчмын талбайн цас, мөс цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй сургууль,цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч нарт цас орж халтиргаа гулгаа үүсэж байгаатай холбогдуулан гадна орчныхоо талбайг байнга цэвэрлэж, халтиргаа гулгаанаас сэргийлж анхаарч ажиллах талаар чиглэл өгч, дараах ажлыг зохион байгууллаа. Үүнд:
 • Боловсролын хэлтсийн даргын “Ажил эрчимжүүлэх тухай” албан бичгийг хэрэгжүүлэн ажиллах чиглэл өгч, явцад нь хяналт тавин ажиллаж байна.
 • Цэвэрлэгээний  ажилд төрийн болон төрийн бус өмчийн ЕБ-ын 33 сургууль, 108 цэцэрлгийн 1989 ажилтан, албан хаагчид оролцож, 15326 м.кв газрын цасыг мөсөө цэвэрлэсэн байна

 • Сургууль, цэцэрлэгийн удирдах ажилтны шуурхай хурлаар цас орсон тохиолдол бүрд байгууллагынхаа орчны цас, мөсийг тогтмол цэвэрлэж, тайлагнан ажиллахыг үүрэг болгосон.
 • Хүйтний эрч чангарч, томуугийн вирусын шалтгаантай амьсгалын замын цочмог халдвар нэмэгдэх хандлагатай байгаатай холбогдуулан ханиад томуугаас сэргийлэх, ханиад хүрсэн тохиолдолд цаг алдалгүй тусгаарлаж, анги танхимд агааржуулалт, ариутгал цэвэрлэгээг сайтар хийх, ангиудад содын уусмал бэлдэж, сурагчдын амыг зайлуулах, багш, ажилчид, сурагчдын дархлааг сайжруулах амин дэм уухыг зөвлөн ажиллаж байна.
 • Хүйтний улирал дуусах хүртэл хальтиргаа гулгаанаас урьдчилан сэргийлэн, цас мөс цэвэрлэх ажлыг байнга цаг алдалгүй хийж байхыг сургууль, цэцэрлэгийн  захирал, эрхлэгчдэд  үүрэг болгон ажиллаж байна.
 
 
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар бүрэн хэрэгжсэн.
 
 
 
 
ЕБС, СӨББ-ууд гадна орчныхоо талбайг байнга цэвэрлэж, халтиргаа гулгаанаас сэргийлж анхаарч ажиллах
 
 
 
 
 
 
 
100%
Үүрэг даалгаврыг: НХХ, Боловсролын хэлтэс Биелэлт гаргасан: Боловсролыг хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ц.Батбаяр
 1.  
Батлан хамгаалах яамтай хамтран нийслэл хотоос гаргасан гол авто замуудын цас цэвэрлэгээний ажилд цэргийн ангиудыг татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулах Батлан хамгаалах яамны сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчтай хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2016 оны 11 дүгээр сарын 23-ны 20.00 цагаас 11 дүгээр сарын 24-ний 06.00 цаг хүртэл, 2016 оны 11 дүгээр сарын 26-ны 10.00 цагаас 18.00 цаг хүртэл Яармагын гүүрнээс Нисэхийн аюулгүйн тойрогийн уулзвар хүртэлх авто замын цас цэвэрлэгээний ажлыг  Зэвсэгт хүчний 013, 014, 120 дугаар ангийн 300 гаруй цэргийн албан хаагч, Зэвсэгт хүчний 017 дугаар ангийн техник хэрэгсэл оролцуулан хамтран ажиллаа.
 
     Цас цэвэрлэгээний үед дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс, Замын цагдаагийн хэлтэс, Тохижилт үйлчилгээний төвийн ажилтан, албан хаагчийг дайчлан замын хөдөлгөөний болон хэв журмын аюулгүйн арга хэмжээг хангаж ажилласан.
     Мөн цас цэвэрлэгээний ажлыг гүйцэтгэж байгаа цэргийн алба хаагчдад халуун аарц, цайгаар хангах арга хэмжээг Цэргийн штаб, дүүргийн 4, 5, 6, 7, 8 хороодтой хамтран зохион байгуулсан.
 
     Дээрхи  2 удаагийн  цас цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулахад Цэргийн штабын офицерууд идэвхтэй оролцож, удирдан ажилласан.
    100
  Үүрэг даалгаврыг: Цэргийн штаб, ТҮТ, ЗЦХ, Цагдаагийн II хэлтэс Биелэлт гаргасан: Цэргийн штабын офицер Г.Жаргалсайхан      
4 Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудын орчны 50 метр газрыг  тодорхойлж өгөх, цас мөс цэвэрлэгээний үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх.    Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг 951 аж ахуй нэгж байгууллагад хороодоор дамжуулан, байгууллага орчных нь 50 м хүртлэх газрыг бүрэн хариуцуулж цэвэрлэгээ, үйлчилгээг тогтмол хийлгэх тухай   дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 11-р сарын 23 ны 05/621 тоот албан шаардлагыг хүргүүлэн  цэвэрлэгээ үйлчилгээг өдөр тутам хариуцан хийлгэж байна.
      Дүүргийн хэмжээнд 15 олон нийтийн байцаагч ажилладаг бөгөөд дээрх аж ахуй нэгж байгууллагуудын орчмын 50 м талбайн тохижилт, цэвэрлэгээ, хальтиргаа, гулгааг арилгах ажилд хяналт тавьж ажиллаж байна
 
    100
Үүрэг даалгаврыг: ДБТХ,  МХХ Биелэлт гаргасан: ДБТХ-ийн мэргэжилтэн М.Очирпүрэв
БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ 95
 
 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:               ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА                                            Ж.АЛДАРЖАВХЛАН
 
 
ХЯНАСАН:                   ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
 ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                   Б.ЭНХБОЛД
                                                                          
НЭГТГЭСЭН:                ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН ХШҮ, УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                    Д.ЦАГААН
 
 
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4 5
1. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хуралд  тус газрын  дарга  А.НАрантуяа болон  орлогч дарга  нар  оролцсон.
  
- - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21 –НИЙ  ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
 ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
         2016.11.30
 
 
Д/Д
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит үр дүн
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ
 
 
1
Үүрэг даалгавар- 6 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлаар Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудыг дараагийн долоо хоногоос хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.
  Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд  тус газрын дарга Т.Оюунчимэг оролцсон  Хуралд оролцсон    
           
 
 
 
 
 
 
Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн  газар
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
1 Нийтийн тээврийн үйлчилгээ оргил цаг, ачаалал ихтэй үед зохицуулж ажиллах, шуурхай арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж ажиллах. /Нийслэлийн Тээврийн газар/ Өнөөдрийн байдлаар үндсэн, хот орчмын 86 чиглэлд 20 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 921 угсраа, их, дунд багтаамжийн автобус, троллейбусаар өдөр тутмын нийтийн тээврийн үйлчилгээг үзүүлж байна.
Үүнээс орой 21:00 цагийн байдлаар 554 тээврийн хэрэгсэл үйлчилгээнд ажиллах даалгавартайгаас дунджаар 510 - 525 автобус ажиллаж байна.
Иймд тус газраас нийтийн тээврийн үйлчилгээний 86 чиглэлээс 71 чиглэлийн
зорчигч урсгалын судалгааны ажлын 24 өдрийн дүнг нэгтгэн боловсруулалт хийсэн.

       Судалгаагаар нийтийн тээврийн 71 чиглэлийн зорчигч урсгал буюу ачаалал ямар цагуудад буурч байгааг тодорхойлоход 10:00-13:00, 13:00-16:00 цаг байсан бөгөөд үүнээс бууралт ихтэй 35 чиглэлийг тогтоож өдрийн цагаар цонхлуулан оройн цагаар нэмэгдүүлэхээр саналыг боловсруулсан.  Урьдчилсан байдлаар өдөрт 57 тээврийн хэрэгслийг цонхлуулж, орой 21:00 цагт ажиллах автобусны тоо 91 ширхэгээр нэмэгдүүлэхээр төлөвлөсөн.
Үүнд: 8 аж ахуйн нэгж байгууллагын 17 чиглэлийн 57 тээврийн хэрэгслийн өдөрт цонхлуулан оройн 20:00 цагт 98, 21:00 цагт 95, 22:00 цагт 34 тээврийн хэрэгсэлээр нэмэгдүүлэх графикийн зохицуулалт хийгдэхээр төлөвлөсөн.
Уг ажлын талаар Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хуралд 2016 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр хэрэгжүүлсэн болон төлөвлөсөн ажлаа танилцуулсан.
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний оройн буултыг өөрчлөх саналыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Захиргааны зөвлөлийн хуралд танилцуулсан.
2016 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрөөс нийтийн тээврийн үйлчилгээний цагийн хуваарийг цонхлуулан 21:00 – 22:00 цагт ажиллах тээврийн хэрэгслийн тоог нэмэгдүүлэн зорчигч урсгал өдрийн цагт багатай чиглэлүүдийн ажиллах тээврийн хэрэгсийн тоог бууруулан нэгдсэн даалгаварт өөрчлөлт оруулахаар тогтсон. 
         Мөн “Улаанбаатар смарт карт” ХХК-д ажлын 3 хоногийн өмнө нэгдсэн даалгаврыг хүргүүлэхээр шийдвэрлэсэн.
      100

7. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  ээлжит 6 дугаар хуралдаанаар хэлэлцүүлэгт байгууллагын удирдлага идэвхтэй оролцсон.
2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ
АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
  2016 оны 12 дугаар сарын 01                                                                                                            Улаанбаатар хот
 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн дэд хороодын хурлаар Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, концессын зүйлийн жагсаалт, өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудыг дараагийн долоо хоногоос хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын удирдлагууд идэвхтэй оролцох. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Дэд хороодын хуралд   тус төвийн дарга идэвхтэй  оролцсон.     100
ДУНДАЖ ҮНЭЛГЭЭ 100
 
 
ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                                      Ч.ГАН-ОЧИР
 
БОЛОВСРУУЛСАН: ДАРГЫН ТУСЛАХ, АРХИВ, БИЧИГ
ХЭРГИЙН АЖИЛТАН                                            Э.ХУЛАН
Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Жавзан нь :
 1. НИТХТ-ийн хурал
 2. Төсвийн төслийн 1-р хэлэлцүүлэг
 3. Нийслэлийн 2017 оны төсөв батлах тухай
 4. Нийслэлийн 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
 5. Нийслэлийн Өмчөөс 2017 онд хувьчлагдах хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн жагсаалт батлах тухай
 6. Нийслэлийн Өмчөөс 2016 онд хувьчлагдах хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн жагсаалтаас хасах тухай
  хэлэлцүүлэгт тус тус оролцож сууж санал дүгнэлт өгч ажилласан .2016 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр ЖДҮДТ-тэй холбоотой үүрэг даалгавар өгөгдөөгүй болно.2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
 Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газар   2016 оны 12 дүгээр сарын 01
 
Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлаар Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудыг дараагийн долоо хоногоос хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.  
 
2017 оны төсөвт санал /нэмэлт/ оруулахаар 2016 оны 11 дүгээр сарын 29 өдрийн 01/305 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Засаг Даргын бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Г.Өлзийбаярт хүсэлт хүргүүлж ажилласан.
100%
 
 
 
        
  БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:                                       Б.БАДАМЦЭЦЭГ / МЭРГЭЖИЛТЭН/
 
         ХЯНАСАН:                                                 Д.ЖАРГАЛСАЙХАН / ХЭЛТСИЙН ДАРГА/
 НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭ
 
 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Биелэлт
7  
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд
 
 
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлаар Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудыг дараагийн долоо хоногоос хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох
 
Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлууд хэлэлцэх Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэд хороодын хуралдаанд газрын удирдлага тухай бүр оролцож ажилласан.
“Нийслэлийн 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл”-тэй танилцаж санал өгч ажилласан.
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ОРЛОГЧ ДАРГА                                                                                          Ш.УРТНАСАН
 

ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                       Д.УРАНЦЭЦЭГ
 
БОЛОВСРУУЛСАН: ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
МОНИТОРИНГ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                          Н.ДҮНЖИЙМАА
 
 2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Нийслэлийн Боловсролын газар                                                                                                                                          2016.12.01
Үүрэг  даалгаврын дагуу   хийж  хэрэгжүүлсэн  үйл ажиллагаа Хүрсэн  бодит үр дүн /түүнийг  нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар  биелээгүй  бол  хэрэгжээгүй  шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1. Нийслэлийн хэмжээний Ерөнхий боловсролын сургуулиудад өөсрдийн орчмын талбайн цас, мөс цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Боловсролын газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/
1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн ойролцоох зам талбай, авто зам дагуух цасыг тогтмол цэвэрлүүлж халтиргаа гулгаа үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, цас цэвэрлэгээний ажилтай хуваарь гарган танилцаж, зохион байгуулсан үйл ажиллагааны  талаар 14 хоног тутам мэдээ ирүүлж байхыг /Дулааны улирал эхлэх хүртэл/ 2016 оны 11 дүгээр сарын 21-ны өдрийн  НБГ-ын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн дээр 8 дүүргийн Боловсролын хэлтсийн дарга нарт үүрэг чиглэл өгөн ажиллаж байна. / 2016 оны 11 дүгээр сарын 21-ээс 12 дугаар сарын 01-ны хооронд нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн ойролцоох зам талбай, авто зам дагуух цас цэвэрлэгээний ажилд нийт 11404 хүн оролцож 133559м2 зам талбайн цас мөсииг цэвэрлэсэн байна Дүүргүүд мэдээг 14 хоног тутам ирүүлж байна. - - 100
2. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлаар Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудыг дараагийн долоо хоногоос хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.
  Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэд хороодын хурлуудад газрын дарга Ж.Гантулга оролцож,Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөлд саналаа оруулж ажилласан. Хуралд оролцсон. - - 100
ТАНИЛЦСАН
ДАРГА                        Ж.ГАНТУЛГА
 
БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН:
 ДОТООД АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                        С.САЙНТӨГС
2016 ОНЫ 11 ДУГААР САРЫН 21-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 ХҮҮХЭД-ЗАЛУУЧУУДЫН СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУСГАЙ ЦОГЦОЛБОР
 
 
2016 оны 11 дүгээр сарын 30                                                                                                 Улаанбаатар хот
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Үүрэг даалгавар: Нийслэлийн хэмжээний Ерөнхий боловсролын сургуулиудад өөрсдийн орчмын талбайн цас, мөс цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Боловсролын газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/
01 Байгууллагын гадна явган хүн, автомашин зорчих хэсгийн зам талбай болон ойр орчмын 50м газарт шинэ орсон цас, мөсийг цохиж  цэвэрлэн  халтиргаа гулгаа үүсэхээргүй болголоо.
Цогцолборын хүүхдийн төв, залуучуудын төвийн барилгын үүдний довжоо, шатны гишгүүр зэрэг газруудад хүүхэд залуусыг халтирч унах бэртэхээс хамгаалан резин нааж тэднийг  аюулгүй зорчих орчинг бүрдүүллээ.                                Мөн цогцолборын хүүхэд залууст орчны ариун цэвэр, эрүүл аюулгүй амьдрах талаар заавар зөвлөгөөг байнга өгч ажиллаж байна .
Хүүхэд залуус тав тухтай аюулгүй орчинд амьдрах боломж бүрдсэн байна    
Үүрэг даалгавар: Боловсрол, cоёл шинжлэх ухаан, спортын яамтай хамтран Их, дээд сургуулиудын оюутнуудыг нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн цас, мөс цэвэрлэгээний ажилд татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Боловсролын газар/
02 Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр батлан гаргасан Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газруудын зам гудамж талбайн цас цэвэрлэх хуваарийн дагуу 2016 оны 11 дүгээр сарын 19-ны өдөр 10.00-14.00 цаг хүртэл Хүүхэд Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборын багш, оюутан залуус, ажиллагсад хуваарьт талбайн цэвэрлэгээг чанартай сайн хийж гүйцэтгэлээ.
Цэвэрлэгээнд 45 багш, ажиллагсад 20 залуус оролцсон ба нийтдээ 5000 метр талбайн цасыг цэвэрлэсэн.
Учир нь Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгээс баруун тийш Энхтайваны гүүр хүртэлх замд 2000 метр талбайн цэвэрлэгээг андуурч хийсэн ба мөн үндсэн хуваарьт газар болох Махатма Гандигийн гудамж Энхтайваны гүүрнээс зүүн тийш Home Plaza хүртэл 3000 метр талбайн зам, гудамжны цасыг цэвэрлэсэн.
   
 
 
 
                    ТАНИЛЦСАН:                          ДАРГА                                                                    Б.ЛХАМСҮРЭН
ХЭРЭГЖИЛТ НЭГТГЭСЭН: ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН                        М.ЧУЛУУНХҮҮ
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
2016 оны 12 сарын 01-ны өдөр                                                                                                           Налайх дүүрэг
 
ТОВЧ УТГА БИЕЛЭЛТ ҮНЭЛГЭЭ
1 Нийслэлийн хэмжээний Ерөнхий боловсролын сургуулиудад өөрсдийн орчмын талбайн цас, мөс цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Боловсролын газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/
Дүүргийн хэмжээнд цас цэвэрлэгээний ажлыг 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр зохион байгуулж ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын цас цэвэрлэгээнд татан оролцуулав.
Энэ удаагийн цас цэвэрлэгээнд 1021 сурагч, боловсролын байгууллагын 81 багш, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 325 оюутан, 62 багш оролцож нийт 3,7 км явган болон авто замын цас, мөсийг цэвэрлэсэн.
Хотын захирагчийн ажлын албанаас гаргасан хуваарийн дагуу:
Голомт цогцолбор сургуулийн 10-12 дугаар ангийн нийт 385 сурагчид, нийт 22 багш, сургуулийн захирал, 1 сургалтын менежер, 1 нийгмийн ажилтан нар Захын гэрлэн дохионоос Хангай сервис хүртэлх 0,75 км авто зам, явган хүний замын цасыг,
Эрдмийн оргил цогцолбор сургуулийн 10-12 дугаар ангийн нийт 191 сурагч, 9 багш, 1 нийгмийн ажилтан нар дүүргийн 4 замын уулзвар буюу Стар төвөөс 1 дүгээр хорооны байр хүртэлх 0,57 км авто зам, явган хүний замын  цасыг,
119 дүгээр сургуулийн 9-12 дугаар ангийн нийт 315 сурагч, 16 багш,  1 нийгмийн ажилтан, 1 сургалтын менежер 119 дүгээр сургуулийн урд талаас дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс хүртэл 0,83 км хүртэл авто зам, явган хүний замын цасыг,
Чандмань сургуулийн 10-12 ангийн нийт 78 сурагч 5 дугаар хорооны төв замын 700 метр авто зам, явган хүний замын цасыг,  109 дүгээр бага сургуулийн нийт 25 багш,  ажилчид сургуулийн орчны 50 метр мөн хуваарьт газар болох сургуулийн урд цагдаагийн кубоноос “Бэс богда” хүнсний дэлгүүр хүртэлх  засмал замын цас мөсийг тус тус цэвэрлэн хальтиргаа гулгаанаас сэргийлж ажиллалаа.
Багш сурагчидтай хамтран дүүргийн Засаг дарга Ч.Раднаабазар, Налайх хотын ерөнхий менежер бөгөөд ажлын албаны дарга М.Ганбаатар нар цас цэвэрлэх ажилд хамтран оролцлоо.
Энэ үеэр дүүргийн 23, 123, 140, 151, 152, 153, 208 дугаар цэцэрлэгийн багш, ажилтан албан хаагчид сайн дураар цэвэрлэгээ хийж буй бүх сурагчид, багш, албан хаагчдад халуун аарц, чацаргана өгсөн.
Мөн бүх сургууль өөрсдийн орчмын талбайн, цас мөсийг бүрэн цэвэрлэсэн.
   100 %
2 Батлан хамгаалах яамтай хамтран нийслэл хотоос гаргасан гол авто замуудын цас цэвэрлэгээний ажилд Цэргийн ангиудыг татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ Дүүргийн цэргийн штабтай хамтран Зэвсэгт хүчний 353, 014 дүгээр ангийн 120 хугацаат цэргийн албан хаагч, 30 ажилтан, Онцгой байдлын ерөнхий газрын гал унтраах 28 дугаар ангийн 30, ОБЕГ-ын харьяа Уул уурхайн аврах ангийн 25 албан хаагчдыг оролцуулан нийт 4,5 км авто замын цэвэрлэгээг зохион байгуулж ажилласан.  
 
 
100%
3 Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудын орчны 50 метр газрыг тодорхойлж өгөх, цас мөс цэвэрлэгээний үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, Мэргэжлийн хяналтын газар/ Налайх дүүргийн аж ахуйн нэгж байгууллагын цэвэрлэх талбайн байршлыг Захирагчийн ажлын албанаас тодорхойлж, Дүүргийн мэргэжлийн хяналтын байцаагч нартай хамтран хяналт тавих ажлыг зохион байгуулж байна.
Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага ойр орчны 50 метр газрын цас, мөсийг бүрэн цэвэрлэж дуусгасан. Мөн 7 хороогоор дамжуулан тус хороодын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагад албан бичиг, мэдэгдэх хуудастай хүргүүлэн, цэвэрлэгээнд хяналт тавьж ажиллав.
Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлдэг албан байгууллага, аж ахуй нэгжүүдэд цас орсон нөхцөлд орчны 50 метр газрыг тогтмол цэвэрлэх шаардлагатай багаж  хэрэгслийг байнгын бэлэн байлгах албан мэдэгдэл болон гарын авлагыг хороодоор дамжуулан хүргүүлсэн.
100%
4 Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замуудад бодис, давс цацах ажлыг шуурхай зохион байгуулах. Дүүргүүд Иргэний хамгаалалтын үүрэгтэй цэргийн томилгоот ангиудыг цас цэвэрлэгээний ажилд татан оролцуулж ажиллах. /Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ Цас их хэмжээгээр орсны дараахан буюу 2016 оны 11 дүгээр сарын 21-25-ны өдрүүдэд нийт 2 тонн давс, 4,7 тонн хайлуулах бодисыг нийтийн эзэмшлийн газар, авто замуудад цацсан.
Өвөршандын хэсгийн авто замын өгсүүр 6100 м2 талбайд 8 шуудай давс цацсан.
Дүүргийн хэмжээнд 7,1 тонн хайлуулах бодис нөөцөлснөөс одоогийн байдлаар 4,7 тонн хайлуулах бодис цацаж, 2,4 тонн нөөцтэй үлдээд байна.
45,4 тонн давс нөөцөлснөөс 11 сарын 30-ны байдлаар 22,4 тонн давс цацаж, 23 тонн давсны нөөцтэй үлдээд байна.
Цас цэвэрлэгээний ажилд Зэвсэгт хүчний 353, 014 дүгээр ангийн 120 хугацаат цэргийн албан хаагч, 30 ажилтан, Онцгой байдлын ерөнхий газрын гал унтраах 28 дугаар ангийн 30, ОБЕГ-ын харьяа Уул уурхайн аврах ангийн 25 албан хаагчдыг оролцуулсан.
100%
5 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлаар Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудыг дараагийн долоо хоногоос хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хуралд дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд тухай бүр идэвхтэй оролцож байна. 90%
 
 
 
 
                             
                                   ХЯНАСАН:
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                              Ж.АЛТАНГЭРЭЛ
                          БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ШУУРХАЙ АЖИЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   Г.ОДОНТУЯА
 
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ

                                                                                /НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР/
Товч агуулга Хугацаа  
Биелэлт
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлаар Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудыг дараагийн долоо хоногоос хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. 14 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлаар Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудыг дараагийн долоо хоногоос хэлэлцэх холбогдох албан тушаалтнууд нь тухай бүр оролцсон.
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗАР
 
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ


ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР БИЕЛЭЛТ
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлаар Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудыг дараагийн долоо хоногоос хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.    
Эдийн засаг нийгмийн 2017 оны зорилтын үндсэн чиглэлийн 4.7.2 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих “Нэг өрхөд нэг ажлын байр”, “Тогтмол орлого-тогтвортой амьдрал” хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх, 4.7.7 “Итгэлийн зээл” үндэсний хөтөлбөрийг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулж жижиг, дунд үйлдвэрлэл, өрхийн аж ахуй, бичил бизнес эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх,  4.7.9 Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хэрэгжүүлэн, түр болон байнгын ажлын байраар хангах зэрэг асуудлуудыг хурлаар оруулж хэлэлцүүллээ.
 
 
 
 
 
 
                                                                                               ХЯНАСАН: ДАРГА                                        П.БАТХҮЛЭГ   
    
                                                                                               БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                                                                                               МЭРГЭЖИЛТЭН                                          Н.ОДОНТУЯА
 
Байгууллага: Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй болон хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ /0-100%/
1 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ-ын нийт ажилчид Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгээс Нарантуулын уулзвар хүртэлх нийтийн эзэмшлийн газрын зорчих хэсгийн 2 тал, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн гол зам, авто зогсоол, оффисын урд зогсоолын нийт 13679 м2 талбайн цасыг бүрэн цэвэрлэсэн.  
 
 -
 
 
- - 100%
 
 
                   БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                   МЭРГЭЖИЛТЭН                        Ч.МЯГМАРДУЛАМ2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Хугацаа Өгсөн үүрэг даалгавар Биелэлт
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2016.11.07
 
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлаар Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудыг дараагийн долоо хоногоос хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.
 
Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төслийг  2016 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс эхлэн  НИТХ-ын Санхүү, төсөв, эдийн засаг, Хууль зүй, төрийн байгуулалт, Өргөдлийн хорооны хамтарсан хурал, Байгаль орчин, экологи, Нийгмийн хөгжлийн хорооны хамтарсан хурлуудад  байгууллагынхаа 2017 оны төсвийн талаар нэмэлт тайлбар, мэдээлэл өгч оролцсон. Мөн Нийслэлийн 2017 оны эдийн засаг, нийгмийн үндсэн чиглэл батлагдсантай холбогдуулан Нийслэлийн өмчийн концессын  зүйлийн жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тогтоолын төслийн батлахтай холбоотой НЗДТГ-аас 2016 оны 11 сарын 29-ны өдөр ирсэн 05/4009 тоот албан бичгийн хүрээнд концесс хариуцсан мэргэжилтнээс мэдээлэл, зөвөлгөө  авч ажиллалаа.
 
                                                      ТАЙЛАН ХЯНАСАН:                                  Г.ЧИНЗОРИГ /ЗУХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /
        ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:                              Г.ЭНХЗУЛ/ ЗУХ-ийн мэргэжилтэн/
2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 /№18/
 
2016 оны 12 дугаар сарын 01                                                                                                                                                                              Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлаар Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудыг дараагийн долоо хоногоос хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. Нийслэлийн Архивын газрын дарга НИТХ-ын 5-р чуулган, нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн бүлгийн болон байнгын хороодын бүх хурлуудад өөрийн биеэр оролцсон. Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд Нийслэлийн Архивын газраас хэрэгжүүлэх ажлыг тусгуулсан. - Хороодоос гарсан шийдвэрийг байгууллагын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж ажиллана.м 100%
НИЙТ ДҮН 100%
 
 
 
ХЯНАСАН:
                                                                ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ ДАРГА                               Д.ОЮУНТУЯА
БОЛОВСРУУЛСАН:
                                                                 ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН             О.НАРАНБАЯР
 
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
2016-12-01
7     Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлаар Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудыг дараагийн долоо хоногоос хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.
 
Нийслэлийн 2017 төсвийн төслийн хэлэлцүүлэгч Иргэдийн хурлын төлөөлөгч нарт нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн үзүүлэлт болон нийслэлд тулгамдаж байгаа асуудлаар тараах материал бэлдэн төлөөлөгч бүрт өгсөн.
 
НИЙСЛЭЛИЙН СТАТИСТИКИЙН ГАЗАР
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
  Нийслэлийн Худалдан авах ажилгааны газар
 
2016 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр
 
 
 
Үүрэг далгаварын биелэлтийн дагуу хийж  хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит
Үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
 
 
Үнэлгээ 0-100
1 2 3 4 5       6
1
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хуралд  тус газрын  удирдлага идэвхтэй  оролцсон.
 
- - Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах. 100%
                                          
 
 
 
                                             ТАНИЛЦСАН:
                                             ДАРГА:                                                       Э.БОЛОРМАА
 
                                             ХЯНАСАН:                                                                                
                                             ОРЛОГЧ ДАРГА                                         Б.ГҮНДСАМБУУ
 
                                             ЗСХ-н ДАРГА:                                             Б.СЭРГЭЛЭН
                                            
                                             БОЛОВСРУУЛСАН:        
        МЭРГЭЖИЛТЭН                                         М.ГЭРЭЛТУЯА
2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ  ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2016.12.01                                                                                                    Багахангай дүүрэг

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүйшалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
Нийслэлийн хэмжээний Ерөнхий боловсролын сургуулиудад өөсрдийн орчмын талбайн цас, мөс цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах
1  Хангай цогцолбор сургуулийн албан хаагчид сургуулийн орчмын цасыг бүрэн цэвэрлэсэн.  Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдыг талбайн цас, мөс цэвэрлүүлэх ажилд одоогоор зохион байгуулаагүй.
      Шаардлагатай тохиолдолд “Хангай цогцолбор сургууль”-ийн ахлах ангийн сурагчдыг татан оролцуулна
Сургуулийн орчны цасыг бүрэн цэвэрлэсэн. - - 100
Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудын орчны 50 метр газрыг  тодорхойлж өгөх, цас мөс цэвэрлэгээний үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх
2 Дүүргийн аж ахуйн нэгж байгууллагууд өөрийн эзэмшлийн 50м*50м газар, нийтийн эзэмшлийн авто зам болон явган хүний замын цас мөс цэвэрлэх талбайн хуваарийг 2013 оноос хойш аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хуваарилан дүүргийн Засаг даргын орлогчоор батлуулан төсвийн шууд захирагч нарын үр дүнгийн гэрээнд тусган ажиллаж хэвшсэн.  Цас мөс цэвэрлэх цэвэрлэгээний явцыг ЗДТГ-ын ТХҮХ, хороодын Тохижилт, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч нар тогтмол хяналт тавьж ажиллаж байна. Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагууд өөрийн хуваарьт газрын цас мөсийг цэвэрлэж хэвшсэн. - Цас мөсний цэвэрлэгээнд тогтмол хяналт тавьж ажиллах 100
Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замуудад бодис, давс цацах ажлыг шуурхай зохион байгуулах.
3 Авто замын  хальтиргаа гулгаанаас  сэргийлж дүүргийн “Хот  тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ нь 1,2-р хороог холбосон авто зам, 1 дүгээр хорооны Үнэгтэй гэр хорооллын авто зам, Цагдаагийн постын авто замын дагуу  2016 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр 580кг давс, 250кг бодис цацсан байна. 2016 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр 580кг давс, 250кг бодис цацсан байна. - Цас мөсний хальтаргаанаас сэргийлж бодис, давсыг цацна. 90БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
1. Дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш, ажилчид цас, мөс цэвэрлэх ажилд оролцсон. Баянгол дүүргийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн орчны цас, мөсийг 2016 оны 11 дүгээр сарын 19-20-ны өдрүүдэд цэвэрлэсэн. Дээрх ажилд дүүргийн бүх сургууль, цэцэрлэгээс багш, ажилчид оролцсон бөгөөд 1711  багш, ажилчид цэвэрлэгээнд гарч, 3045м2 талбайн цас, мөсийг цэвэрлэсэн. 2016 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн нийслэлийн шуурхай зөвлөгөөн дээр өгөгдсөн үүрэг даалгаврын дагуу сургууль, цэцэрлэгийн багш, ажилчдад дахин цэвэрлэгээ хийх үүрэг даалгавар өгч хяналт тавин ажилласан. Үүрэг даалгаврын дагуу 2016 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн байдлаар 10 сургууль, 7 цэцэрлэгийн 60 гаруй багш ажилчид оролцон гадна явган хүний замын цас, мөсийг цэвэрлэсэн.   Цас орсон үед цас цэвэрлэгээний ажлыг тухай бүр хийх 100%
2. Нийслэл хотоос гаргасан гол авто замуудын цас цэвэрлэгээний ажилд Цэргийн ангиудыг татан оролцуулсан. 2016 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр нийслэлийн Захирагчийн ажлын албаны хүсэлтийн дагуу Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын хуваариар Зэвсэгт хүчний 326 дугаар ангийн хугацаат цэргийн 20 албан хаагчийг Хан-Уул дүүргийн Чингисийн өргөн чөлөө Яармагийн 4, 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт цас цэвэрлэгээг хийлгэн нийт 3 км орчим газрын ажлыг Цэргийн штабын төлөвлөлт, сургалтын офицер, дэд хурандаа Д.Эрдэнэбаяр хариуцан хийлгэсэн.   Цас цэвэрлэгээний ажлыг шуурхай зохион байгуулахад хяналт тавьж ажиллах
100%
3. Дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудын орчны 50 метр газрыг  тодорхойлж, цас мөс цэвэрлэгээний үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлж ажилласан.  Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад орчны газрыг зураглалаар хариуцуулж өгсөн бөгөөд дүүргийн нутаг дэвсгэрт тохижилт, хог хаягдлын чиглэлээр ажилладаг олон нийтийн байцаагчид болон дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчдын хамтарсан хурлыг зохион байгуулж, нийт аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад тавих хяналтыг эрчимжүүлж мэдэгдэл хүргүүлэн цас цэвэрлэгээний ажил хангалтгүй байгаа 80 ААНБ, СӨХ-д арга хэмжээ авах тухай санал хүргүүлээд байна.   Цас цэвэрлэгээний ажлыг хангалтгүй гүйцэтгэж байгаа байгууллагуудад тавих хяналт, шалгалтыг нэмэгдүүлэх
100%
4. Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн авто замуудад бодис, давс цацах ажлыг шуурхай зохион байгуулсан. Мөн Иргэний хамгаалалтын үүрэгтэй цэргийн томилгоот ангиудыг цас цэвэрлэгээний ажилд татан оролцуулсан.  Дүүргийн тохижилт үйлчилгээний “Баянгол шинэ өргөө” ОНӨААТҮГ нь үйл ажиллагааны чиглэлийнхээ хүрээнд хариуцсан хэсгийн автозамуудад халтиргаа гулгаа үүсэх, хөдөлгөөний аюулгүй байдал алдагдах, зам тээврийн осол аваар гарах, явган зорчигч халтирч гэмтэх зэрэг болзошгүй аюулаас сэргийлэн давс, бодис цацах ажлыг тогтмол зохион байгуулж байгаа бөгөөд 11 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс хойш нийт 2 удаагийн цацалтаар 2 тн бодис, 4 тн давс зарцуулсан.
Дүүргийн Иргэний хамгаалалтын мэргэжлийн ангийн шуурхай командад үүрэг гүйцэтгэдэг цэргийн дүйцүүлэх алба хаагч 15 иргэнийг Гэсэр сүмээс Баянбүрдийн тойрог хүртэл орчмын явган хүний, авто замын гүвээ цэвэрлэн нийт 1 км газрын цас, мөсийг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулан ажилласан.
  Авто замуудад давс, бодис цацах ажлыг шуурхай зохион байгуулах
100%
 
 
 
 
 ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                                                    Л.МӨНХЗУЛ
      БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                 Б.ДАГИЙМАА 
 
 
 
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын
удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнийг
зохион байгуулах журмын хоёрдугаар хавсралт
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ,
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
/НИЙСЛЭЛИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН/
 
2016 оны 11 сарын 30-ны өдөр
 
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
Үнэлгээ
/0-100/
1. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлаар Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудыг дараагийн долоо хоногоос хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох.  
Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөлд тусгах байгууллагын саналыг НЗДТГ-ын ХШҮХ, НӨХГазарт тус тус хүргэж, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, дэд хороодын хуралд удирдлагууд оролцлоо.
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
100%


                                                                       БИЕЛЭЛТ ХЯНАСАН:
                ДАРГА                                         С.ЦАХИУР

БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                   АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН              Р.ОРГОДОЛ
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

2016  ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН
ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2016-12-01
Д/Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн  үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам Оноо
Үүрэг, даалгавар-НЭГ. Боловсрол, cоёл шинжлэх ухаан, спортын яамтай хамтран Их, дээд сургуулиудын оюутнуудыг нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн цас, мөс цэвэрлэгээний ажилд татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Боловсролын газар.
1. Нийслэл хотод орсон их хэмжээний цаснаар үүссэн хальтиргаа, гулгааг цэвэрлэх ажилд их, дээд сургуулийн оюутнуудыг дайчлан ажиллуулаагүй ба дараагийн удаад оюутны холбоодоор дамжуулан нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн цас, мөсийг арилгуулах ажилд татан оролцуулахаар дүүргийн Боловсролын хэлтсийн 2016 оны 256 дугаар албан тоотыг нутаг дэвсгэрийн нийт 7 их, дээд сургуулийн захиргаанд хүргүүлээд байна.     = = Оюутнуудыг цас, мөс цэвэрлэгээний ажилд татан оролцуулах. 10
Үүрэг, даалгавар-Хоёр. Нийслэлийн хэмжээний Ерөнхий боловсролын сургуулиудад өөрсдийн орчмын талбайн цас, мөс цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Боловсролын газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/
2. Дүүргийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдээс байгууллага орчмын цас, мөсний цэвэрлэгээний ажлыг цас орсон тухай бүр зохион байгуулан ажилласнаар нийт 11212 м2 талбайг хамруулж 600 гаруй багш, ажиллагсдыг оролцууллаа.  
=
 
=
Тухай бүр арга хэмжээ авч ажиллах  
Үүрэг, даалгавар-Гурав. Батлан хамгаалах яамтай хамтран нийслэл хотоос гаргасан гол авто замуудын цас цэвэрлэгээний ажилд Цэргийн ангиудыг татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/
3.
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын даргын өгсөн үүргийн дагуу дүүргийн дүйцүүлэх алба хаагч нийт 16 хүнийг  “Бэлэн байдлын дохио”-оор 2016 оны 11 дүгээр сарын 11, 19, 23-ны өдрүүдэд ажиллуулж доорх байршлуудад цас, мөсний цэвэрлэгээг хийлгэсэн. Үүнд:
 • 2016.11.11-ны өдөр Цэцэг төвийн уулзвараас байгалийн төв музей хүртэл,
 • 2016.11.19-ны өдөр Гадаад хэргийн яамнаас Шангри-ла, СТӨ-ний уулзвар хүртэл,
 • 2016.11.23-ны өдөр Гэсэр сүмийн уулзвараас Дөлгөөн нуурын уулзвар хүртэлх нийтийн зам талбайг хамруулан цэвэрлүүллээ.
= =
 
Цас, мөсний цэвэрлэгээний ажилд цэргийн ангиудыг татан оролцуулах. 100
Үүрэг, даалгавар-Дөрөв. Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудын орчны 50 метр газрыг  тодорхойлж өгөх, цас мөс цэвэрлэгээний үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, Мэргэжлийн хяналтын газар/
4.
Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбай болон авто зам, орон сууц, гэр хорооллуудын дундахи замуудын цас, мөсний цэвэрлэгээний ажлыг шуурхай зохион байгуулах зорилгоор дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны А/368 тоот тушаалыг гарган “Хальтиргаа, гулгаа, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх” ажлыг хэрэгжүүлэх үүрэг, чиглэлийг холбогдох газруудад өгч ажиллаж байна.
Аж ахуйн нэгж, байгууллага орчмын 50 м2 талбайг тухайн газруудад хариуцуулан эзэнжүүлэх зорилгоор  дүүргийн 1-6 дугаар хороодын нутаг дахь гол зам дагуу байрлаж буй нийт 930 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 180.527 метр2 талбайн зураглалыг гарган Засаг даргын Тамгын газрын даргаар батлуулсан. Нутаг дэвсгэрийн томоохон 1400 гаруй аж ахуйн нэгж, байгууллагатай тохижилт, цэвэрлэгээний чиглэлээр гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа ба үүнээс 850 аж ахуйн нэгж, байгууллагад “Албан даалгавар”-ыг хүргүүлэн гэрээ шинэчлэх ажлыг гүйцэтгэснээр ажлын явц 80 хувьтай явагдаж байна. 
Байгууллага орчмын 50 м2 талбайн цас, мөсний цэвэрлэгээ болон гэрэлтүүлэг, камерьжуулалтын байдалд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс, дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсүүдээс хяналт тавин ажиллаж байна.
= =
 
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагууд орчмын 50 метр газрыг  тодорхойлж өгөх.
70
Үүрэг, даалгавар-Тав. Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замуудад бодис, давс цацах ажлыг шуурхай зохион байгуулах. Дүүргүүд Иргэний хамгаалалтын үүрэгтэй цэргийн томилгот ангиудыг цас цэвэрлэгээний ажилд татан оролцуулж ажиллах. /Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/
5. 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийт 350 тонн давс, 0,5 тонн бодис, 20 тонн дайрга нөөцөлсөн.
2016 оны 10, 11 дүгээр саруудад нийслэл хотод их, бага хэмжээгээр орсон нийт 15 удаагийн цаснаар 199 тонн давс, 10 тонн дайргыг цацсан.
= =
Нутаг дэвсгэрийн авто замуудад бодис, давс цацах ажлыг шуурхай зохион байгуулах.
70
 


ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                           Ж.ЭРДЭНЭБАТ
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                          А.ДАМЦАГДОРЖ
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                                         О.НЯМБАТ
 
ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                      З.НАРАНТУЯАНИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БªÃªªД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ


 

 
 
Үүрэг даалгавар
 
Хэлтэс
 
Гүйцэтгэл
 
Хувь
 
 
 
1
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлаар Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудыг дараагийн долоо хоногоос хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. Өмчийн төлөөлөл, менежментийн хэлтэс  М.Энхболд
 
 
 
Өмчийн бүртгэл, хувьчлалын хэлтэс
Д.Итгэл
 
 “Нийслэлийн Концессын зүйлийн жагсаалт”-д Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт орших  “Урт цагаан үйлчилгээний төв”-ийн барилга байгууламжийг оруулах саналаа 2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 2/415 тоот албан бичгээр НЗДТГ-т хүргүүлсэн.  
 
“Өмч хувьчлалын жагсаалт батлах тухай”, “Хувьчлалын жагсаалтаас хасах тухай” 2 тогтоолын төслийг НИТХ-д өргөн барьж НЗД-ын Зөвлөлийн хурал, НИТХ Тэргүүлэгчдийн хурал, НИТХ-ын дэд хороодын хурал, Намын бүлгийн хурал зэрэг хурлуудаар хэлэлцүүлсэн бөгөөд НИТХ-ын 2016 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэг хийгдэнэ.
 
 
 
 
Биелэлттэй танилцсан:                                               Ч.Однасан /НӨХГ-ын дарга/
 
Биелэлт гаргасан:                                                Ц.Цолмон /ЗСХ-ийн мэргэжилтэн/
2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
№08
 
Үүрэг даалгавар Хэлтэс Гүйцэтгэл Хувь
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлаар Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудыг дараагийн долоо хоногоос хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. Захиргааны хэлтэс
О.Дагвадорж
НИТХ-ын 2016 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 6 дугаар хуралдаанаар нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төслийн анхны хэлэлцүүлэг хийгдлээ.
Тус хуралдаанд Албаны дарга Э.Болорчулуун, Орлогч дарга Б.Загдсамбар, Д.Нямдаваа, Газрын менежмент,  төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Ч.Очир, Газрын үнэлгээ, төлбөрийн хэлтсийн дарга Д.Дашцэцэг нар оролцлоо.
Мөн 11 дүргээр сарын 28, 29, 30-ны өдрүүдэд хуралдсан дэд хороодын хуралд Албаны дарга Э.Болорчулуун, Газрын менежмент,  төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Ч.Очир нар оролцлоæ ÃÇÁ-ûí òºëºâëºãººíèé òºñºëòýé õîëáîîòàé àñóóëòàä òàéëáàð, ìýäýýëýë õèéëýý.
100%
 
Танилцсан:                                       Э.Болорчулуун /Нийслэлийн Газрын албаны дарга/ӨМНӨХ ШУУРХАЙН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2016 оны 11 дүгээр сарын 07 өдөр                                                             Сүхбаатар дүүрэг
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үнэлгээ
/0-100/
1 Боловсрол, cоёл шинжлэх ухаан, спортын яамтай хамтран Их, дээд сургуулиудын оюутнуудыг нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн цас, мөс цэвэрлэгээний ажилд татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулах. Тус дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн зам талбай, авто зам, орчны 50м газрын цас, мөсийг тогтмол цэвэрлүүлж, хальтиргаа гулгаа үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлыг тогтмол зохион байгуулж байна. Энэ ажлын хүрээнд дараах ажлыг тогтмолжуулж байна.
1.         Цас, мөсний цэвэрлэгээг өвлийн улирал дуустал өдөр тутам хийх
2.         Хүүхэд, багачууд, эцэг эхчүүдэд зориулж,  сэрэмжлүүлэг, анхааруулга хийх
3.         Цэвэрлэгээний мэдээг 7 хоног бүр өгч хэвших
4.         Цас, мөсний цэвэрлэгээг Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Боловсролын хэлтсийн мэргэжилтнүүд хуваарийн дагуу явж хяналт тавих зэрэг болно.
Цас мөсний цэвэрлэгээг 56 сургууль, цэцэрлэгийн 31043м2 талбайд 1478 хүнийг оролцуулан хийсэн.
100
2 Батлан хамгаалах яамтай хамтран нийслэл хотоос гаргасан гол авто замуудын цас цэвэрлэгээний ажилд Цэргийн ангиудыг татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ Дүүргийн засаг даргын тамгын газрын ДБТХ нь цэргийн штабтай хамтран цэргийн 15 албан хаагч гаргаж Денверийн гудамж, Эрхүүгийн гудамжинд 2016 оны 11 дүгээр сарын 23, 24-ны өдрүүдэд цас цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулсан. Цэргийн албан хаагчдад цэвэрлэгээний багаж хэрэгсэл, цасны цохиур, хүрз хангаж өглөө, өдрийн хоолыг нь өгч ажиллуулсан. Цэргийн албан хаагчид Эрхүү, Денверийн гудамжны 560мкв авто зам болон явган замын цас, мөсийг цэвэрлэсэн болно.
 
 
3 Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудын орчны 50 метр газрыг  тодорхойлж өгөх, цас мөс цэвэрлэгээний үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, Мэргэжлийн хяналтын газар Нийслэлийн, дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудын орчны 50 метр газрыг тодорхойлж өгөх, цас мөс цэвэрлэгээ хийлгэх мөн үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх, байгууллагуудад цэвэрлэгээний тодорхой зааг тогтоох үүрэг даалгаврын дагуу Засаг даргын Тамгын газрын Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга Н.Цогзолмаа, ахлах мэргэжилтэн Б.Жаргал, мэргэжилтэн Н.Оюунчимэг, Х.Нандин-Эрдэнэ, Н.Бумцэнд нар байрны СӨХ-үүд, хороодын Ажлын албатай хамтарч газар дээр нь үйл ажиллагааг зохион байгуулж орчны 50 метрийн заагийг тодорхойлж, Тохижилт, цэвэрлэгээний гэрээг хийлгүүлж, цэвэрлэгээний ажлыг хэрхэн үр дүнтэй зохион байгуулж, гэрээний үүргээ биелүүлж байгаа байдалд хяналт тавин ажиллаа.  
Бусад үүрэг даалгаврууд Дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт хамааралгүй болно.
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                               Х.БОЛОРМАА
НЭГТГЭСЭН: ХШҮ-НИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   М.ЭРДЭНЭБААТАР
 
1.Боловсрол, cоёл шинжлэх ухаан, спортын яамтай хамтран Их, дээд сургуулиудын оюутнуудыг нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн цас, мөс цэвэрлэгээний ажилд татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Боловсролын газар/

Биелэлт:

2016 оны 11-р сарын 24-ний өдөр ХААИС-ийн 200 оюутан Хүннүгийн гудамж /Удирдлагын  академийн    урд      талаас Жапан таун хүртэл/-ны явган замыг цэвэрлэв. Хот тохижилтын газар           ОНӨААТҮГ-аас хүрз, жоотуу        хусуур, шүүр зэрэг багаж хэрэгслээр ханган ажиллав. 

2. Нийслэлийн хэмжээний Ерөнхий боловсролын сургуулиудад өөсрдийн орчмын талбайн цас, мөс цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Боловсролын газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/

Биелэлт:
 Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн ойролцоох зам талбай, авто зам дагуух цасыг             тогтмол цэвэрлүүлж халтиргаа гулгаа үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, цас цэвэрлэгээний  ажилтай хуваарь гарган танилцаж, зохион байгуулсан үйл ажиллагааны  талаар 14 хоног тутам  мэдээ ирүүлж байхыг /Дулааны улирал эхлэх хүртэл/ 2016 оны 11 дүгээр сарын 21-ны өдрийн  НБГ-ын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн дээр 8 дүүргийн Боловсролын хэлтсийн дарга нарт үүрэг чиглэл өгөн ажиллаж байна.
2016 оны 11 дүгээр сарын 21-ээс 12 дугаар сарын 01-ны хооронд нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн ойролцоох зам талбай, авто зам дагуух цас цэвэрлэгээний  ажилд нийт 11404 хүн оролцож 133559мзам талбайн цас мөсииг цэвэрлэсэн байна.

3. Батлан хамгаалах яамтай хамтран нийслэл хотоос гаргасан гол авто замуудын цас цэвэрлэгээний ажилд Цэргийн ангиудыг татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб, Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/

Биелэлт:
Батлах хамгаалахын сайд Нийслэлийн засаг даргатай хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулж, 2016 оны 11-р сарын 22, 25-ны өдрүүдэд зэвсэгт хүчний жанжин штабын цэргийн               анги нэгтгэлийн 455 цэргийн албан хаагч, 33 машин техниктэйгээр Яармагийн гүүрнээс Нисэх               хүртэл 2 талдаа 4 нуухтай 16км, Пусаны гудамжнаас Зүүн 4 зам хүртэлх  зам, замын                байгууламжийн цас, мөсийг цэвэрлэв. Дүйцүүлэх албаны 80 албан хаагчдаар 11-р сарын 23-ны өдөр Дөлгөөн нуурын уулзвараас Гэсэр сүмийн уулзвар хүртэл зам замын байгууламжийн  цас мөсийг цэвэрлэв.

4.Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудын орчны 50 метр газрыг  тодорхойлж өгөх, цас мөс цэвэрлэгээний үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, Мэргэжлийн хяналтын газар/

Биелэлт:
2016 оны эхнээс Нийслэлийн хэмжээнд 11407 ААНБ-тай орчныхоо цас мөс халтиргаа, хог хаягдлыг цэвэрлэх тухай тохижилт цэвэрлэгээний гэрээгээр өөрийн орчны зам талбайг хариуцан цэвэрлэх талаар үүрэгжүүлэн ажилласан. Энэхүү гэрээний үүргийн хэрэгжилт, байгууллагын орчны цас мөс цэвэрлэгээний ажилд Мэргэжлийн хяналтын газар, мөн түүнчлэн дүүргүүдээс томилогдсон тохижилт, цэвэрлэгээний 127 олон нийтийн байцаагч, 3 төрийн бус байгууллагууд хяналт тавин ажиллаж аж ахуйн нэгж байгууллагуудын орчныг цэвэрлэх ажлыг гүйцэтгүүлэв. 


5.Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн авто замуудад бодис, давс цацах ажлыг шуурхай зохион байгуулах. Дүүргүүд Иргэний хамгаалалтын үүрэгтэй цэргийн томилгот ангиудыг цас цэвэрлэгээний ажилд татан оролцуулж ажиллах. /Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/

Биелэлт:
Батлах хамгаалахын сайд Нийслэлийн засаг даргатай хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулж, 2016 оны 11-р сарын 22, 25-ны өдрүүдэд зэвсэгт хүчний жанжин штабын цэргийн анги нэгтгэлийн 455 цэргийн албан хаагч, 33 машин техниктэйгээр Яармагийн гүүрнээс Нисэх хүртэл 2 талдаа 4 нуухтай 16км, Пусаны гудамжнаас Зүүн 4 зам хүртэлх  зам, замын байгууламжийн цас, мөсийг цэвэрлэв. Дүйцүүлэх албаны 80 албан хаагчдаар 11-р сарын 23-ны өдөр Дөлгөөн нуурын уулзвараас Гэсэр сүмийн уулзвар хүртэл зам замын байгууламжийн цас мөсийг цэвэрлэв.

 
2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН  21-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар
Үүрэг даалгавар Хугацаа Биелэлт
1  Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  дэд  хороодын хурлаар Нийслэлийн 2017 оны төсвийн төсөл, Концессын зүйлийн жагсаалт, Өмч хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэрэг асуудлуудыг дараагийн долоо хоногоос хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын Удирдлагууд идэвхтэй оролцох. 14 Тус газрын дарга Ж.Дамдинцэрэн  уг хуралд идэвхитэй оролцсон.
       
                                         ХЯНАСАН: ДАРГА                                             Ж.ДАМДИНЦЭРЭН
 
                                        НЭГТГЭСЭН: ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН                     Л.ГАНЗОРИГ
                                        МЭРГЭЖИЛТЭН