Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2016-12-05 14:57:31
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Нийслэл, дүүргийн 2017 оны батлагдсан төсвийг ил тод болгон сурталчилах, төсвийн жилийг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангах хүрээнд нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааны үзэсгэлэн зохион байгуулах, 2017 онд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх ажлуудын графикийг  гаргаж, сар сард хийх ажлуудыг олон нийтэд мэдээлэх, зар хүргэх ажлуудыг зохион байгуулах./Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс, Захирагчийн ажлын алба, Авто замын хөгжлийн газар, Худалдан авах ажиллагааны газар, Хөрөнгө оруулалтын газар/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
2 Нийслэлийн 2017 оны төсөв батлагдсантай холбогдуулан Дүүргүүдийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар 2017 оны төсвөө  2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор  багтаан хэлэлцүүлэх./Дүүргийн ЗДТГазар/ 14
3 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах. 14
4 Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14
5 Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалтын нэгдсэн график гаргах, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдыг сургалтанд хамруулах ажлыг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Онцгой байдлын газар/ 14 Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч
6 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. /Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
7 Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст боловсруулж байгаа сайд нартай  байгуулах гэрээний төсөлд агентлагууд санал өгөх.  Нийслэлийн Засаг дарга Салбарын сайд нартай байгуулах гэрээний төсөлд хамтарч хийх ажлуудын хөрөнгө, санхүүг тодорхой тусгаж холбогдох яамдуудад хүргүүлэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд/   14
8 Баянгол дүүрэгт нийслэлийн Хүүхдийн эмнэлэг байгуулах тухай  шийдвэрийн төсөл боловсруулж танилцуулах. / Эрүүл мэндийн газар, Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын/ 14 Нийгмийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч-Нийслэлийн Засаг даргын орлогч
9 Дүүргүүдийн нэгдсэн эмнэлэгийн менежментийн асуудлаар танилцуулага бэлтгэж нийслэлийн Засаг даргад танилцуулах. /Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар/ 14
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БИЕЛЭЛТ
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Товч агуулга Биелэлт Хувь
1 Нийслэл, дүүргийн 2017 оны батлагдсан төсвийг ил тод болгон сурталчилах, төсвийн жилийг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангах хүрээнд нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааны үзэсгэлэн зохион байгуулах, 2017 онд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх ажлуудын графикийг  гаргаж, сар сард хийх ажлуудыг олон нийтэд мэдээлэх, зар хүргэх ажлуудыг зохион байгуулах./Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс/ -  
-
 
2 Нийслэлийн 2017 оны төсөв батлагдсантай холбогдуулан Дүүргүүдийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар 2017 оны төсвөө  2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор  багтаан хэлэлцүүлэх./Дүүргийн ЗДТГазар/ - -
3 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах. 2016 оны Үр дүнгийн гэрээг жилийн эцсийн байдлаар хэлтсүүдээс албан хаагч тус бүрээр нь тайлан хурааж авлаа. 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын дэлгэрэнгүй тайланг нэгтгэж байна. -
4 Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтын дагуу төсвийн хөрөнгөөр шинэ жил тэмдэглэхгүй болно. -
5 Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалтын нэгдсэн график гаргах, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдыг сургалтанд хамруулах ажлыг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Онцгой байдлын газар/ -  
 
-
6 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. /Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 2016 оны 5-наас 13-ны хооронд иргэдээс өргөдөл гомдол ирээгүй. Байгуулгын хэмжээнд ирсэн өргөдөл гомдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэж Smartcity програмд бүртгэлжүүлсэн. -
7 Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст боловсруулж байгаа сайд нартай  байгуулах гэрээний төсөлд агентлагууд санал өгөх.  Нийслэлийн Засаг дарга Салбарын сайд нартай байгуулах гэрээний төсөлд хамтарч хийх ажлуудын хөрөнгө, санхүүг тодорхой тусгаж холбогдох яамдуудад хүргүүлэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд/   - -
8 Баянгол дүүрэгт нийслэлийн Хүүхдийн эмнэлэг байгуулах тухай  шийдвэрийн төсөл боловсруулж танилцуулах. / Эрүүл мэндийн газар, Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын/ - -
9 Дүүргүүдийн нэгдсэн эмнэлэгийн менежментийн асуудлаар танилцуулага бэлтгэж нийслэлийн Засаг даргад танилцуулах. /Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар/ - -
                        ХЯНАСАН:
                 ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН АХЛАХ                                                                    Ц.ИЧИНХОРЛОО
 
                        НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                 Э.ГЭРЭЛМАА

 
 
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗАР
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

1
2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах. 2016 оны Үр дүнгийн гэрээг жилийн эцсийн байдлаар хэлтсүүдээс албан хаагч тус бүрээр нь хурааж авлаа. 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын дэлгэрэнгүй тайланг нэгтгэж байна. -
2 Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтын дагуу төсвийн хөрөнгөөр шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулж тэмдэглэхгүй болно.  
3 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах Байгуулгын хэмжээнд ирсэн өргөдөл гомдлыг цаг хугацаанд нь шийдвэрлэж Smartcity програмд бүртгэсэн. Тайлант хугацаанд иргэдээс бичгээр 10 өргөдөл, цахимаар 24 өргөдөл, гомдол ирснээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн 34 өргөдөл байна.  

2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
  2016 оны 12 дугаар сарын 13                                                                                              Улаанбаатар хот
 № Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодитүр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1.              Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах. Тус  хороо нь 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа 2016.12.20-нд дүгнэж дуусгахаар ажиллаж байна. Ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулахаар мэргэжилтнүүдээс санал авч байна. - - 70
2.              Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд Засгийн газрын 2016.11.30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Нийслэл, дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороодын Удирдах ажилтны хурлаар үүрэг чиглэл өглөө. - - 100
3.              Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. /Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Энэхүү заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах хуваарийг шинэчлэн гаргаж ажиллаж байна. - - 70
4.              Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст боловсруулж байгаа сайд нартай байгуулах гэрээний төсөлд агентлагууд санал өгөх. Нийслэлийн Засаг дарга Салбарын сайд нартай байгуулах гэрээний төсөлд хамтарч хийх ажлуудын хөрөнгө, санхүүг тодорхой тусгаж холбогдох яамдуудад хүргүүлэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд/   Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст боловсруулж байгаа сайд нартай байгуулах гэрээний төсөл, Нийслэлийн Засаг дарга Салбарын сайд нартай байгуулах гэрээний төсөлд хамтарч хийх ажлуудын хөрөнгө, санхүүг тусган НЗДТГ-ын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсээр дамжуулан холбогдох яамдад хүргүүлсэн. - - 100
ДУНДАЖ ҮНЭЛГЭЭ 85
 
НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРОО
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
         Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                             2016 оны 12 дугаар сарын  13
 
   
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны заалт
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5
 
 
 
   1
Нийслэлийн 2017 оны төсөв батлагдсантай холбогдуулан Дүүргүүдийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар 2017 оны төсвөө  2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор  багтаан хэлэлцүүлэх./Дүүргийн ЗДТГазар// 2017 оны дүүргийн орлогыг 86 тэрбум 232.284.1 мянган төгрөгөөр, зарлагыг 84 тэрбум 968 591.9 мянган төгрөгөөрнийслэлд төвлдөрүүлэх орлогыг  1 тэрбум 263.692.2 мянган төгрөгөөр тус тус төлөвлөж Дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барихаар бэлтгэсэн.   30%
 
 
 
 2
Нийслэлийн авто зам дагуу болон нийтийн эзэмшилийн гудамж, талбайд овоолсон цасыг тээвэрлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулах. /Дүүргийн Засаг дарга нар, Хот тохижилтын газар/ Баянзүрх дүүргийн онцгой комисс 2016 оны 11 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 14:00 цагт хуралдаж хороод  болон аж, ахуйн нэгж байгууллага, Нийтлэг үйлчилгээний газруудын цас, мөс арилгах цэвэрлэгээг эрчимжүүлэх 7 хоногийн үүрэг даалгавар өгсөн.
Өнгөрсөн 7 хоногт 1024 аж, ахуйн нэгж байгууллага, 1965 хүн оролцож нийт 85,199 м2 талбайг цэвэрлэсэн. Мөн тус дүүргийн нийтийн эзэмшлийн зам талбайн цэвэрлэгээг хариуцан ажилладаг Нийтлэг үйлчилгээний газрууд нийт 69063 м авто зам, 34509 м явган хүний замыг 542 хүний оролцоотой цэвэрлэж 547,9 тн цас, мөсийг 132 машинаар ачиж тээвэрлэсэн болно.
Одоогийн байдлаар тус дүүргийн нийтийн эзэмшлийн зам талбайн цас, мөсийг бүрэн арилгаад байна.
 
  100%
3 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах. Тус дүүрэг нь 2016 оны байдлаар Дүүргийн нийгэм эдийн засгийн зорилтын хүрээнд 5 бүлэг, 94 дэд зорилт 117 ажил үйлчилгээг 90%-ийн хэрэгжилттэй, Нийслэлийн нийгэм эдийн засгийн 21 зорилтыг 97,5%-ийн хэрэгжилтэйгээр тус тус гүйцэтгэсэн байна.
2017 оны Дүүргийн нийгэм эдийн засгийн зорилтын чиглэлийг хэлтэс тус бүрээр саналыг аван нэгтгэн ДИТХ-д өргөн барихаар бэлтгэж байна.
 
  80%
4 Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн талаар дүүргийн харьяа төсөвт байгууллагуудад мэдээлж Засаг даргын тамгын газар уг шийдвэрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.     90%
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВ
РЫН БИЕЛЭЛТ
 2016.12.13
Товч агуулга Биелэлт
1 Нийслэл, дүүргийн 2017 оны батлагдсан төсвийг ил тод болгон сурталчилах, төсвийн жилийг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангах хүрээнд нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааны үзэсгэлэн зохион байгуулах, 2017 онд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх ажлуудын графикийг  гаргаж, сар сард хийх ажлуудыг олон нийтэд мэдээлэх, зар хүргэх ажлуудыг зохион байгуулах   2017 оны урсгал зардлын төсөв дээд шатны байгууллагаас батлагдаж ирээгүй болно.   
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах.   Газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн өргөтгөсөн 19, 20 дугаар хуралдаан 2016 оны 12 дугаар сарын 07, 08-ны өдрүүдэд болов. Тус хуралдаанаар чиглэлийн дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтсүүдийн нийт 389 Улсын /ахлах/ байцаагч нар 2016 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж дүгнэлээ.
  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг төслийг боловсруулж байна.
3 Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын шинэ жилийн ёслолын үйл ажиллагаа 2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр Хан Уул дүүргийн Хөүм плазад байрлах “ONE EVENT HALL” танхимд /Mint club/-т зохион байгуулагдахаар төлөвлөсөн бөгөөд шинэ жилийн үйл ажиллагааны холбогдох зардал нийт оролцох албан хаагчид хувиасаа гаргахаар зохион байгуулж байна.
4 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдолыг 2013 оны А/1086 дугаартай журмын дагуу шийдвэрлэдэг бөгөөд цаашид улсын байцаагч гомдол хүлээн авсанаас хойш ажлын 3 хоногт багтаан тухайн иргэнд хяналт шалгалт хийх хугацааг товлон утсаар мэдэгдэх, ямар хууль эрх зүйн үндэслэлээр шийдвэрлэсэн тухай иргэнтэй утсаар холбогдож эсвэл биечлэн уулзаж хариуг танилцуулах мөн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэх хугацааг сунгах бол өргөдөл гомдол гаргасан иргэнд үндэслэл бүхий тайлбар, сунгасан хугацааг мэдэгдэж байхаар МХХ-н нийт улсын /ахлах/ байцаагч нарт мэдэгдэл хүргүүлэхээр ажиллаж байна.
 
 
 
ТАНИЛЦСАН
ГАЗРЫН ДАРГА                                                     Л.ЭРДЭНЭЧУЛУУН
ХЯНАСАН
ЗХЭЗХНХ-ЫН ДАРГА                                           М.БАЯНМӨНХ
БОЛОВСРУУЛСАН
                                                ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН
АЖИЛТАН                                                                М.ЦАЦРАЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4 5
1. 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа   алба тус  бүрээр,  эмч, ажилтнуудаар тайланг танилцуулан, дүгнэж,  эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж байна. - - -  
2. Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллана. - - -  
3. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд  байнга хяналт тавьж,  нийслэлийн дундаж  түвшинтэй  уялдуулан  ажиллаж  байна. - - -  
  Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст боловсруулж байгаа сайд нартай  байгуулах гэрээний төсөлд агентлагууд санал өгөх.  Нийслэлийн Засаг дарга.  ХХААХҮ-ийн  сайдтай байгуулах гэрээний төсөлд хамтарч хийх ажлуудын  саналыг  НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, болон  хариуцсан  орлогчид хүргүүлсэн. - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ
 
 2016.12.15.
Товч агуулга Биелэлт  
3. Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалтын нэгдсэн график гаргах, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдыг сургалтанд хамруулах ажлыг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Онцгой байдлын газар/       Нийслэлийн Иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төв дээр нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдад газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт явуулах нэгдсэн хуваарийг гарган  ажиллаж байна.
 
                                                     НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ
 
 2016.12.15.
Товч агуулга Биелэлт
1. Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/       Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны “Төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх тухай” 147 дугаар тогтоолын 3.6, 4 дэх хэсэгт “Улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгө, төсвийн нэмэлт орлого, хандив болон тусламжийн орлогоор ой тэмдэглэх, урлагийн наадам, баяр ёслол, байгууллага, салбарын ойг ивээн тэтгэхийг хориглосугай”, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн шуурхай хурлаас “Төсвийн хөрөнгөөр шинэ жилийн баяр ёслолын арга хэмжээ тэмдэглэхийг хориглох” үүрэг, Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58-р тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсүүдийн Гал унтраах, аврах ангиуд тусдаа бие даан шинэ жилийн баярын арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байхыг үүрэг болгож, өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллаагүй албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцохыг мэдэгдсэн албан бичгийг Аврах анги, хэлтэс, гал унтраах аврах ангиудад албан бичгээр хүргүүлж хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.
2.  
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах.
 
 
 
 
      Тус газар нь Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагаас 2016 онд дэвшүүлсэн зорилт, нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хүрээнд 118 үйл ажиллагаа төлөвлөж, хагас, бүтэн жилээр дүгнэж, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж ажилласны үр дүнд төлөвлөгөөгөө 100 хувь биелүүлж ажиллалаа. Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 5.4.10. дэх заалтын хүрээнд Сүхбаатар дүүргийн 19-р хорооны нутаг “Хуурай мухрын ам”-д 3 дугаар зэрэглэлийн Гал түймэр унтраах аврах анги барих ажлыг эхлүүлж, техник тоног төхөөрөмжийг судлахаар тусгасан.
3. Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалтын нэгдсэн график гаргах, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдыг сургалтанд хамруулах ажлыг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Онцгой байдлын газар/        Нийслэлийн Иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдад газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт явуулах нэгдсэн хуваарийг тус газрын даргаар батлуулан хуваарийг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэн ажиллаж байна. Хуваарийн дагуу 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн нийслэлийн Байгаль орчны газрын  65 албан хаагч сургалтанд хамрагдана
.
4. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. /Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/       “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай” хуулийн хүрээнд иргэдээс тус газарт ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэн ажиллаж байна.
5. Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст боловсруулж байгаа сайд нартай  байгуулах гэрээний төсөлд агентлагууд санал өгөх.  Нийслэлийн Засаг дарга Салбарын сайд нартай байгуулах гэрээний төсөлд хамтарч хийх ажлуудын хөрөнгө, санхүүг тодорхой тусгаж холбогдох яамдуудад хүргүүлэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд/           Нийслэлийн Засаг даргад гамшгаас хамгаалах чиглэлээр Засгийн газрын зарим гишүүдтэй байгуулах хамтран ажиллах гэрээнд тусгах үйл ажиллагааны саналыг 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 10/1064 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн.

                          

                                                                                                   НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах. Хэлтсүүдийн 2016 оны ажлын тайлан, төлөвлөгөөний биелэлтийг авч байгууллагын тайлан мэдээг нэгтгэж байна.
Нийт албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээ, ажлын тайланг дүгнэх ажил хийгдэж байна.  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг урьдчилан байдлаар боловсруулж байна.
    90
2 Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллаж байна.     100
3 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. /Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Иргэд болон албан хаагчдаас цаасан хэлбэрээр ирүүлсэн 103 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, өргөдөл, гомдлын нэгдсэн програмд бүртгэх, орлогч дарга, хэлтсийн даргад цаг хугацаанд нь шилжүүлж шийдвэрлүүлэн ажилласан. Өдөр бүр програм дээр хяналт тавьж хугацаа дөхөж байгаа өргөдлүүдийг шийдвэрлэх талаар холбогдох хэлтэс, албан хаагчдад мэдэгдэж байна.
Нийслэлийн тээврийн үйлчилгээний талаар иргэдээс он-лайн болон утсаар ирүүлсэн санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг агуулгаар нь ангилж байгууллагын удирдлагуудыг шуурхай мэдээллээр  хангаж ажилласан.
2016 оны 12 дугаар сарын 13-ны байдлаар 1200  тусгай дугаарын утсанд  323 өргөдөл гомдлыг хүлээн авч 7 өргөдөл шийдвэрлэх шатанд,  312 өргөдлийг  хугацаанд нь шийдвэрлэн 4 өргөдөл гомдлыг хугацаа хэтрүүлж барагдуулж,  97,8 хувь, www. Ub 1200.mn цахим хуудсаар 118 өргөдөл гомдлыг хүлээн авч 13 өргөдөл шийдвэрлэх шатанд,  103 өргөдлийг  хугацаанд нь шийдвэрлэн 2 өргөдөл гомдлыг хугацаа хэтрүүлж барагдуулж 89,0 хувийн биелэлттэй, Засгийн газрын 11-11 төвөөс 388 хүлээн авч 10 өргөдөл шийдвэрлэх шатанд, 7 өргөдөл гомдлыг хугацаа хэтрүүлж барагдуулж, 371 гомдлыг хугацаанд нь бүрэн барагдуулж  биелэлт 97,4 хувь, Иргэдийг хүлээн авах төвөөс хүлээн авах төвөөс 52 гомдлыг хүлээн авч    48 гомдлыг хугацаанд нь бүрэн барагдуулж, 3 өргөдөл шийдвэрлэх шатанд, 1 гомдлыг хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэн  94,2 хувь, Байгуулагад 201 өргөдөл ирснээс 3 өргөдөл хугацаандаа хэрэгжих шатанд, 196 өргөдлийг хугацаанд нь бүрэн барагдуулж, 2 гомдлыг хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэн 98,5 хувь, нийт байгууллагын дүнгээр 1083 өргөдөл гомдлыг хүлээн авч 1031 өргөдлийг хугацаанд нь бүрэн барагдуулж, 36 өргөдөл хугацаандаа шийдвэрлэх шатанд, 16 өргөдлийг хугацаа хэтрүүлэн барагдуулж биелэлт  96,7 хувийн биелэлттэй байна.
    100
4 Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст боловсруулж байгаа сайд нартай  байгуулах гэрээний төсөлд агентлагууд санал өгөх.  Нийслэлийн Засаг дарга Салбарын сайд нартай байгуулах гэрээний төсөлд хамтарч хийх ажлуудын хөрөнгө, санхүүг тодорхой тусгаж холбогдох яамдуудад хүргүүлэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд/   Нийслэлийн Засаг дарга Салбарын сайд нартай байгуулах гэрээний төсөлд  тус газраас хамтарч хийх ажлуудын  саналыг гаргаж 2016 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 1/1408 дугаар албан бичгээр НЗДТГ-н Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн.     100

2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН  05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар
Үүрэг даалгавар Хугацаа Биелэлт
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах. 14 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулан ирэх онд Нийслэлийн хэмжээнд Соёл, урлагийн чиглэлээр зохион байгуулах ажлын  төлөвлөгөөг боловсруулж байна.
2 Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14 Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллана.
3 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. /Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14 Тус  газар нь бусад байгууллагатай харицуулбал өргөдөл гомдол харьцангуй бага ирдэг бөгөөд 2015 оны хэмжээнд нийт 10 өргөдөл ирсэн байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах тал дээр байнга анхаарч ажиллаж ирсэн.  Цаашид  энэхүү үүрэг даалгаврыг хэрэгжилтийг ханган ажиллах болно.
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
2016 оны 12 дугаар 14-ны өдөр
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 2017 оны Нийслэлийн төсөв батлагдсантай холбогдуулан хөрөнгө оруулалтын бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд манай газраар захиалагчийн хяналт хийгдэх ажлын жагсаалтыг гаргаж, шинээр баригдах барилгуудын газар дээр нь очиж танилцан газар олголт, зураг төсөв магадлал хийгдсэн эсэх судалгааг хийж, танилцуулга бэлтгэсэн. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 2017 оны төлөвлөгөөг батлагдсаны дараа уялдуулж газрын төлөвлөгөөг хийхээр бэлтгэж байна. Мөн он дамжин хэрэгжих ажлуудын графикийг гаргаж байна. 2017 онд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтаар хийгдэх ажлуудын график батлагдсаны дараа газрын вэб сайтад байршуулна.       100
2 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэж, жилийн эцсийн тайланг 2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор боловсруулж дуусгахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж байна.       100
3 Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Байгууллагаас шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулах хөрөнгө гаргаагүй.       100
4 Газарт нийт 115 өргөдөл гомдол ирснээс бүрэн шийдвэрлэсэн. Газрын 2016 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр, 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн мэдээллийн цагаар тус тус нийт ажилчдад өргөдөл, гомдол хэрхэн хугацаанд нь бүрэн зөв шийдвэрлэх тухай сургалтыг зохион байгуулсан.       100

 
 
 
Хянасан:
 
 
ТӨЛӨВЛӨЛТ СУДАЛГААНЫ
ХЭЛТСИЙН даргА                                                                   Н.ЭГИЙМАА
 
нэгтгэн гаргасан:
мэргэжилтэн                                                                      Д.ЭНХЖАРГАЛ
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Товч агуулга Биелэлт
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах. -Байгууллагын албан хаагчдын 2016 оны Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг  авч дүгнэсэн.
-Байгууллагын үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг хэлтсүүдээс авч нэгтгэсэн.
-Нийслэлийн эдийн засаг,нийгмийн 2016 оны  4 дүгээр улирлын биелэлтийг гарган НЗДТГ-ын ХШҮ-ний хэлтэст хүргүүлсэн. Биелэлтийн хувь 95,0% байна.
-2017 онд хөрөнгө оруулалтын ажил байхгүй.
2 Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 2016 оны төсөвт зардал тусгагдаагүй
3 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. /Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр ирсэн өргөдөл бүртгэгдээгүй болно.
Боловсон хүчний чиглэлээр ирсэн 1 өргөдлийг дотоод журмын дагуу  шийдвэрлэсэн байна.
Өргөдөл гомдол, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар 2016.11.30-нд Нийслэлийн Архивын газраас зохион байгуулагдсан сургалтын талаарх мэдээллийг 2016.12.09-нд Байгууллагын нийт 12 албан хаагчдад танилцуулах сургалтыг зохион байгуулсан.
Мөн 2016.01.01-2016.12.05-ны байдлаар Байгууллагад ирсэн нийт өргөдөл гомдлын бүтэн жилийн тайланг гаргаж Захиргаа удирдлагын хэлтсийн даргаар хянуулж албан хаагчдад танилцуулж ажилласан.
4 Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст боловсруулж байгаа сайд нартай  байгуулах гэрээний төсөлд агентлагууд санал өгөх.  Нийслэлийн Засаг дарга Салбарын сайд нартай байгуулах гэрээний төсөлд хамтарч хийх ажлуудын хөрөнгө, санхүүг тодорхой тусгаж холбогдох яамдуудад хүргүүлэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд/   -Хөдөлмөр,нийгмийн хамгааллын төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн хооронд  байгуулах гэрээний төсөлд хүүхдийн хөгжил хамгааллын чиглэлээр 2 зорилтын хүрээнд 3 арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр  санал боловсруулан төсвийн хамт НЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хөгжлийн хэлтэст 2016 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр хүргүүлсэн.
 
ХЯНАСАН: ДАРГА                  Я.БАЙГАЛМАА
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                      Э.ЗОЛМАА   
 

 
Маягт ШБ-01
2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
      ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2016.12.14
Үүрэг даалгаврын товч агуулга Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4 5 6
1 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах.             Тус цагдаагийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан, төлөвлөгөөний биелэлтийг харьяа нэгж хэлтсүүдээс авч нэгтгэн,  2017 оны  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж Цагдаагийн Ерөнхий Газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгах санал хүргүүлж, байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг боловсруулан ажиллаж байна.     Үүрэг биелэсэн   90
2 Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Цагдаагийн Ерөнхий Газрын даргын тушаал гарсантай холбоотойгоор Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд 2010 оноос хойш нэгдсэн журмаар Шинэ жилийн баярын арга хэмжээг тэмдэглэхгүй тогтсон.
Тус цагдаагийн газраас төсөв хөрөнгө зарцуулж Шинэ жилийн нэгдсэн арга хэмжээ зохион  байгуулахгүй болно. 2016 оны ажлын тайлангийн хурал, тэргүүний байгууллага, алба хаагчдыг шагнаж урамшуулах арга хэмжээг 2016 оны 12-р сарын 22-ны өдөр зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.
  Үүрэг биелэсэн   100
3 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын “11-11” төв, Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын иргэд хүлээн авах төв, UB1200.mn цахим хуудас,1200 тусгай дугаарын утасуудаар цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол, мэдээлэл, санал хүсэлт зэргийн хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн хариу өгч байна. 2016 оны 12 сарын 06-ны өдрийн байдлаар иргэдээс 1038 гомдол, 2 мэдэгдэл, 65 санал, 464 хүсэлт, 150 талархал хүлээн авсан, эдгээрийн 1684 буюу 97,9 хувийг шийдвэрлэж, 35 буюу 2.1 хувь нь шалгах ажиллагаанд байна.   Үүрэг биелэсэн   100
4 Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст боловсруулж байгаа сайд нартай  байгуулах гэрээний төсөлд агентлагууд санал өгөх.  Нийслэлийн Засаг дарга Салбарын сайд нартай байгуулах гэрээний төсөлд хамтарч хийх ажлуудын хөрөнгө, санхүүг тодорхой тусгаж холбогдох яамдуудад хүргүүлэх. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч нар 2017 онд хамтран ажиллах гэрээнд тусгуулахаар тус цагдаагийн газраас үндсэн 3 чиглэлийн хүрээнд  нийт-29 ажил арга хэмжээний санал төлөвлөж Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль,эрх зүйн хэлтэст 2016.12.08-ны өдрийн 12-а/4793 дугаарын албан бичгээр болон файлаар /badmaa­_mon@yahoo.com/ хүргүүлсэн. 
 
 
  Үүрэг биелэсэн   100
 
 
 
ХЯНАСАН: 
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИН БАЙГУУЛАЛТЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА                                     Б.БАТСУУРЬ   
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИОН  БАЙГУУЛАЛТЫН
АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН АХМАД                                              Ц.ОЮУНГЭРЭЛ
 
2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ  ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНӨӨС НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДАД  НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2016.12.14                                                                                                                                                        Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн
түүнийг нотлох нотолгоо
Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
 1.  
Нийслэл, дүүргийн 2017 оны батлагдсан төсвийг ил тод болгон сурталчилах, төсвийн жилийг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангах хүрээнд нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааны үзэсгэлэн зохион байгуулах, 2017 онд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх ажлуудын графикийг  гаргаж, сар сард хийх ажлуудыг олон нийтэд мэдээлэх, зар хүргэх ажлуудыг зохион байгуулах  
2017 онд дүүргийн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх чиглэл, дүүргийн 2017 оны төсөв,  Дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар  хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг ДИТХ-ын 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулахаар санал хүргүүлээд байна.
2017 оны төсөв батлагдахаар хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх ажлуудын төлөвлөгөө, хуваарийг   гаргаж олон нийтэд мэдээлнэ.
    70
Үүрэг даалгаврыг: СТСХ Биелэлт гаргасан:  ЭЗТХ-ийн мэргэжилтэн Намуун, СТСХ-ийн  мэргэжилтэн Б.Мөнх-Эрдэнэ
 1.  
Нийслэлийн 2017 оны төсөв батлагдсантай холбогдуулан Дүүргүүдийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар 2017 оны төсвөө  2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор  багтаан хэлэлцүүлэх Дүүргийн 2017 оны орон нутгийн төсвийн төслийг 2017 нийгэм эдийн засгийн   зорилттой уялдуулан боловсруулж, удирдлагын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн, дүүргийн Засаг даргын  2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн 01/660 тоотоор дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барьсан.      100
Үүрэг даалгаврыг: Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст Биелэлт гаргасан: СТСХ-ийн  мэргэжилтэн Б.Мөнх-Эрдэнэ
 1.  
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах. Тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын болон Засаг даргын дэргэдэх    хэлтэс, албад  нь 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа тайлагнаж, ажилтнуудын 2016 оны  үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг  дүгнэж байна. Мөн  нийслэл, дүүргийн нийгэм, эдийн зорилттой уялдуулан 2017 оны үйл ажиллагааны  төлөвлөгөөг боловсруулж байна.     100
  Үүрэг даалгаврыг: Бүх хэлтэс, албад Биелэлт гаргасан:      
 1.  
Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах Засгийн газрын  хуралдааны 2016.11.30-ны өдрийн 58 дугаар тэмдэглэл, Нийслэлийн Засаг даргын 2013.09.16-ны А/876 дугаар захирамж,  Дүүргийн Засаг даргын 2016.11.23-ны А/462 дугаар захирамжийн дагуу тэмдэглэлт өдөр, баяр ёслолын аливаа арга хэмжээнд төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх заалтыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.     100
Үүрэг даалгаврыг: СТСХ Биелэлт гаргасан: СТСХ-ийн  мэргэжилтэн Б.Мөнх-Эрдэнэ
 1. 5
Нийслэлийн авто зам дагуу болон нийтийн эзэмшилийн гудамж, талбайд овоолсон цасыг тээвэрлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулах Дүүргийн Тохижилт, үйлчилгээний төвийн зам талбайн ажилчид нь нэмэлтээр хариуцан авсан Чингисийн Өргөн чөлөө, Махатма Гандийн гудамж, Дүнжингаравын гудамж (Богд уулын арын зам), Үйлдвэрийн гудамж, Дунд голын гудамжнуудын 224 800 м2 талбайд замын нуух болон цас мөсийг 2-3 удаа давталттайгаар цас мөсний цохиур хийн бүрэн цэвэрлэж, овоолсон 300 тн цас, мөсийг шуурхай ачиж тээвэрлэх ажлыг гүйцэтгэлээ.
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100
  Үүрэг даалгаврыг: Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс, ТҮТ Биелэлт гаргасан: ДБТХ-ийн мэргэжилтэн М.Очирпүрэв,      
6 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс албадын өргөдөл,гомдлыг шийдвэрлэх ажлыг эрчимжүүлэх үүднээс 3 –н заалт бүхий  төлөвлөгөө гарган Тамгын газрын даргаар батлуулж ажилласан.
Төлөвлөгөө батлуулж ажилласнаар дараах үр дүн гарсан. Үүнд:
 1. ЗДТГ-ийн хэлтэс, албадад Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1086 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл,гомдлыг шийдвэрлэх тухай журмыг сурталчилан ажилласан
 2. Хэлтэс, албад тус бүрээр өргөдөл,гомдлын шийдвэрлэлтийн зөрчлийг танилцуулснаар зөрчлийн тоо буурсан.
 3. Хэлтэс, албадын мэргэжилтнүүдийн өргөдөл,гомдлын шийдвэрлэлтэнд хяналт тавьж арга зүйн зөвлөгөө өгөн ажилласан.
2016 оны тухайд  1159 өргөдөл иргэдээс ирүүлснийг хүлээн авсан бөгөөд шийдвэрлэсэн 1135  өргөдлийг  8 хоног  23 цаг 0 минут зарцуулан шийдвэрлэж Нийслэлийн зорилтод түвшинөөс дээгүүр  үзүүлэлтэй шийдвэрлэсэн байна.
   
 
Иргэдэд хуулийн дагуу хариу өгөх
Хариуцлага хяналтын тогтолцоо сайжрах
98
  Үүрэг даалгаврыг: Захиргаа, хуулийн хэлтэс, ЗДТГ Биелэлт гаргасан: ЗХХ-ийн мэргэжилтэн Д.Оюунгэрэл      
БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ 94.6%
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:               ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА                                            Ж.АЛДАРЖАВХЛАН
 
 
ХЯНАСАН:                   ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
 ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                   Б.ЭНХБОЛД
                                                                          
НЭГТГЭСЭН:                ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН ХШҮ, УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                    Д.ЦАГААН
 
 
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2016 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн шуурхай хуралдаан дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2016.12.15                                                                                                                                                                    Сонгинохайрхан дүүрэг
 
Д/д
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар 1. Нийслэлийн 2017 оны төсөв батлагдсантай холбогдуулан Дүүргүүдийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар 2017 оны төсвөө  2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор  багтаан хэлэлцүүлэх
1 Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын  3 дугаар хуралдаан 2016 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр хуралдаж 2017 оны төсвөө хэлэлцэж батлахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.       50
Үүрэг даалгавар 2. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах
2 Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 2016 оны ажлыг дүгнэх ажлыг хэсгийн бүрэлдэхүүнийг дүүргийн Засаг даргын 2016 оны
А/469 дугаар захирамжаар баталж, баталсан удирдамжийн дагуу ажлын хэсгүүд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийн ажиллаж байна. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах талаар холбогдох хэлтсүүдэд үүрэг чиглэлийг өгсөн.
      50
Үүрэг даалгавар 3. Нийслэлийн авто зам дагуу болон нийтийн эзэмшилийн гудамж, талбайд овоолсон цасыг тээвэрлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулах
3. Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд  үүссэн халтиргаа гулгаатай авто зам болон явган замуудыг зам талбайн 75 үйлчлэгч цохиж цэвэрлэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Хороодоос нийт 1830 аж ахуйн нэгж байгууллагууд оролцож гаднах талбайн цас мөсийг цэвэрлэсэн Нийтийн эзэмшлийн зам талбайгаас нийт 773253 м2 талбай, аж ахуйн нэгж байгууллагаас 91500 м2 талбайн цас мөсийг цэвэрлэж, 135200 тн цасыг 28 рейсээр зөөж тээвэрлэн Нарангийн төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэсэн.   Цас орсон тохиолдолд бүх аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг бүрэн хамруулж цаг алдалгүй цэвэрлэгээг хийлгэх 100
 
 
 
 
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
 
 
 
 
 2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
            Ус сувгийн удирдах газар
Товч агуулга Хугацаа Биелэлт
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах. 14 Манай байгууллага нь 2016 онд Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн зорилтын хүрээнд 4 ажил 10 үе шаттай, байгууллагын зорилтын хүрээнд 9 ажил 26 үе шаттай төлөвлөж оны эцсийн байдлаар гүйцэтгэлийг нь гарган удаашралтай бөгөөд хэрэгжээгүй ажлууд дээр санал солилцож цаашид хэрэгжүүлэн ажиллахаар зорилт тавин ажиллаж байна. Байгуулллагын нийт зохион байгуулалтын нэгжүүдийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайланг 12 дугаар сарын 17-19 ний өдрүүдэд Даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, ажилд нь дүгнэлт өгөхөөр хуваарь гарган баталсан. Байгууллагын жилийн эцсийн тайланг 12-р сарын 21ний өдөр хэлэлцэж ажлаа дүгнэн 2017 оны зорилтоо батлахаар бэлтгэл ажил хангагдаад байна. 2017 оны байгууллагын төлөвлөгөөг Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн зорилт, НЗД-ын 2017 оны мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан ажлуудаас байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой зүйл заалтуудыг зорилтоо болгон  2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулан боловсруулах шатандаа явж байна.
2 Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14 Засгийн газрын 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлэн шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаанд байгууллагаас ямар нэгэн зардал  гаргахгүй. Нийт зохион байгуулалтын нэгжүүдийн удирдлагуудад 12 дугаар сарын 10 ны өдрийн газрын шуурхай зөвлөгөөн дээр Газрын дарга уг шийдвэрийг хэрэгжүүлэн ажиллах талаар үүрэг чиглэл өгсөн.
3
Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. /Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
 
14 Өргөдөл гомдлын нэгдсэн программаар иргэдээс санал хүсэлтийг хүлээн аван хариу өгч ажиллаж байгаа. 2016 оны 4-р улиралын байдлаар 415 өргөдөл ирсэнийг 411 өргөдлийг 100% шийдвэрлэн 4 өргөдлийг шийдвэрлэх шатандаа байна. Нийслэлийн 202 байгууллагаас 28-д өргөдөл шийдвэрлэсэн дундаж хугацаа 2 хоног 10 цаг 53 минутанд байгууллагын өргөдөл гомдлын индекс 0,891А” үнэлгээтэй байна. Иргэдийн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэсэн талаар нээлттэй, шуурхай, ил тод байдлыг бүрдүүлэх зорилгоор байгууллагын вэб сайтанд байршуулан ажиллаж байна.
Манай байгууллага нь иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар 7 хоног бүрийн газрын шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулга хийж, шийдвэрлэлтийн байдалд дүгнэлт өгч хэвшээд байна.
 
 
 
 
 
 
 
2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ
АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
  2016 оны 12 дугаар сарын 15                                                                                                            Улаанбаатар хот
Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
3 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах. Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилт, Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчтай байгуулсан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үр дүнгийн гэрээ, байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, дээд газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг нэгтгэн боловсруулах үйл ажиллагаа хийгдэж байна. Дээрх тайлан мэдээг 2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор холбогдох дээд шатны байгууллагуудад хүргүүлэхээр төлөвлөсөн.
Мөн тус байгууллагын 2017 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл болон 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулан төлөвлөж байгаа болно.
  Байгууллагын 2016 оны тайлан мэдээг 2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор холбогдох байгуулагуудад хүргүүлнэ.
Байгууллагын 2017 оны төлөвлөгөөг Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулан төлөвлөж, батлуулна.
70
4 Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн шийдвэрийн баримтлан байгууллагын шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй.   Байгууллагын шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй. -
6 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. /Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналыг хүлээн авч, хугацаандаа шийдвэрлэн, эргэх холбоогоор хариу өгч ажиллаж байна.   Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналыг хүлээн авч, хугацаандаа шийдвэрлэн, эргэх холбоогоор хариу өгч ажиллах 100
ДУНДАЖ ҮНЭЛГЭЭ 85
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                                      Ч.ГАН-ОЧИР

БОЛОВСРУУЛСАН: ДАРГЫН ТУСЛАХ, АРХИВ, БИЧИГ
ХЭРГИЙН АЖИЛТАН                               Б.БИНДЭРЪЯА
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Хугацаа Өгсөн үүрэг даалгавар Биелэлт
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016.12.05
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах.
Байгууллагын албан хаагчдын 2016 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг  “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн  түвшинг үнэлж дүгнэх журам”-ын дагуу ажил, үйлчилгээ  тус бүрийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт (тоо, чанар, хугацаа) бүрээр  үнэлж дүгнэхээр ажиллаж байна.  Мөн төсвийн шууд захирагчийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулан боловсруулж байна.
2 Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ МУЗГ-ын 2016 оны 38 дугаар тогтоол болон Засгийн газрын 2016 оын 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд хэмнэлтийн горимд шилжин байгууллагын шинэ жил болон тэмдэглэлт баяр ёслолын арга хэмжээг төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүйгээр зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна.
3 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. /Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийг мөрдөн ажиллаж байна.
4 Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст боловсруулж байгаа сайд нартай  байгуулах гэрээний төсөлд агентлагууд санал өгөх.  Нийслэлийн Засаг дарга Салбарын сайд нартай байгуулах гэрээний төсөлд хамтарч хийх ажлуудын хөрөнгө, санхүүг тодорхой тусгаж холбогдох яамдуудад хүргүүлэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд/  
 
                             --
 
                                                      ТАЙЛАН ХЯНАСАН:                                  Г.ЧИНЗОРИГ /ЗУХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /
        ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:                              Г.ЭНХЗУЛ/ ЗУХ-ийн мэргэжилтэн/
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Нийслэлийн Боловсролын газар                                                                                                                                          2016.12.01
Үүрэг  даалгаврын дагуу   хийж  хэрэгжүүлсэн  үйл ажиллагаа Хүрсэн  бодит үр дүн /түүнийг  нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар  биелээгүй  бол  хэрэгжээгүй  шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1. 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах.
1. Тус газар нь 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан, төлөвлөгөөний биелэлтийг харьяа нэгж хэлтсүүдээс авч нэгтгэн,  2017 оны  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж  байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг боловсруулан ажиллаж байна.     - - 100
2. Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах.
  Засгийн газрын  хуралдааны 2016.11.30-ны өдрийн 58 дугаар тэмдэглэл, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны  12 дугаар сарын 09-ны 03 тоот албан даалаврын дагуу тэмдэглэлт өдөр, баяр ёслолын аливаа арга хэмжээнд төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх заалтыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.   - - 100
3. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах
  Дүүргүүдийн Боловсролын хэлтсийн дарга нарт өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж эерэг өөрчлөлт  гаргах, ЕБС-ийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт хуульд заагаагүй төлбөр хураамж авах, ном гарын авлага сэтгүүл бусад зүйл худалдан авахыг тулган шаардахгүй байх  зэрэг чиглэлээр анхаарч ажиллах тухай албан бичгийг  хүргүүллээ.   - - 100
4. Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст боловсруулж байгаа сайд нартай  байгуулах гэрээний төсөлд агентлагууд санал өгөх.  Нийслэлийн Засаг дарга Салбарын сайд нартай байгуулах гэрээний төсөлд хамтарч хийх ажлуудын хөрөнгө, санхүүг тодорхой тусгаж холбогдох яамдуудад хүргүүлэх. 
  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд, Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч нар 2017 онд хамтран ажиллах гэрээнд тусгуулахаар тус  газраас үндсэн 4 чиглэлийн хүрээнд  нийт-60 ажил арга хэмжээний санал төлөвлөж Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтэст файлаар /ulaanuul­_@yahoo.com/ хүргүүлсэн.  Гэрээний санал хүргэгдсэн. - - 100
 
 
ТАНИЛЦСАН
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭЧ                               Л.БУЯНТОГТОХ
 
БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН:
 ДОТООД АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                 С.САЙНТӨГС
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭ
 
 2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны  өдөр
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч агуулга Биелэлт
1  
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд
 
2016 онд хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах. Шинэ бүтцээр 107 албан хаагч томилогдож, 90 албан хаагчтай Үр дүнгийн гэрээ , 11 албан хаагчтай Хөдөлмөрийн гэрээ, 6 албан хаагчтай Хөдөлмөрийн түр гэрээ байгуулав.  Газрын хэмжээнд 102 албан хаагч гэрээгээ дүгнүүлж, 5 албан хаагч задгай тайлан бичиж,  нийт 107 албан хаагч ажлаа тайлагнав. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг баримтлан  газрын 2017  оны ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж байна.
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд
 
Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлэх Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлэн төсвийн хөрөнгөөр ямар нэгэн баяр ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулаагүй болно.
3 Нийслэлийн Онцгой байдлын газар Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалтын нэгдсэн график гаргах, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдыг сургалтанд хамруулах ажлыг зохион байгуулах. Газрын даргын 2016 оны 12дугаар сарын 09 ний өдрийн “Хот төлөвлөлтийн албаны гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штаб байгуулах тухай ” А/26 дугаар тушаал гарч Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт болзошгүй гамшгийн үед гамшгийн аюулын тухай   зарлан мэдээлэх, техник хэрэгсэл дайчлан гаргах, иргэд оршин суугчдыг нүүлгэн шилжүүлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох арга хэмжээг удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах, Хот төлөвлөлтийн албаны Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штабын бүрэлдэхүүнийг батлан Нийслэлийн хэмжээнд гамшгаас хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан батлахаар ажиллаж байна. Тус ажлын хүрээнд штабын нийт бүрэлдэхүүнд гамшгийн болзошгүй байдал түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга замын талаар сургалтыг зохион байгуулав.
4 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд
 
Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. Тус газарт 2016 оны 12 дугаар сарын 07 ны өдрийн байдлаар нийт 1360  өргөдөл, хүсэлт ирсэн ба үүнийг төрлөөр нь ангилвал Талархал-6, Санал-950, Хүсэлт-2, Гомдол-11, Мэдэгдэл-39 ирсэн байна. Газраас үзүүлдэг төрийн үйлчилгээний талаар хэрэглэгчдийн үнэлгээг тандах зорилготой 5 асуулга бүхий Сэтгэл ханамжийн судалгааг авч түүнд боловсруулалт хийн, цаашид хэрхэн сайжруулах талаар зөвлөмж гаргаж,  ирэх оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөө тусгуулахаар бэлтгэв.
5 Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст боловсруулж байгаа сайд нартай  байгуулах гэрээний төсөлд агентлагууд санал өгөх.  Нийслэлийн Засаг дарга Салбарын сайд нартай байгуулах гэрээний төсөлд хамтарч хийх ажлуудын хөрөнгө, санхүүг тодорхой тусгаж холбогдох яамдуудад хүргүүлэх 2016 оны 01/899 дугаартай албан бичгээр Барилга , Хот байгуулалтын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчтай 2017-2020 онд хамтран ажиллах санамж бичигт тусгах саналаа хүргүүлсэн.Мөн Зам тээврийн яамны төрийн нарийн бичгийн даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 01 ний өдрийн “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” 189 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан Зам тээврийн хөгжлийн сайд, Нийслэлийн Засаг дарга нар 2016-2020 онд зам, тээврийн салбарт хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсэгт орж ажиллан саналаа тусгуулав.
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ОРЛОГЧ ДАРГА                                                                                     Ц.ТУЛГА 
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                                     Д.УРАНЦЭЦЭГ
 
БОЛОВСРУУЛСАН: ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
 МОНИТОРИНГ ХАРИУЦСАН   МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                   Н.ДҮНЖИЙМАА
2016.12.05 -НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
 
Багануур дүүрэг                                                                                                                                                                                                       2016.12.15
 
 
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар Хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Нийслэлийн 2017 оны төсөв батлагдсантай холбогдуулан Дүүргүүдийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар 2017 оны төсвөө  2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор  багтаан хэлэлцүүлэх./Дүүргийн ЗДТГазар/ 2016 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр хуралдах  дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн  хурлын   ээлжит хуралдаанаар   Багануур дүүргийн 2017 оны төсөв, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг хэлэлцүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаад байна.   Хугацаа болоогүй.      
2  
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах.
 
 
 
Дүүргийн  нутгийн захиргааны байгууллагуудын жилийн ажлын тайлан сонсох, Засаг даргатай байгуулсан Үр дүнгийн гэрээг дүгнэх ажлыг 12 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулахаар төлөвлөөд байгаа ба дээрх байгууллагуудад  ирэх оны ажлын төлөвлөгөөгөө  нийслэл, дүүргийн  эдийн засаг, нийгмийг  2017 хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж боловсруулах талаар чиглэл өгч ажиллаж байна.  
 
 
 Хугацаа болоогүй      
3 Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 12 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдсан дүүргийн  удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр дүүргийн Засаг даргаас төсвийн байгууллагын  болон нийт ААНБ-ын удирдлагуудад шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг төсвийн хөрөнгөөр зохион байгуулахгүй байх талаар онцгой анхаарууллаа.           
4 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. /Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Өнгөрсөн 14 хоногт  23  өргөдөл,  гомдол ирснээс   19 өргөдлийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж,  4 өргөдөл шийдвэрлэх шатандаа  байна.  Иргэдээс ирсэн өргөдөл,  гомдлыг өдөрт нь багтааж холбогдох  албан тушаалтанд хүргүүлж, шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж  байгаа бөгөөд   шийдвэрлэгдсэн тухай бүрт иргэдэд  хариу өгч ажиллаж байна.        
 
                                                                  
 
 
                                                      ХЯНАСАН: ЗХХ-ИЙН ДАРГА                                           Б.ТУЯА
                                                     НЭГТГЭСЭН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                      Б.ДЭЛГЭРМӨРӨН2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05 –НЫ  ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
 ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
         2016.12.15
 
 
Д/Д
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит үр дүн
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ
 
 
1
Үүрэг даалгавар- 4 Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
  Байгууллага шинэ жил тэмдэглэхдээ  Засгийн газрын 2016 оны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллана. Засгийн газрын заалтыг хэрэгжүүлж ажиллана.    
 
2
Үүрэг даалгавар- 8 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. /Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
  Тус газарт  ирсэн өргөдөл, санал хүсэлтийг хүлээн авч  ажлын 3 хоногт багтаан  шуурхай шийдвэрлэж байна.  Өргөдөл хугацаандаа шийдвэрлэгдэж байна.    
 
3
Үүрэг даалгавар- 9  Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст боловсруулж байгаа сайд нартай  байгуулах гэрээний төсөлд агентлагууд санал өгөх.  Нийслэлийн Засаг дарга Салбарын сайд нартай байгуулах гэрээний төсөлд хамтарч хийх ажлуудын хөрөнгө, санхүүг тодорхой тусгаж холбогдох яамдуудад хүргүүлэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд/  
  Сайд нартай байгуулах гэрээний төсөлд саналаа хүргүүлсэн  Санал өгсөн    
           
 
 
 
 
 
Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн  газар
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
д/д Үүрэг
 
Биелэлт
1 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах
 
2017 оны газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг бэлтгэн ажилласан.
2 Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах
 
Тус газар нь Шинэ жилийн арга хэмжээ зохион байгуулахгүйгээр шийдвэрлэсэн болно.
3 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. Уг хугацаанд тус газарт хандан 6 өргөдөл ирсэн бөгөөд талархал 2, хүсэлт 2, гомдол 2 ирсэн байна.
Бүртгэлийн үйлчилгээг Нийслэлийн үйлчилгээний төвүүдээр үзүүлж байгаа нь олны талархлыг хүлээсэн ажил болж байгаа нь харагдаж байна.2015 оны эхний хагас жилээр иргэдээс ирүүлсэн Талархал-2 байсан бол 2016 оны жилийн эцсээр 111 болж өссөн үзүүлэлттэй байна.
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН
 ГАЗАР
2016 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын Шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт

Үүрэг даалгавар 1

2016 оны хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх оны төлөвлөгөө боловсруулах, НЭЗНийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлтэй уялдуулан ирэх оны төлөвлөгөө боловсруулах

Биелэлт:

Дээрх төлөвлөгөө, үндсэн чиглэлүүдтэй уялдуулан 2017 оны төлөвлөгөө боловсруулна

Үүрэг даалгавар 2

Шинэ жилийн болон баяр ёслол тэмдэглэхдээ төсвийн мөнгө зарцуулахгүй байх

Биелэлт:

Дээрх чиглэлээр холбогдох ажилтнуудад үүрэг өгсөн.

Үүрэг даалгавар 3
Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, хүсэлтэд хариу өгч байгаа арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах талаар тодорхой ажил зохион байгуулах

Биелэлт:

Иргэдээс өргөдөл, хүсэлт хүлээн авдаг ажилтнуудад зөвлөгөө өгсөн


ХЯНАСАН:
АРГА ЗҮЙЧ                                                                     Н.НЭРГҮЙ

БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ ГАРГАСАН:
АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН                    Д.ГАНЗАЯА
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 №
ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР БИЕЛЭЛТ
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах. 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт болон Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулан 2017 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг гарган Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэхээр бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.
2 Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 2016 оны шинэ жилийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээнд төсвийн хөрөнгө зарцуулаагүй болно.
3 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. /Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Байгууллагад www.smartcity.mn сайтаар болон бичгээр 2016 оны  12 дугаар сарын 15-ны байдлааар нийт 44 өргөдөл гомдол ирснийг холбогдох мэргэжилтэнд шилжүүлж, цаасан суурьтай өргөдлийг сайтад бүртгэн өргөдөл гомдолд хяналт тавьж 42 өргөдлийг бүрэн шийдвэрлэсэн ба 2 өргөдөл хяналтад байна. 44 өргөдлөөс 43 % нь хөдөлмөр эрхлэлт, 34 % санхүүжилт, 23 % нь бусад өргөдлийг эзэлж байна. Мөн Нийслэлийн Засаг даргатай уулзах иргэдийн 42 хүсэлтэд шийдвэрлэлтийн санал хүргүүлэн ажиллалаа.
4 Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст боловсруулж байгаа сайд нартай  байгуулах гэрээний төсөлд агентлагууд санал өгөх.  Нийслэлийн Засаг дарга Салбарын сайд нартай байгуулах гэрээний төсөлд хамтарч хийх ажлуудын хөрөнгө, санхүүг тодорхой тусгаж холбогдох яамдуудад хүргүүлэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд/   Нийслэлийн Засаг дарга Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдтай байгуулах гэрээний төсөлд хамтарч хийх ажлуудын санал боловсруулан хүргүүллээ.
 
                                                                                              ХЯНАСАН: ДАРГА                                        П.БАТХҮЛЭГ       
                                                                                              БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                                                                                              МЭРГЭЖИЛТЭН                                          Н.ОДОНТУЯА2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
                                                                                                            /НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР/
 
 
Товч агуулга
 
Хугацаа
 
БИЕЛЭЛТ
1 Нийслэл, дүүргийн 2017 оны батлагдсан төсвийг ил тод болгон сурталчилах, төсвийн жилийг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангах хүрээнд нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааны үзэсгэлэн зохион байгуулах, 2017 онд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх ажлуудын графикийг  гаргаж, сар сард хийх ажлуудыг олон нийтэд мэдээлэх, зар хүргэх ажлуудыг зохион байгуулах./Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс/ 14 Хамааралгүй
 
2 Нийслэлийн 2017 оны төсөв батлагдсантай холбогдуулан Дүүргүүдийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар 2017 оны төсвөө  2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор  багтаан хэлэлцүүлэх./Дүүргийн ЗДТГазар/ 14 Хамааралгүй
3 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах. 14 Нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас 2017 онд хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлтэс албад бүр боловсруулан дотооддоо удирдлагын зөвлөлөөр хэлэлцүүлж байна.
4 Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14 Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлжэн ажиллаж байна.
5 Нийслэлийн авто зам дагуу болон нийтийн эзэмшилийн гудамж, талбайд овоолсон цасыг тээвэрлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулах. /Дүүргийн Засаг дарга нар, Хот тохижилтын газар/ 14 Хамааралгүй
6 Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалтын нэгдсэн график гаргах, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдыг сургалтанд хамруулах ажлыг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Онцгой байдлын газар/ 14 Хамааралгүй
7 Нийслэлийн хэмжээнд байгалийн аюулт үзэгдлийн үед ажиллах журам, төлөвлөгөө боловсруулах. /Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар/ 14 Хамааралгүй
8 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. /Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын дийлэнх нь хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын жилийн эцсийн тайлан мэдээг НЭМГ-т авахад зай талбай хүрэлцээгүй, хүлээгдэл их байгаа талаар ирсэн тул зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв “Дүнжингарав”-д хүлээн авч байна.  
9 Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст боловсруулж байгаа сайд нартай байгуулах гэрээний төсөлд агентлагууд санал өгөх.  Нийслэлийн Засаг дарга Салбарын сайд нартай байгуулах гэрээний төсөлд хамтарч хийх ажлуудын хөрөнгө, санхүүг тодорхой тусгаж холбогдох яамдуудад хүргүүлэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд/   14 Нийслэлийн Засаг дарга Эрүүл мэндийн сайдтай байгуулах гэрээний төсөлд хамтарч хийх ажлуудын саналыг Эрүүл мэндийн яаманд боловсруулах шатандаа явж байна.
10 Баянгол дүүрэгт нийслэлийн Хүүхдийн эмнэлэг байгуулах тухай  шийдвэрийн төсөл боловсруулж танилцуулах. / Эрүүл мэндийн газар, Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын/ 14 Баянгол дүүргийн хүн амын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хэрэгцээг үндэслэн тус дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр баригдсан ахмад настан болон хүүхдийн эмнэлгийг нийслэлийн хэмжээний хүүхдийн эмнэлэг болгох боломжгүй байна.  
11 Дүүргүүдийн нэгдсэн эмнэлгийн менежментийн асуудлаар танилцуулага бэлтгэж нийслэлийн Засаг даргад танилцуулах. /Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар/ 14 Дүүргүүдийн нэгдсэн эмнэлгийн менежментийн асуудлыг Засаг даргад танилцуулахад бэлэн болгоод байна.
 
ЭМ-ийн байгууллагын нэр Өмчийн хэлбэр  
 
 
1 Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн төв төрийн өмчит  
2 Баянзүрх эрүүл мэндийн төв төрийн өмчит  
3 Багануур дүүргийн эрүүл мэндийн төв төрийн өмчит  
4 Багахангай дүүргийн эрүүл мэндийн төв төрийн өмчит  
5 Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төв төрийн өмчит  
6 Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төв төрийн өмчит  
7 Сүхбаатар Эрүүл мэндийн төв төрийн өмчит  
8 Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн төв төрийн өмчит  
9 Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төв төрийн өмчит  
10 Сонгинохайрхан дүүргийн нэгдсэн  эмнэлэг төрийн өмчит  
11 Хан-Уул дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг төрийн өмчит  
12 Өргөө амаржих газар төрийн өмчит  
13 Хүрээ амаржих газар төрийн өмчит  
14 Амгалан амаржих газар төрийн өмчит  
15 Энэрэл эмнэлэг төрийн өмчит  
16 Наркологийн эмнэлэг төрийн өмчит  
17 Гачуурт тосгоны эмнэлэг төрийн өмчит  
18 Хонхор тосгоны эмнэлэг төрийн өмчит  
19 Жаргалант тосгоны эмнэлэг төрийн өмчит  
20 Туул тосгоны эмнэлэг төрийн өмчит  
21 Нийслэлийн Зоонозын өвчин судлалын төв төрийн өмчит  
22 Нийслэлийн Түргэн тусламжийн төв төрийн өмчит  
23 Шүд эрүү нүүрний төв төрийн өмчит  
24 Сэргээн засах клиник бүрэн хувьчлагдсан  
25 Баянзүрх дүүргийн  нэгдсэн эмнэлэг бүрэн хувьчлагдсан  
26 Сүхбаатар дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг менежментийн гэрээгээ  
  НИЙТ    
НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
ӨМНӨХ ШУУРХАЙН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2016 оны 12 дугаар сарын15  өдөр                                                            Сүхбаатар дүүрэг
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үнэлгээ
/0-100/
1 Нийслэлийн 2017 оны төсөв батлагдсантай холбогдуулан Дүүргүүдийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар 2017 оны төсвөө  2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор  багтаан хэлэлцүүлэх./Дүүргийн ЗДТГазар/ 2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар тус дүүргийн 2017 оны төсвийн хэлэлцүүлэг ДИТХ-ын байнгын хороодод  хэлэлцүүлгийн шатанд явагдаж байна. 2016 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдөр Иргэдийн Төлөөлөгчдийн чуулгантай болно. 70
2 Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Дүүргийн засаг даргын тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс нь төсвийн байгууллагуудын гүйцэтгэлийн биелэлтэнд өдөр тутам хяналт тавьж ажиллаж байна. 2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар шинэ жилийн баяр ёслолын арга хэмжээнд зарцуулсан мөнгөн дүн байхгүй болно. 90
3 Нийслэлийн авто зам дагуу болон нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд овоолсон цасыг тээвэрлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулах. /Дүүргийн Засаг дарга нар, Хот тохижилтын газар/ 2016 оны 12 дугаар сард нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн цэвэрлэгээний ажлыг тогтмол зохион байгуулж байна. Дүүргийн Засаг даргын даргын 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн  А/388 дугаар бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай захирамж гаргаж 12 дугаар сарын 16, 17-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар бэлтгэл ажил хангагдаж байна. Цэвэрлэгээгээр овоолсон цас, мөс, түүвэр хог хаягдлыг бүрэн цэвэрлэх талаар хороодын тохижилт, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч нарыг 12 сарын 15-ны өдөр цуглуулан чиглэл өгсөн болно. 100
4 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. Иргэдээс бичгээр  ирүүлсэн 334 өргөдөл гомдол санал хүсэлтийг хүлээн авч удирдлагуудад танилцуулан  цахим хэлбэрт оруулан www.smartsity.mn программд бүртгэж тухайн хариуцсан албан тушаалтанд шилжүүлэн   өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацааг 1 оронтой тоонд шилжүүлэх зорилгодоо хүрч Захиргаа, хуулийн хэлтэс нь хяналт тавин ажиллаж байна. 100
Бусад үүрэг даалгаврууд дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт хамааралгүй болно.
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                               Х.БОЛОРМАА
ХЯНАСАН
НЭГТГЭСЭН: ХШҮ-НИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   М.ЭРДЭНЭБААТАР
 
БАЙГУУЛЛАГА: “ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН” ОНӨТҮГ
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ ҮҮрэг даалгавар биелүүлээгүй болон хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100-
1 Байгууллагын 2016 онд нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлын биелэлтийг дүгнэж, 2017  онд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулсан.     Батлагдсан ажлыг гүйцэтгүүлэхэд хяналт тавьж ажиллана.  
100%
2 Байгууллагын шинэ жилийн баяр ёслолын ажиллагааг ажилчид өөрсдийн цалингаас зардлаа гаргаж зохион байгуулж байна.      
 
100%
3 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд журмын дагуу хяналт тавьж, чирэгдэл хүндрэл учруулахгүйгээр шийдвэрлэх арга хэмжээг авч ажиллаж байна.      
Цахим өргөдөл гомдлын программаар бүртгэгдсэн өргөдөл, гомдлыг  хугацаанд  нь шуурхай хүлээн авч, барагдуулж ажиллана.
 
 
100%
 
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                          Ч.МЯГМАРДУЛАМ
2016  ОНЫ 12 ДҮГЭЭР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
 Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газар   2016 оны 12 дүгээр сарын 15
 
Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт Хувь
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах.  
 
Манай байгууллага албан хаагчдынхаа үр дүнгийн гэрээг дүгнэж, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлтэй уялдуулан 2017 онд хийх ажилаа төлөвлөн боловсруулж байна.
80%
2 Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/  
 
Байгууллага шинэ жил тэмдэглэхдээ  Засгийн газрын 2016 оны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллана.
100%
3 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. /Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/  
2016 оны 12 сарын 15 байдлаар нийт 40 өргөдөл гомдол, санал ирсэнээс Санал-7, Хүсэлт-19, Гомдол-12, Талархал-1 байгаа бөгөөд манай байгууллага иргэдийн өргөдөл гомдол, санал шийдвэрлэлтийг дундаж хугацаанд 9 хоног 12 цаг 20 минутанд шийдвэрлэн 95% хувьтай ажилалаа.
95%
4 Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст боловсруулж байгаа сайд нартай  байгуулах гэрээний төсөлд агентлагууд санал өгөх.  Нийслэлийн Засаг дарга Салбарын сайд нартай байгуулах гэрээний төсөлд хамтарч хийх ажлуудын хөрөнгө, санхүүг тодорхой тусгаж холбогдох яамдуудад хүргүүлэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд/   
 
Салбарын сайдтай байгуулах гэрээний төсөлд тусгах саналыг 2016 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 01/315 тоот албан бичгээр НЗДГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлж ажилалаа. Санамж бичиг 2016 оны 12 сарын 06-ны өдөр батлагдан гарсан.
100%
 
       
         ХЯНАСАН                                                 Д.ЖАРГАЛСАЙХАН / ХЭЛТСИЙН ДАРГА/
 
                                                                             Ц.ЦОЛМОН / ХЭЛТСИЙН ДАРГА/
 
                  БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН                            Б.БАДАМЦЭЦЭГ / МЭРГЭЖИЛТЭН/
 2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГ СӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
  Нийслэлийн Худалдан авах ажилгааны газар
 
2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр
 
 
 
Үүрэг далгаварын биелэлтийн дагуу хийж  хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит
Үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
 
 
Үнэлгээ 0-100
1 2 3 4 5       6
1 Нийслэлийн хэмжээнд 2017 онд худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулан 2016 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор батлуулахаар ажиллаж байна.  - - - 90%
2 Байгууллагын албан хаагчдын 2016 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг  “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн  түвшинг үнэлж дүгнэх журам”-ын дагуу ажил, үйлчилгээ  тус бүрийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт (тоо, чанар, хугацаа) бүрээр  үнэлж дүгнэхээр ажиллаж байна.  Мөн төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээ болон 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлтэй уялдуулан боловсруулсан бөгөөд холбогдох газарт хүргүүлэхэд бэлэн болоод байна. - - - 100%
3 Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллана. - - - 100%
4 Тус газарт иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа нь 3 хоног 6 цаг байна. - - - 100%
                                          
 
 
 
                                             ТАНИЛЦСАН:
                                             ДАРГА:                                                       Э.БОЛОРМАА
 
                                             ХЯНАСАН:                                                                                
                                             ОРЛОГЧ ДАРГА                                         Б.ГҮНДСАМБУУ
 
                                            
                                             БОЛОВСРУУЛСАН:        
                                             МЭРГЭЖИЛТЭН                                         М.ГЭРЭЛТУЯА
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН
ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2016-12-15
Д/Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн  үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам Оноо
Үүрэг, даалгавар-НЭГ. Нийслэл, дүүргийн 2017 оны батлагдсан төсвийг ил тод болгон сурталчилах, төсвийн жилийг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангах хүрээнд нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааны үзэсгэлэн зохион байгуулах, 2017 онд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх ажлуудын графикийг  гаргаж, сар сард хийх ажлуудыг олон нийтэд мэдээлэх, зар хүргэх ажлуудыг зохион байгуулах. /Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс/
1.
    Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын II хуралдааныг 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдөр хуралдуулан доорх асуудлуудыг хэлэлцүүлэн батлуулсан. Үүнд:
 1. Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр,
 2. Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн 2016 оны зорилтын хэрэгжилт, 2017 оны үндсэн чиглэл,
 3. Дүүргийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай,
 4. Дүүргийн 2016 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай,
 5. Дүүргийн 2017 оны төсөв батлах тухай,
 6. Дүүргийн 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2017 оны төлөвлөгөө батлах тухай,
 7. Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016-2020 он хүртэлх хөтөлбөр батлах тухай,
 8. Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Тэргүүлэгчдийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлангийн танилцуулга зэрэг асуудлуудыг хэлэлцүүлсэн.
     Дүүргийн Засаг дарга бөгөөд Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2017 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа,ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн хугацаанд гарган олон нийтэд ил тод мэдээлж ажиллахаар бэлтгэж байна.
   Дүүргийн орон нутгийн болон төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын 67 төсөвт байгууллагаас 2017 оны төсвийн төлөвлөгөөний орлого, зарлагын сар, улирал, жилийн хуваарийг гаргуулан Монгол Улсын Сангийн яамны нэгдсэн систем fiscal програмд 2016 оны 12 дугаар сарын 25-ны дотор /байгууллага  бүрээр  нь/ байршуулахаар шивэх   ажлуудыг эхлээд байна.
Мэдээллийг нээлттэй, ил тод, хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор “Шилэн дансны мэдээллийн самбар”-т байрлуулж сурталчлах ажлыг төсвийн шууд захирагч нарт даалгасан.
 
=
 
=
ийслэл, дүүргийн 2017 оны батлагдсан төсвийг ил тод болгон сурталчилах, төсвийн жилийг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангах. 90
Үүрэг, даалгавар-Хоёр. Нийслэлийн 2017 оны төсөв батлагдсантай холбогдуулан Дүүргүүдийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар 2017 оны төсвөө  2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор  багтаан хэлэлцүүлэх./Дүүргийн ЗДТГазар/
2.
    2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдөр хуралдсан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит II хуралдаанаар дүүргийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2016 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах, 2017 оны төсөв батлах тухай асуудлуудыг хэлэлцүүлсэнээр:
 1. 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогыг 28. 245 496,3 мянган төгрөгөөр, зарлагыг 23.114 314,8 мянган төгрөгөөр, нийслэлд төвлөрүүлэх орлогыг 8.596.977,4 мянган  төгрөгөөр,  
 2. 2016 оны төсвийн өөрчлөлтөөр төсвийн орлогыг 25.605.3332.2 мянган төгрөгөөр, зарлагыг 21.715.835.4 мянган төгрөгөөр, нийслэлд төвлөрүүлэх орлогыг 6.449.403.7 мянган төгрөгөөр,
 3. 2017  оны   төсвийн  орлогыг 32.356 596,0 мянган төгрөгөөр,  төсвийн зарлагыг  20.993 694,0 мянган төгрөгөөр,  нийслэлд  төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг 14.597 160,8 мянган төгрөгөөр тус тус баталлаа.
 
=
 
=
Дүүргүүдийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар 2017 оны төсвөө 2016.12.20-ны дотор  багтаан хэлэлцүүлэх. 100
Үүрэг, даалгавар-Гурав. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах.
3.
Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн II хуралдаанаар дүүргийн 2016 оны нийгэм, эдийн засгийн зорилтын хэрэгжилтийг “Бүрэн хангалттай” хэмээн үнэлж дүгнэсэн. Мөн дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 5 бүлэг 64 зорилтын хүрээнд, эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэлийг 5 бүлэг 121 зорилтын  хүрээнд боловсруулан батлуулсан.
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны 3/1505 тоот албан бичгээр дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын болон Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадад дүүргийн Тамгын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон Төсвийн шууд захирагчийн “Үр дүнгийн гэрээ”-нд тусгах саналыг 2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны дотор Засаг даргын Тамгын газрын Захиргаа, хуулийн хэлтэст ирүүлэхийг даалгасан.
Нийслэл, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас 2017 онд хэрэгжүүлэх “Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г хэлтэс, албадаас ирүүлсэн саналын хамтаар тусган боловсруулж эхлээд байна.  
Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчаас Засаг даргын 3 Орлогчтой “Удирдлагын гэрээ”, 19 төсвийн шууд захирагчтай “Үр дүнгийн гэрээ”, 4 төсвийн шууд захирагчтай “Менежерийн үйл ажиллагааны гэрээ”, ерөнхий боловсролын 23 сургууль, 48 цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч нартай “Үр дүнгийн гэрээ”, Өрхийн Эрүүл Мэндийн төвийн 16 даргатай “Гүйцэтгэлийн гэрээ”, Ахмадын 2 амралтын газрын даргатай “Контрактын гэрээ”-г дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын болон хороодын төрийн захиргааны нийт 95 албан хаагчтай “Үр дүнгийн гэрээ”-г байгуулан хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр тооцон ажиллаж байна.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 322 тоот тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1146 тоот захирамжийн хүрээнд Тамгын газрын даргаар ахлуулсан ажлын хэсгээс
 1. Хороодын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг 2016 оны 12 дугаар сарын 07-аас 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрүүдэд,
 2. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, албадын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг 2016 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрөөс,
 3. Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадын 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг 2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрөөс тус тус зохион байгуулж байна.
= =
 
2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах. 70
Үүрэг, даалгавар-Дөрөв. Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
4.  Дүүргийн төсөвтэй харилцагч Орон нутгийн болон төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын бүх шатны төсвийн захирагч нарт Монгол Улсын Засгийн газрын 2016.11.30-ны өдрийн 58 дугаар тэмдэглэлээр өгөгдсөн үүргийг хэрэгжүүлж ажиллахыг даалган Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн төсвийн ахлах мэргэжилтнээс зарлагын гүйлгээ бүрт хяналт тавин ажиллаж байна. = =
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016.11.30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах.
90
Үүрэг, даалгавар-Тав. Нийслэлийн авто зам дагуу болон нийтийн эзэмшилийн гудамж, талбайд овоолсон цасыг тээвэрлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулах. /Дүүргийн Засаг дарга нар, Хот тохижилтын газар/
5. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбай болон авто зам, орон сууц, гэр хорооллуудын дундахи замуудын цас, мөсний цэвэрлэгээний ажлыг шуурхай зохион байгуулах зорилгоор дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны А/368 тоот тушаалыг гарган “Хальтиргаа, гулгаа, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх” ажлыг хэрэгжүүлэх үүрэг, чиглэлийг холбогдох газруудад өгч ажилласнаар нийслэл хотод их, бага хэмжээгээр /нийт 13 удаагийн/ орсон цаснаар овоолсон нийт 104,0 м2 цасыг тээвэрлэн зайлуулсан.
 “Чингэлтэй дүүргийн тохижилт үйлчилгээ ХХК”-нь 486 тонн давс, 0,5 тонн бодис, 20 тонн дайрга нөөцсөнөөс 13 удаагийн орсон цаснаар 204 тонн давс, 10 тонн дайрга цацан 282 тонн давс, 0,5 тонн бодис,10 тонн дайрганы нөөцтэй үлдээд байна.
= =
Нийслэлийн авто зам дагуу болон нийтийн эзэмшилийн гудамж, талбайд овоолсон цасыг тээвэрлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулах.
90
Үүрэг, даалгавар-Зургаа. Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалтын нэгдсэн график гаргах, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдыг сургалтанд хамруулах ажлыг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Онцгой байдлын газар/
  Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Улаан Загалмайн хорооноос 2016 оны 12 сарын 12, 13-ны өдрүүдэд “Газар хөдлөлтийн гамшгийн бэлэн байдлыг хангах, хариу арга хэмжээ авах, чадавхийг бэхжүүлэх” чиглэлээр дүүргийн ерөнхий боловсролын 24, 61, 49, 72, 39, 5 дугаар сургуулиуд болон “Тусгал”, “Бадмаараг” сургуулийн багш нарын дунд 8 цагийн сургалтыг зохион байгуулсанаар нийт 11 хүнийг хамрууллаа.  
Монгол Улсын Шадар сайдын санаачлагаар Төрийн ордонд 2016 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдсан “Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад олон нийтийн оролцоо ба хариуцлага” сэдэвт үндэсний семинарт тус дүүргийн их, дээд сургуулийн болон ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн нийт 47 захирал, эрхлэгчдийг хамруулсанаар газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, бэлтгэл бэлэн байдлаа хангах, гамшгийн үед өөрийгөө болон бусдад тусламж үзүүлэх арга ажиллагаанд суралцсан.
= =
Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр иргэд байгууллагыг сургалтад хамруулах ажлыг зохион байгуулах
90
Үүрэг, даалгавар-Найм. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. /Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
 
   Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт /2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар/ нийт 1511 өргөдөл хүлээн авсан. Үүнд: 1800 тусгай дугаарын утсаар 95, www.ub1200.mn цахим хаягаар 35, Засгийн газрын 11-11 төвөөр 193, Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр 210, нутгийн захиргааны байгууллагад бичгээр 978 хүлээж авсанаас 1497 өргөдлийг шийдвэрлэн 14 өргөдөл, хүсэлт, гомдол шийдвэрлэх шатандаа байгаа болно.
    Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 тоот захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам”-ын хэрэгжилтийг ханган өргөдөл, гомдлын барагдуулаптыг нийслэлийн дундаж хугацаанд хүргэх зорилтыг дэвшүүлэн ажилласан.
Дүүргийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 7 хоног, 18 цаг, 40 минут байгаа болно.
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдлыг тухайн иргэнд утсаар эргэж мэдээлдэг ба smartcity.mn нэгдсэн програмаас автоматаар хариу хүргэгддэг.
= =
Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах.
90
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                   Ж.ЭРДЭНЭБАТ
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                      А.ДАМЦАГДОРЖ
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                                  О.НЯМБАТ
 
ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                    З.НАРАНТУЯАШУУРХАЙ БИЕЛЭЛТ
НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
2016 ОНЫ 12 ДҮГЭЭР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВӨЛГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Су.БАТБОЛДЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Үүрэг даалгаварын дагуу хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
 Нийслэл, дүүргийн 2017 оны батлагдсан төсвийг ил тод болгон сурталчилах, төсвийн жилийг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангах хүрээнд нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааны үзэсгэлэн зохион байгуулах, 2017 онд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх ажлуудын графикийг  гаргаж, сар сард хийх ажлуудыг олон нийтэд мэдээлэх, зар хүргэх ажлуудыг зохион байгуулах./Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс, Захирагчийн ажлын алба, Авто замын хөгжлийн газар, Худалдан авах ажиллагааны газар, Хөрөнгө оруулалтын газар/
   2017 онд нийслэлийн авто замын сүлжээг хөгжүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх ажлуудын мэдээллийг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулан, ил тод нээлттэй мэдээлж, ажлын графикийг сар, сараар гаргаж, батлах шатанд явна.        
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст боловсруулж байгаа сайд нартай  байгуулах гэрээний төсөлд агентлагууд санал өгөх.  Нийслэлийн Засаг дарга Салбарын сайд нартай байгуулах гэрээний төсөлд хамтарч хийх ажлуудын хөрөнгө, санхүүг тодорхой тусгаж холбогдох яамдуудад хүргүүлэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд/  
  Зам Тээврийн Хөгжлийн Сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч нар зам, тээврийн салбарт хамтран ажиллах гэрээний төсөлд НЗДТГазарт 2016 оны 12 дугаар сарын 12-ны 5/2011 дугаар тоотоор саналаа хүргүүлсэн.        
 
 Нийслэлийн Байгаль орчны газар
 
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
            2016 оны 12 дугаар сарын 14                                                                                                                                                                  Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
0-100
3 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах. Тус байгууллага нь албан хаагчдын 2016 оны үр дүнгийн гэрээг дүгнэсэн.  Мөн 2017 оны ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж байна. Үр дүнгийн гэрээг Даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн. -   90
4 Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.       100
8 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. /Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Smartcity.mn программаар хүлээн авсан өргөдөл гомдлуудыг тухай бүр холбогдох мэргэжилтэн рүү шилжүүлэн ажиллаж байна.  Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хурдан хугацаанд шийдвэрлэж, судлан үзэх шаардлагатай асуудлыг 7 хоногийн дотор шийдвэрлүүлэх талаар хяналт тавин ажиллаж байна. Одоогоор хугацаа хэтэрсэн өргөдөл гомдол байхгүй болно.     Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хурдан шуурхай шийдвэрлэх 100
9 Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст боловсруулж байгаа сайд нартай  байгуулах гэрээний төсөлд агентлагууд санал өгөх.  Нийслэлийн Засаг дарга Салбарын сайд нартай байгуулах гэрээний төсөлд хамтарч хийх ажлуудын хөрөнгө, санхүүг тодорхой тусгаж холбогдох яамдуудад хүргүүлэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд/   2016 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр БОАЖ-ын Сайд болон нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч нарын хооронд  2017 онд хамтран ажиллах 16/515 дугаар гэрээ байгуулав.     Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг гүйцэтгэх 100
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:         
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН
ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                                        Э.БАТТУЛГА
 
ХЯНАСАН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                Д.БАЯРМАА
                                    НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГААНЫ  ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                              С.БОЛОРМАА
2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ  ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 ХҮҮХЭД-ЗАЛУУЧУУДЫН СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУСГАЙ ЦОГЦОЛБОР
 
 
2016 оны 12 дүгээр сарын 15                                                                                                                         Улаанбаатар хот
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Үүрэг даалгавар: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах.
01 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны үндсэн чиглэлд туссан:
Ø Байгаль орчин ногоон хөгжлийн чиглэлээс 3-3,
Ø Хүний хөгжлийг дэмжих нийгмийн бодлогоос 4-4, 4-7, 4-10,4-16, 4-17,4-20, 4-33,4-44, 4-51, 4-56, 4-62, 4-63, 4-64, 4-67, 4-68, 4-69, 4-70, 4-74, 4-80, 4-83, 4-85, 5-10, 5-28  заалтыг  тус тус байгууллагынхаа 2017 оны үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэхээр боллоо.
    Байгууллагын 2017 оны төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэх
Үүрэг даалгавар: Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
02    Тус цогцолбор нь эцэг эхийн хараа хяналтаас гарсан эмзэг бүлгийн хүүхэд залуусыг нийгэмшүүлэн төлөвшүүлэх үйл ажиллагааг байнга үзүүлдэг бөгөөд хүүхдүүдийнхээ амжилтыг дүгнэж шинэ оноо угтах,  шинэ жилийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээг 2016 оны 12 дугаар сарын 27-нд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн.
   Шинэ жилийн баярын өдрүүдэд  
·         хоол хүнсний зардлаас баярын ширээний хоол хүнс, бэлэг
·         нормын хувцас зөөлөн эдлэлийн зардлаас баярын тоглолтод өмсөх болон тоглолтын хувцас сэргээх зардлууд зарцуулагдана.
Жич: тус зардал нь тухайн өдөр хүүхдүүдэд өгөх хоолны зардал юм.
Ажилтан албан хаагчдын шинэ жилийн үйл ажиллагаанд төсвийн хөрөнгө зарцуулагдахгүй болно.
    Цогцолборын эмзэг бүлгийн хүүхэд залуусын шинэ жилийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээ 2016 оны 12 дугаар сарын 27-нд зохиогдсон байна.
  Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. /Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
03 Тус цогцолбор нь иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтийг бүрэн дүүрэн цаг хугацаанд шийдвэрлэж нийслэлийн хэмжээнд "А" үнэлгээтэй дүгнэгдэж байдаг.
Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтийн хариуг эзэнд нь биечлэн болон утсаар тодорхой мэдээлж  байна.
    Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтийг мэдээг энэ сарын 30 ны дотор нийслэлийн нэгдсэн үйлчилгээний төвд хүргэж ажиллана.
 
 
 
 
 
 
          ТАНИЛЦСАН:                          ДАРГА                                                                                        Б.ЛХАМСҮРЭН
          ХЭРЭГЖИЛТ НЭГТГЭСЭН: ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН                        М.ЧУЛУУНХҮҮ
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 2016 ОНЫ 12ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
2016.12.15                                                                                                                                   Багахангай дүүрэг

Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
Нийслэлийн 2017 оны төсөв батлагдсантай холбогдуулан Дүүргүүдийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар 2017 оны төсвөө  2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор  багтаан хэлэлцүүлэх
1 Дүүргийн 2017 оны төсвийн Дүүргийн ИТХ-ын 2016 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн ээлжит 3-р чуулганаар хэлэлцэн баталсан. Дүүргийн ИТХ-аар хэлэлцэн баталсан. - - 100
2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах.
1 Дүүргийн Засаг  даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 2017 оны эдийн засаг, нийгмийн хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг боловсруулан дүүргийн ИТХ-ын ээлжит 3-р чуулганаар хэлэлцэн баталсан. Дүүргийн ИТХ-аар хэлэлцэн баталсан. - - 100
Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах.
  2016 оны байдлаар Дүүргийн Засаг даргад болон Тамгын газарт уламжилсан 135 өргөдөл бичгээр ирснээс хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн 129, шийдвэрлэх шатандаа байгаа 6 өргөдөл байна. 75 өргөдлийг иргэний талд шийдвэрлэн хариуг өгч, 8 өргөдөлд боломжгүй, 46 өргөдөлд тодорхойгүй хариу өгсөн байна. Өргөдөл, гомдол саналын шийдвэрлэлтэд утсаар, албан бичгээр болон биечлэн уулзаж хариу өгч байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг иргэний талд шийдвэрлэн хариуг өгч байна. Тайлангийн хугацаанд “боломжгүй” хариу өгсөн өргөдөл, гомдол байхгүй болно. - - 100Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
 
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
     2016 оны 12 сарын 15-ны өдөр                                                                                                                                                        Налайх дүүрэг
 
ТОВЧ УТГА БИЕЛЭЛТ ҮНЭЛГЭЭ
1 Нийслэлийн 2017 оны төсөв батлагдсантай холбогдуулан Дүүргүүдийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар 2017 оны төсвөө  2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор  багтаан хэлэлцүүлэх. /Дүүргийн ЗДТГазар/ Дүүргийн ИТХ-ын ажлын хороодоор дүүргийн төсвийг хэлэлцүүлж дуусаад ИТХ-ын ээлжит хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр ИТХ-ын даргад өргөн барьсан. 2016 оны 12 сарын 19, 20-ны өдрүүдэд дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал хуралдана. 80 %
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах.
Дүүргийн нийт байгууллагуудаас 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаар тайланг авч, нэгдсэн дүгнэлт хийж, дүүргийн ЗДТГ-ын тайланг боловсруулж байна.
Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг нийслэлийн үндсэн чиглэл, төлөвлөгөөтэй уялдуулан боловсруулж 2016 оны 12 сарын 19, 20-ны өдөр хуралдах дүүргийн ИТХ-д оруулж хэлэлцүүлэхээр өргөн бариад байна.
80 %
3 Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 2016 оны 12 сарын 06-нд болсон дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнөөр шинэ жилийн баяр ёслолыг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх, анги хамт олны шинэ жил зохион байгуулахдаа сурагчдаас мөнгө авахгүй байхад хатуу анхаарч ажиллахыг Засаг дарга үүрэг даалгавар болгон, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллаж байна. 60%
4 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах./Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
Засгийн газрын тогтоолын дагуу төрийн үйлчилгээг нэг дороос тэгш, хүртээмжтэй, шуурхай үзүүлэх зорилгоор дүүргийн “Нэг цонхны үйлчилгээ”-нд ЗДТГ-ын Төрийн захиргааны Удирдлагын хэлтэс, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс, Хөдөлмөр,  халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн төлөөлөл нийт 5 мэргэжилтэн ажиллаж байна.
Дүүргийн “Налайх сонсож байна-70232727” тусгай дугаарын утсаар хандсан иргэдийн санал хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч тэмдэглэн, нэгдсэн программд бүртгэж холбогдох байгууллагад шилжүүлж, өргөдөл гомдлыг хурдан шуурхай шийдвэрлэж, хариу өгөх талаар тэдгээр байгууллагуудад зөвлөгөө, шаардлага тавин ажиллаж байна.
Дүүргийн Засаг даргын 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2017 оны үндсэн чиглэлд төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай үзүүлэх, тэдний санал, хүсэлт, өргөдлийг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэж байх талаар тодорхой санал тусгасан.
Дүүргийн Засаг даргын иргэдтэй хийх уулзалтын түр журмыг боловсруулан батлуулж, 2016 оны 12 сарын 15-ны өдөр анхны уулзалтаар 13 иргэнтэй уулзан, санал хүсэлтийг нь хүлээн авлаа. Засаг даргын иргэдтэй хийх уулзалтад Эрх зүй, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн байлцаж, хууль эрх зүйн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлж ажиллалаа.
Мөн олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн байлцан, уулзалтыг дүрсжүүлэн, шийдвэрлэлтийн нэгдсэн дүнг хэвлэл мэдээллийг хэрэгслээр сурталчилж ажиллахаар болов.
Шаардлагатай тохиолдолд энэ уулзалтад байгууллагын дарга, удирдлагуудыг байлцуулан, боломжтой асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлэж байх юм.
80%
 
 
 
 
                             
                                   ХЯНАСАН:
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                              Ж.АЛТАНГЭРЭЛ
                          БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ШУУРХАЙ АЖИЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                   Г.ОДОНТУЯА
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ
 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
1. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал дүүргийн 2017 оны төсвийг 2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор багтаан хэлэлцэхээр болсон.           Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар дүүргийн 2017 оны төсвийг 2016 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэхээр болсон.     100%
2. 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэж, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж 2017 онд хийх ажлын төлөвлөгөө боловсруулсан.      Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж 2017 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж дууссан бөгөөд 2016 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.     100%
3.
 
 
 
 
Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар заалтыг хэрэгжүүлж ажиллахыг төсвийн шууд захирагч нарт хүргүүлсэн.         Эдийн засаг хүндрэлтэй байгаа учир татвар төлөгчдийн мөнгө, улсын төсвийн хөрөнгөөр аливаа баяр ёслол тэмдэглэхгүй байхыг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт Монгол Улсын Ерөнхий сайдаас үүрэг болгосныг төсвийн шууд захирагч нарт хүргүүлсэн.     100%
4. Нийслэлийн авто зам дагуу болон нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд овоолсон цасыг тээвэрлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулсан.        Дүүргийн тохижилт үйлчилгээний “Баянгол Шинэ Өргөө” ОНӨААТҮГ-аас хариуцсан нийтийн эзэмшлийн гол гудамж зам болон Энэбишийн өргөн чөлөө, 2 хутагт, Амарсанаа, Замчдын гудамжнууд, орон сууц, гэр хорооллын дундах зам талбайн цас мөс халтиргаа гулгааг арилгах ажлыг өдөр тутам 78 зам талбайн үйлчлэгч, 2 машинтайгаар хийж гүйцэтгэсэн.  Овоолсон цас мөс арилгах ажлыг 2016.12.08-09-нд шилжих шөнө 10 машин, 2 дугуйт ачигч ашиглан 12 жолооч, 14 ачигч, 3 мастер 18 зам талбайн үйлчлэгч нийт 48 ажилтан 50 тн хар цас ачсан.     100%
5. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулсан.     Дүүргийн Иргэд, байгууллагын өргөдөл, санал, гомдол, хүсэлт хариуцсан мэргэжилтнээс Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд өргөдөл, гомдлын нэгдсэн программын тайлангийн төрөл зүйлд дараах нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал хүргүүлсэн. Үүнд:
       Засаг дарга болон дүүргийн удирдлагууд иргэдтэй уулзах уулзалтыг программын уулзалт цэсээр бүртгэх, мэргэжилтэнд үүрэг даалгавар өгч уулзалтыг шилжүүлэх, хяналт тавих, шийдвэрлэх, тайлан гаргах цэсийг ажиллуулах,
   Зөрчлийн тайланг албан хаагч тус бүрийн хяналтын цонхонд зөрчил тус бүрээр дэлгэрэнгүй тусгах,
       Албан хаагч тус бүрт өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 10 хоног тутам хөтлөх явцын тэмдэглэлийг сануулж, хяналтын цонхон дээр харагдаж байхаар тусгах,
      Засаг даргын Тамгын газрын хандалтын тайланг хороо тус бүрээр гаргах төрөл нэмэх /аль хороон дээр ямар асуудлаар хандсаныг энэхүү тайлангаар харж дүгнэлт хийн дараагийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгах ач холбогдолтой/
    100%
6. Баянгол дүүрэгт нийслэлийн Хүүхдийн эмнэлэг байгуулах тухай шийдвэрийн төсөл боловсруулж танилцуулах үүрэг даалгаврын дагуу судалж үзэн албан бичиг хүргүүлсэн.
Баянгол дүүргийн Засаг дарга С.Одонтуяагаас Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболд болон Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын дарга Л.Төмөрбаатар нарт “Тайлбар хүргүүлэх тухай” 2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 01/2482, 01/2483 гэсэн дугаар бүхий албан тоотууд хүргүүлсэн.
    60%
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН: ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                    Б.ДАГИЙМАА
 


 
 
 
“МОНГОЛ НААДАМ ЦОГЦОЛБОР” ОНӨТҮГ-ЫН
12 ДУГААР САРЫН 01-НИЙ ӨДРӨӨС 12 ДУГААР САРЫН 15-НЫ
ӨДРИЙГ ХҮРТЭЛ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
 
            Нэг. Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд:
 
            1.1. “Монгол Наадам Цогцолбор” ОНӨТҮГ-ын 2016 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 242 тоот албан бичгээр Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны үйл ажиллагааны мониторингийн хэлтэст 2016 оны үйл ажиллагааны жилийн эцсийн тайланг, 2017 оны үйл ажиллагааны графикчилсан төлөвлөгөөг хэвлэмэл болон файл хэлбэрээр хүргүүлсэн болно.
 
          1.2. Нийслэлийн иргэд, хүүхэд залуусын амралт, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд зориулсан цанын бааз байгуулах ажлын хүрээнд “Монгол Наадам Цогцолбор” ОНӨТҮГ болон “Авто Гидро Сервич” ХХК-ийн хооронд №МНЦ16/087 дугаар бүхий Газар ашиглуулах гэрээний дагуу Хүй долоон худаг дахь “UB resort” цанын баазын бэлтгэл ажил /коток, тохижилт үйлчилгээний ажил/ хийгдэж байгаа бөгөөд 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн болно. Мөн төр-хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг дэмжих зорилгоор  “Монгол Наадам Цогцолбор” ОНӨТҮГ болон “Авто Гидро Сервич” ХХК-ийн мэргэжилтнүүд хамтран цанын баазыг хөгжүүлэх талаар маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна.
 
            1.3. “Монгол Наадам Цогцолбор” ОНӨТҮГ-ын веб сайтыг тухай бүрд нь нэмэгдүүлэн ажиллаж байна.  
 
1.4. “Монгол Наадам Цогцолбор” ОНӨТҮГ-ын үйл ажиллагаа, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд Монгол Улсын Үндэсний их баяр наадам бусад холбогдох мэдээллийг багтаасан “Монгол наадам” сэтгүүлийг бэлтгэн хэвлэлтэд шилжүүлэхэд бэлэн болсон байна.  
 
1.5. Байгууллагын дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.2-т заасны дагуу Нийслэлийн Сүхбаатарын талбайн мөсөн гулгуурт зориулан Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгө болох 300 ширхэг сандлыг холбогдох байгууллагатай гэрээ байгуулан 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр хүлээлгэн өгөх бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
 
            Хоёр. Архив албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын талаар:          
 
            2.1. Тус байгууллагад 14 хоногийн хугацаанд гаднаас ирсэн 16 албан бичгийг бүртгэж, бүртгэл хяналтын карт үйлдэн удирдлагад шилжүүлсэн бөгөөд байгууллагаас гадагш 20 албан бичиг явсан болно. Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр А тушаал 2, боловсон хүчний асуудлын Б тушаал 8, байгууллагын хэмжээнд нийт албан хаагчдын дунд Хүй долоон худагт хурал зохион байгуулж, 3 удаа шуурхай хуралдаан зохион байгуулж тэмдэглэл үйлдсэн. Нийт ажилтан, албан хаагчид шуурхай хуралдааны үүрэг даалгаврын биелэлтийг гарган, хүний нөөц, дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн үүрэг даалгаврын биелэлтэд хяналт тавин ажиллаж байна.
 
            Гурав. Цаг үеийн холбоотой ажлын талаар:
 
           Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн удирдах зөвлөлийн шуурхай хуралдааны үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг ханган: 


Товч агуулга Хугацаа Биелэлт
3 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах. 14 Тус алба нь 2017 оны Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд санал хүргүүлж батлуулсан ба 2017 онд Ннийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар Хотын Захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний үндсэн ажил болгон ажиллахаар төлөвлөж байна.
 Нийслэлийн Дотоод аудитын алба нь 2016 оны үйл ажиллагаагаа дүгнэж, тайлан биелэлтүүдиийг бэлтгэж байна.
Тус албаны 2017-2020 оны стратеги төлөвлөгөө, 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж байна. Дээрх төлөвлөгөөнүүдтэй уялдуулан Төсвийн шууд захирагчийн болон албан хаагчдын ирэх оны үр дүнгийн гэрээг хийнэ.
4 Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. 14 Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн дагуу тус алба нь 2016 онд шинэ жил болон баяр ёслолын арга хэмжээнд төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй болно.
6 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. /Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол саналыг богино хугацаанд шийдвэрлэхээр бүхий л боломжоороо ажиллаж байгаа бөгөөд тус албаны өргөдөл гомдол шийдвэрлэлт 0.88 хувьтай байгаа нь нийслэлийн дундажаас 0.03 хувиар дээгүүр байна.
7 Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст боловсруулж байгаа сайд нартай  байгуулах гэрээний төсөлд агентлагууд санал өгөх.  Нийслэлийн Засаг дарга Салбарын сайд нартай байгуулах гэрээний төсөлд хамтарч хийх ажлуудын хөрөнгө, санхүүг тодорхой тусгаж холбогдох яамдуудад хүргүүлэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд/   14 НЗДТГ-ын ХШҮХ-т 2016 оны 12 сарын 07-ны өдрийн 188 тоот  албан бичгээр салбарын сайдтай байгуулах гэрээний төсөлд хамтарч хийх ажлын саналыг хүргүүлсэн.
 
3. 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэж, нийгэм эдийн засгийн төлөвлөгөө, 2017 оны оны байгууллагын төлөвлөгөө боловсруулах шатандаа явж байна.

4. Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллаж байна. 

6. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах ажлын хүрээнд: 
- Иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдол, саналыг хүлээн авч албан ёсоор бүртгэсэн өдрөөс 30 хоногийн дотор шийдвэрлэх.
- Өргөдөл, гомдол хугацаандаа шийдвэрлэгдсэн эсэхэд байгууллагын удирдлага болон хэлтсийн дарга нар хяналт тавьж ажиллах. 
- Байгууллага дээр иргэд биечлэн ирж гаргасан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авч мэргэжилтэн тэмдэглэл хөтлөн, бүртгэлд оруулна гэх мэт ажлууд хийгдэж байна.

7. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст сайд нартай байгуулах гэрээний төсөлд саналаа хүргүүлж байна. 

Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. 
Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. 
Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. 

2016 ОНЫ 12 ДҮГЭЭР САРЫН 19-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
№10
 
Үүрэг даалгавар Хэлтэс Гүйцэтгэл Хувь
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн “Хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/ Захиргааны хэлтэс
О.Дагвадорж
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар албан даалгаврын хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд:
1. Байгууллагын шинэ жилийн баярын арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байхаар зохион байгуулж байна.
2. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулж, ажлын хариуцлага, сахилга, дэг журмыг өндөржүүлэн, хууль тогтоомж зөрчсөн, ажлаа цалгардуулсан албан тушаалтанд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу тухай бүр хариуцлага тооцон ажиллаж байна.
3. Байгууллагуудын хооронд ажлын уялдаа холбоог сайжруулж, төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг зохих журмын дагуу хүртээмжтэй, шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.
100%
2 Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 2017 онд баригдах 150-200 ортой Хүүхдийн эмнэлэгийн газрын асуудлыг шийдвэрлэх. /Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Нийслэлийн Газрын алба/ Газар ашиглалт, бүртгэлийн хэлтэс
С.Дашмаа
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 2017 онд баригдах 150-200 ортой Хүүхдийн эмнэлэгийн газрын асуудлыг шийдвэрлэхээр судалж байна.  
3 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу шинэ жилийн баярыг байгууллагынхаа 2016 оны ажлыг дүгнэж, ажиллагсадаа урамшуулсан тайлангийн хурал хэлбэрээр хөнгөн зохион байгуулах, албан хаагчдаас мөнгө хурамтлал үүсгэж шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас татгалзах. /Нийт байгууллагууд/ Захиргааны хэлтэс
О.Дагвадорж
Үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг ханган ажиллаа. 100%
4 Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа Түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг нүүлгэх асуудлыг шуурхай зохион байгуулах. /Нийслэлийн Газрын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ Газар ашиглалт, бүртгэлийн хэлтэс
С.Дашмаа

        Түргэн үйлчилгээний цэгүүдийн зөрчлийг арилгах яаралтай арга хэмжээ авах талаар өгөгдсөн чиглэлийн дагуу тус албанаас НЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс, НМХГ, УБХЦГ, ЗЦА, НОБГ, дүүргүүдийн Газрын албад хамтарсан шуурхай хурал зохион байгуулж, гэнэтийн түүвэрчилсэн шалгалтыг 2 өдөрт багтаан явуулж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлсэн бөгөөд шалгалтанд хамрагдсан ТҮЦ-үүдэд зөрчил арилгах, газар чөлөөлөх тухай мэдэгдэл, шаардлага хүргүүлэх ажлыг зохион байгууллаа.

 

          Газрын зөрчил арилгах нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд нийтийн эзэмшлийн зам талбайд зөвшөөрөлгүй байрлуулсан түргэн үйлчилгээний цэг /ТҮЦ/-үүдийг нүүлгэн шилжүүлэх, газар чөлөөлөх ажил төвийн 6 дүүргийн хэмжээнд 2016 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрөөс эхэлсэн бөгөөд 27-ны өдрийн байдлаар нийт 148 түц-ийг нүүлгэн шилжүүлж, газар албадан чөлөөлөх арга хэмжээ авсан.

100%
 
Танилцсан:                                       Э.Болорчулуун /Нийслэлийн Газрын албаны дарга/
Хянасан:                                             Б.Загдсамбар /Орлогч дарга/                                
О.Дагвадорж /Захиргааны хэлтсийн дарга/
            Биелэлт нэгтгэсэн:                           Э.Одонбаяр /Захиргааны хэлтсийн мэргэжилтэн/


2016 ОНЫ 12 ДҮГЭЭР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
№08
 
Үүрэг даалгавар Хэлтэс Гүйцэтгэл Хувь
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах. Захиргааны хэлтэс
О.Дагвадорж
2016 оны 12 дугаар сарын 14-15-ны өдрүүдэд нийт хэлтэс, дүүргүүдийн Газрын албаны 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлыг дүгнэх хурлыг байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулж 2016 оны ажлаа дүгнэлээ.
Ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг хэлтэс, дүүргүүдийн Газрын албанаас санал авч нэгтгэн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулан боловсруулж байна.
100%
2 Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Захиргааны хэлтэс
О.Дагвадорж
Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд байгууллагын Шинэ жилийн баяр ёслолын арга хэмжээг төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүйгээр зохион байгуулахаар ажиллаж байна. 100%
3 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. /Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Захиргааны хэлтэс
О.Дагвадорж
Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:
 • Иргэдээс ирүүлж буй өргөдөл, гомдлуудыг төрлүүдээр ангилан шинжилгээ хийсний үндсэн дээр шийдвэрлэлтийн хугацааг богиносгох арга замын талаар нийт албан хаагчдаас санал авч нэгтгэн албаны удирдлагад танилцууллаа.
 • Хугацаа хэтэрсэн өргөдөл, гомдлын бүртгэлийн дэвтэр гарган ажиллаж байна.
 • Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар долоо хоног бүрийн ажлын эхний өдөр албаны удирдлагад танилцуулж байна.
100%
4 Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст боловсруулж байгаа сайд нартай  байгуулах гэрээний төсөлд агентлагууд санал өгөх.  Нийслэлийн Засаг дарга Салбарын сайд нартай байгуулах гэрээний төсөлд хамтарч хийх ажлуудын хөрөнгө, санхүүг тодорхой тусгаж холбогдох яамдуудад хүргүүлэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд/   Захиргааны хэлтэс
О.Дагвадорж
Засгийн газрын гишүүн Барилга, хот байгуулалтын сайд, Нийслэлийн Засаг даргатай 2017 онд Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний  3 дугаар хавсралтад тусгах саналуудыг нэгтгэн Албаны даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 01/2149 тоот албан бичгээр НЗДТГ-ын БТХ-т хүргүүллээ. 100%
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын
удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнийг
зохион байгуулах журмын хоёрдугаар хавсралт
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ,
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
/НИЙСЛЭЛИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН/
 
2016 оны 12 сарын 15-ны өдөр
 
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Хэрэгжээгүй шалт
гаан
 
Цаашид авах арга хэмжээ
 
Үнэл
гээ
/0-100/
1. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах. Ажилтнуудын ажлын тайланг хэлэлцүүллээ.
Хэлтсүүдийн тайланг нэгтгэж, байгууллагын тайланг гаргалаа. Хэлтсүүдээс санал авч, байгууллагын 2017 оны ажлын төлөвлөгөөг боловсрууллаа.
 
 
=
 
 
=
 
 
100%
2. Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Шийдвэрийн биелэлтийг ханган ажиллаж байна.  
 
=
 
 
=
 
 
100%
3. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. /Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Нийт 69 өргөдлийн 2-ыг 10 хоногт, 61-ийг 20 цагийн дотор шийдвэрлэж ажиллалаа.Үүнээс 2 өргөдөл нь иргэн, 67 нь байгууллагын ажилтнуудаас байлаа.  
 
=
 
 
=
 
 
100%
 
 
 
                                                       БИЕЛЭЛТ ХЯНАСАН:
                                                       ДАРГА                                         С.ЦАХИУР
                                                                                                      
                                                       БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                                                       АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН              Р.ОРГОДОЛНИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БªÃªªД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ


 

 
 
Үүрэг даалгавар
 
Хэлтэс
 
Гүйцэтгэл
 
Хувь
 
 
 
1
            Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах.  
 
Нийт хэлтсүүд
        Хэлтсүүд 2017 онд хийж гүйцэтгэх ажлынхаа төлөвлөгөөг боловсруулж байна.  
 
 
 
 
2
             Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Захиргаа, Санхүүгийн хэлтэс
Х.Жаргалсайхан
        Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлээр “Эдийн засаг хүндрэлтэй байгаа учир татвар төлөгчдийн мөнгө, улсын төсвийн хөрөнгөөр аливаа баяр ёслол тэмдэглэхгүй байх”-ыг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт Монгол Улсын Ерөнхий сайдаас үүрэг болгосны дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллах болно.  
 
100%
 
 
3
            Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналын шийдвэрлэлтэд хариу өгч байгаа  арга барил, хандлагад эерэг өөрчлөлт гаргах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах. /Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
Х.Жаргалсайхан
          Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 08 дугаар тогтоол, НЗД-ын 2016 оны А/626, А635 дугаар захирамжаар НӨХГ, НГА-д бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийгдснээс хойш буюу 2016 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэлх хугацаанд иргэдээс нийт 194 өргөдөл гомдол ирснээс
Хугацаандаа шийдвэрлэсэн:        164
Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн:     21
Судлагдаж байгаа:                        9 өргөдөл байгаа бөгөөд хугацаа хэтэрсэн өргөдөл, гомдол байхгүй байна.
        Иргэдээс ирүүлж буй өргөдөл гомдлыг богино хугацаанд хууль, журманд нийцүүлэн шийдвэрлэж иргэдэд түргэн шуурхай үйлчлэх зорилгоор байгууллагын удирдлагууд болон хариуцсан албан хаагчид анхааран ажиллаж байна. Үүний үр дүнд  шийдвэрлэлтийн дундаж индекс  0,5 хувиар өсч, шийдвэрлэлтийн түвшин 95%-тай, шийдвэрлэлтийн хугацаа 18 хоног 18 цаг болсон байна.
       
 
 
100%
 
Биелэлттэй танилцсан:                                               Ч.Однасан /НӨХГ-ын дарга/
 
Биелэлт гаргасан:                                                Ц.Цолмон /ЗСХ-ийн мэргэжилтэн/
НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР
 
2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 /№09/
 
2016 оны 12 дугаар сарын 15                                                                                                                                                                   Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1. 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх,  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулж ирэх онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах. Байгууллагын 2016 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлаа дүгнэж, төрийн албан хаагчдын гэрээний биелэлтийг дүгнэж, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал боловсруулсан.   Байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт 98,4 хувьтай хэрэгжсэн. - НАГ-ын 2017-2020 он хүртлэх хөгжүүлэх хөгжлийн чиг хандлагыг хэрэгжүүлнэ. 100%
2. Шинэ жилийн болон баяр ёслол арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн хөрөнгө зарцуулахгүй байх тухай  Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэлийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах.  Шинэ жилийн арга хэмжээг төсвийн хөрөнгөөр болон албан хаагчдын өөрсдийн хөрөнгөөр зохион байгуулахгүй байх үүрэг чиглэл өгсөн. Албан хаагчдаас өөрсдийн хөрөнгөөр зохион байгуулах эсэх талаар санал хураалт явуулж нийт албан хаагчдын 50 хувийн саналаар шинэ жилийн арга хэмжээ зохион байгуулахгүйгээр шийдвэрлэсэн. - Төсвийн хөрөнгөөр баяр ёслолын арга хэмжээ тэмдэглэхгүй 100%
3. Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст боловсруулж байгаа сайд нартай  байгуулах гэрээний төсөлд агентлагууд санал өгөх.  Нийслэлийн Засаг дарга Салбарын сайд нартай байгуулах гэрээний төсөлд хамтарч хийх ажлуудын хөрөнгө, санхүүг тодорхой тусгаж холбогдох яамдуудад хүргүүлэх.  НЗД-аас ХЗСайдтай байгуулсан Санамж бичгийн 2016 оны биелэлт 100 хувьтай хэрэгжсэн бөгөөд 2017 оны саналд 6 ажил хэрэгжүүлэхээр тусгасан.   Нийслэлийн Архивын газрын даргын  2016.12.09-ний 01/377 тоот албан бичгээр НЗДТГ-ын ХЭЗХэлтэст хүргүүлсэн.             - Төлөвлөгөө батлуулж хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. 100%
НИЙТ ДҮН 100%
 
 
 
 
ХЯНАСАН:
                                                           ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ ДАРГА                              Д.ОЮУНТУЯА
 
БОЛОВСРУУЛСАН:
                                                                       ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                     О.НАРАНБАЯР
2016  ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ


 
НИЙСЛЭЛИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР
2016 оны 12 дугаар сарын  16-ны өдөр                                                 Улаанбаатар хот       
                                                           
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Зардал тусгуулах саналын жагсаалт Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1 2 3 4 5
7. Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст боловсруулж байгаа сайд нартай  байгуулах гэрээний төсөлд Татвар төлөгч ААН болон иргэнд явуулах татварын сургалт сурталчилгааны зардлын 8 чиглэлээр төсөв боловсруулан хүргүүлсэн. 
 1. Татвар төлөхийг уриалсан татварын богино хэмжээний реклам, Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, Нийслэл хотын албан татварын шторкуудыг телевизүүдээр цацуулах
 2. Татвар төлөгч ААН, иргэдэд зориулсан зорилтот сургалтыг  сегментээр ангилан төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах, холбогдох чиглэлээр гарын авлага, тараах материал
 3. Ирээдүйн татвар төлөгчдөд татварын боловсрол олгох зорилгоор цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, их, дээд сургуулийн оюутнуудад тогтмол сургалт явуулах, холбогдох сургалтын гарын авлага, тараах материалаар хангах
 4. WWW.NTA.MN веб хуудсыг шинэчлэн, нийслэл, дүүргүүдийн   татварын албаны үйл ажиллагаа,  төрийн үйлчилгээг  олон нийтэд  нээлттэй хүргэж, холбогдох мэдээллийг байршуулж ил тод байдлыг хангах
 5. Татвар төлөгчдөд мэдээ мэдээллийг тогтмол масс мессежээр хүргэх
 6. Нийслэл, дүүргүүдийн Иргэдийн танхимд "Татвар төлөгчөө сонсъё" уулзалт, хэлэлцүүлгийг тогтмол зохион байгуулж байх /нийслэлийн бүх хороодын /152/ татвар төлөгч ААН, иргэдийн төлөөллийг оролцуулан/
 7. Дүүргүүдийн сургалт, сурталчилгаа, үйлчилгээний чиглэлийн байцаагчдын мэдлэг, чадварыг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд шаардлагатай сургалтанд хамруулж байх
 8. Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдэд АТБӨЯХ, АБТ, АЗАТ  албан татвар хураах хялбаршуулсан төхөөрөмж байршуулах