Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2017-01-17 09:43:25
2017  ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
Товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны  А/01 дүгээр захирамжаар “2017 оныг Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил болгон зарлах  тухай”  болгосонтой холбогдуулан Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2017 онд Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд 2017 оны 01 дүгээр 05-ны дотор саналаа Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс ирүүлэх. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
2 2017 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох төлөвлөгөөг улирал, сар 7 хоногоор нарийвчлан гаргах, 2017 оны батлагдсан төсвийн  хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст  2017 оны 1 дүгээр сарын 15-ны дотор хянуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 14
3 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2017 онд хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээгээр хэрэгжих ажлуудын задаргааг энэ долоо хоногтоо багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх. 14
4 Хөрөнгө оруулалтаар 2016 онд баригдаж ашиглалтад орсон барилга байгууламж, обьектуудыг нийслэлийн өмчид бүртгэж авах, ашиглалт хамгаалтыг сайжруулж ажиллах, 2017 онд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудын газар чөлөөлөх ажлын бэлтгэл ажлыг  хангах. /Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, нийслэлийн Газрын алба/ 14 Дэд бүтэц, гэр хорооллийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
5 Нийслэлийн хэмжээнд Төрийн албан хаагчдын сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах./Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/ 14

 

6 Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх ажлыг зохион байгуулах бэлтгэлийг хангах./Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/ 14
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БИЕЛЭЛТ
2017  ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД                  УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Товч агуулга Биелэлт Хувь
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны  А/01 дүгээр захирамжаар “2017 оныг Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил болгон зарлах  тухай”  болгосонтой холбогдуулан Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2017 онд Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд 2017 оны 01 дүгээр 05-ны дотор саналаа Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс ирүүлэх. 2017 оны 1 сарын 07 ны өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст 01/13 тоот албан бичгээр санал хүргүүлсэн.
 
 
 
 
100
2 2017 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох төлөвлөгөөг улирал, сар 7 хоногоор нарийвчлан гаргах, 2017 оны батлагдсан төсвийн  хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст  2017 оны 1 дүгээр сарын 15-ны дотор хянуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 2017 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний хавсралт төлөвлөгөөг улирал, сар 7 хоногоор нарийвчлан хийж, байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээр хянуулан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст /С.Ариунцэцэг/-т хүргүүлсэн. 100
3 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2017 онд хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээгээр хэрэгжих ажлуудын задаргааг энэ долоо хоногтоо багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх. 2017 онд хөрөнгө оруулалт төсөл арга хэмжээгээр хэрэгжих ажлын задаргааг 2017 оны 1 сарын 15 нд албан бичгээр хүргүүлэсэн.  100
4 Хөрөнгө оруулалтаар 2016 онд баригдаж ашиглалтад орсон барилга байгууламж, обьектуудыг нийслэлийн өмчид бүртгэж авах, ашиглалт хамгаалтыг сайжруулж ажиллах, 2017 онд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудын газар чөлөөлөх ажлын бэлтгэл ажлыг  хангах. /Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, нийслэлийн Газрын алба/ -  
5 Нийслэлийн хэмжээнд Төрийн албан хаагчдын сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах./Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/ -  
6 Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх ажлыг зохион байгуулах бэлтгэлийг хангах./Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/ 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх ажлын бэлтгэлийг  байгууллагын хэмжээнд ханган ажиллаж байна.
 
 
100
7 Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгүүд энэ долоо хоног багтаан хийсэн ажлын явцыг Нийслэлийн Удирдлагад танилцуулах. /Ажлын хэсгийн дарга, Хэрэгжүүлэгч агентлагууд/ -  
 
                         
                          ХЯНАСАН:
                        ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                                               Д.МЯГМАРСҮРЭН
 
                        НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                 Э.ГЭРЭЛМАА
2017 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ
 
  2017.01.12
Товч агуулга Биелэлт
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/01 дүгээр захирамжаар “2017 оныг Иргэдийн оролцооотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил болгон зарлах тухай” болгосонтой холбогдуулан Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2017 онд Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд 2017 оны 01 дүгээр сарын 05-ны дотор саналаа нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэст ирүүлэх  Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 01 дүгээр захирамжаар 2017 оныг “Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил” болгон зарласны дагуу нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгах ажил үйлчилгээний саналаа нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэст 2016 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 10/26 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн.
2 2017 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох төлөвлөгөөг улирал, сар 7 хоногоор нарийвчлан гаргах, 2017 оны батлагдсан төсвийн хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст 2017 оны 01 дүгээр сарын 15-ны дотор хянуулах Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний хавсралт тус газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, график төлөвлөгөөг боловсруулж газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн 2017 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
    

                                                                                      НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
2017 ОНЫ 01 ДУГААР САРЫН 02-НЫ  ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНӨӨС НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДАД  НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2017.01.11                                                                                                                                                Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн
түүнийг нотлох нотолгоо
Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
 1.  
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны  А/01 дүгээр захирамжаар “2017 оныг Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил болгон зарлах  тухай”  болгосонтой холбогдуулан Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2017 онд Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд 2017 оны 01 дүгээр 05-ны дотор саналаа ирүүлэх. 2017 онд Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгах саналыг хэлтэс, албадуудаас авч нэгтгэн,  НЗДТГ-ын хууль эрх зүйн хэлтэст дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017.01.06-ны өдрийн 01/21 дугаартай албан бичгээр хүргүүллээ.     100
Үүрэг даалгаврыг: ЗДТГ, бүх хэлтэс албад Биелэлт гаргасан:  ЗХХ-ийн мэргэжилтэн Б.Очир
 1.  
2017 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох төлөвлөгөөг улирал, сар 7 хоногоор нарийвчлан гаргах, 2016 оны үр дүнгийн гэрээг дүгнэх Дүүргийн Засаг дарга Нийслэлийн Засаг даргын хооронд Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх НЗД-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар байгуулах гэрээний төслийг Нийслэлийн  Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрхзүйн хэлтэс боловсруулж байгаа бөгөөд хянагдаж дууссаны дараагаар албан ёсоор хүргүүлнэ гэсэн хариу өгсөн.
 
    70
Үүрэг даалгаврыг: ДБТХ, бүх хэлтэс албад Биелэлт гаргасан: ЭЗТХ-ийн мэргэжилтэн Г.Одончимэг , ЗХХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Д.Цагаан, НХХ-ийн мэргэжилтэн Б.Ундрах
 1.  
Хөрөнгө оруулалтаар 2016 онд баригдаж ашиглалтад орсон барилга байгууламж, обьектуудыг нийслэлийн өмчид бүртгэж авах, ашиглалт хамгаалтыг сайжруулж ажиллах, 2017 онд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудын газар чөлөөлөх ажлын бэлтгэл ажлыг  хангах / Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс: Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн товхимолыг авч дүүрэг хариуцан хэрэгжүүлэх чиглэлийг судалж байна. 2017 онд Нийслэлийн Засаг даргаас Дүүргийн Засаг даргад эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлууд байхгүй болно.
Газрын алба: 2017 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууц, барилга байгууламжийг буулган, шинэчлэн барилгажуулах ажлыг тусгаад байна. Үүнд:
 1. 3-р хороо, Орон сууцны талхны 20-р байр, Уянга СӨХ
 2. 11-р хороо, Орон сууцны УА-36а, 36б байр
 3. 11-р хороо, Орон сууцны Сүрьегийн эмнэлгийн 20-р байр
 4. 2-р хороо, 75-р сургууль
 5. 12-р хороо, 10-р сургууль
5-р хороо, 21-р гудамж ”АЗ-80” СӨХ /Арьс ширний 10 айлын нийтийн байр/
    70
  Үүрэг даалгаврыг: ЭЗТХ, Газрын алба Биелэлт гаргасан: Газрын албаны мэргэжилтэн Д.Дагийсүрэн, ЭЗТХ-ийн мэргэжилтэн Г.Одончимэг      
 1.  
Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх ажлыг зохион байгуулах бэлтгэлийг хангах Дүүргийн Засаг даргын 2017.01.03 ний өдрийн А/01 тоот захирамжаар хороодын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх 2 ажлын хэсгийг байгуулж,  удирдамж, хуваарийг батласан. 2017.01.03-06-ны өдрүүдэд хороодын 2016 оны  үйл ажиллагааны үр дүнд ХШҮ хийлээ. Тайлан,  дүн мэдээ нэгтгэгдсэн.
Мөн дэргэдэх хэлтэс, албадын 2016 оны ажлыг дүгнэх  талаар дүүргийн Засаг даргын захирамжийн төсөл танилцуулагдаж байна.
Мөн сургууль, цэцэрлэгийн захирал эрхлэгчдийн ажлыг дүүргийн Засаг даргын 2017.01.11 өдрийн А/ 08 дугаар захирамжаар дүүргийн Засаг даргын нэгдүгээр орлогч А.Амартүвшингээр ахлуулсан Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Боловсролын хэлтсийн хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдан, 2016 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг үнэлж дүгнэсэн.
    70
Үүрэг даалгаврыг: ЗДТГ Биелэлт гаргасан: ЗХХ-ийн  ахлах мэргэжилтэн Д.Цагаан,  мэргэжилтэн Л.Отгонбаяр
БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ 77.5%
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:               ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА                                            Ж.АЛДАРЖАВХЛАН
 
 
ХЯНАСАН:                   ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
 ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                   Б.ЭНХБОЛД
                                                                          
НЭГТГЭСЭН:                ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН ХШҮ, УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                    Д.ЦАГААН
 
 
 
 
 
 НИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2017 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БªÃªªД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
№01
 

 
 
Үүрэг даалгавар
 
Хэлтэс
 
Гүйцэтгэл
 
Хувь
 
 
 
1
           Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны  А/01 дүгээр захирамжаар “2017 оныг Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил болгон зарлах  тухай”  болгосонтой холбогдуулан Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2017 онд Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд 2017 оны 01 дүгээр 05-ны дотор саналаа Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс ирүүлэх.  
 
Мэдээлэл, хяналтын хэлтэс
Ч.Ням-Оюун
 
2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдөр саналаа өгөх
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны  А/01 дүгээр “2017 оныг Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил болгон зарлах  тухай” захирамжаар хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгуулах 8 ажлын саналыг 2017 оны 01 дүгээр сарын 174/85 тоот албан бичгээр НЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтэст хүргүүлсэн.  
 
 
100%
 
 
2
 
            2017 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох төлөвлөгөөг улирал, сар 7 хоногоор нарийвчлан гаргах, 2017 оны батлагдсан төсвийн  хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст  2017 оны 1 дүгээр сарын 15-ны дотор хянуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нутгийн захиргааны байгууллагууд/  
 
Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
Х.Жаргалсайхан
        Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийг хангахад чиглэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөөг, төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээг Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолын дагуу  боловсруулж хянуулахад бэлэн болгооод байна.  
 
 
 
100%
 
 
 
3
           Хөрөнгө оруулалтаар 2016 онд баригдаж ашиглалтад орсон барилга байгууламж, обьектуудыг нийслэлийн өмчид бүртгэж авах, ашиглалт хамгаалтыг сайжруулж ажиллах, 2017 онд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудын газар чөлөөлөх ажлын бэлтгэл ажлыг  хангах. /Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, нийслэлийн Газрын алба/  
Өмчийн бүртгэл, хувьчлалын хэлтэс
Д.Итгэл
    НИТХТ-ийн 2017 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаар улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, хандив тусламжаар шинээр бий болсон 128,8 сая төгрөгийн Ус түгээх 4 байр, 75,4 сая төгрөгийн гүний 2 худаг, 1 073,3 сая төгрөгийн БНД-ийн 235 дугаар цэцэрлэгийн барилга, СХД-ийн нутаг дэвсгэрт баригдсан 9 605,4 сая төгрөгийн 8 барилга байгууламж, БГД-ийн нутаг дэвсгэрт баригдсан 14 965,4 сая төгрөгийн 8 барилга байгууламж, “Асгат” ОНӨААТҮГ-ын автомашины зориулалттай 84,0 сая төгрөгийн зоорийн давхар, 1 737,8 сая төгрөгийн үнэ бүхий “Буянт-Ухаа 1” хорооллын 30 айлын орон сууц, 563,8 сая төгрөгийн үнэ бүхий “Сити тоувер” барилгын 3 дугаар давхар, нийт 28 233,9 сая төгрөгийн эд хөрөнгийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай тогтоол, захирамжийн төслийг боловсруулан өргөн барьж хэлэлцүүлсэн боловч БГД-ийн нутаг дэвсгэрт баригдсан 4 597,7 сая төгрөгийн 3 барилга байгууламжийг хасч нийт 23 636,2 сая төгрөгийн хөрөнгийг бүртгэхээр шийдвэрлэв. 
 Үүнд:
·         НИТХТ-ийн 05 дугаар тогтоолоор 1 737,8 сая төгрөгийн үнэ бүхий “Буянт-Ухаа 1” хорооллын 30 айлын орон сууц,
·         НИТХТ-ийн 06 дугаар тогтоолоор “Асгат” ОНӨААТҮГ-ын автомашины зориулалттай 84,0 сая төгрөгийн зоорийн давхар,
·         НИТХТ-ийн 07 дугаар тогтоолоор СБД-ийн 18 дугаар хорооны Бэлхийн 48-р гудамж, 20 дугаар хорооны Өвөр хадатын 3-р гудамжинд байрлах 75,4 сая төгрөгийн гүний худгийн 2 барилга,
·         НИТХТ-ийн 08 дугаар тогтоолоор БГД, ЧД-ийн нутаг дэвсгэрт баригдсан 128,8 сая төгрөгийн зөөврийн Ус түгээх 4 байр,
·         Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Соёлын төв өргөөний хүзүүвчний хэсэг, “Улаанбаатар хэвлэл” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаний оффисын байр нь 2008 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн үймээн самуунд өртөж, дахин үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болсон юм. Нийслэлийн өмчийн барилгад хөрөнгө оруулалт хийлгэх тухай 2011 оны 2011/02 тоот гэрээний дагуу уг хүзүүвчний хэсэгт 2016 онд шинээр баригдсан “Улаанбаатар хэвлэл” ХХК-ны 25 давхар “Сити тоувер” барилгын 3 дугаар давхрын нийт 563,7 сая төгрөгийн үнэтэй 460 м2 талбай НИТХТ-ийн 09 дүгээр тогтоолоор,
·         НИТХТ-ийн 10 дугаар тогтоолоор Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт 2015 оны 12  дугаар  сард шинээр баригдсан 100  хүүхдийн хүчин чадалтай 1 073,3 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 235 дугаар цэцэрлэгийн барилга,
·         НИТХТ-ийн 11 дүгээр тогтоолоор БГД-ийн нутаг дэвсгэрт баригдсан 10 367,7 сая төгрөгийн 5 барилга байгууламж  /хүснэгт 1/
·         НИТХТ-ийн 12 дугаар тогтоолоор СХД-ийн нутаг дэвсгэрт баригдсан 9 605,4 сая төгрөгийн 8 барилга байгууламж /хүснэгт 2/
НИТХТ-ийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 8 тогтоолоор нийт 23 636,2 сая төгрөгийн үнэтэй шинээр баригдсан нийт 22 барилга байгууламж, 30 орон сууцыг нийслэлийн өмчид бүртгүүлэв.
 
 
 
 
 
 
 
100%
 
 
Хүснэгт 1
 
Эд хөрөнгийн нэр
Бүртгэх үнэ /төгрөгөөр/ Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр
1. Баянгол дүүргийн  47 дугаар цэцэрлэгийн барилга 1 075 000 000 Улсын төсөв
2. Баянгол дүүргийн  120 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 879 875 804 Улсын төсөв
3. Баянгол дүүргийн  242 дугаар цэцэрлэгийн барилга 1 036 443 895 Нийслэлийн төсөв
4. Баянгол дүүргийн  Нутгийн удирдлагын ордны барилга 3 334 394 961 Дүүргийн орон нутгийн төсөв
5. Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалтын цогцолбор төвийн барилга 4 042 037 560 Нийслэлийн төсөв
 
Хүснэгт 2
 
 
Эд хөрөнгийн нэр
Бүртгэх үнэ
/төгрөгөөр/
 
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр
1. Сонгинохайрхан дүүргийн 91 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 790 326 686 Нийслэлийн төсөв
2. Сонгинохайрхан дүүргийн 24 дүгээр хорооны бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга 2 185 658 888 Нийслэлийн төсөв
3. Сонгинохайрхан дүүргийн 117 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 1 101 387 791 Улсын төсөв
4. Сонгинохайрхан дүүргийн 106 дугаар сургуулийн спортын заалны барилга 830 488 370 Нийслэлийн төсөв
5. Сонгинохайрхан дүүргийн 67 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилга 540 552 350 Нийслэлийн төсөв
6. Сонгинохайрхан дүүргийн Спорт цогцолбор барилга 3 368 000 000 Улсын  төсөв
7. Сонгинохайрхан дүүргийн Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн пунктын барилга 391 891 294  
Нийслэлийн төсөв
8. Багануур дүүргийн Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн пунктын барилга 397 122  869  
Нийслэлийн төсөв
 
 
 
Биелэлттэй танилцсан:                              Ч.Однасан /НӨХГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
 
 Хянасан:                                            Х.Жаргалсайхан /Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга/
 
Биелэлт гаргасан:                          Ц.Цолмон /Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн мэргэжилтэн/
2017  ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Товч агуулга Биелэлт
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны  А/01 дүгээр захирамжаар “2017 оныг Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил болгон зарлах  тухай”  болгосонтой холбогдуулан 2017 онд Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд 2017 оны 01 дүгээр 05-ны 12:00 цагаас өмнө саналаа Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэст илүүлэх. Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны  А/01 дүгээр захирамжаар “2017 оныг Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил болгон зарлах  тухай”  болгосонтой холбогдуулан 2017 онд Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд 7 чиглэлээс санал авч нэгтгэн, enkhjil_s@yahoo.com хаягт илгээсэн бөгөөд хэвлэсэн байдлаар НЗДТГ-н бичиг хэрэгт хүргүүлсэн болно.
2 2017 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох төлөвлөгөөг улирал, сар 7 хоногоор нарийвчлан гаргах, 2017 оны батлагдсан төсвийн  хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст  2017 оны 1 дүгээр сарын 15-ны дотор хянуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нутгийн захиргааны байгууллагууд 2017 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох төлөвлөгөөг улирал, сар 7 хоногоор нарийвчлан гаргах, 2017 оны батлагдсан төсвийн  хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж, 2017 оны батлагдсан 6.350.300.400 мянган төгрөгийн төсвийн хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төсөвт өртгийг зохион ЭУСБТХ-т хүргүүлсэн.
           
 
 ТАНИЛЦСАН:
                                                                        НМХГ-Н ДАРГА                                                    Л.ЭРДЭНЭЧУЛУУН
 ХЯНАСАН:
ЗХЭЗХНХ-Н ДАРГА                                             М.БАЯНМӨНХ
 НЭГТГЭСЭН:
                                    ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН
                                    МЭРГЭЖИЛТЭН                                                  М.ЦАЦРАЛ

2017  ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Товч агуулга Биелэлт
1 2017 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох төлөвлөгөөг улирал, сар 7 хоногоор нарийвчлан гаргах, 2017 оны батлагдсан төсвийн  хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст  2017 оны 1 дүгээр сарын 15-ны дотор хянуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 2017 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах Үр дүнгийн гэрээний төслийг  гэрээний хавсралт болох төлөвлөгөөний хамт НЗДТГ-ын Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэнд хянуулахаар 2017 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр хүргүүлсэн.
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2017 онд хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээгээр хэрэгжих ажлуудын задаргааг энэ долоо хоногтоо багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх. 2017 төсөвт хөрөнгө оруулалт, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах зардал тусгагдаагүй болно
 
3  
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны  А/01 дүгээр захирамжаар “2017 оныг Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил болгон зарлах  тухай”  болгосонтой холбогдуулан Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2017 онд Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд 2017 оны 01 дүгээр 05-ны дотор саналаа Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс ирүүлэх.
2017 онд Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд  тус газраас  3  саналыг боловсруулан  Хууль эрх зүйн хэлтэст хүргүүлсэн.
 
 
ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                       С.БАТСҮХ
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                      Э.ЗОЛМАА   
 
 
2017  ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2017 оны 01 дүгээр сарын 19 өдөр                                                                                                                                                         Сүхбаатар дүүрэг
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үнэлгээ
/0-100/
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны  А/01 дүгээр захирамжаар “2017 оныг Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил болгон зарлах  тухай”  болгосонтой холбогдуулан Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2017 онд Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд 2017 оны 01 дүгээр 05-ны дотор саналаа Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс ирүүлэх. Тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас “Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын саналаа 2017 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр 3/29 тоот албан бичгээр нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэст хүргүүлсэн болно. 100
 
2 2017 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох төлөвлөгөөг улирал, сар 7 хоногоор нарийвчлан гаргах, 2017 оны батлагдсан төсвийн  хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст  2017 оны 1 дүгээр сарын 15-ны дотор хянуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Дүүргийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг ханган нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас чиглэл хүлээж байна.   100
3 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2017 онд хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээгээр хэрэгжих ажлуудын задаргааг энэ долоо хоногтоо багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх. 2017 онд дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх ажлын жагсаалтийг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 6/108 тоот албан бичгээр хүргүүлэв. 100
 
Бусад үүрэг даалгаврууд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт хамааралгүй болно.
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                                                               Х.БОЛОРМАА
 
НЭГТГЭСЭН: УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ,
ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                      О.УУГАНЖАРГАЛ
2017 ОНЫ 01 ДУГААР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН

ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 ХҮҮХЭД-ЗАЛУУЧУУДЫН СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУСГАЙ ЦОГЦОЛБОР
 
 
2017 оны 01 дүгээр сарын 12                                                                                                                                  Улаанбаатар хот
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Үүрэг даалгавар: Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны  А/01 дүгээр захирамжаар “2017 оныг Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил болгон зарлах  тухай”  болгосонтой холбогдуулан Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2017 онд Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд 2017 оны 01 дүгээр 05-ны дотор саналаа Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс ирүүлэх.
01 Энэ удаа хүргүүлэх санал байхгүй болно.      
Үүрэг даалгавар: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2017 онд хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээгээр хэрэгжих ажлуудын задаргааг энэ долоо хоногтоо багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх.
02 2017 онд хөрөнгө оруулалт төсөл арга хэмжээгээр хэрэгжих ажил байхгүй болно.      
Үүрэг даалгавар: 2017 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох төлөвлөгөөг улирал, сар 7 хоногоор нарийвчлан гаргах, 2017 оны батлагдсан төсвийн  хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст  2017 оны 1 дүгээр сарын 15-ны дотор хянуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нутгийн захиргааны байгууллагууд/
03 Тус цогцолбор нь Хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлж, асрамж-халамжийн стандартыг ханган ажиллах зорилт, чиг үүргийнхээ хүрээнд байгууллагын төсвийн шууд захирагч нь үр дүнгийн гэрээний манлайллын зорилтод байгууллагын ил тод байдал, санхүү, хүний нөөцийн асуудлыг тодорхой тусгасны зэрэгцээ 2017 оны төсөвтөө багтаан  “Байгууллагын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө”-г улирал сар, 7 хоногоор нарийвчлан гаргаж тус төлөвлөгөөг төсвийн шууд захирагчийн гэрээний хавсралтад тусган 41 нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, 4 тусгай захиалгат /7,12,36,41/ нийт 45 арга хэмжээнүүдийг гүйцэтгэхээр боловсруулан төлөвлөөсөн. 2017 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг ханган нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст  2017 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр хянуулсан.     Төсвийн шууд захирагч нь 2017 оны үр дүнгийн гэрээгээ  Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулна.
             
 
 
 
 
 
 
                      ТАНИЛЦСАН:
                                           ДАРГА                                                                               Б.ЛХАМСҮРЭН   
                                                           
  ХЭРЭГЖИЛТ НЭГТГЭСЭН: ДОТООД АЖИЛ 
                                        ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН                                               М.ЧУЛУУНХҮҮ
2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
№01
 
Үүрэг даалгавар Хэлтэс Гүйцэтгэл Хувь
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны  А/01 дүгээр захирамжаар “2017 оны Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил болгон зарлах  тухай”  болгосонтой холбогдуулан Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2017 онд Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд 2017 оны 01 дүгээр 05-ны дотор саналаа Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс ирүүлэх. Захиргааны хэлтэс
О.Дагвадорж
Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгах саналаа нэгтгэн боловсруулж, Албаны даргын 2016 оны 01 сарын 05-ны өдрийн 01/24 тоот албан бичгээр НЗДТГ-ын БТХ-т хүргүүллээ. 100%
2 2017 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох төлөвлөгөөг улирал, сар 7 хоногоор нарийвчлан гаргах, 2017 оны батлагдсан төсвийн  хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст  2017 оны 1 дүгээр сарын 15-ны дотор хянуулах. Захиргааны хэлтэс
О.Дагвадорж
2017 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох байгууллагын төлөвлөгөөг улирал, сар 7 хоногоор нарийвчлан гаргаж, 2017 оны батлагдсан төсвийн  хүрээнд боловсруулан, хянуулахаар НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлээд байна. 100%
 
 
 
 
 
 
 
3
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2017 онд хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээгээр хэрэгжих ажлуудын задаргааг энэ долоо хоногтоо багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх. Захиргааны хэлтэс
О.Дагвадорж
Манай байгууллагын хэмжээнд 2017 онд хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээгээр хэрэгжүүлэх 4 ажил байна. Үүнд:
 1. Геодези зураг зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд төвлөрүүлснээс бусад нутаг дэвсгэрт М1:2000-ийн зураглал үйлдэж, зохих журмын стандартын дагуу орон зайн мэдээллийг бүрдүүлж, ашиглана.
 2. Геодизийн нэгдсэн сүлжээ, геодезийн байнгын ажиллагаатай суурин станц байгуулна.
 3. Өндрийн геоидын загварыг сайжруулна.
 4. Нийслэлийн орон зайн өгөгдлийг U-LAS системийн бүтэц, шийдэлд тохируулан цэгцэлж, газар зүйн дүн шинжилгээний модулийн нэмэлт хөгжүүлэлтийг хийн, цахим архивын бүртгэлийн системийг U-LAS системд холбоно.
Эдгээр ажлуудыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах төсвийн задаргааг гарган Албаны даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 07/2411 тоот албан бичгээр НЗДТГ-ын БТХ-т хүргүүллээ.
100%
 
 
 
4
2017 онд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудын газар чөлөөлөх ажлын бэлтгэл ажлыг  хангах. /Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, нийслэлийн Газрын алба/ Газар чөлөөлөх хэлтэс
Д.Энхтөр
2017 оны ГЗБ-ын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 70 байршлын бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт болон 2016 оноос он дамжин хэрэгжиж байгаа 10 байршлын бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлтийн ажлын суурин судалгаа болон хээрийн судалгааг гаргаж, трасст өртсөн иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад мэдэгдэх хуудас болон шаардах хуудсыг хүргүүлж, газар чөлөөлөлтийн ажлыг эхлүүлээд байна. 100%
 
 
 
5
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгүүд энэ долоо хоног багтаан хийсэн ажлын явцыг Нийслэлийн Удирдлагад танилцуулах. /Ажлын хэсгийн дарга, Хэрэгжүүлэгч агентлагууд/ Холбогдох хэлтэс, албад Нийслэлийн Газрын албаны удирдлага болон холбогдох албан тушаалтнуудын ажлын хэсэгт нь орж ажилласан захирамжуудын хэрэгжилт, явцын мэдээллийг нийслэлийн Засаг даргын Дэд бүтэц, гэр хорооллын хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч дарга П.Баярхүүд танилцуулсан болно. 100%
2017  ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2017.01.13                                                                                                 Багахангай дүүрэг

 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны  А/01 дүгээр захирамжаар “2017 оныг Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил болгон зарлах  тухай”  болгосонтой холбогдуулан Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2017 онд Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд 2017 оны 01 дүгээр 05-ны дотор саналаа Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс ирүүлэх.
1 Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 01 дүгээр захирамжаар 2017 оныг “Эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих, үйлчилгээний чанар, ажлын байрны сахилга, хариуцлагыг сайжруулах жил” болгон нийт аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дарга эрхлэгч нарт
Улс, нийслэл, дүүрэгтэй холбогдон шинэчлэгдэж байгаа хууль тогтоомжийн төсөлд өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаа,  орон нутгийн онцлогт тохируулан  санал, дүгнэлт боловсруулж хүргүүлэх,
Ажилтан, албан хаагчдын нөөц бололцоонд тулгуурлан дүүрэг орон нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулахуйц  бүтээлч  ажил санаачлах, иргэдэд хүргэх үйлчилгээг шинэлэг хэлбэрээр зохион байгуулах,
Албан хаагчдын ажил, үүргийн хуваарийг оновчтой болгох, албан хаагчдын ажлын сахилга, хариуцлага,  цаг ашиглалтыг сайжруулах, ажлын байранд болон ажлын цагаар архи, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэхгүй байх, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зэрэг арга хэмжээ авч ажиллахыг үүрэг болгов.
Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд аж ахуйн нэгж байгууллагуудын саналыг авч нэгтгэн  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэст хүргэсэн. - Дүүргийн хэмжээнд нийслэл, дүүргийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах 100
2017 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох төлөвлөгөөг улирал, сар 7 хоногоор нарийвчлан гаргах, 2017 оны батлагдсан төсвийн  хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст  2017 оны 1 дүгээр сарын 15-ны дотор хянуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нутгийн захиргааны байгууллагууд/
2 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч, дүүргийн Засаг дарга нарын хооронд байгуулах Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт хэрэгжүүлэх, Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх гэрээний төслийг бэлтгэн НЗДТГ-ын бодлогын хэлтсүүдээс санал аван ажиллаж байна. Уг гэрээний хавсралт төлөвлөгөөг  улирал, сараар нарийвчлан гаргасан. - Гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллах 100
 
БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
2017 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
      ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2017.01.12
Үүрэг даалгаврын товч агуулга Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4 5 6
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны  А/01 дүгээр захирамжаар “2017 оныг Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил болгон зарлах  тухай”  болгосонтой холбогдуулан Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2017 онд Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд 2017 оны 01 дүгээр 05-ны дотор саналаа Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс ирүүлэх. Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны  А/01 дүгээр захирамжаар “2017 оныг Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил болгон зарлах  тухай”  болгосонтой холбогдуулан Нийслэлийн захиргааны байгууллагуудын хэмжээнд “Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд”-нд тусгах ажил, арга хэмжээний саналыг харьяа нэгж, хэлтсүүдээс авч нэгтгэн хавсралт хүснэгтийн хамт Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэст 2017 оны 01-р сарын 05-ны өдрийн 12-01/97 дугаарын албан бичгээр хүргүүлсэн.   Үүрэг хэрэгжсэн   100
2 2017 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох төлөвлөгөөг улирал, сар 7 хоногоор нарийвчлан гаргах, 2017 оны батлагдсан төсвийн  хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст  2017 оны 1 дүгээр сарын 15-ны дотор хянуулах 2017 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлын хүрээнд гэрээний хавсралт төлөвлөгөөнд тусгагдах 2017 онд хэрэгжүүлэх  ажил, арга хэмжээнүүдийг  улирал, сар, 7 хоногоор задлан боловсруулан  бэлтгэж байна.     Үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.   70
3 2017 онд хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээгээр хэрэгжих ажлуудын задаргааг энэ долоо хоногтоо багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх. 2017 онд Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих ажлуудын задаргаа батлагдсан төсөвтэй нийцүүлэн боловсруулж төслийг хүргүүлсэн.      Үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна   90
 
 
 
 
 
ХЯНАСАН: 
                        ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИН БАЙГУУЛАЛТЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА                                                  Б.БАТСУУРЬ  
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИОН  БАЙГУУЛАЛТЫН
АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН АХМАД                                                          Ц.ОЮУНГЭРЭЛ
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗАР
2017  ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
2017 оны 01 дүгээр сарын 20                                                                                                               Улаанбаатар хот
ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР БИЕЛЭЛТ
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны  А/01 дүгээр захирамжаар “2017 оныг Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил болгон зарлах  тухай”  болгосонтой холбогдуулан Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2017 онд Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд 2017 оны 01 дүгээр 05-ны дотор саналаа Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс ирүүлэх. 2017 онд Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгах саналыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэст 2017 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 11 тоот албан бичгээр хүргүүлэн ажиллалаа.
2 2017 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох төлөвлөгөөг улирал, сар 7 хоногоор нарийвчлан гаргах, 2017 оны батлагдсан төсвийн  хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст  2017 оны 1 дүгээр сарын 15-ны дотор хянуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 2017 онд төсвийн Ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах Үр дүнгийн гэрээ, түүний хавсралтыг улирал, сар, 7 хоногоор нарийвчлан боловсруулж, төслийг НЗТДГ-ын Санхүү төрийн сангийн хэлтэст 2017 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр хянуулсан.
3 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2017 онд хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээгээр хэрэгжих ажлуудын задаргааг энэ долоо хоногтоо багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх. 2017 онд хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээгээр хэрэгжих ажлуудын задаргааг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн. 
                                                                                   ХЯНАСАН: ДАРГА                                П.БАТХҮЛЭГ
 
                                                                                   БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                                                                                   МЭРГЭЖИЛТЭН                                   Н.ОДОНТУЯАНИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН
2017 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
2016 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр                                                                  Улаанбаатар хот                   
 
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт Биелэлт
/хувь/
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны  А/01 дүгээр захирамжаар “2017 оныг Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил болгон зарлах  тухай”  болгосонтой холбогдуулан Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2017 онд Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд 2017 оны 01 дүгээр 05-ны дотор саналаа Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс ирүүлэх. 2017 онд Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд 2017 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 02/06 тоот албан бичгээр НЗДТГ-ын ХЭЗХ-т саналыг хүргүүлсэн.  
100%
 
 
2 2017 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох төлөвлөгөөг улирал, сар 7 хоногоор нарийвчлан гаргах, 2017 оны батлагдсан төсвийн  хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст  2017 оны 1 дүгээр сарын 15-ны дотор хянуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 2017 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг ханган, гэрээний хавсралт болох төлөвлөгөөг улирал, сар 7 хоногоор нарийвчлан гарган, 2017 оны батлагдсан төсвийн  хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан санал авч ажиллаж байна.  
 
 
 
100%
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН                    
 ГҮЙЦЭТГЭГЧ                              Д.БАТСҮХ     
                                      
                       
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
 
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ДОТООД АЖИЛ, ХҮНИЙ НӨӨЦ
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                              Б.ЖАРГАЛАН
1. Төсвийн шууд захирагчийн 2017 оны үр дүнгийн гэрээний төслийг боловсруулан Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээр хянуулж, Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчтай үр дүнгийн гэрээнд гарын үсэг ажлын бэлтгэлийг ханган ажилласан болно.
Нийслэлийн Байгаль орчны газар
 
2017  ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
            2017 оны 01 дүгээр сарын 11                                                                                                                                                                Улаанбаатар хот
 
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
0-100
1 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны  А/01 дүгээр захирамжаар “2017 оныг Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил болгон зарлах  тухай”  болгосонтой холбогдуулан Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2017 онд Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жилийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд 2017 оны 01 дүгээр 05-ны дотор саналаа Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс ирүүлэх. Төлөвлөгөөнд тусгуулах саналаа 1/27 дугаартай албан бичгийг Хууль эрх зүйн хэлтэст хүргүүлсэн.       100
2 2017 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл ажлыг хангах, гэрээний хавсралт болох төлөвлөгөөг улирал, сар 7 хоногоор нарийвчлан гаргах, 2017 оны батлагдсан төсвийн  хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст  2017 оны 1 дүгээр сарын 15-ны дотор хянуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Даргын үр дүнгийн гэрээний хавсралт болох төлөвлөгөөг боловсруулж, БТХ-т 1 дүгээр сарын 4-нд, Санхүү төрийн сангийн хэлтэст 1 дүгээр сарын 11-нд тус тус хүргүүлсэн.       100
3 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 2017 онд хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээгээр хэрэгжих ажлуудын задаргааг энэ долоо хоногтоо багтаан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс ирүүлэх. Тус газарт 2017 онд хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээгээр хэрэгжих ажил байхгүй болно.       -
7 Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгүүд энэ долоо хоног багтаан хийсэн ажлын явцыг Нийслэлийн Удирдлагад танилцуулах. /Ажлын хэсгийн дарга, Хэрэгжүүлэгч агентлагууд/ НЗД-ын Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч Ж.Батбаясгаланд ажлын явцыг тухай бүр танилцуулан ажиллаж байна.       100
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:         
ОРЛОГЧ ДАРГА                                                                    С.САНЖМЯТАВ
 
ХЯНАСАН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                    Д.БАЯРМАА
                                   
НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГААНЫ  ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                  С.БОЛОРМАА
2017  ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРОруулах мэдээлэлгүй.


Нийслэлийн Статистикийн газар