Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Үүрэг даалгавар


2017-02-06 12:54:00
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 
 
Товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. 14
3 “Нээлтэй Нийслэл” мэдээллийн цагийг батлагдсан удирдамж, хуваарийн дагуу дүүргийн Засаг дарга нар тухайн дүүргийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулсан цаг үеийн мэдээ болон төлөвлөгөөт ажлын хэрэгжилт талаар мэдээлж ажиллах.
/Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/
14
4 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох 14
5 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай”  31 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Дүүргийн Засаг дарга нар, Мэргэжлийн хяналтын газар/ 14
6 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичигт туссан хууль, журмын төсөл боловсруулж батлуулах, Засгийн газар, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд батлуулах ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, хэрэгжүүлэгч зарим агентлаг, харьяа газрууд/ 14
7 Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах.
/Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
14
8 НИТХТ-ийн 2014 оны А/56 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам” нэмэлт өөрчлөлт оруулах,  “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нохой, муур тэжээх, устгах, нохой муурны худалдаа аж ахуйг эрхлэх журам”-ын шинэчлэн найруулгын төслийг НИТХТ-ийн хэлэлцүүлж батлуулах, батлагдсан журмын хэрэгжилтийг шуурхай зохион байгуулж ажиллах. /Захирагчийн ажлын алба, Хот тохижилтын газар, Дүүргийн Засаг дарга нар/ 14 Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
9 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг энэ сардаа багтаан нүүлгэн шилжүүлж дуусгах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Газрын алба, дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ 14
10 Нийслэлийн нутаг дэвсгэр нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд шөнийн цагаар түргэн үйлчилгээний цэгийг зөвшөөрөлгүй байршуулж байгааг зогсоож холбогдох хуулийн дагуу арга хэмжээ авч ажиллах. /Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар/ 14
11 НИТХТ-ийн 2015 оны “Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журмыг баталж, мал аж ахуй эрхлэлтийг зохицуулах бүсүүдийг тогтоох тухай”  85 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын хэрэгжилтэд  хяналт тавьж ажиллах. /Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Мал эмнэлгийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ 14 Нийслэлийн Засаг даргын Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч
12 “Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх” журмын хэрэгжилтэд хийж байгаа хяналтын шалгалтын ажлыг шуурхай зохион байгуулж дуусгах. /Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар/ 14
13 “Улаанбаатар лифт” Нийслэлийн Өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааг цаашид шинэчлэх талаар бодлого боловсруулах, магадлан итгэмжлэх асуудлыг холбогдох дээд шатны байгууллагатай тавьж шийдвэрлүүлэх. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар/ 14 Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БИЕЛЭЛТ
1. Манай байгууллага нь Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан "Иргэний танхим ашиглах журам"-ыг боловсруулан хэлэлцүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Уг журмыг хэлэлцүүлэх саналаа Нийслэлийн ИТХ-д хүргүүлсэн болно.
2. Байгууллагын биеийн тамир спортын хамтлагийн зүгээс "Өвлийн өдөрлөг-2017" арга хэмжээнд хамт олноороо идвэхтэй оролцохоор төлөвлөн зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажилласан болно.
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын
Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнийг
Зохион байгуулах журмын хоёрдугаар заалт
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН
БИЕЛЭЛТ ГАРГАХ
 
 
2017.02.13                                                                                                                                  Улаанбаатар хот
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу  байгууллагынхаа хэмжээнд төлөвлөгөө боловсруулах. Байгууллагынхаа хэмжээнд “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах” төлөвлөгөөг боловсруулж 2017 оны 02 сарын 10-ны өдөр НЗАА бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн.    Төлөвлөгөөний дагуу биелэлтийг хангаж ажиллах. 10%
2 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд батлуулах ажлуудыг НЗАА-д хүргүүлсэн. Улаанбаатар хотын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний барилга, байгууламжийн төлөвлөлт, хамгаалалтын зурвас ашиглалт, засвар үйлчилгээний журам шинэчлэн батлуулах саналаа хүргүүлсэн /Хавсралт 8/   Шинэчлэн баталсан журмын дагуу үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож ажиллах. 10%
3  ХАСХОМ гаргах шаардлагатай 4-н албан тушаалтнууд хуулийн хугацаанд хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ гаргаж АТ-д хүргүүлсэн. Авилгатай тэмцэх газарт 2017оны 02-р сарын 13 ны өдөр ХАСХОМ-ыг хүргүүлсэн.   ХАСХОМ-ыг хуулийн хугацаанд  үнэн зөв мэдүүлж ил тод байдлыг хангаж ажиллах. 100%
  
Үүрэг даалгаварын биелэлт нэгтгэсэн: Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн: Г.Цэлмэг.
 
 
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
Баянзүрх Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                                                                     2017 оны 02 дугаар сарын 14
 
   
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны заалт
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5
 
 
 
   1
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу тус Дүүргийн Засаг даргын орлогч Т.Батцогтоор батлуулсан Баянзүрх дүүргийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах талаар авах арга хэмжээний 8 заалт бүхий тусгай төлөвлөгөөг батлуулан 2017 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн а/91 дугаар албан бичгээр  холбогдох дээд шатны байгууллагад хүргүүлж ажилласан. Тус төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Яндантай аж ахуй, нэгж байгууллагыг тоолох ажил явагдаж байна.      
70%
 
 
 
 2
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. Тус дүүргийн 36 удирдах албан тушаалтнууд  2017 оны 02 дугаар сарын 14-ны дотор https://meduuleg.iaac.mn/ сайтад хандан хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ 100% мэдүүлсэн бөгөөд мэдүүлгийн талаар шаардлагатай мэдээллийг Дүүргийн удирдлагуудад өгч ажилласан болно.   100%
 
 
 
 3
“Нээлтэй Нийслэл” мэдээллийн цагийг батлагдсан удирдамж, хуваарийн дагуу дүүргийн Засаг дарга нар тухайн дүүргийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулсан цаг үеийн мэдээ болон төлөвлөгөөт ажлын хэрэгжилт талаар мэдээлж ажиллах.
/Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр баталсан “Нээлттэй Нийслэл”  мэдээллийн цагийг Хангарьд ордонд 9 дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын удирдлагын баг тогтмол хийх тухай удирдамж болон батлагдсан хуваарийг дүүргийн удирдлагуудад танилцуулж ажилласан.      100%
 
 
 
 
 4
“Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн аялал жуулчлалын газраас зохион байгуулсан “Өвлийн Улаанбаатар наадам” 2017 оны 02 дугаар сарын 11, 12-ны өдрүүдэд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдсан.  Хороодын Засаг дарга нарт дүүргийн ЗДТГ-ын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн даргын 5/384 тоот албан бичгээр тус арга хэмжээнд иргэдийг идэвхтэй хамруулах тухай мэдэгдсэн болно.  Тус дүүргийн 28 хорооны 32 гэр бүл тус арга хэмжээнд хамрагдсан байна.
 
   
 
  90%
 
 
 
  5
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай”  31 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Дүүргийн Засаг дарга нар, Мэргэжлийн хяналтын газар/  1/ Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/31 тоот захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  дүүргийн  Засаг даргын А/38 тоот  захирамж гарган  ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаг  томоохон зах худалдааны төвүүдэд ойр орчмынхоо ил задгай худалдааг эмхлэн цэгцлэх, цэвэрлэгээ хийх, авто зогсоолын асуудлыг шийдвэрлэх талаар албан мэдэгдэл хүргүүллээ. Дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Цагдаагийн 1,2,3 дугаар хэлтэс,  Замын цагдаагийн хэлтэстэй хамтран 3 ажлын хэсэг байгуулан ил задгай худалдаанд хяналт тавьж, малын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний худалдаа эрхлэгч иргэдэд төвлөрсөн худалдааны цэгт худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх мэдэгдэл хүргүүлж, өргөтгөсөн худалдааны байршлыг тодорхойлон өгч,  худалдаа эрхлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн.   Доржийн гудамж дагуу нийтийн эзэмшлийн талбай дээр түлээ нүүрс, худалдаалж байгаа иргэдэд зам талбайг чөлөөлөх хугацаатай албан мэдэгдэл өгч  төвлөрсөн цэгт үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж байгаа иргэдэд үйл  ажиллагаа эрхлэх “Мандат” олгох ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.
      3/ Тус дүүргийн гэрэлтүүлгийн асалтын хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 01-ны байдлаар гэр хороололд 98.2%, орон сууцны хороололд 95.4%, нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлэг 98.15% хувьтай байна.
Мөн дүүргийн нийтийн эзэмшлийн зам талбай болон гэр хороолол, орон сууцны хороололд асахгүй байгаа гэрэлтүүлгийн тоог хороод болон иргэдээс мэдээлэл аван гэрэлтүүлэг ашиглалт хариуцсан “Бажамандал” ХХК болон “Холбоотрейд” ХХК-д уламжлан засварлах арга хэмжээ авч ажиллаж байна. 
       4/ Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн 28 хороонд үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 2495 аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэнтэй хороодоор дамжуулан “Тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ” байгуулан орчны 50 м байршлыг хүлээлгэн өгч цэвэрлэгээ үйлчилгээг гүйцэтгүүлж байна.
          Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 01-р сарын 24-ны өдрийн А/12 тоот захирамжаар 2017 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр дүүргийн хэмжээнд бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаад байна. Дүүргийн 28 хороо, ЗДТГазар болон Засаг даргын дэргэдэх 28 хэлтэс албад хамтран удирамж, хуваарийн дагуу цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөгдсөн.
   
 
 
   90%
 
 
 
 
 
  6
НИТХТ-ийн 2014 оны А/56 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам” нэмэлт өөрчлөлт оруулах,  “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нохой, муур тэжээх, устгах, нохой муурны худалдаа аж ахуйг эрхлэх журам”-ын шинэчлэн найруулгын төслийг НИТХТ-ийн хэлэлцүүлж батлуулах, батлагдсан журмын хэрэгжилтийг шуурхай зохион байгуулж ажиллах. /Захирагчийн ажлын алба, Хот тохижилтын газар, Дүүргийн Засаг дарга нар/ “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам” нэмэлт өөрчлөлт оруулах,  “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нохой, муур тэжээх, устгах, нохой муурны худалдаа аж ахуйг эрхлэх журам”-ууд нь НИТХ-ын хурлаар батлагдан албан ёсоор ирээгүй байна.    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  7
Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг энэ сардаа багтаан нүүлгэн шилжүүлж дуусгах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Газрын алба, дүүргүүдийн Засаг дарга нар/  Нийслэлийн Засаг даргын 2016.12.08-ний өдрийн А/863 тоот захирамжийн хүрээнд Хотын төв хэсэг болох мөн гол замуудын дагуух /Энх тайваны өргөн чөлөө хэвтээ тэнхлэг/ их тойруу буюу Сансараас Нарантуул захын уулзвар хүртэлх /босоо тэнхлэг төв зам, дагуух автобусны буудлууд дээр Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгүй мөн зохих байгууллагын зөвшөөрөлгүй нийт 95 түц, павильоноос  өнөөдрийн байрдлаар 43 ш ТҮЦ Павильоныг бүрэн чөлөөлөөд байна. Тус захирамжийн хүрээнд  дүүргийн хэмжээнд ажлын хэсэг байгуулах захирамжийн төслийг бэлтгэн Засаг даргад санал авахаар өгөөд байгаа болно мөн тус захирамж гарсантай холбогдуулан дараах төрийн байгууллагуудыг татан оролцуулж ажиллаж байна.
 • Баянзүрх дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын газар
 • Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс 1-р хэлтэс
 • Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс 2-р хэлтэс
 • Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын газар
 • Улаанбаатар цахилгаан  түгээх газар зэрэг газрууд  хамтран ажиллаж байна.
 Нийслэлийн Захиргааны шүүхээс иргэний гаргасан гомдлын дагуу нийслэлийн Засаг даргын  А/863 тоот захирамжийг  түдгэлзүүлэх 1725 тоот захирамж гаргасан тулд одоогоор нүүлгэх ажлыг түр хугацаагаар зогсоогоод байна.  ТҮЦ нүүлгэхэд тулгарч байгаа асуудлууд: 1. ТҮЦ эрхлэгчдийн холбоо хэмээх төрийн бус байгууллагаас иргэдийг зохион байгуулалттайгаар турхиран ажилд саад хийх  2. ТҮЦ-ний  өргөх сэнжийг санаатайгаар тасдах /сэнжийг буцааж гагнах гагнуурчин олдохгүй байна/
3. Буулгалтанд явж байгаа тээврийн хэрэгсэл болон өөрөө өргөгч механизмын жолооч нарыг дарамтлах /Авто машин дээрхи утасны дугаараар нь холбогдож дуудлаганд дахин ирэхгүй байхаар дарамтлах./
4. Цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрийг салгахад тэр дарyй эргэж холбох /Холбогдох байгууллагаас  тоолуур дээр нь хязгаарлалт хийж байгаа нь дахин цахилгаан эх үүсвэр авах нөхцөл бүрдэж байна./ зэрэг хүндрэлүүд үүсээд байна. 
   
 
 
 
 
 
 
    50%
 
 
  8
НИТХТ-ийн 2015 оны “Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журмыг баталж, мал аж ахуй эрхлэлтийг зохицуулах бүсүүдийг тогтоох тухай”  85 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын хэрэгжилтэд  хяналт тавьж ажиллах. /Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Мал эмнэлгийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн  2015 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 85  дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал аж ахуй эрхлэх журам ”-д Баянзүрх дүүргийн 11, 20 дугаар хороонд мал аж ахуй эрхлэхээр зөвшөөрөгдсөн байдаг бөгөөд мал аж ахуй эрхлэх хориглосон бүсэд 9 хорооны 3114 толгой мал, 89 толгой гахай, 246 толгой шувуу  2016 оны жилийн эцсээр тоологдсон.  2015 онд хориглосон бүсээс  89 толгой мал,  2016 онд 129 толгой малыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран нүүлгэн шилжүүлж ажилласан байна. Энэ онд хориглосон бүс дэх мал бүхий 9 хорооны мал, амьтантай  иргэдээс 46 иргэнд мал аж ахуй эрхлэх хориглосон бүсээс  мал, амьтныг  шилжүүлэх тухай албан мэдэгдэл тарааж  ажиллаж байна.  Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг мал эмнэлэг, үйлчилгээний нэгжүүдтэй гэрээ байгуулан дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа мал, амьтныг гоц халдварт, халдварт, паразит өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд тогтмол хамруулан шаардагдах хөрөнгийг шийдвэрлэж ажиллаж байна.    
 
  80%
           
 
 
 
 
            ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                              Б.АМАРТҮВШИН
 
                                               ХЯНАСАН
                                              
                                               БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН
                                               МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                               Г.НАНСАЛМАА
 
 
 
 
 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НЙИСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
“УЛААНБААТАР ЗАМ ЗАСВАР АРЧЛАЛТЫН ГАЗАР” ОНӨААТҮГ
 

 
ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР БИЕЛЭЛТ
1
 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
2
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ өгөх Тус байгууллагын эрх бүхий 9 албан тушаалтан хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ гарган ЗАА-ны эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлсэн.
3
 
“Мөнгөн Улаанбаатар-2017” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа 2017 оны 02 дугаар сарын 04-ны өдөр Бямба гарагт буюу Хүй долоо худагт Монгол наадам цогцолборын цанын баазад болох тул нийт байгууллагууд идэвхтэй оролцох, бэлтгэлийг сайтар хангах. “Мөнгөн Улаанбаатар-2017” өвлийн спорт наадмын цасны баярын үйл ажиллагаанд тус газрын хамт олон идэвхтэй оролцож нийт 80 ажилтан хамрагдсан.
Аз жаргалтай хот сэдвийн хүрээнд хамт олноороо цас мөсөөр Цасан хотхон байгуулж, хэлтэс албадуудын дунд биеийн тамир, спортын тэмцээн зохион байгуулсан. Сумо тэмцээнээр эрэгтэй нэг ажилтан, эмэгтэй нэг ажилтан тус тус шалгаруулсан. Олс таталтын тэмцээнд хэлтэс албадууд өрсөлдөж Авто баазын хамт олон тэргүүлсэн.
 
4
 
“Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох
 
“Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээнд тус газрын Дарга Ж.Чинзориг болон ажилтан албан хаагчдаас нийт 23 хүн идэвхтэй оролцлоо.
              
                Биелэлтийг баталсан  Дарга:                                     Ж.Чинзориг
                Биелэлтийг хянасан ҮАТХ-ийн дарга:                       Д.Ариунболд
  Биелэлтийг нэгтгэсэн ТШБХ мэргэжилтэн:               Ж.Мөнхжаргал
2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН               
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: УЛААНБААТАР ХОТЫН ШУУРХАЙ УДИРДЛАГА,                                                            ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТӨВ /ОНӨААТҮГ/                                                                                              
2017 оны 02 дугаар сарын 15
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. Уг үүрэг даалгаврын дагуу байгууллагын “Агаар орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г гарган баталж 2017 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн 01/35 дугаар албан бичгээр НЗДТГазрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн. - Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллана. 90%
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. УБШУЗТөвийн хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах үүрэг бүхий албан тушаалтанд байгууллагын дарга, Ахлах нягтлан бодогч нар байдаг ба хувийн ашиг сонирхол хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гаргаж 01 сарын 30-ны дотор Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар болон УБЗАА-ны хууль эрх зүйн мэргэжилтэнд баталгааны маягтаа өгсөн. - - 100%
ДУНДАЖ ҮНЭЛГЭЭ 95%
 
                                                       
 
 
                                                        ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                                     Ч.ГАН-ОЧИР
                                                        БОЛОВСРУУЛСАН:ДАРГЫН ТУСЛАХ, АРХИВ, БИЧИГ
                                                        ХЭРГИЙН АЖИЛТАН                              Б.БИНДЭРЪЯА
2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ТӨВД
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2017 оны 02 дугаар сарын 15                                                                                                         Улаанбаатар хот     
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн/түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ  
 
Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1       Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харъяа газар/ “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолыг дагуу байгууллагын жилийн төлөвлөгөөг боловсруулж байна. - Байгууллагын чиг үүргийн хүрээнд агаар, орчны бохирдлыг бууруулах тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. 50
2      Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. Тус байгууллагын хувийн ашиг сонирхолын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах үүрэг бүхий 8 албан тушаалтан Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйл 10.3-д зааснаар хуулийн хугацаанд мэдүүлгээ гаргаж, мэдээг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд хүргүүлсэн. - Авлигын эсрэг хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. 100
 
 
 ХЯНАСАН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ТӨВИЙН ДАРГА :                                 Д.ОДБАЯР
БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН  МЭРГЭЖИЛТЭН:                                                      Л.ЛХАМДУЛАМ2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар Хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
2 3 4 5 6 7
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ Нийслэлийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын агаар орчны бохирдлыг бууруулах нарийвчилсан төлөвлөгөө газрын даргаар 2017.02.07-ны өдөр баталуулж, НЗДТГ-ын БТХ-т албан бичгээр хүргүүлэв. Газрын даргаар төлөвлөгөө батлуулсан. НЗДТГ-ын БТХ-Т хүргүүлсэн. - Төлөвлөгөөө биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахболно. 100
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. Журмын дагуу ХАСХОМ гаргаж өгөх албан тушаалтнууд хуулийн хугацаандаа мэдүүлгээ байгуулагын ЭБАТ-д, НЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн Т.Бат-Оргилд газрын дарга Д.Баянбат гаргаж өгсөн. Нийт 9 албан тушаалтан 2016 оны ХАСХОМ-г мэдүүлэв. - 2 сарын 16-аас хойш нэгдсэн тайланг хүргүүлнэ. 100
4 “Улаанбаатрын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох

 
“Улаанбаатрын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдсан арга хэмжээнд тус байгуулагаас нийт 18 ажилтан, албан хаагч хамрагдсан. Эрүүл агаарт хамт олноороо урлаг спортын арга хэмжээнд оролцож, амралтын өдрүүдийг идэвхтэй өнгөрүүллээ. - Энэ арга хэмжээг уламжлал болгон зохион байгуулах нь зүйтэй гэж үзэж байна. 85
6
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичигт туссан хууль, журмын төсөл боловсруулж батлуулах, Засгийн газар, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд батлуулах ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, хэрэгжүүлэгч зарим агентлаг, харьяа газрууд/
 
-
  - - -
11 НИТХТ-ийн 2015 оны “Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журмыг баталж, мал аж ахуй эрхлэлтийг зохицуулах бүсүүдийг тогтоох тухай”  85 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын хэрэгжилтэд  хяналт тавьж ажиллах. /Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Мал эмнэлгийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ НМХГ, НБОГ, НЦГ, НХХААГ-ын даргын хамтарсан удирдамжаар ажлын хэсэг гаргаж НИТХ-ын 2015 оны 85-р тогтоолоор Нийслэлийн ногоон бүсэд байгаа мал бүхий өрхийн иргэдэд албан мэдэгдэл хүргүүлэн ажиллаж байна. 2017.02.14-нд СБД-ийн 19,20-р хорооны иргэдтэй уулзаж малтай өрхийн иргэдэд албан шаардлагыг хүргүүлсэн. -       Хориглосон бүсэд мал аж ахуй эрхэлж буй малчдад 6 сарын дотор малын зөвшөөрсөн бүсрүү шилжүүлэх тухайн дүүргийн ЗД-ын орлогчийн мэдэгдлийг хүргүүлэв.
-       Холбогдох хууль, дүрэм, журмын сурталчллаа.
 
- Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон дүүрэг хороодод шинээр малчин өрхийг нэмэгдүүлэхгүй байх; Гадны аймаг сумдаас сүү, цагаан идээ худалдан борлуулах  зорилгоор орж ирж буй айл өрхийг буулгахгүй байх; Хоргилсон бүсийн малын тоог цаашид нэмэгдүүлэхгүй бууруулах бодлого барих; Холбогдох хууль, тогтоомжийг сурталчилан таниулна. 30
 
                            
                          ХЯНАСАН:
                        ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                                               Д.МЯГМАРСҮРЭН
 
                        НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                 Э.ГЭРЭЛМАА
                            
 
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 


Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4 5
1. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, байгууллага дээр төлөвлөгөө  боловсруулан  ажиллаж  байна.
Нийслэлийн  агаарын чанарын  албаны  бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга н.Цолмон, мэргэжилтэн нар тус байгууллага дээр  сургалт  зохион байгуулав.
Сургалтаар  нийслэл хотын  агаарын  бохирдлын  асуудал,  агаарын бохирдлын хэрхэн  бууруулах,  энэхүү  арга  хэмжээнд төрийн  албан хаагч иргэний үүргээ хэрхэн  биелүүлэх талаар  санал солилцлоо. 
       
2. Нийслэлийн  мал эмнэлгийн  газрын дарга  болон  ахлах нягтлан бодогч  хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ  2017 оны 02 дугаар сарын 13-ны  өдөр  бөглөн,  НЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны  удирдлагын хэлтэст  баталгаажуулсан.        
3.  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, нийслэлийн Аялал жуулчлалын газраас “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” гэр бүлийн баярыг 2017 оны 02 сарын 11, 12-ны өдөр Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдлаа.
Өвлийн спортын төрлийг хослуулсан тус наадмын хүрээнд мөсөн шагайн харваа, мөсөн сурын харваа, мөсөн хананы авиралт, уран гулгалт, шүхрийн үзүүлбэр, мөсөн шатар, өвлийн дугуй, 4 дугуйт мотоциклийн парад зэрэг арга хэмжээ зохион байгуулагдсан. Мөн хамгийн сайхан үндэсний хувцастай оролцогчийг шалгаруулахын зэрэгцээ гэр бүлийн хөгжөөнт болон цасан урлалын тэмцээн явуулсан. Түүнчлэн аяллын хувцас, хэрэглэлийн үзэсгэлэн худалдаа гарч баярт өнгө нэмсэн юм.
Энэхүү арга хэмжээнд нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын эмч мэргэжилтэн, албан хаагчид идэвхитэй оролцсон. Нохойн мөсөн чарганы үеээр НМЭГ-н жижиг амьтаны эмч Ш.Батболд, А.Түвшинбаяр нар чарганд хөллөх нохойнуудад эрүүл мэндийн үзлэг хийж ойр орчмын талбайд ариутгал халдваргүйтгэл хийж хариуцлагатай ажилласан байна.
       
  Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллана. Одоогоор  ийм ажил хийгдээгүй  байна.        
  НИТХТ-ийн 2015 оны “Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журмыг баталж, мал аж ахуй эрхлэлтийг зохицуулах бүсүүдийг тогтоох тухай”  85 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын хэрэгжилтэд  хяналт тавьж ажиллаж байна.  Тогтоолоор батлагдсан  журмын  биелэлтийг  Нийслэлийн  Үйлдвэр, хөдөө  аж  ахуйн газарт нэгтгүүлэн ажиллаж байна.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017  ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
 ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
/Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, инновацийн газар/
   
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
 /түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол  хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ         0-100
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд агаар, орчны бохирдлыг бууруулах талаар авах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөөний 2.4, 25-д заагдсан үйл ажиллагааны дагуу хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байна. Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, Инновацийн газрын “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө” хэрэгжиж эхлээд байна.     100
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлд зааснаар ХАСХОМ гаргах шаардлагатай 4 албан хаагч хуулийн хугацаанд хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гаргаж цахим сайтаар хүргүүллээ. 4 албан хаагчийн ХАСХОМ мэдүүлгийг 2017 оны 2 дугаар сарын 14-нд эцсийн байдлаар  баталгаажууллаа.     100
3 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн аялал жуулчлалын газраас зохион байгуулсан “Өвлийн Улаанбаатар наадам”-ын хөтөлбөрийг албан хаагчдад танилцуулж, гэр бүлээрээ оролцохыг уриаллаа. Аялал жуулчлалын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Э.Батжаргалтай холбогдон ноос ноолуурын чиглэлийн 2 үйлдвэр, арьс ширний чиглэлийн 2 үйлдвэрийг тус наадамд оролцуулах чиглэл өглөө.     100
                 
 
2017 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын Шуурхай зөвлөгөөн дээр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлт
 
Үүрэг даалгавар.1.
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ өгөх

Биелэлт:

Тус төвийн дарга Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ дээрх хугацаанд өгсөн.

Үүрэг даалгавар.2.

"Улаанбаатар өвлийн наадам-2017" арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11, 12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байуулагдах тул нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох

Биелэлт:

Уг арга хэмжээнд тус төвийн Спорт хамтлаг оролцсон болно.


                           ХЯНАСАН:
                           АРГА ЗҮЙЧ                                                            Н.НЭРГҮЙ

                            БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ ГАРГАСАН:
                            АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН            Д.ГАНЗАЯА
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ 


2017.02.15
Товч агуулга Биелэлт
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд НМХГ-ын дарга 2017.02.01-ний өдөр төлөвлөгөө  батлан 18 бүлэг 47 ажил тусган дараах ажлуудыг хийж байна. Үүнд:
1. НМХГ-ын даргын 2017.02.07-ны өдрийн А/11 тоот “Агаарын  бохирдолд хяналт тавих тухай” тушаалын дагуу агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн 129 хороодод хяналт тавих улсын байцаагчдыг томилсон.
2. “Нарантуул”, “Харин хорин” томоохон худалдааны төвүүдэд “Стандартын шаардлага хангасан зуухнаас бусад ахуйн зуух худалдахыг хориглох тухай” 02-01/416 тоот албан бичгээр мэдэгдэл хүргүүлсэн.
3. 6 дүүргийн 129 хорооны Засаг дарга нарт Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах, 7 хоног бүр харьяа Мэргэжлийн хяналтын хэлтэст мэдээ ирүүлж байх талаар албан бичиг хүргүүлэхээр ажиллаж байгаа бөгөөд одоогоор ХУД-ийн 13 хороодын Засаг дарга нарт хүргүүлсэн, бусад хороодын Засаг дарга нарт НЗДТГ-аас зохион байгуулах сургалт дээр тараахаар бэлэн болгосон.
4. НЗД-ын ногоон хөгжил, агаарын бохирдол хариуцсан орлогчийн баталсан “Агаар бохирдуулагч томоохон суурин эх үүсвэр ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хяналт шалгалт хийж, магадлан итгэмжлэх ажлын удирдамж”-ийн дагуу Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газар, Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газартай хамтран БЗД, ХУД, ЧД-т үйл ажиллагаа явуулж буй 30 халаалтын зуухны байгууламжид хяналт шалгалт хийж, 12 зуухны хаягдал утаанд хийн хэмжилт хийж, 8 албан шаардлага, 2 дүгнэлт, 1 акт, 2880.0 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч ажиллалаа. Шалгалт үргэлжилт байна.
2   Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. НМХГ-ын нийт 371 албан хаагч хөрөнгө орлогын мэдүүлэг өгөхөөс 371 албан хаагч цаг хугацаандаа ХОМ-ээ өгсөн.
4   “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох Тус арга хэмжээний талаар нийт албан хаагчдад мэдээлэл хүргэх зорилгоор Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Тамгын газрын дарга албан хаагчдад дотоод албан бичгээр өвлийн наадмын удирдамж, хөтөлбөрийг хүргүүлсэн.
5   Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай”  31 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Дүүргийн Засаг дарга нар, Мэргэжлийн хяналтын газар/ 1. Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэж буй аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд зориулж хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах талаар 2017.02.01-ний өдрийн 02-01/398 дугаартай 11 заалт бүхий нийт-322ш мэдэгдэлийг аанб /Нийслэл-35, ХУД-16, СХД-17, СБД-48, БГД-18, БЗД-32, БНД-41, ЧД-115/  иргэнд хүргүүлэн ажилласан.
2.Сар шинийн баяртай холбогдуулан 9 дүүргүүдийн Засаг дарга болон УБ хотын цагдаагийн газрын даргад ил задгай худалдаа болон зориулалтын бус байранд ууц өвчүү чануулахгүй байх талаар 02-01/390, 02-01/395 дугаартай албан бичгийг хүргүүлсэн.
3. 9 дүүргийн болон 152 хороодын Засаг дарга нарт ТҮЦ-нд хүнсний аюулгүй байдал, хадгалалт, хамгаалалт, тээвэрлэлтийн талаар мэдэгдэл хүргүүлсэн.
6   Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичигт туссан хууль, журмын төсөл боловсруулж батлуулах, Засгийн газар, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд батлуулах ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, хэрэгжүүлэгч зарим агентлаг, харьяа газрууд/ 2017 онд тус газраас Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан, Тэргүүлэгчдийн хурал болон Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулах журам, дүрэм, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалтын хүрээнд хэлэлцүүлэх асуудал байхгүй болохыг 2016.12.18 өдрийн 02-01/4065 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн.
7   Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах.
/Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
Цаашид гадаадын төрийн болон төрийн бус, олон улсын байгууллагатай харилцахдаа Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчаас өгсөн үүргийн дагуу нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулна.
11   НИТХТ-ийн 2015 оны “Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журмыг баталж, мал аж ахуй эрхлэлтийг зохицуулах бүсүүдийг тогтоох тухай”  85 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын хэрэгжилтэд  хяналт тавьж ажиллах. /Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Мал эмнэлгийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ 2017.02.10-ны өдрийн 02-01/532 дугаартай “Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсээс мал гаргах тухай” мэдэгдэлийг Дүүргүүдийн Засаг дарга нарт, 2017.01.10-ны өдрийн 02-01/531 дугаартай “Хориглосон бүсээс мал гаргах тухай” албан бичгийг Мал бүхий хороодын Засаг дарга нарт тус тус хүргүүлэн ажилласан. СХД-ийн 26 дугаар хорооны Засаг даргад малтай иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх, тодорхой ажил зохион байгуулж ажиллах тухай 2017.02.13-ны өдрийн 02-15/70 дугаартай албан бичиг хүргүүлэн, хориглосон бүсэд мал маллаж буй 5 иргэнд албан шаардлага хүргүүлж, 3 иргэнд холбогдох хуулийн дагуу 720.000 төгрөгийн торгуулийг арга хэмжээ авсан.
12   “Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх” журмын хэрэгжилтэд хийж байгаа хяналтын шалгалтын ажлыг шуурхай зохион байгуулж дуусгах. /Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар/ НМХГ-ын даргын баталсан “Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хяналт шалгалт хийх тухай” 02-01/89 тоот удирдамжийн дагуу НМХГ-ын 152 улсын /ахлах/ байцаагчид агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд харьяалагдах обьектын харуул, орон сууцны хотхон, авто машины ил зогсоол, дугуй засвар, авто засвар, токарийн цех, тос, масло, тосол зардаг ТҮЦ зэрэг үйл ажиллагаа явуулж буй 367 иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагад шалгалт хийж MNS 5216:2016 стандартын шаардлага хангасан зуух хэрэглэх талаар 282 мэдэгдэх хуудас тараасан.
Бүсэд мөрдөх журам зөрчин үйл ажиллагаа явуулж байсан 6 иргэн, аж ахуйн нэгжид 28 заалттай 6 албан шаардлага, 7 иргэнд халаалтын зуухны үйл ажиллагааг түр зогсоох акт  өгч биелэлтийг хангуулж, 7 иргэний зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж цахилгаан халаагуур тавиуллаа.
13  “Улаанбаатар лифт” Нийслэлийн Өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааг цаашид шинэчлэх талаар бодлого боловсруулах, магадлан итгэмжлэх асуудлыг холбогдох дээд шатны байгууллагатай тавьж шийдвэрлүүлэх. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар/ 2017.01.26-ны өдөр БГД-ийн 13 дугаар хорооны “Их өргөө” СӨХ-ийн хариуцсан 2Д байрны 3 орцны лифтэнд 73 настай иргэн Н нь 1 давхраас сууж 7 давхарлуу явах үед редуктор гэмтэл /редукторын могой араа болон еэвэн араа харьцаагүй/ гарч лифтийг зогсоох боломжгүйгээс бүхээг дээш явж хонгилын таазыг мөргөж огцом зогссон осол гарсан.
Тус лифтэнд “Улаанбаатар лифт” НӨҮГ-аас 2017.01.20-ны өдрийн техникийн ээлжит магадлалыг хийж лифтийн ашиглах зөвшөөрлийг 1 жилийн хугацаатай сунгасан боловч 6 хоногийн дараа энэхүү осол гарсан байна.
Их өргөө СӨХ-ийн 2Д байрны 3-р орцны лифтийг 2012 онд “Хандок” ХХК шинэчилж улсын бүртгэлийн 2176 дугаарт бүртгүүлж, лифтийн засвар, үйлчилгээний гэрээг “Хандок” ХХК-тай хийж ажилласан байна. Осол гарсан лифтэнд НМХГ-аас 2017.02.01-ний өдрийн 02-07-139/49 дугаартай актыг гарган хүргүүлж, зөрчил арилгах хүртэл түр хугацаагаар зогсоосон.
Ээлжит магадлал хийсэн “Улаанбаатар лифт” НӨААТҮГ-т ажлын чанар сайжруулах, Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын Сайдын 53 дугаар тушаалаар батлагдсан “Лифтийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм”-ийн тодорхой заалтыг мөрдөж ажиллах тухай НМХГ-ын даргын 2017.02.13-ны өдрийн 02-01/557 дугаартай албан бичиг хүргүүлсэн.
 
           
ТАНИЛЦСАН:
                                                                        НМХГ-ЫН ДАРГА                                                            Л.ЭРДЭНЭЧУЛУУН
 
 ХЯНАСАН:
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                       М.БАЯНМӨНХ
ЗУХНХ-ИЙН ДАРГА                                                  П.ХҮРЭЛБААТАР
 
 НЭГТГЭСЭН:
                                    ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН
                                    МЭРГЭЖИЛТЭН                                                            Ч.ОТГОНЖАРГАЛ
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

 
V2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2017 оны 02 дугаар сарын 15-ний өдөр                        Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт Биелэлт
/хувь/
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ Тус газрын Агаарын бохирдлыг бууруулах нарийвчилсан ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж гарган 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ны өдөр газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна 100%
 
 
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. Тус  газрын албан хаагчдын ХАСХОМ-ыг цаг тухай бүрт нь бүртгэн авсан 100%
4 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд амжилттай зохион байгуулан ажилласан. 100%
7 Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах.
/Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллахыг холбогдох мэргэжилтэнд танилцуулан үүрэг болгосон. 100%
Тайлбар: Бусад заалт хамааралгүй болно.
ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН:
ДАРГА                                                Д.БАТСҮХ     
                                                           
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ХҮНИЙ НӨӨЦ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
БАЙГУУЛЛАГА ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН                              Б.ЖАРГАЛАН
2017.02.15      Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчдын хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ хугацаанд нь хүргүүлсэн.
"Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017" арга хэмжээнд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг хамруулан ажиллаа.
 НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАРТ 2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 
 
Товч агуулга Хугацаа Биелэлт
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ 14 Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө боловсруулан  газрын даргаар батлуулж тус газрын 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн 02/ 116 тоот албан бичгээр НЗДТГ-т  хүргүүлсэн.
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. 14 Нийслэлийн соёл, урлагийн газрын ажилтан албан хаагчдын 2016 оны ХАСХОМ -ыг 02 дугаар сарын 04-ний байдлаар гаргаж баталгаажуулсан болно.
3 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох 14 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагд сан. Тус газрын харьяа байгууллага болох  “Улаанбаатар Чуулга”-аас урлагийн тоглолтыг хариуцаж ажилтан, албан хаагчид бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ оролцож ажилласан болно.
4 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичигт туссан хууль, журмын төсөл боловсруулж батлуулах, Засгийн газар, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд батлуулах ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, хэрэгжүүлэгч зарим агентлаг, харьяа газрууд/ 14 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичигт туссан хууль, журмын төсөл болон Засгийн газар, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүдэд тус газраас  санал өгч хугацаанд нь гүйцэтгэж ажилласан.
5 Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах.
/Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
14 Тус газар нь Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах талаар байгууллагын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна.
 

                                                                                      НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
ҮҮРЭГ БИЕЛЭЛТ
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. Байгууллагын  хэмжээнд ХАСХОМ гаргах 5 албан тушаалтан байдаг. Дээрх албан тушаалтнууд хуулинд заасан хугацаандаа ХАСХОМ гаргаж баталгаажуулалтын маягтаар хүлээлгэн өгсөн болно.
2 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар болон нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын хамтран зохион байгуулсан  “Улаанбаатарын өвлийн наадам 2017” арга хэмжээнд албан хаагчиддаа бүрэн хамруулж  идэвхитэй оролцсон.
3 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичигт туссан хууль, журмын төсөл боловсруулж батлуулах, Засгийн газар, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд батлуулах ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, хэрэгжүүлэгч зарим агентлаг, харьяа газрууд/ Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн  баталсан  2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу  хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлуудын техникийн  даалгавруудыг боловсруулж бэлэн болгосон.
4 Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах.
/Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/      
Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд нийслэлийн удирдлагаар дамжуулан асуудлыг шийдвэрлүүлэхдээ  анхаарч, мөрдлөг болгон ажиллана.  
 
ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:                                         Г.ЭНХЗУЛ     
                                             Захиргааны хэлтсийн мэргэжилтэн
                                                     ТАЙЛАН ХЯНАСАН:                                             И.УРАНЧИМЭГ
                                  Захиргааны хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
2017-02-16
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулсан “Нээлттэй ажлын байр” өдөрлөг Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Дүнжингарав салбарт 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр зохион байгуулагдсан.
Өдөрлөгийн гол зорилго нь Улаанбаатар хотын хэмжээнд тулгамдаж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх, бүтээн байгуулалтын ажилд иргэдийн оролцоо, залуучуудын мэргэжил боловсрол, мэдлэг чадварыг татан оролцуулах боломжийг бүрдүүлсэн.
“Нээлттэй ажлын байр” өдөрлөгийн үеэр байгуулагын бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, ажлын байрны талаар иргэдэд танилцуулга хийж, ажлын байрны бүртгэл, зөвлөгөө мэдээ, мэдээллийг нэг дороос өгч ажилласан.
Нийслэлээс зарласан өндөр мэргэжил шаардсан ажлын байр сонирхсон залуус “www.ulaanbaatar.mn” албан ёсны цахим хуудас дахь “Нээлттэй ажлын байр” цонхыг дарж анкетаа бөглөн мэдээллийн санд бүртгүүлсэн.
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН СТАТИСТИКИЙН ГАЗАР
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Товч агуулга Биелэлт
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ Байгууллагын  Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөөг гарган, баталгаажуулж  2017 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр НЗДТГ-ын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст албан тоотоор хүргүүлсэн.
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. ХАСХОМ-ын мэдүүлэг өгөх 7 албан хаагч хуулийн хугацаандаа мэдүүлгээ өгсөн.
3 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох Тус арга хэмжээнд газрын  20 албан хаагч  идэвхтэй оролцсон.
4 Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах.
/Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
2017 он гарсаар гадаад харилцаатай холбоотой асуудал гараагүй цаашид гарах бүрт холбогдох хууль тогтоомжид заасан хүрээнд харилцаж ажиллана.
 
 
                                         ТАНИЛЦСАН:
                                          ДАРГА                                 Я.БАЙГАЛМАА
 
                                        ХЯНАСАН:
                                        ЗАХИРГАА САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН
                                         ДАРГА                                         Г.МӨНХНАСАН
 
                                        БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН:
                                         ТӨЛӨВЛӨЛТ,ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН
                                          БИЕЛЭЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                    Э.ЗОЛМАА
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА
 
2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2017 оны 02 дугаар сарын 16                                                                                                                                           Улаанбаатар хот
Хариуцсан хэлтэс
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0-100
1
Аудит, дотоод хяналтын хэлтэс
 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр төлөвлөгдсөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичигт туссан хууль, журмын төсөл боловсруулж батлуулах, Засгийн газар, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах хөтөлбөр, төслүүд батлуулах ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх
 
 
1. УБЗАА-наас НЭЗН-ийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан, “Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэл” зорилтод жил, “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах тухай” нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх хүрээнд НИТХ-ын тогтоолоор шинэчлэн баталж мөрдүүлэхээр төлөвлөсөн эрх зүйн болон бодлогын баримт бичгүүдийн боловсруулалт, хэрэгжилтийн явцад дүн шинжилгээ хийж 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн ХЕМ-ийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн.
2.2017 онд нийт 28 эрх зүйн баримт бичгийг баталж, мөрдүүлэхээр төлөвлөснөөс I улиралд 12 бодлогын баримт бичиг, дүрэм журмыг төлөвлөсөн байх ба хэрэгжилтийн явц 57%-тай байна. Үүнд:
·      Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн дэмжигдсэн Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тов хүлээж буй 3 журам
·      НЗД-ын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж дэмжигдсэн, Засаг даргын зөвлөх болон бусад албан тушаалтнуудаас санал авч байгаа НИТХ-д өргөн барихаар бэлтгэсэн 3 журам
·      НЗД-ын зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлэхэд бэлэн болсон 3 журам
·      Бусад байгууллагаас санал авах шалтгаанаар удааширч буй 3 эрх зүйн баримт бичиг байгаа ба цаашид ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч байна.
1. ХЕМ-ийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн эрх зүйн баримт бичгүүдийн ажлын явцын талаарх мэдээллийг Нийслэлийн Засаг даргад 2017.02.13-ны өдрийн 01/218 албан бичгээр хүргүүлсэн.
2. НЗД-ын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн дэмжигдсэн “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нохой, муур тэжээх, устгах, нохой муурны худалдаа аж ахуйг эрхлэх журам”, “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”, “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ТҮЦ ажиллуулах журам”-ын төслийг Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 02.10-ны 01/566 тоот албан бичгээр НИТХТ-ийн хуралд  өргөн барьсан.
- 1. Хэрэгжилтийн явц удааширалтай байгаа эрх зүйн баримт бичгүүдийн ажлын явцыг эрчимжүүлэх.
2. Шинээр баталж мөрдүүлэхээр төлөвлөсөн эрх зүйн баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийг улиралд 2 удаа тооцож, дүн шинжилгээ хийж, үүрэгжүүлж ажиллах.
100%
2 Инженерийн байгууламжийн хэлтэс
 
“Улаанбаатар лифт” Нийслэлийн Өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааг цаашид шинэчлэх талаар бодлого боловсруулах, магадлан итгэмжлэх асуудлыг холбогдох дээд шатны байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх. 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Улаанбаатар лифт, Монголын өргөх байгууламжийн мэргэжлийн холбоо ГҮТББ, Монголын сууц өмчлөгчдийн холбоодын дээд зөвлөлтэй 2017 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр санамж бичиг байгуулсан. Санамж бичгийн хүрээнд “Улаанбаатар лифт” Нийслэлийн Өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааг цаашид шинэчлэх талаар бодлого боловсруулах, магадлан итгэмжлэх асуудлыг холбогдох дээд шатны байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх, нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж, орон сууцны лифтүүдэд хяналт, шалгалт хийх  ажлын хэсгийг байгуулахаар ажиллаж байна.   Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж, орон сууцны лифтүүдэд хяналт, шалгалт хийх, цаашид хамтран ажиллах талаар Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Улаанбаатар лифт, Монголын өргөх байгууламжийн мэргэжлийн холбоо ГҮТББ, Монголын сууц өмчлөгчдийн холбоодын дээд зөвлөлтэй 2017 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр санамж бичиг байгуулсан. - 1. “Улаанбаатар лифт” Нийслэлийн Өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаанд шинэчлэлт хийх, статусыг тодорхой болгох
2. Лифт, өргөх байгууламжийн нэгдсэн мэдээллийн сантай болох,
3. Мөрдөгдөж байгаа дүрэм, стандартыг шинэчилнэ.
30%
3
Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс
 
1.НИТХТ-ийн 2014 оны А/56 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулж шинэчилсэн төслийг НИТХТ-ийн хурлаар хэлэлцүүлж батлуулах
“Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ТҮЦ ажиллуулах журам”-ын шинэчилсэн төслийг Нийслэлийн Засаг даргын 2017.02.10-ны 01/566 тоот албан бичгээр НИТХТ-ийн хуралд  өргөн барьсан.
 
2017 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн НИТХТ-н хурлын 2-р асуудлаар хэлэлцүүлэх журмын төсөл хурал  хойшлогдсоны улмаас дараагийн хурлаар хэлэлцүүлэгдэхээр хойшлогдов. - Журмыг батлуулах, сурталчилах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавьж ажиллах 90%
4 Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс
 
2. Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг энэ сардаа багтаан нүүлгэн шилжүүлж дуусгах.
 
Зөвшөөрөлгүй ТҮЦ-үүдийг нүүлгэн шилжүүлэх, хяналт тавих ажлыг Нийслэлийн  Газрын алба, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар хариуцан ажиллаж, байгаа бөгөөд хэрэгжилтэд хяналт тавих, ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.
 
Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа үлдсэн 542 ТҮЦ-ээс 216-г нүүлгэн шилжүүлсэн.
 
- Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд зөвшөөрөлгүй байршсан 216 ТҮЦ-ийг нүүлгэн шилжүүлэх 50 %
5 Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэс
 
“Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нохой, муур тэжээх, устгах, нохой муурны худалдаа аж ахуйг эрхлэх журам”-ын шинэчлэн найруулгын төслийг НИТХТ-ийн хэлэлцүүлж батлуулах, батлагдсан журмын хэрэгжилтийг шуурхай зохион байгуулж ажиллах. 
 
НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаан 2017 оны 2-р сарын 15-ны өдрийн 15 цагт хуралдахаар тов гарсны дагуу НИТХ-ын ажлын албанд “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нохой, муур тэжээх, устгах, нохой муурны худалдаа аж ахуйг эрхлэх журам”-ын төслийн нөлөөллийн шинжилгээ, бусад холбогдох материалын хамт 20 хувь бэлтгэж хүргүүлсэн.
2017 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн НИТХТ-н хурлын 2-р асуудлаар хэлэлцүүлэх журмын төсөл хурал  хойшлогдсоны улмаас дараагийн хурлаар хэлэлцүүлэгдэхээр хойшлогдов. - Журам батлагдсанаар журмыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, оролцогч талуудыг хуралдуулж, журмыг танилцуулах, журмыг сурталчлах 90%
6
Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх.
УБЗАА-ны нийт 46 албан хаагч мэдүүлгээ баталгаажуулан баталгааны маягтаар хүлээлгэж өгсөн.
Харъяа байгууллагын 2 албан хаагч мэдүүлгээ хугацаанд нь өгсөн. /ХИХУГ, ШУЗТ/
 
ХАСХОМ гаргах үүрэг бүхий албан тушаалтнууд хуулийн хугацаанд мэдүүлгээ баталгааны маягтаар бүрэн хүлээлгэж өгсөн. -   100%

Товч агуулга Хугацаа Биелэлт
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ 14 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас баталсан “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө”-тэй уялдуулан байгууллагын “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г боловсруулан баталж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. 14 ХАСХОМ мэдүүлэг гаргах нийт 13 албан хаагчийн мэдүүлгийн баталгааны маягтыг хуулийн хугацаанд хүлээн авч баталгаажуулсан.
3 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох 14 2017 оны 02 дугаар сарын 11, 12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдсан “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017 арга хэмжээнд гэр бүлээрээ идэвхтэй оролцохыг байгууллагын нийт албан хаагчдад мэдэгдсэн.  
4 Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах.
/Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
14 Нийслэлийн Дотоод аудитын алба нь Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцах шаардлага гарвал нийслэлийн удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлэх болно. Сангийн сайдад явуулсан албан хаагчдад санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагчийн эрх хүссэн албан бичгийг нийслэлийн Засаг даргаар гаргуулсан.
 
2017 оны 02 дүгээр сарын 06-ны өдрийн Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр                                                                                    Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн                                                                                                                                                          өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
Ус сувгийн удирдах газар
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ 0 -100
1 2 3 4 5 6
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөөний дагуу байгууллагын зүгээс хэрэгжүүлэх 7 төрлийн ажил бүхий төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, НЗДТГ-ын бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн. Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Хэрэгжүүлэн ажиллана. Төлөвлөгөөний  хэрэгжилтийг  ханган ажиллаж улиралаар биелэлтийг гарган ажиллана 100%
2  ХАСХОМ гаргах шаардлагатай 17-н албан тушаалтнууд, урьдчилсан мэдүүлэг өгөх 3 албан тушаалтан  хуулийн хугацаанд хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ хүргүүлж АТГ-с хянагдаж ирсэн. Авилгатай тэмцэх газарт 2017 оны 02-р сарын 13 ны өдөр ХАСХОМ-ыг баталгаажуулсан. - ХАСХОМ-ыг хуулийн хугацаанд  үнэн зөв мэдүүлж ил тод байдлыг хангаж ажиллах. 100%
3 Тус байгууллагаас “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээнд зохион байгууллалтын нэгж тус бүрээс оролцлоо.   2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд УСУГ-аас  45 хүний бүрэлдэхүүнтэй үндэснийхээ хувцасааар ижилсэж  идэвхитэй оролцсон.   - 100%
4 2017 онд тус газраас Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан, Тэргүүлэгчдийн хурал болон Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулах журам, дүрэм, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалтын хүрээнд хэлэлцүүлэх асуудал болон санал байхгүй байна. - -  
5 Улан-Удэ хотын ус сувгийн газартай хамтран ажиллах Харилцан ойлголцлын санамж бичгийг байгуулж, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх. Нийслэлийн удирдлагуудтай зөвшилцөж,  НЗДТГ-ын гадаад харилцааны хэлтэст мэдэгдсэний үндсэн дээр 2017.02.15-ны өдөр Улан-Удэ хотын ус сувгийн газартай хамтран ажиллах Харилцан ойлголцлын санамж бичгийг байгуулсан.   ХОСБ-ийн хүрээнд хамтран ажиллана  
 
                                    БИЕЛЭЛТИЙГ ХЯНАСАН:       
                                    ЗУХ-ИЙН  ДАРГА                                                                         Д.МӨНХЦЭЦЭГ
                                       БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭН ГАРГАСАН:
                                    ЗУХ-ИЙН  МЭРГЭЖИЛТЭН                                                       Б.ОЧИРБАТ
ШУУРХАЙН БИЕЛЭЛТ
НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР
2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
ЗАСАГ ДАРГ
А БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН  ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
НЭГ.   Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан  “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө”-нд үндэслэн байгууллагын хэмжээнд агаар, орчны бохидлыг бууруулах нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулан НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст 2017 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдрийн 2/212 дугаар бичгээр хүргүүлсэн.       100
ХОЁР.   Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх.
2 Байгууллагын Хөрөнгө орлого мэдүүлэх албан тушаалтнууд бүгд хугацаандаа Хөрөнгө орлогоо мэдүүлсэн       100
ГУРАВ.    “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох
3 Өвлийн наадам арга хэмжээ болох мэдээллийг байгууллагын цахим хуудас болон олон нийтийн сүлжээгээр түгээж, ажилтнуудаа оролцуулсан         100
ДӨРӨВ.   Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах./Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
4 Байгууллагын хэмжээнд ярьж, холбогдох албан тушаалтнуудад зөвлөмж өгсөн       100
                     
ХЯНАСАН:
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын
2017 оны 2-р сарын 6-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2017 оны 2-р сарын 15
 
 
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4  
Үүрэг даалгавар 1. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/
1 1. Нутаг дэвсгэр дэх галлагаатай айл өрх, аж ахуйн нэгжийн судалгаа гаргаж аж ахуйн нэгжийн дулааны эх үүсвэрт хяналт тавих,     2. Дулааны алдагдлыг бууруулах Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг 2156 аж ахуйн нэгжээс дугуй болон бусад хог хаягдал түлдэг 4, түүхий нүүрс түлдэг 977, цахилгаан халаагууртай 581, төвийн төвлөрсөн дулаан, халаалтанд холбогдсон 594 үйлчилгээний газар байна. “Цэвэр агаар төсөл”-д хамруулахаар дулааны алдагдалтай байшинтай 78 өрхийн судалгааг гаргаж нэгтгэсэн. МХХ-тэй хамтарч ТҮЦ, дугуй засвар, жижиглэн худалдааны павилон, харуулын байр, авто угаалга зэрэг 86 газарт хяналт, шалгалт хийсэн.       Холбогдох чиг үүргийн дагуу тусгай төлөвлөгөөг мөрдөн ажиллана 30.0
Үүрэг даалгавар 2. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх
2 Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний харъяа байгууллагуудын дарга, удирдлагууд, албан хаагчдын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд нь авсан. Хувийн ашиг сонирхол хөрөнгө, орлогын  мэдүүлэг гаргах  бүртгэлд   дүүргийн Засаг даргын  Тамгын газар, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний харъяа байгууллагуудын 38 албан хаагчийг хуулийн хугацаанд нь хамруулж, 100 хувь цахимаар гарган баталгаажуулсан.     100.0
Үүрэг даалгавар 3. “Нээлттэй нийслэл” мэдээллийн цагийг батлагдсан удирдамж, хуваарийн дагуу дүүргийн Засаг дарга нар тухайн дүүргийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулсан цаг үеийн мэдээ болон төлөвлөгөөт ажлын хэрэгжилтийн талаар мэдээлж ажиллах.
/Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/
3. “Нээлттэй нийслэл” мэдээллийн цагийг батлагдсан удирдамж, хуваарийн дагуу зохион байгуулах цаг үеийн төлөвлөгөөт ажлын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  “Иргэнээ дээдэлсэн Улаанбаатар” товхимолд оруулах мэдээллийг холбогдох зураг, баримтуудын хамт  гарган, 2017 оны 2-р сарын 15-ны өдөр нийслэлийн ЗДТГ-ын ХМОНХХ-т хүргүүлэв     Төлөвлөгөөний хүрээнд ажиллах 10.0
Үүрэг даалгавар 4. “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох
4 Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын даргын 2017 оны “Улаанбаатарын өвлийн наадам 2017” арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 03/67 дугаар албан бичиг, бусад сурталчилгааны материалуудыг дүүргийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний харъяа байгууллагууд, хороодод хүргүүллээ. 2017 оны 2-р сарын 11, 12-ны өдрүүдэд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдсан арга хэмжээнд оршин суугч иргэд, албан байгууллагуудыг идэвхитэй оролцуулсан.     90.0
Үүрэг даалгавар 5. Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай”  31 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Дүүргийн Засаг дарга нар, Мэргэжлийн хяналтын газар/
5 Авто замын дагуу түлээ, нүүрс, малын тэжээл, хоёрдогч түүхий эд, тос тосолгооны материал ил задгай, зөвшөөрөлгүй худалдаалахыг зогсоож, цаашид эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан тодорхой цэгт төвлөрүүлэн байршуулах Холбогдох хэлтсүүдтэй хамтран 2017 оны 2-р сарын 3-4-ны өдрүүдэд түлээ, нүүрсний 10 цэг, хоёрдогч түүхий эд авах 2 цэг, малын тэжээл борлуулах 6 цэгт хяналт, шалгалт хийж, холбогдох хууль, тогтоомж, журмын талаар танилцуулж, гаргасан зөрчлүүдийг тухай бүрд нь арилгуулж ажилласан.
Дүүргийн 20-р хорооны нутаг дэвсгэрт Энхтайвны өргөн чөлөө болон төв зам дагуу ил задгай малын тэжээл, хужир, нүүрс, тос тосолгооны бүтээгдэхүүн худалдаалж байсан  11 иргэн, ААН байгууллагад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.
  Түлээ, нүүрсний худалдаа эрхэлж буй зөрчилтэй 4 цэгийн Худалдаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх гэрээг хурааж,  холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд хариуцлага тооцохоор ажиллаж байна. 50.0
Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбайд холбогдох дүрэм, журмыг зөрчин мал, амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн худалдаалахыг таслан зогсоох; 20-р хорооны нутаг дэвсгэрт малын арьс, шир худалдан авч байсан 1 иргэнд холбогдох хууль, тогтоомжийг танилцуулж, мал, амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн худалдан авалтыг таслан зогсоосон.     70.0
Орон сууц, гэр хорооллын гудамж, замын гэрэлтүүлгийн асалтыг сайжруулах. Ашиглагч байгууллагуудын гэрээний хугацаа дууссан тул “Их хотын гэрэл” ХХК-тай 2-р сарын 1-ний өдрөөс, “Цацраххангай” ХХК-тай 1-р сарын 1-ний өдрөөс тус тус ашиглалт үйлчилгээний түр гэрээг байгуулан ажиллаж байна. 2-р сарын 15-ны өдрийн байдлаар орон сууцны хороолол доторхи гэрэлтүүлгийн асалт 98.3 хувь, гэр хорооллын доторхи гэрэлтүүлгийн асалт 94.6 хувьтай байна.   Засвар үйлчилгээг цагаан сарын өмнө буюу 2-р сарын 20-ны өдөр багтаан дуусгахаар график гарган ажиллаж байна. 90.0
Орчны 50 метр хүртэлх талбайн хогийг тогтмол цэвэрлэх 32 хорооны 1978 аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 1579 аж ахуйн нэгж байгууллага гаднах талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээг тогтмол хийж гүйцэтгэж байна. Зөрчил гаргасан гаднах ойр орчмын 50 м талбайд цэвэрлэгээ хийдэггүй 36 аж ахуйн нэгж, байгууллагад холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд арга хэмжээ авч ажилласан.   Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа худалдааны томоохон төвүүд болох 10 аж ахуйн нэгжид нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 31 дүгээр захирамжийг хүргүүлэн, биелэлтийг тооцон ажиллаж байна. 50.0
Үүрэг даалгавар 6. НИТХТ-ийн 2014 оны А/56 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам” нэмэлт өөрчлөлт оруулах,  “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нохой, муур тэжээх, устгах, нохой муурны худалдаа аж ахуйг эрхлэх журам”-ын шинэчлэн найруулгын төслийг НИТХТ-ийн хэлэлцүүлж батлуулах, батлагдсан журмын хэрэгжилтийг шуурхай зохион байгуулж ажиллах. /Захирагчийн ажлын алба, Хот тохижилтын газар, Дүүргийн Засаг дарга нар/
6 Нийслэлийн Онцгой Комиссын 2017 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн 01 тоот албан даалгаврын хүрээнд нийслэлийн Хот тохижилтын газартай хамтарч,  2017 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 2017 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийг хүртэл хугацаанд 2067 золбин нохойг устгах ажлыг зохион байгууллаа.       50.0
Үүрэг даалгавар 7. Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг энэ сардаа багтаан нүүлгэн шилжүүлж дуусгах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Газрын алба, дүүргүүдийн Засаг дарга нар/
7 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 01/4172 тоот албан мэдэгдэл, дүүргийн Засаг даргын 2016 оны “Газар албадан чөлөөлөх тухай” А/407 дугаар захирамжийн хүрээнд дүүргийн Газрын алба, Цагдаагийн 1, 2, 3-р хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Замын цагдаагийн хэлтэс, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвтэй хамтран дүүргийн нутаг дэвсгэрт нийтийн эзэмшлийн зам талбайд зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг цэгцлэх ажлыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 17-ноос эхлэн зохион байгуулж байна. Нийт 52 түргэн үйлчилгээний цэгийг нүүлгэн шилжүүлсэн. Үүнээс ачигдсан 12 түргэн үйлчилгээний цэгийг шөнийн цагаар буцааж байршуулсан байна.   Шөнийн цагаар буцаан байршуулсан түргэн үйлчилгээний цэгүүдэд Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Цагдаагийн хэлтэс хяналт тавих 70.0
Үүрэг даалгавар 8. НИТХТ-ийн 2015 оны “Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журмыг баталж, мал аж ахуй эрхлэлтийг зохицуулах бүсүүдийг тогтоох тухай”  85 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын хэрэгжилтэд  хяналт тавьж ажиллах. /Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Мал эмнэлгийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/
8
 
 
 
Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны “Вакцинжуулалтын ажлын явц, чанар, үр дүнд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/58 дугаар захирамжийн хүрээнд нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар, дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтсүүдтэй хамтарч хяналт, шалгалт явуулж байна. 26-р хорооны иргэн Цогийн үхрээс лабораторийн шинжилгээгээр бруцеллёзын бием илэрснийг тогтоон, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран устгаж, акт баримтыг үйлдэж баталгаажуулсан. Цэцэг, өвчнөөс сэргийлэх сэрэмжлүүлэг, анхааруулга бүхий санамж бичгийг Мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний нэгжүүд, мал бүхий айл өрхүүдэд тарааж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.
 
Хонины гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакциныг мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний “Буян хөхий” ХХК 4385, “Рэз” ХХК 2218, “Бамбуу” ХХК 13950 хонинд хийж, вакцинжуулалтын ажлыг 90 хувьтай гүйцэтгэж байна.
Малын халдварт, гоц халдварт өвчин гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хориглосон бүсэд мал маллаж буй 5 иргэнд албан шаардлага хүргүүлж, 3 иргэнд холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу 720000 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч ажиллав.
  2017 оны 4-р сараас мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд суурьшиж буй иргэдийг гаргах арга хэмжээг холбогдох байгууллагуудтай хамтран гүйцэтгэхээр төлөвлөөд  байна. 30.0
               
 
 
 
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН
ХЭЛТСИЙНМЭРГЭЖИЛТЭН                                О.АРИУНЖАРГАЛ
 
 
 
 
 2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 Нийслэлийн йгмийн даатгалын газар
Өгсөн үүрэг даалгавар Хүрсэн үр дүн

 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100

1
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. Нийслэлийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын газрын төрийн захиргааны 15 албан хаагч, удирдах 1 албан тушаалтан хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах ёстойгоос бүгд хугацаанд нь гаргаж эрх бүхий албан тушаалтанд өгсөн болно. - Шинээр болон шилжин томилогдсон, их хэмжээний өөрчлөлт орсон албан хаагч нараас хөрөнгө орлогын мэдүүлэг авч ажиллана. 100
2 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11, 12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох Албан хаагчдад танилцуулсан болно. - Нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулж буй арга хэмжээнд идэвхитэй оролцож байна. 80
3 Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах. Одоогоор манай байгууллага Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцаагүй болно. - Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллана. 80
 
                                                              ХЯНАСАН:
                                                                           ДАРГА                                                          Г.БОЛОРСҮХ
                                                                
                                                               БОЛОВСРУУЛСАН:
                                                                             МЭРГЭЖИЛТЭН                                      Д.СЭНГЭСАМБА
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН  БИЕЛЭЛТ
 
  2017.02.16
 
Д/Д
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит үр дүн
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ
 
 
1
Үүрэг даалгавар-1:  Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/.
  Агаар орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан 02 сарын 08-ны өдрийн 1/58 тоот албан бичгээр НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн. Төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна.    
2 Үүрэг даалгавар-2: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх.
  Тус газрын  удирдах 3 албан хаагч хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргасан. Албан хаагчид хугацаанд нь хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гаргаж өгсөн.    
3 Үүрэг даалгавар-6:  “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох
  Тус газрын  17 албан хаагч Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдсан арга хэмжээнд 02 сарын 11,12-ны өдрүүдэд оролцов. Албан хаагчид арга хэмжээнд идэвхтэй оролцсон.    
4 Үүрэг даалгавар-7 Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах.
/Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
  Одоогоор Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцах, ажил хэргийн уулзалт зохион байгуулаагүй байна .      
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газар 
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
                                                                                                                 /НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР/
 
Товчагуулга Хугацаа  
Биелэлт
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ 14
 1. Агаарын бохирдлын шалтгаант эрүүл мэндийн эрсдлийг бууруулах төлөвлөгөөг нагаарын бохирдлыг бууруулах нийслэлийн төлөвлөгөө болон Эрүүл мэндийн яамнаас өгсөн чиглэлийн дагуу боловсруулан НЭМГ-ын даргаар батлуулсан.
 2. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах зайлшгүй шаардлагын улмаас хөдөө орон нутгаас нийслэлд шилжин амьдрах шаардлагтайг нотлох эмнэлгийн тодорхойлолт олгох үйл ажиллааг зохицуулах журмыг боловсруулан батлуулах талаар албан тоотыг ЭМЯ-нд     НЗД-ын 2 сарын 1-ний өдрийн 01/427 албан тоотоор хүргүүлсэн.
 3.  Агаарын бохирдлоос эрүүл мэндээ хамгаалах зөвлөмжийг нийт 40 гаруй      ТВ, радио, сонин зэрэг хэвлэл мэдээлийн хэрэгслээр, 70 гаруй цахим хуудсаар сурталчилсан.
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаарсарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. 14 Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын болон харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудаас хөрөнгө орлогын мэдүүлэг өгөх ёстой 58 албан тушаалтны мэдүүлгийг аван хуулийн хугацаанд нь хүргүүлсэн.
3 “Нээлттэй Нийслэл” мэдээллийн цагийг батлагдсан удирдамж, хуваарийн дагуу дүүргийнЗасаг дарга нар тухайн дүүргийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулсан цаг үеийн мэдээ болон төлөвлөгөөт ажлын хэрэгжилт талаар мэдээлж ажиллах.
/Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/
14 Хамааралгүй
4 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох 14 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдсан “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээнд НЭМГ-ын албан хаагчид оролцлоо.
5 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай”31 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Дүүргийн Засаг дарга нар, Мэргэжлийн хяналтын газар/ 14 Хамааралгүй
6 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичигт туссан хууль, журмын төсөл боловсруулж батлуулах, Засгийн газар, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд батлуулах ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, хэрэгжүүлэгч зарим агентлаг, харьяа газрууд/ 14 Нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийн хөтөлбөрийг боловсруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, ажлын удирдамжийг батлуулахаар бэлэн болгоод байна.
 
Мөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичигт тусгах саналыг 2017/02/08-ны 1/157 албан тоотоор НЗДТГ-ын БТХ-т хүргүүлсэн.
7 Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах.
/Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
14 Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах талаар хэлтэс албаны холбогдох мэргэжилтэнд мэдэгдлээ. Цаашид анхааран ажиллах болно.  
8 НИТХТ-ийн 2014 оны А/56 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам” нэмэлт өөрчлөлт оруулах,  “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нохой, муур тэжээх, устгах, нохой муурны худалдаа аж ахуйг эрхлэх журам”-ын шинэчлэн найруулгын төслийг НИТХТ-ийн хэлэлцүүлж батлуулах, батлагдсан журмын хэрэгжилтийг шуурхай зохион байгуулж ажиллах. /Захирагчийн ажлын алба, Хот тохижилтын газар, Дүүргийн Засаг дарга нар/ 14 Хамааралгүй
9 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг энэ сардаа багтаан нүүлгэн шилжүүлж дуусгах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Газрын алба, дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ 14 Хамааралгүй
10 Нийслэлийн нутаг дэвсгэр нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд шөнийн цагаар түргэн үйлчилгээний цэгийг зөвшөөрөлгүй байршуулж байгааг зогсоож холбогдох хуулийн дагуу арга хэмжээ авч ажиллах. /Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар/ 14 Хамааралгүй
11 НИТХТ-ийн 2015 оны “Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журмыг баталж, мал аж ахуй эрхлэлтийг зохицуулах бүсүүдийг тогтоох тухай”  85 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын хэрэгжилтэд  хяналт тавьж ажиллах. /Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Мал эмнэлгийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ 14 Хамааралгүй
12 “Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх” журмын хэрэгжилтэд хийж байгаа хяналтын шалгалтын ажлыг шуурхай зохион байгуулж дуусгах. /Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар/ 14 Хамааралгүй
13 “Улаанбаатар лифт” Нийслэлийн Өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааг цаашид шинэчлэх талаар бодлого боловсруулах, магадлан итгэмжлэх асуудлыг холбогдох дээд шатны байгууллагатай тавьж шийдвэрлүүлэх. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар/ 14 Хамааралгүй
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
БАЙГУУЛЛАГА: “ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН” ОНӨТҮГ
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ ҮҮрэг даалгавар биелүүлээгүй болон хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100-
1 АТГ-аас хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг авч, хариултыг бичих      
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ-ын дарга С.Эрдэнэтуул, ерөнхий нягтлан бодогч С.Бэлэгдэмбэрэл нь АТГ-т  хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ гаргаж өгсөн. 
 
 
 
100%
2 Улаанбаатар өвлийн наадам-2017 арга хэмжээ зохион байгуулах талбай, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг боловсруулж, зохион байгуулах      Улаанбаатар өвлийн наадам-2017 арга хэмжээг 2017 оны 02 дугаар сарын 11, 12-нд болж, ерөнхий зохион байгуулагчаар НЗДТГ, Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ , хамтран Нийслэлийн соёл урлаг, биеийн тамир спортын 15 байгууллага оролцлоо.  
 
 
100%
 
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
МЭРГЭЖИЛТЭН                                     А.АЛТАНЖАРГАЛ
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
2017 оны 02 дугаар сарын 16                                                                                                              Улаанбаатар хот
Д/д Үүрэг даалгаврын үндсэн чиглэл Хийсэн ажлууд, хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар, биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. Тус газрын дарга, Инженерийн байгууламж хариуцсан дэд дарга бөгөөд Ерөнхий инженер, Хэрэглэгчийн үйлчилгээ хариуцсан дэд дарга, хэлтсийн дарга нар, Түгээх төв болон Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн дарга, Ахлах нягтлан бодогч зэрэг нийт 48 албан тушаалтнууд хувийн ашиг сонирхолын хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг Авилгалтай тэмцэх газарт цахимаар мэдүүлсэн. = =
2 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох 2017 оны 02 дугаар сарын 11, 12-ны өдрүүдэд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдсан “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” гэр бүлийн цасны баярт тус газрын удирдах ажилтнууд болон салбар төвүүдийн ажилтнууд хамрагдсан  = =
 
 
ОРОН СУУЦ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН УДИРДАХ ГАЗАР
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ 
 
              2017.02.16 
Өгсөн үүрэг Биелэлт
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/       Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 214 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн гэр хорооллын айл өрхөд цахилгааны үнэ тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх журам”, Эрчим хүчний яамны сайд болон нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч нарын байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд нийслэлийн Онцгой байдлын газраас Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-тай хамтран нийслэлийн гэр хорооллын хороод, айл өрх, иргэдэд галын аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээг 2017 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрөөс 02 дугаар сарын 09-ний өдрийг хүртэл нийт 30 хоногийн хугацаанд зохион байгуулж, нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2017 оны А/01 дүгээр тушаалын дагуу нийслэлийн гэр хорооллын нийт 119 хороодын 109890 айл өрх, 380394 иргэдэд Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай, Эрчим хүчний тухай хууль тогтоомжийг сурталчилж, гэр хорооллын айл өрх, иргэд, олон нийтийн хэрэглээний цахилгаан хангамж болон цахилгаан халаалтын төхөөрөмж, цахилгаан дамжуулах утсыг норм дүрэм, стандартын шаардлагын дагуу аюулгүй байдлыг хангуулах, гэр, байшингийн цахилгааны монтажны угсралтыг мэргэжлийн хүнээр хийлгэх, стандартын шаардлага хангасан цахилгааны утсыг ашиглах, хэрэглэх талаар мэргэжлийн заавар зөвөлгөөг өгч, цахилгааны ачааллыг хэтрүүлэхгүй байх талаар анхааруулж, 52145 ш зөвлөмж, сэрэмжлүүлгийн материлыг тарааж ажиллалаа. 
        Тус арга хэмжээний хүрээнд нийслэлийн гэр хорооллын  хороодын Засаг дарга, хорооны зохион байгуулагч, нийгмийн ажилтан, иргэд нийт 64513 хүнд сургалт зохион байгуулж, гэр хорооллын айл өрхүүдийн цахилгааны аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр болон цахилгаан ашиглалт, угсралтын дүрэм зөрчигдсөнөөс үүдэн гарах гал түймрийн шалтгаан, нөхцлийн талаар болон цахилгааны ачаалал, шилжилтийн эсэргүүцэл, богино холболт, иргэдийн санамсар болгоомжгүй байдлаас гарч буй гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр иргэд, олон нийтэд сэрэмжлүүлэг хүргэлээ.
          Мөн нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байршилтай хүн ам олноор цуглардаг томоохон худалдааны төв, зах болон гэр хорооллын гудамж, нийтийн эзэмшлийн зам, талбайд нийслэлийн Онцгой байдлын газар, дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс нийт давхардсан тоогоор 742 албан хаагч, шуурхай албаны болон гал унтраах зориулалтын 18 автомашинтайгаар гамшгаас хамгаалан болон гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр иргэдэд ухуулга сурталчилгаа явуулж, шуурхай албаны автомашины чанга яригч хэрэгслээр гарсан гамшиг, гал түймрийн тоо, хохирол, шалтгаан нөхцөл байдлын талаарх мэдээ мэдээллийг хүргэж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд ач холбогдолтой боллоо.
       Шинэлэг ажлын хүрээнд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байрлах байгууллага, аж ахуйн нэгжийн гадна байрлах лед самбар, урсдаг дэлгэц, гэр хорооллын ус авах худаг болон хүн ам олноор цуглардаг томоохон худалдааны төв, захууд, замын хөдөлгөөнд оролцож буй нийтийн тээврийн том оврын автобусын гадна талд сурталчилгааны самбар аялуулж гамшиг болон гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр иргэд, олон нийтэд сэрэмжлүүлэг ажилласаны үр дүнд өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн гэр хороололд цахилгааны ачаалалыг хэтрүүлсэн, цахилгаанаас үүдэлтэй гал түймэр гараагүй болно.
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх.       “Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам”-ын дагуу “Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг нийт  110 албан хаагчаас цахимаар болон цаасаар гаргуулан хянаж бүртгэж 2016 оны тайлан мэдээг хугацаанд нь АТГ-т хүргүүлсэн.
3 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох        Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/36 дугаар захирамжийн дагуу нийслэлийн Аялал жуулчлалын газраас 2017 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдөр Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулсан “Улаанбаатарын өвлийн наадам”-ын арга хэмжээнд тус газрын 150 гаруй албан хаагч оролцсон. Тус арга хэмжээний үеэр Аврах ангийн 6 албан хаагч, 2 техник хэрэгсэлтэйгээр хамгаалалтанд гарч наадамд оролцсон иргэдийн аюулгүй байдлыг хангуулан ажиллаа.   
4 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай”  31 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Дүүргийн Засаг дарга нар, Мэргэжлийн хяналтын газар/       Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай”  31 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажлын хүрээнд тус газрын төв байрны албан хаагчид 2017 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр байгууллагын гадна 50 м орчмын цэвэрлэгээ, дотор байр, өрөө тасалгааны цэвэрлэгээг хийлээ.
5 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичигт туссан хууль, журмын төсөл боловсруулж батлуулах, Засгийн газар, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд батлуулах ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, хэрэгжүүлэгч зарим агентлаг, харьяа газрууд/       2009 онд батлагдсан нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дүрмийн төслийг  шинэчилэн боловсруулах ажлын хэсгийг газрын даргын 2017 оны А/ дүгээр тушаалаар байгуулан  боловсруулалтын шатандаа явж байна.
6 НИТХТ-ийн 2014 оны А/56 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам” нэмэлт өөрчлөлт оруулах,  “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нохой, муур тэжээх, устгах, нохой муурны худалдаа аж ахуйг эрхлэх журам”-ын шинэчлэн найруулгын төслийг НИТХТ-ийн хэлэлцүүлж батлуулах, батлагдсан журмын хэрэгжилтийг шуурхай зохион байгуулж ажиллах. /Захирагчийн ажлын алба, Хот тохижилтын газар, Дүүргийн Засаг дарга нар/       Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны “Улаанбаатар хотын суурьшлын бүсийн хязгаарыг тогтоох тухай” А/18 дугаар захирамжийн дагуу нийслэлийн хүн амын суурьшлын бүсэд байрлах түргэн үйлчилгээний цэгийн халаалтанд цахилгаан, уурын болон усан халаалтын системийг хэрэглэх талаар болон нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журмын төсөлд оруулах саналыг боловсруулж, 2017 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 10/56 дугаар албан бичгээр нийслэлийн Засаг даргын Дэд бүтэц, гэр хорооллын хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч даргад хүргүүлсэн.
7 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг энэ сардаа багтаан нүүлгэн шилжүүлж дуусгах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Газрын алба, дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн “Газрын зөрчил арилгах талаар авах арга хэмжээний тухай” А/863 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн Хот байгуулат, ерөнхий төлөвлөгөөний газар, нийслэлийн Газрын алба, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газраас томилогдсон ажлын хэсгийн гишүүд хамтран нийтийн эдэлбэрийн газар, гудамж, зам талбайд зөвшөөрөлгүйгээр байрлуулсан иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын худалдаа үйлчилгээ явуулж буй түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг 2017 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл зохион байгуулан ажиллаж байна. 
      
                                                                                     НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ, НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУДЫН БИЕЛЭЛТ
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
1. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байгаа бөгөөд дүүргийн агаарын бохирдлыг бууруулах салбар хорооны 2017 оны төлөвлөгөө, салбар хорооны анхдугаар хурлаас өгсөн үүрэг даалгавар зэргийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн 05/302 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.     100%
2. “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээнд идэвхитэй оролцсон. “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээний холбогдолтой 50 плакат, 460 тараах хуудсыг дүүргийн 23 хороо, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд тараан байршуулж, үйл ажиллагааг  олон нийтэд сурталчлан ажиллав. Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Татварын хэлтэс, Эрүүл мэндийн төв зэрэг байгууллагуудад удирдамж хөтөлбөрийг хүргүүлж, арга хэмжээнд байгууллага, хамт олноороо идэвхитэй оролцсон.     100%
3. Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай”  31 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
 
 
Цагаан сарын баярыг угтсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/45 дугаар захирамжийг гаргаж нийтийн эзэмшил, орон сууц, гэр хорооллын гудамж талбайд үүссэн хог хаягдал, цас мөс, хальтиргаа гулгааг цэвэрлэх их цэвэрлэгээг 2017 оны 02 дугаар сарын 17, 18-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Нийт хороодын ажлын алба, аж ахуйн нэгж байгууллага, сууц өмчлөгчдийн холбоодыг хамруулах, харьяа хэлтэс албадыг хуваарьт гудамжинд цэвэрлэгээ хийх талаар дүүргийн Засаг даргын орлогчийн 2017 оны 05/321, 05/322, 05/323, 05/324, 05/325 дугаар албан тоот гаргаж хүргүүлсэн.
Дүүргийн хэмжээнд нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд мал амьтны гаралтай түүхий эд  бүтээгдэхүүн худалдаалдаггүй. Хар хорин худалдааны төв орчим болон нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд  зөвшөөрөлгүй худалдааг зогсоох тухай Дүүргийн Засаг даргын А/16 тоот захирамж гарган Цагдаагийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран хяналт тавин ажиллаж байна.
    100%
4. Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх” журмын хэрэгжилтэд хяналтын шалгалтын ажил зохион байгуулсан. “Дүүргийн нутаг дэвсгэрт агаар бохирдуулагч эх үүсвэр ашиглан үйл ажиллагаа эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын халаалтыг цахилгаан болон шингэрүүлсэн шатдаг хийн халаагуурт шилжүүлэх тухай” дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/46 дугаар захирамжийг баталж, хавсралтанд ажлын хэсэг, шаардагдах зардал, удирдамжийг тусгасан.
Захирамжаар дүүргийн нутаг дэвсгэрт агаар бохирдуулагч эх үүсвэр ашиглан үйл ажиллагаа эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг 2017 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрөөс эхлэн бүртгэлжүүлж, халаалтыг олон улсын болон үндэсний стандартын шаардлага хангасан цахилгаан болон бүх төрлийн хийн халаагуур, сэргээгдэх эрчим хүчний халаагуурт шилжүүлж ажиллахыг харъяалагдах хэлтсүүдэд даалгасан.
Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг шинэчлэн тогтоох тухай А/04-А/19 тоот тушаал, захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын удирдамж, Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/46 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын мэргэжилтэн, дүүргийн Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн агаарын бохирдол хариуцсан мэргэжилтэн, дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн байгаль орчны улсын байцаагч, Байгаль экологийг хамгаалах хөгжүүлэх иргэдийн зөвлөлийн дарга нар 2017 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр дүүргийн 11, 13, 17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт агаар бохирдуулах эх үүсвэр ашиглан үйл ажиллагаа эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хяналт шалгалтын ажлыг хийж, иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад агаар бохидуулагч эх үүсвэр ашиглахыг тус өдрөөс эхлэн зогсоож олон улсын болон үндэсний стандартын шаардлага хангасан цахилгаан болон бүх төрлийн хийн халаагуурт шилжих тухай хугацаатай үүрэг даалгавар, албан мэдэгдэл өгч ажилласан.
    100%
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН: ТГХШХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                    Б.ДАГИЙМАА
 
 1. “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулж, 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн 01/186 тоот албан бичгээр Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын Захиргааны удирдлагын хэлтэст хүргүүлэв.
2. 2016 оны ХАСХОМ шинэчилсэн мэдүүлэг гаргах үүрэг бүхий 9 албан тушаалтан хуулийн хугацаанд гаргаж бүрэн баталгаажуулсан.
4. Үндэсний  цэцэрлэгт  хүрээлэнд  зохион байгуулагдсан “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээний бэлтгэл ажлыг хангаж 14 ажилчин ажиллаж, мөсөн шагайн талбайн цасыг хусаж цэвэрлэн, 1 бобкат, 1 ковш, 1 хог тээврийн машин ажиллаж, 6 рейсээр талбайн цасыг ачиж зөөвөрлөв. Тус арга хэмжээний үеэр 20ш био 00, 10 ш хогийн  сав байрлуулж, 11,12-ны өдрүүдэд 19 зам талбайн үйлчлэгч, хог тээврийн 2 машин  ажилласан.                 

НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭ
 
 2017 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч агуулга Биелэлт
1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаууд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөөнд туссан Хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх чиг хандлагын баримт бичиг, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний 13 дагуул хаяа хот тосгодын суурьшлын бүсийн хязгаарыг тогтоох, цэцэрлэгт хүрээлэн болон ногоон байгууламжийн бүсийг тогтоон хэрэгжилтийг хангуулж ажиллаж байна.
2 Хэрэгжүүлэгч агентлагууд Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэгийг тус газрын ХАСХОМ мэдүүлэх нийт 85 албан тушаалтан хуулийн хугацаанд мэдүүлж, газрын хэмжээнд тайлан мэдээг нэгтгэн гаргаж НЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст хүргүүлэв.
3 Нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11, 12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох  Газрын удирдлагууд болон 37 албан хаагч гэр бүлийн хамтаар “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээнд оролцов.
4 Холбогдох  байгууллагууд НИТХ-ын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичигт туссан хууль, журмын төсөл боловсруулж батлуулах, Засгийн газар, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд батлуулах ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх "Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай  хууль"-д заасан холбогдох журмын төслүүдийг боловсруулах ажлын хэсэгт тус газраас 2 албан тушаалтан орж ажиллан холбогдох дүрэм, журмын төслийн боловсруулалт дээр ажиллаж байна.
Орон сууцны тухай, Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай, Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуулиудад өөрчлөлт оруулах талаар санал хүргүүлэв.
5 Нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагууд Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах. Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад харилцааны хэлтсээр дамжуулан шийдвэрлүүлэн ажиллаж байна.
 
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ОРЛОГЧ ДАРГА                                                                                          Ш.УРТНАСАН
 
ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                           Д.УРАНЦЭЦЭГ 
 
БОЛОВСРУУЛСАН: МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                              Н.ДҮНЖИЙМАА
 
 
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 ХҮҮХЭД-ЗАЛУУЧУУДЫН СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУСГАЙ ЦОГЦОЛБОР
 
2017 оны 02 дүгээр сарын 16                                                                                                        Улаанбаатар хот
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Үүрэг даалгавар:  Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх.
01 Цогцолборын дарга болон Ерөнхий нягтлан бодогч 2 дүгээр сарын 9-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ бөглөж НЗДТГ-т хүргүүлсэн.      
Үүрэг даалгавар: “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох
02 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээнд  байгууллагын ажилтан албан хаагчид оролцсон.      
Үүрэг даалгавар: Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах.
03 Тус цогцолбор нь гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны хүрээнд олон бүтээлч ажлыг гүйцэтгэдэг ба цаашид үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажлууддаа дээрх үүрэг даалгаврыг баримтлан ажиллах болно.       
             
 
 
                    ТАНИЛЦСАН:                        ДАРГА                                                                                    Б.ЛХАМСҮРЭН
                    ХЭРЭГЖИЛТ НЭГТГЭСЭН: ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН                   М.ЧУЛУУНХҮҮ
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ


2017 оны 2 дугаар сар 16
д/д Үүрэг даалгавар
 
Биелэлт
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны VII дугаар хуралдааны 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан ”Агаар орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө”-ний хүрээнл тус газар нь НЗДТГ-тай хамтран хэрэгжүүлэх Засгийн газрын 2002 оны 214 дүгээр тогтоолд өөрчлөлт оруулах ажил тусгагдсаны дагуу Засгийн газрын 2017 оны 28 дугаар тогтоолоор иргэний бүрмөсөн шилжин суурьших хөдөлгөөний бүртгэлийг түр зогсоох талаар нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар хамтран хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажил бүрэн хэрэгжсэн болно.
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. Тус газрын төрийн захиргааны 304 албан хаагчийн 2016 оны ХАСХОМ-ийг хуулийн хугацаанд гаргуулан авч, баталгаажуулсан.
 
 
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН
 ГАЗАР
 
 
 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ, ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2017-02-15
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам  
Оноо
Үүрэг, даалгавар-НЭГ. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/
1. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Агаар орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний” тусгай төлөвлөгөөг үндэслэн дүүргийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 11 чиглэл, 49 заалтын хүрээнд боловсруулан дүүргийн Засаг даргаар батлуулан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс болон дүүргийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний нийт 7 хэлтэс, албадад дотоод сүлжээгээр дамжуулан хүргүүлээд байна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дээрх газруудаас 14 хоног тутам дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэст эргэн мэдээлж ажиллахаар боллоо.  
 
 
 
=
 
 
 
 
=
Төлөвлөгөө
ний хэрэгжилтийг ханган ажиллах.
 
 
 
 
90
Үүрэг, даалгавар-ХОЁР. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх.
  Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарах Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 21 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд бүртгэн, хянаж, баталгаажуулсан. = =   Хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд мэдүүлэх. 100
Үүрэг, даалгавар-ДӨРӨВ. “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох.
4. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газраас Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд 2017 оны 02 дугаар сарын 11, 12-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “Улаанбаатарын өвлийн наадам 2017” гэр бүлийн баярын үйл ажиллагаанд дүүргийн 18 хорооны иргэдийг хамруулан мөсөн шагайн харваа, сурын харваа, уран гулгалт, шүхрийн үзүүлбэр зэрэг олон арга хэмжээг зохион байгуулсаны гадна үндэсний хувцсаар ижилсэн оролцсоноор “Тэргүүн байр”-нд 19 дүгээр хороо, удаах байруудад 12, 16 дугаар хороод шалгарсан.       Мөн Чингэлтэй дүүргийн Биеийн тамир спорт хороо, Гэр бүл хөгжлийн төв идэвхтэй оролцлоо.  
=
 
=
 
“Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээнд иргэд, байгууллагыг хамруулах. 100
Үүрэг, даалгавар-ТАВ. Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны “Хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 31 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Дүүргийн Засаг дарга нар, Мэргэжлийн хяналтын газар/
5
1. Дүүргийн 1-19 дүгээр хороодын нутаг дэвсгэрт Цагдаагийн 1, 2  дугаар хэлтсээс  2017 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 14-ний өдрүүдэд “Зөрчил”, “Хяналт” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллалаа. Энэ арга хэмжээний хүрээнд 20 хэсгийн байцаагч, 20 хорооны цагдаа, 24 Олон нийт цагдаагийн ажилтан нар хамрагдан хяналт, шалгалтыг хийн нийтийн эзэмшлийн зам талбайд гар дээрээс худалдаа хийх, авто замын дагуу түлээ нүүрс, малын тэжээл, хоёрдогч түүхий эд, тос тосолгооны материал ил задгай зөвшөөрөлгүй худалдсан 68 иргэнд хууль эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээллийг өгч, 15 иргэнийг 150.000 төгрөгөөр торгож удаа дараа зөрчил гаргаад байгаад 8 иргэнийг шүүхэд шилжүүлсэн.
2. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлдэг зах, худалдааны төвүүдэд Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/31 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017 оны 5/305 тоот албан даалгаврыг  хүргүүлэн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.  Тус дүүргийн 7 худалдааны төв буюу хүнсний захад нийт 151 гаруй ажилтан ажиллагсад, 2800 гаруй түрээслэгчид ажлын байраар хангагдан ажиллаж байна.
Тус зах, худалдааны төвүүд нь автозамын ачааллыг бууруулах, иргэдэд хүртээмжтэй ашиглах  зорилгоор өөрсдийн эзэмшлийн нийт 8600 гаруй м2 талбайд 1000 гаруй автомашины багтаамжтай төлбөртэй зогсоолыг ажиллуулан  20 гаруй иргэнийг түр ажлын байраар ханган ажиллаж байна. Гадна талбай дахь ил задгай худалдааг цэгцлэх зорилгоор зах, худалдааны төвүүд орон тооны 2-3 байцаагчийг цалинжуулан ажиллуулж байна.
3. Тээврийн хэрэгслийн зогсоолын тэмдэг, тэмдэглэгээг сайжруулах зорилгоор доорх газруудад нийтийн тээврийн хэрэгслийн зогсоолруу авто машин орж зогсохыг хориглосон хайсыг байршуулсан. Үүнд:
 • Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хойд талын автобусны буудал,
 • Бөмбөгөр худалдааны төвийн хойд талын автобусны буудал,
 • Баянбүрдийн хойд замд 150 метр урттай хайс, хашлагыг тус тус байршуулсан.
4. “Сар шинийн баярыг угтсан зарим
арга хэмжээний тухай” Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/51      дүгээр захирамжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2017 оны 02 дугаар сарын 11, 12, 18, 19-ний өдрүүдэд Дэнжийн мянгын авто замын хөдөлгөөнийг “Хүчит шонхор” худалдааны төвийн зүүн урд уулзвараас хойш үерийн далангийн уулзвар хүртэл урдаас хойш чиглэлд, далангаас зүүн тийш Судалт төвийн уулзвар хүртэлх авто замын хөдөлгөөнийг баруунаас зүүн чиглэлд 08:-17:00 цагуудын хооронд тус тус нэг чигийн хөдөлгөөнд оруулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.
 
=
 
=
 
Захирамжийн хэрэгжилтийг хангах. 100
Үүрэг, даалгавар-ЕС. Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг энэ сардаа багтаан нүүлгэн шилжүүлж дуусгах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Газрын алба, дүүргүүдийн Засаг дарга нар/  
9.
Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт Улаанбаатар хотын Ерөнхий Менежерийн 2015 оны А/36, 2016 оны А/93 тоот тушаалаар 53, 2015 оноос хойш үйл ажиллагаа эрхэлж буй стандартын бус 25 буюу нийт 78 ТҮЦ үйл ажиллагаа явуулж байна. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар болон Газрын албанаас 2014 оноос 2017 оны 2 дугаар сарын байдлаар нийтийн эзэмшлийн зам, талбайд зөвшөөрөлгүй байршуулсан нийт 46 ТҮЦ-ийг нүүлгээд байна.  
Үүнээс 14 хоногийн хугацаанд дүүргийн Газрын албанаас 2017 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр 6 дугаар хорооны нутаг, 108 дугаар цэцэрлэгийн урд байршуулсан 1 ТҮЦ-ийг нүүлгэн газрыг чөлөөлсөн.
 
=
 
=
 
Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд үйл ажиллагаа явуулж буй ТҮЦ-ийг энэ сардаа багтаан нүүлгэн шилжүүлэх.
 
30
Үүрэг, даалгавар-АРАВ. Нийслэлийн нутаг дэвсгэр нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд шөнийн цагаар түргэн үйлчилгээний цэгийг зөвшөөрөлгүй байршуулж байгааг зогсоож холбогдох хуулийн дагуу арга хэмжээ авч ажиллах. /Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар/
10. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд шөнийн цагаар зөвшөөрөлгүйгээр ТҮЦ, павильон байршуулж буй байдалд хяналт тавих зорилгоор дүүргийн Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтсүүдээс 2017 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 02 дугаар сарын 15-ны өдрүүдэд эргүүл, жижүүрийг томилон шөнийн цагуудад ажиллуулсанаар нийт 78 алба хаагч, 18 Олон нийт цагдаагийн ажилтанг хамруулсан ба одоогоор энэ төрлийн зөрчил илрээгүй байгаа болно.  Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт нийтийн эзэмшлийн зам талбай, явган зорчигчийн зам, батлагдаагүй байршилд зохих зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж буй түргэн үйлчилгээний цэгүүдийн газрыг албадан чөлөөлөх зорилгоор ажлын хэсгийг томилуулан ажиллуулахаар дүүргийн Засаг даргын захирамжийн төслийг боловсруулаад байна. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Газрын зөрчил маргаан арилгах талаар авах арга хэмжээний тухай“ А/863 дугаар захирамжийн дагуу дүүргийн 1 дүгээр хороо, Гутлын 22 СӨХ-ийн нийтийн эзэмшлийн зам, талбайг хааж байрлуулсан хаалга, гинжилсэн хаалтыг дүүргийн Газрын албанаас 2017 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр авахуулан газрыг чөлөөлсөн.  
 
=
 
 
=
 
 
 
Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд шөнийн цагаар түргэн үйлчилгээний цэгийг зөвшөөрөлгүй байршуулж байгаа явдлыг таслан зогсоох. 100
Үүрэг, даалгавар-АРВАН НЭГ. НИТХТ-ийн 2015 оны “Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журмыг баталж, мал аж ахуй эрхлэлтийг зохицуулах бүсүүдийг тогтоох тухай”  85 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын хэрэгжилтэд  хяналт тавьж ажиллах. /Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Мал эмнэлгийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/
11.
Дүүргийн хууль, хяналтын байгууллагын хамтын хүчээр 2017 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 02 дугаар сарын 26-ны өдрүүдэд “Цагаан сар” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулан “Хүчит шонхор”, “Наран туул-2” худалдааны төвүүд болон зуслангийн бүсүүдэд хяналт тавин ажиллаж байна. Хяналт, шалгалтын явцад хөдөө орон нутгаас мах тээвэрлэн ирж захын хашааны гадна худалдаалж байсан 11 иргэнийг илрүүлэн 80,000 төгрөгөөр торгож захиргааны арга хэмжээ авсан.
Хүн, малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дүүргийн 14 дүгээр хорооны “Иргэний танхим”-д сургалт зохион байгуулсанаар нийт 45 иргэнийг хамруулж санамж, сэрэмжлүүлэг өгч ажиллалаа.
=  
=
 
Захирамжийн хэрэгжилтийг хангах. 70
Үүрэг, даалгавар-АРВАН ХОЁР. “Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх” журмын хэрэгжилтэд хийж байгаа хяналтын шалгалтын ажлыг шуурхай зохион байгуулж дуусгах. /Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар/
12. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засаг даргын хамтарсан “Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг шинэчлэн тогтоох” тухай 2017 оны А/04-А/19 тоот тушаал, захирамжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 02-02/462 дугаар албан тоотын хүрээнд батлагдсан удирдамжийн дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Агаарын бохирдлыг бууруулах газар, дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс болон Засаг даргын Тамгын газрын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн холбогдох мэргэжилтнүүдээс 2017 оны 2 дугаар сарын 01-ны өдрөөс 2 дугаар сарын 23-ны өдрүүдэд 18 хорооны нутаг дэвсгэрт хяналт, шалгалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Шалгалтын хүрээнд нийт 113 иргэн, байгууллага, аж ахуйн нэгжийг хамруулж 3 газрын үйл ажиллагааг зогсоохоор Улсын байцаагчийн акт тавиад байна. Шалгалтын явцад 14 хороо, Хобби Ану ХХК, Хөрвөөгийн гол ХХК-ны уурын зууханд яндангийн шүүлтүүрийн хэмжилт хийгдээгүй, 19 хороо, Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн Удирдах газар /117 сургууль/ тортог ихтэй шаварлаг нүүрс түлж байсан, 13 хороо, Ану сервис ХХК /49 дүгээр сургууль/ нүүрс, үнсээ ил задгай асгасан, 11 хороо, ЭМШУИС-ын Нүүр ам судлалын сургуулийн уурын зуухны утааны хэмжилтийн тагийг буруу газар гаргасан, нойл хальсан зэрэг нийт 22 зөрчлийг илрүүлж албан шаардлагыг хүргүүлсэн.  
 
 
 
=
 
 
 
 
=
 
Хяналт, шалгалт зохион байгуулах. 90
               
 
 
ТАНИЛЦСАН: НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                                                Ж.ЭРДЭНЭБАТ
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                                                                      А.ДАМЦАГДОРЖ 
ХЯНАСАН: ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                                                               О.НЯМБАТ       


ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                   З.НАРАНТУЯА
2017  ОНЫ 02 ДҮГААР САРЫН 06-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Багануур
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар Хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн биелэгдээгүй
шалтгаан
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017оны “Агаар, орчны бохирдолыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолооор батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу Багануур  дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд агаар, орчны бохирдлыг бууруулах талаар авах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан Засаг даргаар баталуулан ажиллаж байна.
 
Хэрэгжиж байна.      
  “Нээлтэй Нийслэл” мэдээллийн цагийг батлагдсан удирдамж, хуваарийн дагуу дүүргийн Засаг дарга нар тухайн дүүргийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулсан цаг үеийн мэдээ болон төлөвлөгөөт ажлын хэрэгжилт талаар мэдээлж ажиллах./ Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар “Нээлттэй нийслэл” мэдээллийн цагтай болсонтой холбогдуулан  14 хоног тутамд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, “Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”,“Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил”-ийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт болон дүүргүүдэд хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний явц, үр дүнгийн тухай иргэдэд илтод мэдээлж, тайлагнах бөгөөд хуваарийн дагуу 02.06 нд Багануур дүүргийн Засаг дарга Ц.Сандаг-Очир мэдээлэл хийсэн.  Багануур дүүрэг 2017 оныг “Төрийн албан хаагчдын хариуцлагыг дээшлүүлэх жил” болгон зарласан. Үүнтэй холбоотойгоор мэдээлэл хийгдсэн. Хэрэгжсэн.      
  НИТХТ-ийн 2015 оны “Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журмыг баталж, мал аж ахуй эрхлэлтийг зохицуулах бүсүүдийг тогтоох тухай”  85 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын хэрэгжилтэд  хяналт тавьж ажиллах. НИТХ-ын 2015 оны “Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журмын хэрэгжилтийн дагуу дүүргийн малчин, мал бүхий иргэдэд журмыг танилцуулж, дүүргийн хэмжээнд мал амьтанд урьчилан сэргийлэх тарилга, туулга, угаалганд бүрэн хамруулж ажилласан.
 
.
 
Хэрэгжсэн.      
НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР
 
2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06 -НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2017 оны 02 дугаар сарын 16                                                                                                                                                                               Улаанбаатар хот
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
/0-100/
1 2 3 4 5 6 7
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу өөрийн байгууллагад хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. 1. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 07/01 дүгээр тогтоолын хүрээнд дараах ажлууд хийгдсэн. Үүнд:
а. Агаарын бохирдлыг бууруулах
чиглэлээр байгууллагын хэмжээнд нарийвчилсан төлөвлөгөө батлуулж НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хүргүүлж, мастер төлөвлөгөө боловсруулах, хэлэлцүүлэгт холбогдох мэргэжилтэнг оролцуулсан.
б.  2017 оны 02 дугаар сарын 14
ний өдөр байгууллагын албан хаагчидад агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр сэдэвчилсэн 4 цагийн сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд Нийслэлийн  Эрүүл мэндийн газар,  Нийслэлийн байгаль орчны газар, Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын мэргэжилтнүүдийг урьж оролцуулан  мэдээлэл хийлгэсэн.
Төлөвлөгөөний дагуу “Агаарын бохирдлын чиглэлээр сургалт зохион байгуулсан. -         Жил бүр МУ-ын Ерөнхийлөгчийн санаачлагаар зохион байгуулагддаг “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-өөр байгууллага хамт олноороо мод тарих ажлыг зохион байгуулж ажиллана. 100
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. Тус байгууллагын 2016 оны ХАСХОМ-ийг нийт 8 албан тушаалтан мэдүүлсэн. 01 дүгээр сарын 25-ны дотор цахимаар бүрэн мэдүүлж дууссан. -         АТГ-аас 2 сарын 16-ны өдрийн 16 цагт  тайлан хэвлэх зөвшөөрөл програмаар нээгдэхээр 2016 оны тайланг хэвлэж НЗДТГ-т бичгээр болон файлаар хүргэнэ. 100
3 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох. Байгууллагын нийт албан хаагчдыг оролцуулах чиглэлээр зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажилласан. Байгууллагын нийт албан хаагч хамрагдсан. -         100
4 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр төлөвлөгдсөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичигт туссан хууль, журмын төсөл боловсруулж батлуулах, Засгийн газар, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах, хөтөлбөр, төслүүд батлуулах ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх. “Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл”-ийн төсөлд салбарын чиглэлээр тусгах саналаа хэлтсүүдээс нэгтгэн боловсруулан батлуулж НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст 01/51 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Хэрэгжүүлэх ажлын саналаа тусган хүргүүлсэн. - Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх төсөлд тусгагдсан ажлыг хэрэгжүүлж ажиллана. 100
5 Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлыг шийдвэрлүүлж ажиллах. Нийслэлийн Архивын газар гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг ОХУ, БНХАУ, БНСУ болон Олон улсын архивын зөвлөл, Зүүн Азийн Архивын зөвлөлтэй өрнүүлдэг ба уг газруудтай харилцахдаа НЗДТГ-ын Гадаад харилцааны хэлтсээр уламжлуулж харилцдаг болно.
 
БНХАУ-ын Хөх хотын Архивт 9-н дүүргийн архивын мэргэжилтнүүдийг туршлага судлах арга хэмжээ, Москва хотын архивуудыг удирдах газартай хамтын ажиллагааны гэрээг шинэчлэн батлах, туршлага судлах арга хэмжээнүүдийг НЗДТГ-ийн Гадаад харилцааны хэлтсээр дамжуулж зохион байгуулсан. - 1. Улаанбаатар, Москва хотуудын “Ах, дүү найрамдалт харилцаа” тогтоосны 60 жилийн ойг тохиолдуулж Москва хотын Архивуудыг удирдах газартай хамтарсан үзэсгэлэн зохион байгуулах.
2. Бээжин хотын Архивын газарт Сэлбэн засах, сэргээн шинэтгэх лабораторийн чиглэлээр туршлага судлах. Мэргэжилтэн бэлтгэх
3. 2017 оны Зүүн Азийн Архивын зөвлөлийн ээлжит хуралдаанд салбарын төлөөлөгчдийг оролцуулах.
 
Нийт хувь 100%

            ХЯНАСАН:
                                                           ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ
ДАРГА                                                                                 Д.ОЮУНТУЯА
 
БОЛОВСРУУЛСАН:
                                                           ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                  Ж.БЯМБАА
 
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 
Нийслэлийн Худалдан авах ажилгааны газар
2017 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр
 
 
 
Үүрэг далгаварын биелэлтийн дагуу хийж  хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
 
Хүрсэн бодит
Үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан
 
 
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
 
 
Үнэлгээ 0-100
1 2 3 4 5       6
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 2 ажил хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн НЗДТГ-ын БТХ-т 2017 оны 02 дугаар сарын 08 ны өдөр 02/89 дугаар албан бичгээр хүргүүлээд байна. - - - 100%
2 Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн систем буюу meduuleg.iaac.mn сайтад нийт 9 албан хаагч ХАСХОМ-ээ 2017 оны 02 дугаар сарын 15-ны дотор бөглөж дуусаад байна. - - - 100%
3 НЗДТГ-аас “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” өвлийн спорт наадмын арга хэмжээнд тус газрын албан хаагчид идэвхтэй оролцлоо. - - - 100%
                                           
                                         
 
                                             ТАНИЛЦСАН:
                                             ДАРГА:                                                       Э.БОЛОРМАА
                                           
                                             ХЯНАСАН:                                                                                
                                             ОРЛОГЧ ДАРГА                                         Б.ГҮНДСАМБУУ
                                             
                                             ЗСХ-н ДАРГА:                                             Б.СЭРГЭЛЭН
                                             
 
                                             БОЛОВСРУУЛСАН:        
           МЭРГЭЖИЛТЭН                                         М.ГЭРЭЛТУЯА
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодитүр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ НИТХ-ын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг үндэслэн байгууллагадаа хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж байна. - - 70
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. Нийслэлийн Нийтийн биеийн тамир, спортын хорооны дарга болон хэлтсийн дарга нар 2017.02.15-ны өдөртөө багтаан цаг хугацанд нь хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ мэдүүлэн баталгаажуулсан. - - 100
4 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох “Улаанбаатар өвлийн наадам-2017” арга хэмжээний хүрээнд гэр бүлийн дунд буухиа тэмцээн, олс таталтын тэмцээнийг 2017 оны 02-р сарын 11, 12-ны /Бямба, ням гарагт/ өдрүүдэд зохион байгуулж, 153 иргэн хамрууллаа. - - 100
6 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичигт туссан хууль, журмын төсөл боловсруулж батлуулах, Засгийн газар, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд батлуулах ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, хэрэгжүүлэгч зарим агентлаг, харьяа газрууд/ Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хүрээнд Улаанбаатар хотод ирэх жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх, нийслэлийн иргэд, хүүхэд, залуучуудын амралт, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд гол зорилгоор “Улаанбаатар хотын аялал жуулчлалыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийн төсөлд нийтийн биеийн тамир, спортын чиглэлээр холбогдох саналыг тусгуулсан. - - 100
7 Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах.
/Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны үндсэн чиглэлийн 4.4.7 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ЕБС-ийн сурагчдын “Улаанбаатар лиг” сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг 2016-2017 оны хичээлийн жилд ОХУ-ын ШБЛ “КЭС-БАСКЕТ” ТББ-тай хамтран ажиллах талаарх хоёр талт хэлэлцээр болон гурван талт гэрээний төслийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны хэлтэст хянуулан 2017.02.13-ны өдөр гэрээ, хэлэлцээр байгуулсан. - - 100
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРОО
 
2017  ОНЫ 02 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ГАЗАР
 
 
2017 оны 02 дугаар сарын 16                                                                            Улаанбаатар хот                
                                         
 
Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт Хувь
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газар нь төлөвлөгөөт ажлыг 7, 7 хоногоор нарийвчлан гарган үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна. 50%
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. Албан хаагчид хөрөнгө орлогын мэдүүлэгээ хугацаандаа бүрэн мэдүүлж дууссан. 100%
3 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох Албан хаагчид гэр бүлийн хамт идэвхтэй оролцсон. 100%
4  
 
“Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх” журмын хэрэгжилтэд хийж байгаа хяналтын шалгалтын ажлыг шуурхай зохион байгуулж дуусгах. /Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар/
“Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу НМХГ-ын 143 улсын /ахлах/ байцаагчид агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд харьяалагдах обьектын харуул, орон сууцны хотхон, авто машины ил зогсоол, дугуй засвар, авто засвар, токарийн цех, тос, масло, тосол зардаг ТҮЦ зэрэг үйл ажиллагаа явуулж буй 367 иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагад шалгалт хийж MNS 5216:2016 стандартын шаардлага хангасан зуух хэрэглэх талаар 282 мэдэгдэх хуудас тараасан.
Мөн бүсэд мөрдөх журам зөрчин үйл ажиллагаа явуулж байсан 6 иргэн, аж ахуйн нэгжид 28 заалттай 6 албан шаардлага, 7 иргэнд халаалтын зуухны үйл ажиллагааг түр зогсоох акт  өгч биелэлтийг хангуулж, 7 иргэний зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж цахилгаан халаагуур тавиуллаа. / НМХГ, НАББГ /
 
40%
 
                 
                                                                                
                   ХЯНАСАН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                    Х.ГАЛЫМБЕК
                                                                                                            Д.ЖАРГАЛСАЙХАН
                   АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                              Г.ЦАЦРАЛ
                  БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН  МЭРГЭЖИЛТЭН                     Б.БАДАМЦЭЦЭГ2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 
Үүрэг даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит
үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүү-лэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө”-ний дагуу тус газраас хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг нарийвчлан гаргаж 2017 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн 5/225 дугаар албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч Ж.Батбаясгаланд хүргүүлсэн.     100
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. Тус газрын нийт 39 албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгсөн.     100
3 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээнд нийт 63 албан хаагчид оролцсон.     100
4 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичигт туссан хууль, журмын төсөл боловсруулж батлуулах, Засгийн газар, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд батлуулах ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, хэрэгжүүлэгч зарим агентлаг, харьяа газрууд/ НИТХТ-ийн 2015 оны 6/22 дугаар тогтоолоор батлагдсан “ Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн зардлын санхүүжилтийн журам” болон “Машин цагийн зардлын тариф”-т оруулах өөрчлөлтийг хэлэлцэн, журмыг өөрчлөх зайлшгүй шаардлага, танилцуулга, тогтоолын төсөл, журмын төсөл, машин цагийн зардлын тооцооллын  төслүүдийг гарган 2017 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 1/55 дугаар албан бичгээр Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн барих хүсэлтийн хамт Нийслэлийн Засаг даргад  уламжилсан.      50
5 Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах.
/Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
Тус газрын гадаад харилцаа, хуралдаан хариуцсан мэргэжилтэнд үүрэг даалгаврыг танилцуулж хэрэгжүүлж ажиллахыг мэдэгдсэн.     100
6 НИТХТ-ийн 2014 оны А/56 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам” нэмэлт өөрчлөлт оруулах,  “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нохой, муур тэжээх, устгах, нохой муурны худалдаа аж ахуйг эрхлэх журам”-ын шинэчлэн найруулгын төслийг НИТХТ-ийн хэлэлцүүлж батлуулах, батлагдсан журмын хэрэгжилтийг шуурхай зохион байгуулж ажиллах. /Захирагчийн ажлын алба, Хот тохижилтын газар, Дүүргийн Засаг дарга нар/ Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас боловсруулж буй “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам”-ын төсөлтэй танилцаж 2017 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 2/241 дүгээр албан бичгээр журамд тусгах саналаа Захирагчийн ажлын албанд хүргүүлсэн.     100

1. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг албан бичгээр хүргүүлсэн.
2. 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ бүрдүүлэн өгсөн болно. 
4. 
2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ  байгууллага хамт олноороо идэвхитэй оролцсон болно.
6. 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичигт туссан хууль, журмын төсөл боловсруулж батлуулах, Засгийн газар, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд батлуулах ажлуудыг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэсэн.
7. Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулж, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллана.

“Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗАР
 
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
 УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2017 оны 02 дугаар сарын 16                                                                                                              Улаанбаатар хот
Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам Оноо
Нэг. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.
1 Тусгай төлөвлөгөөний дагуу байгууллагын хэмжээнд Агаар болон орчны бохирдлыг бууруулах тусгай төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан. Төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна. - - Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах 100
Хоёр. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх.
2 Газрын дарга П.Батхүлэг, Бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Н.Цэжиддулам, Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсийн дарга Г.Ганзориг, Сургалт судалгааны хэлтсийн дарга А.Гомбоцэдэн нар Хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ бүрэн өгч, тайлагнасан. Хугацаанд нь үнэн зөв тайлагнасан. - - 100
Гурав. “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох
3 Байгууллагын албан хаагчид гэр бүлийн хамт идэвхитэй хамрагдаж, үйл ажиллагаанд оролцлоо. - - - 100
Дөрөв. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичигт туссан хууль, журмын төсөл боловсруулж батлуулах, Засгийн газар, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд батлуулах ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх.
4
Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн сангийн журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлыг 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр НЗД-ын удирдлагын зөвлөлийн хурлаар оруулж хэлэлцүүлсэн. Удирдлагын зөвлөлөөс гарсан шийдвэрийн дагуу Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаар Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн сангийн журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын төслийг хэлэлцүүлэхээр өргөн барьсан.
Мөн “Нэг өрхөд нэг ажлын байр” хөтөлбөрийг боловсруулан танилцуулгын хамт НЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтэс болон НЗД-ын орлогч Д.Энхтөр нарт 2017 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр танилцуулсан ба 2017 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр НЗД-ын захирамжаар батлагдсан ажлын хэсэгт танилцуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна.
Хэлэлцүүлж батлуулахад бэлэн болсон. - Журам болон хөтөлбөрийг батлуулах 70
Тав. Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах.
5 Цаашид үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллах болно. Түншлэл хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэнд үүрэг даалгавар өгч ажиллалаа. - - - 100
 
 
                                                                            ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                                   П.БАТХҮЛЭГ
 
                                                                            ХЯНАСАН: БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН
                                                                            ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                      Н.ЦЭЖИДДУЛАМ
 
                                                                            БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН: ДОТООД АСУУДАЛ
                                                                            ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                  Н.ОДОНТУЯАНийслэлийн Байгаль орчны газар
 
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 
 
            2017 оны 02 дугаар сарын 16                                                                                                                                                                Улаанбаатар хот
 
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэл-гээ
0-100
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөөнд тус байгууллагын хариуцан хэрэгжүүлэх 10 ажил, бусад байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх 6 ажил тусгагдсан.
Тус байгууллага нь хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг Газрын даргаар батлуулан ажиллаж байна.
    Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажиллах  
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. Тус газрын удирдлага, албан хаагчид хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ хугацаанд нь өгсөн.       100
4 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох “Улаанбаатар өвлийн наадам-2017” арга хэмжээнд тус байгууллагын албан хаагчид гэр бүлийн хамт идэвхтэй оролцсон.       100
7 Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах.
/Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
Холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгон ажиллаж байна.        
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:         
ДАРГА                                                            Э.БАТТУЛГА
 
ХЯНАСАН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                Д.БАЯРМАА
                                   
НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГААНЫ  ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                              С.БОЛОРМАА
 
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2017 оны 2 дугаар сар 16
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
1 2 3 4 5 6
1 Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 01 сарын 27 ны өдрийн 07/01 тогтоолоор Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлгөөний хүрээнд өөрийн байгууллагын чиг үүргийн дагуу хэрэгжүүлж буй ажлуудад агаар орчны бохирдлыг бууруулах талаар нийт 29 арга хэмжээг боловсруулан Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын, Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст 2017 оны 02 дугаар сарын 09-нд 4/242 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.       100
2 Газрын удирдлагууд болон албан хаагч 10 хүний хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг зохих журмын дагуу өгсөн.       100
3 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээнд гэр бүлээрээ оролцохыг нийт ажилтан, албан хаагчдад танилцуулсан. Наадмын хүрээнд зохион байгуулагдах тэмцээн, уралдааны талаарх мэдээллийг бүх ажилчдад мэдээлсэн.       100
4 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд хэлэлцүүлэхээр манай газраас хөтөлбөр, төслүүд батлуулах ажлуудыг оруулаагүй болно.       100
5 Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллаж байна.       100

 
 
Хянасан:
ТӨЛӨВЛӨЛТ СУДАЛГААНЫ
ХЭЛТСИЙН даргА                                                              Н.ЭГИЙМАА
 
 
нэгтгэн гаргасан:
мэргэжилтэн                                                                  Д.ЭНХЖАРГАЛ
153Маягт ШБ-01
2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
      ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар  хотын цагдаагийн газар
Огноо: 2017.02.16
Үүрэг даалгаврын товч агуулга Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
Үнэлгээ
0-100
0 1 2 3 4 5 6
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх чиглэлээр  тус газраас 2017 онд зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө боловсруулан 2017 оны 02-р сарын 10-ны өдрийн 12-в/337 дугаарын албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн.   Үүрэг биелэсэн. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил арга хэмжээг заасан хугацаанд нь хэрэгжүүлж ажиллана. 100
2 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээний хөтөлбөрийг нийт алба хаагчдад танилцуулж,   нийслэлийн иргэнийхээ  хувьд гэр бүлээрээ идэвхитэй оролцохыг  уриалсан.  
Арга хэмжээнд 10000 орчим иргэн оролцож, батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу үйл ажиллагаа явагдсан ба Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар, Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн нэг, хоёр, гуравдугаар хэлтсээс 81 алба хаагч, 5 автомашинтай хэв журам сахиулж ажилласан болно.
 
  Үүрэг биелэсэн.   100
3 Нийслэлийн нутаг дэвсгэр нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд шөнийн цагаар түргэн үйлчилгээний цэгийг зөвшөөрөлгүй байршуулж байгааг зогсоож холбогдох хуулийн дагуу арга хэмжээ авч ажиллах. /Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар/ Үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх талаар дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсүүдэд 02-р сарын 07-ны өдрийн 12-в/296 дугаарын албан бичгээр Ажлын чиглэл хүргүүлэн биелэлтийг тооцож ажилласан.
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12-р сарын 08-ны өдрийн А/863 дугаарын захирамжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Газрын албадтай хамтран 217 Түргэн үйлчилгээний цэгийг шилжүүлж, газар чөлөөлөх үйл ажиллагаанд хяналт тавьж оролцсон  байна.  
Нүүлгэх үйл ажиллагаанаас  хойш тогтмол хяналт тавьж, СХД-ийн 12, 14, 16 дугаар хороодыг нутаг дэвсгэрт дахин зөвшөөрөлгүй байрлуулсан 4 ТҮЦ-ийн эзэмшигчийг тогтоон  Газрын албатай хамтран нүүлгэж, Баянзүрх, Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй байрлуулсан нийт-31 ТҮЦ-ийн талаархи мэдээллийг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэн 02-р сарын 13, 16-ны өдрүүдэд хамтран нүүлгэхээр төлөвлөж байна.  
  Үүрэг биелэсэн. Хяналт тавьж, нүүлгэх ажиллагааг үргэлжлүүлнэ. 100
 
 
 
                        ХЯНАСАН: 
                        ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИН БАЙГУУЛАЛТЫН
                        ХЭЛТСИЙН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА                                                  Б.БАТСУУРЬ  
 
                        БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                        ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИОН  БАЙГУУЛАЛТЫН
                        АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН АХМАД                                                          Ц.ОЮУНГЭРЭЛ
2017 ОНЫ 02 ДҮГЭЭР САРЫН 6-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
     2017 оны 02 сарын 16-ны өдөр                                                                                           Налайх дүүрэг
  Товч агуулга БИЕЛЭЛТ ҮНЭЛГЭЭ
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу дүүргийн хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр 25 заалт бүхий төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 50%
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. Дүүргийн Засаг даргын захирамжаар томилогддог тус хуулийн үйлчлэлд хамааралтай 28 албан хаагч бүгд хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гаргасан. Программ-д шивэлтийн ажил 85 хувьтай хийгдэж байна.   89%
3 “Нээлтэй Нийслэл” мэдээллийн цагийг батлагдсан удирдамж, хуваарийн дагуу дүүргийн Засаг дарга нар тухайн дүүргийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулсан цаг үеийн мэдээ болон төлөвлөгөөт ажлын хэрэгжилт талаар мэдээлж ажиллах.
/Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/
“Нээлттэй Нийслэл” мэдээллийн цагт Налайх дүүргийн удирдлагууд 2017 оны 6 болон 12 дугаар саруудад оролцох хуваарьтай байгаа. Хуваарийн дагуу оролцож мэдээллээ сурталчилж ажиллана.  10%
4 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох “Улаанбаатар өвлийн наадам -2017” арга хэмжээ нь Налайх дүүргийн “Мөнгөн өвөл-2017” цасны баярын арга хэмжээтэй давхцсан тул дүүргээс төлөөлөл оролцоогүй. Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга М.Баттулга нь мэдээллээ хүргэж ажилласан.  30%
5 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 31 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Дүүргийн Засаг дарга нар, Мэргэжлийн хяналтын газар/ МХЕГазрын даргын баталсан 2017 оны “Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх тухай” 01/27 дугаартай удирдамжийн хүрээнд Сар шинийн баяртай холбогдуулан, холбогдох байцаагч нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр Налайх дүүргийн 2 дугаар хороонд байрлалтай “Цоглог инвест” ХХК-ийн “Баянгийн бүрд” хүнсний захын гадна талд ил  задгай ахуйн бараа, хүнсний ногоо худалдаалсан, зам дагуу “Буян налайх” автобусны буудал орчим жижиг суудлын автомашины тээшинд хүнсний бүтээгдэхүүн /хэвийн боов, чихэр, печень гэх мэт/ худалдаалж байсан нийт 3 иргэний үйл ажиллагааг газар дээр нь зогсоож, зөрчлийг арилгуулан, цаашид зөвшөөрсөн цэгт, эрүүл ахуй, ариун цэврийн шаардлага хангасан орчинд, хүнсний аюулгүй байдлыг ханган худалдаалах үйл ажиллагаа явуулах талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.  90%
6 Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах.
/Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
Уламжлалт харилцаат улсуудын хот, дүүргүүдтэй харилцаагаа сэргээх хүрээнд нийслэлийн Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтсээс удирдлага чиглэл, зөвлөмж авч ажиллаж байна.  80%
7 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг энэ сардаа багтаан нүүлгэн шилжүүлж дуусгах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Газрын алба, дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ Налайх дүүрэгт нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд түргэн үйлчилгээний цэг үйл ажиллагаа явуулдаггүй.    90%
8 Нийслэлийн нутаг дэвсгэр нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд шөнийн цагаар түргэн үйлчилгээний цэгийг зөвшөөрөлгүй байршуулж байгааг зогсоож холбогдох хуулийн дагуу арга хэмжээ авч ажиллах. /Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар/ Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт Түргэн үйлчилгээний цэг байхгүй тул ямар нэгэн үйл ажиллагаа хийгдээгүй.  90%
9 НИТХТ-ийн 2015 оны “Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журмыг баталж, мал аж ахуй эрхлэлтийг зохицуулах бүсүүдийг тогтоох тухай” 85 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын хэрэгжилтэд  хяналт тавьж ажиллах. /Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Мал эмнэлгийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ НИТХ-ын 85 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал аж ахуй эрхлэх журам”-ыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн хэмжээнд эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгч 24 иргэдийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт хяналт, төлөвлөгөөт зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж дүүргийн хүн амын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж буй  нөхцлийг  арилгах зорилгоор суурьшлын бүсэд байгаа иргэдийг суурьшлын бүсээс гаргах  асуудлаар дүүргийн холбогдох шатны албан тушаалтан, байгууллагуудад шийдвэрлэж өгөх талаар санал хүргүүлж ажиллав.      100%
                                 
 
ХЯНАСАН:
                        ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                                               М.БААТАРЦОГТ
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ШУУРХАЙ АЖИЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                             Г.ОДОНТУЯА
2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ  ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨНӨӨС ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДАД  
ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
2017.02.16                                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрсэн үр дүн
түүнийг нотлох нотолгоо
Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үнэлгээ
0-100
               1.        Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 08-ний өдрийн А/26 дугаар захирамж гарч, агаар орчныг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөөг батлуулж ажиллаж байна. Батлагдсан төлөвлөгөөг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст 2017 оны 02 дугаар сарын 10-ний өдөр хүргүүлсэн.
 
Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газар, Жайка ОУБ-гаас зохион байгуулж байгаа “Агаарын бохирдол хүлцэх хэмжээнээс давсан тохиолдолд сэрэмжлүүлэг, урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндээ хамгаалах талаар мэдээ, мэдээлэл өгөх зорилготой “LCD” дэлгэц бүхий самбарыг     дүүргийн ерөнхий боловсролын 15,18,118,41,60,7 дугаар сургуулиудад байршуулсан.  
 
  Цаашид батлагдсан төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж, өгөгдсөн үүрэг даалгаврын дагуу хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. 90
Үүрэг даалгаврыг:ЗДТГ, Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс Биелэлт гаргасан: Агаарын бохирдол хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Ишдулам
               2.        Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. Дүүргийн ЗДТГ-аас 2016 оны ХОМ гаргах 25 албан тушаалтны нэрсийг хүргүүлснээс 22 албан тушаалтан мэдүүлгээ хугацаанд нь буюу 02 сарын 15-ны дотор өгсөн. Чөлөөлөгдсөн 3 албан тушаалтны ажлын байранд шинээр томилогдсон 3 албан тушаалтан Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23.3 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор мэдүүлгээ гаргаж хүргүүлнэ.   Шинээр томилогдсон 3 албан тушаалтан хугацаандаа мэдүүлгээ гарган хүргүүлнэ. 100
Үүрэг даалгаврыг: ЗДТГ, бүх хэлтэс, албад /Удирдах албан тушаалтнууд Биелэлт гаргасан: ТЗУХ-ийн Хүний нөөц, ёс зүй, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг хариуцсан мэргэжилтэн Э.Мөнхзул
               3.        “Нээлтэй Нийслэл” мэдээллийн цагийг батлагдсан удирдамж, хуваарийн дагуу дүүргийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулсан цаг үеийн мэдээ болон төлөвлөгөөт ажлын хэрэгжилтийн талаар мэдээлж ажиллах. Дүүргийн Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, Тамгын газрын дарга болон хэлтэс албадын дарга нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр “Нээлттэй нийслэл” мэдээллийн цагийн арга хэмжээнд хуваарын дагуу оролцож мэдээлэл өгч ажиллана.
 
  батлагдсан удирдамж, хуваарийн дагуу дүүргийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулсан цаг үеийн мэдээ болон төлөвлөгөөт ажлын хэрэгжилтийн талаар мэдээлж ажиллана. 100
Үүрэг даалгаврыг: ТЗУХ Биелэлт гаргасан: ТЗУХ-ийн Гадаад харилцаа, хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Н.Сарангуа
               4.        “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн аялал жуулчлалын газраас зохион байгуулсан “Улаанбаатарын өвлийн наадам гэр бүлийн баяр”-ын арга хэмжээнд иргэдийг оролцуулахаар зурагт хуудас 32, хөтөлбөр 28 ширхэгийг дүүргийн 16 хороо тус бүрт хүргүүлж ажилласан. Баярын хүрээнд явагдсан уралдаан тэмцээнүүдэд иргэд идэвхтэй оролцож гэр бүлийн тэмцээнд Шилдэг эмэгтэй шагналаар 2-р хорооны иргэн н. Тогтох, шилдэг хүүхдээр Батнаран нар шалгарсан. Баярын арга хэмжээнд 545 иргэн оролцсон байна.     90
Үүрэг даалгаврыг: ЗДТГ, БТСХ Биелэлт гаргасан: ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн Г.Болормаа, БТСХ-ны мэргэжилтэн Т.Уранчимэг
              5.      5 Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах. Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай аливаа асуудлаар харицахдаа холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгон нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан  шийдвэрлүүлж ажиллана.    Үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. 100
Үүрэг даалгаврыг: ТЗУХ Биелэлт гаргасан: ТЗУХ-ийн Гадаад харилцаа, хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Н.Сарангуа
6 НИТХТ-ийн 2014 оны А/56 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах,  “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нохой, муур тэжээх, устгах, нохой муурны худалдаа аж ахуйг эрхлэх журам”-ын шинэчилсэн найруулгын төслийг НИТХТ-ийн хурлаар хэлэлцүүлж батлуулах, батлагдсан журмын хэрэгжилтийг шуурхай зохион байгуулж ажиллах. “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам”-ыг шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан www.ubservice.ub.gov.mn цахим хуудсаар дамжуулан журмын төсөлд иргэн, аж ахуйн нэгжээс санал авч нэгтгэн НЗАА-ны ХХҮХ- хүргүүлсэн.   Батлагдсан журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. 100
Үүрэг даалгаврыг: Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс, ТНААХ Биелэлт гаргасан: ХХҮХ-ийн мэргэжилтэн Б.Нарантуяа
7 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай”  31 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/23 тоот захирамжаар “Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай дахь зөвшөөрөлгүй, ил задгай худалдааг цэгцлэх, аж ахуйн нэгж байгууллагын орчны болон орон сууц, гэр хорооллын хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг сайжруулах, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг хангах, хяналт тавих үүрэг бүхий ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг байгуулан хяналт тавин ажиллаж байна.   Захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. 30
Үүрэг даалгаврыг: ХХҮХ, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс Биелэлт гаргасан: ХХҮХ-ийн мэргэжилтэн Б.Нарантуяа
8 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг энэ сардаа багтаан нүүлгэн шилжүүлж дуусгах. Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 сарын 08-ны өдрийн Газар албадан чөлөөлөх тухай А/25 дугаар захирамжаар дүүргийн нутаг дэвсгэрийн төв зам дагуух 24  ТҮЦ албадан буулгах шаардах хуудсыг ТҮЦ эрхлэгчдэд хүргүүлсэн. 2017 оны 02 сарын 16-ны байдлаар 4 ТҮЦ-ийг албадан буулгаад байна.   Цаашид өгөгдсөн үүргийн дагуу 2017 оны 2 дугаар сард багтаан төв зам дагуух ТҮЦ-үүдийг чөлөөлж ажиллана. 30
Үүрэг даалгаврыг: Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс, Газрын алба Биелэлт гаргасан: Газрын албаны Газар зохион байгуулагч Д.Дагийсүрэн
9 Нийслэлийн нутаг дэвсгэр нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд шөнийн цагаар түргэн үйлчилгээний цэгийг зөвшөөрөлгүй байршуулж байгааг зогсоож холбогдох хуулийн дагуу арга хэмжээ авч ажиллах. Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 сарын 08-ны өдрийн Газар албадан чөлөөлөх тухай А/25 дугаар захирамжийн дагуу нийт 28 ТҮЦ-ийг буулгах ажилд Мэргэжлийн хяналт болон Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран ажиллаж байна.   Цаашид шөнийн цагаар түргэн үйлчилгээний цэгийг зөвшөөрөлгүй байршуулж байгаа тохиолдолд үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллана. 30
Үүрэг даалгаврыг: Цагдаагийн I, II дугаар хэлтэс Биелэлт гаргасан: Цагдаагийн I, II дугаар хэлтэс Б.Цэвэлмаа, Ц.Дунжид
10 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 85 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх” журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих  Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүс болох дүүргийн 4,5,6,7,8,9,10,11,16 дугаар хороодод байрлах мал бүхий 112 өрхийн  2525 малын судалгааг гаргасан.
Хориглосон бүс нутгаас мал гаргах тухай Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны 07/206 тоот албан бичгийг хороо,  мал бүхий өрхүүдэд хүргүүлж, хяналт тавин ажиллаж байна.
Мал бүхий өрхүүдийг дүүргийн  14-р хорооны Гавжийн шандад нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг Онцгой байдлын хэлтэс, Цагдаагийн 1,2-р хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран 2017 оны 06 дугаар 01-ны өдрийн дотор зохион байгуулахаар үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгаад байна.
  Цаашид Мал бүхий өрхүүдийг дүүргийн  14-р хорооны Гавжийн шандад нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах 70
Үүрэг даалгаврыг: Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс Биелэлт гаргасан: ХХҮХ-ийн мэргэжилтэн Б.Саруул, МХХийн мэргэжилтэн О.Анхбаяр
11 “Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх” журмын хэрэгжилтэд хийж байгаа хяналтын шалгалтын ажлыг шуурхай зохион байгуулж дуусгах. “Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг шинэчлэн тогтоох тухай А/04-А/19 тоот тушаал захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын удирдамжийн дагуу НАББГ-н мэргэжилтэн Б.Болор, дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн улсын байцаагч М.Мөнгөнчимэг нарын хамт байгууллага ААН-ээр явж журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж 4, 9,16-р хороодын нутаг  дэвсгэрт байрлах  иргэн аж ахуйн нэгжээр явж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч хяналт шалгалтыг хийж ажилласан.
Байгууллагын  дүрмээр хүлээсэн үүргийнхээ дагуу гэр хорооллын айл өрхийн Цахилгаанаар халаалтаа шийдэх хүсэлтэй 30 өрхийн санал хүсэлтийг авч Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газарт судалгааг  хүргүүлсэн.
Хэмжилт, хяналт шалгалтын үр дүнд уурын болон усан халаалтын зуухнууд сорьцыг цэгтэй болгох, үнс баригчийг шинэчлэх, агаар шүүгчээ солих, нүүрс, үнсний агуулахтай болох  зэрэг үр дүнтэй ажлуудыг хийж байна. Жишээ нь:
4-р хороонд байрлах  “Бүрэн дулаан” ХХК үнс баригчаа шохойн уусмалаар саармагжуулж, “Ийстерн роуд” ХХК нүүрс, үнсний битүүмжилсэн агуулах хийсэн зэрэг олон олон ажлуудыг байгууллагууд хийж байна.
  Цаашид өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хүрээнд хэрэгжилтийг ханган ажиллах 70
Үүрэг даалгаврыг: Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс Биелэлт гаргасан:Агаарын бохирдол хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Ишдулам
Биелэлтийн үнэлгээ 73.6%
 
 
 
 
 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын
удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнийг
зохион байгуулах журмын хоёрдугаар хавсралт
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ,
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
/НИЙСЛЭЛИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН/
 
2017 оны 02 сарын 16-ны өдөр
 
 №
 
 Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
 
 Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
 
Хэрэгжээгүй шалт
гаан
 
Цаашид авах арга хэмжээ
 
Үнэл
гээ
/0-100/
1. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ Төлөвлөгөөний хүрээнд 13 дагуул хаяа хот тосгодын суурьшил, гэр хорооллын нутаг дэвсгэрт төлөвлөгдсөн цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламжийн бүсийг тогтоож, суурьшлыг хязгаарлах ажлыг ХТЕТГазартай хамтран зохион байгуулахаар санал солилцон, ажиллаж байна.   
 
=
 
 
=
 
 
50%
2. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. 2016 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг Нийт 8 ажилтан хуулийн хугацаанд мэдүүллээ.  
=
 
=
 
100%
 
 


                                                                               БИЕЛЭЛТ ХЯНАСАН:
                                ДАРГА                                         С.ЦАХИУР

БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
                                        АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН              Р.ОРГОДОЛ
2016 ОНЫ 02 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
№03
                                                                                                                                    
Үүрэг даалгавар Хэлтэс Гүйцэтгэл Хувь
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГАБХ - С.Дашмаа
ГМТөХ - Ч.Очир
ГӨХ - Т.Соёлхүү
ГЧХ - Д.Энхтөр
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөнд манай байгууллагын хариуцан хэрэгжүүлэхээр заасан дараах ажлууд тусгагдсан байна. Үүнд.
 1. Дүүргийн Засаг дарга нарт шинээр газар олгохгүй байх талаар үүрэг даалгавар өгч, 2017 оны Нийслэлийн Засаг даргын А/17 дугаар захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих
 2. НИТХ-ын 2013 оны 10/39, НИТХ-ын 2015 оны 30/23 дугаар тогтоолуудад өөрчлөлт оруулан, өмчлөөгүй 75 байршилд газар өмчлүүлэхийг зогсоох
 3. Суурьшлын бүсийн хил заагийг баталсан координатын дагуу байршлын бичвэр хэлбэрт оруулж, олон нийтэд мэдээлэх, өдөр тутмын сонингуудад зурган болон бичвэр мэдээллийг хэрэглэнэ.
Үүнээс нийслэлийн Засаг даргын А/17 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх суурьшлын бүсээс бусад газар нутаг дэвсгэрт өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулахаар иргэдэд шинээр газар олгохыг зогсоох тухай арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулж ажиллах тухай нийслэлийн Газрын албаны даргын 2017 оны 04/155 тоот албан бичгийг дүүргүүдийн Газрын албадад хүргүүллээ.
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2016 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 6/12 дугаар тогтоолоор, нийслэлийн 2017 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний 2.2-д газар эзэмшиж байгаа иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээг тусгаж батлуулсан бөгөөд цаашид суурьшлын бүсээс бусад байршилд шинээр цахим болон бусад хэлбэрээр иргэдэд газар өмчлүүлэх ажлыг зогсоосон байна.
Мөн “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах талаар нийслэлийн Газрын албанаас хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөөг боловсруулж байна.
Цаашид суурьшлын бүсийн хил хязгаараас гадна шинээр газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах, өмчлүүлэх эрх олгохгүй байх, энэ талаар иргэд, олон нийтэд мэдээлэх, сурталчлах, хилийг газар дээр тэмдэгжүүлэх. суурьшлын бүсээс гадна зөвшөөрөлгүйгээр газар ашиглаж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн зөрчлийг арилгах, газар чөлөөлөх зэрэг арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.
70%
2
 
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх.
 
 
Захиргааны хэлтэс
О.Дагвадорж
Нийслэлийн Газрын албаны 162 төрийн захиргааны албан хаагчын хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хүлээн авч, тайлан мэдээг нэгтгэн АТГ-т хүргүүллээ.
 
100%
 
 
 
 
 
3
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичигт туссан хууль, журмын төсөл боловсруулж батлуулах, Засгийн газар, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, төслүүд батлуулах ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, хэрэгжүүлэгч зарим агентлаг, харьяа газрууд/ Газрын үнэлгээ, төлбөрийн хэлтэс
Д.Дашцэцэг
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр төлөвлөгдсөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичигт туссан 2 асуудал байна. Үүнд.
 1. Газрын төлбөррийн тухай хуулийн зарим заалтад өөрчлөлт оруулах асуудлаар БХБЯ-тай хамтран ажиллана.
 2. Засгийн Газрын 1997 оны 152 дугаар тогтоолоор тогтоосон  газрын суурь үнэд өөрчлөлт оруулах тухай санал болоьсруулан БХБЯ-нд хүргүүлнэ.
Дээрх 2 хууль, журамд өөрчлөлт оруулах талаар саналыг боловсруулан ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэхэд бэлэн болоод байна.
Мөн батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 4 дүгээр сард багтаан НИТХ болон НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлэх болно.
100%
4 Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах.
/Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд/
Захиргааны хэлтэс
О.Дагвадорж
Үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Монгол Улсад байгаа ОХУ-ын үл хөдлөх хөрөнгийн маргаантай асуудлуудыг шийвэрлүүлэх ажлыг нийслэлийн Удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулан ажиллаж байна. 100%
5 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг энэ сардаа багтаан нүүлгэн шилжүүлж дуусгах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Газрын алба, дүүргүүдийн Засаг дарга нар/
 
 
Газар ашиглалт, бүртгэлийн хэлтэс
С.Дашмаа
 
Дүүргүүдийн Газрын алба
Төв зам дагуу байршилтай 603 ТҮЦ, орон сууцны хороолол дотор байршилтай 329 ТҮЦ, гэр хороолол дотор байршилтай 70 ТҮЦ, шүүхээр түдгэлзүүлсэн 42 ТҮЦ буюу нийт нүүлгэн шилжүүлэх 1004 ТҮЦ байгаагаас өнөөдрийн байдлаар 236 ТҮЦ-ийг нүүлгэн шилжүүлээд байна. Үүнийг дүүрэг тус бүрээр харвал:
 • Баянгол дүүрэг 29
 • Баянзүрх дүүрэг 41
 • Сүхбаатар дүүрэг 48
 • Чингэлтэй дүүрэг 20
 • Хан-Уул дүүрэг 34
 • Сонгинохайрхан дүүрэг 64 байна.
Бусад ТҮЦ-үүдийг нүүлгэн шилжүүлэх ажил үргэлжилж байгаа бөгөөд өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. /Нүүлгэн шилжүүлсэн ТҮЦ-үүдийн танилцуулга, зургийг хавсаргав/
50%
 
Танилцсан:                                       Э.Болорчулуун /Нийслэлийн Газрын албаны дарга/2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
2017 оны 02 дүгээр сарын 15 өдөр                                                                                                                                      Сүхбаатар дүүрэг
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /нотолгоо/ Үнэлгээ
/0-100/
1 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ Тус тогтоолын биелэлтийг хангах ажлын хүрээнд Ажлын хэсгийн хурал 2017 оны 01 дүгээр сарын 16, 30-ны өдрүүдэд болж, дүүргийн нутаг дэвсгэрт агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр зохион байгуулагдах ажлын төлөвлөгөөг гарган агаарын бохирдлын 1 дүгээр бүсэд үйлдвэрлэл, үйлчилгээний  чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага болон ил задгай түлээ нүүрс борлуулах цэгүүдэд хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж  байна.
            Ажлын хэсгийн хурал 2017 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр болж, дүүргийн Засаг даргын  Тамгын газрын хэлтэс албад болон дэргэдэх хэлтэс албадын Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын төлөвлөгөөнд оруулах саналыг авч, нэгтгэн Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлээд байна. Мөн агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд хийгдэх ажлыг зохион байгуулахад шаардлагатай судалгаануудыг гаргаад байна.
            Мөн Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйг сайжруулах хоёр дахь төслийн удирдах нэгжээс ирсэн хамтран ажиллах саналын дагуу Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Улаанбаатар-Цэвэр агаар төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын 1 дүгээр бүсэд байгаа буюу дүүргийн 9-18 дугаар хорооны дулааны алдагдалтай, 50 м2-аас ихгүй талбайтай, байшин дулаалах зардлын 30 хувийг өөрийн зүгээс гаргах боломжтой, төслийн сайжруулсан зуух хэрэглэдэг гэх мэт шаардлагуудыг хангасан айл өрхийн байшинг дулаалах, дулааны алдагдлыг бууруулах зорилгоор хороодын Засаг даргын Ажлын албадтай хамтран тус төслөөс тавьсан шаардлагыг хангах 40 айл өрхийг сонгон, судалгааг төслийн нэгжид хүргүүлээд байна.
 
100
2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хөрөнгө орлогоо мэдүүлэх шаардлагатай 25 албан хаагч бүгд хуулийн хугацаанд мэдүүлгээ өглөө. Эдгээрийн 18 нь ХОМ-ээ шинэчлэн гаргасан, 7 нь шинээр томилогдсон албан тушаалтан юм. 100
3 “Нээлтэй Нийслэл” мэдээллийн цагийг батлагдсан удирдамж, хуваарийн дагуу дүүргийн Засаг дарга нар тухайн дүүргийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулсан цаг үеийн мэдээ болон төлөвлөгөөт ажлын хэрэгжилт талаар мэдээлж ажиллах.
/Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/
"Нээлттэй Нийслэл" мэдээллийн цагийн хуваарийн дагуу Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 2017 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр мэдээлэл хийнэ. Энэ ажлын хүрээнд дүүргийн удирдлагуудаас өгсөн үүрэг, чиглэлийн дагуу Засаг даргын Тамгын газар, дэргэдэх хэлтэс, албадтай хамтран 1 дүгээр улиралд зохион байгуулсан цаг үеийн болон төлөвлөгөөт онцлох ажлынхаа талаар мэдээлэл бэлтгэн ажиллаж байна. Мөн “Иргэнээ дээдэлсэн Улаанбаатар” товхимолд Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГ-аас 1 дүгээр сард хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудаасаа тоймлон 2017 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр 3/432 тоот албан бичгээр хүргүүлэв. /Хэвлэлийн стандартын дагуу файлуудыг хавсаргасан болно/ 100
4  “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул  нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” гэр бүлийн баярт иргэдийг өргөнөөр оролцуулах ажлыг зохион байгуулж, хороодын Засаг дарга нарт дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ны өдрийн 02/362 тоот албан бичгийг хүргүүлэн ажиллалаа.Тус наадмын Үндэсний хувцастай иргэдийн жагсаалд дүүргийн 1-20 хорооны 150 гаруй иргэн оролцсон болно. Өвлийн Улаанбаатар наадмын шилдэг үндэсний хувцастай хосын төрөлд дүүргийн 18 дугаар хорооны иргэн Н.Отгонжаргал, Х.Эрдэнэцэцэг нар Тэргүүн байр эзэлж, Сүхбаатар дүүрэг амжилттай оролцов. 100
5 НИТХ-ын  Тэргүүлэгчдийн 2015 оны “Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журмыг баталж, мал аж ахуй эрхлэлтийг зохицуулах бүсүүдийг тогтоох тухай”  85 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын хэрэгжилтэд  хяналт тавьж ажиллах.  “Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журам”-ын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:
1.    Дүүргийн малтай иргэдийн судалгааг хороо тус бүрээр шинэчлэн гаргасан.
·         12-р хороо-1 өрх-2 толгой мал
·         13-р хороо-3 өрх-41 толгой мал
·         14-р хороо-1 өрх-4 толгой мал
·         15-р хороо-15 өрх-247 толгой мал
·         16-р хороо-3 өрх-19 толгой мал
·         17-р хороо-9 өрх-79 толгой мал
·         18-р хороо-16 өрх-349 толгой мал
·         19-р хороо-88 өрх-1033 толгой мал, 1 ААН-ийн 37 толгой мал
·         20-р хороо-63 өрх-1240 толгой мал
Нийт дүүргийн нутаг дэвсгэрт 199 өрхийн 3051 мал, 1 ААН-ийн 37 мал, бүгд 3088 мал байна.
2.    Мал бүхий 199 өрхөд дүүргийн Засаг даргын орлогчийн 2017 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 2/396 тоот “Албан Мэдэгдэл”-ийг хүргүүлсэн.
-       Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журмын 9 дэх хэсгийн 9.1.1 дэх “Хориглосон бүс нутагт мал аж ахуй эрхлэх, хотын гудамж, нийтийн эзэмшлийн зам талбай, цэцэрлэг болон хорио цээрийн дэглэм тогтоосон газар, хог хаягдлын цэг, оршуулгын газар, ойжуулалт, ойн зурвас байгуулсан газарт малаа бэлчээхгүй байх” гэсэн заалтыг зөрчиж байгаа тул холбогдох хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авч, хууль, тогтоомжоор зөвшөөрөгдсөн бүсэд 2017 оны 6 дугаар сард багтаан малаа гаргахыг дүүргийн мал бүхий бүх иргэдэд анхааруулж, дүүргийн Засаг даргын орлогчийн “Албан Мэдэгдэл”-ийг Хороодын Ажлын албадтай хамтран мал бүхий өрхүүдэд хүргүүлсэн.
3.    Зуслангийн бүсэд мал аж ахуй эрхэлж буй иргэдтэй уулзалт зохион байгуулж, холбогдох хууль тогтоомжийг сурталчилсан.
Дүүргийн Засаг даргын Хот нийтийн аж ахуй, тохижилтын асуудал хариуцсан орлогчийн баталсан удирдамж, хөтөлбөрийн дагуу дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс, нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Сүхбаатар дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, Газрын алба, Хороодын Ажлын албадтай хамтран дүүргийн 19, 20 дугаар хорооны мал бүхий иргэдтэй уулзалт зохион байгуулж, Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хууль, Газрын тухай хууль, Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журмуудыг танилцуулж, хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргийн биелэлтийг ханган ажиллах чиглэлээр мал бүхий иргэдэд анхааруулга өгч, тэдний санал хүсэлтийг сонсож, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас журмын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр урд жилүүдэд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, хүрсэн үр дүнг танилцуулж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг танилцуулсан.
Малын гоц халдварт өвчний тархалтаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр НМХГ-аас ирүүлсэн 2017 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 02-01/531, 02-01/532 тоот “Албан мэдэгдэл”-ийг Хороодын Ажлын албанд хүргүүлж, мэдээллийг дүүргийн Тамгын газрын нэгдсэн удирдлагын програмд оруулж, холбогдох үүрэг чиглэл өгсөн.
 
100
6 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай”  31 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Дүүргийн Засаг дарга нар, Мэргэжлийн хяналтын газар/ Тус захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дүгаар сарын 03-ны өдрийн “Сар шинийн баярыг угтан хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” А/34 дүгээр захирамж гарч Ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна. Ажлын хэсэгт дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс, Хууль зүйн тасаг, дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтэс, Улаанбаатар шинэчлэл ХХК, Сүхбаатар дэвшил ОНӨТААТҮГ, Хороодын ажлын алба хамтран 2017 оны 2 дугаар сарын 06-ны өдрөөс эхлэн 1-9, 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх 129  худалдаа, үйлчилгээний байгууллага, барилгын болон объектын харуулын байр зэрэгт хяналт шалгалт явууллаа.  
1/ Авто замын дагуу түлээ, нүүрс, малын тэжээл, хоёрдогч түүхий эд, тос тосолгооны материал ил задгай, зөвшөөрөлгүй худалдаалахыг зогсоож, цаашид эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан тодорхой цэгт төвлөрүүлэн байршуулах
Дүүргийн 9-12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт  нийтийн эзэмшлийн зам талбай дээрээс болон хашаанаасаа түлээ, нүүрс жижиглэн борлуулдаг 17 цэг ажиллаж байсан бөгөөд дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн Сар шинийн баярыг утган хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай А/34 дүгээр захирамжийг хэрэгжүүлж хяналт шалгалт явуулж ажилласнаар явган хүний зам талбай дээрээс түлээ нүүрс худалдаалж байсан иргэд талбайг чөлөөлсөн. Тус хороодын нутаг дэвсгэр төвлөрсөн цэг үүсгэх газрыг одоогийн байдлаар тодорхойлоогүй байгаа  тул  2017 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар өөрийн болон түрээсийн хашааны үүднээс борлуулж буй 7 цэг үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр цэгүүдэд ил задгай нүүрс савлахгүй байх,  орчны цэвэрлэгээг хийх, нийтийн эзэмшлийн буюу явган хүний зам дээр худалдаа эрхлэхгүй байх, савласан түлээ, нүүрсийг өөрсдийн хашаанаас зарж борлуулах зэрэг үүрэг даалгавар өгч ажиллалаа. 9, 10, 12 дугаар хороодын нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй тос, тосолгооны материал худалдааж буй 3 ТҮЦ байгаа бөгөөд ТҮЦ нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөөнд оруулан ажиллаж байна.
2/ Орон сууц, гэр хорооллын гудамж, замын гэрэлтүүлгийн асалтыг сайжруулах
           Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, орон сууцны болон гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн асалтыг сайжруулах ажлын хүрээнд гэрэлтүүлгийн ашиглалтыг хариуцан ажиллаж байгаа компаниудын ажлын гүйцэтгэл, гэрэлтүүлгийн асалтыг шалгахад “Гэрэлтүүлэг чимэглэл” ХХК-ийн хариуцан ажилладаг 1-14 дүгээр хорооны гэрэлтүүлгийн асалт 99.08 хувьтай, асахгүй байгаа 9 ширхэг гэрэл, “Эволва” ХХК-ийн хариуцан ажилладаг 15-20 дугаар хорооны гэрэлтүүлгийн асалт 99.4 хувьтай, 14 ширхэг гэрэл асаагүй байсныг хариуцагч байгууллагуудаар засварлуулж ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллалаа.
100
 
 
Бусад үүрэг даалгаврууд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт хамааралгүй болно.
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                                                               Х.БОЛОРМАА
 
НЭГТГЭСЭН: УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ,
ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                      О.УУГАНЖАРГАЛ
 
                                  
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БªÃªªД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
№03
 

 
 
Үүрэг даалгавар
 
Хэлтэс
 
Гүйцэтгэл
 
Хувь
 
 
1
         Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах  
Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
Х.Жаргалсайхан
         Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 07/01 дүгээр тогтоолоор “Агаар орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө” батлагдсантай холбогдуулан байгууллагын хэмжээнд агаар, орчны бохирдлыг бууруулах ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст 2017 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн 1/201 тоот албан бичгээр хүргүүлэв.  
 
100%
 
 
2
 
          Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх  
Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
Х.Жаргалсайхан
       Байгууллагын хуулийн үйлчлэлд хамаарах албан тушаалтнуудын 2016 оны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг цахимаар болон баталгаажуулсан маягтын дагуу  хүлээн авч дууслаа.  
100%
 
 
 
3
         “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11, 12-ны өдрүүдэд үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул нутгийн захиргааны байгууллагууд идэвхтэй оролцох Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
Х.Жаргалсайхан
       “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээнд байгууллагын удирдлагууд болон ажилтан, албан хаагчид бүрэн хамрагдаж идэвхтэй оролцлоо.  
100%
 
 
4
         Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр төлөвлөгдсөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бодлогын баримт бичигт тусгагдсан хууль, журмын төсөл боловсруулж, батлуулах, засгийн газар, НИТХ-ын зарим тогтоолын зүйл заалтад өөрчлөлт оруулах, хөтөлбөр, төслүүд батлуулах ажлуудыг хугацаанд нь гүйцэтгэх  
Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
Х.Жаргалсайхан
1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд дараах өөрчлөлтүүдийг оруулахаар төлөвлөн саналаа боловсруулж байна.
Үүнд:
- Хуулийн зохицуулалтын давхардал, зөрчлийг арилгах, өмчийн тухай ойлголтыг эдийн засаг, нийгмийн нөхцөл байдалтай уялдуулан шинээр тодорхойлох
-  Өмчийн удирдлагыг боловсронгуй болгох, өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын эрх зүйн байдлыг тодорхой болгох
-  Орон нутгийн өмчийн төвлөрлийг саарулах, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах
- Хотын эдийн засгийн бие даасан байдлыг хангахад шаардлагатай өмч, хөрөнгийн эрхтэй холбоотой зохицуулалтыг нэмж оруулах
2. Улсын Их хурлын 2016 оны 249 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”-д нийцүүлэн “Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийн 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн төсөлд тусгуулах өмчийн харилцааны чиглэлээр хийж хэрэгжүүлэх ажлын саналыг хэлтсүүдээс авч нэгтгэн боловсруулж байна.
3.  Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 07/01 дүгээр тогтоолоор “Агаар орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө” батлагдсантай холбогдуулан байгууллагын хэмжээнд агаар, орчны бохирдлыг бууруулах ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст 2017 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн 1/201 тоот албан бичгээр хүргүүлэв.
 
 
 
5
          Төрийн захиргааны төв байгууллага, Гадаад улсаас Монгол Улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах /Нутгийн захиргааны байгууллагууд/ Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
Х.Жаргалсайхан
          Гадаад улсаас Монгол Улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон Олон улсын байгууллагатай харилцахдаа нийслэлийн удирдлагуудаар дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлуудыг шийдвэрлүүлж ажиллах үүргийн дагуу манай байгууллага гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны саналаа уламжлан ажиллах болно.  
 
100%
 
 
Танилцсан:                                               Ч.Однасан /НӨХГ-ын дарга/
Хянасан:                                        Х.Жаргалсайхан /Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга/
Биелэлт гаргасан:                   Ц.Цолмон /Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн мэргэжилтэн/
 
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
НИЙСЛЭЛИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР
 
2017 оны  дугаар сарын 17-ны өдөр                                                      Улаанбаатар хот       
                                                           
Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн  
Үнэлгээ
0-100
1 2 3 6
2 Тус газрын ЭБАТ Л.Баярчимэг ХАСХОМ мэдүүлэх албан хаагчдад заавар, зөвлөгөө өгч уртасгасан цагаар ажиллаа. Нийслэлийн татварын газрын ХАСХОМ мэдүүлэх 74 албан хаагчаас 74 албан хаагч хуулийн хугацаанд, бүрэн гүйцэд мэдүүлсэн. 100
4 “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017” арга хэмжээнд байгууллагын албан хаагчдыг идэвхтэй оролцуулахаар, мэдээ мэдээллийг хүргэж ажилласан.
 
2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагдсан “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2017”-д тус газрын 82 албан хаагч гэр бүлийн хамт оролцсон. 100
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2017.02.16                                                                                                                Багахангай
ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР БИЕЛЭЛТ
1      Нийслэлийн иргэдийнТөлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг ажил хариуцсан байгууллага, нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ Нийслэлийн ИргэдийнТөлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” 07/01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “Дүүргийн нутаг дэвсгэрт агаар орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г 10 заалттайгаар боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
2    Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. Дүүргийн хэмжээнд хуулийн үйлчлэлд хамаарах нийт 33 ХАСХОМ гаргах албан тушаалтанд холбогдох заавар, зөвлөгөөгөөр ханган ажиллалаа. Үүнээс ЗДТГ-17, ИТХ- 16 мэдүүлгийг хүлээн авч, нягтлан шалгаж, бүртгэл хөтлөн дугаар олгосон. Эрх бүхий албан тушаалтан эцсийн байдлаар баталгаажуулалтыг хийж, холбогдох тайланг хийж байна. Хуулийн хугацаа хоцроосон албан тушаалтан байхгүй.
3     “Нээлтэй Нийслэл” мэдээллийн цагийг батлагдсан удирдамж, хуваарийн дагуу дүүргийн Засаг дарга нар тухайн дүүргийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулсан цаг үеийн мэдээ болон төлөвлөгөөт ажлын хэрэгжилт талаар мэдээлж ажиллах.
/Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/
Нээлттэй Нийслэл мэдээллийн  цагт Багахангай дүүрэг 2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр оролцоно. Бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
5     Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим ар