Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилт


2012-02-13 22:19:37

/албан байгууллагын нэр/

 д /д

Стратегийн зорилт

Арга хэмжээний

дугаар

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт
/Хэмжих нэгж/

Хүрэх үр дүн
/2015 он/

Хүрэх үр дүн
/2021 он/

Заалтад заасан хэрэгжилтийн хураангүй мэдээлэл

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн хариуцах эзэн

Хамтран хэрэгжүүлэх байгууллага /хувь/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын төлөвлөгөөг гарчигийн дээр байрлах татаж авах хэсгээс үзнэ үү

 
Сурталчилгаа