Дэлхийн хот-Улаанбаатар
Монгол улсын нийслэл
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
Дүүрэг
Хэрэгжүүлэгч агентлаг
Харьяа байгууллага
ЗАА харьяа байгууллага